Skip to main content

Full text of "Bibliografia polska. [Stólecie XV-XVIII] .."

See other formats


015. A3S 

Esgb FOR 
READING UNIVERSITY OF 

ILLINOIS LIBR/iRY 

AT URBANA-CHAMPAIGN 

STACKS JiSi THE UMYERSITY 

OF ILLINOIS 

LIBRARY 

ois.^^a 

Esab 

V.© Bitoiio^ • "Roo rn 

Return this book on or before the 
Latest Datę stamped below. Unjyęrsity of Illin ois Library 
L161— H41 BIBLIOGRAFIA POLSKA 

140,000 druków. 

Część II T. I. 

(Ogólnego Zbioru Tom VIII). Chronologiczne zestawienie 73,000 druiców polskicli lub Polski do- 
tyczących od r. 1455 do 1799 włącznie PRZBZ  K. Estreichera. Wydanie Akademii Umiej ątności, staraniem Komissyi bibliograficznej. Kuraków, 

CZCIONKAMI DRUKARNI C. K. UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, 
pod zarządem Ignacego Stelcla. om obecnie ogłoszony jest najważniejszym ze względu na jego pra- 
ktyczne zastosowanie, a jednak może najmniej znamionujący ucią- 
żliwość pracy. Jest tu zebrana sama treść całości, ściskana w ramy 
jak najszczuplejsze. Szło o to, aby książka stosunkowo zwięzła, mówiła 
o wszystkiem — aby mała rozmiarem, mogła bibliografowi towarzyszyć 
wszędzie, nie obciążając go, a dając mu mimo tego dostateczne wyjaśnienia 
w każdej chwili. 

Zawiązek tej księgi jak wiadomo wyszedł od Szujskiego, który mi 
ułatwił opracowanie XVI wieku, dalsze stólecia w ramy chronologicznego 
porządku szkicowo ujął ochotny pracownik P. Achilles Breza, za co mu 
nieskończenie wdzięczny jestem. Robotę jego trzeba przerabiać i w miarę 
druku, rok za rokiem przezierać, tytuły dopełniać i przeistaczać w myśl 
mojego planu, napotykane sprzeczności sprawdzać, zgoła, nadać przedmio- 
towi jednolity charakter. Praca to ciężka^ którą na jakie lat dwa rozłożyć 
wypadnie, dla tego, przed upływem tego czasu, tom ten w całości ukazać 
się nie może. 

Oczywiście, że skoro od mniejszej lub większej staranności z mej 
strony, zawisła wartość tej księgi, proszę pomyłki wszelkie, opuszczenia, 
chronologiczne bałamuctwa, policzyć na mój karb. — Będzie tu grzechów 
nie mało, lecz że się z nich publicznie spowiadam, dostanę sądzę absolu- 
cyą od rzetelnego bibliografa. Ten wie dobrze, iż nic łatwiejszego jak omy- 
lić się w natłoku nazwisk i dat, wie i to, że nic łatwiejszego, jak potem 
spostrzedz te omyłki . . . już wydrukowane. Jam ich teraz nie mało nakar- 
bował, mimo, że jeszcze dzieło nie dostało się pod język Zoila. 

A będzie miał ten Zoil robotę łatwą choć nie małą. Zatopiony w ogro- 
mie inateryału, widzę co dnia, co chwila na każdem kroku, jak są nie- 
pewne, niejasne, niedokładne podania o dziełach i ludziach. Bardzo często, 
wypada świadomie wtórzyć rzecz podejrzanej pewności, wtórzyć sprzeczność, 
bo inaczej ani podobna wyjść z labiryntu. — Krytyce osób specyaluie opra- 
cowujących pewne kwestye, pewnych pisarzy, pozostawić trzeba usunięcie 
tego co wcisnęło się niepotrzebnie. W obecnćj pracy mogła być tylko kry- 
tyka w razie wątpliwości i rażących szczegółów, lecz nie można było pod- TV 

ilawar każilejiro piszącego pod rozbiór — lio na takie opracowauie, takich 
roziuiaruw dzielą, nie wystarczyłoby życie ludzkie. 

Książka idzie w świat, lubo nie wypełniona jeszcze tak , jakby nale- 
żało. Wiele a wiele jeszcze uskutecznić, wypada. — Wielu drukowanych 
źródeł nie zużytkowałem, nawet bibliotek Akademii Umiejtjtności i Czarto- 
ryskiili nie miałem czasu wcielić w całości do notat moich. Czerpanie 
z biblioteki Uniwersytetu lwowskiego zaledwie rozpoczęte, a o bibliotekę 
wileńską lub warszawską, nie ma komu się pokłonić. 

Zapewne, gdybym to wszystko z czasem przerobił, ileżby dzieło zyskało 
na zaokrągleniu, ale gdzież tu czekać na ową dokładność. A wnet odezwa- 
łaby si«^ milcząca biblioteka kórnicka, Przyj. Nauk poznańska, może Zamoj- 
skich i inne, że i one niosłyby pomoc pożądaną. 

Nie mogę oglądać się na opóźniane pomoce, postępuję naprzód z ryn- 
sztunkiem na jaki mnie stać. Marodery przyłączą się do sprawionego szy- 
ku. Mam nieliczny poczet sprzymierzeńców, publiczne dzięki im za to. 

Przodem idzie Ignacy Janicki bibliotekarz biblioteki Ordynacyi Kra- 
sińskich i Swidzińskich. Dawnych lat towarzysz, i dzisiaj towarzyszy. — 
Nadesłał mi katalogi biblioteki swego zawiadowstwa, spisane arcy staran- 
nie. A jakie bogate! Wiek 16 ogarnia 689 druków, wiek 17ty druków 
2800 między temi wiele nieznanych lub nieopisanych. 

O zasłudze Xdza Juliana Biergiela pisałem już, a więcśj rozwiódł 
się o tem Tygodnik illustr. N. 314. Nie mniejszą przysługę wyświadcza 
mi pastor wileński X. Józef Głowacki, którego ostatnia przesyłka, obej- 
muje 2.34 druków z 17 stólecia znajdujących się w bibliotece Synodu ewan- 
gielicko-reformowanego wileńskiego. — Prof. gimnazyalny Wład. Kisie- 
lewski skatalogował mi ważniejsze druki w bibliotece kościelnśj w Dro- 
hobyczy. Bibliotekarz Xcia Czartoryskiego Pan B. Biskupski niesie mi 
pomoc w miarę możności. Czartoryskich biblioteka ma tylko katalog dru- 
ków 16 stólecia, ten otrzymałem. Jest nadto spisany oddział teologii dru- 
ków więcej 4000. Te mam przyrzeczone. Inne działy oczekują wzmocnie- 
nia pomocy w katalogowaniu, bo jeden pracownik nie podoła im nigdy. 
ŻtAnyt mocno, że mając takie skarby pod ręką, korzystać z nich nie mogę. 

Pr<jf. J. Przyborowski od czasu do czasu wyświadcza mi grzeczność 
donoszenieni o nabytkach druków rzadkich lub wcale nieznanych będących 
w zbiorze Ordynacyi Zamojskich. O uprzejmćj pomocy P. Konst. Prze- 
ździeckiego już dawniej pisałem. — Wiele dowodów życzliwości doznaję 
od P. B(desława Erzepkiego we Wrocławiu, który mi nadesłał wiele dru- 
ków polsko -szląskif-h zgoła w naszej literaturze nieznanych. P. B. Twar- 
dowski z Poznania przysłał spis druków z 16 wieku z biblioteki po pra- 
łacie Koźmianie. 

Przez zgon Dra Fr. Nowakowskiego najczcigodniejszego męża, stra- 
ciłem pomoc z biblioteki Suskiej, jak równie śmierć prof. Janikowskiego, 
przerwała przezieranie zbiorów Akademii Umiejętności. Nie są to dostateczne pomoce w obec mnogości publicznych i pry- 
watnych bibliotek. Po większej części nie mają one bibliotekarzy z zami- 
łowaniem wiodącem do ofiar czasu i pracy, dla publicznego dobra, i nie 
mają właścicieli z poczuciem obowiązku przyczyniania się do podniesienia 
obrazu przeszłości naszej umysłowej. 

Dla tego tej małej liczbie osób niosących mi pomoc, winienera wyra- 
zić publiczne podziękowanie. 

Oddawszy co cesarskiego cesarzowi, zwracam się do osnowy dzieła. 
— Może to zbyt próżności, w każdym tomie omawiać przedmiot. Powie 
ktoś, lepiej odemnie znający rzecz bibliograficzną, że to gadanina próżna 
na czele prostego katalogu postawiona, lecz że przemawiam do znacznego 
pocztu mniej odemnie obznajomionego z materyałem sobie podanym, wyba- 
czą mi lepsi odemnie znawcy, te moje popisy o rzeczach im wiadomych. 

Zresztą wypada samej książce mówić o sobie, skoro o niej żadnej 
zgoła wzmianki nie ma w naszem piśmiennictwie, — Utwór tak ciężkiego, 
bodaj najcięższego kalibru, tak gruby, tak wypchany ściśniętym szere- 
giem wierszy, z takiem sknerstwem papieru; trzymający na uwięzi miljo- 
ny liter w jednym tomie, jest plagą dla ócz, postrachem kieszeni zwy- 
kłego literata. 

Taka książka bie dostanie się na biórko salonu, tern mniej na stolik 
dziennikarski (bo daremszczyzną nie wciska się w łamy dziennika) ; ledwie 
brodaty Igieł popieści ją dla tego tylko, aby bajeczne oznaczać ceny na 
te dzieła, których nie dostrzeże w moich spisach katalogowych. 

Nie wszystko jednak trwałem jest, co ponętne. Piękność przemija, 
książka moja nie piękna lecz użyteczna, zatem nie przeminie. Nie będą 
o niej dzisiaj mówić, ale ona za siebie służbą swoją przemówi, i to nie 
dzisiaj tylko, nie do współczesnych tylko. 

Działa czy dzieła wielkiego kalibru, działają tylko na odległość. Od- 
ległości czasu trzeba aby okazały się skutki. — Dzisiaj za każdym tomem 
dezerterują gromadnie prenumeratorowie. Za to odpowiednio do ich ubytku, 
rośnie nakładu cena, cena papieru i* coraz wyższe żądania drukarni. Auto- 
rowi pozostało nie oglądać się na jedno lub drugie, lecz uprawiać niwę 
dopóki życia starczy. 

Pomoc funduszu Akademii Umiejętności dozwoli wieść pracę do końca, 
ku własnemu zadowolnieniu i ku obronie zagrożonych stanowisk literatury 
ojczystej. 

Obronie? Na co zda się literaturze taka obrona gołym spisem tytułów, 
pomyśli sobie nie jeden, wzruszywszy ramionami. — Od tego są dzieje 
literatury, sława poetów naszych, a nie katalogi. — Katalog nie rozpra- 
wia, nie dowodzi, nie gestykuluje. 

Zapewne! Zaprawiono nas do innej szermierki, w której wiele zuży- 
wa się prochu, dymu i kurzawy. Jest wielkie larum i pukanina, lecz gdy 
się obłoki rozejdą, pozostaje po tem wszystkiem tylko swąd, mgła i nie- 
tknięty nieprzyjaciel. Al 

Szennleik?^ jęz/ka. rozumowaniem na wiatr i wzajemnem samochwal- 
stweui — nie daleko zajść można, a jednakowoż to jest najzwyczajniejsza 
bo najwygodniejsza broń w rozstrzyganiu zagadnień wartości naszego umy- 
słowego rozwoju dzisiejszego czy z wieków zapadłych. 

Mniemam, że dalej dojdziemy, cyframi manewrując. Statystyka ze 
swemi liczbami wdziera się w kwestye filozofii, jak równie narodowości, 
czemużby i w literaturze nie miały liczby odgrywać roli znamienitej. 

Na to nie zwracali i nie zwracają uwagi nasi historycy literatury, 
nie myślą o tern dzisiejsi kompilatorowie i opowiadacze najnowszych prze- 
obrażeń piśmiennictwa. — Nawykliśmy do ogólników, można je wypowia- 
dać potoczyście, sypać iskrami fajerwerku — lecz cóż z tego na przyszłość? 
Na liczby zwracałem i zwracam uwagę od samego zaczątku mej publika- 
cyi. — Nie zrozumiano ich myśli — nikt nie poszedł za niemi, nikomu 
nie dostarczyły dowodów. 

A szkoda, bo niejednokrotnie była potrzeba ich użycia. — W cyfrach 
jest wielka siła odporna. 

Do niedawna Niemcy wyobrażali sobie że nasza literatura to Sło- 
wacki, Mickiewicz i Kraszewski. — O tych trzech wyższa od literatury 
Serbów lub Kaszubów. Po wydaniu przezeninie Bibliografii, wyrzekł otwar- 
cie Petzholdt, iż nawet ani przeczuwał ogromu materyału literackiego pol- 
skiego. Tutaj przemówiła ilość nie jakość, dobre i to, skoro spędza kata- 
raktę z ócz o.ślei)ionych. 

Co zrobił ogłoszony wiek XIX dla usunięcia uprzedzeń świata nau- 
kowego zagranicznego, to winien dokończyć drukujący się obecnie tom 
8my ogarniający stólecia XV do XVIII, ^a lat dwa będziemy mogli po- 
wiedzieć tym, którzy rozmyślnie czy nierozmyślnie odmawiają nam udziału 
przy wielkim bankiecie umysłowości wielkich narodów: Oto macie cyfry, 
porównajcie je ze swoiemi. — Kto był silniejszy przed łaty, kto przodo- 
wał przez ciąg stóleci? Kto tak żyje, tak dziś jeszcze rozrasta się w cia- 
snocie swej, ciemnicy, skri^^powaniu, zakneblowaniu, ten nie umrze. 

Gdzie był materyał umysłowy wk kraju, tam rosła potrzeba nauki, 
gdzie nauka wielraożyła się, tam wyłaniała się ona między ludzi szere- 
giem dzieł użytecznych. — Im więcej ich było, im rozmaitsze, tem potęż- 
niejszą była umysłowość i narodowość. — Potęgi jej znamię było tem wię- 
kszem, im do szerszej naukowej gromady przemawiać umiała. Uczeni pi- 
szący ojczystym językiem, ale przemawiający także mową naukową Europy 
czy to po grecku czy po łacinie, czy też żjjicemi słowy zakrajowemi, sta- 
wali się uczonymi całego świata i roznosili po całym świecie rozgłos uczo- 
ności polskiej. 

Stawało się to potrzebą w zeszłych stóleciach, jak długo łacina była 
szkół podwaliną, jak długo łacina była językiem uczonych i jak długo 
obznajamianie się z językiem sąsiadów, nie było potizebą ludów. Dzisiaj 
stosunki zmieniły się. Dziś nikt bezkarnie odmieniać języka nie może, VII 

9 

jeżeli nie chce być zaprzańcem. Na języku stoi zaranie przyszłości naszej, 
czyli reszta naszej fortuny, ocalałej z nawy skołatanej. 

Nie mam czci dla tych, którzy samochcąc dla próżności, zarobku 
i obcej pochwały, w obecnych stosunkach, cudzą przemawiają mową. Czczę 
jednak i wielbię tych, którzy niegdyś czynili to stosując się do obyczaju 
świata cywilizowanego. 

"W tej książce oddaję pokłon światu uczonemu w ojczystej szacie 
i w szacie łaciny. Ten drukarz, który w zawiązku wynalezienia druku 
podpisuje się w Sewilli Stanisławem polakiem, daje świadectwo wiedzy pol- 
skiej ówczesnej, w kończynach Europy, zarówno, jak ów Fioł, który dla 
Rusi w granicach korony polskiej, nakładem panów polskich, pierwszy 
kładł podwalinę piśmienności małoruskiej. 

Wielkiego to znaczenia zastanawianie się nad rozwojem sztuki typo- 
graficznej w dziejach naszego piśmiennictwa. Większego znaczenia, poró- 
wnywanie z tern co było gdzieindziej. Historya literatury naszej, (choćby 
najazczuplejszy podręcznik) nie powinna obywać się bez tego. Drukarstwo 
było główną dźwignią literatury. Niewdzięczne pokolenia dzisiejsze, zapo- 
mniały o tem. W literaturze głuche milczenie! Nie umiemy używać tara- 
nów, choć niemi mury burzono. Pokazywałem tę broń od lat wielu, i uży- 
wam jej ciągle, jak sądzę najskuteczniej. 

Wiek XV — XVIII nie małego w tym względzie użytku, trzeba 
mnie tylko rozumieć. Aby rychlej nieść pomoc, spieszę się. Drukuję naj- 
przód rodzaj rejestru, ale drukuje całość okrągłą. Ta wskaże granice wspa- 
niałego obrazu umysłowości narodu. Słownik Lindego daje w całości język, 
bibliografia odtwarza to, co język urobił i rozrzucił drukiem z materyału 
narodowego. Jedno drńgiem dopełnia się dla pożytku swoich, dla ochrony 
od obcych. 

Miałem sposobność raz już powiedzieć ile ogarniam za stólecie ubiegłe. 
(Bibliogr. V str. V — VIII). Nie zaszkodzi przypomnieć, bo liczby nie 
przemówiły dotąd skutecznie. W wieku XV mamy druków przeszło 200 
w wieku XVI przeszło 7250, w wieku XVII przeszło 21,000, w wieku 
XVIII wraz z będącemi bez daty, przeszło 44,000. Rok 1500 zaliczam do 
16, rok 1600 do 17, a rok 1700 do 18 wieku, z powodu że rok 1800 wszedł 
do wieku 19. 

Proszę liczb tych nie brać dosłownie, bo one z pewnością są większe 
To bowiem, co mnie jest znanem, nie stanowi istotnej summy. Co roku 
coś nowego przybywa, i będzie mnogo przybywać w miarę poznawania 
zasobów naszych bibliotek. 

Co więcej, nawet liczby w T. V bibliografii podane co do luźnych 
lat, nie zgadzają się ściśle z obecnie wydrukowanemi w chronologii, a to 
z powodu ostatecznego wygładzenia i oczyszczenia tekstu. Różnice jednak 
są nic nie znaczące ze względu na summę ogólną. 

Zatem ogarniam do końca 18 wieku razem 73,000 druków do końca 
18 stulecia mnie wiadomych, ale ich naliczył w połowie 18 wioku biblio- viir 

graf Zafaski do stu tysięcy, widno że jeszcze mój rachunek jest bardzo 
niedokładny. 

Cyfra moja jest więc nie ostatnia, i długie czasy będą ją moi następcy 
uzupełniać. Słowem, dzisiaj stanowczo twierdzić można, że cztery wieki 
ubiegłe, wydały więcej niż 80,000 druków odnoszących się do polskiej bi- 
bliografii. Z tego odtrącić trzeba jaliie 10000 druków obcych nie pisanych 
przez Polaków lecz odnoszących się do Polski bądź swoją osnową, bądź 
też dedykacyami możnym panom. One wsiąkają w wielkie ciało literatury 
naszej, bo przez nie nabieramy świadomości, jakie Polacy miewali relacye 
z światem naukowym europejskim, i jakie było ich poważanie. Jestto nader 
znaczący przyczynek do oświaty narodu naszego, do jego styczności z re- 
sztą Europy, do jego łączności z ogólnym prądem naukowym świata cywi- 
lizowanego. 

Naród polski podążając oświatą za resztą Europy, nie mógł wyła- 
mywać się od obowiązku uprawy języka naukowego. Ta uprawa odróżnia 
go od reszty ludów pobratymczych. Naród cały mówił i pisał po łacinie. 
Umiała też część wykształcona narodu używać do naukowej szermierki ję- 
zyka niemieckiego, francuzkiego , włoskiego i greckiego, a co się tyczy ję- 
zyka ruskiego ten uważany za bratni, służył w razie potrzeby w potocznej 
mowie, w sejmie i w religijnej rozterce. Pielęgnowano go, rozwijano, da- 
wano mu nowe formy na modłę języka polskiego, postępowano sobie z nim 
po bratersku. Ani razu nie był wykluczonym , ani razu wzbranianym. 
W Polsce rozwijał się swobodnie, w Polsce rozrósł się do znaczenia lite- 
rackiej mowy mało i białoruskiej. 

Jego książkowy zawiązek i rozwinięcie jest wyłączną, niepodzielną 
zasługą panów polskich i pisarzów polskich, i drukarzów polskich. 

W owej powodzi 70,000 druków polskich przeważna część przypada 
na druki w łacińskim języku, bodaj czy nie dwie trzecie części, a przy- 
najmniej większa połowa. Trzecia część to jest około 20,000 druków, przy- 
pada na dzieła wyłącznie w języku polskim, zaś niespełna 700 druków na 
ruskie czyli staroslawiańskie , mało- i biało-ruskie, czyli tak zwane litew- 
sko-ruskie. 

Co do druków ostatniego rodzaju, panuje w pojęciach ludzi naukowych 
u nas i gdzieindziej zamęt, pomimo, że już w roku 1870 drukując tom I. 
Bibliografii rozjaśniłem dokładnie odrębność drukarstwa rusińskiego upra- 
wianego u nas i przez nas, od typografii sąsiedzkiej. 

Polska drukowała książki ruskie tylko dla siebie, tylko dla swoich 
prowincyj i w obrębie swoich granic, a to rusińszczyzną (a nie rossyjszczy- 
zną) lub starosławiańskiem pismem, drukowała dla cerkwi polsko-ruskich 
głównie wyznania grecko-katolickiego. Poza granicą Polski druki te nie 
były potrzebne, nie były pożądane a częstokroć obarczano je sąsiedzką 
klątwą. Mało zaś tłoczono druków dyzunickich. Znaczną część ruskich 
dzieł, pisali polacy ciż sami, którzy jednocześnie mówili, pisali lub druko- 
wali j)0 polsku ; jak Xże Ostrogski, Smotrzycki, Baranowicz, Galatowski, IX 

Rostowski, Jaworski, Prokopowicz, Sakowicz, Kopystyński, Budny, Rymsza. 
Karpowicz, Maksymowicz. Ci biafo lub małoruscy pisarze, przeważnie nie 
uraieli nawet pisać językiem wielko rossyjskira, bo pie mieli z nim prawie 
żadnej styczności. 

Świat Białorusi był to świat odrębny, oddzielony od azyatyckich są- 
siadów, a przylegający bezpośrednio do Litwy, i używający języka tak 
zbliżonego do mowy polskiej, że choć teorya gramatyków, rozdziela te ję- 
zyki, ucho słyszy też same dźwięki i obadwa bierze niemal za jedno. 

Wszystkie więc te druki zacząwszy od druków Fioła (1491), który 
narodowość swą litewsko-ruską zaznaczył w pisowni przez siebie przy 
podpisach dzieł użytej, są bezwarunkowo i wyłącznie własnością literatury 
polskiej, bo powtarzam, były drukowane przez polaków w Polsce, dla ru- 
sinów wyznania grecko-katolickiego. Dla tego to nie były w dyalekcie 
wielko ruskim tłoczone. 

Druków polsko-ruskich dostarczyły miejscowości : : ) Bujnicze (w gub. 
Mohilewskiej), druk. 1. 2) Czernichów (w dawnej Litwie) druków 66. Mię- 
dzy temi są druki jednocześnie po białorusku i po polsku tłoczone jak Ba- 
ranowicza (o piati ranach', Carica nieba Maria, i inne. 3) Czetwertnia 
(gub. Wołyńska) 2. 4) Czurneński Monastyr (pod Luckiem w Wołyusk. 
gub.) 1. 5) Dermański Monastyr (Wołyńs. gub.) 3. 6) Je wie (Wileńs. 
gub.) 20. 7. Kijów 24 i. 8) Kraków 5. 9) Królewiec 4. 10) Kryłoś (pod 
Haliczem w Galicyi) 1. 11) Krzemieniec (gub. Wołyń ) 2. 12) Kuteinski 
Monastyr (pod Orszą gub. Mohilews. na Litwie) 17. 13) Lwów 121. 
14) Łuck (gub. Wołyńs.) 3. iS) Mohilew 23. 16) Nieśwież na Litwie 3. 
17) Nowogród Siewierski (gub. Czernichowska na Litwie) 10. 18) Ostróg 
(gub. Wołyńska) 27. 19) Poczajów (gub. Wołyńs.) 2. 20) Połock (gub. Wi- 
tebska na Litwie) 2. 21) Praga 1 (Części 22). 22) Rochmanów (gub. Wo- 
łyńs.) 1. 23) Stratyń (w Brzeżańskiem w Galicyi) 3. 24j Supraśl (gub. 
Grodzieńska na Litwie) 6. 25) Uherce (pod Samborem w Galicyi) 2. 
26) Uniewski Monastyr (w Złoczowskiem w Galicyi) 26. 27) Wilno 79. 
28) Zabłudów (gub. Grodzieńska na Litwie) 2. 

Te 624 druków wydanych u nas, przez nas, dla białorusinów lub dla 
cerkwi naszych ruskich przeważnie greckokatolickich, świat naukowy 
przez nieuwagę czy nierozwagę zalicza do bibliografii i literatury Witl- 
ko-Rossyjskiej, żadnej z niemi istotnej styczności nie mającej, i bez wpływu, 
bez udziału Wielko rusi wyrosłych. 

W spisie tym objąłem druki Nowogrodu , Czernichowa i Kijowa. 
Mógłby mi kto słusznie zarzucić, iż skoro z traktatu Andruszowskiego te 
miasta pr^fypadly Cesarstwu Rossyjskiemu, druki tychże od r. 1068 powin- 
nyby być zaliczane do rossyjskich. Nie upieram się o ich przywłaszczanie 
Polsce, boć mniejsza o te kilkadziesiąt druków. Zwracam jednak uwagę, 
że one zatrzymały mimo odpadnięcia od Polski, przez cały wiek I7ty swoją 
odrębność prowincyonalną polsko-ruską, z tej prostej przyczyny, iż wydawcy 
i pisarze polscy, którzy im popęd dawali, związani dawnemi stosunkami 

B żyli jeszcze, działali i że ciż, mimo odpadnięcia, poruszali drukiem kwe- 
stye żywotne wewnętrze Polski, temi kwestyami żyli, a sprawy nowej 
swojej ojczyzny, nie mogły ich jeszcze obchodzić. Żyli oni prócz tego 
życiem swej odrębności biało i małoruskiej, jeżeli dalekiej od Polski to 
jeszcze dalszej i od Moskwy. 

Tej odrębności stosunków prowincyi, pisarze rossyjscy nie uwzglę- 
dniają, a bibliografowie niemieccy po prostu nie rozumieją. U nich Ruś jest 
geograficznym wyrazem a nie szczepowym. Ztąd popadają w błędy naukowe 
nie do wykorzenienia. 

I tak : Falkenstein w znakomitem dziele Geschichte der Buchdrucker 
Kunst. 1840. popełnia błędy nie sprostowane przez nikogo, a które stały 
się ewangelią tych, którzy lubią na oślep powtarzać cudze zdania. Druki 
Czernichowa rossyjskiemi zowie, i wynajduje jakiś Oktoich Jana Dama- 
scena z r. 1490 tamże kirylicą tłoczony, a to w języku illiryjskim. Wido- 
cznie druk Cetynii w Czarnogórze, przeniósł się do Czernichowa. Również 
mieści zawiązek druku w Moskwie w r. 1553 to jest o jedenaście lat 
wcześniej, niż w rzeczywistości. Opowiada dalej, że we właściwej Rossyi (?) 
pojawiały się druki w Mohilewie i617 r. (istotnie 1616), Kijowie 1618, 
Kuteiuie 1632 (właściwie 1631). Umaniu (Humań?) 1685. Narwie 1701. 
Delsku (to leży na Wołoszczyznie) 1647. Zgoła Falkenstein nieświadom 
geografii i historyi polskich i ruskich prowincyi, widzi tam Wielkorusi 
światło, gdzie go nigdy nie było, bo te wszystkie mało- i biało-ruskie 
miasta dzierżyła dawna Polska. 

Błędów tych trzymają się bibliografowie rossyjscy. U nich obojętnem 
jest czy to druk w Rzymie, czy w Wenecyi, czy w Skutari lub Krakowie. 
Jeżeli tylko Kirylicą tłoczony, zalicza się do Rossyjskich, pomimo, że druk 
ten przeznaczony był nie dla prowincyj Rossyjskich, lecz wyłącznie dla 
polskiej Białorusi, lub dla Horwatów, Serbów i t. p. 

Krytyka naukowa nie zgodzi się na ten sposób zaokrąglania swojego 
duchowego terrytoryum, dzierżawami zapożyczanemi z cudzej własności. 
Niemcy hollenderskiej, Szwedzi duńskiej literatury nie wcielą do własnej, 
bo szanują własność cudzą i odrębność cudzą. 

Bibliografowie rossyjscy iszli inną drogą. Może były powody tego. 
Naród ten dzisiaj tak imponująco rozwijający się i prześcigający literacko 
wszystkie ludy słowiańskie, wydał w ostatnich dziesiątkach lat wielu zna- 
mienitych mężów w bibliografii zamiłowanych. 

Zajęli się oni zbadaniem przeszłości literackiej swojej rozległej ojczy- 
zny. Ujrzeli wielką próżnią. Świat naukowy wiedział o tern, i nie taił się 
z tem. Sławny pisarz rossyjski Bieliński jeszcze w r. 1840 wyrzekł, iż 
Rossya nie ma literatury. Sacharow gromadzi r. 1849 spisy rękopisów 
i druków nawet po za Rossyą wyszłych, nie dla niej tłoczonych ażeby: 
razrieszit spornyi wopros pojawiwszysia w posliednieje desiatilietie : Była 
Ji russkaja literatura do wremeń Petra Welikago? ja 

Uczeni zatem rossyjscy nie łudzili się owocześnie. Kraj istotnie istniał 
do czasów wielkiego reformatora bez literatury, to jest do początku 
wieku 18go. 

Zadaniem było bibliografów wypełnić braki sposobem pożyczki. Matka 
nie mając własnycłi dzieci wabiła cudze i tuliła, a tuliła je z całem prze- 
konaniem, że przygarnia sieroty bez opieki będące. Było w tem wiele 
i zasługi i prawdy, przynajmniej ze względu na nas, bo my nigdy nie zaj- 
mowaliśmy się szczerze piśmiennictwem pobratymców, nawet tem, które 
sami stworzyliśmy. A nawet bywało, że gdy pierwszy Michał Wiszniew- 
ski mąż genialny i wyższy rozumem nad sobie współczesnych, zwrócił 
u nas pierwszy nwagę na tę gałąź polsko-ruskiej literatury, krytyka wy- 
tykała mu to jako ujemność. 

Nic dziwnego więc, że dzieci cudze dostały się pod macochy skrzy- 
dła, skoro ta w opuszczone wmówiła, że jest ich matką. 

Nic dziwnego, źe uczeni pobratymcy nie mając pola do uprawy we 
własnej dziedzinie, rzucili się na pole sąsiada łażące odłogiem i z korzyścią 
dla siebie poczęli je uprawiać. 

Zawdzięczamy istotnie Sacharowowi i Kałajdowiczowi w ostatnich 
czasach, że poznaliśmy dokładnie piśmiennictwo, starosłowiańskie i rusko- 
polskie jedno i drugie wcielone stanowczo do rossyjskiego. Tej ich troskli- 
wości, za złe im brać nie można, bo nauka zyskała na tem, a naszą rzeczą 
jest, rozpatrzyć ich nabytki, powiedzieć stanowczo: Distinguo. 

Obliczyli Rosyjscy bibliografowie literatury swojej od r. 1491 do 1731 
to jest do stanowczego wyparcia cyryliki z piśmiennictwa, że mają druków 
1593. Oto cały ich majątek duchowy. Z tego jednak krytyka ścisła wytrą- 
cić powinna to wszystko, co nie rossyjskie, to jest: druki starosłowiańskie 
(tę część, która się drukowała dla cerkwi w Polsce i południowych sta- 
wian^i, druki polsko-rusińskie czyli litewsko-ruskie, biało-ruskie i sławiau 
południowych. 

I tak: Kirylicy dostarczały dla sławian południowych te miejscowo- 
ści: 1) Bukarest dzieł 2. 2) Belgrad (Zara Yecchio w Dalmacyi) 2. 3) Bra- 
sze w (Koruna, Kronstadt) 1. 4) Buzeo (na Wołoszczyznie) 5. 5) Dolhe Pole 
(Kirapolunga na Wołoszczyznie) 3. 6) Cetynia (w Czarnogórze) 2. 7) Delsk 
(na Wołoszczyznie) 3. 8) Gorazd (w Hercogo winie) 2. 9) Gradiska (w II- 
liryi) 1. 10) Jassy 2. 11) Mileszew (w Wołoszczyznie) 3. 12) Myrkszyna 
(w Czarnogórze) 2. 13) Rujan (w Serbii) 1. 14) Rzym 6. 15) Serbia 1. 
16) Skutari (w Albanii) 2. 17) Szebesz (MUhlenbach w Siedmiogrodzie) 4. 
18) Tergowiszcze (na Wołoszczyznie) 7. 19) Tybinga w Niemczech 9. (lu- 
ters. kcatol. i dla Chorwatów). 20) Urach (w Wirtembergii) 3. 21) Wenecya 
(Mletca, Metzie) 60. 21) Bez wyraz, miejsca 20. Miejscowości owe wydały 
140 druków. Te druki Karatajew i inni uznają za duchową własność pracy 
umysłu narodu rossyjskiego. Czemu? dlatego, że to druki starosłowiańskie. 
Gdyby o śmieszność szło, moglibyśmy i my druki na Wołoszczyznie sobie 
zaokkupować, z tytułu że Wołosza od czasu do czasu, tuliła się do korony 
naszej. XII 

Rzeczywista atoli cyfra druków kirylicą starosławiańskich i wielko - 
iiLskich, drukowanych w cesarstwie lub dla cesarstwa moskiewskiego i pó- 
źniej rossyjskicli dopiero od r. 1564 do roku 1730 wynosi 866. Druko- 
wano je w cesarstwie w pięciu miejscach, a za granicą w 6 miejscach. 

Druków tych dostarczył 1) Amsterdam (1699— 1710) 15. 2) Haga 
(w Hollaudyi 1717) 1. 3) Iwer (na jeziorze Wałdajskim w Archangels. 
gubernii 1057 — 1665) 5. 4) Moskwa (1564—1730) 758. 5) Oksford (1697) 1. 
6) Petersburg (1711 — 1730) 80. 7) Sloboda (w Moskwie w Białogrodzie 
czy też Alexandrowska 1577) 1. 8) Stokholm 2. 9) Stolcenberg (nad Re- 
nem 1706) 1. \0j Antonie woSyjski Monaster (w Archangiels. gub. 1670)2. 
Z tej liczby na samą Rossyą przypada druków w carstwie tłoczonych 845 
co czyni na lat 166 rozkładając rocznie przecięciowo po pięć druków. 

Zawiązek ten drukarstwa Rossyjskiego zaczyna się dopiero od pierw- 
szego druku to jest od r. 1564; który jednak nie jest zawiązkiem literatury 
bo to były cerkiewne dzieła. Innych druków, mianowicie w europejskich 
językach pisanych nie było. Kraj cały obywał się bez nauki, więc i bez 
naukowego języka, jakim była łacina. Panowała zatem wszechwładnie choć 
arcyskąpo kyrylica i tylko kyrylica a to jeszcze pokroju cerkiewnego. — 
Na wielko- ruską czyli rossj^jską literaturę czas jeszcze nie przyszedł. 

Aby rozróżnienie druków ruskich kirylicą na trzy kategorye główne 
lepiej unaocznić i aby je trzem odrębnym szczepom słowiańskim, trzem 
właścicielom zwrócić, od zaboru nieuprawnionego uchronić, podaję tu szcze- 
gółowy chronologiczny spis tych druków a mianowicie: 

1) Polsko-ruskie, polsko-sławiańskie prowincyi polskich. 

2) Sławian południowych (Serbija, Wołosza, Czarnogóra, Horwacya). 

3) Wielko Ruskie, Starosławiańskie Moskwy. (Rossyij. Te zaś: 

a) drukowane za granicą. 

b) drukowane w Rossyi. Oo do 1. 

Druki polsko-ruskie prowinoyj polskich tłoczone kirylicą. [Bujnirze. (Mohylews. gub.). 
1635. Psałtir. tipogr. Spirid. Sobola. 

.Czernichów, (dawna Litwa), 
(do r. 1667. Polski). 

1646. Kirył Trankwillion. Perło mnohocwie- 

tnoje. 
1675. Czasosłow. ' 

— Psałtir. 

1677. Niebo nowoje. 

— Służba na deń Bohorodycy. 

1680. Rostowski Dymitr, Runo oroszonnoje. 

— Bukwar. 

— Słowo na uspienije Ł. Baranowicza. 

— Psałtłr. 

— O piati ranach Christa, p. Ł. Barano- 
wicz (małorus. i polski tekst). 

1682. Oktoich. typ. Sim. Jaliński. 

1683. Baranowicz Łaz. Błagodat' J. Christom, 
(c. fig.). 

— Runo oroszonnoje. 

— Carica nieba Maria, (po małornsku i po 
polsku). 

1685. Triodon wyd. Waw. Krzcżonowicz. 

— Galatowski J. Griechy rozmaitii. 

1686. Triod. 

— Galatowski Jan. Bogi pogańskie. 

1687. Galatowski J. Duszy liudej umarłych. 

— Molitwosłow. 

1688. Isrekrestow Dan. i Jak. Dary ducha Św. 

1689. Runo. 

1691. Molitwosłow. 

— Runo. 

1692. Molitwosłow. 

1695. Molitwosłow. 

1696. Runo wyd. Krzczonowicz. 

1697. Molitwosłow. 

— Runo, 

— Shiźebnik wyd. Krzczonowicz. 

1698. Jaworski Stef, Winograd Christów. 
1700. Dymitr Metrop. Apologia. 

1702. Runo. 

1703. Połuustaw. (dwie edycye). 1704. Służebnik. 

1705. Maksimowicz Jan. Alfawit rytmani sło- 
żennyi. 

— Zercało. (z herbem Mazepy). 

1707. Katichizis. 

— Maksimowicz J. Bogorod. dieło (rytmami). 

1708. Maksimowicz J. Teatron prawouczitel- 
nyi. 

1709. Carskij put' kresta hospodnła. (cum 
40. fig.). 

— Osm błazeństw ewangielskie. 

— Maksimowicz J. Molitwa gospodnia. Ot- 
czenasz. 

1710. Sinaksar prawowiernym soc. Maksimo- 
wicza, 

— Maksimowicz. Razsużdenije o bogie. 

1711. Bogomyslie prawowiernym . 

1712. Wieniec w Czest' Bohu. 

— Psałtir 

1714. Maksimowicz. Iliotropion. 

— Prawiło k, bożes. priczasteniju.- 

— Molitwosłowiec. 

1715. Katichizis. 

— Prawosławnoje wiery. 

— Oktoich. 

1716. Psałtir. 

— Dimitr. Apologia w perzali czełowieka. 

— Pouczenije o sakram. 

1717. Nowyj zawiet. 

— Psałtir. 

1718. Kalendar. 

1720. Psałtir. 

— Prawiła k priczaszczeniju. 

1721. Czasosłow. 

Czetwertoia. (Wołyńska gub,). 

1625. Psałtir. typ. Paw, Liutkowicza, 

— Czasosłow. 

Czorneński Monastyr. (Wołyńsk. gub. 
pod Łuckiem). 

1629. Dialog albo rozmowa czełowieka oho- 
roho duchom, tip. Pawła Liutkowicza. XIV Deniiaii. ^loiinsłyr. (Wołyńsk. gub.) 

1003. Oktoich. 
KJOł. Oktoich. 
IGOó. Listy Meletiji Patriarcha. 

Jpwle. (Wileńska gub.). 

1611. Psałtir tip. Wilens. bractwa św. Ducha, 

kosztom Ogińskiego. 
161.:?. DioDtra. 

— Czasosiow zorcało. 
1613. Anlologion. 

IGló. Kazanie. Karpowicza, ded. A. Koreckiej. 

1616. Ewangelie. 

1618. Kinowion. 

1619. Suiotrycki. Grammatika sławiańskaja. 
163.'). Nowyj Zawiet. 

1637. Poluustaw. 

1638. Psałtir. (polski i staroslaw.). 

— Ustaw liturgii (Służebnik). 

— Psałtir. 

1641. P.siłtir. 

1642. Psałtir. 

— Jrmołoi. 

— Dioptra. 

1643. Cyryl Sw. Słowo zieło dusze. 
164-ł. Ewangelie kir perłenija. 

1645. Czasosłow. 

1646. Połustaw. 

Kijów, (do r. 1667 uależijcy do Polski). 

1617. Czasosłow. 

1618. Wizerunk. typ. Peczers. Ławry. 

1619. O wicrie jednoj cerkwie. 

— Anfologion. 

1620. Nomokanon przez Kopyateńskiego. 

— Służebnik. 

— Kopysteński Palinodia (po białorus.). 

1622. Sakowicz Kas. Wiersz na pogrebienie 
Pietra Konaszewicza. 

1623. Triod postnaja. 

— Złotousty Jwan. Biesiedy tłum. Cyp. z Os- 
troga dla Teod. z Czartoryskich Bohowi- 
tynowej. 

— Nomokanon przez Ilarasi Zicmko. (Kopy- 
styńskiego?). 

1624. Złotousty. Biesiedy p. Zach. Kopysteń- 
skiego. 

— Psałtir. 

i 162.0. Kopysteński Zach. Kazanie. 

— Kopysteński. Omilija. 

— Słowo Św. Ephremą. 

— Omilia albo nauka Sw. Joanna. 

— Akafisty. typ. Kijewo-Peczerska. 

— Czasosłow. typ. Timof. Alexandrowicza 
Wiera. 

— Andrej. Tołkowanie na Apokalipsiu starań. 
Kopysteńskiego typ. Ławry per Berynda. 

1626. Ot oteoznika powiest o diawolie. 

— Czasosłow. tip. Wera. 

1627. P. Berynda. Loxicon sławeno rassijskij 
tip. Stef. Berynda. 

— Triód postnaja, wyd. Berynda, — Triodion od Zach. Kopysteńskoho. 

1628. Apolloja apologii. 

— Pouczenija Awwy Dorofeja, typ. Ławry. 

— Gławizny diakona Agapita. 

— Mineja, typ. Spiryd. Sobola. 

— Linionar. 

1629. Liturgarion. 

— Nomokanon. 

— Oktoich. (dwa). 

— Szestodniew. 

— Akafisty. 

— Psałtir. 

— Bor(?cki Jan Okrużnaja hramota. 

1630. Apostoł, koszt. B. Stetkiewicza podko- 
morz. 

— Imnologia na deń Jisusa Christa, typ. 
Kiew. Peczers. 

1631. Triod Cw. 

1632. Ewharistirion iii wdiacznośt P. Mohile. 

— Krest Christa Spasitelia P. Mohiły. 
163.3. Euphonija P. Mohile. 

1634. Biesiedy sw. Makarija. 

— Paramythija siriecz ntieszytelnyja mołby. 

1636. Antologion. Petra Mohiły. 

— Akafisty. 

1637. Ewangelie uczjtel. ded. Stetkiewiczowi. 

1638. Akafist, żitie Św. Nikołaju. 

— Służebnik. 

1639. Służebnik. 

1640. Psałtir. 

— Trłod postnaja. 

1641. Jhnatij Oksenowicz-Staruszycz. Kazanie 
nad tiełom II. Świat. Czetwertyńskiego, 
i „Szata". 

1642. Psałtir. 

1643. Poluustaw. 

— Psałtir. 

1644. Psałtir. 

— Ewangelie. 

1645. Soi)ranie nauki o art. wierj'. 

— Katychisis socz. Pet. Mohyła (po pola. i 
po białorus.). 

1646. Ewhologion (Trebnik). 

— Triod. 

1648. Triod ded. Józ. Tryznie. 

1645 — 9. Izobrażenija iz Biblii (rzezany na 
drzewie). 

1649. Katichizis. 

1652. Trebnik. 

— Psałtir. 

1653. Służebnik. 
16.54. Akafisty. 

1657. Czasosłow. 

— O sakramentach. 

1658. Psałtii-. (dwa razy). 

— Stoły cnot Silw. Kossowa. 

1659. Trebnik. 

— Galatowski J. Kliucz razumienija. 

— Postanowicnije z wojskom zaporożkim. 

1660. Czasosłow. 

— Galatowski. Kazanl. 

1661. Paterik. 

— Powiestwowanije o Bogomateri. 

— Apokalipsis. (cfrzcworyty). 
1663. Akafist. 

— Czasosłow. XV 1664. Bukwar sławiań. 

1666. Baranowicz Łaz. Miecz duchownyi. 

1667. Czasosłow. 

— Psałtir. 

— Akafisty. 

1668. Wykład o cerkwi. 

— Nauka o tainiach. 

— Czasosłow. 

1669. Galatowski Mesija prawdiwyi. 

— Mir z Bohom czełowieku, przez Giziela. 

1670. Bukwar. 

— Akafisty. 

— Oktoicłi. 

— Kanonnik. 

1671. Nauka o tajnie Sw. Pokajanija. 

— Służba S. Joanna Rylskaho. 
Psałtir. 

1672. Połuustaw. 

— Czasosłow. 
1674. Akafisty. 

— Alexyi czełowielc boży sceniczeskij djalog 
w czest caria Alexija ded. Georg. Petrow. 
Trubcckiemu tip. Ławry. 

— Synopsis. 

— Baranowicz Łaz. Truby słowies propowie- 
dnicti. 

— Innołogii. 

— Nomokanon. 

1676. Baranowicz Ł. Płacz o cara Alexieja. 
(wierszem). 

— Radziwiłłowski Antoni. Ogorodok Maryi 
Botiorodycy. 

— Prawiła nużnyi jerejcem. 

1677. Trebnik. 

— Akafisty. 

1678. Paterik Peczerskij. 

— Sinopsis. 

— Psałtir. 

1679. Czasosłow. 

— Służby Bohomatery. 

— Trebnik. 

— Truby słoweś. 

1680. Testam. Wasilija Caria greczes. 

— Swiatcy. 

— Sinopis (dwa wyd.)- 

— Służby Nikołaja Mirlikijs. 

— Służba J. Christa. 

— Mineja. 

1681. Euchologion iii Trebnik. 

— Moliebnoje pienie. (Części 2.). 

1682. Połuustaw. 

— Czasosłow. 

1685. Molitwosłowiec. 

1686. Błahowiestie w żitie Joan. Kusznika. 

1688. Radziwiłłowski Ant. Wieniec Christów. 

— Triw wieńca molitwennyje. 

1689. Trebnik. 

— Mineja. 

1690. Połuustaw. 

— Psałtir. 

1691. Połuustaw. 

1692. Psałtir. 

— Służebnik Wasila W. i Joanna Złotous. 

1693. Psałtir- 

— Akafisty, (dwojakie), 

— Molitwy. 1694. Apostoł. 

— Wieniec molitw. 

— Molitwy. 

— Akafisl. 

1695. Mineja. 

— Apostoł tszczanijem Melctija Bujakiewicza 
archimandr. 

— Akafisty. 

— Psałtir. 

1696. Akafist. 

1697. Psałtir. 

— Akafisty. 

— Ewangelie. 

— Kanony, 

— Trebnik. 

1698. Akafist Sw. Warware (dwojaki). 

— Molltwosłow. 

— Jrmologii. 

1699. Oktoich Kijew. Ławra pri archim. Joz. 
Krokowskom. 

1700. Hieronim. Skazanije o jndie. 

— Skazaniji o Sw. Julijanie. 

— Służby Sw. Nikołaja. 

— Mineja. 

— Molitwosłowiec. 

1701. Skaz. o Cerkwi Peczers. Kiewskoj. 

1702. Triod. 

— Paterik peczerskij. (dwie edyc). 

— Wieniec molitw. 

— Akafisty. 

1703. Nowyj zawiet. 

— Prawiła jerejem (Trebnik). 

— Psałtir. 

1704. Ewangelie. 

1705. Psałtir. 

— Tołkowanije, psalma. 50. 

— Mineja. 

1706. Akafisty. 

— Molitwosłow. 

1707. Jstołkow. molitwy. 

— Ewangelie. 

— Tołkow psalma 50. 

— Molitwosłow. 

— Akafisty. 

1708. Psałtir. 

— Służebnik. 

1709. Panegir. Petru I. o pobiedie nad wojs. 
Swiejskimi. 

— Słowo pochw. na czest sław. dieł Menszi- 
kowa. 

— Akafisty, 

1710. Alfawit duchownyi. socin. Dimitria mi- 
trop. 

1711. Mineja, 

1712. Jthika jeropolitika. 

— Ewangelie. 

— Katichisis. 

1713. Czasosłow. 

— Molitwosłowiec. 

— Dimitr Mitrop. Alphawit duchownyi. 

— }'ołuustaw. 

1714. Golenkowski Barlaam. Dialogizm du- 
hnownyi. 

— Mineja. 

1715. Psałtir. 

— Triodion, XVI 1716. Kanonnik. 

— Akafist i zit. Warwary. 

— Minei. 

— Kali'iuliir na g. 1717. 

1717. Akałisty. 

— Simbol prawos wiery. 
17^8. Min()It)hioii. 
172<). Tsaltir. 

— Kaloiitlar. 

1721. iMolitwosłowiec. 

— Kalendar. 

1722. Apostoł. 

1724. Triod (Cz. I. H.). 

1725. Psałtir. 

1727. Nowyi z.iwiet. 

— Psałtir. 

— Akatisty. 

— Triod. 

— Kalendar. 

1728. Akafist. 

— Psałtir. 

— lvaleiidar. 

— Molitwosłow. 

— Kanonik. 
172i». Czasosłow. 

— Kanonik. 

— Molitwosłow. 
1730. Jaworski. Kamień wiery. 

— Otfiski iz Paterika. 

— Kalendar. 

Kraków. 

1491. Oktoicb. (Ośmiogłasuik). Fioł i Frank. 

— Czsosłowiec. 

— Psałtir. 

— Tiod postraja. 

— Triod cwietnaja. 

Króli-wiet*. 

1727. Kałendar prawosł. i rims. izd. Wasił 
Korwin Kwasowski. 

1730 Kwasowski. Kalendar Greko-niski (ju- 
liański;. 

— Kwasowski Kalendar na 100 Het. 

Krylu.s po<l llalirzcin. (Galicya). 
1606. Ewangelie typ. 'Monastyra. 

K rjA' III i «• II i«'<-. (Wołyń). 

1638. Synod od Atan. Puzyny z Kozielska 
episk. w roku 1638 w cerkwi łuckoj od- 
pracowany i. 

— O niistiriacłi iii tainiach. 

— Grammatika sławiańskaja. 

Kuteiii^iKi 31ona»«(^r (pod Orszą gub. Mo- 
łiylews. Litwa). 

1630 (?) Braszno duchownoje. 

1631 Molitwosłow. typ. 8piryd. Sol)ola. 
1632. Czasosłow. 

— Pealtir. 1637. Didaskalija od Silwestra Kossowa. 

— Dauiaskin Jan. Zitie 8w\ Warlaama i Jo- 
sapha. 

1638 Testament Caria Wasilia. tip. Spir. So- 

ł)ola (sine 1.). 
1639. Braszno ducłiownoje, 
1642. Psałtir. 

1646. Oktoicłi. 

1647. Trifologion od Sil. Kossowa mitrop. 

1651. (?) Psałtir. 

— Dioptra. 

1652. Psałtir. 

1753. P. Berynda. Lexicon sław. ruski. 

— Didaskalija. 

1654. Dioptra iii zercało ziwota Bołia. 

IjWÓw. (Galicya, Polska). 

1573. — 4. Apostoł, typ. Joli. Fedorowicz 

ded. Gr. Al. Chodkiewicz. 
1591. Prosfonema I^riwiet prcoswiaszcz. Ar- 
chiepisk. kir Micliaiłu. Metrop. Kij. i halicko- 

mu. tipog. Bratska. 

— Okrużnaja łiramata Konstantynop. Patr. 
Jeremii. — tipog. Bratska. 

— Adellotes Grammatica Ellcno-sloweńskaja, 
Arseniusa i Suiotrzyskiego. (po sław. i 
grecku). 

1593. Otwiet patr. Meletija k Judeom. tip. 

Bratska, (grec. białorus.). 
1601. Oktoicłi. 
1608. Czasosłow. 

— Psałtir. 

— Czasosłow. 

1614. O swiaszczeństwie Joann. Złotoustałio 
i Sobór w Wilnie bywsz)'j Kir. Jer. Tisa- 
rowskoho izdiw. Alex. Bałabana starosty. 

1615. Psałtir. 

— 1629?; l'łacz po Grigoriju Żeliborskomu. 

1616. Wiersz na rożdestwo Christowo. 

1630. Wiersze s tragedyi Grigoria Bogosłowia. 

— Oktoicłi Joan. iJainaskina, ded. Moliyle. 

1631. Razmyszlenije o mucie Christa. 

1632. Autologion typ. Stauropigians. bractwa. 
1634. Psałtir. 

1636. Ewanhelie Kir. P. Mohiły naprest. tip. 
Staurop. M. Slioska. 

1637. Trebnik. 

— Służebnik tip. bratska Mich. Slioaka. 

— Psałtir. 

1638. Anfologion. typ. Joan. Kunotowicz. 

1639. Psałtir. 

— Apostoł, tip. M. Slioski. 

— Oktoich. tip. J. Kunotowicz w Stauropig. 

— O tainach Cerkownych. 

1640. J. Damaskin. Oktoich tip. Mich. Slioski. 

— Szestoduiew. Lwów, Mich, Sloska. 

1641. Oktoich. ded. Jsaii Sulatyckiemu archim. 
Uniejows. 

— Trełblogion. tip. And. Skólski. 

1642. Triod pri derż. Władys. IV, powelen. 
P. Moliiły, dedyk. Kisielowi Kasztel, tip. 
Mich. Slioski. 

— Molitwosłow. 

— Pouczenije swiatitelskoje kjereju. tip. 
Bratska, XVII — Czasosłow tip. brać. staurop. 

1643. Anfologion tip. bractwa. 

1644. Damaskin. Oktoich. 

— Ewangelion. tip. Slioska. 

— Trebnik. t)'p. Slioska. 

1645. Trebnik nakł. Ars. Żelibora. episk. typ. 
Skolski. 

1646. Nomokanon. typ. Slioski. 

— Służebnik pri derżaw. Whidys. IV. 

— Mohiła. Sobranie nauki o art. wiary, (z pols.). 

— Katichizis. 
1651. Anphologion'. 
1654. Apostoł. 

1663. Klucz razumienija. bocz. Galatowski. 
priwil. Jana Kazimierza, 

— Triod. 

1664. Triod. (2 części). 

1665. Galatowski. 'Niebo nowoje ded. Annie 
Mołiylance Potockiej. 

— Galatow. Klucz ded. Atan. Żeliborskiemu. 

— Psałtir. 

— Ewangelie. 

1666. Apostoł. 

 — Tablica niewidimaja serdca. typ. brats. 

— Triod. pri derżaw. Kor. Kazimira. Sliozka. 

— Służebnik. (Liturgarion). 

1667. Triod. 
, PsRłtir 

1668. Trebnik wyd. P. Mołiiła. 

— Czasosłow^ 

1669. Czasosłow. 

1670. Ustaw molitw. 

— Ewanhelion. 

— Irmolog i Szestodniewnik. 

1671. Oktoicli. J. Damaskina. 
1678. Psałtir. 

1680. Służebnik. 

1681. Liturgiarion. 

1682. Trebnik. 

1683. Ewangelie. 

1686. Oktoich J. Damaskina. 

— Triod. 

1687. Psałtir (dwojaki) typ. Szumlańskiego, 
druk. Baz. Stawnickiego. 

— Metrika dlia cerkwi, typ. Bisk. Szumlań- 
skiego. , 

1688. Triod (cz. I II). 

— Psałtir. 

— Czasosłow. 

— Szestodniew. 

— Trebnik. 

1689. Oktoich. 

— Trebnik. 

— Czasosłow. 

— Szestodniew. 

1690. Ewangelion. 

— Bukwar typog. Woje. Malczewskiego. 

1691. Służebnik, typ. Sim. Stawnicki Majster. 
(Bratska). 

1692. Psałtir. 

— Bukwar sławieńs. 

— Orologion. (Czasosłow). 

1693. Psałtir. 

1694. Anphologion. 

1695. Ewhologion alboMolitwosłow. (Trebnik). 

— Apostoł. 1698. Eirmologion. 

1699. Triod. 

— Akafisty. 

— Psałtir. 

1700. Irmologion, druk. bract. w niebow. 
Maryi. 

— Oktoich. 

1701. Molitwosłow. 

1702. Służebnik. 

1703. Psałtir. 

1704. Psałtir. 

— Molitwosłow. 

1706. Apostoły. 

1707. Irmolohii. 

1708. Psałtir. 

1709. Irmolohii. 

1710. Buhwar sławieńs. 
1712. Służebnik. 
1715. Oktoich. 

1717. Triod postnaja. 

1719. Ewchologion. 

1720. Ewchologion. 

1722. Ewangelie. 

— Psałtir. 

1723. Ermologion. 

— Posliedow. o ispowiedanii. 
1726. Czasosłow. 

1730. Oktoich. 

— Triod. Łiu-k i^ionastyr (Polska. Wołyńs. gub.). 

1628. Lament po Joann. Wasilewiczu pre- 
zwiterie typ. Daw. Andrejewicza. 

— Połumerkowicz Stefan. Epikedion albo 
wiersze żałobnyja na pogrebienie Wasilisy 
Jackowny. 

1640, Apostoły i Ewanhelija. Mohitew. 

1616. Służebnik. 
1619. Ewangelie, 
1637. Psałtir. 
1646. Trebnik. 
1693. Akafisty. 

— Psałtir. tip. bractwa Bogojawlienija Maks. 
Woszczanki. 

1695. Molitwosłowiec (dwojaki). 

1697. Czasosłow. 

1698. Dioptra. 

— Akafisty typ. Woszczanka, 

1699. Niebo nowoje. 

— Perło muohociennoje sost. Kirył Tracki. 

1700. Irmologia. 

1702. Mincja. 

1703. Czasosłow. 

1704. Psałtir. 

1705. Psałtir. 
1710. Psałtir. 
1713. Czasownik. 

1716. Apologia w utolenie czełowieka. 
1728. Akafisty. 
1730, Oktoich. xvni XI«'śwU'ż. (Litwa). 

Ió6'2. Katichisis luters. litcwsko-ruski (Mat. 
Kawiocz} liski, S/.ynion Hiidny, Laurcnt 
Kr/.yszkow.^^kii tli-il. Kn<I/.iwiłł. 

— Hudny S. O oprawdanii łj^riesziia^o czoło- 
wifka |»ri« Bołioiii. typ. Kawioczyński, ded. 
VaiM. Wullowiczowi. 

1580. ^y) E\van{,'oIie. Haz. Tiapiuski (sław. i 
l>iał<>nis.). 

— 1'ierwaja ozast. Now. Zawieta. typ. Haz. 
Czapińskiego. (?) (białonis.). 

Kou oKiiMlck ShwitTskl. ((,'id). Czernicliows. 
Litwa) (naloż.ił do I'olski do r. 1GG7). 

ll).'>8. 1'sałfir. 
lGi).'J. Al i 110 ja. 
(1674?) liaranowioz Ł. Słowo na Św. Trojcu. 

— Słowo na Hłałiowicszczcnijo. 
IGir). Czasu.słow. 

— Słowo nn woskro.sonijo. 

— I^saltir. tip. Sim. Jaliń.ski. 

167G. (;al;it(»w8ki .1. Skarłniica potrcbnaja. 
(Cziid. Uo'^. ni;itoiy .lolocknj). 

— liaraiiowioz L. O cliirotonii. 

1G77. Czuda diowy Maryi llińs-Czernitiows. 

— Służby IJogarod. Kizanskoj. 
1G7H. Mino ja. 

— Antologion Baranowicza. 

OsłrofC. (na Wołyniu). 

1580. Piłałtir i Nowyi Zawiet (^jussu Konst. 
()striij,'-.ski) tipof,^. .lan. I'\'dor()wicz. 

— Mioiiailowioz lynioł'. Kniżka sobrauie we- 
szczoi. 

ir)8(l— 1. lMł)lia. (dwojaka z odmianą). 

— Rymsza And. Clironolofjia. 
\f)H'A. O i»'dii()j prawii.slawnoj wiorio. 

1584. l'oslanija konstantynop. ratiiarcłia Jc- 
rcuiii (czy (iruk lwowski ?). . 

— O krostnoni Znainionii. 

1587. Iv;di'ndar ryuiski odd. Ilarasira. Smo- 

tryoki. 
15.^8'. Sbornik. (G oddział) druk. X. Ostrog- 

skiogo. 
151(4. Wasilia Wol lvniga o postniczostwie. 
(1587—515?) llraniota daonaja lvirylloiu Tor- 

looklui opiso. I>U(-kini. 
15'.»5. Ostrowski Kniaź. Oliwio.szczonijo o prc- 

łtywanii w inawoshiwii groozoskoj corkwi. 
15ł)G (?) J. Zldfousfy. Margarit. 
(?) 151)8. Apokri.si8. s. i. et. a. (Suiotryokiogo?). 

— Czasosłow. 

— Kniżyoa w 10 otdiolonijaoli. (Molotius). 

— Ojjisy iii listy w bu/.io" Wiolob. Otca Ipa- 
tija. 

— Prawiło insinnalio ziwota olnistiańskoho. 
od<l. Wasili. jussu Kniaź Ostrogski. 

— Broński. Opisanije postup. Sob. Florent- 
skolio. 

1G02. ('z.Hsosłow. 

— (?) l>ialog o wierie z groczesk. Stef. Zy- 
zaui ij»o białorus. i j)o polsku). 1606. Trebnik, 

— 3Iolitwosłow. 

— Nalowajko. Tostaniont Wa.sylogo Cara. 

1607. Lekarstwo na ospałyi umysł (z wiers. 
polsko-rusk.). 

Utl'2. Czasosłow jussu Kniaź. Ostrogski. 
(1G14.) 1G40 (?) Kniga Nikona Czeniołiorca. 
(niedokończona). 

l*o«'znjów. (gub. Wołyńs. Polska). 

1618. Zcrcalo Imgosłowu Kirył Staurowiocki 
Trankwiliona wydr. w Mona.styru niajotn. 
And. 1'irloja. iMiycye dwie dod. Jan. Jar- 
uioliń.skiomu, druga Erzowińskiemu. 

- Grek Max. Słowo na latinów. 

l*olork. (gub. Witebska. Litwa). 

1G!)7. O sakramentacłi (dwie części) wyd. Leon 
lviszka. 

Pragn. (Czccliy). 

1517. (1519). Biblia odd. Pr. Skoryna (litews. 
ruska) (Pars I-II a. 1517 p. 12- 22 a. 1519) 
(dla l^itwy Biało- i Czerwuno-Kusi). 

— Psałtir- Fr. Skorjiia 1517. 

ilocliinaiiów-. 

1619. Ewangelije sostawlen Kir. Trankwilion, 
wyd. w m.ijotnosti Mich. WMszniowieckiej 
dodyk. Sam. Koreckiemu przez Kiryła Sta- 
wrowicckicgo. 

8trutyii. (w Brzeżańskicra, Galicya). 

1604. Służebnik bożestw. liturgia, druk. Teod. 

Bałabnna. 
IGOG. Trebnik. druk Bałabana. (Teod. Juric- 

wicz). 
16G0. Trebnik. (wątpi.), 

Hiipraśl. (w Grodzieńskiem. Litwa). 

1695. Mineja. 

— Służebnik. 

Ifi97. Posliodowanije postrigu dwojn. 
1722. Lo.\icon sławious. 

— Sobranio i)rii)adków. ducłiownym. 
1727. Słuźobiiik. 

lluTce. (pod Samborem w Galicyi). 

1G18. Sobrauie słowics. 

1G20. Apostoły i ewangelia typ. Pawła Liut- 
kowicza. 

riiif WMki Moiinhtyr. (w Złoczows., Galicya). 

1G70. Wykład o cerkwi, 

1G74. Wykład o cerkwi. 

l(i7G. Czasosłow. 

1G78. Psałtir. 

1679. Zercało Boliosłowija. XIX 1680. Zercało wiery. 

1681. Czasosłow. 
1683. Akafisty.i 

1685. Katichizis, 

1686. Ewangelie. 
1689. Czasosłow. 

— Psałtir. 

1692. Psałtir. 

— Zercało Boliosłowijn Kiryła Tranliwil. Sta- 
wrowieclciego za Baarl. Szcptyckicgo. 

1693. Psałtir. 

— Sboruilc miesiącem. 

1694. Sol>ranie iż bożestw. Knig. 

— Molitwosłowiec. 

— Miesiacosłow. 

1695. Czasosłow. 

— Zercało. 

1696. Molitwosłow. 

— Ewanjjelie. 

1698. Molitwosłow. 

— Bule war sławiaus. 

1699. Psałtir. Wilno. (Litwa). 

1525. Apostoł edd. Fr. Skoryna. 

— Psałtir, Czasosłow, Akafistik, Szestodnie- 
wiec. Kanony, (circa 1525). 

1575. Ewangelie edd. Pet. Timof. Mscisławicz. 
typ. Mamonicz. » 

1576. Psałtir. 

— Apostoł. 

1581. Psałtir. 

1582. Oktoicli. tip. Was. Michaiłowicz Hara- 
burda. 

1583. Służebnik tip. Mamonicz. 

1585. Katicłiisis (P. Canisius ?). 

— Sbornik. 

1586. Tribuuał obyw. W. Kniażestwa na Sej- 
mie Warszaws. 

— Psallir. 

1588. Statut litewski (3 edycye). 

— Ispowiedanije o ischożdenii. 

1589. Hramota Polskago korolia Sigismun- 
da III. 

1591. Apostoł, tip. Mamonicz, jussu Mieli. 
Rahozy ded. Teod. Skumin wojew. per A. 
R. (ymsza?) litwin. 

1592. Psałtir. 

1593. Psałtir. 

1595. Ewangelie tołkowoje druk Mamonicza, 
ded. Sym. Wojnie. 

— Unija. albo wykład predyniej. aj-tykulów, 

— Psahuonica. 

1596. MoUtwy tipog. Brat.ska. 

— Kiryłl. Kazanie. 

— Psalnionica. 
1596. Czasownik. 

— Zyzaui Laur. Grammatika sławiauskaja. 
typ. Bratska. 

— Azbuka. 

— Opisanije i oborona soboru bresteńskolio. 
(?) 1599. Wozrażeniia na Apokrizis i otpis 

(kopija z listu korol. miłosti Zig^mund. 
Tretii korol. polski). 1600. Ewangelije. 

— Psałtir. 

1601. Czasosłowiec. 

1602. Molitwy. 

1604. Sobora Apologia. 

1605. Fiedorowicz. Oborona Sob. Flor. 

1607. Służebnik. 

1608. Harmonija wiery. 

1609. Triod cwietnaja. 

— Triod postnaja. 

1610. Trinos. 

1617. Czasosłow. 

— Służebnik nakł. L. Sapiehy, typ. Mamo- 
nicza. 

— Służebnik ustaw liturgii, typ. Bratska. 

— Trebnik iii Molitwenik. Mamonicz. 

— Nauka jerejam, dr. bratska. 
1617 (?). Służebnik. 

1618. Trebnik. typ. Bratska. 

1620. Na śmierć Karpowicza Leona kazanie 
soczin. M. Smotrycki ded. J. Boieckicmu. 

— Lament w swieta ubohich, na L. Karpo- 
wicza, (wiersz biało-rusko-polski). 

— Swiatogorec Fikary: Wertograd dusze- 
WTiyi. 

— Karpowicz Leon. Wykład na Otcze nasz, 
Joan. Złotoustako. 

1621. Grammatika. 

1622. Połustaw iii trebnik. 

1623. Psałtir. 

1624. Ustaw liturgii (Służebnik . 

1626. (1627 ?) Biesiedy Sw. Makarija Egipets- 
kaho, typog. Bratska. 

— Czasosłow. 

1627. Psałtir. 

1628. Trebnik typ. Bractwa Sw. Ducha. 

— Katichizis tipog. troick. Monast. 

1620. Grammatika Słowieuskaja, p. Mel. Smo- 
trycki. 

— Psałtir. 

1030. Molitwosłow typ Mamonicza. 
1631. Czasosłow. 

— Psałtir. 

1634. Służebnik. 

1635. Molitwy. 

1637. Czasosłow. 

1638. Służebnik. 

1640. Służebnik. 

1641. Psałtir. 

— Służebnik. 

1642. Dioptra. 
1644. Ewangelie. 

— Trebnik. 
1646. Połustaw. 

1651. Ewangelie. 

1652. Ephimeri'>.s si jest dniewnik molitw. 

— Bukwar jazyka sławieuska. 

1681. Kempis Tom. O poslied. J. Christu. 

1692. Służebnik, ded. Kar. St. Radziwiłłowi 
przez Cypr. Żochowskiego. typ. Monas. S. 
Trójcy. 

1693. Molitwosłow. druk. bract. S. Ducha. 
1695. Połuustaw. 

1697. Eichologion iii Trebnik., typ. Cerkwi 

Sw. Ducha. 
B. w. r. Sobór w hradie Wilni bywszyj. ^ XX /it hi tul o w. (kuI). Gr()<I/>iei'i8kii, Litwa). rowirz i Piotr, 'liuiof. Macisłuwicz ded. 
Cliodkiowicz. 
15ł)0. Ewangelie iiczytclnoje. typ. Jan Fedo- 1570. Psałtir. dedic. Grz. Alex. Chodkiewicz. Z tych druków liiafo i nialo-rn.skich i starosławiań^kich dla Mafo- 
lusi tłoczonych wypada 550 z czasu panowania polskiego, zaś 227 z czasu 
gdy Rossya zagarnęła część małoruskich prowincyj. Z jednej i drugiej 
epoki te prowincye pielęgnowały swoją indywidualność nie zlewając się 
z językiem rządowym czy to polskim czy to rossyjskim , a były najzupeł- 
niej pod wpływem oświaty polskiej i pisarzy polskich. Druki sławian południowych klrylicą. 

Nie należące wcale do bibliografii rossyjskiej, a jednakowoż przy- 
właszczone przez uczonych pisarzy rossyjskich. to jest: druki zagraniczne, 
tłoczone dla innych plemion słowiańskich nie podlegających berłu bądź Polski, 
bądź ówczesnego carstwa Moskwy. Nie należą one bezwarunkowo do ros- 
syjskiej litei-atury, choć do niej są zagarnięte. Brl^rad, Zara Yoccliio. (w Dalmacyi). 

1552. Ewangelie per Dmitrowicz et Trojan 
Gundulicz. 

Braszow. (Konina, Kronstadt 
w Siedmiogrodzie). 

— Ewangelia a. a. (XV w.). Biikarest. (Wołoszczyzna). 

1703. Czasoałow per Antoni jerom. 

Konst. Basaraba. 
1726. Oktoich. 

Riizoo. (Wołoszczyzna). 

1698. Mineja. 

1700. Oktoich. 

1701. Euchologion. 
1703. Psałtir. 

Cetynia. (Zeta, Montenegro). 

149-4. Oktoich (Osraiogłasnik). 

149.5. Psałtir. druk. JcM-em. Makarego. JU88U. Dolhe fole. (Kimpolmiga na Wołoazczyznie). 

J^o- T'"^ljn'k. druk. Tym. Alexandrowicza. 
^43. Antologioi '" '" 

trop: Teophilj. ■Tćł-i A \ \  "'"•^- ^J"'- •"^'tAamiruwicza. 
Ib43. Antologion. (jnsau Mat. Basaraba et tne 
'---■ ' phil). 1650. Psałtir. tip. Melchiaedeka z Monast. 
Uapenak. " 

Delski ;Vlonastyr. (Wołoazczyzna). 

1646. Służebnik po powelen. Mat. Basaraby 
i mitrop. Teofila. 

1647. Tom. Kempijski. O christow podrużanii. 
1712. Oktoich (?). 

Fr<tiik flirt, (nad Menem). 

1616. Antonius Mar. Pricziny ujechania ze 
Włocho. 

Gorazd. (Herzogowina). 

(1529?). Psałtir. edd. Teod. Liubawicz (piaan 
Boż. Wukowicz). 

1531. Molitwennik iii Trebnik. edd. T. Liu- 
bawicz i diakon Radoja. 

Oradisca. (Illirya). 

1670. Słowar iii rieczl sławeńskaja per Jul. 
Ilabdelich. 

Jassy w Mołdawii. (Monastyr Trech 
Swiatytclej). 

1643. Ewangelie 

if>b0. Psałtir. (po słowians. i mołdawsku). XXI Mileszew 9Ioiia8t^r. (w Hercogowinie pod 
Prijepolem). 

1544. Psałtir z Wozsliedowaniem. 

1545. Molitwennik iii Trebnik jussu igum. 
Daniił per Diacon Damian et Milan. 

1567. Psałti.r (Igum. Daniel). 

Myrkszyiia Cerkiew. (Czarnogóra). 

1562. Ewangelie (jeromonach Mardari). 
1566. Triod Cwietnaja. 

Rujański Monastyr, pod Użyc§ (w Serbii). 
1537. Ewangelie trudom Teodozia. 

Rzyiu. (Włochy), 

1583. Kratka arbukwica i katolic. nauki Ka- 
nizia, tłum. Szim. Budineo z Żary. 

— Katichisis. (Nauka christ. Pctra Kanisie) 
tłum. Szym. Budny. 

1596. Kniga o nowom kalendarie. tipog. 
Vatic. 

1648. Ispowiedanije wiery prawosławnej (po 
słowiańs. i łacinie). 

1651. Molitwy Bisk. bulgars. 
1630. Matiewicz. Ispowiedanik. 

Serbia. 

1621. ^Psałtir. (po serbsku). 

Skutari. (Skadar). (Albania). 

1561. Tried postnaja. 

1563, Triod. cwietnaja, druk. Kam. Zanetti. 

Szebesz. (Miililenbach w Siedmiogrodzie). 

1577. Psałtir. 

1579. Ewangelie druk. Koresi i Manuił. 

— Triod postnaja. 

1580, Sbornik (Mineja). 

Tergowowiszcze. (Wołoszczyzna). 

1512. Ewangelie (jussu Iwan Basaraba dru- 
ków. Makary i). 
1547. Apostoł, druk. Logotliety. 
1646. Służebnik. 

1649. Triod jussu Mat. Basaraba, druk. J. 
Swatohorce. (T. I. II.). 

1712. Oktoich. (po mołdawsku). 

1713. Eucłiologion. 

Tybinga, (w Niemczecli), 

1561. Katicłiisis. (Primus Truber). 

— Molitwa Otcze nasz. 

1562. Dalmatyn. Artykuły prawoj wior^' (lu- 
ters.). 

1562. Kratki rozumni nauki. — Jedni kratki nauci. (Chorwats). 
1568. Kratkoje tołkowanie Ewangelii. 

— Dalmatyn. Prwy dieł Now. Testamenta 
typ. Truber. 

— Drugi dieł N. Testam. 

— Postila. 

1697. Kanisius, Azbukwica i katol. nauk. 

Uracb. (Wirtembergia). 

1561. Probnyj list Kiryllowskich pismien. (Pri- 
mus Truber). 

— Dalmatyn Azbukwar. (p. Truber). (głagol. 
i cyrylic). 

— Katechismus Dalmatyna, (croatice). 

Weneeya. - 

1491 — 3. Czasosłow. (Horologium) Andr. de 

Asula. 
1519. Służebnik. (Bożydar Wukowicz). 
1519 — 20. Psałtir z Czasłowcem. 
1527. Molitwennik. 

— Katicłiizis. 

— Służebnik, (jussu Boż. Wukowicz per Georg. 
Liubawicz et Teodor jeromonach). 

1537. Oktoich p. Boźyd. Wukowicz. impr. 

— Oktoich. Teodozy i Gennadii Parajekkli- 
siarch. 

1538. Sbornik. p. jerodiakon Moissie. 
1538 — 40. Molitwennik iii trebnik. 

1546. Psałtir z Wozsliedowaniem. jussu Win- 
cent. Wukowicz. 

1547. Molitwosłow. 

1554. Służebnik, (dwa wyd.), 

1560. Molitwosłow. 

1561. Psałtir. 

— Triod postnaja. 
(circa 1561). Służebnik. 

1562. Triod Cwietnaja (?). 

1563. Diwkowicz. Nauk karstiański. 

1566. Czasosłowiec typ. Jakob z Kamiena- 
Reki. (Hercogowina). 

1569. Psałtir. typ. Zagórowicz z Kattaro i 
Kraików z Sophii. 

1570. Molitwennik (Trebnik). 

— Służebnik, (circa 1570) (dwa wyd.), 

— Oktoich. 

1571. Swiatcy, Służby i Molitwy. 

1572. Razlicznija potrebii. 

1597. Molitwosłow. tipogr. Rampazetto. 
1611. Sto czudesa 

— Katichizis. 

— Nauka karstiańskij. pr. Diwkowicza. 

— Beside ewangelia. 
1626. Nauk kristiański. 
1628. Obrona Mawra. 
1644. Oktoich, 

1658, Psałtir. 

1715. Zercało cerkwie socz. Ch. Paiczin. 

1631. Płacz Marie. 

1647. Cwiet od kriposti duchowny. 

1638. Psałtir. 

1639. Posiłowicz. Nasłajenije duchowno. 
1668. Nauk karstiański. 

1682. Nasłajenije duch, xxn 1683. Nauk karstiański. 
1698. Diwkowicz. Nauk karst. 
1704. Boside ewangelia. 
1701. Cwiet. 

1707. Nauk karst. 

17(4. Filipowicz J. Pisma Koja sc niwa. 
1701. Maiłiiticz St, Izpowld karstians. (i 1704. 
1H07, 1700). 

1708. Fala od świeti (i 1778). 
171."). Marhiticz. Molitwcnik. 
171G. Psikicz. Zarcało istine. 
1756. Cwiet od kriposti duchowni. Sine I. et anno. 

Trebnik. (Wołoszczyzna?) (circa 1534—6.). 
Ewangelie (Ugruwalachia XVI wiek ?). 
Ewangelie (Wołoszczyzna circa 1537). Służebnik. (XVI w.). 

Ewangelio na prestolnoje (circa 1560). (Trzy 

wydania).' 
Triod postnaja. (koniec XVI. w.). 
Psałtir. 

Oktoich. (circa 1575 — 80. TransiKania?). 
Ewangelie (circa 1580). 
Psałtir. (Ugro Walacliia). 
Tetro ewangelija. 
1629. Mużyłowski And. Antidot. 

1637. ł^saltir per Melet. Makedoński jussu 
Mat. Basaraba. 

1638. Psałtir. Jusa. M. Basaraba. tip. Stepli. 
Ocbrydski. 

1715. Woprusy Elleno rossyjskija. (po polsku 

i sławiań.). 
(circa 1720). Sobomoje diejanie na Martina. 
(1726?; Błagodar k' Bogu. 
(1730). Sinodik miedzior. Wasilej Andreew. Oo do H. 

Druki starosławiańskie dla Rossyi tłoczone i Wielkorossyjskie 

kirylicyą. 

a) Drukowane za granicą. AiiiHłerdam. 

1699. Kopiewicz Jlij. Wwedenije w wsiakujn 
istoriju. typ. Iwan Tcsing. 

— Kopiewicz. Rukow. wo Aritmetiku. 

— Powerstanije krugom niebieskim ded. Teod. 
Gołowinu. 

1700. Sobranie Lwa Mirotworca p. Kopiewicz. 

— Kopiewicz. Sława gosud. caria Petra. 

— Kopiewicz. Gramm. latiusknja. 

— Kopiewicz. Pritczi Ezopowy i Omiron Boj 
żab i myszoi. (c. icon.). 

— Nomenklator na latins. russkom i holliand- 
skom jaz. 

— Nomenkl. na lat. rus. i niemieck. jazykie. 

— Zercało gresznaho. (karta miedzioryt.). 

1701. Kopiewicz Jl. Kniga morsk. pławania. 

1702. Swiatcy. 

1703. Kreia Komiłł. Karty rieki Dona. (po 
rus. i hollend.). 

1705. Simwoły i Emblemata. typ. Henr. Wet- 
senija. 1710. Beklemiszew Piotr. Teatr monarchów 
z greczeskago. typ. Henr. Broina. (po ros. 
i grecku). 

Ilaf^H. (HoUandya). 

1717. Nowyi Zawiet (po hollend. i sław.) typ. 
Van Diiren. 

OksTord. (w Anglii). 

1696. Henrich Wilielm. Ludolf. Grammat. ros- 
sijskaja. (po łac. i roBS.). 

Stockiiołm. 

1628. Katicliisis. 

1644. Katichisis. (Mart-Lutheri). 

Stolreiiberfę. (nad Renem). 

1706. Gramm. Sławiano-rossijskaja. soc. Jl 
Kopiewicza. XXIII h) Starosławiaiiskie i rossyjskie (Wielko-ruskie) tłoczone w Cesar- 
stwie Moskiewskiem. Aiitonic\vo-8ijsl<i Monastyr. 

(gub. Archangiels.). 

1670. Swiatcy z Paschalnym Krugora. (Jhu- 
men Teodozy). 

— Wypiski iz Oktoicha. 

Iwerski Monast. (na^Wałdaiskim Ozierze). 

1657. Czasosłow. (dwojaki). 

1659. Raj mysłennyi. 

1660. Braszno duchown. 

1665. Spisok z Carskoj mslowannoj hramaty. 

Sloboda. (w Moskwie w Biały mgrodzie, 
czy t(jż Alexandrowska). 

1577, Psałtir. per Ancl. Timofej Niewież. 

MoHkwa. 

1564. Apostoł, typ. Iwan Fedorowicz typograf 
Lwowski i Pawł. Timofej ew Mścisławicz. 

1.565. Czasownik. 

1568. Psałtir. typ. Nikof. Tarasiew i Newieża 
Timofej e w. 

1589. T-iiod postnaja per Andronik Timofej 
Niewież. 

1591. (?) Psałtir. 

— Triod Cwietnaja per A. Niewież, 
1594. Oktoich. 

— Triod Cwietnaja, 

1597. Apostoł, tip. Andr. Niewież. 

1598. Czasownik, 

1600. Mineja Obszczaja. (2 wydania), 

— Czynownik Arohierejskij, 
1602. Służebnik. 

_^ Ps3,łtir 

1604. Triod Cwietnaja. 

1606. Apostoł. 

— Ewangelie. 

1607. Triod postnaja. 

— Mineja. 

1609. Mineja obszczaja. 

— Mineja służebnaja. 

1610. Mineja służebnaja, 

— Ustaw Cerkownyi. 

— Czynownik archijerejskago swiaszczenno- 
służenija. 

1615. Psałtir. 

— Służebnik. 

— Czasownik. 

1616. Służebnik. 

— Ewangelie. 

1617. Służebnik. 
1018. Oktoich. 

— Mineja obszczaja. 1619. Mineja (dwa). 

1620. Psałtir, 

— Służebnik. 

— Mineja. 

— Triod Cwietnaja. 

— Apostoł. 

1621. Triod Postnaja. 

1622. Mineja. (Januar i Fewrał). 

1623. Mineja. 

— Służebnik. 

— Potrebnik. 

— Apostoł. 

1624. Psałtir. 

— Mineja. 

1625. Potrebnik. 

— Szestoduiew. 

— Mineja. 

1626. Mineja. (Maj). 

— Mineja obszczaja. 

— Szestodniew. 

1627. Ewangelie. 
— ^Katichisis. 

— Mineja. 

— Służebnik. 

— Psałtir. 

1628. Czasownik. 

— Mineja. 

— Triod postnaja. 

— Psałtir. 

— Ewanhelie. 

1629. Ewangelie. 

— Mineja. 

1630. Mineja P. 

— Triod. 

— Służebnik. 

— Triod Cw. 

— Służebnik. 

1631. Ustaw Cerkownyi. 

— Psałtir. 

— Kanonnik. 

— Czasownik. 

— Oktoich. 

— Apostoł. 

1632. Trefologion. (Mineja). 

— Psałtir, 

— Mineja, 

— Służebnik. 

— Czasownik. 

— Psałtir s Wozsliedowaniem. 

1633. Ustaw Cerkownyj (podwójne). 

— Służebnik, 

— Ewangelie uczitelnoje, 

— Potrebnik, (Junija), 

— Potrebnik. (Martia). 

— Czasownik. 

— Ewangelie naprestolnoje. 

— Apostoł. (dwa). XXIV 1634. Czasownik. 

— Psaltir. (dwa wydania). 

— Psałtir z Wozslied. 
' — Potn-łmik. 

— Ewanfrelie. 

— Apostoł. 

— Azbuka typ. Wasyl. Burcow. 

— Czyn hywajomyo w niedielu swiatych, 8. 
1. ot. a. (anto IHM). 

— Czin kako wychodit swiatitel 8. 1. et. a. 
(antę HióO). 

— Narz.iło indykto oże jest nowoje lieto Sen- 
tabria w 1 doń (circa 1G50). 

— Naczało oswiaszczeniju antiinisnomu (antę 
1650) 8. 1. et a. 

_ Czin izpowied. Patriarchom Moskows. (antę 
1G50) s. 1. et a. 

— C/.iii izpowiodanii prawosławnym Carem 
i Wol. Kniaź. Moskuwskim. (aute 1650) 8. 
1. et a. 

1635. Służebnik. 

— Mineja obszczaja. 

— Szestudniew. 

— Triod postnaja. 

— Psałtir. 

— Triod cwietnaja. 

— Czasosłow. 
1«;36. Psałtir. 

— Minoja obszczaja. 

— Mineja służebnaja. (Septiabr. i Dekabr.). 

— Potrebuik. 

— Psałtir z Wozsliedow. 

— Kanoniiik. 

— Psałtir. 

1637. .Azbuka. 

— Ewangelie. 

— Służebnik. 

— Trełłiołoi luiesiaczi. 

— Tretliołoi służby. 

— Czasosłow. 

— Mineja obszczaja. 

— Anthologion. 

— Psałtir. 

— Trebnik. 

1638. Okroicłi. 

— Trefołoi Miesiaczy. (3 tomy). 

— Apostoł tip. Was. Burcow. 

— Mineja. 

— Psałtir z Wozslied. 

— Triod Cwietnaja. 

— Triod postnaja. 

— ( zasownik. 

— Psałtir. 

1039. Potrobnik inoczee. 

— Potrolinik niirskij. 

— Nomokanon. 

— Służebnik. 

— Ewangelie. 

1639. Trcfologion. 

— Swiatcy. 

— Ewangelie naprest. 

— Czasownik. 

1640. Psałtir z Wozslied. 

— Służebnik. 

— Psałtir. 

•— Źitie Sw, Nikołaja. — Triod Cwietnaja. 

— Szcstodniew. 

— Triod postnaja. 

— Kanonnik. 

— lvanony. 

1641. Służby Sw. Nikołaja. 

— Psałtir. 

— Ustaw Ccrkownyi. 

— Prolog niie-siacy. 

— Czasownik 

— Margarit. 

— Psałtir. 

— Służel)nik. 

1642. Potrobnik. 
^— 'Iriod pijstn. 

— Psałtir z Wozslied. 

— Sobornik. 

— Pouczenije Patr. Josipha. 

— Ewangelio. 

— Prolog miesiacy. 

— Psałtir. 

1643. Służby Sw. Nikołaja. 

— Czasownik. 

— Prolog miesiaczy. 

— Pouczyteln. Słowa Sw. Efrema Sirina. 

— Minea. 

— Sołjornik. 

1644. Apostoł. 

— Ewangelie. 

— Ewangelie naprestol. 

— Mineja. 

— Oktoicłi. 

— Mineja służ. (podwójne). 

— Kiryłł. Sbomik. Pouczytel. słowa. (aut. 
Stef. Zyzani. białorusk.). 

1645. Mineja (3 tomy). 

— Miuoja obszczaja. 

— Psałtir. (podwójne). 

1646. Czasownik, (dwa wydania). 

— Swiatcy. 

— Mineja (5 części). 

— Służebnik. 

— Kanonnik. 

— Służba Sw. Sawwie Sforożewskomu i ży- 
tie jego. (dwa wydania). 

— Służby Sw. Sergia i Ni kona, Radoneżskich. ' 

— Trebnik. 

— Szestodniew. 

1647. Molitwosłow. 

— łvniga Joanna Liestwicznika. 

— Słowa Sw. Efrema, (dwa wydania). 

— Potrebnik. __ ' . 

— Uczenije i chytrośt ratnałio strojenija liu- 
dej. (cum 35 tab. aeneis). 

— Psałtir. 

— Sobornik. 

— Psałtir z Wozslied. 

— Służebnik. 

— Molitwosłow. 

1648. Ewangelie. 

— Psałtir. (dwa razy). 

— Smotrjcki Mel. Grammat. sławiauskaja. 

— Swiatcy. 

— O wierie odnoj i prawosławnoj. 

— Iriod cwiet. 

— Triod postn. xxv — Apostoł. 

1649. Ułożenije Caria Alex. Michaiłowicza. 

— Sobranie o art. wiery. 

— Oktoich. 

— Teofilakt Tołkowanije ewangelija, 

— Psałtir. (dwa wydania), 

— Trebnik. # 

1650. Kniga Kormczaja. 

— Triod. 

— Szestodniew. 

— Minea. 

— Służebnik. 

— Psałtir. 

1651. Ewangelie. 

— Potrebnik. 

— Psałtir. (dwa wyd.). 

— Czasownik, (dwa wyd.). 

— Kanonnik. 

— Ustaw Cerkownyi. 

— Służebnik. 

1652. Potrebnik. 

— Pouczenija Doroteja. 

— Kniga Efrema Sirina. (dwa wyd.). 

— Czasosłow. 

— Ewangelie. 

— Psałtir. (dw^ojaki). 

— Służebnik. 

— Kanonnik. 

— O cłiirotonii siriecz o rukopołożenii swia- 
titelskom, jerei. 

— Czasownik. 

1653. Apostoł. 

— Psałtir. 

— Kniga Konnczaja. 

— Czasosłow^ 

— Triod. 

— Ewanhelie. 

— Mineja. 

— Służba Bogomat. Tichwińskoj. 

— Irmologii. 

1654. Hramota tamoźennaja Car. Alex. Mi- 
chaiłowicza. 

— Tri czina prisiag. (sine 1. et a. circa 1654). 

— Psałtir. 

— Czasownik. 

1655. Apostoł. 

— Służebnik. 

— Trebnik. 

— Czyn oświaszcz. wody w Bogojawlenija. 

1656. Skryżał. 

— Pouczenije Nikoua. 

— Sbornik. 

— Służebnik. 

— Triod. 

— Pochwała Krestu. 

— Kanonnik. 

— Czasosłow. 

1657. Apostoł. 

— Bukwar sławiens. 

— Irmologii. 

— Ewangelie. 

— Psałtir. 

1658. Trebnik. 

— Posłanije ku Nikonn. 

— Psałtir. (dwojaki). 

— Swiatcy. — Służebnik. 
1659. Trebnik. 

— Micsiacosłow. 

— Prołog miesiacy. (dwie części). 

— Anthologion. 
1660' Anthologion. 

— Mineja. 

— Szestodniew. 

— Psałtir. (dwojaki). 

— Triod. 

1661. Słowa Sw. Efrema. 

— Paałtir. 

1662. Molitwosłow. 

— Służby Sw. Nikołaja. 

— Kanonnik. 

— Ewangelie, (dwie części). 

— Micsiacosłow (Swiatcy). 

— Trebnik. 

1663. Biblia, (z drzewoiyt.). 

— Mineja. (3 części). 

— Psałtir. 

— Szestodniew. 

— Triod. 

— Apostoł. 

1664. Bukwar sławiań. 

— Złatousty J. Besiedy. 

— O świaszczeństwie Sw. Joanna. . 

1665. Złatousty. Besiedy. 

— Sw. Grigorija Pouczenija. 

1666. Czasosłow. 

— Psałtir. 

— Oktoich. 

— Mineja. (2 części). 

1667. Pouczenije' Sw. Jefrema. (dwojakie). 

— Służebnik. 

— Psałtir. 

— Swiatcy. 

1668. Czyn archierejs. dieistwa liturgii. 

— Służebnik. 

— Połocki Sim. Tri pouczenija. 

— Czasosłow. 

— Ewangelije. 

1669. Psałtir s Wozslied. 

— Psałtir. 

1670. Triod. 

— Irmologij. 

— Pouczenije k' jereju. 

— Służebnik. 

1671. Apostoł. (2 wyd.). 

— Psałtir. (2 wyd.). 

— Trebnik. 

— Psałtir. s Wozslied. 

1672. Triod. 

— Kanonnik. . 

1673. Irmologij. 

1674. Mineja. 

1675. Besiedy Sw. Wasilija. 
1675 — 7. Prołog. 

1675. Czasosłow. 

1676. Służebnik. 

1677. Służebnik. 

— Ewangelije. 

— Czinownik archijereja. 

— Trebnik. 

— Poslied. moliebnych pienii. 

— Izwieszenije czudes, XXVI 1678. Ewangelie. 

— Triod. 

— Szestodniew. 

— Psałtir. 

1679. Hiikwar słowicńs. 

— Pouezonije k' Jcreju. 

— Służba SV. Nikołaja. 

1680. Tostament Wasilia Caria Greczesk. ti- 
pag. Wercłinei. 

— Połocki Sim. Psałtir. (dwa). 

— Trebnik. (dwa). 

— Triod. (2 części). 

1681. Polocki Śim. Obied duszewnyi. 

— Żytic Sw. Barlaama. 

— Ewangelie. (2 części). 

— Psałtir. (2 wyd.). ' 

— Mineja. 

— Czasosłow. 

1682. Uwiet ducliownyi. 

— Sczitanije iidobnoje. 

— Pouczenije Patr. joakima. 

— Ewangelie, (dwie części). 

— Połuustaw. 

— Czasosłow. 

— Pouczenije k' jereju. 

— Medwiedew Silw. Priwietstwo , bracznoje 
Cariu Teodoru. 

— Psałtir. 

— Ustaw Cerkownyc. 

— O cłiirotonii. 

— Apostoł. 

1683. Połocki Szym. Weczeria ducłiownaja. 

— Słowo Patr. Joakim. 

— Irmologii. 

— Oktoich. 

1684. Słowo Patr. Joakima. 

— Psałtir. 

— Posliedowanie kako oświaszczennyi. anti- 
mins. 

— Apostoł. 

— Triod. 

— Służebnik. 

1685. Jstorija ewangielskie pritczi obłudnom 
synie. (cała miedziorytów, z ryc). 

— Apostoł. 

— Ewangelie. 

— Prolog mieś. 

— List sosznawo pisma (miedzior. Was. An- 
drejew). 

— Mineja. 

— Czasosłow. 

— Psałtir. 

1686. Kalendar astronoraiczeskij. 

— Triod cwietnaja. 

— Psałtir. (dwojaki). 

— Ewangelie. 

— Oktoich. 

1687. Trebnik. 

— Triod.; 

— Mineja. 

— Ewangelie (2 częś.). 

— Kanonnik. 

— Irmologii. 

— Ęktenii o pobiedie. 

— Pouczenije światitelskoje k' jereju. 
J688. Azbuka pienija. — Czasosłow. 

— Akafist. 

— Apostoł. 

— Czin archierejs. dieistwia. 

— Szestodniew. 

— Posliedowanije pienija. 

1688. Moiiebnoje pienie J. Cłiristu. 

— Kanon moliebien. 

— Pouczenije Patr. Joakima. 

— Pouczenije ot jereow. 

— Trebnik. 

1689. Psałtir. 

— Trebnik. 

— Ewangelie. 

— Mineja. 

— Molitwosłow. 

— Oktoich. 

— Swiatcy. 

— Triod. 

— Prolog mieś. 

1690. Psałtir. 

— Triod. 

1692 — 3. Mineja. 

1692. Oktoich. 

— Triod. 

— Kanon. Sw. Alexieju. 

— Kanon. Sw. Sergiju. 

1693. Służebnik. 

— Triod. 

— Ewangelie. 

1694. Istomin Karion. Bukwar sławieno ros- 
syjskich piśmien. (miedziorytów. Leont. 
Bunin). 

— Molitwosłow. 

— Psałtir. 

— Kanonnik. 

— Oktoich. 

— Służba, Sw. Nikoł. 

— Szestodniew. 

— Służba ikon. 

1695. Służba Sw. Joanna. 

— Ustaw Cerkow. 

— Psałtir. 

— Swiatcy. 

1695. Ektenii. 

— Pentikostarion. (Triod). 

— Apostoł. 

1696. Mohiła Piotr Kijów. Metr. Prawosław. 
uspow. wiery. (dwie edyc). 

— Akafist. 

— Ewangelie. 

— Bukwar słowians. 

— Prołog. 

— Mineja. 

— Pouczenije k' jereju. 

1697. Czasosłow. 

— Ewangelie, (dwojakie). 

— Trebnik. 

— Tropar Sw. Alexiju. 

— Osmiogłasnłk. 

— Psałtir. (dwojaki). 

— Antolohion. 

— Ewang. uczitelnoje. 

— Kanon. 

— Mineja. 

— Apostoł. XXVII — Irmologii. 

— Izobrażenija iz Apokalip. (rytował Wasyl, 
Koren) (drzewor.). 

— Triod. 

1698. Bukwar. 
— Margarit. 

— Tołkowanije archiepis, 

— Ewangelie, (dwojakie). 

— Psałtir. 

— Kanonnik. 

1699. Triod. (dwojaki). 

— Apostoł. 

— Służebnik. 

— Służba Sw. Nikołaja. 

— Oktoich. 

1700. Molitwosłow. 

— Sobornik. 

— Swiatcy. 

— Służba Joanna. 

— Szestodniew. 

— Ustaw Cerkownyi. 

1701. Polikarpów Teod. Bukwar Sław. grek. 
latińskij. 

— Szestodniew. 

— Kniga Ephrema Sirina. 

— Ewangelie. 

— Mineja. 

— Ustaw Cerkow. 

— Czasosłow. 

1702. Uczenije w strój, pieszych połkow. 

— Zapowiedi Bożyja. 

— Izobrażenije priszestwia Gospod, na zemliu. 

— Ektenii na supostati. 
-- Ewangelije 

— Carstwo mira, Gosud. Fetra. 

— Irmologii. 

— Prawosławnoje wiery. 

— Mineja. 

— No wyj zawiet. 

— Prolog. 

1703. Psałtir. 

— Mażycki Leont. Aritmetika. 

— Tablicy logarit. 

— Jaworski Stef. Znam. priszestw. Antichri- 
stowa. 

— Tołkowanije Teofilakta. 

— Torzestwinnaja wrata Petru. 

— Ewangelie. 

— Trebnik. 

1703. Torzestwo mira. 

1704. Trebnik. 

~ F. Polikarpów. Lexicon trejazycznyi. 

— Torzestwo piwonii. 

— Apostoł. 

— Bukwar sławiańs. 

— Strojcnije pieszycti połkow. 

— Rewnost prawosławija. 

— Psałtir. 

— Triod. 

— Minei. 

1705. Minei. 

— Izwiestie w słuczajach. 

— Molitwosłow. 

— Swobożdenije Li woni! i Jngermenlandii. 

— Służebnik. 

— Miesiacosłow. 1706. Czasownik. 

— Irmologii. 

— Mineja. 

— Oktoich. 

— Triumf polskoj muzy pri pobiedie nad 
Szwedami pod Kaliszem. Socz. Dan. Gur- 
czyna. (Gorczyn?). 

— Antologion. 

— Mineja. 

1707. Ewangelie. 

— Otwiet na podmetnoje pismo. 

— Służby Sw. Joanna, (dwie ed.). 

— Służebnik. 

— Triod. 

— Prisiaga na sjezdce w Nowgorodkie gosp. 
Senatory. 

— Apostoł. 

— Kanonnik. 

— Razsużdenije o obrazie Bożii soc. Dimi- 
tria, mitrop. 

— Mineja. 

— Triod. 

— Kopia s diploma na kniażes. dostoinstwo 
Menzikowu. dannaho 1 Junia 1707. 

1708. Oktoich. 

— Służebnik. 

— Duchownoje woorużenije prawosławnomu. 

— Trebnik. 

— Psałtir. 

— Bukwar sławiens. 

— Molebnoje pienie. 

— Posliedowanije moleb. pienii. 

1709. Służba błagodars. Bogu. o pobiedie pod 
Połtawoju. 

— Pawosławnoje wiery. 

— Biesiedy na posłanija Apost. Pawła. 

— Reliacija o Połtawskiej bitwie. 

— Prisiaga chotiaszczym świaszczeństwa. 

— Służebnik. 

1710. Bozie uniczyżetelej gordych. 

— Molebnoje pienie wo wremią smierti. 

— Moleb. pienie wo wr. boliezni. 

— Irmologii. 

— Mineja. 

1711. Mineja. 

— Posliedowanie molebnoje rossyj. woiustwa 
na mahometan. 

— Molebnoje pienie. 

— Ewangelie. 

— Irmologii. 

— Prawosł. wiery. 

— Pentikostarion. (Triod). 

— Tołkowanije Sw. Andreja. 

1712. Psałtir. 

— Besiedy Joan. Złatoua. 

— Oktoich. 

1713. Szestodniew. 

— Tipiakon. 
- Psałtir. 

— Połuustaw. 

— Miesiacosłow w licach, (gi-awir. na miedzi). 

1714. Czasosłow. 

— Dimitr mitr. Razsuż. o obrazie bożii. 

— Triod. 

1715. Mineja. 

— Nowyj zawiet. xxviir — AntoIojEfion. 

— Oktoioh. 
171t>. IrinoIoji;ii. 

1717. Ewanfrolio. 

— Dimitr. Hazauż o obrazie bnżic. 

— Istdiiiin Kiiiiitn. l^ukwar. 

— Sliiżclinik. 

1718. Soborne diejanijc na eretika Jlartina. 
(dwie od.). 

— Prolog. 

— l'saUir. 

1711). IJaroniiis. Dicjanija cerkowiiyja. 

— Apostoł. 

1720. Minoja. 

— Czyn kako priiiuati od razkolników k' 
A\-icric. 

1721. Smotrzycki Mol. Gramm. słowieus. 

— Czynownik swiaszczennosłużenija. 

— Szestodniew. 

— Poślied. molicb. pienia o zdrawie Pctra I, 

— Molitwoslow. 

1722. Łopatyński T. litwin. Słowo o mir. 
(zSzwecyą)(d\vie edyc.jednaz tekst. niem.). 

— Rurzyńslći G. Kliiicz domu Dawidowa. 

— Prokopowicz. Prawda woli monarszej (graż- 
danką ?) 

-- Regfament ducliownej. (2 edyc). 

— Ewangelije. 

— Czinownik archijerejskij. 

— Ektcnii o pobiedie na supostaty. 

— Łoi)iityii3ki T. litwin. Słowo w deń impe- 
rat. Ekateriny I. 

— Służba Sw. Zacliariju. 

— Triod. 

— Kopia Sw. Synoda punkt. 

— Ukaz o swieczach. 

1723. Psałtir. 

— Kanon molitw. o zdrawie imperat. 

— Służebnik. 

— Rcghuuent duchown. 

1724. Minei. 

— Czaso\\Tiik. 
_ Triod. 

— Ewangelie. 

1725. Kanon molieb. 

— Triod. 

— Nowjn zawiet. 

— Burzyński F. Służba Sw. Aleksandra. 

— Psałtir. 

1726. Burzyński. Słowo w deń Petra W. 

— Prokopowicz. Prawią woli monarszej. 

— Błałiodars. mołienic. 

— Kalendar. 

1727. Kantemir Antioch. Simfonia i Psalmy. 

— Miucja. 

— Połuustaw. 

— Prokop. Słowo na pogr. Ekater. I. 

1728. Poslifd. uiolełma. 

— Jaworski Stef. ze Lwowa. Kamień wiery. 

1729. Kamień wiery. 

— Czasosłow. 

1730. Mineja. 

— Bsałtir. 

— Molienie k' Bołiu o wozwied. na prestoł 
imper. Anny. 1711. M:uiift>st o razryw. mira s sułtanom 

Achmctoui. 
1714. Służba kniazni Aloks. Newskomu. 

— Tropar Marku Atońskomu. 
1715 Sbornik. 

1717. I'rok()i)Owipz Teof. Nadeżda dobrycli 
liot rossyjs. monar. Petr Petrowicz. 

— Prokopowicz. Słowo pochw. o batalii Poł- 
taws. 

— Prokopowicz. Słowo w den rozdestwa 
Christ. 

— Prokopowicz. Słowo w niedieliu 

— Prokopowicz. Słowo w den welikomenz. 
Ekateriny. 

— Prokopowicz. Prawosławnojo wiery. 

— Molitwy (dla floty). 

— Dymitr. Alfawit duchownyi. 

— Radosłownaja rospis welikicłi kniaziej i 
carej rossyjskich. 

1718. Słowo o własti i czesti carskoj. 

— Itika jeropolitika. (cum 66. tab. aeneis). 

— Testament. 

1719. Nowyi zawiet (po słowiańs. i łiollenders.). 

— Służba Św. Zachariju. 

— Czin arcłiijerew. 

— Dimitr. Alfawit duchów. 

— Molitwy dlia w wojskie służ. 

1720. Prokopowicz. Słowo o diele btzii. 

— Prokopowicz. Słowo o flotie rossyjs. 

— Prokopowicz T. Słowo w deń Sw. Aleks. 
News. 

— Burzyński G. Słowo Bogu. o pobiedie pod 
Polbiwu. 

— Burzyński G. Słowo o pobiedie u Anhuta. 

— Burzyńs. Słowo w dień Sw. Andreja. 

— Bukwar. 

— Objawlienije kako Pitirim eplsk. (o ras- 
kolnik.). 

— T. Prokopów, lladosławneja rospis knia- 
ziej i carej rossyjs. 

— Sobór na eretika Martina. 

1721. Reglament duchownyi. 

— O woznoszenii imienie Patriarszaho w cerk. 
molitw. 

— Pitir epis. Praszczica. 

— Czin Archijerejew. 

— Burzyński G. Słowo nawziatieNottenburga. 

— Prokopów. O brakach prawow. lic. 

— Prokopowicz. Kanon molitw. 

— Pierwoje uczenie (Bukwar). 

1722. Prokopowicz. Objawlienie k narodu. 

— Prokopowicz T. Uwieszczanijo ot sinoda 
k raskolnikam. 

— Prokopowicz. O cerkownom priczt. 

— Prokopowicz. Otwiety. o raslcolnikach. 

— Prawosławnoje wiery. 

— Prokopowicz. Christowy propowiedy. (2cz.). 

— Formy o woznosz. imien imperator, weli- 
czestwo w cerkow. służbie. 

— Prysiaga swiaszczenniczeskaja. 

1723. Maksimowicz Teodor. Gramm. słowień- 
skaja. 

— Służba Sw. Zachariju. XXIX — Prokopowicz. Słowo na mir z Szwecicju. 

— Ustaw zitia monachów. 

— Bukwar. 

1724. Poslied. o ispowiedanii. 

— Burzyiiski G. Teatron istoriczeskij. 

— Itika jeropolitika. 

— Istaniioje oprawdanije Christian, socz. Pro- 
kopowicza. 

— Prokopowicz. O kreszczenii poliwalnom. 

— Bukwar. 

— Czasosłow. 

1725. Słowo na nowoe łieto eocz. Prokopw. 

— Prokopowicz. Słowo na pogreb Petra We- 
lik. (dwie ed.). 

— Czyn izbranija archijerejs. 

— Prokopowicz T. Słowo na poctiw. Petra I. 

— Łopatyiiski T. Słowo w prazdn. Ekaterin. 

— Kondoid Atan. Słowo panegir. Sw. Andrej. — Burzyński G. Służba Bogu. 

— Kanon molieb. o zdrawie Ekateriny I. 

— Prokop. Uwieszczauie (raskolnikam). 

1726. Lenicki Barłaara. Srowo w deń Ekater. 

— Pitir. Praszczica. 

— Prokop. O smerti Petra W, 

— Burzyński G. Słowo na deń pominow. 
Petra W. 

— Nowyi Zawiet. 

— Psaltir. 

— Prokopowicz. Słowo w d. koron. Ekateriny. 

— Pojasnienie na prawdu woli. 

— Apostoł. 

1727. Prokopowicz. Słowo na pogreb. Eka- 
ter. I. 

1730. Prokop. Słowo na wozsz. na prastoł 
Imper. Anny. Cały ten zapas cyrylłckich druków do końca wieku 17go, tworzący 
jądro literatury rossyjskiej (bo innemi czcionki i w innych językach nie 
drukowano) w Rossyi wynosi druków: w Moskwie: 534, Amsterdamie 11^ 
Oksfordzie 1, Stokhohnie 2, Syjskim Mouasterze 2, Jwerskim Monas. 5, 
Słobodzie 1. 

Doliczywszy do tego Małoruskie druki w trzecli miastach od czasu 
ich oderwania od Polski to jest : w Kijowie 80, w Czernichowie 30. (gdzie 
druki mimo tego, głównie z tekstem polskim tłoczone) Nowogrodzie 8. 
otrzymamy wszystkiego druków w Rossyi lub dla Rossyi tłoczonych na 
stólecia XV do XVII włącznie zaledwie 674. 

Atoli druków właściwych narodowych , to jest wielkoruskich, czyli 
stanowiących podwalinę języka rządowego, już nie powiem tworzących li- 
teratury zawiązek, nie ma między niemi i czwartej części. 

A ten drobny zasób druków, jeżeli nie są biało i małoruskie, polemi- 
czne lub modlitewne, odnosi się wyłącznie prawie do liturgii kościoła, do 
służby bożej po cerkwiach tak, jak nasze mszały, horologia i brewiarze 
łacińskie, które również do materyału literatury narodowej , zaliczanemi być 
nie mogą. Jestto materyał filologiczny starosławiańszczyzny, ale nie naro- 
dowej ruszczyzny wielkoruskiej, nie literackiego języka Rossyi. Tego języka 
nie było. Rossy a do końca 17 egzystowała bez właściwej literatury. Jestto 
fenomen w historyi oświaty europejskiej, zwłaszcza ze względu na ogrom 
tego mocarstwa. 

Bo zawsze pamiętać proszę, że co innego jest literatura wielko, a co 
innego małorossyjska. Są one pobratymcze , przyrodnie siostry, ale nie są 
jedną i tąż samą osobą. Długo rozwijało się na gruncie polskim przez 
polaków pielęgnowane piśmiennictwo mało i biało-ruskie czyli litewsko- 
ruskie, podczas, gdy wielko ruskie, jeszcze nie istniało. Dziś przewagą osta- 
tniego, złamano samoistnośó pierwszego , starszego wiekiem, tak, że temu 
nawet żyć officyalnie zabroniono. xxx 

Szrtfarzyk Paweł Józef w rozprawie swej: O starosławiańskich cyrril- 
skych tyskarniach we stoleti XV — XViI (Czasop. Muzeum Czesk. 1842 
8. 93 — 117) słusznie odróżnia trzy rodzaje dawnych druków sławiańskich. 

1) Głagfolica 2) Cyrylika bukwicą zwana, dla sławian łacińskiego 
obi-ządku, i 3) Cyrylika właściwa dla sławian greckiego obrządku. Bukwicą 
drukowano dla bośniaków r. 1538 Postylle. Cyrylika właściwa służyła ser- 
boiii, bulgaroni; nią drukowano w Wenecyl (Benatkacli) i Krakowie. 

Zgadzają sit; uczeni pisarze Sacliarów i Karatajew w tern, że nową 
literaturę rossyjską wywodzą od r. 1731 to jest: od zastosowania grażdanki 
do użytku literackiego. Starej literatury istnienie było^problematyczne, 
otwarcie mówiąc, nie było jej aż do zaprowadzenia grażdanki. Nawet rę- 
kopisma, literackiej nie odgrywają roli. Nestor to produkt Małorusi, Jgor 
jeżeli nie zfabrykowany za staraniem Puszkina a za wzorem Macfersona 
odkryć, ma białoruskie tło. Aby go zrozumieć, musiano go na rossyjskie 
tłumaczyć. 

Piotr Wielki stwarza monarchią z nową nazwą, stwarza' też jej lite- 
raturę, dając jej nowe pismo. Grażdanki historya jest może dawniejszą. 
Jeszcze w r. IG37 drak kazań Piotra Mohiły w Kijowie, już ma czcionki 
złacińszczone odbiegające od starosławiańskich, lecz druk czcionkami temi 
stale pojawia się r 1707 w Moskwie z czasopismem: Wiedomosti. Wydany 
tamże Wojciecha Dyblińskiego Astronomiczeskaja sobr. na latińskom ja- 
zykie w Wilnie (przekład z polskiego autora; Moskwa, druk Wasyla Ki- 
prianowa, podobno także wyszedł grażdanką. Ostatecznie grażdankę ustala 
wydane z rozkazu Piotra W. Prikłady kako i)iszutsia komplimenty 1708 
i Geometria także z r. 1708 w Moskwie. 

Te są pierwsze zawiązki dzisiejszej liteiatury wielko-rossyjskiej, tak 
w cyrylikę jak i w grażdankę ujęte. 

Nie mogła ona formalnie istnieć bo nie miała warunków egzystencyi. 
Tu był stan zupełnie odmienny niż w Europie. Europa miała przed wyna- 
lezieniem druku, cech przepisy waczy, którzy tysiącami rozrzucali odpisy 
dzieł naukowych i klassycznych. Tego tu nigdy nie było. Byli przepisy- 
wacze luźni klasztorni dla zakonu, a nie dla ogółu, nie dla nauki narodu. 
Tak samo było z drukarstwem. Nie miała Rossya drukarni samoistnych 
prywatnych, rzemiosłowych , miała tylko klasztorne, uprzywilejowane i to 
dla klasztornych celów. Drukarnia prywatna, to dopiero owoc wojen fran- 
cuzkich z 19 wieku. Nie było drukarni, bo nie było szkół naukowych ani 
ludzi uczonych. Był to kraj, który nie uczył bię i nie umiał po łacinie, 
więc nie znał naukowego ogólno-europejskiego języka. Dopiero od Peters- 
burgskich AViedomości 1728 zaczyna się literacka era grażdanki, rozpo- 
wszechnia się i sama prawdziwa literatura Wielko -rossyjską 

Druk Cyrylika do owego czasu, jest udziałem mnichów, a pokarmem 
cerkwi. Nic a nic zgoła dla umysłowego pokarmu. XXXI 

w całem stoleciu 16. drukuje się w Rossyi tylko trzynaście książek 
i to samych liturgicznych, to jest: roku 1564 Apostoł, 1565 Czasownik, 
1568 Psaltir, 1589 Triod pośtnaja, 1591 Triod i podobno Psaitir, 1594 Ok- 
toich, Triod, 1597 Apostoł, 1598 Czasownik, 1600 Mineja (dwa razy). Czy- 
nownik Archijerejski. AVreszcie w Swobodzie r. 1577 Psałtir. 

To jest jedyna zdobycz XVI stólecia. Po wydrukowaniu dwóch pierw- 
wszych dzieł, wypędzono z kraju drukarzy do Lwowa, widząc w ich sztuce 
czarodziejską praktykę. Przytulili ich do siebie Wasyl Ostrogski i Aleks. 
Chodkiewicz. Possewin który w owej epoce żył, zapisuje, że Moskwa za- 
wdzięcza zawiązek drukarstwa swego Polsce , zatem wygnańcy J. Tedoro- 
wicz i Piotr Mscisławsewicz wynieśli sztukę swą z Polski i do Polski 
też wrócili. 

W wieku XVII drukowano dla Rossyi w Moskwie, w Syjskim i Jwer- 
skim Monasterach. Wydano pół tysiąca druków. Nie są to książki odno- 
szące się do literatury, lecz wyłącznie cerkiewne modlitewne do sprawo- 
wania duchownych obrządków, głównie językiem rytuału kościelnego sta- 
rosławiańskim, a nie językiem krajowym, żyjącego społeczeństwa, nie mową 
wielkoruską. 

Poza cerkwią niczego dopatrzeć się nie mogę. Ledwie jest kilka dru- 
ków nieco odmiennych. R. 1634 wychodzi Azbuka, ponowiona r. 1637, 1657, 
1664, 1672, 1688, 1696, 1698. W r. 1647 nauka mustry wojskowej, r. 1648 
Gramatyka Sławiańska M. Smolrzyckiego polskiego autora i przedruk 
z edycyi w Polsce wyszłej, r. 1649 Ułożenie Cara Alexandra, r. 1654 Ilra- 
mota tamożennaja Cara Michai łowicza, r. 1686 Kalendarz astronomiczny, 
1693 Ułomek Biblii, r. 1694 Jstomina: Bukwar sławieno-rossyjskich pis- 
mien, (Kalligrafia ?), r. 1696 druk teologiczny Piotra Mohiły kijowskiego 
Metrop- należącego pierw do polskiej dzielnicy. 

Więc nic zgoła nie ma. Nie lepiej jest w XVIII wieku. 

W r. 1707 wydaje Polikarpów: Bukwar, r. 1702 Mustra piechoty, r. 
1703 Możyckiego Arytmetyka i Logarytmy, r. 1704 Polikarpowa Słownik 
trójjęzyczny, Bukwar sławiański, Mustra piechoty, Swobożdenije Liwonii, 
r. 1706 pierwsza poezya polaka Daniela Gorczyna wydana po rusku (lecz 
nie wielkorusku) Triumf polskoj muzy pri pobiedie nad Szwedami pod Ka- 
liszem. Od tego czasu spała Muza ruska jeszcze lat 19 aż ją Trediakowski 
przebudził i w wielkoruską przeistoczył. Prisiaga Senatory w Nowgorodzie 
r. 1707 Diploma książęce Menżykowowi, r. 1708 Bukwar, r. 1709 Relacya 
o bitwie pod Połtawą ('z polskiego?), r. 1719 Baroniusza Dzieje kościelne, 
r. 1721 Smotrzyckiego Grammatyka, r. 1722 Łopatyńskiego litwina o Po- 
kojujze Szwecyą. Te były druki moskiewskie. 

Petersburgskie nie lepsze. W r. 1717 ukazuje się rodowód Carów ros- 
syjskich przez Prokopowicza, r. 1723 Maksymowicza Grammatyka, r. 1724 
Burzyńskiego Teatr historyczny, r. 1726 Nekrologi Piotra W., Gramatyki 
rossyjskie wyszły w Oksfordzie 1696 i Stolcenbergu 170-5 a Amsterdam xxxn 

dostarczył na rozkaz Piotra "W. Arytmetykę, Historyą, Gramatykę łaciń- 
ską, Homera Wojnę żab, dwie nomenklatory językowe, sztukę żeglarską, 
a wszystko to w latach 1699 — 1701, fabrykował J. Kopiewicz. 

Oto cały materyał naukowy do r. 1703 w Rossyi. Słusznie więc Sa- 
charów poruszył kwestyą zarzutu, że Cesarstwo Wielkorossyjskie nie ma 
swej przeszłości naukowej i literackiej, bo półtysiąca Mszałów, Śpiewników 
i Diurnałów, choćby i drugie tyle, i to 'nie w języku narodowym, lecz 
w mowie wygasłej staro-cerkiewnej, nie mogą być ani podwaliną ani za- 
wiązkiem literatury narodowej. 

Znając ten stan rzeczy, dziwić się potrzeba, że mąż oddany nauce, 
w samem rozpoczęciu karyery swojej może popełniać pomyłki niczem nau- 
kowo nie usprawiedliwione. 

Katedrę języka sławiańskiego w Uniw. warsz. objął Pan Budiłło- 
wicz czy właściwie Bndziłłowicz, bo to nazwisko rodziny polskiej, znane 
w literaturze polskiej. Umie on dobrze po polsku, (za żonę ma córkę Do- 
brzańskiego z Galicyi) a dzienniki zapowiadały lat temu kilka, że p. B. 
wydaje po rossyjsku historyą literatury polskiej. 

Mimo tego w swej prelekcyi wstępnej stawia założenie wcale nie 
naukowe. Według słów Gazety Warszaw. 1881 Nr. 212 rozwijał teoryą, 
że w bławiańszczyznie jest tylko jeden język ruski a inne są narzeczami, 
że więc ten powinien być wszechsłowiańskim , że literatura jego jest bo- 
gatszą od wszystkich literatur słowiańskich. 

Kie do uwierzenia, iż z katedry uniwersyteckiej coś podobnego wygło- 
szono. Europejska wiedza co innego twierdzi. Teoryja nie mająca podstawy 
wiedzie do obłędu. Na nieprawdzie nie zbudujem prawdy, na ciemnościach 
światła. Urojenia nie staną się przekonaniami. Zresztą wyobrażenia idio- 
matów i języków to względna rzecz. Żaden naród odrębnością swoją żyjący, 
nie podda się takiej teoryi. Ubożuchni praojcowie polonii nieliczni wendo- 
wie i łużycanie, chwalą się językiem swoim prastarym, chwalą się piśmien- 
nictwem bardzo skromuem bo kilkaset dzieł obejmującem, ale starożytnem. 

Jencz K. A., który wydał Pismo wsto z spiso warjo delnjołużickich 
Serbów wot. 1548 — 1880. jakże dumnie odrzuciłby samą myśl pogrzebania 
literatury swojej złożonej z półtorasta dzieł, ale mającej Nowy Zakon Serp- 
sky z r. 1548 a katechizm z r. 1574. Jakżeby pogardliwie odrzucił myśl 
zlania się z potęgą jednopleniienną Jwan Kuliewicz Sakciński, który w dziele 
swem Bibliografia Horvatska 1860 wykazuje 2605 druków swej ojczystej 
mowy, której za narzecze nigdyby nie uznał. Jakże się on szczyci, że wy- 
przedza ojczyzna jego Wielko-rossyą drukami od r. 1561 idącemi. 

Do roku 1833 wykazuje Słowieńsko-Windyjska bibliografia 494 dru- 
ków, Illiryjska 626, Kroatska 303, czyli razem 1424 a wraz z powtórze- 
niami do 1800 druków. Mała to gromadka, a jednakowoż gromadka ta za 
żadną cenę karku nie ugnie i nie przyzna, że jest narzeczem bez języka XXXIII 

i bez literatury. Nie może być inaczej, rybka mała nie pój dzie dobrowolnie 
na pożarcie w paszczę wieloryba, bo ona równa jemu jako stworzenie Boże. 

A cóż dopiero mówić o języku czeskim, który ma świetne przypo- 
mnienia z XV i XVI wieku, z epoki gdy w Wielkiej Rossyi na niwie 
literackiej widniało pole bez granic puste, jałowe, nie uprawione. 

Gdy w Wielkorossyi (zwanej ówczas Moskwą), nie miano nawet pi- 
sma literackiego, bo wyręczano się cyryliką, nie miano szkół ani bibliotek, 
a to przez całe półtora wieku od zaistnienia drukarstwa, gdy nie było 
rossyan uczących się na zagranicznych uniwersytetach, uczeni Europejscy 
nie znali ani uczni ani mecenasów od stron azyatyckich. Gdy przez całe 
16 stólecie, Moskwy drukarnie tylko 16 druków i to czysto liturgicznych 
wywiodły na świat, ówczas Polska liczy się w Europie w poczet pięciu 
najpotężniejszych monarchij, jak się wyraża Jan Barclajus (Hiszpanie, Fran- 
cuzi, Włosi, Niemcy, Polacy). Kiedy o istnieniu w Europie innych narodów 
sławiańskich głucho jest, my słyniemy oświatą i na wielki rozmiar upra- 
wiamy naukową i literacką niwę w językach polskim i łacińskim, dostar- 
czając światu uczonemu w XV wieku do siedmiu tysięcy druków. 

W cesarstwie Wielkorossyjskiem do roku 1615 jawi się wszystkiego 
druków 25 i to samych starosławiańskich, nic zgoła wielkorossyjskich. 
Wtedy to polska dostarcza ich przeszło 11,000 a między temi samych 
w języku polskim mnie wiadomych (a o iluż jeszcze nie wiem!), przeszło 
trzy tysiące. Wykazuję to liczbami, ile każdy rok druków w języku pol- 
skim dostarczył (opuszczając druki bez daty z XVII w.). 1515. 


1. 


1516. 


1. 


1518. 


1. 


1520. 


1. 


1521. 


5. 


1522. 


3. 


1524 


1. 


1525. 


1. 


1527. 


1. 


1528. 


3. 


1529. 


3- 


1530. 


2. 


1531. 


6. 


1532. 


6. 


1533. 


9. 


1534. 


1 


1535. 


12 


1536. 


4 


1537. 


2 


1538. 


5. 


1539. 


9. 


1540. 


5 


1541.. 


7 


1542. 


4 


1543. 


10 


1544. 


4 


1545. 


8 


1546. 


5 


1547. 


5 


1548. 


4 1549. 


8 


1550. 


19 


1551. 


25 


1552. 


10 


1553. 


11 


1554. 


11. 


1555. 


7. 


1556. 


14 


1557. 


19. 


1558. 


48. 


1559. 


20. 


1560. 


19. 


1561. 


22. 


1562. 


19. 


1563. 


17. 


1564. 


29. 


1565. 


27. 


1566. 


31. 


1567. 


22. 


1568. 


29. 


1569. 


22. 


1570. 


29. 


1571. 


11. 


1572. 


23. 


1573. 


28. 


1574. 


19. 


1575. 


17. 


1576. 


13. 


1577. 


20. 


1578. 


29. 1579. 


21 


1580. 


25 


1581. 


24 


1582. 


31 


1583. 


30 


1584. 


26 


1585. 


32. 


1586. 


23 


1587. 


48 


1588. 


40 


1589. 


20 


1590. 


54 


1591. 


16 


1592. 


41 


1593. 


32 


1594. 


45 


1595. 


53 


1596. 


42 


1597. 


44 


1598. 


47 


1599. 


48 


Razem 1507 


B. w. r. 


304 


1600. 


62 


1601. 


28. 


1602. 


29 


1603. 


48 


1604. 


49. 


1605. 


56 


1606. 


78. E XXXIV 1607. 


63. 


1608. 


94- 


1609. 


77. 


1610. 


69. 


1611. 


91. 


1612. 


58. 


161.3. 


59. 


1614. 


55. 


1615. 


68. 


1616. 


76. 


1617. 


76. 


1618. 


68. 


1619. 


83. 1620. 


73, 


1633. 


63. 


1621- 


85. 


1634. 


52. 


1622. 


82. 


16S5. 


58. 


1623. 


57. 


16::6. 


52. 


1624. 


64. 


1637. 


47. 


1625. 


53. 


1638. 


76. 


1626. 


54. 


1639. 


55. 


1627. 


42. 


1640. 


80. 


1628. 


55. 


1641. 


70. 


1629. 


65. 


1642. 


60. 


1630. 


59. 


1643. 


66. 


16.31. 


45. 


1644. 


74. 


1632. 


92. 


1045. 


82. 
Razem 4749. Co się powiedziało o drukach, to powiedzieć można o drukarniach. 
Stosunek miedzy drukarniami w Polsce i Rossyi do końca 18 wieku jest 
uderzający. 

Bibliograf Sacharów zagarnąwszy drukarnie w Polsce i południowych 
słowian w poczet jeden z drukarniami swej ojczyzny, spisuje takowe 
wszystkie. Z tego okazuje si(j. że do roku 1800 w 40 miastach, było tak 
w Rossyi jak i w Europie, słowiańsko-cyrylickich drukarń 76, jako to: 1. Amsterdamskie (1699 — 1710). 

1) I. A. Tessinga. 

2) J. T. Kopiewicza. 

3) A. Breraana. 

4) Gur. Wetsenija. 

5) Henr. Broina. 

2. Buinicka (w Mohylewskiej gub ). 

3. Belgradzka (Zara Vecchio w Dalmacyi). 

4. Wenecka (Benatky). 

1) Bożydara Wukowicza. 

2) Wincentego Bożydara. 

3) Hieronima Zagórowika. 

4) Jakóba Zofijca. 

5) Bartłomieja Dżynnami. 

5. Wileńska. 

1) Jakóba Babicza. 

2) Mamonicza. 

3) Bracka. 

4) Monastoru w Jcwie. 

5) Wileńskiego Monasteru S. Ducha. 

6) Wileńskiego troickiego Monasteru. 

6. Gorazdecka w Hercogowinie. 

7. Derniańskieico Monasteru na Wołyniu. 

8. Zabłudowska na Litwie. 

1) Monasteru pieczerskiego. 

2) T. A. Wera. 

3) Spirydiona Sobola. 

10. Krakowska S. Fioła i Franka. 

11. Krzemieniecka. 

12. Krjłoska w Stryjskiem. 

13. Kuteinska na Białorusi. 

1) Spi. Sobola. 

2) Monastyrska, 

14. Lwowska. 

1),J. Teodorowa. 

2) Bractwa Stauropigii. 3) M. Slioski. 

4) A. Żełiborskiego. 

5) W. Malczewskiego. 

6) J. Szimiłańskiego. 

15. Monasteru w Łucku. 

16. Mohilewska. 

1) K. Trankeilliona. 

2) Maksyma Woszczanki. 

3) Monasteru bractwa Objawienia Besk. 

17. Moskiewska. 

1) Duchowna. 

2) Słobodzka. 

3) Monasteru .Twerskiego 5. 

4) Wcrchnaja (górna). 

5) Wieży (baszty) Sucharewa. 
Nieświezka. 

Nowogrodu Siewierzkiego. 
Oksfordzka. 
Ostrogska. 
PragsKa. 

23. Monasteru Rujańskiego w Serbii pod Czar- 
nogórą. 

24. Racłimanowska na Wołyniu. 
Rzymska. 
Petersburgska. 

1) Petersliurgska. 

2) Monasteru Aleksandro Newskiego. 

3) Senatska. 

4) Synodalna. 

5) Akademicka. 

27. Skulari. 

28. Monasteru Antoniewo-Sijskiego (w gub. 
Archangielskiej). 

29. Monasteru Sołowieckiego. 

30. Sztokholmska. 

31. Stolzenbergska, 18. 
19. 
20. 
21. 
22. 25, 
26 xxxv 32. Stratyńska w Galicyi. 

33. Supraśl ka. 

34. Tubingeńska. 

35. Ugowłachijska. 

1) Biikarest. 

2) Monasteru Delskiego. 

3) Długopolska. 

4) Tergowiszcza. 5) Jazskaja. 

36. Ugoreska (Uhorce) w Galicyi. 

37. Uniowskiego Monasteru w Galicyi. 

38. Urach w Niemczech. 

39. Czarnogóry. 

1) Cetyuska. 

2) Zetska. 

3) Mokszinoi Cerkwi. Opuścił W spisie tym Czernichów, Hagę, Szebesz. 

Liczbę tę pomnażają drukarnie grażdańskie z 18 w. w nieznacznej 
liczbie. Z pocztu tego mata ledwie część drukarń przypada na rossyjskie 
cesarstwo^ ledwo ich jest dwadzieścia i kilka, reszta drukarń kirylickich 
nie należy do Moskwy jak to już poprzednio wykazałem. 

Polska zaś z owej epoki ma drukarstwo tak rozwinięte, iż wypielę- 
gnowała drukarń więcej niż póltysiąca. Podaję ich spis tymczasowy, który 
wcale nie jest jeszcze zupełny. Aarouowicz Izaak w Krakowie 1571. 
Akademii krakowskiej druk. (po Piotrk.) 1673. 
(po Cezarych) 1731. 

— Zamojskiej B. J. Kantego 1593 ~ 1749. 

— w Królewcu. (I. Wcinreich) 1524 — 1517. 

— we Lwowie. 1760 - 1773. 

— w Poznaniu. 1695 — 1769. 

— w Wilnie J. Kr. Mci 1624—1794. 
Alexand. z Augezda z wau. Behni (w Akad.) 

w Królewcu 1531. 

Andrzejewicz Daw. w Łucku 1628. 

Antytrynitarze w Węgrowie, (załóż. J. Kisz- 
ka) 1570. 

Appelbaum w Białymstoku (Albijentus) 1795 — 
1799. 

Arnold Jan z Korcellem Achacym w Elbh],- 
gu 1674. 

Arcybiskupa Mohilewskiego 1783. 

Arcybiskupia w Nowogródku 1678 — 1680. 

Aryanie (Rodecki?) w Lucławicach 1560. 

— w Łocku (Daniel z Łęczycy, Jan Karcan) 
1570 — 1580. Babicz Jakob w Wilnie 1525. 

Baccigalupi Stefan w Warszawie w komiss. 

Skarbu 1792. 
Bannehr w Elblągu 1723. 
Baranów 1620. 

Bart Chryst et Consortes w Krakowie 1747. 
Barth Jan Aug. w Wrocławiu 1799. 
Bartels Jan Fryd. w Gdańsku 1766 — 1770. 
Baumann Jerzy w Wrocławiu. 1589 — 1607. 

— Jerzego syn i wnuk. Wrocław do 1649. 
Baumannów dziedzice w Wrocławiu do 1744 

Jan Teofil Straubel faktor. 
Bazylijanie w Wilnie 1628 - 1794. 

— w Poczajowie 1739 — 1798. 

— w Supraślu (Litwa) 1713 — 1796. Baumgarten Konrad w Gdańsku 1499—1504. 

Bazylik Cypryan w Brześciu Lit. 1567 — 9. 

Bekk Chryst. w Toruniu 1681 — 1689. 

Bergmann Paweł Maryusz w Toruniu 1763. 

Berynda Stefan w K^ijowie 1625. 

Bernart Maciej we Lwowie 1593 — 1599. 

Bertutowicz ob. Lenczewski. 

Bessemesser (Boesscmesser) w Rydze 1664 — 
1791. 

Białynicze ob. Karmelici. 

Birhus Jakób w Brunsbergu w Warmii 1599. 

Biskupa krakow. dr. (Seminar. diec. po Ce- 
zarych) 1685 - 1779. 

Blastus Jan w Wilnie 1623. 

— Piotr w Lubczu 1614 (ob. Kmita Piotr). 

— Kmita Piotr w Wilnie 1600 — 1623. ob. 
K.mita. 

lilesler Jan Balcer w Toruniu 1690 - 1699. 
Bodenhausen Wendel w Elblągu 1604 — 1617 
1625 — 1642. 

— Tegoż dziedzice 1617 — 1636 1642—1660. 
Boerner w Opolu (Szl^sk prus. gór.) 1750. 
Bodzencin w XVIII w. 

Boerner Bogumił w Brzegu (w Szlasku Bre- 
ga) 1750 — 1755 i 1763 - 1792.' 

Boerner Gottfried w Szlichtynkowie w w. X. 
Pozn. 1646 — 1705. 

Boesemerser (Besemesser) Jan w Oleśnicy 
(Oels) w dolnym Szlasku 1605 — 1639. 

— a Wdowa i Jan Seyffert (2gi mąż w Ole- 
śnicy (Oels) w doi. Szlasku 1644' — 1669. 

Bokshammer TTenr. w 01e'śnicy (Oels) w doi. 
Szlasku 169:^ - 1717. 

Braci czeskich dr. Alex. z Auirezda w Sza- 
motułach W. X. Pozn. (Sambter) 1558. 

Bractwa S. Trójcy dr. we Lwowie 1713 — 86. 

— Ś. Ducha przy Cerkwi Stauropigialnej (po 
Mamoniczach) w Wilnie 1623 — 1650. 

— Ś. Krzyża dr. przy cerkwi Wniebowzięcia 
N. M. P. we Lwowie 1640 - 1790. 

— Unickiego dr. przy monastorze Ś. Trójcy 
w Wilnie 1632 — 1672. 

Breyniua Jakób w Gdańsku 1637. XXXVI Brunsber^ IGOl — 1756. 

Brześć Litewski (Radziwiłłowska) 1559 — 66. 

Brze^ na Szlasku 1080 — 1789. 

Bujuiczo w Afohilows. (rusiuskic). 

Budziszyn 1571. (weiid.). 

Buk Michał w Lesznie w Wkopolscc na pogr. 

Szląska 1G71 — 1686. 
Bytoni dolny na Szlasku (Bethania) 1600 — 
*1648. 

O. 

Cerkwi Stauropigjal. dr. we Lwowie 1591 — 

1790. 
Cezary Franc. w Krakowie 1612 — 1730. 

— (syn) 1675 — 1724. 
Cezarowa wdowa w Krakowie 1651. 

— i dziedzice 1724 - 1728. 

Cezarj' Jan Paweł w Krak. 1657 — 1661. 

— Michał (syn) w Krak. 1730. 
Chełmno 17G4 — 1790. 

Chojniewicz Andrzej w Kaliszu 1650 — 1652. 
Coepselius Jan (Koepsel) w Toruniu 1667 — 

1679. 
Cruciger Jan w Nissie (Szlask) 1516 — 1580. 
Collegium Majus Krak. 1725 — 1782. 
Czapiński Baz. w Nieświeżu 1580. 
Czarnowski Ant. (po Wolnej) Warsz. 1792. 
Czernichów (woj. Czernich.) 1646 — 1687. 
Czerniowce 1780. 
Czeskich braci (po Szamotułach) zołożył Ko- 

menius w Lesznie WPolska 16^9. 
Częstochowa, Clari Mautis 1649, 1693 — 1799. 

I>. 

Dąbrowa w Galicyi 1618. 
Daniel z Łęczycy (druk. A. S. J.) w Wilnie 
1582 — 1600. 

— z Łęczycy w Łaszczowie w Lubelskiem 
1561 — 1562. 

— z Łęczycy w Pińczowie 1556 — 1561. 

— z Łęczycy w Nieświeżu 1564 — 1579. 
Dauł)mann Jan (Akad.) Królewiec 1554 — 1563. 

— Bonifacy (Akad.) Królewiec 1602 — 1624. 

— a dziedzice (Akad.) Królewiec 1574. 
Dekker i Komp. w Poznaniu 1799. 
Dermański monastyr (rusiń.) 1603 — 1605. 
Dietmar Wolfgang w Elblągu 1556 — 1564. 
Dobromil 1616. 

Domański Jan w Krakowie 1714 — 1724. 

— Krzysztof w Krakowie 1706 — 1714. 
Dominikanie w Łucku (Wołyń) 1790. 
Dorfcrianus w Bytomiu 1622. 

Dorn Marc. Eberlłard (po Dreyerze) w Kró- 
lewcu 1740. 

Dreyer Gabrjcl (po Zaenkerze) w Królewcu 
1728 — 1739. 

Dripst w Królewcu 1755 — 1764. 

Dufour Piotr w Warszawie 1775 — 1795. 

Dyaszewski Mich. Józ. Ant. (3 imion) w Kra- 
kowie 1740 — 1760. 

Dymowski Alex. w Krakowie 1633 — 1646. 

Dyon, Adam we Wrocławiu 1518 — 1531. 

Dziedzicki Kazim. w Krakowie 1774 — 1789. Dzicdzicka Anna w Krakowie 1789 — 1796. 
Dziedzicki Maciej 1797. 

JB. 

Elbląg 1643 — 1760. 

Elcrt Piotr w Warszawie 1643 — 52. 

Elertowa z Piotrkowczyków Elżb. wdowa i 

dziedzice w Warszawie 1653 — 1664 
Po Elertach dziedzice (Kar. Ferd. Szreyber) 

w Warszawie 1676 — 1681 — 1691. 
Ewangelicka dr. w Grodzisku W. Ks. Pozn. 

1572 — 1579. 

— w Łaszczowie w Lubelsk. 1648 — 1649. 

Fabrowicz Seb. w Krakowie 1621. 

Faerber Aug. (Ferber) tegoż dziedzice w To- 
runiu 1609 — 1619, 1671.; 

Falch Kar. Gottfr. w Brzegu Szlęsk (Brega) 
1769. 

Falch Fil. Eberhard (zięć Bogum. Boemera) 
w Brzegu Szlask. Bre'ga 1792 — 1795. 

Fiedorowicz Jan' we Lwowie 1573. 

Fiedorowicz Iwan w Ostrogu 1580. 

Filipowicz Jan we Lwowie 1741 — 1764. 

Filipowski Marcin w Krakowie 1631 — 1650. 

Fioł w Krakowie 1491. 

Fischer w Gdańsku 1698. 

Fleischcr-Christophor w Wrocławiu 1702. 

Forster Jerzy w Gdańsku 1651 — 1692. 

- w Lublinie (nakładca) 1646 — 1662. 
Franciszkanów we Lwowie dr. 1772 — 1774. 
Franciszkanie w Wilnie 1670 — 1780. 
Frank i Fioł ob. Fioł. 

Fred Dawid w Gdańsku 1672. 

Freimuth Piotr Weingartnerinn Elżb. w Brauns- 

bergu (Brunsberga) w Warmii do 1660. 
Friese Casp. czyli Frisius typ. Magistratu 

w Toniniu 1600 — 1623. 
Frohlich Sam Lorenz w Rydze. 
Funke Wigand w Lesznie w Wielkopolsce 

1634 — 1642, w Kościanie 1648. 

Gabriel Józef w Opawie (Troppau). 
Gam^lczyk Maciej w Krak. 1578 — 1585. 
Garwolinius Maciej we Lwowie 1592. 
Gazety naród i obcej dr. w Warsz. 1792. 
Gdańsk 1557 — 1797. 
Gedeliusz Woje. (Albert) w Kaliszu 1606 — 

1635. 
Genter Samuel (Stoli Jan Zachar) w Toruniu 

1597 — 1700. 
Georgi Hieron. w Królewcu 1701 — 1717. 
Germański Stan. w Krakowie 1608 — 1625. 
Ginher Joh. Henr. w Gdańsku 1698. 
Ginter Jedrz. Eichom w Oleśnicy (Oels, Doi. 

Szlask)' 1594. 
Ginzel Gotfr. i Weceli Kiz. w Oleśnicy (ob. 

Guentzel.). 
Głogów 1593. 
Głogówek czyli mały Głogów w gór. Szlasku 

1608 — 1640. XXXVII Golczewski Paw. Józ. we Lwowie 1739 — 48. 
Górecki Woje. (Alb.) w Krak. 1667 — 1689. 
Graefe Fryd. Jan w Gdańsku 1680 — 1684. 
Graefego F. J. żona w Gdańsku 1684- 1686. 
Gross Karol Wilch. w Wrocławiu 1748. 
Grobel Ignacy w Krak. 1785 — 1789. 

— Antoni Franc. w Krakowie 1789 — 1799. 
Groblowa wdowa w Krak. 1799. 

Grodno druk. J. K. Mci 1776 — 1793. 
Groell Mich. (Marywil.) w Warszawie 1762— 

1799. 
Gruenberg Aug. w Nissie (Szląsk) 1649. 
Gruender Aug. w Brzegu (Szląsk) Brega 1621. 

— Gottfried w Brzegu (Szląsk) Brega 1701- 
1748. 

Guentzel Gottfr. w Oleśnicy (Oels) doi. Szląsk 
1670 — 1691. H. -1757. Haik Józ. adm. dr. bisk. w Krak. 1756 
Haller Jan w Krakowie 1505 — 1525. 
Haller'a Jana wdowa 1526 - 1528. 
Hartmann w Gdańsku 1763. 

— (Hartknoch) Jan Fryd. w Rydze. 1768 — 
1772. 

Hartung Jan Heui-. (po Hellerze) w Królewcu 
1734 — 1797. 

— Jan Fryd. w Królewcu 1753. 

— Bogura. Lebrecht w Królewcu 1782—1793. 
Hase Jan Gotfryd w Szlichtynkowie w W. X . 

Pozn. 1646 — 1705. 
Hebanowski And. Józef w Warszawie 1613. 

— Ign. Ant. w Krakowie 1713 — 1718. 
Hebanowskiego wdowa Krak. 1718 — 1719. 
Hebanowski Jędrz. i Ign. Krakowie 1759, 

— Seb. Fab. w Krakowie 1753 — 1769. 
Hebold Dr. J. K. M. w Wschowej (Fraustadt. 

1782). 
Held Fryderyk (po Buku) w Lesznie (Szląsk) 

1684 — 1710. 
Heliczowie Jan i Paweł w Krak. 1540 — 1541. 
Helwecka dr. w Lesznie w Wkopolsce na 

pogr. Szląska 1670 — 1710. 
Herburt Fel.' (Jan Szeliga) w Dobromilu 1612— 

1616. 
Heweliusz Jan (zawiad. Szymon Reiniger) 

w Gdańsku 1662 — 1679. 
Heyl Karol w Oleśnicy (Oels) w doi. Szlasku 

1761 — 1777. 
Hilchen Dawid (Chilchenius) w Rydze 1589. 
Hilsen Fryd. w Wrocławiu 1739 - 1766. 
Hochfeder Kasper z Metzu w Krakowie 

1617 — 1619. 
Huelsner w Oleśnicy (Oels) w doi. Szlasku 

1721. 
Hiinefeldt Andr. w Gdańsku 1608 — 1675. 
Hunoldt (Hundt) Jan w Głogowie 1703. 
Hunold Jan Józef w Rawiczu W. Ks. Pozn. 

1759. 

J. 

Jakobi (Jekub) Jan Krzysztof w Brzegu (Bre- 

ga-Szląsk) 1673 — 1691. 
Jankowski Każ. w Krakowie 1768 — 1779. Januszowski Jan (w dr. Łazarzowej) w Kra- 
kowie 1607 — 1613. 
Jan z Sącza (?) w Pułtusku 1533 — 1539. 

— z Sącza (?) w Poznaniu 1539. 
Jarmużewski Jan w Zamościu 1686 — 1689. 
Jarosław 1625. 

Jastrzębski Jędrzej w Zamościu 1637 — 1660. 

— Seb. i Albert w Krakowie 1619 — 1621. 
Jędrzejowczyk Maciej w Krakowie 1617—38. 
Jelnicki Wacław w Tarnowie 1791. 

Jewie Monaster w Nowogrodzkiem 1611—42. 
Jezuici w Braunsbergu (Brunsberga w War- 
mii 1639 — 1690. 

— w Jarosławiu 1622 — 1751. ob. Szeliga. 

— w Kaliszu 1650 — 1672. 

— w Lublinie 1683 - 1774. 

— we Lwowie (Nowogórski, Krokoczyński 
Kaziowiecki 1666) 1646 — 1760. 

— w Nieświeżu 1751 — 1771. 

— w Pińsku 1729. 

— w Piotrkowie tryb. w Wkopolsce 1714. . 

— w Płocku 1772 — 1774. 

— w Poznaniu 1692 - 1770. 

— w Przemyślu 1760 — 1772. 

— w Sandomierzu 1716 — 1770. 

— w Smoleńsku 1652. 

— w Warszawie J. K. M. 1717 — 1772. 

— w Wilnie Acad. Soc. Jesu (po Radziwił- 
łowskiej) 1606 — 1773. 

— w Wrocławiu (Franc. Hertzig) do 1732. 

— w Wrocławiu 1732 — 1774. 

— J. K. M. (pojezuicka) w Kaliszu 1774—81. 
Jońca Bar. Izrael w Lublinie 1617 — 1627. k:. 

Kalisz 1604 — 1789. 

— Xcia Prymasa Areyb. Gnieznień. 1782 — 
1793. 

Kanter Filip Krzysztof w Królewcu 1755 — 

1765. 
Kanter Filip Jakób syn w Królewcu. 
Kantera Jana Jakóba dziedzice w Kwidzyniu 

(Marienwerder) Prusy 1792. 
Karmelici w Berdyczowie (Drukarnia fortecy 

N. M. P.) 1760 — 1799. 

— w Białyniczacłi w Witebskiem 1652—1653. 
Karnal Micłiał w Toruniu 1643 — 1666. 
Kartzan Jan w Łosku 1574 — 1576. 

— (Yelicensis) w Wilnie 1581 — 1611. 

— Józef i zięć Piotr Blastus Kmita w Wil- 
nie 1612 — ' 1620. 

Karweysse Jakób (niemiecka) w Malborgu 

1515. 
Kawieczyński Maciej w Nieświeżu 1562. 
Kaziowiecki Piotr we Lwowie (Jezuitów) 1666. 
Kempini Szymon w Krakowie 1601 — 1611. 
Kiejdany 1650. 

Kieller Joann Tobiasz w Warsz. 1698. 
Kijów 1646 - 1745. 
Kijowo-pieczerska (Ławra) 1619 — 1672. 
Kimmel A. w Toruniu 1791 — 1793. 
Drukarnia przy klasztorze Ś. Onufrego (po 

rusku) Andr. Skalski) (Mich. Sloska) we 

Lwowie 1614, XXXVIII — przy kl.isztorze Sw. Krzyża (po rusku) 
w Łucku ua Wołyniu 1(J28. 

Klein Ailam w Krakowie 1702 — 1753. 

— w Przemyślu 1753 — 1756. 

Kłos Ba!t.v/.ar w Hrze^u (Bregn) Szląsk 1640. 
Kmita Tiotr BlastUi w Liibfczu (Lubeka ad 

Cłironumj nad Niemnem na Litwio 1612 — 

1628. 

— Jan w Lubeczu (Lubeka ad Clironum) nad 
Niemnem 1633 — 1653. 

Knoołi Marek Jerzy Marcin w Gdańsku 1742 — 

1753. 
Knyszyn na Podlasiu 1630. 
Kobyliński Wojciccli w Krakowie 1590—1612. 
Koch .Mikołaj w I^esznie 16;J0. 

— Krzysztof w Ołiwie 1676 — 1734. 
Kocłian Jan (druk. Akad. S. J.) w Wilnie 

1621. 
Kolł»a we Lwowie 1724. 

Kolłe^'iura Lubrańskie (po Laktańskim) w Po- 
znaniu 1689 — 1778. 

Konrad Paw( ł w Lul)linie 1593-1630—1636. 

Conradus Paulus (wdowa Anna) w Lublinie 
1636 - 1(345. 

Korell Acliacy w Elblągu 1646 — 1696. 

Koreila Acłiacego dziedzice w Elblągu 1660 -- 
1669. 

Kern J,in Jakób w Wrocławiu 1749 — 1779. 

lvoni Teofil Wilhelm Bogumił w Wrocławiu 
1793. 

Korpusu Kadetów drukarnia (pod nadzorem 
Dufoura) w Warsz. 1771 — 1792. 

Koschwald w Słucku 1675 - 1679. 

Coten (Koteniusz Jędrzej) w Toruniu 1593— 
1604. 

Koteniusza wdowa w Toruniu 1607 1608. 

Koźminek 1561. 

Kożuchowski Stanisław w Mokrzku nad Nidą 
1732. 

Kraków. 

Kraków druk. Szkoły Głów. koron. 1776 — 
1798. 

Kraniński Stan. w Lublinie 1661 — 1665. 

Krembsl Jan i wdowa w Nissie na Szlasku 
1699. 

Kreutzerowa Józefa wdowa w Wrocławiu 
1796 — 1799. 

Kreutzer Jan Fryderyk w Wrocławiu 1766 — 
1796. 

Krokoszyński Wilh. Fel. w Zamościu 1647 — 
1648. 

Krokoszyński we Lwowie, ob. Jezuici. 

Królewiec 1647 — 1786. 

Drukarnia Jego Król. Mci we Lwowie (Je- 
zuicka lub Szlłchtyna, lub Filipowicza) 
1757 - 1763. 

Druk. Jego Król. Mci Kzpltej w Warsza- 
wie 1767 — 1781. 

Druk, Jego Cesar. Król. Mci u Św. Krzy- 
ża w Warszawie 1783. 

Druk. Jego Król. Mci i Rzpltej w Pozna- 
niu 1688 - 1778. 

Druk. Jego Król. Mci w Przemyślu 1756— 
1776. ^ 

Druk. Jego Król. Mci w Kaliszu 1771. 

Kroa UIrych w Gdańsku 1724 — 1748. Krueiger Joan. Nissae ob. Cruciger. 
Krylowsk pod Haliczem 1606. 
Krzemieniec 1638. 

Kuik (Kuicki — Kułck) Burhard Jan w Kra- 
kowie 1615 — 1622. 
Kuiiotowicz Jan 16.38. 
Kunzen Fryd. w Toruniu 1760. 
Kupisz Łukasz w Krak. 1644 — 1666. 
Tyi). Curiae S. K. M. Varsoviae 1793. 
Kutein pod Orszą na Litwie 1632 — 1653. 
Kwaśniewski Bartł. w Krakowie 1625 - 1641. 

Laktjinski (LekUiński) Wojciecłi w Poznaniu 

1648 — 1689. 
Lancicius (Łęczycki) Daniel w Pińczowie 

1559. 
Lanfohr pod Gdańskiem 1734. 
Lange Jan w Lubeczu (Lubecae ad Chronum) 

nad Niemnem 1648 — 1655. 
Langego Jana Zygmun. wdowa (po Reichu) 

w Królewcu 1697. 
Łapezyński Walenty w Malborgu 1587. 
Laurentius Jan w Krakowie 1691. 
Laurcr Jan Chryst. w Toruniu 1691 — 1717. 
Lebrun Tom. (po Dufourze) w Warszawie 

1795 - 1797. 
Łęczycki Andrzej (Lescicius) w Wilnie 1533 — 

1553. 
Lenczi-wscy Bertutowicze (Stjinisł. do 1658) 

w Krak. 1638 — 1658. 
Lenczewskich Bertutowiczów wdowa i dzie- 
dzice w Krakowie 1658 — 1674. 
Lern Wolfgang w Krakowie 1512 — 1517. 
Lerz Krzysz. w Nissie na Szlasku do 1693. 
Łęski Marcin (Lenscius) w Zamościu 1593 — 

'1613. 
Leszno 1630 — 1776. 
Lesznowski Ant. red. Gaz. Wąrsz. (po Le- 

brunie) w Warszawie 1799. 
Lewi Abrahamowicz Konymus w Lublinie 

1620 — 1627. 
Lewicki Tom. (Druk. Ak. S. J.) w Wilnie 

1605 - 1606. 
Libisz Caspar we Wrocławiu 1520 — 1540. 
Lob Jędrzej w Zamościu 1635. 
Lob Mikołaj w Krakowie 1606 — 1617. 
Loteryi Genueńskiej (Do.) Drukarnia Mena- 

gelto i Baccialuppi w Warszawie 1785 — 

1799. 
Lubecz w Nowogrodzkiem 1614 — 1632 ob. 

Kmita. 
Lublin 1594 — 1787. 
Ludwig Sain. Gottfr. w Oleśnicy (Oels) w dcl. 

Szlasku 1777 — 1799. 
Luft Jan (w druk. Akad.) w Królewcu 1549. 
— Lwów. 
Lutkowicz Paw. w Czetwertwi 1625 i w Czor- 

neńskim Monast. 1629. 

Ł. 

Lazar Andrychowicz w Kraków. 1550 — 1650 

u Macieja Jedrzejowczyka (1616 — 1638). 
Łowicz 1770 — 1799. XXXIX Łuck Monastyr (rusłn.) 1628 — IGIo. 

Magistrat i Glmuazyum w Toruniu 1568 ? 1584. 

(r. 1609 zarządca Frisius Caspar). 
May Jan w Krakowie 1793 — 1799. 
Majer X. J. w Warszawie 1794. 
Makowski Tomasz w Nieświeżu 1619. 
Małecki Hierom. (Malecius) w Białej w Prus; 

wschód. 
Małachowicz Waw. w Paniowcacli 1608—1611. 
Małachowicz Wawrz. we Lwowie 1615. 
Mamonicz Lew syn Kużmy w Wiłnie 1614 — 

1622. 
Mamonicz Łukasz Skarbnik w Wiłnie 1592 — 

1601. 
Mamonicz Kuźma (po słowiausku) w Wiłnie 

1575 - 1591. 
Marcin z Kazimierza (druk. Akad. S. J.) 

w Wilnie do 1576. 
Marjampoł 1786. 
Markowicz Jakób w Seynach na Żmudzi 1603— 

1604. 
Markowicz Jakób (Druk. Akad. S. J.) w Wil- 
, nie 1592 - 1607. 
Matyaszkiewicz Jakób Józef (po Ign. Heba- 

nowskim) w Krakowie 1708 — 1738. 
Matyaszowski Józ. Jerzy w Tarnowie 1786— 

1792. 
Mechwałd Kar. Wiłh. w Kałiszu 1798 — 1799. 
Mehwald Kar. Wiłh. w Lesznie w Wkopołsce 

do 1798. 
Meisner Danieł w Gdańsku 1695. 
Mełczewski Woje. (Małczewski) we Lwowie 

(rusin.) 1684 — 1693. 
Miejslta Drukarnia we Wrocławiu 1503 — 

1506 (Baumgarten Konrad). 
Miełczewski Wojciech we Lwowie 1684 — 93. 
XX. Missyonarzy (Congr. Mission. in domo 

S. Crucis.) w Warszawie 1781 — 1793. 
Mitawa 1778. 

Mitzłer de Kołof. w Warszawie 1755 — 1784. 
Młodniewicz Woje. w Kałiszu 1651. 
Młodniewicz Woje. (u wdowy i dziedz. Re- 

gułusa) w Poznaniu 1652 — 1679. 
Moełłer Jęd. Jul. w Gdańsku 1652 — 1654. 
Mogilany w Gałicyi 1567. 
Mohiłewski Monastyr Bractwa Objaw. Boż. 

(rusiń.). 
Mołinus Nicołaus w Rydze 1597 — 1603. 
Monastyr Peczerski w Kijowie. 
Monaster Kuteiński (rus.). 
Monaster w Dermaniu na Wołyniu 1605 — 

1628. 
Monastyr yV'ileński troicki w Wiłnie. 
Monastyr Ś. Ducha ob. Bracka. 
Mościcki Jakób w Krakowie 1671 — 1674. 
Mościcki Jakób we Lwowie 1671 — 1672. 
Muller Jan Em. Fryd. w Gdańsku 1770 — 1796. 
Miiller Kasp. w Brzegu (Szłąsk) 1667. 
Muller (Myłłer) Casp. Rud.' we Wrocławiu 

1717. 
Murmeliusz Stanisł. w Łowiczu 1566. 
Murmeliusz w Pułtusku 1560. 
Muschardus Jakób w Krakowie 1615. Nadworna J. K. M. w Krakowie 1783. 

Nadworna J. K. M. i Komissyi eduk. (poje- 
zuicka) w Warszawie 1772 — 1795. 

Nehring Melchior w Grodzisku w W. X. Po- 
znań. 1581 — 1582. 

Nehringk Melchior w Toruniu 1578 - 1585. 

Neryngk Melchior w Poznaniu 1577. 

Nicolai Friedrich w Królewcu 1793. 

Nicolai Jan Lud. w Toruniu 1710 — 17.53. 

Nicołaus Nicołaus Antverpiensis w Wilnie 
1636. 

Nieśwież Druk. Radziwiłłowska 1562. 1751 — 
1769. 

Nieświerz drukarze: Kawiczyński Maciej, 
Krytkowski Wawrz., Budny Szymon, Da- 
niel z Łęczycy 1562 — 1572. 

Niewieski Stan. w Zamościu 1684. 

Nigellius Jerzy (Druk. Akad. S. J.) w Wił- 
nie 1605. 

Niziołkowicz Szymon (Nizolius) w Zamościu 
1621 - 1624. 

Nohrmann Jan Gottł. w Elblągu 1763. 

Nowogórski Seb. Lwów, Soc. Jes. 1642 — 1643. 

Nowogród Siewierski (rusin.). 

Nowy Wereszczyn 1597. 

O. 

Officina Senatus (Bresslera) w Toruniu 1700— 
1704. 

Oliwa 1660 — 1700, 

Oliwa klasztorna dr. zawiadowca Jerzy Franc. 
Fritsch 1673 — 1681. 

Oliwa klasztorna dr. zawiadowca Johan Ja- 
kób Textor 1688 — 1692. 

Oliwa klasztorna drukarnia drukarz Krzysz- 
tof Koch 1715. 

Ołomuniec w Morawii 1593. 

Osterberger Jakób zięć Daubmana (w Aka- 
demie.) w Królewcu 1575 - 1602. 

Ostróg (rusin.) 1588 — 1595. 

Oszmiana drukarnia J. C. Mci Marszałka W. 
Ks. Litewskiego 1615. Palecki Krzyszt. w Zamościu 1680. 

Paniowce 1609 ob Malachowic. 

Paschę Meuse (ożeniony z Segebadowa) w Kró- 
lewcu 1646 — 1671. 

Pater Paweł w Gdańsku 1709. 

XX. Paulini w Częstochowie 1693 - 1799. 

Pawłowicz Aleks, w Zamościu 1640. 

Peg Andrz. we Wrocławiu 1703. 

Penzeł Abrah. Jan (Anna Dziedzicka) w Kra- 
kowie 1787 — 1788. 

XX. Petrinowie (exjezuici) we Wrocławiu 
1774 — 1799. 

Pfair Kar. B. we Lwowie 1790 - 1794. 

Piątkowski Waleryan Paweł w Krakowie 
1619 — 1652. 

Pietkiewicz Melchior i Małachowicz Waw. 
w Wilnie 1598. XL XX. Pijarzy w Chełmnie (Culma) 1762 — 1772. 

— w Kralcowic 17t>l. 

— w riotrkowic trybunalskim w Wkopolsce 
1792 - 17;»9. 

— w Warszawie (po Elcrtach) 1G83 — 1799. 
_ w Wilnie 1758 — 1799. 

Plller Jan .I«'>z. we Lwowie 17S8 — 1709. 

Piller Tomasz we Lwowie 178t> — 1787. 

Pillcniwa Józefa wdowa we Lwowie 1781 — 
17SG. 

Plller Antoni we Lwowie 1772 — 1779. 

PillerowH wdowa w Krakowie 1781. 

Plotrkowczyk Andrzej w Baranowie w Gali- 
cy i 1620 — 16:50. 

Piotrkowczykowa Anna Teresa wdowa po 
Andrzeju 1658 - 1662. 

Piotrkowczykowio (wdowa Andrzej, Stani- 
sław, Teodor synowie) Krakt)W 1616—1658. 

Piotrkowczykowio Jędrzej i Anna (wdowa 
166;}) w Krakowie'1570 — 1673. 

Piotrkowczyk Piotr w Krakowie 1610. 

— Stnnislaw, w Krakowie 1650 — 1673. 
Poczaj(')w (Wołyń) 1618 — 1653, 17-18 — 1797. 
Podhorco w Złoczowskicm 1766. 

Połock 17;tl — 1796. 

Poser Jan Autf. w Warszawie 1769 — 1780. 
Prątkiewicz Szymon w Zamościu 1()75— 1677. 
Presser Jan Sam. w Lesznie w Wkopolsce 
do 1790. 

— Wawrz. w Lesznie w Wkopolsce 1777 — 
1786. 

— Michał Wawrz. (po Heldzie) w Lesznie 
w Wkopolsce 1749 — 1754. 

Prcuss Jan Gottl. w Elblągu 1710 — 1753. 

— Jan Jakób w Gdańsku 1713 — 1734. 

— Chr. Casp. w Elblągu 1703 — 1738. 

— Samuel w Elbhigu'l647 — 1731. 
Pryma.«>a Arcybisk. Gnieżnień. Alex Łubień- 
skiego w Łowiczu 1759 — 1779. 

— Arc. (rniez. we Lwowie 1771 — 1793. 
Przemyśl (Joan Gołębiowski) 1758 — 1786. 

IŁ. 

Rachmanowska na Wołyniu. 

Radycki — Kadzicki — Radecki Paweł w Za- 
mościu 1644 — 1646. 

Radziwiłłów w Nieświeżu 1751 — 1769. 

Radziwiłłowska drukarnia w Wilnie (z Brze- 
ścia Litews.) 1574? — 1586. 

Rak()w 1651 ob. Sternaclii. 

Regulus Wojciech w Poznaniu 16.36 -- 1652. 

RegiUusa wdowa i d/ciedzicc w Poznaniu 
1652 — 1675 (b. Młodniewicz. 

Reick Jakób (po Mcussem) w Królewcu do 
1690. 

Reinliardt Mich. w Wilnie 1603. 

Reiniger Szymon (Rcinier) w Gdańsku 1655 — 
1660. 

— Szymon (Rcinier) syn w Gdańsku 1662 — 
1712. 

Rcinkehel Jędrzej Frań. Adam Kaź. Sigfried 

w Nissie irm — 1600. 
Reysnera Yryd. dziedzice w Królewcu 1679. 
Reusner Fryd. (w Akademii) w Królewcu 

1728 — 1764. Rcussner l^ryd. (w Akad.) w Królewcu 1665— 
1707. 

— Jan (w Akad.) w Królewcu 1639-16G6. 
Rhct Fil. Kryst. w Gdańsku 1655 — 1668. 

— Dawid Fryd. w Gd.ińsku ^655 — 1694. 

— Jirzy w Gdańsku 1619 — 1647. 
Rhetus Jerzy (po litewsku) w Kiejdanacli 

lOrjO — 1658. 
Rhetas Joaliim w Kiejdanach (litews.) 1653 — 
• 1658. 
Rhet Anna z Richterów wdowa w Gdańsku 

1647 - 1667. 
Rhode Marcin w Gdańsku 1603 — 1614. 

— Francisz. w Gdańsku 1538 — 1559. 
Rhodego dziedzice w Gdańsku 1599. 
Rhode Jak('.b w Gdańsku 1574 — 1602—1640. 
Rhon Jana wdowa w Lublinie 1640. 
Richter Kasper w Oleśnicy (Oels) 1593. 
Rodecki Aleksy (pod pseud. Turobińczyk 

Teod. Adamowicz. Adamides) w Rakowie 
w Sandomierskiem 1575 — 1600. 

— Aleksy w Łosku W. Ks. L. 1587. 

— Aleksander w Krakowie. 

— W^alenty w Rakowie 1579. 

Rogaliński S. J. (po XX. Jezuitach) w Po- 
znaniu 1777. 

Rosecki Józef w Poznaniu 1718. 

Rosenbiichler Piotr w Braunsbergu (Bruns- 
bcrga) w Warmii 1683 — 1692. 

Rosenkranz wdowa i Franc. w Nissie na 
Szhisku. 

Rosenmiiller w Krakowie 1754 — 1756. 

Rossowski Jan w Warszawie 1624 — 1634. 

Rossowska wdowa w Warszawie 1634. 

Rossowski Jan w Poznaniu 1620 — 1624. 

Różana 1602. 

Riiger Jan Konst. w Toruniu 1705 — 1708. 

Ryga 1724 — 1768. 

Sałajewski Jan (druk. Akad.) w Zamościu 

1639 — 1648. 
Sambor drukarnia J. C. Ap. Mci (miejsce 

zmyślone zamiast Kraków) 1790. 
Sandomierz 1637 — 1798. 
Sawicz Max. w Zamościu 1664. 
Saxo Jan w Brunsbergu w Warmii 1590. 
Schedel Jerzy i Mikoł. Aleks, w Krakowie 

1659 - 1683. 

— Krzysztof w Krakowie 1620. 
Krzysztofa Szedia dziedzice 1676 -, 1677. 
Schedel Mikołaj Aleks, w Krak. 1685 - 1703. 
Schlieben Bogumił w Oleśnicy (Oels) w doi. 

Szlasku 1718. 

Schnelbolz Franc. w Toruniu 1624 — 1636. 

Schónfcls Jerzy w Brunsbergu 1598 — 1624. 

Szrcjber Karol Ferd. w Warszawie 1677— 1691. 

Szreyber Tom. Jan w Gdańsku 1724 — 1779. 

Schreyber Jan Jerzy w Oleśnicy (Oels) w doi. 
Szlasku 1728 — 1730. 

Schulz Henr. w Brunsbergu 1663 — 1677. 

Scclmann w Langenforcie pod Gdańskiem 
1732 — 1737. 

Segebad Wawrz. (w Akadem, druk-) w Kró- 
lewcu 1623 — 1638. XLt Segebadowa wdowa w Królewcu 1639 — 1646. 
Sestilis Piotr w Poznaniu 1550 — 1560. 
Seyffart w Oleśnicy 1666. 
Siarkowski Dominik w Krakowie 1734—1745. 
Siebeneycherowie w Krakowie 1541 — 1621. 
Siebeneycher Jakób 1541 — 1595. 
Siebeneychera Jak. wdowa 1608. 

— Jakóba dziedzice 1614 — 1621. 
Siegfried Kaspar w Brzegu (Brega) J Szl^sk 

1611 - 1621. 

Siekielowicz Woje. Franc. Albert w Krako- 
wie 1660 — 1685. 

Siemiatycze, druk. pokojowa 1785. 

Skalski Bazyli (Joan ?) w Krakowie 1600 — 
1619. 

Skolski Andr. drukarz lwowski w Stauropi- 
gium 1641. 

Slęcki Jan (Druk. Akad. S. J. Mikoł. Krz. 
Radziwiłł?) w Wilnie 1579 — 1580. 

Sloska Michał we Lwowie 1633 — 1666. 

Słonim (na Litwie) 1777. 

Słuck 1674 — 1705. 

Smieszkowicz w Lublinie 1622. 

— Balcer w Krakowie 1663 — 1674 na [Ka- 
zimierzu przy Krakowie 1665 — 1670. 

Sobol Spiryd. w Kijowie (rusin.) 1628 i w Ku- 

teinie 1638, w Bujniczach 1635. 
Socynianów w Zakliczynie w Galicyi 1570. 
Stachowicz Stan. w Krakowie 1754 — 1793. 
Starzyński Jan w Kaliszu 1724. 
Stauropigium we Lwowie (rus.). 
Stawnicki Baz. i Szymon we Lwowie 1687 — 

1691. 
Stawropol 1684. 

Stelter Jan w Królewcu 1713 — 1733. 
Sternacki Paweł w Rakowie 1633 — 1637. 

— Seb. i Paweł w Rakowie 1600 — 1633. 

— Sebast. w Krakowie 1588 — 1596. 
Stolle Jan Dan. w Gdańsku 1695 — 1723. 

— Jan Zachar w Gdań. 1686 - 1695. 
Stollego Jana Dan. wdowa w Gdańsku 1723 — 

1724. 
Stolzenberg pod Gdańskiem 1706. 
Streubel Bogumił w Oleśnicy (Oels na Szlą.- 

sku dolnym) 1717 — 1718. 
Striatyńska w Galicyi (rusińs.). . 
Suilmontanus Wilh. w Gdańsku 1605 — 1606. 
Suilmontanusa wdowa w Gdańsku 1606 — 1607. 
Sultzerowie Ulryk i Salomon w Wilnie 1600. 
Supraśl 1717 - 1789. 
Szarfenberger Maciej i żona w Krakowie 

1521 — 1547. 

— Marek i Mikołaj syn Marka w Krakowie 
1567 — 1607. 

— Stan. w Krakowie 1567 — 1587. 

— Jan we Wrocławiu 1579 — 1588. 

— Jan w Krakowie 1611. 

Szarfenberga Jana dziedzice we Wrocławiu 

1588. 
Szarfenberger Mikołaj w Warszawie 1578 — 

1580? 

— Mikoł. we Lwowie 1578. 

— Kryspin we Wrocławiu 1553 — 1576. Szarfenberg Kryspin w Nissie do 1615. 
Szarfenbergerowie synowie Mik. i Stan. w Kra- 
kowie 1549 — 1567. 
Szarfenberger Marek w Krakowie 1543— 1549. 

— Hieronim syn Macieja w Krakowie 1547 — 
1556. 

Szczerbicz Paweł we Lwowie 1581. 
Szeliga Jan w Dobromilu 1611 — 1615. 

— Jan (u XX. Dominikanów) w Jaworowie 
1619. 

— Jan w Krakowie 1605 — 1622. 

— Jan w Jarosławiu 1622 — 1626. 

— Jan we Lwowie 1618 — 1635 (od r. 1627 
typograf arcybiskupi)." 

Szlegel Jozef w Nissie na Szląsku 1706—1739. 
Szlichtyn Jan we Lwowie 1736 — 1763. 

— Kazim. we Lwowie 1774 — 1784. 
Szlichtyna Jana ssrowie we Lwowie 1764 — 

1767. 
Szlichtyn Łukasz we Lwowie 1773. 

— Łukasz w Lublinie 1774. 

Sziibert Ign. Konst. w Nissie 1671 — 1684, 
Szumlański J. we Lwowie (rus.). 
Szwecko w W. Ks. Pozn. 1784. 
Szyndler Jan Wacław w Opawie (Tropau) 
1740. 

— i Theurik w Cyllichowie, wiek XVin. 

T. 

Targowica 1793. 

Teodorowicz J. we Lwowie (rus.). 

Tiapiński ( Ciapiński ) Bazyli w Nieświeżu 

1580 (małorus.). 
Texter Jaa Jan Jakób w Oliwie (Szlask) 

1688 — 1689. 
Toruń 1592 — 1789. 
Tramp wdowa w Brzegu 1743 — 1759. 

— Gottfr. w Brzegu 1717 — 1740. 

— Jan Ern. syn, w Brzegu 1760 — 1798. 
Trahtmann Samuel w Brzegu 1795 — 1799. 
Trankwillon N. w Mohilewie (rusin.). 
Trassler Józ. I. w Krakowie 1796 — 1799. 
Trelpiński Jan w Warszawie 1735 — 1648. 
XX. Trynitarzy we Lwowie 1724 — 1784. 

— (po jezuitach) w Lublinie 1782 — 1799. 
Tschorn Krystyan w Brzegu (Szlask) Brega 

1648 - 1673. 

Tulczyn 1792. 

Na Tumie drukarnia we Wrocławiu 1699 — 
1716. 

Twardomęski Jerzy (Twardomelski) w Bara- 
nowie w Galicyi 1638 — 1647. 

Tyzenhaus Ant. (przy klasztorze pojezuickim) 
w Grodnie 1776 — 1796. XJ. 

Ungler Floryan w Krakowie 1511 — 1537. 
Unglerowa wdowa Helena 1538 — 1552. 
Uniewskiego Monastyru w Galicyi (rusin.). XLII W. 

Weber Guttfr. w Oleśnicy w doi. Szląeku 
172'). 

Wedel Dan. Lud. lypogr. Rząd. Miasta i Gim 
naz. w Gdańsku 1780. 

Węgrów na Podlasiu (zmyślone zam. Wro- 
cław) 1783. 

Weingiirtner Kaspar w Brunsbergu w War- 
mii 1639 — 1653. 

Weinreich Hans w Gdańsku 1555. 

W'einreich Hans w Królewcu 1544. 

Welcher Gottfr. w Oleśnicy 1734. 

Yelicensis Joanncs w Wilnie ob. Kartzan 
(Karcan). 

Vetterns Daniel w T^esznie 1641 — 1649. 

W'aesl)erger Jan w Gdańsku 17(K). 

Wer Tymofoi A. w Kijowie (rusiń.) 1625. 

Wichmann (i. W. (po Pfaflie) we Lwowie 
1794 — 1799. 

Wieczorkowicz Jan (drugi mąż Anny Kon- 
radowej?) w Lublinie 1648 — 1656. 

Wieczorkowiczowa Anna wdowa w Lublinie 
1659. 

Wierzbięta Maciej w Krakowie 1558 — 1605. 

Wierzchowski 8eb. w Zamościu 1603. 

Wierzejski Stan. (u Pietkiewicza) w Wilnie 
1598. 

Wietor Hieronim w Krakowie 1518 — 1547. 

Wietorowa wdowa w Krakowie 1547 — 1550. 

Wilde Jan Krzyszt. w Szlichtynkowie w W. 
X. Pozn. 1646 — 1705. 

Wilde Krzyszt. w Wschowej (Fraustadt) 1660. 

Wilno. 

Wilno druk. dyccczyalna 1799. 

Wilno druk. królewska 1776. 

Winkler Jędrzej we Wrocł. 1525 — 1555. 

Witebsk 1620 — 1691. i Wojcwódka Bernard zarządca dr. w Brześcii' 

Litew. 1558 — 1566. 
W^olbramczyk Krzysztof w Zamościu 1617 — 

1618. 

— we Lwowie 1615. 

— w Wilnie 1590 — 1594. 

Wolna drukarnia (Jana Potockiego) w War- 
szawie 1789 — 1791. 
Wolrab Jan w Poznaniu 1.578, 1591 i 1603. 

— Marcin ś. Jana w Poznaniu 1603 — 1606. 

— Jan (XX. Jezuitów) w Kaliszu 1603—1606. 

— Jan II 1610 — 1636. 

Wolrabowa wdowa i dziedzice Jana 1592 — 

1601. 
WorflFschcnfel Stan. w Toruniu (po niem.) 1569. 
Woszczanka Maks. w Mohilowie 1693. 
Wosiński Antoni w Krakowie 1619 — 1639. 
Wydziału Instrukcyi Rządowej drukarnia (po 

Jezuitach) w War.sz iwie 1784 — 1798. 
Wyżewskicgo spadkob. w Warszawie 1793. Zabłudów na Litwie 1568 (rusin.). 

Zaenker Jan Daw. (po Georgim) w Królewcu 

1714 — 1727. 
Zamość 1597 — 1749. 

Zawadzki Piotr w Warszawie 1798 — 1799. 
Zboru drukarnia (t. j. Wolana) w Wilnie 1592— 

1599? 
Zainer Giinther w Krakowie 1474 — 1475. Żelazo Paweł we Lwowie 1600. 

Żydowska druk. w Oleśnicy (Oels) w doi. 

Szląskn 1530 — 1535. 
— w Tatarkowie do 1754. 
i Żyrowicz Wojciech w Krakowie 1638. Nadto: Perszaje 1645. Molier w Gdańsku 1653. Machnówka 1793. Ilszner Błaż. w Gdań- 
sku 1658. Jar)-8zów 1792. Z lego spisu odtrąciwszy drukarzy niemieckich w Prusach Polskich, 
i druki łacińsko-nieinieckie niektórych drukarni szląskich, otrzymujemy 
mimo tego do pół tysiąca drukarń wyłącznie polskich. 

Tą mnogością drukarń jasno osiągamy dowód, że podczas, gdy w Ros- 
syi nie przypuszczano potrzeby języka drukowanego, życia naukowego, 
u nas to życie w całym rozkwicie wybujało, niosąc światło nawet za gra- 
nicę na wschód i na północ. XLIII 

Wiedzą q tem i uznają to prawdziwi uczeni Rossyjscy, Prof. Paweł 
Wiskowatów w świeżo wydanej w Dorpacie pracy p. t. Geschichte der 
rnssischen Literatur, wyraża się str. 12: Das in der Kultur weiter vorge- 
ruckte Polen, iibte durch Kiew in literarischer Beziehung Einfluss auf 
Russland aus. Mit der Befreiung (?) Kleinrusslands von der polnischen • 
Herrschaft und seiner Anlehnung an Grossrussland, machte sich der Ein- 
fluss der Kiewer Gelehrten erst recht fiihlbar. Durch sie drang ein Hanch 
europaischer Wissenschaft nach Moskau, und noch Peter der Gr. 
bediente sich ihrer, bevor er die Lehrkrafte direkt aus Europa erlangen 
konnte. 

Jestto szczere wyznanie o wyłącznym wpływie szkół polskich z Ma- 
łejrusi , na zaszczepienie oświaty w Rossyi. Wyznanie tej prawdy z ust 
rosyjskiego uczonego, nie ubliża wcale dzisiejszej potędze umysłowej w Ros- 
syi, tak szybko i tak świetnie wzrastającej. 

Jakże obok tego postawić wywody Prof. Makuszewa, który jako uro- 
dzony z Polki, i za swoich pacholęcych lat, znający li język polski jako 
macierzysty, powinienby sprawiedliwszym być dla tego narodu, który przez 
pięć wieków przodował w sławiańszczyznie oświatą, i reprezentował na- 
wet w Europejskiej naukowości te ludy pobratymcze, które same nie miały 
sił do zniesienia u siebie jakiegobądź światła. 

Makuszewowi wytknął błędne tory, światły recenzent P. Kryński 
(w Ateneum). Zwróciłem też Panu Makuszewowi za jego pobytu w Kra- 
kowie uwagę na to, że prawdziwa naukowość nie powinna opierać się na 
kruchej podstawie chwilowej niechęci plemiennej i radziłem hołdowanie 
prawdzie. 

Odparł mi na to. że on co innego twierdził w swem dziele o litera- 
turze naszej, a co innego wmawiał w niego P. Kryński , który go nie 
zrozumiał. 

Ta nasza wymiana słów, spowodowała, że Prof. Makuszew w bro- 
szurze: Otczet ordynarnego professora o naucznych zamiatijach za gra- 
niceju w 1880 g. nie przebierał w ordynarnych wyrażeniach o mnie, lecz 
na samodzielną krytykę mych twierdzeń postawionych w Bibliografii T. I. 
nie umiał się zdobyć. Zdobył się tylko na powtórzenie ustępów z czasopi- 
sma rossyjskiego : Słowo, wychodzącego we Lwowie. 

Wolałbym aby zamiast połajań mniej estetycznych , Otczet ten za- 
wierał spór jaki naukowy jako owoc kilkotygodniowego pobytu między 
nami, podczas którego, do bibliotek miejscowych P. Makuszew wcale nie 
zazierał. 

Oprócz tej krytyki, mego dzieła, i prócz małego omówienia o tomie 
VI Bibliografii w Atheneum przez Prof. Chmielowskiego, nie napotka- 
łem w czasopismach polskich, nawet w ogólnych sprawozdaniach o stanie 
bieżącej literatury naszej, tem mniej w piśmie specyalnem Przegląd biblio- XLIV 

graficzny, najmniejszej wzmianki. W piśmie niemieckiem Anreiger, omawia 
J. PetzUoldl wyjście każdego zeszytu. 

Rozpoczynając druk pracy bibliograficznej miałem zebranych 120,000 
druków, obecnie przyrosło ich tyle, że na 19 stólecie przypada więcej niż 
70,000 druków i tyleż na inne stólecig,. Ztąd zmiana w nadpisie tytułu. 
Niewątpię że dosięgnę z czasem liczby 150,000 druków. 

Dodatki wciągu druku przybywające podaję, odbijając je po jednej 
stronie dla tego, iżby można je wycinać i pod odpowiedniemi latami wlepiać. 

Dodatki te, niechaj nikogo nie gorszą ani dziwią. Wynikają one z na- 
tury prac tego rodzaju. Układający chronologiczny spis, tworzył go z dzieła 
złożonego z przeszło 150,000 luźnych kartek zawartych w 240 pudłach. 
Pisane rozmaicie i z licznemi poprawkami, nieraz obłądzić go mogły. Więc 
zdarzało się, że przy wpisywaniu opuścił w chronologii jedne lub drugą 
kartkę jak np. Opeć r. 1522, Petrycy z r. 1624, Okolski z r. 1641 i t. p. 
Kontrolując i rozszerzając znacznie rzecz całą do druku, nie mogłem do- 
strzedz od razu wszystkiego co spisywacz pominął. Z tego więc, że pod 
chronologią nie znajdzie się jedno lub drugie dzieło, nie koniecznie wnio- 
sek, iż było mnie nieznanem, lub że jest wielką rzadkością. 

Co się z Okolskim np. stało, mogło stać się i z innemi, to jest nieuni- 
knionem przy takim ogromie materyału. Ważniejszy powód dodatków mno- 
gich, jest ta dla mnie szczęśliwa okoliczność, że p. Bolesław Erzepki otrzy- 
mując arkuszami drukujące się dzieło, porównywa je ciągle ze zbiorami 
Bibliotek wrocławskich i ztamtąd wydobywa setki po większej części nie- 
znanych, polsko-szląskich druków. Gdyby inni bibliofile chcieli pójść w ślady 
bezinteresownej uczynności p. Erzepkiego. zbogaciłoby się rychło moje dzieło 
w mnogie dopełnienia, i dopiero ówczas moglibyśmy wiedzieć jakich roz- 
miarów dosięga bibliografia polska. lI>od[ateł5:. Martin U8 Polonus. Margarita, Argentinae. 

1491. 

Gui Petrus. Metaphisica. Hispali, Stanis. Po- 
lonus 

Palentinus. Libros de Synonymos Sevilla, 
Ungut et Ladislaus. 

Nicolaus. Defensiones, Hispali, Ungut et 
Stanislaus. 1192. 

Flavius Jos. La guerra judaica (Prologo al 
Isabella). Sevilla, Ungut e Lanzalao. 

Martinus Polonus. Margarita. Hyspali, M. 
Ungut et Stan. Polonus. 

Floreto de Sant Francisco. Sevilla, M. Un- 
gut e Lancalao Polono. 

El espejo de la cruz. Sevilla, M Ungut 
e Lancalao Polono. 

Lyra Nic. Tabula super biblior. operę. Hys- 
pali, M. Ungut et Ladislaus Polonus. 

1493. 

Caulhiaco Guido. El inyentario de la me- 
dicina. Sevilla, M. Ungut e Lancalao Polono. 

1491 

Breviario toledano. Ungut e Ladislao. 
— Segoviano. Ungut e Estanislao. 
Compendio de la Cirurgła. Estanislao. 
Floret us virtutum. Hispali, M, Ungut et 

Stan. Polon. 
Manuale hispalense. Hispali, M. Ungut et 

Stan. Pol. 

1495. 

Gordonio Ber. Siete libros de Lilio de me- 
dicina. Sevilla, M. Ungut e Stan. Polono. 

L ey 6 8 de las rentae. Sevilla, M. Ungut e Stan. 
Polono. 1496. 

Bo ca ci o Juan. Las ciento novelas. Sevilla, 

Ungut e Stanislao Pol. 
Curtio Rufo Quin. Histor. de Alex. Magno. 

Serilla, Ungut e Lancalao Polono. 

1497. 

Guillermo de Paris. Postilla evangeliorum. 
Hispali, Ungut et Ladisl. Pol. 

1499. 

Błony Nicol. Tractatus de sacramentis. Pam- 
pilione, Amaldus Guiller de Brocario. 

- 1500. 

Dagnu8(?) Petr. Metaphysica. Hispali, Sta- 
nislaus Polon. 

Gui Petrus. Metaphysica.^ Hispali. Opera et 
diligentia Stanislai Poloni. 

Martinus Polon. Tragicomedia de Calisto 
y Melibea. Salamanca (?). 

.1502. 

Ambrosio Fr. Vita Christi Cartuxano. Al- 
cala de Henares, Stanislao de Polonia. 

1503. 

Quaderno de las ordenanzas. Alcale de 
Henares, Lancalao Polono. 

1507. 

Valentinu8. Szent Pal. (w§tpliwe, bo Bi- 
bliogr. węgiers. nie znane). 

1510. 

Plove (Błonie) Nicol. Tractatus sacerdotalis 
de sacramentis. Lugrunii, Amaldus Guil. 
de Brocario. 

1513. 

Seneca. Tragoedia Iroas. ex Avantii Anast. 
Viennae, H, Victor (Carmen Pauli Cro- 
snensis). XLVII 1514. 

Bebeliana. Opuscula nova. (in fine. ; De 
laiide Bacchi, quod Cracovia,e composuit; 
Ex gymnaaio Cracoviensł 1492) Argentor. 
Schurer. 

1517. 

David. Psałtir, przekład Bogd. Onkowa 
z Wilna, Praga, F. Skoryna. 

1519. 

Cal li m ach u s. Histor. Augustae Yindelic. 
(a nie Yindob.). 

Co r vi nu s Laurent. Latinum idioma. Augu- 
stae Yindelic. Joan. Muller. 

Miechów. Tractatus de duab. Sarmatiis. Au- 
gustae Yindelic. Sig. Grimm et M. Yirsung. 

1521. 

Modlitwy. (Passia. Siedm psalmów). Kra- 
ków, Ungler. 

Sigismundus I. Convocatio ad Convdntum 
Piiotrkovie. 

1522. 

Bonaventura Ś. Żywot Pana Jezu Krista. 
Kraków, Flor. Bawar i Jan Sandetzki, nakł. 
J, Hallera. 

1525. 

Ferrerius Zach. Hymni (Hymnus in die 

festo Casimiri ex regibus Polon.). Romae, 

Lud. Yincentini. 
Roterodamua Er. Modus orandi deum de- 

dic. Hieroslao de Lasco Palat. Basileae, 

Froben. 

1527. 

Yergilius Maro. Carmen bucolicum. Decem 
aeclogarum opus. Cracov. Mąt. Scharffen- 
berger, impensis Marci. 

1530. 

Breviarium dioec. posnaniensis, praesidente 
Joan. de Lathalyce Epis. Lypsiae , Melch. 
Loth'er. 

Obyczay mowyenya zoltarza Panny Maryey 

(circa I5a0). 

1533. 

Muslerus Joannes. De titulis et dignitati- 
bus (et carmen Chr. Hegendorfini, carm. 
Joan, Laeus Stanislao Brochowski). Lipsiae, 
Nicol. Faber. 

1536. 
Menicue Georg, de Fusco monte. Carmen de yirginis nativ. in grat. Thom. de Ilkusch. 
Cracoviae. 1538. 

Ellenbogen Erhard. Rechenbuch auflf preuss. 
miintze, mass u. gewicht. Buchhalten. Dant- 
zick, Franc. Rhodus. 

— Buchhalten auf preussische Miintze und 
Gewicht. (Danzig?). 

Era s mus Roterodamus. Epistolarum opus 
(Andr. Zebrzydovio, J. Antonino, Sigis- 
mundo Regi, Joan. Lasco, Chr. Szydłowiec, 
J. et St. Boneris, Jus. Decio, Pet. Kmitao, 
Pet. Toraitio, Joan. et Stan. Turzo). Basi- leae, Froben. 1540. Fiir Junckfraven unde Fraven ein Rechen- 
btichlein. Dantzick. 

1543. 

Brassicanus Jo. Lud. Monumentum Sig. 

Herberstain. Neipperg. 
Ro sinus Jo. Sigis. Herberstain meritorum 

ergo. 

1545. 

Neukirch Yal. Carmen eucharist. Regłom. 
Weiureich. 

1546. 

Gatzius Ant. Aerarium Sanitatłs autore Se- 
ren. Sigism. regis physico, Augustae Yindel. 

— Ain Schatzkammer der Gesundheit, latein. 
Hier, Ziegler. Augspurg, Phil. Ulhard. (s. 1. 
circa 1546). 

1550. 

Rheticus Geor. Joach. Prognosticon auf 
das J. 1551. Mit Befreiung. kón. Maj. zu 
Polen. Leipzig, Yal. Bapst. 

1552. 

Funccius Joh. Chronologia, omnium tempo- 
rum compntatio. Commentariorum libri. Re- 
giomonti, Lufft. 

Lanterwald Math. Elbingensis. Was unser 
Gerechtigkeit angezeigel wider Andr. Osi- 
andri entziickung. Wittemberg, Creutzer. 

Sabin u s G. Yita Hug. et Theod. Brande- 
burgensium. Regiomonti. 

Thragedya żebracza nowo uczyniona (Re- 
ja?) ded. A. Trzecieskiemu. Kraków, Łaz. 
Andrysowicz. ob. r. 1573. 

Yenetus Georg, Morlin Joach. Hegemon 
Petr. Yon der Rechtfertigung des Glaubens 
wider And. Osiandro ded. Albrechto Magr. 
Konigeber^. XLIX 1553. 

Albrecht Marggraf. Von Gottes Gnaden etc. 
Theologen, Pfarhern. Predicanten. Konigsb- 
H. Lufft. 

1554. 

Aurifaber Andr. De repletione disput. me- 

dica. In acad. Regiomontana. 
Brentius Joh. Von der Rechtfertigung Fiir- 

sten Albrechten. (dwie edycye) Konigsberg, 

Joh. Daubmann. 
Osiander Andr. Von Hitler Jhesu Christo. 

Konigaberg. 
Sarcerius Er. Dialectica multis ac yariis 

exemplis illustrata. Cracov., flier. Szarffen- 

berg. 
Seckernwitz Joh. Psalmi aliąuot, dedic. 

Stanisl. a Gorca. Wittebergae. 

1555. 

N i e m o j e w s k i Jak. Epitalamion Luc. Górka 
ac Elis. Ostróg. 

1556. 

Bas san o. Dichiaration del arco, ded. reine 
Bona, Padova, Grat. Percacino. 

Cracoyius Georg. Oratio. (wykreślić). 

Epistolae duae , altera Al. Lipomani ad 
Nic. Radiyilum altera D. Radivili — lectu 
dignissimae. Kegiom. Joh. Danb. 

— In Aloj. Lipomanum Liberii Kracis Carm. 
De eodem quod ludeos Sochacoviae — Pru- 
tentii Colhinni epig. Omen Math. Stoii. De 
eyangel. Virilii Musaei elegia In Lipomanum 
Erhardi Nisi elegia. 

Vergerius Paw. Lac Spirituale pro edu- 
candis pueris, Nicol. Radivill, et christ. re- 
ligionis elem. (cum carmin Polon. germ. 
lat. graecis) per Andr. Tricesium et Math. 
Stojum, Regiom. Daubman. 

— Upominek, który J. P. Mikoł. synowi Mi- 
koł. Radziwiłłowi posłał. Królewiec, Au- 
gezdecki. 

1557. 

Praetorius Zach. De Jesu Christo, carmen 
ad Joh Gornisk et Thom. Okun. Viteber- 
gae, haer. Pet. Scitii. 

1558. 

Ho siu 8 Stan. Dialogus das ist ein freund- 
lichs Gesprach. Meintz, Franz Behem. 1559. 

Lancut Joannes. Algorithmus linealis. 
cov., Math. Siebcneycher. Cra- 1550. 

Epplinus Ottomar. Manifestissima asserta, 
quod sacramentum corpor Christi, ad Sigia. 
Augustum. Konigsb. 

— Selectiora patrum judicia de evangelic. 
narrationłbus dedic. Sigis. Augusto. Re- 
giom. Daubm. 

H e n r i c i Mart. Saganensis. Ad ilhistr. Vences. 

et Joh. de Ostroróg, et carmen Laur. Bre- 

zinii. Witebergae, Laur. Schnenik. 
Molier Henr. De obitu phil. Melanchtonis 

ad Eberardum Roggium in Culma consulem. 

Vitebergae, Joh. Crato. 

1562. 

Fabricius Laur. Psalmus XXXVn carmine. 

Regiomonti, Daubm. 
Krzyszkowski Waw. i Szymon Budny ob. 

Luter (Katichisis). 

1563. 

C u r e u s Achacy. Elegia de obitu Elis. Pren- 

tiae. Gedani, Rhodus. 
Fabricius Laur. Raudensis. Elegia iu nata- 

lem J. Chris. Regiom. Daubmann. 
Funck Joh. Vier Predigt. Konigsb. Daubm. 
Retelius Mich. Carmen de die natali J. 

Chr. ad Cons. Dantiscanos. Lipsiae , Voegell. 
Ur sinus Zachar. Judicium de scriptor. Ari- 

anorum in Sarmatia. 
Z e e 1 1 i u s Heinr. Geneal. imperatorum a Gothis 

deducta item Sermo Pauli Scalichii de Sca- 

ligerorum origine. Regiom., Daubmann. 
Zeitung (wahrhaf.) von dem Feind dem 

Moscoviter. (Erob. v. Połocko). 

1561 

(Aurifaber). Vermanung am die Pfarrer 
wegen Sterbensleufft Joh. Aurifaber Doctor. 
Konigsb., Joh. Daubmann. 

Kwiatkowski. Książki nabożne, popr. na: 
rozkoszne. 

1565. 

Funk Joh. Ein Sermon von Leiden J. Chr. 
Konigsb., Daubm. 

Retelius Mich. Sittariensis. Elegia in ho- 
nor. Nic. Doruspachii. Gedani, Rhodus. 

— Elegia de angelor. natura ad judicem Dan- 
tisc. Gedani, Rhodus. 

— Elegia nuptialis Jac. Cigleri et Christ. 
Heisiae. Gedani, Rhod. 

— Epitaphium Ambr. Stubneri, Dorot. Meier, 
Joh. Hoppii. Gedani, Rhod. 

1566. 

Burhard Franc. Das CoUoąuium mit Predi- 
gern zu Dantzigk. Dauzij^^ Jac. Rhod. 

a ^r LI Cureus Ach. Dialogus de podagra. Dant,, 
Rhod. 

— De obitu Mich. Harnisch elegia, ad Melch. 
Helbach. Dant., Rhod, 

Hubner Joh. Epicedium in obitum Franz. 

Chwalczewski. Gorlicii, Ambr. 
Kuchler Jac. Epital. in nuptiia Joan. Boc- 

catii et Elis. Cholaciae. Ged., Rhod. 
Molier Henr. Elegia ad Joach. Bendelium 

Strigaeum. Dantisci, Rhodus. 

1567. 

Scaliger Paul. Querela ad Regem Polono- 
rum et ordines super calumnia. 

1569. 

Copisius Casp. Elegia ad Jac. Schachman- 
num. Dantisci, Rhodus. 

Herbert J. Prawego kościoła wywód, (myl- 
ne — wykreślić). 

1570. 

(Chwalibogowski Joh.) Epicedia iu obi- 
tum — per S. Musonium, A. S. Brzezinium 
et J. Hubnerum Poldbergensem. Gorlicii, 
Ambr. Fridericus. 

F ab r i ci u 8 Jacob Dantiscanus. In natalem 
Jesu Chr. carmen. Witeber., Ciem. Schleich. 

— Carmen conj^W Hier. Schaller et Martnae 
Peucer., Cl. Schleinch. 

Prześmi liski Joan. a Heimsott. Orationes 
duae argumenti pulcherrimi ąuarum una — 
altera authore Joan. Teob. Polanio. ded. Alb. 
Frider. Marchioni. Lipsiae. 

1571. 

Retellius Miohael. Poematon Ellenikon. 
Poematum libri duo. Dantisci, Jac. Rhodus. 

1573. 

Tragedija o źebracich hodugicich a kupci 
s kterym putku meli. (z polak, przez A. 
Graudenc). Litomyśl. Obacz r. 1552. 

1574. 

Erwolung (von) des kon. in Polen. War- 

nung an das Landt Poln. Wildtberg, Va- 

len. Gutman. 
Zeitung (Zwey-Newe), die erste von kon. 

in Polen, in wes Gestalt aus Polen ge^.o- 

gen sey. 

1575. 

Cr om er Venc. Epithal. in Stan. Goldschmidt 
et Evae Enichia. Nissae, Cruciger. 

1576. 
Apostoł (rusk.) s. 1. et a. (Vilnae circa 1576). Kierziński Joh. Elegia in obitum Maximi- 

liani II. Vratislaviae. 
Morlin loach. Der I Th. der Predigten. KO- 

nigsb. 
— Der andere Theil der Predigten. KOnigsb., 

Georg Osterberger. 

1577. 

Kierziński Joh. Polon. Elegia in diem na- 
talem Jesu Christi. Stanis. de Lieżenicze. 

Morlin Joach. Der IH Th. Predigten. K5- 
nigsb., Osterberger. 

1578. 

Misocacus Wilch. Progn osticum auf J. 1579. 

Dauzig, J. Rhode. 
Sabinus G. Poemata. Lipsiae, J. Steinman. 

1579. 

Calagius Andr. Generoso Paolo Narusze- 
vicio et Ad. Talvois. Vratisl. Joh. Scharf- 
fenberg. 

Zeitung (Newe) eine warhaft. von der Fes- 
tung Polocky. 

1580. 

Calagius Andr. lUlustr. Georgio duci Slu- 
censi, Yratisl , Joh. Scharffenberg. 

Ewangelie (starosł. i małorus.). Nieśwież, 
Bazyli Tiapiński (Ciapiński circa 1580). 

1581. 
Rymsza Andrzej. Chronologia. Ostróg. 

1583. 

Mestnar Joan. Propemticon in discessum 
Zach. Barschii Poloni Medic. Lipsiae, Naer 
Jac. Bersucaldi. 

Misocacus Wilch. Prognosticum auf 1584. 
Dantzig, Rhod. 

1581 

Chytraeus Daw, Judicium und Bedencken 
liber die Apologie. Cracaw, M. Melchior. 

Jeremi Patriarcha. Posłanija Konstantyno- 
polit. patriar. s. 1. et. a. (Ostróg circa 1584). 

Misocacus W. Prognosticum auf 1585. 
Dantzig, Rhode. 

1586. 

Hunniadus Fr.. Ob felicem Stephani ad 
oppidum Miechoviam adventum. 

Kołakowski Stan. Wóz niebieski albo ele- 
gie. Wilno. 

Pannonius Venc. a Springenberg. Elegia 
de miseriis ecclesiae. Dantisci, Rhod. 

Widawski Wężyk P. (Wiersze) (Philomela, 
Morale, Rozmowa Barbary i wiersz Mikoł. 
Hodakowicza) ded. Stan, Karsnickiemu. LIII 1587. 

Cramer Dan, Gratulatio Joach. Benncken- 

dorffii Graudentinae scholae. Dantisci. 
Dresser Laur. Publicatio gratulatoria das 

ist Newer Freuden, von konigl. Election in 

Polen. Budissin, Mich. Wolrab. 
Zeittung (Newe) und erschreck. Prophe- 

zeyung oder Weissagung tiber Deutschland, 

Polen. Basel. Sam. Apiarius. 

1588. 

Czyn wilenskaho bracstwa. Wilno , druk. 

Bratska. 
JoanZłotousty. Margarit. Wilno, tip. Bratska. 
Meine Math. Prognosticum auf 1588. Danzig. 
Pr o bu 8 Philosanus. Qucrimoniae libertatis de 

statuRegni Poloniaó, contra calumniam. 
Schwalb Abrah. Wahrhaftiger Bericht des 

Handels und Schlaclit inzwischen Kon. 

Maximilians fiir Pitschen in Schles. zuge- 

tragen. Magdeburg, Joh. Francken. 

1589. 

Sigismund III. Hramata polskaho Korolia 
k* welikemu kniażestwu litowskomu o pro- 
jezdie Konstant. Patriar. Jeremii. Wilno 
(a nie Moskwa jak stoi na str. 88). 

1590. 

(Egner) Epithalamium in nuptiis et epice- 
dion in obitum Georg. Egneri. Toruń, Andr. 
Cotenius. 

Thobolius Ad. Epitaphia Christoph. Meezi- 
nii a Kurozwęki a ąuibusdam viris, cum 
praef. ad Andr. Meczinium. Argentorati, 
Anton Bertram, 

1591. 

Leorinus Hier. A. Poematum volumen. Mich. 

Verantii. Ewor devius yirginis ruthenae, 

elegia Nicol. Pierius. Viennae. 
Makary mitrapolita. Prosfonema, priwiet 

preoświaszcz — w bratskoj szkolie Iwowskoj 

sostawliennyj. Lwów, Bratska. 
Wolfchusius Joh. Franz. De lycanthropis, 

ded. Petro Bronovio de Bietzdziedza. Li- 

psiae, Abr. Lansberg. 

1592. 

Los 8 Joan. Progymnasmata institutionum ju- 
ris ex ąuaest. Justinianeis Jo. Thom. Frei- 
gii. De origine juris, dedic. Andr. Latalski 
et Tidem. Gisen., Mich. Kerl. Dantisci, Rhod. 

Sadeel A. Ad tres libros Laur. Arturi de 
ecclesia responsio S. C. Joan. de Preuwa. 

Teognides. Tłumacz St. Kołakowski (nie 
Sokołowski) dedyk, Radziwiłłowi kard. 1593. 

Herman Mich. Saganus, Ecloga in funere 
Stanislai a Górka. Posnaniae. 

1594. 

Fellgibt Balt. Poemation de insignibus 

Schachmannorum. Dantisci, J. Rhodus. 
Fritschius Joh. Elogiae funebres. Additum 

est epicedion Joh. Georg. Ducis Silesiae. 

(Epiced. Georg, a Czirn.) Francof., Andr. 

Eichorn. 

1595. 

Acta et constitutiones synodi dioec. Vrati- 

slaviae 1592 praesidente Andrae Episc. Nis- 

sae, Andr. Reinheckel. 
Jan Złotousty. Margarit. Ostróg, nakładem 

księcia Ostrogskiego (r. 1595 lub 1596). 
Rudinger Mat. Fraustadt. Lusus anagram- 

matis in honorem Daw. Hilchenii. Frankf. 

Sciurian. 
Terlecki Kirył. bisk. Łucki i Ostrogs. Hra- 

mota stawleunyczeskaja, jerejskaja. (Ostróg 

circa 1587 — 1595). 
Unia albo wykład, (w języku białoruskim 

a nie po polsku). 

1596. 

Chryzostom J. Margarit. Ostróg (1595), 
Francus Jak. Historicae relationis continu- 

atio. Warhafftige Beschreibunge Wallstadt. 
Geritius Paul. Valet predigt von der Suc- 

cession Christi, dedic. urbi Posnaniae. Ihe- 

na, Tob. Steinman. 
— A Zugspredigt Elbingensis vom Gehorsam 

ais er von Posen berufen worden. Ihena 

Tob. Steinman. ' 

Kriegshandel (Ungerischer) Beschreibung 

was bis Herbst 1596 verloffen. Frankfurt 

am Mayn, EgenoUf. 
Smotrycki. Tren on. (wykreślić). 
Turner Rob. obacz rok 1602 Mandina (De 

foedere). 
Willricus Dan. Ad orgia hymematia Ven- 

ces. Dirsanowski et Evae ex Posadoviorum 

familia et Wolfg. Odiersky relictae viduae. 

1597. 

MOrlin Jak. Von dem BerufF der Prediger. 
Sampt Brieffen Mart. Lutheri. Konigsb. , Os- 
terberger. 

1598. 

Ar eon Hier. Seren. electo Poloniae Archi- 
duci Maximiliano et Adol. Schwarzenbergio 
post victoribu3 et Hieronymo Arcono, Andr. 
Calagius Yratisl. Georg. Baumann. 

Calagius. Andr. Biblidos 8ive miracul. divi- 
narum liber; ded. Guil. Oppernedorf. Vra- 
tisl., typ. G. Baumann. LV Frencelius Sal. a Friedenthal. Glokopikzoń 

ad nob. Dayidem Hilchen, Hermaestadii, 

haer. Jac. Lucii. 
Gosławski Ad. a Bebelno. Libri primi ethi- 

corum (Aristotelis) cum vers. graec. Ho- 

schelii, Augustae, Mich. Mangel. 
Kir eh en Ordnung und Ceremonien in den 

Kirchen Herzogth. Preussen. Konigsberg, 

Osterberger. 
Otpis na list Ipatija Pocieja, opisanije o ra- 

znosti Wostocznoj Cerkwi. Ostróg. 
Prawiło istinnaho ziwota christianskaho 

(Psałtir sliedowannaja). Ostróg ob. rok 1605 

Melecyusz. 
Zamojski Stef. Analecta lapidum vetusto- 

rum antiąuit. ad Wolfg. Kovachocium. 

1599. 

C a 1 a g i u 8 Andr. Lyricum nuptiale Paulo 
Corbio posnanien. et Judithae Pakysch 
a Festenberg. Vratisl., Georg. Baumann. 

Wencelius Andr. Scriptum in funere He- 
dvigis Czernikoviae (Francof.) Audr Eichorn. 

Bez wyr. roku z XV — X7I w. 

Dominicus de Eaygosa. Libellus de urina- 

rum significatione (dwa wydania) ded. Sta- 

nislao Borek. Yiennae. 
Murmelius J. Dicionarium. Dictionarz trze- 
ma języki poprawiony. Cracoviae. 
Poili car i us Joan. Symbolnm apostolicum, 

die Artikel erkleret durch F. D. Konigsb., 

Osterberger. 
Pierius M. Urban. Ad Andr. et Petrum 

a Czarnków. Francofurti, Joh. Eichorn. 
Pridman Gasp. Carmen in nupt. Joan. La- 

talski et Annę Jarant de Brudzewo. 
Refutatio catech. anabapt. Craeoviae editi. 

(około 1560). 
S a X o Joan. tltr. Paraphrasis psalmi Davidici 

XCI. Const. Ferber et Alb. Gise. Mat. Wierz- 

bięta. 
Scaliger Paul. Epistoła ad Eegem polon. 

adversus Alb. Trachsium a Weizhausen. 
— Apologia ad Zoilum, regis polon, securi- 

tatis. Alex Sichtenius ad eundem, Thaminii 

Carmen in Porcellum Solikowskium. De- 

Bcriptio Calumniae. 
S t o j u s Mat. Ad scriptum de vapore ćditum 

a Scalichio. Regiom., Daubm. 
Żarnowca Grzeg. Clypeus spiritualis in la- 

tinum transtulit Conr. Naberus, eccles. dan- 

tiHC. minister. 

1600. 

Próchnicki Andr. Poloniae rex. Romae, 
Guil. Facciotus. 

1601. 

Epithalamia in honorem Alb, Frid. Scbart 
ct Reg^. Weiss. Regiomouti, G. Osterberger. Gra duale romanum. Cracoviae, vid. et haer. 
Andr. Petricov. 

Jaskmanicki Joh. Oratio de excellen. electi 
regis supra ex successione, dedic. Joh. Her- 
bortho. Lugduni, Joan. Patius. 

Mirowski Andr. Carmen in obitura Pet., 
Miscovii dc Mirów Palat. Cracoviae. 

Musonius Joan. Carmen in laudes S. Nico- 
lai Mirinensis, ded. Stan. Wężyk Widawski, 
cum icone Petri Widawski. 

1502. 

Copia der Konig. Maj. inPolen das gemeine 

in Schwed. ausgeg. Śchreiben. 
C ram er Dan. Pommerische Chronica. Hei- 

dnische abgótliche Gebrauchen. Frankfurt, 

Joh. Spiessen. 
M u r e t u s. Orationes , epistolae , hymniąue 

sacri. Ingolstadii, Adam Sartarius. 
Turner Rob. Devonius. Posthuma. Orationes 

(epist. Andr. Patricio, Herborto, Joan. Za- 

mojscio, Stan. Hosio, Reginae Polon. Oratio 

ad Sigismundum regem, Mandinae Bened.) 

Ingolstadt, Andr. Angermarius. 

1603. 

Bericht was in reform. Religion Kirchen 

Preussen bisher gelernt worden, Hanaw, 

Wilch. Antonius. 
Dantzius Mich. Rationes und Beweysung, 

das die Ostem auf 30. Martii einfallen. Bruns- 

bergae, Georg. Schonfels. 
Engel ke Frid. Warschau ganz erschreckt nie 

erhor. Newe Zeitung von grossen Hunger 

in Lyffland. 
Gaediceus Pet. Purgatorium oder Pollier- 

miihl Jesuiterspiegels zur Yerantw. Dan. 

Crameri. Leipzig, Erben Fried. Grossen, 
Mokrski Hyac. Arbiter aeąuitatis Joannl 

Leszczyński Sanoc. judici. Cracoviae. 
(Radiviłł Christ). Epicedion in vita fune- 

sti c bitum. Basil. Konr. Waldkirch, 

1604. 

Jurgiewicz Krzyszt, De expugnatione Ce- 

stendae carmen. 
(Leszczyński Andr.). Cursus studiorum in 

gymnasio Lesnae a stud. juvent. 
Musonius Joh. Ocia ludi lesnensis Andr. de 

Leschno. Lignicii, Sartorius. 
Ni z o Hus Math. De nobilitate, ded. "Vlad. 

Ostroróg. Thor. A. Cotenius ob. Bonagarsus. 
Tarnowski Sym. Th. Jasne oko prawdy 

z obron§ na Okulary Marc. Tworzydła. 

(Upita ?). 

1605. 

Acta in synodo dioec. Culmensi et Pome- 
saniensi habita a Laur. Gembicki. 21 Junii. 

Calagius Andr. Stanislai atąue filiorum, 
praeterea Joannis Widawski Wenżykorum, 
praeceptor, salutem, s. a, Lignicii, typ. Sar- 
torianis (circa 1605). LVII Eggerdes Reinh. Matriraonio Andr. Naru- 

szewicio et Cathar. Fronckovitia. Lignitii, 

Nic. Sartorius. 
Gneiiser Karol. Phalaecium Andr. Narusze- 

vicio et Cat. Froutzkiewicia. Lignicii, Nic. 

Sartorius. 
Koźmiński Pet. Strena Casp. Mieniesewski. 

Francofurti, Fried. Hartman. 
L i p s i u s Jus. Epistolarum Cent. I. (Ad Andr. 

Dudithium ep. 92). Antverp., Joan. Moretus. 
Laubanus Mel. Sprotavius. Epos ad Senat. 

Dantiscanum cum Inserta sou lacinia odarura. 

Dantis., Guilh. Guilmontanus. 
Prunner Hieron. Leichpredigt der Begre- 

bniss Dr. Chr. Benckendorfii. Frankfurt, 

Frid. Hartmann. 

1506. 

Ambrosius et Augustus. Canticum sancto 
rum, confectum a Joannę Polono musico. 
Magdeb., Salom. Richtzenhan. 

Disputationes philos. in gymn. Dantiscano, 
sub Barthol. Keckermann. Hanov. , Guil. 
Antonius. 

Panegyricus sodalitatis Compassionis Jesu 
Chr. CracoYiae ad Siscovium Mart. Epis. 
Cracoviae. 

Wierzbięta Biskupski Pet. Oratio de obitu 
Andr. de' Leschno. Francofurti, Frid. Hart- 
mann. 

Zeitungen griindl. aus Gratz. Wien, Poln, 
Ursel. 1607. 

Herman Jan. Concio de probandis spiriti- 

bus. Cracov., Nic. Lob. 
Laubanus M. Musa lyrica Odarum IV Pars- 

diar. HI. Dantisci, Guilmotanus. 
Lipsius Just. Epistolarum cent. V. (Thom. 

Zamojski, B. Maciejowski, D. Hilchen, D. 

Solicovius, I. A. Prochnicki, J. Samoscius, 

Sim. Simonides, St. Krzisztanowicz). Ant- 

werpiae, Plantin. 
— Epistolarum cent. IV. (ad Andr. Schonae- 

um, Eust. Wołowicz, J. A. Prochnicki). 

Antyerp., Plantin. 
Żarnowca (z) Grzeg. Apokatestasis 8ive 

yindiciae pro articulo religionis adversus 

Faust. Socini disput. de Jesu Chr. in lati- 

num a Conr. Nubero. Dantisci, vidua Guil. 

Guillemotani. 1608. 

Cal agi u s Andr. De lamentab. casu Ludovici 
Cyri, Seb. Cyro Advocato castri Cracov. 
Vrati8lav., Georg. Baumann. 

(Chlebowski Laur.). Wolność korony pols., 
dedyk. Stan. Żółkiewskiemu. Kraków, po- 
równ. r. 1611. 

Lipsius Jus. Discurs o potwarssy, ob. Li- 
psius; Politica. Mttller Seb. Eucomiura unitatis. Lob der 
Einigkeit. Konigsb., G. Osterbergcr Witwe. 

Starczewski Leonard. Magn. Adamo Sta- 
dnicki. Coiiclusioues ex philcsophia, sub 
praes. Stan. Bojanecki. Cracov. , Andr. Pe- 
tricoY. 

1609. 

B o t e r J. Benesius. llelatiae powszechne albo 
nowiny przetł. Paul. Lencicius , ded. Mik. 
Olesznickiemu. ob. Benesius. 

Lauban Mel. Ad principem Joann. Christi- 
anum ducem Silesiae Coronarium. Lignici, 
Nicol. Sertorius. 

Mancius Georg Gorlicius Prograrama Le- 
sznei Rectoris quo nobilis. Poloniae equi- 
tes de suo reditu certiores facit. GIogoviae, 
Joach. Funccius. 

Neigshorn Josua. Historia de Botulo mille 
et ąuinąue ulnas longo nec non de Panibus 
(quae Strntzlas vocaut). Regiomonti a. 1601 
carmine. Wittebergae, Paul. Helwilch. 

Sacrum et posth. famae Andr. Rochmanii, 
CracoY. 

1610. 

Criiger Petr. ob. Krygier. 

Jacszoyius Joan. Thomae Siemszycki li- 

cenciato, doctoratus gratulatio. CiacoY. 
Massari Alex. Compendio deli arte di ca- 

yalleria. Dansicha, Andr. Hunefeld. 
— Malatesta romano. Dansicha, Mart. Rhode. 
Thysenus Casim. Responsio ad Morsus ex 

sangues pro justis a Cunr. Grasero mani- 

bus Petri Artomi olim porrectae, adversus 

cloacam. 

1611. 

Auliński. Fasciculus, (data pewnie mylna, 
może raczej 1641). 

Eufemiai Joan. Donati Namislaviensis Si- 
lesii et Annae Streit. 

Krótkie opisanie wzięcia Smoleńska. Po- 
ro wn. Krajewski Jan. 

Lipsius J. Epistolarum cent IV. ded. J. A. 
Pruchnicki. Cent. V. ded. Thom. Zamojski, 
Antverpia, vidua Moreti (epist. ad E. Woł- 
łowicz , Andr. Sehonaeum , A. Prochnicki, 
B. Maciejowski, D. Hilchen, D. Solikowski, 
J. Zamojski, Sim. Simonides, St. Krziszta- 
nowicz). 

Muller Seb. Dank Predigt Joh. Sigism. zu 
Brandeburg, wie das Herzogth. von kon. 
in Polen zu Warsaw. verlehnt worden. Ko- 
nigsb., Joh. Schmidt. 

Piasecki Paul. Praxis episcopalis. Venetii8, 
Societ. Minima. 

Propemptica pro munus eccles. inaugur. 
Joanni Donato in Neoraw. Elbingae, Ven- 
del. Bodenhausen. 

Reyger Am. Paneg. gratulatio Joh. Sigis- 
mundo March. Brandeb. in Comit. VHr8a. 

n L1X yiens, investitnra collato. Francoforti, And. 
Einhorn. 
Wangen Pet. Paraleipomena Jcsuitftrum. 
Consiliiim amico de recuperanda Pace Reg. 
Polon. — Jesuitae in Polonia, (ex polonico). 

1612. 
Guevara Horoloffium. Petricoviae (wykre- 

Śli(i). 

Mii 11 er Seb. Land Tags Predigt. Konigsb., 

Schmiedt. 
Ne u gęba u er Sal. Moscovia dedic. Adalb. 

Gembicki. Gedani, And. Hnuefeld. 

1613. 

Bernat Jacob. Orthod. fidei defensio adver- 
8U8 Chr. Ostorrodi institutiones reiig. ded. 
urb. Gedanen. Genevae, Pet. et Jak. 
Chovet. 

La u ban Mel. Hymnodaesiae Sioniae ded. 
Andr. Jaskio. Dantisci, Hunefeld. 

Piotrowski Wesp. Encomion Tom, Zamoj- 
skiemu. Kraków. 

1614. 

A mol di Fil. Confessio vera et lutherana 
oder Glaubens Bekenntniss. Konigsberg. 

Praetorius Ad. Refutatio pseudolutherani 
Mart. Fusselii das ist Widerlegung. Ko- 
nigsb., Osterberg. 

Wirth Franc. De principio venarum praes. 
Joach. 01chavio. Dantisci, Hiinefeld. 1615. 

Arnoldi Fil. Excomniunicatio apologiao oder 

Bericht, Konigsberg. 
Aschenborn Mich. Lachi ymae super obitum 

Sędiv. Ostr('.g (czy 1625). 
Bieber Paul. Auf Befol Bericht was sich in 

der Kirchen beini Altar zutragen. Konigsb., 

Joh. Schmidt. 
Et ho der von Gott łiochcrleuchten Frater- 

nitjit Ordens. Dantzig, And ITunefdd. 
Finek Giisp. Loichpredigt Bart. Pilzwogii 

Riga Livoni. Giessen, Nic Hampel. 
Joseph Paul Rabbi von Bosenaus Polon. 

Speculum piopheticum d. i Prophetenspic- 

gel. Niirmberg, Balt. Scheeffeu. 

1616. 

Arnoldi Fil. Ceremoniae luthor, das ist Un- 
terricht. Kiinigsberg. 

— Schola pastorał is oder Entwerfung. Ko- 
nigsb., Joh. Schmidt. 

Bithner Marc. Naeniae in obitum Reginae 
Bithner. Thorun., Aug. Ferber. 

Ostroróg Joannes. Illustr. ac excell. sena- 
toris ad filios admonitoria epistoła, contra 
script. Monita soc. Jesu, jussu Joh. Andr. 
Próchnicki, Nissae, Aug. Grunder. Smalcius Val. De Christo vero Dei filio 
contra M. Smiglecium. Racov., Stcrnacki. 

1617. 

Józef Żydowin. Historya o Wojnie żydow- 
skiej. Chorognilia to jest opisanie Ziemie 
Św. Lubecz, Piotr Blastus. 

Milejus AIex. Wojciech. Crakawer Schreib- 
Kalendar, sampt practica. Olmiitz, Paul. 
Schramm. 

1618. 

Bractwo Św. Anny to jest Ustawy, za wo- 
lą kard. Radziwiłła, i za przyzwól. J. Dym. 
Solikowskiego. Kraków, Mac. Jędrzejow- 
czyk. 

Freneking Fil. Satyra ad L. Oppiam. Ser- 
mo El. Brand, ab epist. lat. et polonicali- 
bus. Reglom., Joh. Fabricius. 

Jan i eh i us Sim. Elegidion juvenis Pet. Opha- 
gii Dantisc. D;intis., Hunefeld. 

Seliga J. ob. Leopolita. 

1619. 

Bellarmin Rob. Summaryusz nauki Chrze- 
ściańs., gwoli Władys. królewiczowi prze- 
łożony. Catecheses albo napomnienie. Kra- 
ków, Fr. Cezary. 

Dnditius And. et Erastus Thom. De come- 
taruni sigiiif. edid. Elias Major. Breslau, 
Bauman. 

Dum strup Konr. Praedia concinnata El- 
bingae, Bodenhausen. 

Murtinus Joh. Gramm. latina ex phil. Me- 
lanchtone. Dantisci, A. Hunefeld. 

O exorbitancyach stanu duchownego, 
który świeccy zadają. Kalisz, Woje. Gede- 
liusz. 

Rochowie Stan. Kazanie przy okzekwiach 
Zofii Chodkiewiczowój. Wilno. 

Zba rawski X. Septuaginta rationes ded, 
Sigismundo HI per D. K. obacz : Rationes, 
Motiv('n. 

Zo rawski Mik. Łódka kościoła pows. katol. 

1620. 

B i e t k o w i e z Andr. X. Bractwo zstaroda- 

wna fundowane Najśw. P. Maryi. Lwów. 
Bractwo skaplerza N. P. Maryi z Karmelu. 

Kraków. 
J u d i t h ob. Bartas. 
Nagell Paul. Prodromus astronomiae apo- 

calyp. Fundament der Weissagung. Dant- 

zig, M. Rhode. 
Zrzenczycki Jan. Nowiny pewne z Rakuz. 

1621. 

Janicki lilem. Osculum mortis uobilitate 
Christ. Podleski qui vitae debitum solvit, 
Cracoviae. VKl Journal des choses advenu8 durant le re- 

gne de Henry HI. 
L angin 8 Pannonins Jacob. Epithalamia mip- 

tiarum Math. Groetschii et Euphros. Micha- 

elis Cofnacii filiae. Thorun, 
Rassius Ad. Funebria Jannssio Radivili. 

Lubecae. 
Rysiński Sal. De obituPrinc. Jan. Radivili. 
(Tarłowa Helena). Kazanie na pogrzebie 

żony Mik. Tarły, 

1622. 

Biallecki Bib. Ostroróg. Anagramma epi- 

thalamium in nuptias Sigism. Keckrycii 

a Friedland et Mar. Saurmann a Jeltsch. 

Bressae, Baumann. 
Bunt na cara tureckiego Osmana r. 1622 

Szpagiów i Januzarów. Kraków. 
Eufemiai nnptiis Fab. Yechneri et B;irb. 

Textoris. Thorun. 
Geschicht (Eine wahrhaftige) vou eincm 

cathol. polnischen Rittmeister welcher zu 

Pragę begraben. 
Ostroróg Woj. ob. Biallecki. 
Yechner Joan. Ecloga de nativitate nostri 

Immanuelis. Dantisci, Andr. Hunefeld, 

1623. 

Borecki Jan. Justifikatia niewinności do 

najw. po P. Bogu zwierzchności od hierarch. 

Cerkwie ruskiej. 
Corona raartialis datore Sigism. HI. Vladi- 

slao filio ductore. Zamość. 
Egestas supplex Alberti Stan. Radzivilli 

pedibus. Vilnae. 
Murmelius Jan. Dictionarium triura. lingv. 

Dictionarz trzema języki. Cracov., Aut. Wo- 

siński. 

1621 

Fahrenhorst Christ. De bancerrottorum in 
Germania scelere dissert. Regiomouti, Laur. 
Segebad. 

Petrycy J. Innoc. Palaestra oratoria, ded. 
Stan. Lubomirski. Cracov., Fr. Cezary. 

1625. 

Eudimema in festivit. nuptiarum Jacobi 
Hospit et Annae Topscheln. Ritm na we- 
selić uczciw. J. Hospita. Dantisci, Rhet. 

Hub er Daw. Christliche Leich-Sermon bei 
Sepultur Mart. Hiibers. Lissa, Wig. Funck. 

Pulsko Mich. Hungarus. Applausus metri- 
cus nativitatis Jesu Chris. Dantisci,, Rhet. 1626. Anordnung Rechts 
Dantzig, Hiinefeldt. 

Con stitutiones capit 
yicnsis. der Stadt Dantzig. 
generalis Miecho- Lotus Georg. Med. Dr. Centuria epigr. Re- 
glom., Laur. Sigebad. 

Meisner Balt. Prima fidelis admonitionis 
Victoria reportata de Joh. de Czarnków. 
Wittebergae, Sal. Auerbach. 

1627. 

Czarnków Jan Paw. Fidelis persuasio de 

lutherana religione facienda, dedic. Adarao 

Niniewski. Glogoviae, Funcius (circa 1627). 
Głębocki Nic. Apollo zamoscanus Prof. H. 

Kołakowski, A. Kłopocki, J. Critio, M. Fol- 

tinovio a J. Skwarski dedic. Th. Zamojski. 

CracoY., Fr. Caesary. 
Lothus Georg. Euthanasia sive ars bene 

moriendi yersibus ad Mart. a Wallenrodt. 

Regiomouti, Segebad. 
Ulfeidius Jacobus. Legatio Moscovitica 

sive hodoeporicum Ruthenicum. Francofurti, 

Math. Merianus. 
(Wallenrodt). ,'Euthanasia Rhodo Frencki- 

niana a Wallenrodt. ob. Lothus, 

1628. 

Berieht (Warhafftiger) des fiir Stadt Strall- 
suud Gliickstadt und Crempe blut. Schlacht. 
Item Wien, Kon. in Schweden. Vestung 
Newburg eingennommen. Alt-Stcttin. Dan, 
Schampe. 

1629. 

Arbm Georg. Copia oder warh. Abschrift 
des Treffens zwischen Kónig in Polen u. 
Schwed. Prtinn in Miihren, Christ, Hegen- 
hoflfer. 

Artickel des 6 jjihr. Still nnd Friedens- 
Standes zwischen Kon. Polen und Schwe- 
den. 

Biithuer Adam. Elegia sive suspirium. Tho- 
run., Fr. Schnellboltz. 

Krusi u s Ahamot. Panegyricus Gustavianus 
ded. Jjicobo Zadzik, Syrenatae. 

Milejus Alex. Krigs-Prognosticon d. i Be- 
sehreibung vas von 1629 biss 1637 zutra- 
gen, dureh-mathematieum in Cracav. 

S c b r ó d e r. Svchske. (wykreślić wyraz : Gal- 
vary). 

Seger. Elenchus. (wykreślić). 

1630. 

Cunradus Caspar. Phil. et Med. Dr. tertio 
sponsus. cum Barb. Rumbaumia, fautor. 
araicis. (et carm. Bartol. Dibii Poloni). Bre- 
gae, Griinder. 

Pandłowski. Tumulus (wykreślić). 

llelacya abo opisanie cudów B, Stan. Ko- 
stki , Kraków, And. Pietrk. 

1631. 

E r fi n d u n g einer aritmet. Practik Julii Cacr 
saris. Dantzig, Hunefeld. LXIII Wysocki Alex. irauzoleura albo ąrób Jana 
Radzimińskiego Frąckiewicza. Wilno. 

1632. 

Komorowski Zygm. Deklaracya złotćj wol- 
ności iż się z wolnością różnego stanu zgo- 
dzić nie może. Leopoli,'J. Scheliga (odmien- 
na edycya). 

Roussel Jac. Epistoła ad Reip. Polon, or- 
dines in Convent. particularibus per singu- 
los districtus coadunatos. 

— Sendbrief an die StJinde der Cron Polen. 

Xylander Ern. Golnoviua. Naeniae super 
obitum Sigism. III. Dautisci. 

(Z i go ta Pet.). Applausus in sidus geniale 
Petri Zigotae de Słupska in Bilgierz ju- 
dicis. Dantisci, Georg. Rhetius. 

1633. 

Dyb liński Woj. Snopek strzał ofiarow. 
Tom. Sapiehi. Wilno. 

Herberger Christ. Gliickwiinschung Joh. 
Yechuero. imd Marg. Sperali. 

Michonius Mart. Acroama Joanni Alb. Po- 
lon. Princ. CracoY. 

Mochinger Joan. Plausus urbi Gedan. su- 
per elect. Yladisl. Sigism. Dantisci. 

Trophaeum regale Regi Yladislai IV. Grac. 
ineunti. Cracov. 

(V e c h n e r). Nuptiarum Yechneri et Speratae, 
Glogoviae, Funccius. 

Zawadzki Jan. Pharetra apollinowa na we- 
selu Aleks. Wołłowicza z ZoHą Dziewał- 
towską. Wilno. 

1631. 

Buthner Adam. Solemnis Vladis. IV con- 

gratulatio. Dantisci, Rhet. 
Ingressus Dantisci Yladia. IV oratione ex- 

ceptus. Dantisci. 
Jonston Joh. Euchiridion ethicum in libr. 

III. distinc, Lugduni, Elzevir.. 
Modliński Greg. Scenographia metaphysi- 

cae R. Koniecpolski ob. Jawornicki. 
Pi brać Faber. Tetrasticha germ. yersibus 

expr. Mart. Opitis. Dantisci , Hunefcld. 
Sposób mówienia psałterzyka N. P. M. albo 

Różanki. Kraków, And. Piotrkowczyk. 
(Wysocki Gab.). Musae Gabr. Wisotzki. 

(Carm. Abr. Kret, Tim. Yartijaschki , Sam. 

et Mart. Wysocki, Luc. Chorubinsa.). Bre- 

slae, G. Banmann. 

1635. 

Arcus pacis novo triumphatori Vladislao IV 

in Amurathem. Cracov. 
B o e m e 1 u Henr. Panegyr. in laudem Vlad. IV. 
CoDJugio Henr. Cllosii et Cons. Charisiae. 

Lesnae polon., Funccius. 
Conring. Epistoła, (wykreślić). Formuła der Sturmdorffischen , Yereini- 
gungs - Artikeł, darinn von beyder KOnigr. 
des Poln. und Schwed. Commissarien. 

Friedens Yertrag des Anstandes geschl. 
zu Stnmsdorff. Pacta induciarum. Kónigs- 
berg, Lor. Segebad. 

Hainow Math. Arnhold. Mundus faretrius 
das ist Leichschmuck Frawen Hel. Stósse- 
łin. Pol. Lissaw, Wig. Funck. 

Vota nuptialia Henr. Closio et Cons. Chari- 
siae. Lesnae polon., Funccius. 

Wolski Joan. Disputatio de Phiłos. naturali 
ded. Henr. Firlej episc. Cracov. 

1636. 

Dubowicz AIexy. Pióro lekkie ciężki świat 
na pogrzebie Jana Kolendy. Wilno. 

Freudenberg Joh. Varia laude dignissimi 
memoria, ab amicis asserta. Dantisci, Rhet. 

Nicolaus Nicolaus Antverpiensis. Władysła- 
wowi IV Wielkiemu królowi (wiersz). Wil- 
no, Nicolaus. 

O p i t z Mart. Auf Herrn Daw. Miilłers Ab- 
schiedt. Thorn., Franz Schnelłboltz. 

— Gener. Eliae Arciszewski conjugii causa 
in Holsatia eunti. Thorun., Fr. Schnelłboltz. 

— Laudatio funebris Fab. a Cema Castełl, 
Culm, dedic. Sigis. Guldenstern, Thorun., 
Schnelłboltz. 

— Lob-Gedichte an die Kon. Maj. zu Polen. 
Poln. Lissaw, Wig. Funck. 

— Toż. Dantzigk, Andr. Hiinefeld. 

— Toż. Thorn, Schnelłboltz. 

— Panegyricus Sueorum principis Annae; 
dedic. Vładisl. IV. Thorun., Schnelłboltz. 

Ossoliński Georg. Oratio habita in colle- 
gio electorałi (lat. et germ.). Breslau, Ge- 
org. Baumann. 

(Rudołphi Georg.). Prutenica. 111. principis 
Ducis Siłesiae Consiliarii, Andreąe Lucano, 
Leonh. Baadisio gratułatoria. Dantisci, G. 
Rhet. 

Sarbiewski Nic. Sereniss. polonor. atąue 
Suecor. princeps Anna Cathar. Constantia 
Yladisl. IV soror (carmen). Vilnae, Acad. 

1637. 

Coschwitius Jona. Dan. Miscellanearum 

Dccadis U Excrcitatio V. De doloris natura, 

praes. Henr. Nicolai. Gedani, G. Rhet. 
David. Psałmen durch M. Opitzen. Dantzig, 

A. Hunefeld. 
G r y p h i u s Paul. Regio Viventium des [ist 

das Land bei Leichbestatt. des Fried. 

Niemtzsch zu Gróditz in Polen. Poln. Lissa, 

Wig. Funck. 
(Jonston). Honori nuptiali Joan. Jonstoni 

et Christina Hortensia (cum. carm. Mat. 

Głoskowski). Lesnae, Wig. Funccius. 
Mondius Joh. Christliche Predigt von Joh. 

Fungfrawen. Poln. Lissa. W. Funck. 
Odae hymeneae nuptiis Chris. Pambii et 

Blandinae Adami Bytneri filiae (cum carm, 

Adami Gdacii). Dantisci, G, Bhet, LXV Opitius Mart. Felicitati niiptiarum Vladis. 
IV. et Caeclliae. s. 1. et a. 

— Toż. Gedani, A. Hunefeld. 

— Gliickwiinschung auf Yladislai IV iibcr- 
setzt durch Chr. Colerum. Gedani, A. Hu- 
nefeld. 

— Propemticon Boguslai Radziwiłł ( aut. 
Opitz?). Gedani, Hunefeld. 

Orationes IV de variis argum. in atlicneo 

gedan. Gedani, Rhet. 
(Pambius). Idyllia nuptianitu Chris. Paiubii 

et Blandinae Bythner de Schwamfelsenhaiin 

(lat. germ. hebr. graec). Dantisci, Rhet. 
Patawski Mart. Virtuti8 prosapia Sarma- 

tiae sub ausp. Janusa. Ty^^J^i^wicz. Lublin i. 
Semprowicz. Charites. (wykreślić). 

1638. 

Denisowicz Atan. Teratourgema albo cuda 
w Monast. pieczara. Kijows., ded. Hel. Cze 
twertyńskiemu. Kijów, Ławra. 

(Eder Mich.). Nuptiis Mich. Edcri et Barb. 
Jul. Vechner., alumni scholae. 

— Nuptiis Mich. Ederi et Jul. Vechneria. 
Reglom., Laur. Scgebad. 

— Vota hymenca nuptiis M. Edcri cum Barb. 
Vechnorea. Lesnae, Funccius. 

Faust Joh. Georg. Sacri Candidatis matrim. 
Joanni Jonstonis et Anna Rosłnac Matth. 
Vechneri liliae. Lesnae, Funccius. 

Opitius Mart. Auf des Gi org. Kohłers von 
Mohrcnfeldt und Anna Elis. Heinrichen von 
Geyersberg Hochzeit. Danzig, Iliinefeld. 

Rhet Jan Val. Oratio de gloria pro conse- 
ąuenda emerendo in Gyiun. Gedan. Geda- 
ni, Rhet. 1639. 

Mo łanu 8 Joan. Apoteosis Soph. a Sztem- 
berk Palat. Thorunii. 1610. 

Lacki. Mowa na zgon Zofii na Tarnowie 
(wykreślić. Jest pod r. 1649). 

16il. 

Auł i ńs ki Fasciculus. Obacz pod r. 1611. 
Co 8 ten U8 Joan. Vita Joann. Duns Scoti 

Doct. Subtilis. 
(Cnotus) Felicitati sponsorum Sam. Cnoti et 

Elis. Manceliae, (et Carm. Joh. Jonstoni). 

Lesnae, Funccius. 
(G o 1 d m e r i a). Mortuaria memoriae Mart. 

Goldmeriae, Mart. Zugeiierii conjugis. (Carm. 

J. Jonstoni, Joh. Laubmannł, Joh. Decani, 

Seb. Macri, Annae Memoratae, Joh, Memo- 

rati.). Lesnae. 
(Jonston). An Hr. Joh. Jouston Physicum. 

Liesa, Funck, O ko lak i Szymon. Orbis Polonus, ded. Stan. 

Koniecpolski, Georg. Ossoliński , Vlad. IV. 

Cracov., Fr. Caesary. 
Opitz Mart. Deutsche Poemata. Dantzig, 

Hunefeld. 
(Radziwiłł). Beschreibung der Ordnuug bei 

Bestatigung zum Grabę Chr. Radziwiłł. 

Riga, Gerch. Schrodern. 
V ech ner Georg. Bericht von Todesfiillen 

Mathae Goldmerin, Mart. Zugehors Elie- 

genosain, Poln. Lisaa, W. Funck. 

1642. 

Albinus Christ. Memoria Elis. Clapiae. 
Lesnae. 

Ar n hołd Mat. Guttulae daa ist Trost-tropf- 
lein Eliaab. Kłapią, des Christ. Albini Ehe- 
genossin. Lissa, Funck. 

(Burghard J.). Nnptiis Joh. Burghardi et 
Mar. Mag. Baccaraliae. (carm. Sam. Specht. 
Seb. Macer.). Lesnae, W. Funck. 

(Dantzig). Ordnung in Kleidung. Dantzig, 
Rhet. 

(Kret G.). Lachrymae super obitu Georg. 
Kret. (Carm. Tim. Vatijaschki, Sam. Wi- 
sotzki, Pet Cindler). Treusch, Vocal. 

(Patricius). Nuptiis Rud. Patricii et Magd. 
Schulleriae (et carm. Annae Memoratae 
Virg. Polon.). Lesnae, Dan. Vctter. 

Stange Daw. Threnodiae oder Trawer-kla- 
gen Helenae Stangin. Pol. Lissa, Funck. 

(Stange). Statuae, Ehren Stiulen Hel. Stan- 
gin. Lissa, Funck. 

(Wisotzki S.). Syncharmata nupt. Sam. Wi- 
sotzki et Soph. Gottwertiae. (carm. Kret, 
Mikosza, Royko, Rounowski, Watyjaszki, 
Lipowski, Ez. Łasicki et : Gadka do Gości 
swadziebnych Alb. Turcoviusa). Cracoviae, 
Piątkowski. 

1613. 

(Baudeman Zach.). In nominałem Zach. Bau- 
demani et Joh. Schlichting. Lissa, Funck. 

(Kret Joh). Monodiae super Joh. Kret. (carm. 
Sam. Wysocki, Alb. Turnowitius, Mart. 
Wysocki) Trenchini Pannorum, Vocal. 

Ok ols ki S. Orbis polonua Tomus II. Crac, 
Fr. Cezary. 

Pieśni nabożne, przydane palmy Dawida. 
Kraków. 

(Wancke D ). Carmina Dan. Wanckio. Le- 
snae, D. Vetter. 

16ii 

Au 8 Buchladen zu Breslaw, Antwort an kfln. 
in Pohlen und Erzb. in Guiesen, auf in 
Thoren Colloąuio. 

Bothenius Mat. De bello Civili in Germa- 
nia. Dantisci. 

Waśniowski Woje. Wielkiego Boga, wiel- 
kiej Matki ogródek. Kraków, b^r. Cezary, 

f LXVII (Leonhard Joh.). Epaeneteria posthiima J. 
Leonhardi. (et Óarni. Chr. Unruh Nobil. Po- 
lon.). Lesnae, Vetter. 

Stogius Sara. Trost Geticht des Chr. Ge- 
orge von Hoks. zu Rawicz. Lissa, Funck. 

(Textor Cons.) Epicedia in obitum C. Tex- 
toria (cann. Dav. Gerlachii Polon., Sam. 
Werneri Poi. Paul. Clapli polon. Go(lf. C!a- 
pii pol. Chr. Plonr. Sartorii polon.), Lesnae, 
Funck. 

Zyzani Stef. Kirył. Sbornik-Poiiczytel sło- 
wa. Moskwa. 

1645. 

^Bockisch B). Nuptiis Balt. Bockiseh et 

Mar. Kiihne. Lesnae. 
(Cnorr). Lampades nuptiales Casp. Cnorrio 

et Elis. Zieger. Lesnae. 
(Crusius Sam.). Applausus Sam. Crusio et 

Elis. Teschner. Lesnae, W. Funccius. 
Haynius Joh. Officina mystica oder Trost- 

Apotecke dem Fr. Steinborn. Lissa, Fiinck. 
Holfeld Joh. Heilige Aufgabe auf Sim. Diis- 

siges. Lissa, Funck. 
— Martyrum Jesu an den Todt Mar. Jaco- 

bin geb. Noszkin. Lissa, Funck. 
(Jonston). Hymeneo Alex. Jonstoni et Dor. 

Scultetiae. Lesnae, D. Vetter. (R o 1 1 i u s). Lacrnmae funere Jac. Rollii Frau- 

stidiensis. Yratisl., Baumann. 
Sz arffenberger Kryspin. Abbildung des 

Leydens Jcsu mit deutsch. Reimen. (im 

Thon : Rozmyślajmy krześcianie). Thorn., 

Mich. Carnall. 
Witkau Christ. Preussischor Nachwunsch, 

ais Jacobus in Lieffland, Loysam Charl. zu 

Brandeburg zu Konigsberg heimfiihrte. Per- 

schan. 
Żabczyc Jan. Ethyka dworskie. 

1645. 

Cantional to jest pieśni krześciańskie z przy- 
datkiem psalmów. Toruń, Mich. Carnall. 

(Essen Alb.). Gliickwunsche A. v. Essen und 
Anna PoUugin. Lissa, Funck. 

(Pontanus Tob.). Conjugibus T. Pontano 
MedJco et Magdalenae, Stanislai Schefler 
Eqłiit. poloni filiae. Yratisl., Baumann. 

(Schupelius J. C). Flores J. Chr. Schupe- 
lii et Marthae Arnold. Lesnae, Fnnck. 

1647. 

(Tralle s Joh. A.). Votu pronuba J. Ant. 
Tralles et Helenae Wiseman ab amicis ex 
Polonia transraissa. 1636. 

(Hofman Casp.). Vota nuptiar. C. Hofmana 
et Helenae Jahniae, (carm. Melch. Maronii) 
Lesnae, Funccius. 

1637. 

(Harresius Tob.). Arae exsequiales T. Hae- 

resi (et carm. Mel. Maronii, Wig. Funccii). 

Lesnae, W. Funccius. 
(H e n n i g Daw.). Obitum D. Hennigi, (carm. 

Joh. Chwałkowski, Daw. Grotkii). Lesnae, 

Funck. 

1639. 

B 5 1 1 n e r God. Theorem. Uranograph , Pentas. 
Reglom,, Segebad. 

Dawid. Psalmen nach francos. durch M. Opitz. 
Danzig. 

Jonston J. Ad Joh. Schlichting consolatio. 

Lauterbach J. Monimentum ad J. Schlich- 
ting. Lesnae, Funck. 

Maronius M. Status fidelium bel Leichbe- 
gangniss And. Wabers. Lissa, Funck. 

Opitz M. Ad. J. Schlichtingk. 

(Schlichting Alex.). Capressus emortualis. 
(Carm. Mat. Gloskowski, Joh. Decanus, J. 
A. Comenius, Joh. Borowski, Raph. Bu- 
czacki, Joh. Bronikowski, Nicol. Twardow- ski de Skrzypną, Sig. Twardowski, Ylad. 
Latalski, Andr. Słupski). 

1641. 

Eder Mich. Trifolium, Kleebletlin des Kas- 
par Hoffmann. Lissa, Funck. 

Maronius Melch. Kennzeichniss bel Leich- 
Begiingniss Cath. Hempelin. Lissa, Funck. 

(Polluge Joh.). Hochzeitlust J. Polluge und 
Barb. Bieberin des Georg Sti-ickers Toch- 
ter. Lissa, Funck. 

1642. 

Eder M. Chorographia Dawidica bei Leich- 
BegJingniss Joh. Fr. Hoffmann. Lissa, Funck. 

(Forster Aurb.). Novis nuptiarum A. For- 
ster et Chr. Hempeliae. Lesnae, Funck. 

(Schelwig Sam.). S. Schelvigii et Euph. 
Heermanna nuptiis. (carm. M. Maronius, Chr. 
Albinus, Dan. Hanckius). Lesnae, Funck. 

(Schonaich Joh.). Super funere J. Scho- 
naich. Lesnae, Funck. 

1643. 

Eder M. Cecidit Corona, Begrabnisa des Dav. 

Hęnnig. (ded. Joh. Jonston et Fab. Techner). 

Lissa, Funck. 
Holfeld J. Giilden Kleinoth Dawids bei Be- 

giingnuss des Georg Heintzens. Lissa, Funck- -^OoOSS^HJH^^^-" 1455. - 1480. 1455. 

Jacobus de Paradiso (de Erfordia, Carthu- 
siensis, Polonus). Sermones. Spirae. 

1460 (?) 

Matthaeus deCracovia (Naymann, Polonus). 
Tractatus rationis et constancie, de sump- 
cione pabuli salutiferi Corporis Dni nostri 
Ihu Xpi. (Moguntiae, Guttenberg?). 

1470 (?) 

Matheus de Cracovia (Naymann). Tracta- 
tus brevis ac valde utilis de arte et scientia 
bene moriendi. (Argentor, Eggen. Stein), 

— Tractatus racionis et llenrici de Hassia 
expositio orationis dominicae. (Coloniae). 

— Toż. Augsburg, G. Zainer. 

1472. 
Jacobus de Paradiso Polonus. Sermones. 

1474. 

(Calendarium), 1 tablica, s. 1 et a. (Crac. 

typ. Zainerianis). 
Platea Fr. Tabula restitutionum. (Crac.?). 

(Strzebski) Martinus Polonus. Chronicon. 
Romae, (i 1476). 

1475. 

Antonin u s Episc. Confessionale. Yratisl., 
Elias, (1475?). 

Augustinus. Omnes libri (1475?). (Craco- 
viae). 

Gerson J. Tractatus de modo vivendi, e* 
Hieron. Epist. Yratisl., Elias, (1475?). 

Historia de transfiguratione. Vratislaviae, 
Casp. Elyan. 

Jacobus de Cluaa (de Paradiso, Polonus). 
Tractatus de apparitionibus animarum. Burg- 
dorf. 

— Sermones dominicales. Esslingen, (circa 
1475). 

Syn o da Ha StatiUa Episc. Conradi, Petri et Rudolphi. Yratisl. (Przytńm polskie i niem. 
Modlitwy). Vratisl., Elias Succentor. 

Turrecremata J. de. Explanatio in Psal- 
terium. Cracis. (Cracoviae), s. a. 

1476. 

AeneasSylyius. De situ Pruthenorum, s. 1. 

Mattheus de Cracovia (Naymann). Dyalo- 

gusseudisceptatio, s. 1. e. a. (Ey8tad,Reyser). Strzebski Mart. Chronicon. 

Nicolaus Polonus de Błonie, 
Plove). Summa Decretalium. 

1477. Romae. 
(Błony, Plone, Mattheus de Cracoyia. Incomincia del bene 
morire, per cardin. de Fermo anno 1452. 
Florentia, Jacobus de Ripolis. (1479. Verona, 
1477. 1487. 1488. 1490. 1513). 

— Exhortatio seu dyalogus racionis. Colon., 
Ulr. Zell (1475 - 1477?). 

Polonus Martinus Strzebski. Chronicon Sum- 
mor. Pontificum. Taurini, Faber. 

1478. 

Antoninus Florentinus. Summa Pars I— IV. 
(Cum epist. et yersibus Alb. Porlesiensis 
Poloni). Edycye w latach 1477. 1478. 1479. 
1481. 1486. 1490. 

— Confessionale. Neapoli, Adamus Polonus 
et Nic. de Luciferis. 

— Liber vulgo dictus Omnis mortalium cura. 
Neapoli, Johannes Adam de Polonia. 

Crescentiis P. de. Agricultura. Florentiae, 
Nicolaus vr^tislaviensis Dioeces. 

Glogoyiensis J. Cadeatia eclipsis solaris 
impressa a. d. 1478 pro Uniy. Stud. Cracoy. 

Mattheus de Cracoyia. Tractatus de arte 
moriendi. Yenetiis, Pictor et Erhardt Ratdolt. 

1480 (?). 

Mattheus de Cracoyia. Tractatus de arte 
moriendi. S. 1. 

— Tenże. Dialogus inter racionem et consci- 
entiam. S. 1. et a. 

(Strzebski) Martinus Polonus. Sermones de 
temp. Argentor (i 1484. 1486. 1488). 

1 1481. 1492. 1481. 

Peregrinus Ligniconsis Ord. Praedic. Prov. 
Polonae. Sermones de tempore et de San- 
ctis. S. 1. et typ. 

1182. 

Jacobus de Paradiso de Clusa (Polonus). 
Tractatus de aniraabus esutia a corporibus. 
Pataviae, Mayr. 

1483. 

Breviariuni cracoviense. Yenetiis, Nieci. 

de Fraucfort. 
Matthaeus de Cracovia. Tractatus de a. 

moriendi. Paris, Mercator. 

1484. 

Martinus Polonus. Sermones. Argentor. 
Mi 8 sale Dioecesis crac.Moguntiae, Schoitifer. 
Peregrinus Ord. fraedic. Prov. lolon. 
Sermones. S. I. et typ. 

1485. 

Błonie Nicol. Tract. de Sacramentis, cum 

epist. Stanislai Episc. posnaniens. (Yratisl. 

EliasV przed r. 1485 V). 
Chronik Wendische. (P. Nic. Schradin) (około 

1485). 
Poggi. Facetiae. (Vrat. Elias. Miedzy 1475 

-1485 V). 

1486. 

Błonie Nicol. Tract. Sacerdot. de Sacram. 
Argent. 

Martinus Polonus. Margarita Decreti. Argen- 
tor. (i 1489. 1492. 1493. 1494. 1499. 1500 
i t. d. Razem 20 edycyj). 

— Sermones. Argent. 

1487. 

Błonie Nicolaus Polonus. Tractatus sacer- 
dotalis perutilis. Argent. [1490, 1491, 1492, 
149(), 1498, 1499, 1503, 1508, 1512, 1514 
(Paris), 1516 (Paris), 1519 (Haller), 1525 
(Paris), 1528 (Paris), 1529 (Kr.), 1540 (Paris), 
1544 (Venet.), 1545 (Lugd), 1553 (Lugd), 
1.564 (Yenetiis), 1565 (Lugd), 1566 (Venet.), 
1568 (Venet.)l. 

— Tract. de administr. Sacramentis. Argent. 

D y a 1 o g u s dictus Malogranatum. (1487 ?). 
Martinus Polonus. Margarita decreti. Basil. 

Nicol. Kesler. 
M i s s a 1 e craooviense Joannis Rzescłioffsky. 

Moguntiae, Petrus Scłioiffer, (1584). 

1488. 

Błonie Nicolaus de. Tractntus de Sacramen- 
tis. Argentor, Polak Marcin. Malczaji ps.ano latine w mno- 

łij-cłi kniłiach. Praga. 
Polonus Martinus. Sermones. Argent. 

Latoś zyn Joannes decretorum Doctor. For- 
ma absolutionis, sine a. (circa 1488). 

1489. 
Martinus Polonus. Margarita Decreti. Arg. 

1490. 

Błonie Nicol. Polonus. Tract. de Sacram. 
Argentinae, Flach. 

Calendarium cracoyiense. (Primus? liber 
in Polonia imprim. Tak pisze łlain. Repert). 

Callimachus Filip. Attilla seu De gestia 
Attillae. Taryisii (1489—90). 

Damascen. Osmioliłasnik. Kraków. Fioł. 

C h r o n i c a slarica de Lubek, Hamburg, Lune- 
burg, Wismaria, Rostok, Sundis; et Marti- 
nus Polonus (około 1490). 

M a 1 1 łi e u 8 de Cracovia. Tractatus de a. mo- 
riendi. Paris. 

1491. 

Błonie Nicol. Sermones. Argent. 

Cicero. Cato maior. Crac, Haller, (miedzy 

1491 - 96). 
Constitiones et Statuta sen sintagmata 

R. Pol. (Cracoviae? Lotter, Lipsiae przed 

r. 1489??). Zarazem: Statuta provincialia 

toti prov. Gnesnensis. (Dwie edycye) (Crac. ?, 

Lipsiae?). 
Czasosłowec. Krak., Świętop. Fyol. (1494 ?) 
Deca Didacus. Defensoritim' Sevilla. M. Ungut 

et Stanis. I^)lonu8. 
Joannes Cracov. de llasfurt. Practica bacca- 

lauri. Lipsiae. 
Las sietc partidas. Sevilla. Lancalao Polono. 
Mattheus de Cracovia (Naymann). Utrum ex- 

pediat Sacerdotes Missas continuare. Mem- 

mingen. 
Mis sale posnan. Argentor (1491?). (mylne). 
Palentinus. De Synonymis. Hispali, Ladi- 

slaus Polonus. 
Psałtir sledowannaja. Krak. Fioł et Frank. 
Schynagel Marcus. Cracovien. Practica auf 

d. J. 1491. 
Seneca, Obras. Seviłla, Stanłslaus Polon. 

(1494 i 1498). 
Stiboriensis Andr. Prognosticon Aug. Olo- 

municensis ex Gymnasio Patuv. (Joh. Gło- 

głoYiensi raissum). 
Triod cwietn.ija. Krak. Fioł. 
Triod postnaja. Krak. Fioł. 

1492. 

Błonie Nicolaus. De admiuist. Sacram. Ar- 
gent., Flacłi. 

Guzman. Coplas. Sevilla. Lanzalao Polon. 

Joannes Cracoviensis. Prognost. a. 1494. Jn- 
dic. Liptzenze w. CracoYiensis. Lipsiae. 1492. 1497. Jos. Flaviii3. Prologo. Sevilla; Lancalao Fol. 

et Ungut. 
Das L c b e n der zelygen frawen Dorothee. Mal- 

borg, Gottsmj'd Clewsnerynne. 
Lyra: Tabula. Sevilla. Stan. Polon. 
Missalo Gnesn. atqii. Crac. eccles. Mogunt. 

Schoiflfer. 
Tabula super libros biblioruni. Sevilla, 

Ungut et Stanislao. 

1493. 

Albertus M. Liber de nat. animae. (Crac? 

Metis?) Casp. Hoclifrder. 
Aristotes. Eticas. Sevilla. Lanzalao Pol. 
Breviarum Segoviense. Hispali. Staniil. Po- 

lono et M. Ungut campaueros. 

— Toledanum. Hispali, Stanisł. Polon. 
Gerson J. Remedar a Christo. Lancislao 

Polon, et Men. Ungut. 
Jacobus de Paradiso (Polonus). De valore 

missarum. Colon. 
Lad i sl ans de Cracovia. Judicum a. 1494. 

cum trium eclipsium prognostico. 
Marcus Schinagel de Choschovia, Cracovien. 

astr. Prognosticon a. 1493, Alberto Regi 

polon. 
Martinus Pol. Margarita. Poprzedza: Bri- 

xianus. Casus decreti. Argentinae. 
Nicol. de Błonie. Sermoues super evangelia 

dominicalia. Coloniae. Crith. 

— Tractatus de Sacramentis. Aigentor., Flach. 
Pad ii la. El labirinto. Sevilla. Lanc. Polon. 
Peregrinus Polon. Sermones. S. 1. et typ. 
Yratisl. Mich. Judicium Crac. ad a. 1494 

h. m. dr. 

H94. 

Aegidius. Reginiiento. Sevilla, Stanisl. Po- 
lon, et Meynard Ungut. 

Błonie Nicol. Sermones. Argentor. 

Breviarium Cracoviens6 Friderici cardi- 
nalis. 

Breviarium tripart. Cracov. Gnesn. et Fo- 
snan. (Crac? Hochfeder?) 

Diurnale Cracov. Nuremb. Sulczbach. 

Joannes dc Cracovia. Prognosticon. 

Praclica. (1494?) 

Manriąuez. Carmen. Sevilla. Stanisl. Polon. 

Mattheus de Cracovia. Tract. de arte mo- 
riendi. Paris, Mercator. 

Mendoza Proverbia. Sevilla, Stanislaus 
Polon. 

Mi ssał e (J. Haller.) Niiremb. J. Stuchs. 

Liber Processionum ord. praedic. Sevilla, 
Stanislaus Polon, et M. Ungut. 

Yratisl. Mich. Judicium Crac ad. 1595, 

U95. 

Ayala Lope z. Croniea. Sevilla, M. Ungut 

et Estanislao Polonu. 
Błonie Nicol. De praecipuis Deip. festivit. 

sermones decem. Argentinae. — Yiridarius seu Sermones de tcmpore et de 
sanctis. Argentorati. 

Boccaccio. La caida de principes. Sevilla, 
Ladislao polon. 

Bocados de oro. Hisptili, Stephanus Polonus 
c-t Ungut. 

Brndzevvski. Comm. in theor. planet. Me- 
diol. Scinzinzell. 

Jacodus Carthusicnsis (de Clusa, de Para- 
diso, Polonus). Tractatus de arte bene mo- 
riendi. Lipzk, Ant, de Colonia. 

— Tractatus de animabus s. 1. 
Lafrancus. Cirurgia. Hispali, Estanislao 

Polono, 
Peregrinus. Sermones. S. 1. et typ. 
S en e c a. Proverbios Sevilla. Stanislao e Ungut. 
Ursłnus. Modus epistolandi. (Epistoła ad 

Phil. Całlimachum a. 1494 Oratio a. 1495) 

b. m. i r. (Crac. Hochfeder?) 
Yierdung Joan. Hasfurdensis. Pract. Crac. 

sup a. 1495. Lipsiae. 

1496. 

Bonaventura. Forma de los novicios. Se- 

villa. Stanislao Pol. et Ungut. 
Constitutionc.s et Statuta vel sintagmata pro- 

vinc. regni Poloniae. (dwie edj^cye) (Crac? 

Ut yidetur antę 1496 forte Cracoviae. Hain. 

Repert.) właściwie obacz r. 1491. 
Corvinus Laurent. Novoforensis. Carminum 

structura aug. gymn. Crac. studentibus. b. 

w. m. (Lipsk. Herbipoł.?) 

— „ „ „ Cracoviae. 

— Cosmographia. Basileae (czy Tiibinga 
1500?). 

Cusa. Hist. de Alexandro. Sevilla, Stanisl. 

Polon, et M. Ungut. 
Jacobus Polonns. De animabus exutis a cor- 

poribus. Lyptzk, Monacensis. 
Matthaeus de Cracoyia. Tract. de a. bene 

moriendi. Paris, Baligault, 
MontalYO. Repertorium. Sevilla, Stanislaus 

Polon, et Ungut. 
Nicol. de Błonie. Tractat. sacerdot. Argen- 

tor., Flach. 

1497. 

Beroaldus Phil. Opusculum erudituui. Ad 
Paulum Schidlovitium ( + 1.506 , ) polonum. 
Bononiae, Hector. 

— Declamatio an orator sit płiilosopho ante- 
ponendus, dedic. Paulo Schidlovicio. (przed 
r. 1500) b. w. m. i r. (1514). 

Boetius. Lo^ Libros de la consolacion. Hi- 
spali. Lanzałaus Polonus et Ungut. 

Forma libellandi. Sevilla, Jilaynard Ungut 
et Lancalao Polono. * 

GlogoYiensis. Quaest. libr. de Anima. b. 
w. m. (Ciac?) (dopisano 1497). 

G o r i c i u s. Contemplaciones. Sevilla. Stanisl. 
i'olouus et M. Ungut. 

Guilhelmus Fr. Postilla. Hispali. M. Ungut 
et Ladislaus l^olonus. 

Jacobus de Paradiso, Polonus. Tractatus 1497. - 1500. dc auinijibus exiiti8 a corporibus. Lipsiae, 

Lotter. 
Legend ii S. Annae (per J. de Stobnicza?) 

Liptzk, Lotter. 
Mattheus dc Cracovi:i. Tractatiis de a. be 

ne luoriendi. Paris, Mercator. 
Mi ssał o dioecesis Wannionsis (edid. Luc 

Watzorode) Argent., Frid. liuiiibach. 
(?) Petrus de Ahernia. Super libros Methe 

oruiii Saluiantieae. 
Thomas do Cracovia. Dialogus de acced 

ad altaris sacranientum. (zapewne mylne 

zamiast Matheus de Crac.). 
Valentinu8 Pract. anni 1-497 fratris — or- 

dinis hereniitarum, Sancti Augustini artium 

baccal. famosiss. 

1498. 

Alphonsus. Sevilla. Ladislaus. 

B o n i f a e i u s. Peregrina Glossa. Sevilla, Sta- 
nislaus Pol. et Ungut. 

B r e V i a r i u m seu Viaticum cracoYiense. Nu- 
remb. Stochs de Sulczbach imp. J. Haller. 

Gnid o. Anatomia. Hispali. Lanzalaus Polonus. 

Hal den ho ff de Thom. Abano P. Libellus 
de YOnenis. Lipsiae. 

Ladislaus de Cracoria. Judicium. Romae. 

Leymbach Georg. Bac. Univ. Cracov. Judi- 
cium pro a. 1498 et de morbo francorum. 

— Praktica auf 1499. Halis. Saxon. 

L u d o V i c u s Prutenus de Prussia. Triloąuium 

animae. Frater Paulinus de Lemberg, Ord. 

min. de observ. Nicolao Glasberg de Mo- 

ravia. Norimbergae. 
Nicol. de Błonie. Sermones de temp. et 

sanctis. Argentinae. 
R a n d e r s a c k e r Jacob. Practica Crakysch, 

Mayster und Doctor in der ertzeney. 

1499. 

Abano. Lib. de Venen. per Haldenhoff de 

Thom. Lipsiae (1498). 
Agenda sive exenuiale div. sacramentorum. 

Gdano, Baumgarthen. 
Boethius. De hebdomadibus. Crac. Haller. 

b. r. (przed 1500). 
(Calendarium) Novilunia et plenilunia pro 

merid. Cracoviensi calculata. Conjuctiones 

et opposit. pro a. 1499. 
Cicero. Orationes per P. Beroaldum. Dedic. 

ad Stanisl. Ostrorium Scholast. polon. Bo- 

non , Hector. 
Glogoviensis J. Liber analiticorum Ari- 

stotelis, cum Job. Yersoris ąuaest. Lipsiae, 

W. de Monaco, impens. Haller Crac. 

— Exercicium novae logicae. In studio Uni- 
YCrsit. Cracoriens. 

H e 1 i a s Petrus. Gram;viatica ed. per Sommer- 
feld. Datum Cracoviac 1497. Argentor. 
Mart. Flach. (1494. 1497). 

M a r t i n u 8 polonus. Margarita deci eti seu 
Tabula raartiniana. Argentorati. 

— Agenda seu Exc(juiale sacr. Gedani, Bom- 
garten. M i 8 8 a 1 e Yratislay. Mogunt., Sehoffer. 

— dominorum teutonicorum , Nurnberga. Ge- 
org. Stochs. 

— (ilustr. principis Frideric. Card.) Crac. 
imp. Haller, per Georg. Stuchs. (przed 
r. 1500). 

Monteregio (de) Joannes. Kalendarium. 
Aug. Yindel. 1499. De CYcrsiono Europae 
Ant. Ton|uati a. 1480 conscriptum. Anto- 
nio Anjuato astrologo, Car. Drusianus, 0- 
doar. Faunensis et Americus Polonus astro- 
logi S. P. D. 

Nicolaus de Błonie. Tractatus de sacra- 
mentis. Argent. 

Porlesiensis Albr. Praecepta (W5'dane przed 
r. 1500). (porównaj 1478). 

Randersacker. Practica cracoYieneis. 

Sacr ob u sto Joannes. Opusc. sphericum. 
Liptzk, Lotter. 

Yersor. Que8tiones sup. poster. Aristot. per 
GlogoYiensem. Lipsiae, Sieckel. 

l&OO. 

Alex. Gallicus. Secunda pars doctrinalis per 

GlogOY. Lipsiae. 
Bonhauer Christ. Instructio pro indulgen^. 

in faYorem LiYoniae, contra Ruthenos he- 

reticos, tartarorum auxilio fretos. s. 1. et a. 

(około lub przed 1500 r.) 
Caricinus Feyge Bern. Epistole exempla- 

res, in studio cracoYiensi conscripte. Lip- 

tzigk, Monacensis. 
Celt es Conrad. IV libri Amorum. Yindo- 

bonae. 
Cicero. Oratio pro Ligario, edd. Mich. 

Wrancius. Crac. (około 1500). 

— Rhetoric. ad Ilerennium. Crac. (?) Hal- 
ler, Ungler (?). 

Di vi na patientia Abbas prior ConYcntus 
CalYi Montis dioec. CracoY. anno l5.. (for- 
mularz z r. 1500 lub około tego czasu). 

Dobczyce (de) Leonard. Practica a. 1500. 

Epistole exemplare8 com. in stud. Crac. 
conser. Lips. Monacensis. 

Giustiniani Seb. Oratio coram Vlad. Re- 
gę Bohem, et Ungar. 

G 1 o g o Y i e n 8 i 8 J. Exercit. super omnes tract. 
logie. Lipsiae, Stakl (dwa odbicia). 

— Dys yst dye schycclicheyt des iares 1500 
ans der Sternen und Planeten. (Lyptzick 
mart. Landspergk). 

Hispanus P. Exercit. super parvor. logical 

per GlogOY. Crac, Haller. 
Petrus de Abano. Opus toxiconim per 

Haldenhoff de Thom. Lipsiae. (1498). 
Pul gar. Claros Yarones de Castilla. Sevilla. 

Stanislao Polon. 
R e g i o m o n t a n u s Joannes (de Monteregio) 

Dialogns inter Anennensem et cracoYiensem 

seu disputationes contra cremonensia deli- 

ramenta. — Explicit CRACO. (tak,) (w dru- 

gićj połowie XV w.). 
Riccoldus. Improbatio alcorani. Hisp; li, 

Stan. Polon. 
SacranuB Joan. de Oświęcim. ElucidariuB 1500. - 1504. errorum ritus ruthenici. b. w. m. i r, (w Hol- 
landyi '?) 
Yenceslaus von Budweis. Practica (Crac). 

1501. 

Die Ordnung zu Ofen, wider Tiirken. 
GlogoY. Quaestione8 librorum de anima. Me- 

tis, Hochfeder. 
Jacobus de Chisa (de Paradiso, Polonus). 

Lavacrum conscientiae. Coloniae. 
Peregrinus Ord. Pr. Provin. Polon. Ser- 

mones de tempore et sanctis. Colon. 
Pefrus, artium et med. doct. Computus ec- 

cles. et astronomicus. (Crac), bdr. 
Sacranus J. Elucid. errorum ritus ruth. b. 

m. i dr. 1501.(?) (1500). 
Yersor Joan. Questiones librorum de anima 

per Glogoyiensem. Metis, Hochfeder. 
Yiaticum YratislaYiense. Venet. 

— posnaniense (?) 

1502. 

Aesticampianus (Sommerfeld.). Carmina. 
Argentor. 

Braun e Casp. Practica d. h. Univ. Krakaw, 
auf d. J. 1503. 

Breviarium secun. rubricam. Georg Stuchs, 
civis nurimberg. Cracoviae. 

Celtes Conrad. Protuccius Pikiel. Amorum 
libri ąuatuor. Norimbergae (1501) 

Cicero. Cato major sive De seneet. Crac? 
Haller.? 

Corvinus Lauren. Hortulus elegantiar. Crac. 
Haller. 

(1503 (Lips.) 1503 (Wrocł.) 1505 (Lips.) 
1507 (Crac.) 1507 (Lips.) 1508 (Mog. Schaf- 
fer) 1509 i 1511 (Lips.) 1509 (Spirae) 1512 
Argeut, Lips., Spirae) 1515 (Lips.) 1516 
(Argen. Augustae. Lips.) 1518 (Crac Hal- 
ler, Lips. Argent.) 1519 (Lips.) 1520 (Wie- 
deń) 1527 (Crac. Scharf).) 

Egidius Romanus. In libros Arist. interp. 
per Glogoviens. Haller, b. w. m. 

Loch er Jacobus. Thren. in mortem Hedvig. 
B. etc. Ingolstadt. 

— Spectaculum de morte. 

Mis sale Cracoviense noviter impressum. 
Yalerius Maximu8, edd. Aldus Manutius, 

ded. Joanni Lubrański episc. posnaniensi. 
Vi at i cum Yladislayiense. Nuremberg, G. 

Stochs. 

1503. 

Agenda secundum rubricam Eccl. cath. Gnesn. 

Lipsiae. 
Ant h on i u s. Vocabularium. Hispałi. Stani- 

slaus Polonus. 
Błonie Nicolaus. Tract. sacerd. Argent. Flach 
Boethius. Liber de ebdomadibus. Crac 
Buchwald. Sig. Fagilaei Extemporalitates. 

(de Hedvig. Reg. pol. legen.) Vratislav. 
Corvinu8 Laur. Hortul. elegantiarum. Lips. 

Monacens. — Vratisl, Baumgarten, 

— Carmen elegiacum, Yratisl. Baumgarten. 

Cracau Johann de.Tracticaaufdas Jahr 1503 

Liptzk. 
D a V i d. Compendium metaphysice intitulatum : 

Autor Causarum. Crac, Hochfeder. 
Glogoyiensis J. Practica ad annum 1504. 

Crac? 
Glogoyiensis J. In minorem Donati de 8 

part. orat. compend. Haller, b. w. m. 

— Pronosticon de eclipsi lunae a. 1504. 

Lectura veteris artis. Isag. Porphyrii. Crac. 

Hochfeder. 
Martin u s Polonus. Les chroniąues Marti- 

niennes p. Werneron. Paris. 
Mis sale cracoviense. Norimb. Stuchs. 
Niger Franc Compend. ars de epistolis. 

Crac. Hochfed. 
P a r V u 1 u s phil. naturalis. (p. J. de Stobnicza) 

Crac. Hochfeder. (1507). 
Perusinus Matheolus. Tractatus de memo- 

ria Crac. ded. Joan. Wiewiórka. 
P 1 i n i u s II. Epistoła ad Titum Yespasianum 

Crac. Hochfeder. 

1504. 

A f e r Dionysins. De situ O) bis cosmogr. Crac 

Hochfeder. . 
Agenda dioeces. Cracoyiensis. 
Albertus Magnus Teutonicus (Bollstadt), 

De intellectu et intelligibili. Crac. (Haller). 
Alexander (Gallus). Exerc. secunde partis 

doctrin. per Głogov. Crac. Hochfeder, imp. 

Haller. 
Computus noYUs totius fere Astronomiae 

fundamentum continens. Crac. Haller. (1508 

1514, 1518, 1524 (Niiremb.), 1524 (Ung.), 

1428 (Scharf) 1531, 1534, 1541). 
C o r V i n u s Laur. Noyiforensis. Carminum stru- 

ctura. Lipsiae. 

— Hortulus elegant. Lipsiae. Monaceus. 

De vero eultu Dei (wzmian. Drzewicki i kard. 

Fryderyk). 
Dobczyce Jan obacz Opusculum. 
Epistoła de miseria cur. et pleban. Crac, 

Ungl. 
Gijejczeph Nic. Expositio in psalm. Mar- 

srlii. Crac. (i 1567). 
Glogoyiensis J. Exercitium super omnes 

tract. logie Crad., Haller, Hochfeder. 

— Exercitium yeteris. artis. Argum. in librum 
Porphirii perip. Crac, Haller. 

— Exercitium yeter. artis super predicabilia 
Porphirii. Crac, Haller. 

— Conclusio de eclipsi lunae. Pronosticon. 
Crac, Haller. 

Hispanus Petrus. Textu3 summularum, 

Crac (1514, 1519). 
Hieronymus et Pius II. In Christi pass. 

contemp. Crac. (Haller?). 
Legenda der heil. Hedwigis. Breslaw, Baum- 

garden. 
Liban ius Graecus. Epistolae edd. Sommer- 

feld. b. m. dr. (Crac, Haller) (1549). 1504. - 1507. Miintuanns I5apt. Contra poetas impud. 

Crnc, lloi-hffder. 
Mattcus de Cracovia, Tractatna de a. b. 

moriiMiiH. Nuniberg. 
Opusculuiii de arte memoratiya, (per J. 

Dubczyce (Jidin. Berniinl.) ('rac, bdr. 
P a r i s i e n 8 i s M icliael (de Bystrzykow) QuaeBt. 

in lilnos Anal. et Elen. Arist. Crac, Hoch- 

teder. (laOó). 
Psalterium dioces. Vladi.slavensis. 
Sacroliosto Joannes de. Al^orismus. Cra- 

C(iviae. 
Thessaloniceusis Dionysius. De situ or- 
bis vel Cosmo.uTaphia. Crac, Hochfeder. 
Yratislay. Mieliael. Con^estum logicuin. 

Crac, Haller. (1509 — 11 — 15 (dwie edyc.) 

1522). 

— Epitouia figunirum. (1503—1504?). 

Zaphunensis Giiilli. Modus cpistolandi. 
Crac, (Hall?). 

1505. 

Agenda iatino et vulgari soruione polonico 

et aienianici), illuiuinata. Crac, Haller. 
Beroaldus R. De terrae niotii et pestilon- 

cia. Dedic. Er. Yitelio episc. Plocensi. Bono- 

niae. 
Corvinus L. Carminuin struotura. Lipsiae, 

Thauner. 

— Hortnlus eleg. Lipsiae. 

GlogoYiensis J. Dunati gi-amui. decl. Lip- 
siae, Wolfg. 

Hesiodus. Georgicorum liber p. IS. Yalle. 
Crac, Hochfeder. 

Horatius. Ad Pisones. Crac, bez dr. 

Konitz Bred. Georg. Breitkopf a Bredekopf. 
Breviuscula, comment. in parvulum philos. 
Lipsiae, Wolfg. Molitor. 

Lucianus. Philopseudes. (E. Ciołkowi dedyk.) 
Bouon. Hector. 

Missale cracoviense. Crac, Haller. 

— yratislariense, ed. Joli. Turzo. Crac, imp. 
J. Haller et Seb. Hyber. 

Niger. De epistolis. Crac (1503). 
Parisiensis Mich. Qaaefet. in libr. Analit. 

et Topie Crac, Haller (1.504 — 1511). 
Peregrinus Polonus Ord. Praed. Sermones. 

Colun. 
Philelphus. Brev. eleg. Epistolae. Crac, 

bdr. (1513 - 1517). 
J. de Stobnicza. Legenda S. Annae. Liptzk, 

Lotter. 
Yitellius Er. Obediontia AIex. K. Pol. Julio 

H die Lunae X ni. inarcii. Komae b. d. 

1506. 

Cicero. Cato major, Soumiuni, Parad. Crac 
Corvinu8 L. Latiuum ydioma, Liptzk, M. 
Lotter, (1507, 1513). 

— Epicediuni in Alex. re;;eiu. CrftC, Haller. 

Eliaco Petrus. Iractjitus super metheor. Ari- 

stotelis. Crac, Haller. (1515, ]524). 
GlogoYiensia. Introd. in tnict. sferę uiate- rialis. J. de Sacrobusto abbreviavit. Crac, 
Haller. 

— Toż. Bez wymienienia drrkarni. 

— Donatus minor. Lipsie, Wolfg. 
Johannes Scultetus CracoYiens.. Judicium 

ad a. 1506. 

La SCO Joannes. Comraune inoliti Polon, regni 
Privilegiura. Crac, Haller. (Z różnicami odbi- 
cia karty ostatiiiój). 

Missale dioecesis Gnesn. (Crac), Haller. 

Sacrobusto Joannes. Sphera. (1513 i 1518). 
Obacz Glogoriensis. 

Vratislavienbis Mich. Introd. Astron. Al- 
manach. Crac. Ungl. (1607, 1.513, 1517). 

— Ct>inputu.s iu)V'i9 astron. Crac. 1507. Som- Aesticam pian lis J. (Estici-.uipianus, 

luerfeld). Epigrainui. l^iipsiac 
Breviarum cracovien. Crac, Haller. 
Cebes. Tabulae edd. Sommerfeld. (Esticam- 

pianus). Frankt. 
Cicero. Officiorum libri HL Crac, Haller. 

— Tusculanao (luaestłones. Crac, Haller. 

— Ad Herennmm Rhetor. novorum ed. P. 
lUicinus? Crac, b. w. dr. (Haller). 

— Lelius sive de amicitia. Crao., Haller. 

— (Jratio pro Ponipeio. Crac, Haller. 
Coiistitutio a. 1.5(J7. S. 1. eta. (Crac, Hall.). 
Coryinus L. Hortulus. Crac, Haller. 

— Latinuiu ydioma. Lipsiae, Lotter. (i 1.508). 
Eliaco Petrus. Episc Caraerae. Super libros 

Metheorum tract. Crac, Haller. 
Gostynin (de) Jacob Theorem. David. Judei. 

ded. Mart. de Ukusz. Crac, Haller. 
Gijclczeph Nic. Expositio in passiones ter- 

minorum Marsilii. CraC; Haller. 
Glogoyiens J. Computus chirometr. Crac, 

Haller. (1511). 

— Liber horarum canonicarum. Crac, Haller, 
(1508). 

Missale cracoyienso. Crac, Haller. 
Monteregio do Joan. Calendarium. Crac.(?) 

b. dr. 
Mur nor Thom. Chartitudium logices. Crac, 

Haller. 
Parisiensis Michael (de Bystrzyków). Quae- 

stiones vet. et nov. logicae. Crac, Hall. 

— QuHestiones in tract. pary. logie Crac, 
Ungl. 

Pompon i U8 Laetus. De romanor. magistra- 

tibus. Crac 
Sacranus Joannes. Modus epistolandi. Crac, 

Haller, (1512, 1520). 
Sallustius. De conjurationc Catil. Crac, 

Haller. 
Stobnicensis J. Parvulus phil. naturalis, 

ad intent. Scoti. Crac, Haller, (1513, 1517). 
Yalentinus Ungarus. Seent Pal legendaja. 

Crac 
Yratialayiensis Michael. Introductorium 

astron. de signor. naturis. Ded. Joanni Turzo. 

Cnie (?). 

— Introd. astron. cracoviense eluciJaus Alma- 
nach. Crac. 1507. - 1510. — Comp. torius .Mstronomiae. Crac, Haller. 
Zaborowski Stan. Tract. de natura jiirium 

et bononira Regis. Crac. (Haller). 

1508. 

Albertus Magnus. Summa philos. Crac, 

Haller (i b. w. r.) (1587). 
Aristoteles. Quaest. in libr. Analeticorum. 

Crac, Haller. 
Beichtzettel (gnte nutzliche). Cracaw, b. 

w. dr. 
Beneventano Marcus. Sarmatiae tabula. 

(Ptolom. Cosmogr.). 
Błonie Nicolaus. Tract. eacerdotalis. Argen- 

torati. 
Cicero. Ad Herennium. Crac. (1507). 

— Scipionis somniura. Crac, Haller? 
Commune incl. Pol. reg. privilegium p. J. 

Lasco. Crac, Haller. (Raczćj z r. 1506; 

tylko przedruk karty ostatniej). 
Computus noYUS. Crac, Hall. 
Corvinu8 L. Carminum structura. Colouiae, 

Werden. 

— Hortulua. Moguntiae, Schóffer. 

— Latinum ydioma. Lips., Lotter. 

C raco via (de) Stanislaus, Ephemerides. 

Crac, Haller. 
David. Theoremata anctoris causarum David. 

(per Jac de Gostynin). Crac, Haller. 
Doctrina de saug. miss. ob. Miechowita. 
Donatus Minor. De octo part. orationis 

egregia declaratio per Joannem Glogovien- 

sem. Lipsiae, Molitor, (1505, 1516). 
GlogOYie nsis Joannes. Conclus. eclip. lunae. 

Crac. 
His panu 8 Petrus. Textus summul. Crac, 

Haller. 
I s z 1 z a Jacob. Judicium cracouiense pro anno 

Christi MCCCCCYin. currente. Cracovie. 
Komorowo (de) Joannes. Introd. in doctr. 

doctoris subtilis. Grac, Haller. 
Lasco OsYald. Quartus liber ros. theol. Hage- 

nau. 
Liber horarum canonicarum. Crac, Hall, 

(1507 — 8). 
Mapheus Celsus. Ścrutatorium confess. Crac, 

Hali. 
M i e c h o V (de) Mathias. Contra sevam pestem 

regimen. Crac, Haller. (1527 - 1535). 

— De sanguinis missione. Crac (Haller). 
Modus conJatendi. Crac, Haller. 

Niger. Compend. ars de epistoł. Crac, Hal- 
ler (i b. w. r. 1514). 

Parisiensis Mich. Quaest. vet. et nov. logi- 
cae. edd. Joann, de Stobnicza. Crac, Hal- 
ler. (1511). 

Polonus Adamus (de Bochnia). Dyalogus 
de ąuatuor statibus ob asseąuendam immort. 
Ad. M. Drzewicki, b. m. dr. (około 1508). 

Regi o Raffiiele. Plutarchi Chaer. Apophte- 
graata, interpret. Joanni Liibrancio posn. 
episc. ab eodem inscripta. Venet., Georg, 
de Rusconis. 

Sacranus. Errores atrociss. ruthenor. (EUi- 
cidarius, ob. r. 1500). Stobnioeusis J. Qurte8ti<>nes rcteris et 
novae artis, cum resol. text. Aristut. Crac, 
Haller, o bacz Parisiensis. 

Vratislav. Mich. Comp. novus. Crac, Haller, 

1509. 

Aretinus. Comedia Poliscene. Crac, Hal- 
ler, (i b. w. r.). 

Corvinus L. Hortulus elegantiarum. Spirae, 
Hysch. 

— Carmen de Apolline. Norimb. , Hoelzel 
(i 1503). 

— Carmen quo yaledicit Prutenos. Crac, Hal- 
ler. 

Cricius. Ad Sig. post partam ćg Moscis 

yictoriam b. d. 
Crosneusis P. Panegir. ad div. Yladisl. 

Pann. regem, cum iiguris. Zeuliis. Gabr. 

Peren. 

— ,. „ „ Yiennae, J. Winterberger. 

— „ „ „ Yiennae, H. Doliarus-Vietor. 

— Carmina. Vien., Vietor. 
Glogoviensis J. Donati minoris de octo 

part. Orat. Lips., V. Monac (1510, 1511, 
1515 (Argent) 1516). 

— Con-clus. eclip. lunae. Crac. 

— De causis matrimonii. 

Jacobus de Iszla. Judicium Cracoriense cal- 

culatum ad a. Christi 1509 currentem. 
Ladziński Jos. Descriptio (l-'ere^rinatio) 

Terrae Sanctae (?) (porówn. r. 1595). 
Missale Cracoviense. Crac, Haller. 
Mur ner T., Chartitudium logicae, Argent. 

(1507). 
Ordinarius sive Rubricella sec. notulam 

Agriensis eccl. Crac, Haller, 
P h i 1 e ł p h u s. Brev. eleg. epistolae. Crac, 

Haller. 
Sacrobusto J. Algorithmus. Crac, Haller. 

(1511, 1518, 1521. 1.522, 1,524). 
Sobór w gradie Wilnie biwszy 1509 goda. 

bdr. (?) 
Theophylactus Simocatus. Epistolae in- 

terpr. Copernicus edd. Corvinus. Crac, 

Haller. (1504). 
Tolyschow (Toliskow) Nic Judicium a. 

1510 Crac, Ungler, imp. Haller. 
Yratislay. Mich. Introductorium dialectice 

quod Congestum logicum appcl. Crac, 

Haller (1511, 1515, 1522). 

1510. 

Albertus Magnus. Philos. natur. Crac, Hal- 
ler. 

Alexander M. Doctrinale p J. Glogov. 
Crac. 

Almanach ad. a. 1511. p. J. Dantiscum, 
Crac. Ungl. 

Ais man tzelt nach Christi Geburt 1510 
(Calender). Die Stundeu des czeigers nach 
gewonheit der Behmen, Polen und Schle- 
siger und ander Land. Lcybsigk. 

Aristoteles. Praedicamenta. Crac, Haller, Au Fi* Da<.a«./v,>~I.< 8 1510. — 1512. — Analitic. libri duo, castigati p. J. Stapu- 
lenaem Crac, Haller. 

Avero es. De substancia orbis. Crac, Haller. 
Beroahlus Fhil. Opuscnlum cle terrae motn~ 

et pestilentia. Argentor., M. Schurer. (ded. 

Erazmowi Ciołkowi bisk. Płock. 
Błonie Nicolaus. Tractatus de sacramen- 

tis. Paris, B. Rembolt. 
BomliowerCłiriat. Instructio contra ruthe- 

nis łiereticos. 
Cicero. Epistolae breriores et Compen., isa- 

gog. per. Jodocum Badium ed. Crac, Haller. 

— Laelius. Crac. 

Dantiacus. De virtutia et fortunae diflf. 

Crac, Haller. 
Dattius Aug. Eleganciolae. Yieunae, Yietor. 
Eaticampianus. Modus epistolandi. 
Eutropius. Decem libri hist. p. Mich. Coc- 

cinium. Crac, Haller. 
Exercitium physicorum exercitari solitum 

per facultatis artium decanum studii Cra- 

cov. in 8 libros Aristotelis. Crac, Haller. 
Faber Jac Stapulensis (D'Etaples). Dialogus 

in phisicam intr. Crac, Haller. (1522). 

— Introductio in libros physicorum et de 
anima Aristotelis et Greg. Stavischyn. 
Crac. Hall. (1518-22). 

— Introductio in libros Aristotelis de anima. 
Crac, Haller. (1518—1522). 

Głogoyiensis J. Exercitium in 8 libros 
Aristolelis. Cjac 

— Toż. Exercitium nove logice. Crac, Hall. 

— Exerc. secundae partia Alex. Gall. Crac, 
Haller. 

— Minoris Donati interpret. Lipsiae, Tauner. 
Łańcut Joannes Algorismus lińealis, Cra- 

cov. Hier. Yietor. 

M i s 8 a 1 e Cracoviense. Argentor. , Knol)louch. 

Ordinarius secun. ver. notulam. Crac, Hal- 
ler, (ob. r. 1509). 

Parvulus phil. ob. Stobnicensis. 

Porphirius. Textu8 vetetis artia. (Arłst. p. 
Stapul.). 

Stella Erasmus. de Borussiae antiąuita- 
tibus. 

Stobnicensis Joannes- Parvulus phil. na- 
tur. juvenibus ingen. phisicen desider. ne 
ces. Yiennae, Yietor (1516). 

Yiaticura. Crac, Haller. 

Yratialayiensis Mich. Introd. dialect., 
quod Congos. log. appel. Norimb. Weysenb. 

1511. ^ 

Acursius. Adeps elegantiarium Yallae. Yien- 

nae., Yietor. 
Agricola Rudolph jun. De divo Casimiro, 

carmen elegiacum , ded. Paulo de Krosno. 

Crac, Ungl- 
Aretinus Lconhard. In morałem discipli- 

nam. introd. p. J. de Stobnic explan. Crac, 

Haller, (dwie edycye). 
Aristoteles. Quaestiones in libr. poster. 

anałet. cum rea. Scoti. Crac, Haller ob. 

Parisiensis. 

— Testus Elenchorum. ob. Rosellua. Cicero. Partitiones oratiorae, edd. J. Solfa. 
Crac, Ungl. (b. w. r. 1511 ?). 

— Scipionis somnium. Yien., Yietor. 
Cleophilua Octayiua. De poetarum cetu. 

b. w. m. i r. (Crac, Yiet.). 
Coxu8 L. De homicidiła Plebejorum. 
Gra co vi a (de) Stan. Ephemerides. Crac, 

Haller. 

— Almanach ad a. 1511. Crac, Ungler. 
Diadochoa Proclus. Sphaera. Yiennae, Yie- 
tor et Singrenius. 

Dionisius Areopagita. Alphabetum theolo- 
gieum. Crac 

Dlugosch (Długosz) J. Yita S. Stanialai. 
Crac, Haller. 

Dubravius Rodericus. De componendis epi- 
stolia et epistolae. Yiennae, Hier. Yietor. 
(Są tu listy do Pawła Szydłowieckiego, do 
Piotra Tomickiego, do Piotra Opaliiiakiego 
kan. i kust. pozn., do Stanisława Górec- 
kiego). 

Euripides. Ilecube et Ifigenia, (z herbami 
Polski, Litwy i Krakowa). Yien., Yietor. 

Głogoyiensis. Exercitium nove logice. 
Crac, Haller. 

— Computi chirometralis opus resolutum , 
denuo revisum. Crac, Haller. 

— Quaestiones yet. et noyae logicae. Crac, 
Haller. 

— Quaest. in libros priorum et elench. Arist. 
Crac, imp. Haller, Ungler. 

— Toż : in libros posteriorum. b. w. r. (1511). 
obacz Aristoteles. 

— Interpret. Donati Minoris. Crac, Haller, 
liza Jacob. Judicium cracoy. Crac, Ungl. 
Isocrates. De poetis. Rud. Agricola inter- 

prete. 
Laudinus. Epistolae Turci magni. Yien. 

Yiet. (b. r. i 1512), 
Parisiensis Michael. Quaestion. logicae, p. J. 

Stobnicensem. Crac, Haller. 

— Quae8t. in libros analitic. Crac. 

Rosę Hus Petrus. Quaest. in libros prior. 

analiticor. et Elench. Arist. Crac, Haller. 
Sacrobusto J. Algorifhmus ex. yetust. 

exempl.' Crac, Ungler. (1513. 1517. 1521. 

1533. 1537). 
Sallustius. De conjur. Catil. et bello Jugurt. 

Yien., Yietor et Singren, (z herb. Polski 

i Akademii). 
Sedulius Coelius. Mirabil. diyinorum 1. lY. 

Yiennae, Yiet. et Singr. 
Stobnicensis. Praxis. Crac. 1511, obacz 

Aretinus. 
Tolischow Nicolaus. Judicium ex celeber- 

rimo Cracoyiensi studio editum ad a. 1512. 

(Crac, Hall.). 
Yergerius P. P. De moribus liber unus. 

Yiennae, Yietor et Singr, 
Yratislayiens. Mich. Introduct. dyalectice. 

Norimb., Weissenburger (1509). Aeneas Sylyius. 
Ungler. 1512. 
Epitome Europae. Crac, 1512. ~ 1513. Agenda sive Obseąuiale Gnesn. Crac, Haller. 
Agricola R. junior. Ad pubem literariam 

carmen. Crac, Yietor. 
Ad domin. Lubrański, carmen. Crac, Ungler. 
Amatus Joann. Silvius. Christ. Sidlovłcio 

Sylva, ad Si^is. Reg., carm. b. w. r. 
Anselmus. Peregrinatio. ob. Stobnicensis. 
Aristoteles. Libri de anima p. Agricolam. 

Crac, Ungl, 
\ Beroaldus Fil. Modus epistolandi p. Agri-. 

colam. Crac, Ungler. 
Błonie (de) Nicolaus. Tractat. de sacramen 

tis. Argent., Knobl. 
Brede de Konitz Greg. Textu8 parvuli phi- 

losoph. Grachovia, (i b. m. dr. i r.). 
Burchard J. obacz Ordo. 
Cebes. Tabula ed. per Esticampianum. Lip- 

siae. 
Cicero. Paradoxa. Yiennae, Yietor. 

— De officiis. Lelius. Somnium. Paradoxa — 
Eipensis Alantsee. Yienne, Yietor et Sin- 
grenius. 

Constitutiones in binis synodis. Ed. Joan- 

nes episc. Norimb. ^ 

Coryinus. Latinum idioma. Liptzk, Lotter. 

— Hortulus elegantiarum. Lypzig. 

— Toż. Argeutinae, Flach. 
Coxus Leonard. De laudibus acad. Crac. 
Crates. Epistolae. CracoY. 
Cricius Andreas. Carmen in connubium Sigis. 

et regine Barbarae Zapol. Crac , Haller. 

— Encom. Sig. post victor. apud Visniov. 
Crac, Haller. 

Crosnensis P. Saphicon de infer. vastatione. 
Crac, Ungler. (także 1513, 1514). 

— Epithal. in nup. Sigism. Reg. Pol. Crac, 
Haller. 

Dantiscus Joannes Linodesmona. Epithala- 
mium in nupt. Sigism. Crac, Haller. 

Dionisius. De situ orbis. Yiennae, Yietor 
et Singrenius. 

Eckius Yal. Elegiacum carmen in laudem 
Ph. Beroaldi, ad Rudolphum suum Agri- 
colam. Accessit ejusdem Beroaldi, de modo 
epistolandi a Rud. Agricola. . Crac, Ungler. 

— Paneg. in laud. August Moravii. Crac, 
Ungler. b. w. r. 

Eobanus Hessus. Encomium nuptiale Sigis- 

mundo regi. Crac, Haller. 
Garsias. Breviarium iuris utriusąue. Crac, 

Haller. 
Horatius. De arte poetica. Yien., Yietor. 
liza Jacob. Judicium crac. Crac, Ungl? 
^^ X o m o r o w s k i J. (de Comorowo). Introd. in 

doctr. doctoris subtilis. Crac, Ungler. 
Laudinus. Epistolarum Turci magni. Yicn,,~ 

Singrenius, (1513). 
~-^ Lectura super titulo de regulis juris. Crac, 

Ungl, (1524, 1537). 
Legenda sanctissime matrone Annę. Lyptzk, 

Lotter. 
Leopol. Stan. Regulae tredecim. Yiennae, 

Yiet. et Singr. 
Linacrus Thom. In Procl. Diado. ob. Agri- 
cola: Ad Pubem. Mattheus de Cracovia. Tractatus de arte 

bene moriendi. Numberg. 
Miechów M. Conseryatio sanitatis. Crac, 

Yietor. (1522). 
Ordo misse (per Joh. Burchardum) diligen- 

tissime cor. (p. S. Zaborowski). Crac, Ungl. 

(pięć przebić). 
Pannonius Joann. Panegyricus in laud. Bap. 

Guarini, edd. Paul. Crosnensis. Yiennae, 

Singr. et Yietor. 
Parisiensis Mich. Quaestiones in tract. 

parv. log. Crac, Ungl. 
P h i 1 e 1 p h u s Frań. Epistolarum famil. libri, 

edd, Stan. de Łowicz, ded. Erasmo Yitelio. 

Crac, Haller! 
Proclus Diadochus. Sphera. Crac, Ungl., 

ob. Agricola: Ad Pubem. 
Sacranus Joann, de Oświęcim. Modus epi- 
stolandi. Crac, Haller. 
Statuta prov. toti prov. Gnesn., Posn., Yrat. 

ed. J. Lasco. Norimb., Holtz. 

— syn. dioec Yratis. Joann. Turzo. Norimb., 
Holtzel. 

— dioeces. pro dioec. Gnesn. Crac, Haller. 
S to b ni ca (de) Joannes. Introd. in Ptolom. 

Cosmogr. (i: Peregr. Anselmi Poloni). Crac, 
Ungl. (1517, 1519, 1531). 

— Legenda S. Annae. Lipsiae, Lotter. 
Toliszkow Nic. Judicium in a. 1512 — 3. 

Crac, Haller, (dwa przebicia w roku). 
Tractatus contra malos divites*et usurarios. 

Crac, Ungl. 
Yegius. Philaletes, edid. Rud. Yasserburgen- 

sis. Flor. Ungler. Crac. 

1513. 

Aegidius Romanus. In theorem. De esse 

et essentia expositio. Crac, Ungl. 
Aristoteles. Trium librorum de anima 

expos. Crac, Ungl. 
Buschius. Spiciiegium philosophorum. Yien- 

ne, Yietor. 
Celtes Conr. Odarum libri lY. Argentor, 

Alantsee. 
Computus astronomie. Yienne, Yietor et 

Singrenius. 
Corvinus Laur. Latinum ydioma. Crac, 

Ungl. (1508, 1512, 1527). 

— Toż. Liptzk, Lotter. 

Dialogus. Philosophie de ritu omni. Yien., 

Yietor. 
Diccionarium trium linguarum : latine, teu- 

tonice, boemice; potiora yocabula conti- 

nens. (Orzeł polski, herb Litwy i Krakowa). 

Yiennae, Hier. Yietor et Singrenius. 
"Esticampianus. Modus epistolandi. Crac, 

Ungler et Lem; 1515, 1518 (Hali), 1522 

(Yietor). 
Geraldini Ant. Bucol. de vita Christi. Yien., 

Yietor. 
Glogoviensis Joann. Introduct. in sphe- 

ram J. de Sacrobusto. Crac, Ungler. 
Johannes Dei gratia de Lassko s. eccl. 

metr. Gnesn. archiep. et primas (Litterae 

pastorales). Crac, Haller. 10 1513. - 1514. Laudinus. Epistolarum Turci Magni lib. 

Crac, Ungl. (i b. w. r.) (1512). 
Lecture sup. arboribus consanguin. (p. Gar- 

sias). Crac, Yictor, J. Singr. (1522). 
Leon X. Bulla seu ceduła iu materia fidoi 

locta per Archiep. Gnesn. oratorem Rcgis 

polon. 
Linacrus Thomas. Ad pubem litt. Rudol- 

phus Agricola (in Procli Diad. sphaer. praef.).'^tl o m p u t u s 

Crac, Ungl. (1512). [" Crac, Ung 

Lanczut Joannes do. Algorithnnus lincaris. 

Crac, Ungl. (1517, 1519, 1534, 1538, 1562). 
Las co Joan. Oratio ad Leonem X. 13 Jun. 

1513. Crac, Ungl. 
Mancicellus Ant. De componen. yersibus 

opusculum. et carmen R. Agricolae. Crac, 

Ungler. 
— De poetica yirtute, edd. Agricola. Crac, 

Ungl. 
Marsilius. Textu3 dialecticea. Crac, Ungl. 

et Lem. (i 1514?). 
Martinus Polonus. Margarita decreti. Paris. 
Mieć ii o w M. Contra seyam pesteni. Crac. 
P V i a i u 8. Heroidiun epistolae. Auli Sabini 

epistolae tres. Yiennae, II. Yietor et J. 

Singren., imp. L. et L. Alantsee, (z Herb. 

Król. pols.). 
Pawschner Seb. Linealis calcul. ad mone- 

tam. Crac, Ungl. 
P h i 1 e 1 p h u 8 Frań. Breriores elegan. episto- 
lae. Crac, Haller (1517). 
Pindarus yirdoctiss. Bellura trojanum. Vien., 

Viet. et J. Singr. 
Sacrobusto Algorithmus. Crac, Ungl. (1504). 
Seneca L. A. Tragoedia. Thyestes. Yien- 
nae, Yietor et Singrenius. 
Statuta dioecesana pro dioec giicsn., edd. 

J. Lasco. Crac, Haller. (1513). 
Stobnicensis Joann. Paryulus phi), natu- 
'ralis, cuui expo8itione textuali. Thomas 

Posnaniensis. De philos. utilitate. Crac, 

imp. Haller. Ungler. (1507, 1517). 
Sumerfeld. Modus epistolandi ob. Esticam- 

pianus. 
Tolischkow Nic. Judic a. 1514. Crac, 

Ungl. 
Yersor Joan. Quaestiones de anima p, Glo- 

goyiens. Crac, Hiiller. 

Y i a t i c u m posnaniense. Lugd., Ber. Lescuicr. 

Y r a t i s 1 a V i e n 8 i s Mich. Introductorium as tron. 
elucidans Almanach. Crac, Ungler, imp. 
Haller. autepouend. edd. Rud. Agricola. Crac. , 

Ungler (1497). 
C h e 1 i d o n i u 8 Bened. Passio J. Christi. Crac, 

Yolfg. Paffenhofen (et Haller). 
Cicero. Cato maior. Yien., Yietor. 

— Parado.\a. Yiennae, Yietor. 

— Epistolae breyiores, edd. Bedermann. Crac, 
Haller. 

noyus et ecclesiast. Astronomiae. 
er et Lem. (1518, 1524, 1528, 
1531, 1534, 1541). 
Cricius A. De coede moscoy. carmen, (ob. 

Dantiscus). 
Crosnensis P. In reditum Sig. regis. Crac, 
Ungler. 

— Saphicon. Crac, Ungler. 

— Yictoria c Moscis el. Crac, Ungler. 
Dantiscus J. De yictoria moscica. Crac, 

Ungler. 

— Carmina de coede Moscoyiorum. Romae 
(1514?). 

Di urn ale secundum usum ecclesiae cracoy. 
Crac, Haller. 

Ecchius Yal. Hymnus exhortatorius ad Cra- 
coyiam ob insignem yictoriam triumph. bexa- 
metro conscr. Adnexaque est J. Dantisci car- 
raiue heroico extemporatio : De Sigismundi 
Regis Poloniae yictoria. Crac, Ungler. 

E 1 i a c o (de) Petrus. Tractatus meteor. Crac, 
Yietor. 

Eobanus. Hessus Sylyae II. b. w. m. (Regio- 
monti ?). 

Faber. ob. Stapulensis. 

Fantinus Albert. Forraalitates Joan. Lascio 
Archiep. Gnes. Crac, FI. Ungler b. r. 

Georgjewitz Bart De afflictione captiyorum. 
Antwerp. 

Introduct. Astronomiae in 
et Lem in domo Glogoyiensis J. 1511. Ephemerides. Crac, Ungl 
Haller. 

— Interpret. Almanach. Crac, Yolfgang. 

— Tract. in judiciis astrorum. Crac, Yolf- 
gang. 

— Quaestio de anima. Crac, Haller. 
Hieronymus. Poenitentiarius, obacz Padu- 

auus. 
Hispaiiiis Petrus. Tractatus summul. Crac, 

Haller. 
In for ma tor ium sacrum. Crac, Haller. 
Layacrum conscientiae omnium sacerdotum. 

Metis, Casper Hoohfeder. 
Mantuanus B. Dialogus de vita beata. Crac, 

Haller. 
Missae deiicientes in Missali gnesn. Crac, Haller. 
Agenda latino et yulgari strmone polonico^LNiger Fr. Compendiosaars de opistolis. Crac, yidelicct et allcmanico, illuminata. Crac/, inipen. Haller, Ungler et Lern. (15(>8, 1521). 

Jlaller. Novadomo (de) Joan. Tractitus dc comple- 

Albertus. Dc natiua locorum. Yiennae, xionibu8. Crac, Ungler. 

Yietor. O v i d i u s. Libri do ponto lY. Yiennae, Yietor. 

Algorithmus proportionum per Ibnr. Scrip: / J. Singr. 

torom. Crac. Yolfg. de Argentina. /Paduanus Hier. Poenitentiarius de confess. 

Anzelmus. Descriptio Terrae Sanctae. Crac Crac, Lern et Ungler. 

(1512, 1517, 1519, 1531). Palaephatus. Libellus Cal. fabulae. Ylen- 

Arietoteles. De anima. Crac, Haller. De anima. 
Beroalduo Pliil. An orator sit pbil. et med. nae, Yietor. 
Piso Jacob. Epigtola ad Joa, Coritium, de 1614. - 1516. U conflictu Polonorum cum Moscov, b. m. i r. 

(Romae 1516?). 
Piso Damian. De expeditione in Turcas. Basil., 

Froben. 
Plutarchtis. De liberis educandip edd. Liba- 

nus Georg Lepniceusis. Crac, Ungler. 

Sambocius Joan. Oratio in festo Trin. 
Romae? / 

Die Schlacht von den KOn. u. Poln. mit 
dem Mosc(iviter. 

Scriptor H. AlKOrithmus proportionnm. 

S i g i s m u n d u 8 I. Epistoła ad Leonem X, 
Pont. Mas. de vłctoria contra haereticos et 
scismaticos Moscovios. b. w. ra. i dr. 

Spiegel (der) hochlobl. Bnulerschafft des 
Rosenkrantz Marie, uff begere fiirstin Bar- 
bara gebor. auf kon. Stamm czu Poln. 
Leipzig. 

Su cli ten Christoph. De nobili yictoria p. 
Sigism. a Moscis rep. Crac, Haller. 

Stapulensis Faber. Introd. in phisicara. 
Argent., Beck. 

Tolischkow Nicol. Judicium celebratiss. 
Uniyers. Cracov. b. m. dr. Ldr. (Dwie edyc5'e). 

Urbach Joan. Processus judiciarius et Agri- 
cola, Elegia. Crac., Ungler. 

Velius Caspar Ursinus: Ad Sig. I. Mosc. 

vict. carmen. Crac, Ungler. 
Ycrsor Joh. Quaestiones de anima per Glo- 

goviensem emcndate. Crac , Hoclif. (anno 

LVXIin). 
(Vratislaviensis Mich.). Computns novus. 

Crac, Ungler et Lem. ob. Computns. 

1515. 

Aesticampianus (Esticampianus). Modus 
epist. et Agricoiae Epist. ad Marcum Scharff. 
Aestic. discipulum. Crac, Ungler. (Haller). 

— ed. Agricola. Yiennae, Yietor Hier. 
Agricolajun. Elucidarius dyalogicus. Vien- 

nae, Yietór imp. Alantsee. ob. Anselm. 

— Oratio ad P. Tomicium nomine Univ. Vien. 
et Carmen ad Mich. Vratislaviens. Yieiine, 
Singrenius.  . 

— Ad J. Yadianum epistoła. Vien., Singr. 
(raczćj Yadianus ad Agric. ob. Yadianus). 

Albertus Magnus. Philos. natural. isagoge. 

Crac, Haller. 
Alliaco, ob. Eliaco. 
Anman Er. Ain hiipseher Spruch von Max. 

und den Kunigen. (Wieu). 
Anselmus Divus. Elucidar. theol. edd. Rud. 

Agricola. Vien., Singr. 
Aretinus Leon. Isagoge in philos. mor. ed. 

Yadianus. Vien., Yietor. 

— In morał, discip. introd. p. J. de Stobni- 
cza. Vien,, Singr. (1511). 

Aurelius Prudentius. Catheraerinon , edd. 

Agricola Rud. Yiennae (1526). 
Bartholinus Riccardus. Hodoeporicon, id 

est: Itinerarium conventus vienncnsis 1515. 

Vienn., Viet. 
Bochyń Ad. Judicium de scientiis, ad J. 

Stobnicensem. Crac. Carmina de memor. cnede Scismat. Moscot. 

edd. Joannes Lasco. b. w. m. (Romae). 
Cicero. Dialogus de partitione oratoria edd. 

Thom. Bederman. Crac, Haller. 

— Laelius 6ive de amicitia edd. Agricola 
Rud. Vien., Yietor. 

— To?,. Cracoviae, Haller (1535). 
Corvinus. Hortulus. Liptzk. Lotter. (1.518). 
CracoYiensis Yenceslaus. Introduct. Astrol. 

Crac, Ungler. 
Crassus Chr. Ad Casimirum Brandeb. Vien., 

Singr. 
Critius And. Ad Sigis. Reg. post partara 

de Moscov. victoriara. Crac, Haller, (dwa 

odbicia). 

— Deploratio mortis Barbarae reginae. Crac, 
Haller. 

Cuspinianus. Congressus trium regum. 
(Vien., Singr. et Vietor). 

— Die namhaftigen dreyer kunigen Zusamen- 
kumung. Wien. 

Damian u s Sen. Ad Leonem X. de exped. 

in Turc. Basil., Froben. 
Dantiscus. Poema de conventu regum. Vien. 

— Sylva de clade Moschorum ad Borysthe- 
nem sub Sig. I. Bomae. 

Don atu s. De octo part. Crac, Haller. 
Dubravius Rod. De Compon. epistolis. 
Vien., Yietor. 

Ecchius Val. De versif. arte. opuse. Crac, 

Ungler. (1521, 1539). 
Eliaco Petrus. Tract. meteor. Ed. 2da. Crac, 

Haller (1506, 1524). 

Fantinus Alb. Introd. in termin, cognit. 

Crac, Ungler. (1519). 
Florus Luc Jul. Bellorum Rom. libri IV, 

per Val. Ecchium. Crac, Haller. 
Glogoviensis J. Donatus maior. Argent., 

Knoblouch. 

— Exercitium secundae partis Alexandri. Crac, 
Haller. 

Hi story a umęczenia Pana naszego Jezusa 
Chrystusa na' pienie polskie wydana. (Czy 
przed r. 1.516? bez w. r. lecz ze znakami 
Hallera i Hochfedera przed r. 1516 uży- 
wanemi)?. 

Jani Damiani Senensis ad Leonem X. de 
expeditione in Turcas Elegia. Epistoła Piso- 
nis ad Jo. Coritium de conflictu Polonorum et 
Lituanorum cum Moscouitis. Epistoła Sigis- 
raundi regis ad Leonem X. de uictoria con- 
tra Sehismaticos Mo8covios apud aras Ale- 
xandri Magni parta. Basilea, Froben. 

Introductio in doctrlnam doctoris subtilis. 
Crac, Ungler. (1512). 

Joannes Stobnicensis. Doctr. demodis signi- 
fic Yiennae, Singrenius. 

Lanczut. Algor. lineal. Crac, Haller, b. w. r. 
(1.517). 

Mar sus Joan. Comoedia Stephanium per 
Rud. Agricola. Vien., Yietor. (1517). 

Mi ssał e cracoyiensis dioec. Crac, Haller. 

Mutius Mac. Heroicum de triumpho Chr. 
p. P. Crosncnsem. Crac, Ungler. 

Peurbach. Algorithmus. Yiennae, Yietor. 12 1515. - 1517. Piso Ja. Epist. !\d J. Coritium de oonflictu 
Polonor. (ob. Damian : Ad Leonem) Basilea. 

— Toż. Romae. (1614?). Ob. Jani. 

Siffismnndus I. (Conrocatio comit.). 
Spie^el. nocbU)h. Brudorschaft. Leipz. Lottcr. 
S p i o s s b a m ni o r. ob. Cuspinianus. 
Stella cloricorum cuilibet clerico necessaria. 

Yien., Vietor. 
Stobniconsis J. Gen. doctrina do modis 

eignif. pram. Crac, Haller. 
Sgnczd Cysars. Wielebn. Praga. 
Toliscbkow Nic. Judicinm a. Uń!i. Crac. 

V a d i a n u s. Do Yadianorum familiae insigni- 
bns a Sigisra. I. Pol. Regę donatis. H. Yietor. 

Vadianii.s Joach. Epistoła ad Rudol. Agricol., 
de locoriim nonnullonun apud autores vef. 
obscur. Vien., Siugr. et Vlet. 

— Oratio coram Sig. I. nomine Univ. Vienn. 
Yien., Yietor. 

Die Yerainigung kajs. Maj. mit d. Kunig 

V. Polcn. (dwa wydania). 
Vrati8lav. Mich. Introductoriiun dialectice. 

Argent., Knoblouch. 

— Toż. Crac, Haller. 

Wie und welcber gestalt k. Maj. uiit Kuni- 

gen Yorlauffen bat. 
Windert Seb. Oratio ad Card. Gurcens. 

Vienn. Yietor. 
W o und Wic kaj. Maj. und Knnig von Ungem 

Polen zusamen kumen. Niirnberg, F. Gut- 

knecht. 

— Toż. Wien, F. Singrinner. 
Ynreitung kaj. Majes. zu Wien, mit dem 

Knnig v. Polen. 
Zeitung (Neve) wio kays. Mayest. sampt 
Klin. V. Polen, zu Wien eingeritten ist. Nurn- 
berg, Peypus. (dwie edycye). 

— Toż. Niirnberg, Gutknecht. (dwie edycye). 

— Toż. pięć edycyj bez wyrażenia miejsca, 
z tycb jedna ma mylnę datę: am 6. Juli, 
zamiast 16. Juli 1515. 

1516. 

Al bert u 8 Magnus Phil. natur. Isagoge. Crac, 

Ungler. (151.5, 1.541, 1.548). 
Bartholomeus Coloniensis. Dialogus mytho- 

log. Crac, Haller. 
Biblia ruska. Praga. 
Błonie (de) Nicolaus. Tractatus. Paris. 
C h u 1 b e r Chr. Orat. Yien. ad Max. aliosąue 

Prineipes. Yien., Yietor. 
Cicero. Cato maior vel de Senectute. Crac, 

Haller. 

— De offieiis libri IH. Jo. Camers ded. Joach. 
Yadiano. Crac, Haller. 

— Paradoxa. Crac, Haller. 
Corvinn3 L. Hortulu^. Lipsiae, Thauner. 

— Toż. Angu.stae Yindelic, Syl. Olmar. 

— Hortuins Elegantiarum. Argentinae, Kno- 
blouch. 

— Dialogus, carmine et de mentis saluberr. 
persua-sione. Lipsiae. 

Coxu8 B. De laudibus Acad. Crac Crac, 
Yietor. DantiscusJ. De prof. Sig. L in Hung. Crac, 

Ungler. 
Donat i minoris de octo partibus orationig 

per Joh. GlogovienBem interpretatio. Crac, 

imp. Haller. 

Epistole septem. ob. w oddziale bez daty. 

Faber Stapulensis. TextU8 veter. artis. Crac, 
Haller. ^ 

GlogoYiensis J. Argum. in libr. Porphyrii. 
Crac, Haller (1.504). 

— Minoris Donati iuterpr. Argentor. 
Grussenius Gandolphus. Prognosticon vra- 

tislaYiense ad a. 151 G. Ungler, exppn. Haller. 
Kalendarz po polsku. Crac, Hall.? 
Mi ssał e Crac Crac, Haller. 
Nicolaus dc Kamieniec Expo8itio in bul- 

lam Leonis X. cum declar. pro instaur. 

Castri Kaminiecz. Crac, Ungl. 
Orationes Yiennao Austriae habitae. Yienn., 

Yietor. 
Polonus Martinus. Chronicon. Colon., Gra- 

venbuch. 
PorphiriuB. Textu8 yeteris artis. Crac, 

Hall. ob. Glogoviensi.s, Faber. 
ParYulns phil. natur, ingeniis phisicen desi- 

derantihus, necess Yiennae, Singren. 
Stobnicensis Joannes. Parv. phil. natur. 

cum expositione, ad inten. Scoti congesta. 

Thomas Posnaniensis. De philos. utilitate. 

Basil., Petrus. 
Summarium bnllae Leonis X. pro instanr. 

Castri Camyenyecz. Crac,, Ungler. 
Toliscbkow N. Judicium univ. crac. in 

a. 1516. Crac, Haller per Unglerium. 
Ulyssis prudentia in adyersis. Crac 
Usingen Bartholomeus. Dialogus myth. Crac, 

Haller. 
Yi.slicensis Jo. Bellum prutenum. Crac, 

Haller. 
Yratislavien8i3 Mich. Expositio et inter- 

pretacio hymnorum. Crac, Haller. 
Wróbel Wal. obacz: Posnaniensis Parvulu8. 

1517. 

Allensteyr Joannes. Textus parv. phil. 

Crac. Porów. Breda. 
Alexander Gallicus. Doctrin. secund. pars 

p. GlogOYiensem. Crac, Haller. 
Aretinus Leon. Introd. in moral. 

edd. Stobnic Crac, b. dr. 
Baptista karmelita, ob. Mantuanus. 
Brede de Konitz Georg. Textus parvuli 

philos. moralis. Gracchoviae. 
Cicero. Oratio pro Archia. Crac, Yietor. 

— Rhetoricorum lib. lY. Crac, Haller. 
(Joch. 507, mylnie dwa wydania). 

CrosnensisP. Dc nuptiis Sigism. Reg. et 

Bonae. Crac, Haller, (ob. r. 1518). 
Da tu 8 Ang. Sen. Elegantiolae. Crac, Haller. 
D i u r n a 1 e secundum rubricam eccles. cath. 

CracoY. Yenctiis, P. Liechtenstein, impen. 

Alantsee Yiennae. 
Dreviciu8 M. UniYcrsis et slngulis (okólnik). 

Crac, Haller. 1517. 1518. 13 Faber Stapulensia. Utilissiuia introduc. Crac, 
Haller. 

— Toź, Arg., Knobl. 

— Super parva logicalia Petri Hispani. Arg., 
Knoblouch. 

F e 1 8 1 i n (de) Seb. Opusculum musices. Crac, 

Ungler. 
GlogOYiensis J. Exercit. super logie. P. 

Hyspani. Argent., Knoblouch. 

— Exercitium vet. artis. Argent., Knoblouch. 

— Toż. Crac, Haller. 

Gregorius Nissenus. Liber utiliss. de vitae 

perf. Vien., Yietor. 
H e 8 i o d u s. Georgicorum liber, (praef. G. de 

Konitz). Lips., Schumann. 
Introductorium astronomie cracoyiense, 

ob. Yratislayiensis. 
Lanczut (de) Joannes. Algoritmus linealis. 

Crac, Haller. (17. 19. 34. 38. 48 (dwie). 56. 

58. 62). 
Leander Alb. Bononiensis. Vi ta s. HiaciDthi(?) 
Legendę Sanctorum: Adalb., Stania., Floriani. 

Crac, Haller. 
MantuanusB. Dialogus de vita beata. Crac, 

Haller. 
MiechoY. M, Tract. de duabus Sarmatiis. 

Crac, Haller. (1518. 21). 
MurmeliusJ. Pappus puerorum. Basileae. 

(obacz r. 1526). 
O V i d i i Metamorphosis, edid. R. Regius ; ded. 

Joanni Lubraiiski episc. posn. Venetiis. 
Philelphus Fr. Epistolae. Item duae epi- 

stolae J. Pico Mirandulo. Crac, Haller. 

(1505. 1512? 1513). 
SacrobustoJ. Algorismus. Viennae, Yietor. 
Sallustius Cr. Bellum Catil. et Jugurt, edd. 

Balt. Fidells. Crac, Haller. (Ungler). 
Sp er ul u 8. Oratio. 
Stapulensis, ob. Faber. 
Sta tu ta synodalia pro dioec Vladislav. Crac, 

Haller. 
Stobnicens. J. Introd. in Ptol. cosmogr. 

Anselmus. Terra Sancta. Crac. 

— Par\'ulu3 philos. naturalis. Crac, Haller. 
Tolischkow Nic. Judic. 1517. Crac, Yietor. 
Yratislay M. Introductorium astronom. Alma- 
nach. Crac, Haller. 

Yszlza Jac Judiciale pronosticon pro Christi 
anno 1517. Crac, Joann. Haller. 

1518. 

Agenda seu obseąuiale. Crac. 
Algorithmus linealis. Crac, Yietor. 
Aristoteles. Analit. libri duo, p. Stapulens. 

Crac, Haller. 
Beroaldus Modus epistoł. Crac, Haller. 
Błonie Nicol. Tract. de sacram., edd. Agri- 

cola Rudolph Crac , Haller. 
Bonaventura. Żywot J. Chrystusa, tł. Opeć. 

Kraków, wyd. Hallera, druk Unglera. (?) 
Catonis Praecep. mor ab Er. Roterd et 

Isocratis paren. Rud. Agricola interprete. 
Cicero. Pro Archia. Crac, Yietor, imp. 

Haller. — pro Regę Dejotaro oratio, edd. Agricola R. 
Crac, H. Yietor. 

— pro Aulo Licinio, edd. Agricola. Crac, 
Yietor. 

Computus noYUS et ecclesiasticus totius 
astronomiae fundam. Crac, Haller, ob. Yra- 
tislayiensis. 

— Toż. Crac, Yietor. (dwa przebicia). (1514 
— 1541). 

Coryinus L. Hortulus. Crac, Haller. 

— Toż. Lips., Lotter. (1515). 

— Toż. Argentor, Knoblouch. 

— Epital. in nup. Sig. Crac, Yietor. 
Coxus L. De laudibus. Crac. Acad. Crac, 

Hier. Yietor. 

C rat es Theb. Cynicus. Epistolae, edd Agri- 
cola. Crac , Haller. 

Cricius. Ephithal. Sig. et Bonae. Crac, 
Haller. 

Crosnensis Paul. De nuptiis Sig. R. et 
Barb. Crac, Haller. (1517?). 

— Ob. Mutins. 

Dantiscus Joannes. Soteria. Agricola ad 

Sigismundum Herberstein et Sigis. regem. 

Crac, Haller. 
Decius. Diarium et carum, quae memor. 

digna in Sigis. et Bonae nuptiis. Graccho- 

yie, Yietor. 

Ecchius. Ad Zipszerura, carmen de amic. 
et Concordia. Crac, Haller. 

— Utrum pruden. yiro, carmen. Crac, Haller. 

— Ad Sigism. Reg. Threni. Crac. 

Emser Hier, Opuscula. Crac, Haller. (1523. 

1532). 
Esticampianus, Modus epistoł. Crac, 

Haller. 

Faber Stapulensis. Introd. in octo phie. łibros 
Arist., edd. Georg, de Stawiszyn. Crac, 
Yiet. (1522). 

Flor u s R. et S. Rufus. Crac. 

Franconius. Declam. funebris. b. w. r. 

GlogOYiensis J. Introd. in tract. sferę mate- 
rialis. Argent., Knoblouch. (1506). 

— Phisionomia ex illustr. script. Et Agricol. 
eleg. Crac, Yietor. 

— Exercicium secundae partis Alexandri. 
Yien., Singr. 

Hieronymus. Epistoła ad Rusticum Monach., 

p. Er. Rotterod. Crac, Yietor. 
Jani Quinque eccłes. episc. Epigrammata. 

Crac, Yietor. 
Joannes de Nova-Domo. Libell. de eona. 

corpor^ Crac, Yietor. 
Kr ant z A. Yandalia. Colon. 
Laetus Pomponius. De Romanorum magistr. 

Crac, Yiet., imp. Haller. 
M a r t i a 1 i s. Xenia atq. Apophoreta, edd. Joan. 

Arbiter, ded. Sev. Boner. Crac, Yietor. 
Miechoyita (Mathias de Myecliow.). Tra- 

ctat y. beiden Sarmatien. Augsb. 

— Tractatus de duabus Sarm. Augsb. 
Modus regulariter accentuandi łectiones matu- 

tinales. Crac, Haller. (1525. 1528). 
Monetarius Steph. Epithoma musices. Crac, 
Ungler, b. w. r. (około 1518). 14 1518. - 1520. Psalteriiiiu secnndu.u muruiu ucclutthiu Crac. 
(lyoec. Crac, Haller. 

liostio Liulov. Oratio ad bonain Univ. vienn. 

Yionnac, Siiif^r. 
lioteriKlamiis Er. Qnerola pacis uiidifj. 

cjoct.io. Crac, Scharft". (dwie edycyc). 
Rubricolla posnaniens. Crac, Ungler. 

Sacrobnsto J. Algorithinus, edd. Alantsee. 

Vicn., Yietor. 
Sta tu ta provinc. gncsn. (Stat. Nicolai Trąba), 

Eer R. Agricola et J. Laaco. Crac, Haller, 
. w. r. 
Stella. De Borussiae anti(]iiitatibus. Basil., 
Froben. 

Tolischkow Niculaus. Judicimu a. 1518. 
Crac, Yietor. 

Yadianus. De nuptiis Sigisinundi et lionac 
carmen. Crac, Yietor. 

— Toż. Yiennae, Singr. v 
Yelius Casp. Ephitiil. in nupt. Sig. I. et 

Bonae. Crac, Haller. 
Yitellius Eras. Orat. in celeb. August. conv. 

ad Caea. Mnxim. Aug. Yind. , J. Miller. 

(dwie edycyo). 
Yratislayiensis Mich. Epitome figur, in 

libro8 phys. et de aniiua Arist. Crac, Haller. 

— Computus noYUs. Crac, Haller. 
Zaborowski Stan. Ortographia seu Modus 

recte scribendi et legendi polonicum ydi- 
oma, Crac, Haller. 

— Rudimenta grammat. (?) (1519. 152G. 1529. 
1536. 15G0). 

1519. 

Ag r i cola R. Hinimus de divo praesule Sta- 
nislao. Crac, Yietor. (dwa odbicia). 

— Institutio vitae. Crac, Haller, (ob. Euro- 
modius). 

Aristoteles. Libri octo, per J. Argyropy- 
lum. Crac , Haller. 

— De aniina, per Agricolaiu. Crac, Haller. 
Biblia, ob. Skoryna. 

Błonie Nicol. Tract. sacerd. de Sacramcn- 

tis, edd. Agricola. Crac, Haller. (1529). 
Breviarura ecclesiae plocensis. Yenetiis. 
Breviarium .sive Yiaticum gnesn., per J. 

Lasco, edid. Decius. Lugd., Sacco. 
C al li Ul ach us. Histor. dc rebus Yladisl. III. 

Yindob., Grim. et Yirsung. 
Dantiscus J. Ad. M. Herberstein, Soteria. 

CracoYiae. 

— Elegia amatoria. Crac, Haller. 
Ecchius Yal. Do Thursonorum origine. Grac- 

choYiae, Yietor. 

— An prudonti viro sit duc uxor. Crac, Hal- 
ler. (1514). 

— De mundi contemptu et virtute, dialogus. 
Crac, Haller. (1520). 

Esticampianus. Modus epistolandi. Crac, 

Haller. 
Euroraodius Robert. Institutiones vitae, 

per li. Agricolam. (Jrac, Haller. 
Ex amen pro initiandis sacris ordin. Crac, 

Haller. (1529. 36. 41. 51). in doctr. Doct. Subtilis. Crac, Yietor. Faber, ob. Stapulonuis. 

Fantinus. Introd. in terminorum cognitiu- 

nem. Crac, Yietor. (1515). 
Folstinensis (Felsztyn) Seb. Opusculum 

musicp. ('rac, Ungler. 

Glogoyiensis J. Exercic vetcr. art. Argum. 
in libr. Poi-phyrii. Crac, Hall. (czy r. 1517?). 

Hieronymus Euseblus. Aliquot epistolae, 
edd. Agricola. Crac, Yietor. 

— De custodia Yirginitatis. CrJic, Yietor. 
H i 8 p a n u s Petrus. Dialectica. Crac. 

— TextU8 sunimularuni. Crac, Haller. 

liza Jacob. Opusculum aurei tract. in ast. 

Crac, Haller. 
Joann es Glogoyiensis. Quae8tione8, libr.de 

anima Crac, Haller. 
Komorowski (Comorowo , de) Joannes. 

Introd 
Krantz A. Yandalia. Colon. 
Lapidc (de) Joh. Resolutorium dubiorum 

circa celebr, missae, ed. Agricola. Crac, 

Yietor. 
La V a er urn conscientiae. B. m. dr. 
Lancut Joannes. Algorithmus lincalis. Crac, 

Yietur. 
Miecho V Mathias (de). Chronica. Crac, Yie- 
tor. (1521). 
M i 8 s a I e Yratislavlensc. Crac, Haller. 
Noyadomo (de) Joh. Libellus de constit. 

humani corporis. Crac, Yietor. (1523). 
Resolutorium, ob. Lapide. 
Rot er o da mus Er. De rationc studii lib. 

aur. Crac, Yietor. 

— Familiar. colloquior. Crac, Haller. 
Rubricella posnaniensis. b. w. d. 
Shadek (Szadek) Nicol. Pronosticon acci- 

dentium. Crac, Yietor. 

— Pronosticon iudiciale. Crac, Yietor. (dwa 
przebicia). 

Skoryna. Biblia ruska, wedle Wulgaty. 

Praga. (1517. 1519). 
Stapulensis J. Faber. Introd. 

octo plusie libr. Crac, Yietor. 
S t a t u t a proYinciae gnesnensis. 

Henr. Bran in oppido Hagenow. 
Stobnicensis J. Generalia doctrina 

modis signific grammatic. Crac, Yietor. 

— Introduct. in Cosmogr. Crac, Yietor, (lub 
1517). 

Thomas dc Płaza. Passio J. Christi. Col., 

Cholin. 
Tolischkow Nic. Jud. 1519. Crac, Yietor. 

Yadianus Joachim. De magn. Sigismundo 

ad L. Decium elegia. Yiennae, Singr. (1525). 
Yitellius (Ciołek) Erasmus. Orationes ad 

S. Sedem apost. Romae, Mozochius. 
Zaborowski Stan. Rudimenta grammatices. 

Addita est Ortographia seu modus scrib. 

et legendi polon, ydioma. Crac, b. dr. 

1520. 

i Agenda. Crac, b. w. ui. i r. (około 1520). 
j Agricola Rudolph. Passio dorainica. Crac, 
I Yietor, in Aristot. 
Impr. per 
de 1520. - 1521. 15 Albinus Stan. Exordia epistolarum. Crac, 

Florian Ungler. 
Algorithmus linealis. Crac, Yietor. 
Benedictus Posnan. S. Stanialai Vita. 
Biblia, Testament stary i nowy. Krak., 

nakład Hallera, Ungler. 
Breviarium in usum eccl. ploc. Venet., Lich- 

tenstein. 
Contemplatio salutifera, pass. Chr. (aut. 

J. Leopolita). Crac, Yietor. (1532). 
Corvinus L. Hortulus eleg. Vien., Singr. 
C r i t i u 8 , ob. Satyra. 

Donatus minor. (1520. 1525?). 

Ecchius (Ekius) Val. Ad Alex. Thurzo, 
Car., de Chr. nat. Crac, Yietor. 

— De reipublic administracione dial. (ad 
Alex. Thurzonem de Bethlem Falva). Crac, 
Yietor. 

— Threni neglectae religionis. b. r. d. m. 

— Ad Alex. Thurzonem de mundi cont. Crac, 
Yiet. (1519). 

Ferrerius Zach. Yita b. Casimiri confesso- 

ris. Crac, Haller. (1521). 
Hegendorfinus. Drogmata in dial. P.Hispani. 

Basil. Cartand. 
Hesiodus Georg, liber (praef. G, de Konitz). 

Lipsłae, Thanner. 
Hymnus de d. Stanislao. Crac, Yietor. 
Jovianus Joannes. ob. Pontanus. 
Leo Papa. Bulla contra error. Lutheri. Crac, 

Yietor. 
Leopolita, ob. Contemplatio. 
Liber horarum canonicarum. Crac, Haller. 
Mis 8 ale dioecesis plocensis, ed. p. Biliiiski. 

Crac, Haller. 
Novinianu8. Element, hebr. Lipsiae. 
Pas sio s. Bedimini. Crac. (?) 
Pontanus Joan. Jovianus. De laudib. divi- 

nis opusculum. Crac, Haller. 
Rudnicensis. Compendiosum examen. Crac, 

Haller. (1529. 36. 41. 43). 
Sacranus Joan. Modus epistolandi, ed. Stan. 

de Łowicz (et vita s. Joannis Cantii). Crac, 

Haller. (1507. 1512). 

— Yita J. Cantii. Crac, Haller. . 

Satyra in exercit. auxiliarem a prineipibus 

Germaniae Alberto missum. (Przez Krzyc- 

kiego). b. m. dr. 
S h a d e k (Szadek) Nic. Judicium astronomie. 

Crac, Yietor. 
Yalla Georg. De expedita argumentandi 

ratione libellus. Crac, Yietor. 

— Toż. Crac, bez w. drukarza. 
Wernherus Georg. De Thurzonis episcopi 

Yratislay. obitu. Crac, Yietor. 

1521. 

Albinus Stan., ob. Łowicz St. 

Antonin Jan. Sejm zwierząt. Kraków, Un- 
gler (?) 

Aristoteles. Textus elenchorum, p. Stra- 
tander. Crac, Haller. 

AHtexanus. Canones pocnitentiales. Crac, 
Yietor. (1534 i 153S). Benedictus Joan. De pestilentia. Crac, 

Scharflf. 
Cicero pro Q. Ligario. Crac, Scharff. 
CoryinusL. Curi^us s. Bonaventuie. Yratisl., 

A. Dio. 
Cricius. Chronica Polonorum. Crac. (ob. 

Miechowita). 
Demosthenes. De libertate Rhodiorum, edd. 

Ant. Mela. Crac, Yietor. 
Decius Jodocus. De vetustate Polonorum, 

ed. M. de Miechów. Crac, Yietor, (Haller). 
Decreta in conventn Cracov. omnium ordi- 

num. 
Dubravius Joan. Consilium aniraalium. Car- 
men. (Edd. Joann. Antoninus Cassoyiensis, 

dedic. Jac Arciszevio. Crac). 

— Theriobulia, de reg. praecep. ; ed. Joan. 
Antonin. Cassoyiensis. Crac, Ungler. 

Ecchius Y. De versific. arte opusculum. 
Crac, Yietor. 

— Ad magnif. d. d. Alexium Thurzonem de 
Bethlemfalya, de divo Alexio Patricio romano 
hymnus s<aphicus. Crac, Hier. Yietor. 

Faber Hulderic Rhetus. Epicedion in mor- 

tem Agricolae. Crac, Yietor. 
Faber Stapulensis. Dialog, in phisic Crac, 

Haller. 

— In libr. Aristot. de anima. 

— In artium diyision. introductio. Crac, Yiet. 
Ferrerius Zach. leg. Oratio ad Sig. contra 

errores M. Lutheri. Crac, Haller. 

— Oratio pro racione Alb. et Sig. Crac, 
Haller. 

— Orationes habite Thorunii ad Ser. pol. 
Regem Sigism., pro eodem Regę et roagno 
Prussie Magistro reconciliandis. Crac, Haller. 

— Pro belli ruthenici suspensione gratiarum 
actio scripta Yilnae (?). 

— Yita b. Casimiri, scripta Yilnae. Thoruni. 
b. w. m. (1520). 

Hesiodus. Georgicorum liber, per Nicol. 

de Yalle conv. Crac, Haller. 
H i s p a n u s Petrus. Textus septem tractatuum. 

Crac, b. d. 
Holnstei M. Enchiridion logicae et dialect. 

Crac, Ungler, 
Horatius Flaccus. De arte poetica, edd. Y. 

Ecchius. Crac, Haller. 
Kossyczek (z) Jan. Rozmowy Salomona 

z Marchołtem. Krak., Wietor. (dwa prze- 
bicia). 
Łowicz Stan. De arte compon. epistolas. 

Crac, Ungler. 

— Exordia epistolarum, Albini Stan. recolle- 
cta. Crac. 

Melanchton Philip. Syntaxis emendata, 

Crac, Scharff. 
Michael Yratislaviensis. Epithoma conclu- 

sionum. Crac, Haller, (dwie edycye). 
Miechów (de) Mathias. Chronica polonorum. 

Crac, Yietor. (1519). 

— Descriptio Sarmatiarum. Crac, Haller? 
(jednocześnie jest data roku 1512). 

Mosellanus Petrus. Paedologia. Crac, b. dr. 
Niger Fr. De contic. cpistolis. Crac, Yietor 
et Mar. Schurlł', 16 1621. - 1523. Parvulii8 phil. naturalis., 

Pin der Udalric. Obacz: Zwierciadło. 

Sabellicus M. Antonius. De rerum et arcium 

inventoribus. Crac, Vietor. 
SacraniisJ. Modus epistoliiudi. Crac, Ungler. 
Sacrobusto J. Algorithmus. Crac, Haller. 

(1522). 
Sąniosarzius Balt. de Ciechanów. Incen- 

słon et oposit. Venet.? 

— Judicium astronom, anni 1521, ad Rras- 
mum Episc. plocensem. 

Sigismundus I. Edictum contra Lutherum. 

Crac, Haller. 
Stapulcnsls, ob. Faber. 
Szadek (de) Ńicol. Judicium astronomicum, 

ded. P. Tomicio. Crac, Yietor. 

— Toż. Crac, imp. Haller et Mar. Scharff, 
apud Viet. 

Yirdungua J. Prognost. ad a. 1522. Crac. 
Yratislayiensis Mich. Epitoma concl. the- 

olog. pro introd. in Petri Lombardi Sen- 

tentiar. Crac, Haller, 

Zwierciadło umęczenia Pańskiego, (przed 
r. 1522. Porównaj rok 1515 i 1539). 

1522. 

Aesticampianus. Modus epist. Crac, Yie- 
tor. 

Aristoteles. Libri de anima philosopho- 
rum peripatice familię principis sub genui- 
na translatione. Crac, Haller. 

Arytmetyka (Algorytm). Krak. 

Basilius Chrysos. Damasccn. Sym. Oratio de 
communione, per Gundelium. Crac, Yietor. 

Bonaventura. Żywot wszechm. J. Chr. (tł. 
Opeć). Krak.; Wietor. 

Bovadilla Frań. Oratio in conven. Boh. 
Crac, Scharff. 

Brigitta S. Libellus de futuris. Crac, Ungler. 

Camers Yarinus. Apophtegmata. Crac, Yie- 
tor. (1538). 

Cebes. Tabulae, per Lignicensem. Crac, Flor. 
Ungler. (1524). 

Computus Sumraarius ex yariis Computu- 
alibus recoUectus. Crac, Haller. 

— Toż. Crac, per Florianum. (1528. 1534. 
1538. 1541. 1546). 

Critius And. Relig. et reipnb. querimonia, 

Carmen. Crac, Yietor. 
Czimmermann Josephus Cracoyiensis. Con- 

seryatio sanitatis. Editio in candorcm Mathie 

de Myechow. Crac, Yietor. 
Decius J. De yetustat., de Jagel. familia, de 

Sig. Regę. Crac, Yietor. 
Faber Jac Stapulensis. In artium diyia. intro- 

ductio. Crac, Yietor. 

— Introd. in libr. de anima. edd. Henr. Stro- 
mer. Crac, Haller. 

— Textu8 yet. artis. Crac. 

— Dialog, in phisic introd. Crac, Ungler. 

— Introductio in Aristot. 8 phisicor. libros. 
Crac, Haller. 

Felstinensis Sebast. Aliqnot hymni ccci. 
Crac, Yietor. Garsias. Lecturae arboris consanguin. (per 

Szamotulski?) Crac, Ungler. 
G u i 1 h e r m u 8. Postilla. Crac, Scłiarff (?) 
Gundclius Phil. Sanctiss. patrum orationes. 

Crac, Hior. Yietor. 

Horn er u 8. Batrachomyoraachia. Crac, Ungler. 

U o r a t i u 8 Flaccus. Epistoiarum libri H. 

recogn. per Yal. Ecchłum. Crac, Scharff. 

Kmitta Mateus. Samotuliensis. Introducto- 
rium in Sphaeram de Sacroboaco. ob. Sacro- 
busto. 

Libellus de reyelationibus S. Brigitae. Crac, 

Ungler. 
Loch er .lacob. Judicium Faridis de porno 

aureo. Crac , Ungler. 

— Spectaculum, iu quo reges ady. Turcas. 
Crac, Ungler. 

Lucas de Noya Ciyitate. Compendiosa in 
modum construendarum epistoiarum manu- 
ductio. Crac, Ungler. 

Macer Flor. De yiribus herbarOm, per Sim. 

de Łowicz. Paris. 
Miechoyita. Conseryatio sanitatis. Crac, 

Yietor. (1512. 1535). 
Montanus Jacobus. Rhyt. jamb. in landem 

S. Annae. Crac, Yietor. 
M o 8 e 1 1 a n u s Petrus. Paedologia. Crac, Scharff. 
Porphirius. Textus yet. artis. Crac, Yietor. 
Reguł ae grammaticales. Crac, Haller. 
Sacrobusto Joannes. Algorithmus. Crac, 

Ungler. 

— Sphericum, opusc. p. Math. Shamotułlens. 
collect. Crac, imp. Haller, Flor. Ungl. (dwa 
odbicia). 

Salomon. Ecclesiastes xyęgi, przekł. Hier. 

z Wielunia. Krak., Wietor. 
Szadek (de) Nic. Jud. astronom. Grac, 

Haller. 
Toliszkow N. Judicium 1523. Crac, Yietor. 
Ursinus Joannes Cracoyiensis. Modus epi- 

stolandi. Crac, Haller. 
Usigen Barthol. Regulae congruitatis. Grac, 

Ungler. (1527 i b. r.). 
Yadianus Joach. In Pompon. Melam com- 

ment (Accedit com. de salisfod. yielicens.). 

Basil., Cratander. 
Yarinus. Apophtegmata, ed. Decius. Crac, 

Yietor 
Yelius Ursinus. De trium Regura conventn 

ad J. Turzonem. Basil., Froben. 
Yerdungus (Wirdung) Jo. Pronost. s. noyis 

coniunc Crac, Yietor. 

— Toż. b. m. i dr., imp., M. Scharff 
Yratislayiensis Mich. Introd. dial. Cong. 

logicum. Crac, Haller. 

1523. 

Basonius Yalent. Oratio in landem s. Cathar. 

Crac, Yietor. 
Briesmann Ern. Sermon. KOnigsb., Weyn- 

reich (ok. 1523). 
Bynwalt Math. Das Yater unser angelegt. 

Konigsb., H. Weynreich, b. w. r. (około 

1523). 1523. 1524. 17 Ce ma Fabianus. Epit. Jobi de Dobenek ep. 

poan. Crac, Vietor, 
Chelidonius. Passio J. Christi. Crac, Vie- 

tor. (1536. 1586). 
Chrisostomus. De digne sum. Euch. conc, 

intcrpr. E. Roterdam. Crac, Yietor. 
Claudianus. De raptu Proserpinae. Crac., 

Yietor. (1524). 
Cricius J. De Schismate Lutheri epistoła 

ad Sigis. Argent, Henvag, (raczój może 

1524). 
D o n a t u s. Barbarismus. Ant. Napachania 

Nebressinensis. De nominibus. Crac., Ungler. 
Dubravius Rod. De compoa epistolis. Crac, 

Yietor (1524). 
Ecchius V. De ratione legendi auctores, 

libellus. Crac, ScharflF. 
Ems er Hier. Opuscula. Crac, Yietor. 
Grammatices Rudimenta seu Examen octo 

partium orationis. Crac. 
Gundelius Philip Patayimis. Juris utrius- 

que lect. Crac, Yietor. 

— Liber de potest. Yicarii episc, dedic. Joan. 
Conarscio episc. et Petro Tomicio. Crac, 
Ungler. 

Historia pulchra et Stup. de imag. Mariae 

in Częst. (p. P. Rysiński). Crac, Ungler. 
Hu8sovianus N. Carmen de Bisonte. Crac, 

Yietor. 
Lilius Guil. Absolutis. libellus de octo part. 

orat. Crac, Yietor. 
Mis sale Dioec. Gnesnon. p. S. de Leśniew. 

Crac, Haller. 
Novadomo (de) Joannes. Libell. de const. 

bum. corp. edd. Agricola. Crac, Yietor. 

(1519). 
Paraclesis i. e. adhort. ad chr. phil. stud. 

Crac, Yietor. 
Pyra er Mac. Ad D. Catharinam eleg. Crac, 

Yietor. 
R i s i n i u 8 Pet. J. Hessii sycoph. respon. 

Crac, Ungler. Obacz: Historia. 
Roterodamus Er. De yerborum copia. 

Crac, Yietor. 

— Opus de conscrib. epistolis. Crac, Yietor. 

— De octo orat. partium constructione. Crac, 
Yietor. 

Seneca. De raoribus libellus, cura T. Sche- 

nopii. Crac, Ungler. 
Sigismundus I. Edictum regium contra 

Lutherum. (1521). 
Stobnicensis J. Hist. vitae et pass. J. 

Christ. Crac, Haller. 
Suetonius Tranąuillus. Liber illustr. viro- 

rum. Crac, Yietor. 
Shadek (de) Nic. Judicium astronom. Crac, 

Ungler. 
Shamotuliensis Greg. Enchiridion, Crac, 

(1529). 
Tolischków Nic. Judicium Cel. Univ. Crac. 
Yapoyius Bernard. Oratio c Serenissimo 

D. Sig. I. iu reditu ex Lituania. Crac, 

Ungler. 
Wernherus Georg. Elegiarum liber unus; 

dedic . Lad. Saleano Episc. Rcgni Hung. 

Cancellario. Crac, Yietor. Yirdungus, Prognosticon ad a. 1524. Crac. 

Yietor. 

« 

1521 

Adriann 8 Cardin. Una cum scholiis Leon, 
Coxi Brit. Yenatio. Crac, Yietor. 

Breyiarum sive viaticum. Crac, Haller, Mar. 
ScharflFenb., H. Yietor. 

Briessmann Joh. Ein Sermon. Konigsb. 

— Trostsprache, ded. Alb. Will. Miiuzmeister. 
Konigsberg. 

Cachinius. Petro Risinio pro J. Hessio. 

Yratis., Sybisch. (Porów. r. 1523). 
Callimachus Phil. Ad Innocentium. P. Max. 

do bello, oratio. ed. Cricius. Crac, Haller. 

(Dwa odb.). 

— Carmen in laudem S. Stanislai. 
Cebes. Tabule. Crac, Yietor. (1522). 
Claudianus. De r^ptu Proserp. Crac, Yie- 
tor. (1523). 

Clichtoveu8. Artif. introd. in X. libros 
Aristotel. Crac, Yietor. 

Cochlaeus Joan. Confutatio abbreyiata, 
adversu3 Didymum Faventinum, Philippi 
Melanchtonis olim scripta. Dedic. Lucae 
Com. a Górka Castell. Posnaniensi. Lipsiae, 
Mich. Blum. 

Computus noYUS. Crac, Ungler. (1514 — 41). 

— novus reyisus et recollectus. Crac, imp. 
Haller, (imp. Math. Scharff). 

— Nurembergensis. Crac, Ungler. 
Constitutio ąuaedam, per apostoł. Nun- 

tium Ratispone edita. Crac. 

Contarini Ambr. Itinerario nela. 1472 (da 
Yenezia) ad Usuncasan Re de Persia Nel 
qual se coutien tutte le citta, castelli, ville 
et lochi posti. Yidelicet Alemagna, PoUo- 
nia, Lituania, Rossia. Yinegia, Bindoni. 

Costen W. Pandectae successionum. Crac, 
Ungler. 

Cray na (de) Alb. Judicium astrol. Crac, 
Haller. 

Cricius A. Ad Petr. Tomicium. Crac. 

— Epistoła Cricii et Edictum Regis in Mart. 
Lutherum. Romae. 

— Religionis et reipublicae ąuaerimonia. Crac, 
Yietor. 

— Encomia, ob. Encomia. 

(Donatus). Stanislaus que pars? est nomen. 

(wyd. Mymer, ded. Stan. Bonerowi?) Crac, 

Vietor. 
Dubrayius. De compon. epistolis, p. Pyr- 

serium. Crac, Yietor. 
Ecchius. Utrum prud. yiro sit ducenda uxor. 

( rac, Yietor. (1514). ob. Pyrser. 
Eliaco Petr. Comment. super libr. metheo- 

rum. Crac, Yietor. 
Encomium Sigismundo Regi. Crac. 
Encomia Luteri (Cricii, Decii, Bulla). Crac, 

Yietor. 

— Toż. Bez w. m. i dr. 

Faber Jac Stapulensis. In artium diyis. 

introd. Crac , Yietor. 
Faber Ulderich In resurrectionem Dom. 

carmen. Cruc, Ungler. 18 ir)24. - l52o. Floro 8 legum. Crac, Flor. Ungler. 

Girus erraticarum Bidcruiu. Crac, Florian. 

GlogOYiensis. f)e octo partibus orat. Do- 

nati. Crac, Scharff. 
Hi ero cl es philos. Stoicns. In aur. Pyth., 

prec. cmI. Ricinius (Risinins). Crac, Ungler. 
Hu8sovianus. Mira et miranda do Tiircis 

yictoria (Do Victoria Sigisimmdi) carmen. 

Crac, Yietor. 
Instructio eiigendi theolonoi antiąui. Crac, 

Yietor. 
Lec tura super titulo de regulis iuris,' libro 

VI. Crac, Ungler. (1537 i b. w. m.). 
Missale Cracoviense. Crac, Haller. 

— posnaniense. Crac, Haller. 
Moschus. Carmen elegans. Crac, Yietor. 
Plonisco Jo. Judicium Maius. Crac, Ungler. 
Po lent z Georg. Bischoff. Ein Sermon. ko- 

nigsb. Weynreich. 

— Sermon. tamże. 

— Sermon am Pfinstag. konigsb. 

Pyr ser Mac. Ad. praes. Andr. Criciura epigr. 
Callimachi ad Jnnoc. VIII. Crac, Haller. 

— Ad Val. Eckium epistoła. Eckius: Utrum 
prud, viro. Crac, Viet. ob. Moschus. 

Rhenius T. Grammatica graeca. Col. , Re- 
glom. (Vilnae 1600). 

Różność (fortuny i cnoty,) w historyi o 
młodzieńczu ukazana. Krak., Wietor. 

Rysiński P. Censura in axiom. Joannis 
Hessi. Crac. 

Sabellicus Ant. Ad intemeratam Chr. ge- 
nit. Crac, Yietor. 

Sacrobosco (Joann, de Halifax Sacrobusto). 
J. Algoritmus (1511. 1522). 

S e n o c a. Epistoła ad Luciłium. Crac, Ungler. 

— Formulae. Crac, Ungl. 
Sigismundus I. Statula Crac, Viet (sześć 

odmian). 

Stapulensis ob. Faber. 

Stromer Henr. Algoritlimus linealis. Crac, 
Viet. (1526). 

S u e t o n i u s. Liber illustr. viror. Crac, Yietor. 

Szadek Nic. Judicium astronomicum in stu- 
dio Crac Crac, Haller (dwie edycye). 

— Judicium astronom. Conjunctionis minoris 
Saturni Crac, in aed. Haller. 

Shamotuliensis (Szamotulski) Greg. Pro- 
cessus juris brevior. Crac, Ungler. (1531. 
1537). 

— Enchiridion impedimentorum. Crac, (1529). 

1525. 

Actus stattlich. der Holdigung Sig. I. zu 

Danzig. Kraków, Wietor. 
Alexander. Prima pars doctrinalis p. Glo- 

goyiensera. Lipsiae. 
Apostoł. Wilno. ob. Skoryna. 
Ar no Id i Val. Prognosticon astronomicum. 

Crac, Yietor. 
Błonie Nic. Tractatus sacerdot. edd. Rud. 

Agricola. Crac. Scharff. (152^. 
Cricius A. Ad. Pulłeonem epistolae de neg. 

pruthen. Crac , Yietor. 

— Rationes Sigism. Regis. Crac,, Yietor. Dobrogost M. Orationes Yl c Lutherum. 

Crac , Scharff. 
Donatus minor. b. o. m. i dr, 
Ecchius Jan. Enchiridion loc c Luther. 

Crac, Yietor. (dwie edyc). 
Ecchius Val. De resurr. dominica carmen 

Al Thursoni nuncupatum Crac, Yietor (1534). 
Egidius. De urinarum iudiciis. Crac, Yietor. 
Epithalamium in Luth. connub. Udeno- 

polis, (Krak.), Yietor. 
Expo8itio quadruplex missalis. Crac. 

Felstinensis Sob. Opusculum musico. Crac. 
Yietor. 

— Modus regular. accentuandi lectionea. Crac 
Ilier. Yietor. 

Floretus thoologicus. Crac, Yietor. 

Gise Tid. Centum et decem assert. Crac, 
Yietor. 

— Fłosculor. lutheranor. De fide. Crac, Yie- 
tor (1527). 

Guglinger quam emendatissime impressus. 

Crac. (1526). 
Gundelius Philip. Oratio in mortem J. 

Conarscii. Crac, Ungler. 

Hegendorf. Chr. Ludi do duob. adol. et 
de sono amatore. Crac, Yietor. 

Ilosius St. Carmina. Crac, Yietor. 

Hussoyianus. De vita et gestis Divi Hia- 
cinthi. Crac, Yietor. 

Hutten Ulric. Liber de arte yersific Crac, 
Yietor. 

Janussius Dux Masoviae. Decr. contra Lu- 
therum. Crac, Yietor. 

Joannes Chrisostomus. Do orando Deum. 
Erasm. Roterod. Modus orandi Deum. (De- 
dic. Hioron. de Lasko Poloniae Baroni). 

Kanonik iły Akafist, wyd. Skoryna. Wilno, 
ob. Skoryna. 

Mancinius Dom. Passio Dni J. Chr. Crac, 
Yietor. (dwie edyc). 

Melanchton. Grammatica. (1.525 — 1535?). 

Missale pro itinorautibus. Crac, Haller. 

Modus regulariter accentuandi lectiones. 
Crac, Yietor (1518. 1528). 

— „ „ „ Crac, Haller (?). 

Pyrserius M. Ad Chr. Sidło vicium epistoła 

cons. Crac, Yietor. 
Reguł ao grammaticales , regimina et con- 

structionos. 
RoterdamusEr. Modus orandi Deum. Crac, 

Yietor. 

— „ „ „ dedic. Hioroslao do Lasko Palati- 
no. Norimber., Petrojua. 

— Praecatio dominica, (dedic. Jodoco Lud. 
Wissenburg, Secr. polon, regis 1523) Oratio 
domin. inversus add. p. Casp. Ursinum. Crac, 
Yietor. 

Sanctiones ecclesiae ex pont. decr. et 

const. Syn. Crac, Scharff. 
Schanpechius Melch. Computus in astron. 

Crac, Ungler. 
Schadek N. Judicium astrologicum anni 

1525. Crac, Yietor. (dwie edycye). 

— Naznamionowanie dzienne miesiaczów no- 
wych, pełnych. (Kraków). 1525. - 1527. 19 Skory na Franc. Apostoł, Wilno, Babicz. 

— » » « Psałtyr. Wilno. 

— „ „ „ Akanstnik. Wilno. 

— „ „ „ Czasosłów. Wilno. 

— „ „ „ Szestodniew. Wilno. 

— „ „ „ Kanony. Wilno. 

— Kratkie swiatćj i paschalia. Wilno. 
Stanislaus Cracoviensis ob. Hosius Stan. 
Statuta Synod, dioec. edd. Krzjcki. Crac, 

Scharflf. 
Statuta Cracoviae. (editio jussii J. Łaski). 

Crac, Scharflf. 
Stobnicensis Joan. Historia vitae et pas- 

sio. J. Chr. Crac, Haller. 
Usingen Barth. Interpretatio Donati min. 

scolastice. Crac, Scharflf. 
Yadianus J. De Sigis I. ad Lud. Decium 

elegia. Crac, Yietor. (1519). 
Yertrag zwisch. Sigismunden u. Albrechten. 
Yirdungus. (Hasfurt). Prognosticon. Crac, 

Scharff. (dwa odbicia). 

1526. 

Actus der Huldigg. von Sigism. Konig. 

Crac, Yietor, 
Algorithmus novns de integr. Crac, Yietor. 
Artikel aus gemein. Landsorduung. Ko- 

nigsb., Weynreich. 

— der Ceremonien und Kirch. ord. Konigsb. 
Ceporinus. Comp. gram. graecae. Crac. 

C o X u 8 Leonardus. Method. humanior. Crac, 
Yietor. 

— De erudienda iuventute ad. P. Tomicium. 
Crac, Yietor. 

Ecchius Joannes. Ad. Sig. I. c. Lutheranos. 
(c. epist. ad. Jod. Decium.) Colon. Soter, 
Quentel. 

— „ „ „ Ingolstadt. 

— „ „ „ sine a. et 1. (dwie edycye). 
Gamma r i Petr. Andr. LegaJis dialectica. 

Crac, Haller. 
Gundelius Phil. De S. Adalb. gest. Crac, 

Yietor. 
Kamiuto R. D. Praeseryationes a pestilen- 

tia. Crac, Yiet. 
Leo X. Bulla contra err. M. Lutheri. Crac, 
Lici ni u 8 (Risinius?) Petrus. Ad Sigism. 

Augustum cathol. scient. institntio, eleg. 

carm. Crac, Yietor. 
Lutheius M. Epistoła ad Henr. YIH. et 

resp. Crac. Yietor. 
Murmelius J. Diccionarius. Crac, Yietor. 

(1528. 1533. 1541, 1566), 
Paduanus Hieronymus. Jesuida ed Pyrse- 

rius, Crac , Yietor, 
Plinius. Liber YH, natur, historiae, edd. 

Guglinger. Crac, Yietor. (1525). 
Prudentius Aur. Liber peristephanon edd. 

Agricola Rud. et Carm. Y. Eckii. Crac, 

Scharflf. (151.5). 
Risinias P. Ad ill. Sig. Aug. cath pietatis 

instit. Crac. Yietor. ob iLicinins. 
Roterodamus Er. Ilyperaspites , diatribe. 

Crac, Yietor. 

— Lingua, opus novum. Crac, Yietor, — Lingua, ded. K. SchidIovicio. Basileae, 

Kubricella dioec Crac. 

Sigismundus. Statuta et laudab. ordinat. 
Gedan. Crac, Yietor. 

Shadek (Szadek) (de) Nic. Judieium craco- 
vien. astron. Imp J. Sandecensis. C:ac., 
Yietor. 

St atu ten (Sigism. L fiir Danzig). Crac, 
Yietor. 

Stromer Henr. Algorithmus linealis. Crac, 
Scharflf. (1.524). 

Underricht aus gottl. und gaystlichen Rech- 
ten, auch aus den flayschlichen Bebstlichen 
Unrechten, ob ein Priester ein Eewaib oder 
Concubin das ist : ein Beyschlaflf haben mó- 
ge? von einem Ainsidel lange Zeit in pol- 
nischen Heyd gewohnet. b. w. m. 

Zabór ows k i Stan. Orthographia. Ci ac.,Vietor. Crac. , Yietor. Grammatices rudimenta. 
(1529. 1536. 1560). 

1527. Almanach f. das Jahr 1528. 
Andrelinus Faustus. Epistolae proverbiales. 

Crac, Math. Scharflf. 
Ben tik Frań z. — Aphorismi. Crac. 
Brodericus. De const. Hung. ad Mochacz 

Crac, Yietor. 
Cicero. Comment. Rhetoric. ad Herennium, 

ed. J. Neosoliensis., ded. A. Cricio. Crac, 

imp. Scharff. Mar., typ. Ungler. 

— De inventione et arte rhet. ed. Neosolen- 
sis. Crac, Scharflf. 

— Paradoxa. Crac, Scharflf. 

Co r vi nu s Laur., Latinum ydioma. Crac, 
Scharflf. 

— Hortulus elegan. Crac, Scharflf. 
Cricius And. Deafflictione ecclessiae. Crac, 

Yietor. 
Daniel. Profecie de ruina vite spiritnalis. 

Crac. , Ungler. (dwa odbicia kart tytuło- 
wych). 
Decius. Lud. Sendschrift von der gross. 

Schlacht. Crac, Yietor.(?) 
Decreta in conventu gen. Cracov. b. w. m. 

i r. (Crac, Yiet.), (trzy wydania). 
Eckius J. Ap Sigismundum I. de sacrif. 

missae. Coloniae. 
Er as mus Rother. De ratione studii. Crac, 

Scharflf. 
Ferdinandus. Edictum adv. anabapt. Lu- 

ther. (Crac, Yietor.). 
Gize Tidem. Floscul, Luther, Crac, Yietor,, 

(1525). 
Gundelius J. De Chr. dni passione et re- 

surr. Crac, ^'ietor. 
Heyd en Seb. Puerillium colloquior. formu- 

lae german, polon, ac ungarico idiomate 

illuetr. dedic. puero Ludovici Decii p. Ant. 

Eporinum. Crac. Hier. Yietor. 
Horatius. Epodon. Crac, Scharflf. 
Litterae contributionum in conventu craco- 

vien. gener. 
Luther M. Epistoła ad Henr. YIH. Crac, 

Yietor, 20 1527. - 1528. Miechów M. (Miochowita'). Contra pestein 
reji^imon. ('rac, Unfrlor. 

Mikołaj z Sadku. Wyslowyonio znaków nie- 
hioskych na rok 1028 slozone. Kraków, 
Hit^r. Wictor. 

Mosollaniis P. l'ao(1ol.>j;ia p. riegonilorfi- 
nuni. Crac, Scharff. (i b. r.) (1528). 

Oratiuncule varie: puerorum usui espo- 
site, lat. {JTorm. polon. Kraków, .1. Yietor. 

Plinius NoYocouiensis. In libros. hist. na- 
tur, praofatio. edd Ephoiinus. Crac, 
Scharff. (1529). 

Pyra er M. Epist. ad Al. Turzonem. ob. 
Brodericus. 

Roterodamus Er. Confic. epistolarum for- 
muła. Crac, Scharff. 

— Epistoła ad Sig. I. (edd. Ilosius). Crac, 
Yietor. 

Sauroraanus Georg. Ad christianoa prin- 

cipes de Concordia oratio et Pyraer M. ad 

A. Cricium epist. Crac, Yietor. 
Seneca. Epistolae. Crac, Haller. 
Sperulus F. Oratio in Cłem. VII. Crac, 

Yietor. 
Statius Papinius. Sylvae. Grac. Math. 

Scharff. 
Statuta nova inclyte prov. Gnesn. (J. a 

Ljisko). Crac, Scharff. 

— prov. Gnesn. antiqaa, reyisa ed J. Laski. 
Crac, Scharff 

Szadek (de) Nic. Judicium astronom. Crac, 
Yietor. 

— Toż. Crac Math- Scharff., irap. Marci. 
Usingen Barth. Regułae congruitatis. Crac, 

Scharff. Math. 
Yincentius. Prophetie Danielis tres horni- 

biles. Crac, Ungler- 
Zeyttung newe aus Polen. (dwa wydania). 

1528. 

Abecadło polskie. Gdańsk. Rhode. 
Aristoteles. Probłemata. Crac, Math. 
Scharff., imp. Marci. 

Cadrus Ant. Urceus. Hymnns faceciis ple- 
nns. in hon. Bacchi. Crac, Yietor. 

Calendarium p. a. 1528. 

Ca to. Disticha moiałia, interpr. Erasmo Ro- 
terodamo. Crac, ii ar. Scharff. 

Chrysostomus J. Libellus eleg. interpr. 
St. Hosio. Crac, Scharff. 

Cicero Ad M. Brutuni. Crac, Scharff. 

— Pro Marco Marcello ed. NoYosolensis. 
Crac , Scharff. 

— De amicitia ed. E. Roterod. Crac, Scharff. 

— Epistoła ad Quintum ed. Noyosolensis, 
ded. J. Turzo. Crac, Scharff. 

— Epistoła ad Q. fratrem Joannis B. Novoso- 
licnsis carmen (ded. Joan. Taursoni) Crac. 
per Math. Schaifenb. 

— Oflicia per Melanchton. Crac, Yietor. 
Computus summarius castig. Crac, Scharff. 

Math. (1522). 
Computus iioYus. Crac, Scharff. (1514). 
Cotasentius. Disciplin. liber. Basil., Bebel. — Grammatica. dod. .Toan. Sickardi, Andreae 
Zebrzydowskio. Basilea. 

Cricius A. Do ratione et sacrif. missae. 

Crac, Scharff. 
Dcspautcrius J. Esorcitaticmes pucriles 

dc gramma.icac partibus. Cra.łov., Scharff (?). 

Ecchius. De contemptu mundi ad Turzo- 
nem. Crac , Scharff*. (1519). 

Erasmus Roterodamus. l'recatio ad virgi- 
nis tilium Jesura. edd. Ant. Eporinus; ded 
Andr. Yogolwcider. 

— Opuscula aurea. Apophtegmata graec in- 
terp. Roterod. Ausonius cum scholiis Era- 
smi. Crac, Scliarff. 

— Breyiores et elegant, epistolae. Crac, 
Scharff. 

— Epistoła consolatoria in adyersis. Crac, 
Yietor. ' 

H o 8 i u 8 St. In psalmura 50. Paraphrasis car- 

mine conscripta. Crac. 
Introdnctorium in verb. et nom. c. graec. 

Crac, Math. Scharff. (b. w. roku.) (1535). 
Li ban u 8 J. De gaudiis domin, resurrec 

Crac. 
Liber horarum canonicanim ecclesiae Plo- 

censis. Crac, Haller. 
Łaski J. Sanctiones eccles. Crac, Scharff. 

Math. 
Marci S. Evangelion cum adnot. Christ. He- 

gendorfini. Hagenoe. 
Modus regulariter accentnandi. Crac, Yietor. 

(1518. 1525). 
Moselłanus P. Paedołogia p. Mymerum. 

Crac, Yiet. (1527. 1529). 
Murmelius J. Diction. yariarum renim 

cum germanica atque polonica interpr., de- 

dic Jac et Seyer. Boner. anno 1826. Crac, 
Yiet. (1526.) (1533, 1540, 1541, 1546, 1550, 

1555 ,1566). 
My mer F. Dictionar. triam linguamm. ded. 

Joan. Bonero. (IMl. 1592). 
Nonnius" Poeta, in evang. parafr. a C. He- 

gendorphino. Hagen., Secer. 
Osądzenie spraw niebieskych sławne na- 

uky Krakowskie na rok 1629. Kraków. 
Pallayicinus. Ełegans poema in crucem. 

Crac, Scharff. 
Plutarchus. De liberonim educat. Crac, 

Yietor. (1536), 
Ricinius (właściwie Risinius) Petrus. Ad 

Sigis. Aug. II. Crac, Scharff. (1526). 
Roterodamus Er. ob. Erasmus. 
Si bił la Erythrea. Carmina, interp. Libanus 

Georg. Crac, Ungler. (1535-45). 
Statuta proY. gnesn. antiqua et noya. Crac, 

Scharff. (1527). 

— diot cesis yiluensis sub Joannę de ducibus 
Lithuaniae. Crac, Scharff. 

Summarius computus. Crac, Yietor. 
Szadek Nic Judicium astron. Crac, Scłiarff. 
M., imp. Marci. 

— „ „ „ Crat., Yietor. 

Tabula sarmat, regni polon, et hungar. 

Crac, Ungler. 
Zaborowski S. De coelibatu. Crac, Ungl. 1529. - 1530. 21 1529. 

Agricola ob. Błonie. 

Aristoteles. Probleinata. Crac, Scharff. 

— De divinatione per somnium edd. Jos. 
Struthius /'osnaniensis. Crac, Scharff. 

AugustinuSs Aiirelius. De moribus ecclesiae 
cath. edd. J. Cervu8 Tucholiensis. Crac., 
Ungler. 

— De vita Christiana, ad sororem suam liber 
unus. edd. V. Ecchius, cum praef. ad Mich. 
de Yratislayia Crac, Hicr. Yietor. (1535). 

Ausszugk ettlicher Artikul Landesordnung 

Konigsb. 
Benedictus Joan. De morbo anglico. Crac. , 

Vietor. 
Błonie (Błonie) Nic. Tractatus. Paris. 

— Tractatus de sacram. ed. R. Agricola. 
Crac, Marc. Scharff. (1525). 

Bur car d. Ordo missae sec. instit. Eccł. 

Rom. Crac, Scharff. (1512). 
Gam ers Guarini.Apophtegmata.Crac, Scharff. 

(1522. 1538). 
Cicero De administranda provin. Crac, 

Scharff. Mat., imp. Marci. (?) 
Cricius And. De ratione et sacr. missae 

ed. p. Hosium. Crac , Scharff. 
Cusanus J. Textus lecture 4 arb. consan- 

guin. Crac, Scharff. 
Dantiscus Joannes. De nostrorum tem- 

porum calamit, Sylva. Bonon. , Phaellus. 

(1530). 
Ex amen compendiosum Crac, Scharff. 
Franconius Math. Ad Inclyt. Sig. Aug. 

elegia Crac, Yietor. 

— In Luther. elegia, Praefixa Stan. Zaboro- 
•wii: De coelibatu christianorum. Crac, 
Ungler. 

Glareanus H. Geographia, ded. Joann, a 

Lasco. Yenetiis. 
GIogovieBsis Joannes. De causis matri- 

monii. 
Hegendorfinus Chr. Oratio de Jurispru- 

dentia. Hagenoe. 
Hegendorfinus. De instit. vitae juventu- 

tis. (ad M. Drewicz). Hagenau, Secerius. 

— De artibus jursiconsnlto necess. Hagen., 
Secerius. 

Justinianus fmper. Augustus. Autenticae 
de rebus sacris per Compendium a Joan- 
nę Cochleo commemorate. Epitomes liber 
I. Paraphraseos constitutio ultima (?) Cra- 
coviae. 

JuYenalis. Satirae decem et 8ex. Crac, 
M. Scharff. 

Kirsztein Cer. O prawach i fołdrowaniu. 
Kraków. (?) 

Logu 8 G. Silesius. Elegiae et epigrammata. 
(in Stan., Joan., Alex., Georg. Tursonos. 
J. L. Decium, Joan. Coritium, Val. Eccłiium, 
Sigism Aug. Bonara, Regin.) Vienn., Yietor. 

— Ad Ferdinandum Pannon. Regem. Vien- 
nae, Yietor. 

Lombard u s Petrus. Theologiae volumina. 
Crac, Scharff. (Lib. n. UL 1530). Łaski Hier. (?). Johanni Reg. Hung. literae 

ad principes, ad Carolum Caes. 
Manuale sacerdotum p. J. Łaski. Crac", 

Scharff. 
Modus ordin. celebrandae missae. Crac, 

Math. Scharff. 
Mose Hanus. Paedologia. Crac, Scharff. 

(1527. 1528). 
Ordo ob. Burcard. 
Ovidiu8 Naso. De tristibus L. V. ep. Ant. 

Mela. Crac, Scharff. 
Plinius. Praef. in hist. nat. Crac, Scharff. 

(1527). 
Remedium (das) wider die Engl. Schwed. 

Crakaw. 
Rudnicensis Mich. Compend. examen. ob. 

Examen. 
Struthius Jos. Ad med. max. Cypr. de 

Lovicz, de med. artis excellencia. Ćrac, 

Scharff. 
Szadek Nic. Judic. astrolog. Crac, Yietor. 

— n „ „ Math. Scharff. imp. Marci. 
Szamotulski Greg. Enchiridion impedi- 

mentorum, juxta canonicas const. in ma- 

trim. Crac, Ungler. (1524). 
Tract. de officio sacerd. Crac-, Scharff. 
Ungler F. Ephemer. ad a. tres venturos 

1529 et 30 ac. 31 supputatae. Crac, Ungler. 

— Ephemerides in annum 1529. Crac. 
Zaborowski Stan. De coelib. christianorum 

et praesertim sacerd. Crac, Ungler. 

— Grammatices rudimenta. Ortographia. Crac, 
. Scharff- 

Żywot błog. Alexego spowiednika. Krak-, 

M. Scharff. 
Żywot Św. Anny. Kraków, (czy 1529—32?). 

1530. 

Amasaeus Romulus. De pace. Crac, Scharff. 

Mat. 
Augustinus Aur. De moribus eccł. ed. 

Cervus Tuchol. Crac, Ungl. (1529). 
Aurimontanus. De pestilentia. Crac, Yietor. 

Baliński Joann, et Stanisl. ob. Oratio. 
Benedictus J. Regimen de novo inaud. 
morbo. Crac, Yietor. 

Carolus V. Epistoła. Crac, Yietor. 
Cicero. Oratio pro Milone. Crac, Scharff. 
Computus Crac, Scharff. 
Comographiae libri duo. Crac. Scharff. 

(1534. 1546. 1573). 
Cricius A. Oratio in postul. Sig. Aug. Crac, 

Yietor. 

Dantiscus J. Sylva. Crac, Yietor. 

— Sylva. De nostrorum temporum calamit. 
Bononiae (1529). 

— Toż Antverpiae, Grapheus. 
Ecchius. Ad Ferd. Hung. Reg. epistoła. 

Yien., Yietor. 
Franconius M. Ad Sig. Aug. Elegia. Crac, 

Yietor. (1529). 
Grass ob. Honterus. 

H e g e n d o r f i n u s. De recta studendi ratione. 
Crac, Yietor. 22 1530. — 1531. — Declamatio grat. ad Sig." Aug. Crac, 
Vietor. 

— Encomium tcrre Polon. Crac , Yietor. 
Ilesiodus. Georgicorum per Nic. de Valle. 

Crac, Scharff. 
Ilon tenis Coronensis. Gramru. libri duo. 

Crac, Scharff. (1532. 1535. 1538. 1539. 

1541. 1548 i 1558). 
Istoria o ś. Józefie Patryasze. Krak., Wietor. 
(Kalendarz ścienny na r. 1531). 
Lombardus Petrus. Sentcn. Theologiae. 

Vol. II. — IV. Crac, Scharff. (1529). 
Lozanna. Hodeporicon Caroli V. Crac. Ilier. 

Yietor. 
Manuale sacerdotuni (J. Laski). Cracov., 

Scharffenb. (1529). 
Marian u s Joan. Orationes. Crac, Yietor. 
Mela Pomponius. De situ orbis cum cotn- 

ment. Joacq. Yadiani. Lutet. Paris. 
Mojżesz. Pentateuch (po hebr). Krak. 
Mosellanus. De primis apud rhet. exerci- 

tat. Crac, Scharff. 
Novenianus Philip. Elementale hebraicum 

per Leonardum David. Crac, Math. Scharff, 
O rat i o (J. et S. Baliński) in encomion Sig. 

I., Bonae, Petro Tomicio, edidit Ursus J. 

Crac, Yietor. 

— „ „ „ Crac, Mathias Scharff. 
Parmeno W. De triumpho ad Obertinum 

(1.531). 
Peuerbach. Alsrorithnius. Crac, Scharff. 
Plautus. Amphitruo (ed. Mymeri). Crac, 

Scharff'. 
Plinius. nistoriae nat. lib. XXIX. Crac, 

Yietor. 
Plutarchus Apophtegmata interpr. Raph. 

Regio, dedic. Joan. Lubraiiski. Paris, S. 

Colin. 
Publicius Jac. Ars conlic. epist. edd. Al- 

binus Georg. Crac. 
Puncta plebisciti urb. Cracoviae 
Reuschius Jo. Tabula de 

locorum, quibus thema rhetor. 

Crac, Scharff. 
Roterodamus Er. Dialogus 

contrah. matrimonio Crac, Sandecius. 

— Epist contra ąuosdani, qui se jactant 
Evang. Crac, Scharff. 

— Lingua (ded. Christ, a. Szydłowiec) Colo- 
niae, Hittorp. 

Schanpechius. Computus ampliatus in astr. 

Crac, Scharff. 
Struthius. Ad Joan. Latalski Episc. Posn. 

Elegia. Crac. Yietor. (przy: Hegendorfinus 

Declamatio.) 
Szadek Nic. Jud. astrol. Crac, Scharff. 
Szamotulski G. Oratio ad Sig. I. noniine 

studii crac Crac, Ungler. 
Ungler Fr. Ephemerides in a. 1.530. Cracov 
Ursus Joan. Oratio paneg. Petro Tomicio. 

Crac, Scharff. obacz Oratio. 
Yarinus Camers. Apophtegmata. Crac. 

(1522. 1529). 
Yertrag uffgcricht zwischen Sigism. und 

Albrecht. v. Brandeburg. 1525 b. m. dr. 
Yratislay. Mich. Prosarum dilucidatio, ded. 

Petro Tomicki. Crac, Ungler. inventionibus 
sit exponend. 

festiyiss. de 1531. 

Agudda (liber talmudicus cum indice) Crac. 
Albin us Georg. Decasticha natali Christo 

M. Crac, Yietor. (1532?). 
Aristophanes. Plutus, S. Bonero ded. No- 

rimb. 
Aristoteles. De juventa et aenectute, cum 

scholiis Ephesii. (lub 1.532?). 
Aur i mon tanu 8. Pro Colm. gym. instnur. 

Oratio. Crac, Yietor. 
Bylin ski Jan. Defensorium ecclcsiae contra 

Laur. Corrinum. Crac, Scharff. 
Caffman. I^phemerides ad annos 5. Crac, 

Ungier. 

— Ephemeris ad. a. 1532. (Crac.) 
Carolus Y. Epistoła de conv, conc. ad 

Ciem. YII. Crac, Yietor. 
Cervu8 Tucholiensis. Farrago actionum ci- 

Yilium., Crac, Ungl. (1532. 1535- 1539. 1540. 

1542. 1546 i 1558). 
Cicero. Pro legę Maniiia. Crac, Yietor. 

— ł'ro Milone. Crac, Scharff. 

— Pro rege Deiotaro. Crac, Scharff. 
Computus noYUs. Crac, Scharff. 

C r i c i u s A. Threnodia Yalachiae. Crac, Yietor. 

— Sigismundus ejus nominis primus. Crac, 
Hier. Yietor. 

Dantiscus J. La tres grand victoire du roi 
de Pologne. Anvers, Pieterssen. 

— Yicloria moldavica. Lovanii, Rescius. 

— La grandę victoire du roy de Poloine con- 
trę Dayevode duc de Muldavie. Paris, a 
rescu de Basie MDXXXI w 4 K. 4. 

David. Psalmów (parafraza). Krak., Wietor. 

— Psalm 50 od J. Sadoleta wyłożony. Krak., 
Ungler. 

Demostenes. De pace (edd. Ant. Mela). 

Crac, Yietor. 
Descriptio certaminum Sigismundi cum 

Ivone. Crac, Yietor. 
Diccionarius, latine, germ. polon, et Un- 

garice. (Joann. Sylvester Pannonius ad Mich. 

Getzki). Crac, Hier. Yietor. 
Donatils. Methodus. Crac, Scharff. 
Franconius Mat. Epitome quae Rhetores 

adserunt ex Cicerone. Ded. Joann. Sylvio. 

Crac, Scharff. 
Hegendorfinus Chr. Oratio in laudem ar- 

tium liber. Crac, Yietor. (1529. 15301 b. w. r.) 

— Libri dialecticae. Lips.. Faber. 

— Conscr. epist. ratio, ad M. Lang Dantisc. 
Lipsiae, Plum. 

IlenricłimaBn. Gramm. polonica, (około 

1531-32.) 
IleydenScb. Puerillium colloquium formulae 

proprimis tironibus, ex comicorum campo 

hinc inde collectae, ac germanico, polonico, 

ungarico , idioniate illustrate. Crac. Hier. 

Yietor. (1.5.52) 
Konitz Brede Breitkopf. Textu8 parv. phil. 

Crac, Mat. Scharff. 
Lectura super titulo de regulis juris. Crac, 

Ungler. (1512. 1524. 1537). ob. Szamotulski. 
Leopolita Stan. Process. utrius. juris. Crac, 

Ungl. (porów. 1524). 1531. — 1532. 23 Lucianus tiamosateosis. Astrologia Er. Ro- 
ter. interp. p. Struthium Crac, ScharfT. 

— Declamacio lepidissima (judicium Yocal) 
ed Struthius. Crac, Scharff. 

Missale secundum usum dioeces. Cracovien- 

sis. Venet. Lichtenstein (1532). 
Parmeno. %'e trłumpho ad Obertinum. b. 

m. dr. (1530). 
Parwilus philos. moralis. Crac, Scharff. 
Perottus Nic. Grammatica denuo castigata. 

Crac, Scharff. Mat. imp. Marci. 
Pesti Gaspar. Sermones exhortatorii ad vi- 

ros religiosos. Crac 
Piautus. Comoedia Mercator. (edd. Mymer). 

Crac, Scharff, 
Regiomontanus J. Architypus solarium 

Astrolabium. Crac, Ungler. 
Rubricella hor. can. Eccl. Crac. Crac, 

Ungler. 
Sacharinus Stanisl. Descriptio cert. cum 

Petro pal. Mold. b. m. dr. (1535). 
Sendbrieff. (ein) des Tiirkischen kaisers 

konigl. Maj. zu Polen im 1531 zugeschrie- 

ben. (Leipzig (1531). 
Serm. ad viros sacrae relig. decore ornatos. 

Crac, Ungler. 
Sommerfeld Jan. Ein trostlichj Regiment 

wider Pestilenz. Danzig. 
Stanisław z Bochni. Fortuna abo szczęście 

b. r. (na rycinie rok 1531). 
Stobnicensis J. Introd. in Ptolom. co- 

smogr. Crac, Scharff. 
Struthius S. J. Laski Archiepisc epicedium. 

Crac, ScharflF. 

— Ad bonae mentis adolescentem paraenesis. 
Crac, Yietor. 

Szadek (de) Nic. Judicium et significatio co- 
mete. Crac, Ungler. 

— Practica yerdeutscht d. Fr. Mtimem. Crac, 
Scharff. 

— Pronostyka w umeni hwezd. Krak., Scharff. 
Szamotulski Georg. Processus juris bre- 

vior. Crac, Ungi. porów, Leopolita. 

— Lectura super tit. de regulis jur, Crac, 
" Ungl. (1524) ob. Lectura. 

Ungler FI, Ephemerides in a. 1531. 
Yictoria S. Regis c Voyvod. Valach. Lov., 

Rescius. ob. Dantiscus. 
yislicensis Michael. Ephemeris cum elec- 

tionibus pro a. 1532, Crac, 

1532. 

Albinus G, Decastichia, b, r. i m. (1532 ?). 
Aristoteles. 

— De juvent. Jet senectute edd. M. Cromer. 
Crac, Yietor, 

Caffman J. Ephemeris, Stoefleriri, (1531. 

1533). 
Campensis. Psalmorum paraphrastica in- 

terpret. dedic J. Dantisco. Crac, Ungl. 

— „ „ „ ed, J. Petrejus, Norimbergae, po- 
równaj Dawid, 

Ca to, Disticha moralia, Cathonowe wiersze 
obyczajno. Krak., Wietor. G, Cicero. Invectivarum in Catilinain edd. 

Albinus, Crac, Yietor, 
Compendium directorii in visit, fr. here- 

mitarum. Or. S. Pauli. Crac, Ungler. 
C on 8 tit. conventus Cracov. (dwa przebicia 

w roku). 
Constitutiones synodi lancie a. 1527, 

Crac, Ungler. 

Dantiscus ob, Encomium, 
David. Psalmi p, J, Campensem, dedic, J, 
Dantisco. Norimb. 

— Psałterz albo kościelne śpiewanie, Krak., 
Wietor. 

Despauterius J, De accentibus et pro- 

nunc, edd, G. Albinus. Crac, Yietor. 
Emser H. Opuscula, Crac, Math. Scharff. 
Encomium vini et ceryisiae (per J. Dan- 

tiscum?), Crac, Yietor, 
Gostinius Andreas. Oratio de perpoliendis 

principibus Poloniae liberis. Crac. 
Groenbeck Joseph. Prognosticum, Polto- 

viae, Sandecius. 
Guillermus, Postilla sup. Epist. et Eyang. 

Crac, Math. et Marc, Scharff, 
Hegendorfinus. Leges et instit. novae 

Acad, Posnaniensis, 
Hippocrates, Aphorismornra. Crac, Yietor. 

— Praesagiorum libri Ul. Crac. Yietor. 
Honterus Grammat. edd. Mymer Crac, 

Scharff. (35. 38, 39. 41. 43, 48, 58. 59) 

(dwa przeb. w. r, 1532), 
Leopoliensis. Vivifica passion. Christ! ex- 

planat. Crac, Ungl. (1520. 1537). 
Lovicz (de) Simon. Enchiridion physiognom. 

Crac, Ungl. 

— Enchiridion chiromantie compendiosum. 
Crac. Teod. Ungler. 

— Opusculum de praeseryatione a peste. Crac, 
Ungl. 

— Centiloquium de med. et infirmis, Crac , 
Ungl. 

Ma cer Aem. De herbarum virtutibus auctore 
S. de Łowicz, (ded. Yenceslao Czirka). 

Missale Cracoyiense ed. p. Tomicki, Venet. 
Lichtenstein. 

Mymerus, In miserr, fratris, germ. caedem, 
Crac, Scharff. 

— Regimen sanitatis. Dobrego zdrowia rzą- 
dzenie (po polsk, niem. łac). Krak., Mac. 
Scharff, 

Opusculum ob. Łowicz. 

PestiGaspar, Compendium directorii in vi- 

sitatione fratrum, Crac, 
Pieśń o Bożem umęczeniu, Kraków, Wietor. 
Pluta rchus, Convivalium ąuaestion, Crac, 

Yietor, 
P o li dam u s Yalent, De laude Medicin, (quae- 

dam E, Roterodami). Crac, Scharff". 

— Contenta in hoc libello. De laude medi- 
cine. Roterodamus Declamatio. Ded, Pet, 
Tomicki, Crac , Yietor, 

Pribenius Yinc De orgine Slavorum, Ye- 

netiis. 
Prossoyianus Sim. Ad Petr. Tomiciura 

ep. Crac, b. w. dr. 24 1532. — 1533. Regi men Sanitatis salernitanum (Joan de 
Mediolano) Crac Ungler. ob. Mymerus. 

Rubricella dioecesis Posnaniensis ad a. 
1533. Crac. Ungler. 

— ecclesie metropolitane Gnesnensia ad a. 
1532. Crac., Ungler. 

Sabinus Fuhius. Ars metrica per S Pros- 

80vianum. Crac., Ungler. 
Seneca. Formuła honestac vitae p. Myme- 

rum. Crac, Mac. Scharff. 
Statuta regni Pol. recens recogn. ot emen- 

data (per Taszycki). Crac, Vietor. 
Szadek (de) Nic. Judicium astron. Crac, 

Scharff. 
Szamotulski G. Sermo de indulgentiis. 

Crac, Ungler. 
Taszycki. obacz Statuta. 
Terentius. Comoediae edd. Er. Roteroda- 

mus. Basil., Froben, 1532, fol., ded. Joanni 

et Stanislao Boneris. 

— Toż. Francof., Eichhord. (dedic. per Era- 
smum Boner). 

Trop er And. Oratio ad pubem studiosam 

polonam. Crac. 
Trzecieski A. Powssednya spowiedź Kra- 
ków, Łazarz, (drzeworyt z datą, 1532, lecz 

druk. b. d. późniejszy). 
Tucholiensis Cervu8 J. Farrago actionum. 

Crac (1531). 
Tussinus A. Judicium et signif. cometae. 

Crac. Ungler. 
Ungler. Ephemerides ad a. III. Crac. 
U sus. Almanach sou Ephemerides. Crac, 

Ungler. 
Yislicia (a) Michael. Judicium de comet 

mensę Sept. Crac, M. Scharff. 
(Yocabularium?) latine, italice, polon, et 

germ. Crac, Flor. Ungler. 
Wice Hus Georg. De doctrina et mor. se- 

etae Luther edd. Cervu8. Tuchol. Crac, 

Ungler. 

1533. 

Aesticampianus. Agenda eccl. posnan. 

Lipsiae. 
Agenda secun. rubric. eccl. Cath. posn. 

Lipsiae. porównaj. Aesticampianus. Latal- 

ski. 
Be da. Auctoritates Aristotelis. Crac, Scharff. 

Math. 
Bonayentura. Żywot. P. Jezusa tł. p. Ope- 

cia. Krak., Wietor. (1532) 
Brandolinus Lippus. Oratio de passione 

Christi. Poltoviae, Sandecius (1561). 
Caffmann Joan. Canon. Sandom. Ephemeris 

ad Joan. Borek, anno 1533. Stoeflerini. 

(1531. 1532). 
Cali i mach us. De bello Turcislinferendo. 

HagenoY. Secerus. 
Campensis J. Enchiridion psalmorum. Ant- 

verp. (1534. 36. 37.). 

— Psalmorum interpret. Antverp. , Hiilen. 
(1532). 

Cervu8 Tuchol, Instit. grammatice. (polon, 
pt germ.). Crac, Lingler. — Quae8tione8 de declinat. (z elementarzem 
polskim). Crac, Ungler. 

— Syntaxi8. Crac, Ungler. 
Cicero. Topicorum. Crac, Vietor. 
Campendiosum examen pro iis qui sacria 

initiandi sunt ordinibus. Crac, Scharff. 
Copia lit. a Vicerege neap. ad com. Cifu- 

entes per And. de Auria. Crac, F. Ungler. 
Crac ov i a (de) ilathaeus. Ars raoriendi 

Crac, Scharff. 

Dantiscus ob. Encomium. 

Donatus Aelius. De barbarismo. Cervu8. 

Syntaxis Crac, Ungler. 
Drevel M., Secret Alberti Reg. Pol. Epist. 

de bello Turcis infer. Hagenoae. 
Encomium vini et cereyisiae. (per J. Dan- 

tiscum). Crac, Vietor (1532). 
Eyangelist. quat, passion. in eccles. po- 

snaniensi. Lips., Lotter. 
Franconius M. Epitome eorum omnium 

ect. Crac. 
Funk. Wahrhaft. Bericht. Konigs. 
Glareanus. De geographia, Friburg. (1533. 

1538. 1543. 1551). 
Gundelius Philip.' Juris utriusąue lectio- 

nes Crac. Yietor. 
Hegendorfinus. De educaudis pueris nob. 

Crac , Yietor. 

— Rudimenta pietatis christ. Lips , Faber. 

— Stichologia, seu Ratio scribend. versu- 
um. Ad Joh. Leszczyński. Vitebergae. 

— Compendiosa conscribendarum epistolarum 
ratio. Crac, Yietor. 

— Methodus conscr. epist. Argentoratis. 

— Rapsodia conscrib. epist. b. m. i dr. 
Hippocrates. De diaeta humana, lib. III. 

Crac, Yietor. 
Hortulus anime cum aliis orat. Crac, 

Scharff. 
Joaniies Capistranus. De efficatia aąuae 

benedictae. Crao., Yietor. 

Kanon Andr. Poemata. Crac. 

Komjathy Bened. Pauli epistolae. Paal le- 

veley magyar nyelven. Krak., Yietor. 
(Kromer) Cromer. De splendid. Christi trium- 

pho carmen. Crac, Yietor. 
Langu s J. Encomium vini. obacz Encomium, 

Gazzi A. (r 1536). 
Latalski G. Agenda posnan. Lipsiae. Lotter. 
Lippus ob. Brandolini. 
Łucanus. Pharsalia (wyd. Albinus Georg. 

z Koźmina). Crac, Scharff". 

Manuale sacerdotura. Crac, Scharff. 
Murmelius Joan. Diction. var. rerum. Crac, 
Yietor. (1526. 1528) 

— Lexicon seu latina rerum yocabula cum 
german, et hungar. interpr. ded. M. et. F. a. 
Peren. Crac. Yietor. 

Nepos Comelius. Yita Pomp. Attici. Crac, 

Ungler. 
Phi I ar et. De pulsuum scientia. Basil., Petrus. 
Pozdrowienie członków Jezusowych. Krak., 

Ungler. b. w. r. (około 1533). 
Roterodamczyk Erazm. Modlitwa pańska. 

Crac, Ungler. 1533, - 1534. 25 Rubriceila cracov. Grac, Ungler, 
Sacrobusto J. Algorithmus. Drąc, Scharff. 

(1511. 1522). 
Salernitanus Andr. Grammaticae opus no- 
vum. Grac, Viet. (1534). 
Sulpicius Joan. Yerulanus. De moribus 

puerorum, carmen, edd. Fr. Mymer, ded. 

Stan. Bonero. (polonice et germ). Grac, 

Scharff. 
Tarcza duchowna. Krak., Ungler. (czy 1533?). 
Turrecrementa (de) J. De efficatia aquae 

benedictae. Crac, Yietor. 
Tussinus Ad. Judłcium et signif. cometae. 

Grac, Ungler. 
Uchwała sejmu piotrkowskiego. 
Yergerius P. Goncil. nonmodo Trid. sed. 

omne pap. fugiendum. b. m. 
Yislicza (a) Mich. Pronostic. ad a. 1533. 

Grac, Math. Scharff. 
Wyprawa duszy na tamten świat (po pols. 

łać. litew. i niem.) Wilno., Lecsicius. (?). 

1534. 

Agrippa. Gontra pestem antid. Grac. 

Adrianus Albinus. Musarum nutrix Sarma- 
cia. Grac, Yietor. 

Astexanus. Ganones poenitenc Grac, Un- 
gler. (1521. 1535. 1538). 

— „ „ „ Grac, Math. Scharff. 

Bas i Hus. M. Homelła de invidia p. Hegen- 
dorfinum. Lipsiae. 

— De evolvendis libris scriptorum gentilium. 
Grac, Yietor. 

Bas i Hus. Homelia Gui accessere carmłna 
ad Ghristum D. Joanni Stratio dicata. Oda 
gratulatoria ad Glasiss. virum Dom. Bar- 
tholomeum Stanitzky, Magni Dom. Lucae 
Gomitis a Górka. Gapt. Posnan. etc. Gancel- 
lario ob natam filiolam primogenitam Ghr. 
Hegendorflino autore. Lipsiae, Lotter. 

Gaf f mann J. Ephemerid. ad a. 1534. 
Gampensis J. Commentariolus in duas Pauli 
ep. Grac, Scharff. 

— Ex Joan. Eliae grammaticorum congest. 
Grac, Ungler. 

— Libellus de natura literarum. Grac, Scharff. 

— Praecationes. Grac, Ungler. 

— Psalm, interpr. Colon. Gymnic (1532. 1533). 
Ganones ob. Astexanus. 

Gervu8 Tucholiensis. Epitome pontificii ju- 

ris de cognationibus (dwa przebicia). Grac, 

Ungl. (1533?). 
G i cer o. Liber elegantissimus : De senectute 

edd. Math. Franconius. Grac, Scharff. Math. 

(1524). 
Gochlaeus J. Yelitationes, ded. A. Krzycki. 

— Philipica lY. in Apol. Melanchtonis. 

— Gonfutatio advers. D. Faventinum, ded. 
L. Górka. Lipsiae. 

— De vener. Sanctorum (ded. Joan. episcopo 
Posn). Lipsiae. Nic. Faber (druga data : 1532) 

— Adver. reformationem senatus Bernensis, 
expostulatio (dedic. Joanni Episc. premi- 
sliensi) Lipsiae. Faber. Gomputus novu3 Grac, Mac Scharff. ( 1514). 
Gomputus res ad eccl. cultum compl. Grac, 

Scharff. 
Gromer Mar. Bieczensis. obacz Kromer. 
Datus Aug. Elegantiae minores. Grac, Scharff. 
Durenis. Portae Saharae (hebr.) Grac, Ben 

Ascer. 

Elie Judeus. Libell. de nat. litt. hebraic. 

Grac, Scharff. 
Faber Andr. Polonus. Liber advers. Lutheri 

et Zwingli haereses (?) (około 1534). 
Falimierz Stefanek. (Phalinurus St.) O zio- 
łach i mocy ich. Grac, Ungler. ob. Glaber 

pod r. 1535. 
Felstiniensis Seb. Opusculum musicae. 

Gromer. Musica figurata. Grac, Yietor 

(1519. 1525). 
Franconius Mat. Elegantiarum praecepta 

Grac, Scharff. 

Guarna ob. Salernitanus. 
Hegendorfinus. Stichologia seu ratio scrib. 

versuum (ad Leszczinium Joannem). Yiten- 

berg., Rhau. (1533). 
Heliodorus. Aethiopicae historiae, S. War- 

szewicki intepr. Basil., Oporin. 
Honterus. Rudimenta Gosmogr. Grac, Scharff. 

Math. 
Joann es de Łańcut. Algoritmus linealis. 

Grac. 1534. 
J o a n n e s Gampensis. Enchiridion. (ded. Dan- 

tisco). Lugd., Gryph. 
Isocrate s. Areopagiticus(Hegendorfini).Grac., 

Yietor. 
Kromer (Gromerus). Gonsolatio Joann. Ghoi- 

nio Episc. Grac. 

— De splendid. Ghiusti J. triumpho. Grac, 
Yietor. (1533). 

— Elog. de valetud. Sigis. L Yilnae. 

— Musica figurata. Crac.,Vietor. ob Felstinensis. 
Łowicz (a) Simon. De praeservatione a pe- 

stilen. Grac, Ungler. 
Marchevet hamisznej. Gurvus secundarius. 

Grac, b. w. dr. 
Mikrakodesz. (księgi proroków po hebr). 

Grac. 
Moibanus Ambr. Gathechismi capita X. 

juvent. Yratislaviensi propos. Yitenb., Yeiss. 
Mosellanus. Protog. paedologia et Hegen- 
dorfinus. Dialogus. Grac, Scharff. 
Opus novum grammaticae. Grac, Yietor. 
Polidamus Yal. Querela de pace et Er. 

Roterod. de pace (ad Tomicki). Grac, 

Scharff. 
Posnaniensis Yal. (Wróbel) Opusculum 

ąuadi-agesim. Lips. b. dr. 
Ro ter o daniu s Er, Liber, de praep. ad mor- 

tem. Grac, Scharff. 

— Querela pacis. Grac, Scharff. ob. Polidamus. 
Rubriceila Graco viensis. Grac, Ungl. (1536. 

37. 39. 40. 41. 76). 
Salernitanus. Gramm. opus novum. Grac, 

Yietor. (1533). 
Sal orno. Proverbia p. J. Gampensem (ad P. 

Tomicki). Grac, Ungler. (1547). 
Stichologia ob. Hegendorfinus. 

4 k 26 1534. - 1535. y t o c f 1 c r i n u 8. Ephenieris u. Clir. 1534. (Crac, 

Unplcr). 
Taszycki Nicolaus. Procftssus judiciarius. 

Crac, Yietor. 
Thiczcnsis Georg. Elegiacon ad divum 

Nicolauni pracsulciu inclitissiin. Crac, Yietor. 
Tus.siiuu8 a Tharnow. Judiciuiu astrologi- 

funi ad. a. 15;J4. (dcd. Pet. Toiuicio) Crac. 

Ungler. 
Yalerianus Mattias. Concio de divo Tho- 

uia Aąuinatc. b. m. i r. (rok przypisania 

1534). 
Yio Thom. Adyersua Luther. opuscula. Crac., 

Ungl. 

1535. 

Antonius Joannes Cassayiensis. De tuenda 
Yuletud. Crac, Yietor. 

— In morteni P. Tomicki. Crac, Yietor. 

A p e 11 i Johan. Methodica dialectices ratio, 

ad juris prudcntiam accommodatiV, dedic. 

Joh. a Chojen Episc. Preinisliensi. Norim- 

bergae, Frid. Peypus. 
Aristotcles. Gadki z pisma wiol. philoso- 

pha. Krak., Ungl. (trzy cdyc). 

— „ n n Krak., Scharff. 

AstCKaniis. Canones penitentialcs, per va- 

rios casus expres8i. Crac, F. Ungler. (1521. 

1534. 1538). 
Augustinus. De vita Christiana. Crac, 

Yietor. 
B i e 1 s k i M. Żywothy philosophów, ded. Kmicie- 

Krak., Ungler. 

Caffmann J. Ephcmeris anni 1535. 
Carmina et scriptji gratulatoria in nuptias 

Joachinii D. Brandeburg. c. IIedviga, filia 

Sigismundi Reg. Pol. 
Ca to. Disticha moralia polonicis et germ. 

rythmis exornata p. Mymerum. Crac, Yie- 
tor. (1544). 
Ccrvu3 Tucholiensis. Farrago actionum ci- 

yilium. Crac, Ungler. 
Cicero. De amicitia cdd. M. Franconius ad 

Fr. Bonerum. Crac, ScharflF. 
Ci ś wic ki Petrus. Epistoła et poema adver- 

sus barbas. Crac, Yietor. 
Confessio to jest: wyznanie wiary (?). 
Cosminensis Benedictus. Epit. Joachimi 

ob. Koźmin. 
Cricius And. primas. Cantica sacra. Crac, 

Ungler. 

— Epitaphium Petri Tomicki. Crac, Ungler. 
Cromer M. Delibcratio Lucretiae post vim 

Tarquinii. b. w. r. (Crac, Yiet.) (1541). 

Dawid. Psałterz, albo kościelne śpiewanie. 

Krak., Wietor. (dwie edycye w 8co i w 12ce). 
Demosthenes. Or. philosophicae. (edd. 

Hegendorf.) (ad A. de Górka) Ilagen, Bru- 

bach. 
Donat U8 minor. Crac, Yietor. 

Eobanus Helius Hessus. SyKarum libri YI. 
nuper primum aediti. (dodic. Joann. Dan- 
tisco Episc. Culm. Liber I. Sarmaticus ad 
Sigism. regem). Hagenoe, Brubacchius. (J a 1 e n u s. Astrologia, trąd. Struthii pi-o£. 
Yenet., Patavinus. 

— De urini.'*, trąd. Struthii prof. Yenet. Patav. 
G la ber. U jjuszczaniu krwi. Krak., Ungler. 

(tłóm. z Miechowity y ob. r. 1508). 
Glogoyiensis J. De octo partibus orat. 

(Donatus). Crac, Yiótor. 
Gregorius IX. Kegulae juris cd. Adal. de 

Pilzna. Crac, Yietor. 
Hcgendorfinus Ch. Adagia eelccta. Crac, 

Yietor. 
Henckel Joan. Soliloą. 8ive precatio ad D. 

Crac, Ungler. 
Hcyden. Fonuulae pueril. colloą. Crac, 

ScharflF. 
Ilippocratcs. De morbis yulgaribus p. Ye- 

delicium. Crac, Yietor. 
Hispanus And. Contenta in hoc lib. Modus 

confitendi Crac , Scbarflf (1540 — 41). 
Ilonterus. Grammatica. Crac, ScharflF, 
Jaskier Nicol. Juris prorincialis Sax. libri 

III. Promptuarium juris prov. Saxonici. Crac, 

Yietor. 
Introductorium elementale. Item Ilieronymi 

Aleandri Motcnsis tabulae graecorum musa- 

rura, edd. Marc. Scharff. Crac, Math. ScharflF. 

obacz Libanus. 
Judicium cracoYicnse. Crac, Yietor. 
Kalend ar (po niemiecku). (Proboszczowi- 

cza?). Crac, Scharff. 
Koźmina (z) Ben. Epitalamion Joach. Bran- 

deb. Crac, Ungler. 

— Epithalamion. Crac, Math. Scharff. 
Libanus Georg. In Tomicii obitum. Crac, 

Ungl. 

— Introductor. in nomi. et verb. declin. grae- 
cas. Crac, Scharff. 

— In sponsalibus Princ Joach. Brandenbur- 
gen. Oratio. Crac, Ungler. 

MiechoYita Maciej. De praeser. hominum 
sanit. Crac, Scharff. (1512). 

— Polskie wypisanie dwojćj krainy, tłóm. 
And. Glaber z Kobylina. Krak., Ungler. 

M o 8 V i d i u 8 Marc. Biblia tai esti Wissas 
Szwentas (?) 

M u r m e 1 i u 8 Joannes. Diccionarius. (1526. 
1528). 

O z o r a i Imre. Ar Anti krisztu sról es az 
ii Ekkleziiirol. Krak., Yietor. 

Perottus Nic Grammatica denuo castig. 
Crac, Math. et Mar. Scharff. 

Pilzna (z) Woje Regule juris. obacz: Gre- 
gorius. 

Po li dam us Yal. Uist. de rebus Boherao- 
rum. Crac, Yietor. 

— Oratio de rege regum Christo. 
Promptuarium ob. Jaskier. 
ProssoYiensis Martin. Gallinius. Ad Yen. 

M. Bened. Cosminium epistoła. Crac, Yietor. 
Proszovianu8 Simon. Epit. in nup. Joach. 
Brand. Crac, Ungler. 

— Ode de inferorum demołitione. Crac, Ungler. 

— Lyrica de annuntiat. B. Y. Mariae. Crac, 
Yietor. 

— Ad Andream de Thenczyn. Cast. crac. 
Crac, Yietor. 1535. - 1536. 27 — Ode de annunciatione concept. Jesu. Cra- 
coviae. 

Sacharinus Stan. Descrip. duor. certam. 

cum Petro, p. Mold. Crac, Vietor. (1531). 
Sigismundi I. Mandatum, ne aliąuos dif- 

fidatores publicosąue gravatore8 snbsistere. 
Stoeflerinus. Ephemeris a. Christi 1535. 

(Crac, Ungler). 
Sybilla Erythrea. Carmina, edd. Libanus. 

Crac, Flor. Ungler. 
Szamotulski Greg. Anacephaleosis floseulos 

monogrammos ex Progymnasmatis Endor- 

finis eomplec. (przeciw Hegendorfinowi). 

b. m. dr. 
Tharnow (a) Adam. Ephemeris seu diariura 

ad a. 1536. 
Yitellio. Perioptike libriX. Norimb.,Petreju8. 
Wrandt Michael. Elegia in obit. P. Tomi- 

cii. Crac, Vietor. 
Xięgi Jezusa syna Syrachowego, Ecclesia- 

sticus rzeczone, tł. Piotra Poznańczyka. 

Krak., Wietor. (1541). (Dedykacya z r. 1535). 
Zaborowski Stan. Gramm. rudimenta. Crac, 

Scharff. 

153G. 

Antonin u 8 J. Elegia in mortcm Er. Roter- 

dami. Crac, Ungler. 
Augustinus Aur. De musica dialogi VI edd. 

Seb. de Felstin. Crac, Vietor. 
Blasius. Salutares paraeneses de epistolis 

et evangeliis. Crac, Scharff. (1542). 

— Toż. Crac, Ungler. 
Brudzewski A. Ephemerides. Crac. 
C a ff mann J. Ephemeris a. 1536. 
Campensis. Enchiridion psalmorum, ded. 

J. Dantisco. Lugduni. (1532). 
Chelidonius Ben. Passie J. Christi. Crac, 

Scharff. (1523). 
(ConBtitutiones fratrum ordinis Praedi- 

catorum, regulae B. Augustini). (bez tytułu). 

Crac, Vietor. 
Cr i ci u s And. Ad Clerum de novis libris, 

regulae pastorales. Crac, Ungler. 
Cr om er M. Aurea carmina. Crac 1534, na 

końcu r. 1536. Ob. Pythagoras., 
Dal mat a Diogenes (An. Critius). In vulga- 

tam Asianam diaetam. Dialogus. (Cracov.). 
Droschius Volfg. Hirschbergensis Silesius. 

Epitaphia. II. Rev. D. D. Thomitii Episc. 

Crac. Crac, Hier. Vietor. 

— Ein Sermon vomAbendmal. Konigsb., Wein- 
reich. 

Erasmus Eotherod. De praeparatione ad 

mortem. Colon., Cervicorn. 
E u r i p i d e s. Tragoedia Hecube. Crac, Math. 

Scharff. 
Ficinus Marsilius. De cura valet. et epist, 

Simonis de Łowicz. Crac, Ungler. 
G a 1 e n u 8. Opera p. Struthium. Basileae, 

Clarandrus. 

— Antidotarius, per Struthium. Venet. (?) 
(1537). 

Galszćcsi Istvan. Enekes konyo (Kautyczki 
węgierskie). Krak. / Gaz z i. De vino et cereyisia. Crac, Vietor. 

(ob. r. 1533: tit. Encomium Lang. i r. 1586 

tit. Kirstein). 
Gnapheus F. W. De filio prodigioso. Elbin- 

gae. 
Hegendorphinus. Ad rev. Latalski ep. 

p. Epistoła. Crac. 

— Querela Eloq. contra G. Schamotulski, 
Yitembergae. 

Hen dorf Christ. Galeni Helleborum, dedic 

Stan. Brochowski. (Contra Gr. Shamotulski 

Anacephaleosis, pro Luthero). Porównaj 

Hegendorphinus. 
Kopp J. Gruntowny regiment, dedyk. Zyg. 

Król. Praha. 
Lectura super tit. de regulis juris. Crac, 

Ungler. 
Lovicz (de) Simon. De cura valetud. Crac, 

Ungler. 
Major Georg. Sententiae veterum poetar. 

dig. Crac, Scharff. 
Narratio fundationis monasterii Montis Calvi 

Fratr. Ord. S. Benedicti. Crac, Ungler. 
O d r o w ą. ź Stan. i Łaski Stan. Dialogus 

de asiana diaeta, h. e. de comitii Petrico- 

viae habitis. obacz: Dalmata. 
Paraeneses, ob. Blasius. 
P e r n u s Valer. Quaestio cum haec tria insunt 

animae. 
Phocilides. Poema praecepta vitae dig. 

cont. p. Cromerum. Crac, Yietor. 
Plinius Sec. Panegyr. Trajano Aug. dic. 

Crac, Yietor. 
PI u tar eh us. De liberis educandis. Crac, 

Scharff. (1528). 
Polidamus. De rebus gestis hungar. Crac, 

Yietor. 
Posnanienss Yal. (Wróbel). Opusculum 

ąuadrages. Lipsiae, Lotter. 

— Propugn. Ecclesiae a. sectas. Lipsiae, Lotter. 
Powieść rzeczy istej o założeniu klasztoru 

na Łysój-Górze. b. w. m. i r. 
Pythagoras. Aurea carmina, per Cromerum. 

Crac, Scharff. 
Rubricella Cracov. Crac, Ungler. 
Rudnicensis. Examen (compendiosum). 

Crac, Scharff. (1520). 
Sab i nu 8 G. Erotica (ad p. Bembum, A. Cri- 

cium). Yiteberg., Klug. 
Samuela żyda list ku Rabi Isaakowi, tł. 

Piotr Poznańczyk. Crac, Ungl. (dwa przeb.). 

(1538. 39). 
Sententiae vet, poet. per locos comm. dig. 

Crac, Scharff. 
Sto-eflerinus. Ephemeris a. Christi 1536. 

(Crac, Ungler), 
Stromer Henr. Algorithmus liuealis. Crac, 

Scharff. 
Sylva sententiarum ex Ovidio. Crac, Scliarff. 
Szamotulski Gr. Yincula Hippocratis ad 

alligendum caput Chrfi. Endorfini. Crac, 

Ungler. 
Tectander Jos. Morbi gallici curandi ratio. 

Basil., Bebel. 
Yalerianus Math. In landem A. de Then- 

czyn. Crac, Yietor. 28 1536. - 1538. Wróbel, ob. Posnaniensis Valent. 
Zaborowski S. Grauimatices rudim. Crac, 
Scharff. 

— Orthographia. Crac, Scharff. 

15.17. 

Academia cracoyiensis, dialofrus. 

A 1 g u r i t h Ul u 8 . to jest : Nauka liczby. (Tom. 

Kłosa?) Kraków. (1538). 
Arii- toteles. Oecon. liber, III. Libanus G. 

Crac, Scharff. 
Campensis Joann. Enchiridioo psalmorum. 

Lufrduni, Gryphius. 
Cervu8 Tucholiensis. Methodus sacramen- 

torum. Crac, Ungler. 

— Eucharisticon J. Chojenio. Crac, Ungler. 
Cicero. Oratio pro Archia poeta, edd. G. 

Albinus, ded. And. Bonero. Crac, Scharff. 
Math. 

— Or. philosophicae. Crac, Vietor. 

D e 8 p a u t e r i u 8 Joh. Rudiinent. II. ed. Crac. 

Scharff". 
Ecchius V. Epigr. sacroruni liber, ad Tur- 

8oneiu. Crac, Yietor. 
F r a n c o n i u 8 M. Erasmi Roterod. et P. Tomi- 

cii epitaphia. Crac, Scharff. 
Galenus. De differentiia morborum, ed. Struś. 

Crac, Yietor. 

— De antidotis a J. Struthio. Yenet., Nicoli- 
nus. (1536). 

Hegendorfinus. Epistolarura conscrib. ratio. 

Crac, Yietor. 
I n n o V a t i o fructifera c omnis utriusąue 

8exu8: de poenit. et remissione. (ed. S. 

Pro88ovianu8), Crac, Ungler. 
Kwiatkowski. Opisanie zi<^mi kurowskićj. 
Lec tura super titulo de regulis jur. Crac, 

Ungler. (1524. 1531. 1536. 1541. i b. w. r.). 
Leopoliensis J. Yivificae pass. Christi 

explan. Crac, Ungler. (1520. 1532). 
Libanus G. De philos. laudibus, Oratio. 

Crac, Scharff. 
Lovicz Sim. Enchiridion medicinae. Crac, 

Ungler. 
Mac er Aena. De herbarufn virtut. per Sino. 

de Łowicz. Crac, Ungler, b. w. r. (circa 

1537). 
Melanchton Phil. Disp. Or. Cicer. Pro 

Archia. Crac, Scharff. 
Miechów M. Sarniatia. Basileae. 
M o i 1) a Ul u 8 Aiub. Catechisuius. Yiteberg., 

Weiss. 
Mose Hanus P. Tabulue de schematibus. 

Crac, Scharff. 
Nagonius Mich. Orat. ad Petr. Yapovium 

et elegiae, edd. Mat. Franconius. Crac, Yie- 
tor. 
Peurbach Y. Algorithmus. Crac, Scharff. 

— ob. Algorithmus. 

P h i 1 i p p u 8. Adhort. ad Theodosium Judaeum. 

Crac, Yietor. 
Phocylides. Poema. Crac, Yietor. (1536). 
Posnaniensis Yal. (Wróbel). Opusculuiri 

ąuadragesimalc Lipsiae, Lotter. 
Pr o cessus juris canonici. Crac Rubricclla Cracov. Crac, Ungler. 

SacrobustoJ. Algorithmus. Crac, Scharff. 

StanielauB. Historia imag. CzęstochoY. 
Crac, Ungler. 

Szamotulski (Shamotulanus) Georg. Pro- 
ces, juris brevior. Crac, Ungl. (1524. 1531). 

Ticzensis Georg. De diva Salomeą. Crac, 
Yietor, 

— Yita diyae Barbarac b. m. dr. 
Tuchovigena Jac Fructif. innov. canonis. 

Crac, Ungler. 

Yalerianus Mat. Historia quo pacto magna 

portio crucis Christi in Lublin pervenit. 

dedic. Thom. ab Ilkusz. (Z rycinę z r. 1532). 

Crac, Yietor, b. w. r. (1537?). 
YergeriusP. Cur et quomodo de conjurat. 

Papietarum sentiendum. Yitenbergae. 

Wrantius And. Dalmata. Elegiae (Tomicki 
et Krzycki). Crac, Yietor. 

1538. 

A gr i co la G. De bello adv. Turcas. Basil. 
Aristoteles, obacz: Glaber. 
Ars moriendi. Crac, Scharff. 
A8texanu8. Canones poeniten. Crac, Ungl. 

(1521. 1534). 
Beda. Elenchus contentorum in hoc enchi- 

ridio. De glorioa. Yirg. Mariae conceptione, 

assertio per Stan. de Łowicz. Crac, Ungler. 
B e 1 1 i c a n u 8 Theo. De partium orationis 

inflexionibus. Crac, Yietor. 
Bonawentura. Żywot J. Chrystusa, tł. Opeć 

Krak., Wietor. 
Breviarium Cracoviense. Yenet., Lichten- 

stein, 
Caesarius Joan. Dialectica (et Murmelius). 

Crac, Yietor. (1539). 

— Rhetorica. Crac, Scharff. 

Camers Yarinus. Apophtegmata. edd. Decius. 

Crac, Yietor. (1522. 1529). 
C a t o. Distioha moralia polon, et german. 

r)'thmis exom. p. Mymerum. Crac, Yietor. 

(1635. 1544. 1554. 1582. 1588). 
Chro8cevski. In mortem Joannis de duci- 

bus Lithuaniae ep. Posn., ded. Andr. Górka. 

Lips., Schumann. 
Computus summarius. Crac, Math. Scharff. 
C o n 8 1 i t. convent. Crac, b. w. m. i r. (dwa 

odbicia). 
Culmisches Recht. Gedani, Rhode. (1538?). 

Dantiscus. Epitaphia Tomicio. Crac, Scharff. 
Decreta et constit. in conv. Petricov. b. w. 

m. i r. (Crac, Wietor). (cztery edycye). 
Demosthenes. Pro Rhod. lib., edd. Hegen- 

dorf. Crac, Yietor. 
Disputacio, obacz : Parys. 
Di umai e hor. eccl. Posn. Lipsiae, Łotter. 
Eckius Y. Explan. psalmi. Augustae, Wey- 

senhom. 
Elenchus, obacz : Beda. 
Ephorinns. De utilitate artis medicae. b. m. 

i dr. 
Far kas And. (Łupns). Cronica de introduc- 

tione Scytarura in Ungariam. Cracoyiae. 1538. 1639. 29 Frankonius M. Ad Polon, regni proc. 
concord. declam. Crac, Scliarflf. 

— Declam. in obitum Joan. epis. Posn. Crac, 
Ungler. 

Gal en u 8. De fracturis, ed. Struthii. Yenet., 

Zanetti. 
Galszćcsi l8tvan. A keresztyćni tadomany- 

ról valo rovid Konyyecske. Kraków. 
Glaber. Problemata Aristotelis. Krak., Ungler. 
Glareanus H. Geographia Joann. Lasco. 

Venet., Lobis. 
Grammatices rudimenta. Crac. , Scharflf 

(Haelicz). 
G u a r n a Ant. Salernit. Grammaticae opus 

novum. Crac, Hier. Vietor. 
Hegendorfinus, Epistolarum conscrib. ratio. 

Crac, Yietor. 
Honterus. De grammat. libri II. Crac, 

Vietor. 
Janicki Kłem. Quaerela reipub. polon. b. m. 

i r. 
Kłos T. Algorithmus t. j. nauka liczby. Krak., 

Ungler. 
Leopoliensis Joan. Yiyif. passionis Chr. 

explan. Crac, Ungler. (1537). 
Liban u 8 Georg. Ad gen. et magn. Frań. 

Bonerum. Crac, Scharff. 
Literae contrib. eon. 1538. b. m. dr. 
Łańcut J. Algoritmus linealis. Crac, Ungler. 

— Toź. Crac, Vietor. 

Łowicz Stan. Elenchus, ob. Beda. 

— Enchiridion de immac concept. B. Vir. 
Mariae. Crac, Ungl. 

Mosellanus Petrus. Paedologia. Crac, Vie- 

tor. (1528). 
Murmelius, ob. Caesarius. 
Mymerus. In sahum reditum Ephorini. Crac, 

Yietor. 
Nauseaus Blancicampianus Fr. Pro Joh. 

Ferdin. Caesaris filio natali genethliacum. 

(Sigism. Augusto R. Polon, dicatum). Lips., 

Wolrab. 
P u b 1 i c i u 8 Jac. Ars confic epist., per Adalb. 

Cosminensem. P. Mosellanus. Rhetor. exer- 

cit. Crac. 
Kubricella ad a. 1539. Crac, Ungler. 

— Toż. Crac, Yietor. 

Sarmata Albert. Epicedion in mortem Annae 
Mansfeldensis. Witteberg. 

Salomon. Cantica canticorum, ed. G. Sta- 
wiszyn. Crac, Ungler. 

Samuel Rabi. List ku drugiemu Rabi. Krak., 
Ungler. 

Sannazarius. De morte Christi carmen. 
Crac, Yietor. 

Sigism. I. Constitutiones. Crac, b. dr. 

Szekely Stefan. Istenes Enekek. Krakkóban. 

— Kalendariom maggyar nyel ven. Krak. 

— A' Kereztyens^g nek fundamento maról való 
Tanusag. Krakkóban, Ir. Benzódi Szćkely 
l8tvan. 

Spangenberg J. Bellum grammaticale. 
Crac, Math. Scharff. 

Ticzineneis Georg. Ruth. De Crac. carmen 
eleg. Crac, Yietor. Yalentia Jacobus (de). Theologicalis quae- 
stio universalis, praefat. Georg. Stayiszyn. 
Crac, Scharff. 

Yiaticum cracoyiense. Yenet., Lichtenstein. 

Wis liczę (z) Michał. Dziennik wyb. z ewan- 
geliami, ku latu pańsk. 1539. (Kalendarz). 
Kraków. 

Wróbel Wal. Propug. ecclesiae. (1536—37). 

1539. 

Ad ąuaerelam mercator. Cracoviens. respon- 
sum de mercatura. 

Aichler Stan. (Glandinus. Żołądek. Dąbek). 
Epithal. Isabellae. Crac, Yietor. 

— Epigrammata (ad J. Dantisc). Crac, Yietor. 

Antidotum advers. pestilentiam Chr. Hegen- 
dorfino paratum. Lipsiae. ob. Reuschius. 

Aurifaber. Schola dantiscana. Gedani, Fr. 
Rhodus. 

Bariensis Jacob. De connubio Joannis et 
Isabellae. Crac, Scharff Math. 

Basilius. Orationes, per Gundelium. Crac, 
Hier. Yietor. 

Bonawentura. Żywot Chrystusa, tłum. B. 
Opeć. (na rycinach jest data 1539 r.). Kra- 
ków. (1518. 1522. 1533. 1538. 1568). 

Caesarius J. Dialectica. Crac, Yietor. 
Camers Yarinus. Apophtegmata. Crac. (1538). 
Canon es poenitentiales. Crac, Ungler. 
Cervus J. Tuchol. Farrago actionum civi- 

lium, item Libellus de cognationibus. Crac, 

Math. Scharff. 
Constitutiones conv. gener. Crac. a. 1539 

celebr. Crac, Yietor. (dwa przebicia w roku). 
Copey eines Brieffs Kon. May (Sigmund) zu 

Polen an Hertzog in Preussen, de dato Kra- 

kau. Alleopagum (Kno- 
et Aych- Dantiscus. Carmen ad 
belsdorf). Crac, Yietor. 

— Carmen parenaeticum juvenibus 
leri carmen. Crac, Yietor. 

David. Zołtarz Wal., Wróbla wyd. Glaber. 
Krak., Ungler. 

- Toź. Krak., Scharff. (1540. 43. 47. 51. 67). 
Donatus minor. (p. Zaborowski St). Crac, 

Yietor. 
Ecchius. De versificandi arte. Crac, Yietor. 

(1521). 
Eobanus Hessus. Opera i Sylvarum lib. I. 

Sarmaticus. Halla. 
Figury i modlitwy o umęczeniu J. Chr. 

Crac, Siebeneycher? 
Glaber Cobylinus. Logice Encyclop. Crac, 

Ungl. (1549). 
Gundelius Filip. Carminum Libri II. (ded. 

Jodoco Lud. Decio). Yiennae. 
Honterus. De Gramm. Crac, Scharff. 
Klerik Stan. Na wesele kr. Isabelli. Krak., 

Wietor. 
KnobelsdorfE. De bello turcico, carm. 

Yittenbergae. 
Libanus Georg. Lign. De accentuum eccle- 

siastic. ratione. Crac, Scharff. 
Lirinensis Yinc. Pro cath. fidei ajitiquL.łte, 30 1539. — 1540. adv. haer. libellus. (Er. Roter: De n. ccci.). 

Crac, Yietor. 
Li te rac uniyersales contrib. in conv. Crac. 

b. m. 
Logice comp. ob. Glaber. 
Łowicz Stan. Can. S. sepulchri. Rcgulac 

vitae monasticac. Crac, Yietor. 

— Jiidicium Paridis. Crac, Vict<>r. 
Marszewski Seb. Epith. in nuptiis Joannis 

reg. Hungariae. 

— De ludis eqnestribu3 in nuptiis Is. et Joan. 
canu. Crac, Yietor. 

M elan eh ton Phil. Syntaxis. Crac, Scharff. 
Murmclius. Isagoge in praedicamcnta Ari- 

stotelis. Cracov., Yietor. 
Pieśń o małż. królewny Izabelli, p. S. W. 

Krak., Wietor. Ob. Klerik. 
Posnaniensis Cas. Obs. in bullas Leon. X. 

Francof., Roberger. 
Reuschius J. Antid. adv. pestil, ed. Hegcn- 

dorf. Lipsiae, Faber. 
Rubricellae perennes dioec. crac, (edd. 

Yin^koricius). Yietor, imp. Mar. Scharff. 
Sabinus B. Examen de pharniaco exhibendo. 

Crac, Yietor. 
Samuel Habbi. List. Krak., Scharff. (i Ungler?) 

(1538). 
Si gis. L Copey eines Briefs. obacz: Copey. 
Spangenberg J. Computus. Northusiae. 
Szamotulski Grzeg* De contractibus deq. 

usuris licitis. Crac, Yietor. 
Szamotulski (Shamotuliensis) Yenceslaus. 

In nuptiis reg. Joann, et Isab. Crac, Ungl. 
Tobiasz, Patryarcha starego zakonu. Krak., 

Ostrogórski Macity. (porównaj r. 1551). 
Torinus Godofr. Aedil<tquium sen disticha 

patribus aedium inscribenda. Crac, Helicz. 
Turobinius Jan. Enchir. juris poutificii et 

caesarei. Pułtusk, J. Sandecki. 
Wić pierwsza królewska, obacz: Literae. 
Willichius Jodoc. Yarmiensis. Comment. 

in artem poet. Argent. 
Wincenty Francuz, ob. Lirinensis. 
Wokabularz rozmaitych i potrzebnych sen- 

tencyj. Krak., Wietor. 
Wirpliowicz Jan, ob. Rubricellae. 
W r a n d 1 Mich. Epithal. regis Joannis I. 

Crac, Yietor. 
Zaborowski Stan. Gramm. rudimenta. Crac, 

Yietor. (1529. 1564). 

1540. 

Andr. Hispanus. Mod. confit. Crac. 
Articke von Erwclung. Konigsb., Weynreich. 
Artickcl durch fiirstliche durchleuchtigkcit. 

Konigsb. 
B a 8 i 1 i u 8. Orationes dcYotiss. de Euchar., 

per Phil. Gundelium. Crac, Ungler. 
Biblia, ob. Harzuge (Herzuge). 
Billicanus Thcob. De orationis inflectioni- 

bus. CracoY., Yietor. 
Błonie Nic. Tractatus. Paris. 
Buczacki. Enchiridion jurifi pontif. Pułtusk, 

Sandecius. 
Bochnensis Audreas. ob. Lubclczyk And. Breviar. seu Yiat. GneenenBe. Yenet., Lich- 

tenstein. 
Carvaltu8. Apołogia diluens nugas Erasmi 

in sacras religiones. Crac 
Castanedulo. Officium b. Jacinti. Crac, 

Helicz. 
Catarini. Speculum. Crac, Yietor. 
Cervus Tuch. Farraginis libri YII. Crac, 

Ungler. 
(Cervu8?). Tractatus doccns modum legcndi 

abbrcYiaturas. Crac, b. w. r. obacz : Tra- 
ctatus. 
Cuspinianus Joanncs. De caesaribus, (et 

Congr. trium regum). Argent. (1515). 

— Diarium de congressu Maximiliani cum 
Ylad. et Sigismundo. Basi)., Oporin. 

Datłius Sen. Carmen de off. cancellar. edd. 

Libanus G. Crac, Helicz. 
Dawid. Zoltarz, przez mistrza W. Wróbla 

z Poznania. Krak., Scharff. 

— Toż. Krak., Wietor. 
Diesthemius P. llomulus, comoedia. Crac, 

Ungler. (1541). 
Dominicus de Castan., obacz: Castanedulo. 
Erasmus Rotherodamus. Absolutissiraus de 

octo orationis partium Constnictione libel- 
lus emendatus. Crac, H. Yietor. 
Galcnus. De articulis tr. Struthius. Yenet., 

Zanett. 
lleggcndorfinus Chr. Epitomc tyrocinii. 

Oratio, dedic. Stan. Myszkowski. Basilea, 

Westhemer. 
Herzuge J. Nowy testament (po hebrej.). 

Kraków, Paweł Helicz. 
Ilippocrates Coi. Epistoła moi-al. Joannes 

Benedictus, dedic. Joan. Tamovio. Crac, 

Helicz. 
II o s i u s. Hymni aliquot. Crac (?) (1548). 
Imrc Noam. (po hebrejsku). Crac. 
Istoria o św. Józefie patiyarsze. Krak., 

Ungler. (1530). 
Langus Joan. Ad Christum Jesum Oratio. 

De Tutela contra Turcas. Ad Anseł. Epho- 

rinum elegidion. Crac, Yietor. 
Libanus Georg. De musice laudibns. Crac, 

Helicz. 
Łowicz Stan. De Maria Yirgine Deipara. 

Crac, Yietor. 
Lubelczyk A. Tumultuaria resp. in P. 

Melanch. Crac, Helicz. 
Łupu li S. Erotemata. Crac, Yietor. 
Marszewski Seb. In ser. Hungar. Reg. 

Joann. I. obitum. Crac, Yietor. (1540?). 
Mielieski Aug. Rot. Inauguratio D. Sam. 

Maciejowski. Crac, Helicz. 
Murmclius. Dictionar. var. renmi. Crac, 

Ungler. 
Philoponus J. In evang. dorainicałia. Basił. 
Polidamus Yal. Diatribe de pulsibus et 

urinis. Basileac. 

— Libri de re medica. ded. Andr. de Yalen- 
tinis Sigis. Regis physico. Epistolae, ad. 
Gamratum, Dziaduski, Lasco. Elegiae ad 
Luc Górka. b. m. dr. (1532). 

Połitus Andr. Speculum haereticonim, ded. 
Gamrato. Crac, Helicz. I 1540. - 1541. 31 — „ „ „ (edd. Mart. Sporn). Crac, Yictor. 
Powieść o założeniu klasztoru na Łysej 

Górze. Krak., Ungl. (i Marek Scharff.) b. 

w. r. (około 1540). 
Rłieticus Joan. Ad A. V. J. Sclionerum 

de LibriB Copernci. Gedani, llłiodus. 
Roterodamus Er. Civilitas morum in suc- 

cinctas ąuaest. digesta. Crac, Scłiarff. 

— Praeparatio ad mortem. Crac., Scliarflf. 
Rotundus Aug. Inauguratio ob. Mielieski. 
Rubricella Crac. Crac. Yietor.; 

S e k 1 u c y a n. Wyznanie wiary, (około r. 1540). 

Sporn Mar. Speculum haereticorum Crac, 
Helicz. (1546). ob. Catarini, Politus. 

Struś (Strutłiius) Józ. Ars sphygmica. Basi- 
leae (1555). obacz Galenus. 

Szamotulski Grzeg. Oratio ad Sigis. I. 
gratulat. Crac 

Szamotulski Wacław. In nativ. Sigis. filii 
Regis Joannis et Isab. Crac, Yietor. 

Testament (das neue), (tłum. M. Lutra). 
Krak., Helicz. 

Tractatjus praecl. et insignis, docens mo- 
dum Icgendi abbreviaturas. Crac, Ungl. 

Tucłioliensiis Cervus. obacz Cervus. 

Turobinius Joan. Exaraen iis, qui ad sa- 
cros ordines majores sunt assumendi. Puł- 
tusk, Sandecki, chalcogr. Posnaniensis. 

Wrandt Mich. Divi Regis Joannis I. epice- 
dion. Crac, Yietor. (1539). 

1541. 

Aaron rabin z Kazimierza. Sephir Hemis- 

soth. (Talmud). Kraków, Helicz. 
Albertus Magnus. Isagoge philos. natur. (ed. 

m.). Crac, Scłiarff. Mik. (1548). (1516). 
Andre as Hispanus. Modus confit. Crac, 

Yietor. 
A8texanus. Canones. Crac, Yietor. 
Caesar Joann. Dialectica, adjecta Murmelii 

isagoge.'' Crac, Mat. Scłiarff. 
ChWyJsostomus J. De adv. valetudine M. 

Cromer trąd. Crac, Yietor. 

— De divitiis et paupertate M. Crom. Crac, 
Yietor. (dwa odbicia). 

— De non contemnenda ecclesia M. Kromer. 
Crac, Yietor. 

— Dc anima M. Kromer. Crac, Yietor. 

— De liumilitate M. Krom. b. w. m. Crac, 
Yietor. 

— De ingluvie et ebrietatie oratio p. M. Krom. 
Crac, Yietor. 

Cicero. De natura Stunnius dedic. Joann. 
Bonero. Argentorati. 

— Libr. philosopłi. b. w. r. 

— Rłietorica ad C. Herennium. Graccoviae, 
H. Yietor. 

Computus summar. castłg. Crac, Yietor 
Hier. (1514). 

— „ „ „ Crac, Scłiarff. Math. 
Constitutiones der Lande Preussen. 

Danzig. 

— terrarum Pnissiae. Gedani. Rłiodus. 
Copernicus Nicolaus. De libris revolutio- 

Dum, edd. Rłieticus. Basileae. Cromer Mar. De splcudidissimo Christi Je- 

su triumpho. Crac, Yietor. 
Diction. trium linguarum tent. lat. polon, 
(porównaj Yietor. r. Homulus, Mymerua Fr 
comoedia. Crac, 

Scholae. Gedani, ad 
m. Cłir. orbis 
dr. (dedic. Crac 
1592). 
D i e 8 1 h e m i u s. 
Yietor. (1540). 

Facturae primae Elbing 

Rhode. 
Franconius Math. Oratio. 

principes contra Turcas. b 

Gracchoviae). 

Gnaphaeus Guil. Hagensis. Morosophus de 
sapientia, comoedia. Gedani, Rhode. 

— Trium])hus cloąuentiae. Gedani., Rhode. 
Goriński P. Statuta ducatus Masoviae. 

Crac, Yietor. 
Guillermus. Postilla super epistolas. Crac, 

Scharff. (1532). 
Honterus. De grammatica. Crac, Scharff. 

Kai w Conrad. Tractatus. obacz Szamotulski, 

— Ratio tractatus de emptione et vend. 
Crac, Yiet. 

— Repetitio capituli de emptione. Crac, Yietor. 
Kromer M. Deliberatio Lucretiae rom. 

Crac, Yietor. (1535). 

Kobylińslci Andrzej. Nauka ratowania po- 
łożnic. Kraków (czy z Zielnika?) (1589) 
ob. Glaber (r. 1542). 

Langus. De Christo patiente elegia. Crac, 
Yietor. 

Lubelczyk Andr. Oratio paraenetica ad 
Ep. Leopolien. 

Lup ulu 8 Sig. Rudimenta grammatices. Cra- 
coviae. 

Miechowita. Wypisanie dwój ej krainy. 

Krak., Wietor. 
Modrzevius And. Lascius, sive de poena 

homicidii. Ci-ac, Yietor. (1543). 
Modus confitendi interrog. Crac, Ungler. 
Moibanus A. De consecratłone palmarum. 

YratisL, Andreas Ungler. 

— Epistoła de consecratłone Yitebergae, A. 
Ungler. 

— Quaestiones de emptione et venditione. 
Crac. 

— Rationes (bis 124) dubitanti seu argumenta. 
Murmelius. Dicton. var. rerum. Crac, 

Scharff. (1526). 

Opus historiarum. Basilea, Westhmer (Faber : 
Moscovitarum religio. Dantiscus. Yictoria 
contra Yoyevodam. Callimachus. Attilla.) 

Perotti Nic. Grammatica. Crac, Scharff. 

Prima Aelbingensis schola. Sylva carminum. 
Gedani. 

Rheticus J. De libris Copemici. Basileae, 

Winter. 
Rivius Joannes. Marienburgi descnptio. Li- 

psiae Wolrab. 
Rubricella. Crac, Ungler. 
Rudnicensis M. Compend. examen. ^rac,, 

Yietor. (1520). 
Schotenius Herm. Vlta honesta. Grac, 

Scharff, 82 1541. — 1543. Seneca L. A. Formuhie honestae vitae et 
rithrai j^erraan. ac. polonica lin^iiis edd. 
Mynier Fr. ded. S. Bonero. Crac, Yietor. 

Seklucyan Jan. Wyznanie wiary (około 
Ify^O 41 V). 

— Katechizm. Królewiec. (1547 — 68). 
Span^enborg. Erotemata. Crac, Scharff. 
Syrach Jezus Xiegi Ecclesiasticua rzeczone. 

(dedyk z r. 1535 Piotra Poznańcz.) Krak., 
Wietor. 
Szamotulski G. Repetitio capitnli de emp- i 
tione. Crac., Yietor. ' 

— Conradi de Kalw. Traotatus de emptione | 
et venditione accomraodatua. Crac., Yietor. 

Yerini Mich. Disticha dc moribus. Crac., 

Yietor. 
Yiria Joan. Precos et mcditaciones diurnac 

select. Yratisl., Winkler. 

1543. 

Blasius Paulin. Paraencses salutares. Crac, 

Scharff. (1536). 
Borbonius Ń. Pacdagogium seu morum 

pucrilium praecepta, cum schol. Oreandri. 

Crac, Scharff. 
Breviarium Wladislavien. eccles. studio et 

ciira Rndi. dni. Luce Gorcani epi. eiusdem 

eccles nuper defuncti castigatum, dedic 

Nic. Dzicrzgowski episc. Crac 
Briessmann Joh. Zwo predigt aus d. III 

capit. Gene. Kimigsb. Weynreich. 
Caesarius. Dialectica. Crac, Scharff. 
Caprinus Albert. Judicium astrologicum, 

dedic. S. Maciejowski. Crac 
Cervus T. Farrago actionum. Crac, Ungler. 

(dwa odbicia). 
Copernicus N. De latcribus. Yittenb., Lufft. 
Costensis. Esaraen spirituum et visionum 

cum paraenesi ad pocnit. Crac, Yietor. 
Cromcrus Martinus. Sermo de tuenda di- 

gnitate. Crac, Ungler. 

— » „ „ Crac, Yietor. (dwa przebicia w 8ce 
i 4ce). 

Ephorinus, Medicinalc compend. Crac, 

Yietor. 
Franconius Mat. Oratio protreptica ad 

Christiani orbis principes contra efferatoa 

Turcas, dedic. Alberto Marchion. Princ de 

dato. Cracoviae, 1542. 

— Ad proccrcs Hungariiie pro tuenda patria 
contra Turcas. Crac, Scharff. 

— Epistoła de perfidia Turcarum. (Crac). 
Glaber Jtjdr. z Kobylina. Nauka o puszczaniu 

krwi. Ungl. (także r. l.OSó przy Zielniku). 

— O morowem powietrzu. Krak., Ungl. (przy 
Zielniku). 

— (Gramatyczne reguły) Cracov. Math. 
Scharffenb. 

Hillebrandus. Epistoła adyersus Moiba- 

mum. Crac. 
Janie i us. Tristium 1. I. Epigr. I. Crac, 

Ungler. 

— Epithalamium. Crac, Ungler. (ob. r. 1.543). 
Knobełsdorf Eus. Ad J. Dantiscum. Lovan., 

Gravius. Kobyliński ob. Glaber. 

Langu 8. In sepult. Domini elegia. Crac, 

Yietor. 
Lec tura super tituło de regulis jurłs. Crac, 

Ungler. 
Litorae uniyersales contributionum. Datum 

Yilnae. 
Lu pul u 8 Sig. Erotemata octo part. Orat. 

Crac, Yietor. (1550). 
Miechów Mathias. De Sarmatia asiana et 

europ. Yenet. 
MissiYo Yier warhafftige, eyne der fraven 

Isabella aus dem latein. (dwie edycye.) (An 

Ser. Boner von Balicze). 

Neuna Giovanbattista. II nennio, dedic. 
alla Bona Sforza reina di Polonia. Yine- 
gia., Andr. Yavassore. 

Paraeneses salutares. ob. Blasiua. 

Plutarchus. Dicteria laconica edd. Myme- 
rus. Crac, Yietor. 

Porphyrius. Textus vet. artis. Crac, Yie- 
tor et Mar. Scharff. 

R o s e n h e i m. Mnemos. bibliorura. Crac. (1550). 

Roterodamus Er. Civilitas morum. Graccho- 
viae., Scharff'. Mat. 

— De contemptu mundi. Crac, Yietor. 

— Księgi które zową jeżyk. Krak., Wietor. 
(1541?). 

Rubricella. Crac, Yietor. 

Spangenberg. Computus ecelesiasticus. 
Crac, Schartf. 

Spiczyuski Hier. O ziołach tutecz. i za- 
morskich Krak., Unglerowa. 

Su dolski Stan. Benedictio contra yermes. 
Crac, Yietor. 

Tectander Jos. (Zimmermann). Ełegiae 
III. de peregrinationibus suis ad P. Kmi- 
tam. Crac, Ungler. 

Tractatus praecl. et insig. docens modum 
legendi abbreviaturas. Crac, Ungl. (b. w. r). 

1543. 

Agryppa II. Kom. Krótka nauka o powie- 
trzu. Kraków, Scharff. Mac. 

Al ber tu 3. Recessus illustris-s. principis Al- 
berti cni parodii obcdiant. Regiomonti, 
Daubmann. 

Baricnsis Jacobus. De regimine a peste. 
Crac, Ungl. 

Beschreibung des Einzngs der Kiinigin 
zu Cracaw. b. w. m. 

B e 1 1 i c a n u 8. De partium orationis inflesio- 
nibus. Crac, Yietor. 

Caesarius Joan. Dialectica III. ed. p. c 

Rudolphi. Crac, Yietor. 
Ce mota Christophorus. Apparatua nup- 

cianim Sig. Augusti. Yenetiis, Sabio. 
Cicero. Liber de amicitia Grach., Matthiaa 

Scharffenb. 

— Pro M. Marcello. Crac, Scharff. 

— Rhetorica ad Hereunium. Crac, Yietor. 
Copernicus. De revolutiouibu8 orbium coel. 

Norimb., Petreius 1543. - 1544. 33 Costensis Mat. Cohortacio sarmat. Eccl. 
ad antiąuae religionis observ. (i Bogaro- 
dzica z Komment.). Crac, Vietor. 

Cromerus M. Sernio de tuenda dignitate. 
Crac, M. ScharflF. (1542. 1550. 1566). 

David. Psałterz Wróbla, (po pol. i po łać.) 
Krak., Scharflf. 

Di umai e Yladislar. Crac., Vietor. 

Einzug zu Kraków ais Elisabeth eingeho- 
let worden. ob. Beschreibiing. 

Eobanus Hessns. Epistolae. Marburg. 

Ephorinus Anselraus. De salinis cracov. 
obsei-yatio. Crac. ob. Willichius. 

Ferrari a Hieronim. Expo8itio in psalmum. 
Gedani. 

Franconius. Epithalamion Sig. Aug. et 
Elisab. Crac, Vietor. 

— Declamatio de pcste qua a. 1543. Crac. 
afflig. Crac, Scharff. b. r. 

Glareanus. Geographia, ded. J. Lasco. Fri- 

burg., Gravius. 
Herber Stein. Geneal. Tafel der oester. pol- 

nischen imd moskov. Fiirsten. Wien, Wie- 

tor czy Syngriener. 
Honterus. De Grammatica. Crac, Yietor. 
Janicius Clemens. Epital. Sig. Aug. edd. 

Mielesius. Crac, Vietor. 

— „ „ „ Crac, Ungler. 

— De bello adyersus Turcas suscipiendo ora- 
tio. Crac. 

Księcia (Oświeć.) przykaż, w którym bę- 
dzie napomniany lud. Królewiec, WeynreicŁ. 

Langus J. De bello Turc. decemendo. Crac, 
Yietor. 

— In nupcias Sigis. Aug. Crac, Vietor. 
Leopoliensis, De sanctis interfectis a Ju- 

daeis. Crac, Ungl. 
Leopolita S. Bogarodzica. Krak., Ungl. 

(obacz Costensis). 
Libanus G. ob. Zenobius. 
Maciejowski Sam. Oratio ad Sigis. Aug. 

sponsam. 
Manuale sacerdotum per. J. Łaski. Crac, 

Mar. Scharff. 
Marszewski Seb. Ad eąuites pol. de bello 

Turcis inf. Crac, Yietor. 

— Vita et martyr. S. Stanisl. carmen. Crac, 
Ungler. 

Mi liński Krz. Gratulacio Maciejowski. Crac, 
Ungler. 

Modrzewski Fricius. Lascius seu de poena 
homicidii. Crac, Yietor. (1541). 

My mer. Regimen sanitatis. Zdrowia rządze- 
nie. Krak., Scharff. Mac. 

Nauka krótka rządzenia, ob. Mymer. 

Orzechowski 'S. bello adv. Turcas sa- 
scip. Crac, Ungler. (dwie edycye). 

— „ „ „ (ed. 3cia) Crac, Yietor. 

— O ruszeniu ziemie przeciw Thurkom, Krak., 
Ungler. 

Pictorius. Epigrammata sacra et satyrica 

ad Bonerum. Crac, Yietor. 
Plautus. Comoedia Cassina. Crac, Schaff. 
Plutarchus. De liberis educ Crac, Scharff. 
Pomylił sie spytacz sie doktorów priawa. 

Krak., Wietor. (?) Prussmann K. Histor. o stworzeniu nieba 
i ziemie (1543?). 

Regimen sanitatis. ob. Mymer. v 

Rey M. Krótka rozprawa między panem, 

woytem i plebanem. Krak., Mar. Scharff. 
Rhegius Urb. Cathechesis Illri. Principi 

Frań. Othoni dicata. Lipsiae, Wolrkb. 
Roysius. Carmen funebr. in obitu Gamrati. 

Crac, Ungler. 

— De apparatu nupciarum Elisab. Crac, 
Ungler. 

— „ „ „ Crac, Yietor. 
Rubricella, Crac, Yietor. 
Rudimenta supputacionis ecclesiae. (Joan- 

nes. Spange (berg ?) (ded. Joan. Holbegel). 

Crac, Yietor. 
Rudnicensis M. Compendiosum examen. 

Crac, M. Scharff. (1520. 1529. 1536. 1541). 
Sabinus Georg. De nupciis Sig. Aug. et 

Elisae. Dedic Stanislao Dziaduski. Crac, 

Yietor. 

— et Ecloga ad Stanisl. a Lasco. Franco- 
ftirti ad Oderam. 

— Poemata (ad A. Krzycki, Hosium, Knobels- 
dorfium, St. Lasco, J. Dantiscum, J. Pre- 
rembium, J. Bogum, etc.) Lipsiae, Yogelius. 

Savonarola H. Expos. et med. in psal. 

Miserere. Gedani, Rhodus. 
Schottenius Herm. Yita honesta, Graccho- 

viae, Math. Scharff. 
Spangenberg J. Computus eccles. Crac. 

Yietor. (1546. 1552. 1554. 1572). obacz 

Rudimenta. 
Stancarus Franc Mantuanus. Ex Seder 

Olam, id est: Ex serie vel historia mundi, 

tractatus de decem captivitatibus Judaeo- 

rum. Yenet. 
Szamotulski Yenc. In nuptiis Sigism. Aug. 

et Elis. Crac, Ungler. 

Ticzinensis. In aug. nuptias jun. regis 
Sigism. Crac, Yietor. 

Wicelius Georg. Cathechisticae Questiones. 
Crac, Scharff. 

"Willichius Jodocus. De salinis crac. ob- 
seiTatio, ded. Sev. Bonero. Crac, Yietor. 

Yrancius Ant. Gratulatio in nuptiis Sigis. 
Augusti. 

Wyłożenie (Pańskiej Modlitwy krześciań- 
skie). Krak., Wietor. 

Zenobius Sophista. Epitome paroemiarum, 
cum scholiis Geor. Libani, ded. Sever. Bo- 
nero. Crac, Math. Scharff. 

1544. 

Agricola. Elucidarius theol. Crac, Yietor. 
Beschreibung d. Hochz. Sigis. Aug. mit 

Elisab. 
Caesarius. Dialectica. Crac, Math. Sehaiff. 
Ca to. Disticha moralia Er. Roterod. cas<^ig. 

Katonowe wiersze obyczajne. Crac, Yittor. 
Confessio fidei Acad. Colonien. ed Dzierz- 

gowski. Crac, Yietor. (1557). 
rebenius. Hist. nativ. J. Christi. Crac, 
Yietor. ob. Sybilla. 34 ir)44. — 1545. Dccreta et coustitutiones 8}^lo(lale8, tem- 

pore prcsidontio Potri Archiep. Gnes. Grac- 

chow., Mat. Scłiarft". 
Deere ta et eonstitut. synodi prov. Petric. 

(redaet. per M. Croiueruni). Crac. , Scharif. 
Devai Matyjis. Aztiz paraucsolatnak a hit 

ag^azatinak a raiatyaknak, es ahit pecsótinck 

rovideii vak' Magyarazatja (Krak. około 

1544) b. m. i r. 
Dom en i eh i Ludov. Rime (ded. alla Bona 

roina di Polonia) Yenegia, Gabr. Ferrari. 
Eck Val. Pannoniae luctus. obacz Luctuś. 
Elueidarius dial. theol. stud. pcrutili.^. 

Crac, Scbartr. (1549. 1555). 
Elueidarius dialogicus (J. Wolscii?). Crac., 

Vietor. (15.55). 
Felstin Seb. Directiones musicae. dod. Ni- 

col. Herborto. Crac., Vietor. 
Georgie wic z B. De aflictionc tara capti- 

vorum. Antwcrpiae. 
n e g e n d o r f i n u s. Stichologia. Crac, Ungler. 

(15^4. 1535). 
Historia nativ. ob. Crebenius. 
II o z y u 8 z. Hymny duchowne. Krak., Wictor. 

wdowa. (?) 
Joannea Antonius Cassoyiensis. Epigram- 

mata in Antonium patrem suum civem cas- 

saviensem inque patemos amicos. Crac. 
Jreneus Joannes. Apologia pro sexu foemi- 

neo. versa per Joan. Broscium. (ded. Jadw. 

królewnie pol.) Francof., Brubach. 
Knobelsdorf. Eu. Ad Tid. Gisium. Paris, 

Wechcl. 
L a e t u s Poiuponius. De Romanorum magistr. 

p. Ayclilerum. Crac, vidua Ungler. 
Lamchonius J. Opusc. de causis cclips. 

Crac, Scharff. 
Langus J. De Virgine Deipara. Crac, Vie- 

tor. (i 1543?). 
LubelczykA. Baptismus Armenorum. Crac, 

Ungler. 

— Anna spiritualia contra Turcas. 
Luctus Pannoniae. (Carmina.) (pisali: J. 

Langus, J. Canierarius, Jac Piso, Cl. Ja- 
nicki i inni). Crac, Yietor. 

Menno Sini. Een korte Belijdinghe. (prze- 
ciw J. Łaskiemu). Eniden. 

Orichoviu8 Stan. Baptis. Ruthenorum. Crac, 
Yietor. 

— Ad Sigis. Turcica secunda. Crac, Ungl. 

— „ „ „ Crac, Yietor. 

— Oration an Sigis. die Kriigsriistung w. 
Tiircken. b. dr. (dwie edycye) 

Perottus De componendis epistolis libellus, 
edd. Mymer. Crac, Yietor. 

Plutarchus Cheroneus. Libellus de libcris 
educadis piane aureus Guarino Yeronensi 
interprete. Gracchoviae in offic. Matthiae 
Scharffenberg. 

Proboszczowicz Piotr. Przejrzenie przy- 
giął światowych na r. 1544. Kraków. 

Rubricella. Crac, Yietor. 

Sab inna. Poematum libri tres ad. And. 
Critium. Argent., b. dr. (1543). 

Sarcer Erasmus. Aunemontanis. Dialectica. 
Crac, Spangenberg J. Quacstione8 musicae in 
usum scholae Northusianae. Gracchoviae, 
Math. Scharffenberg. 

— Tenże. Trivii Er(»temata. Crac, vidua 
Ungler. 

Sybilla Eryth. De Christo carmen edd. 

Crebenius. Crac, Yietor. 
Synod us Gnesnensis. Crac, Scharff. ob. De- 

creta. 
Szekely Istvan. A' keresztyensćg funda- 

mcntomaról való róvid Tanusag. H Kia- 

das. Krakoban. Bendzedi Szekely Istyan. 

(1538. 1.546). 
Ustawa o chwale bożej X. Prask. Króle- 
wiec. Weynreich. 
Wernherus Georgius. Epłgrammata. Cnie 
W i c e 1 i u s G. Quaestione8 cathechisticae. 

Crac. 
Vi da M. Heronim. Peeticanim libri III. ad 

Sev. Bonenim. Crac, Yietor. 
Vi o Cajetanus Thom. Adversu3 Lutheranos 

opuscula. Crac, vidua Ungler. 
Wolski M. Oratio ad Carol. V. Caes. nomi- 

ne Isabellae. Spira. 

1545. 

Andronicus Tranąuilllus Dalmata. Ad o- 
ptimates pol. admon. ad St. de Górka. Crac, 
Yietor. (1584). 

— Dialogus philosophandumve sit. Crac, 
Yietor. 

Archintus Philipp. Christiana expl. de fide 
cum pracf. Stan. Hosii.I (Z rozkazu Dan- 
tyszka przedrukowane). Crac, Yietor. 

Articuli fidei Univ. Loyaniensis. Crac, 
Yietor. 

Articuli Orthod. relig. respic Crac, Yietor. 

Bembus P. Carmina non impr. Regiomonti. 
Benedictus J. De yisionibus et reyelat. 

Ded. J. com. in Tanioy. Crac, Yietor. 
Błonie Nic. Tractatus. Lugduni. 

Caesarius. Dialectica lY. ed. Cr. Yiet. (1546. 

(Scharff.) 50 (Ungl.). 58 (Sybeneycher). 69 

(Scharff.) 
Carmen funebre principis Elisabeth. Crac, 

Yietor. 
Catechismus in preuss. Sprachc. (p niem. 

i staroprusku). Królewiec, Weynreich. 

— V n n (poprawny). Królew., Weynreich. 
Chrisostomus J. Oratio de avaritia Mar. 

Cromero interpr. Cracoyiae. 

— Orationes duac dc hum. , uxore. Crac, 
Yietor. 

Cicero ad Herennium. Crac, Yietor. 

— Epistolae breyiores. Crac, Scharff. 

Dantiscus. Christiana de fide et sacramen- 
tis. Crac, Yiet. 

Ecchius. Ad Benedictmn S. I. med. elegiae. 

Crac, Yietor. 
E p i c e d i a de morte Elisab. b. w. m. Pragae 
Explanatio de fide Christ. (Dantiscus et 

Hosius). Crac, Yietor. 
Franconius Math. Carm. grat. Sam. Ma- 

ciejoyio. Crac. (Yietor?). 1545. - 1546. 35 — Declamatio cle pestilentiae clade. Crac, 
Mat. Scharff. 

— Oratio in obitnm divae Principis Elisa- 
bethae. Crac, Scharff. b. w. r. 

Gyurgewits. Dc afflictione captivorura. 
Yormatiae. 

Hillebrandus. Exhortacio ad consacerd. 
Crae., Ungl. vidua. 

Holtorpius B. Elegia de obitu Stan. Ra- 
pagelani. Regiomonti, Weynreich. 

Institutione (de) puerorum. Crac, vid. 
Ungler(?). 

Joann es Campensis. Enchir. Psalmorum. Pa- 
ris, Jac Bogardus. 

Kempis (a) Tom. O naśladowaniu Chryst. 
-tł, ks. Adryan Zak. S. Franc Krak., Ungler. 
(1551. 1568). 

Księgi próbowane przez doktory i ludzie 
nauczone kościoła rzymskiego, dedykowane 
Hedwidze Marchiancze brandeb. obacz Wy- 
wód. Krak., Unglerowa wdowa. 

Langu sJ. Ad S. Macie jovium. Crac, Vietor. 

— In divara principem Elisab. Crac, Vietor. 
Libanus G. Paraclesis ad graec lit. studio- 

sos. De gaudio domin, resurrectionis, sermo 
habitus 1528. Crac, Vietor. 
Lublin Val. (Lubelczyk). De impotentia et 
causis ineptiae? 

— Bellum theol. c Turcas. Crac, Ungl., vidua. 
Lasko J. Defensio verae doctrinae de Chr. 

incarn. Bonae, Mylius Laur. 

Marsze wski. Epitaphium Gamrato. Crac, 

Vietor. 
Methodus confessionis. Crac, Ungl. 
Miechowita Mac. Wypisanie dwojej Sar- 

macyi. Krak., Mar. Scharff. (1535). 
Mis sale pro itinerantibus. Crac, Mar. Scharff. 

(Dwa przebicia). 

— Toż. Crac, Yietor. 

Modrzewski Fr. Ad archiepiscopos, episc, 
presb. De poena homicidii. Crac, Yietor. 
(1541. 1543). 

— Ad Senatuni, addita est Oratio Philaletis 
perip. Crac, Scharff. 

Mon w id. Kancyonał (po litews.). Królewiec. 
(1545?). 

Nauseas Frid. Concio funebris Elisab. Regi- 
nae Polon. Yiennae. 

Prudentius Nic. Restit. doctr. ad sens. prist. 

Crac, Scharff 
Przykażą nye boże lOro. Crac, Yietor. 
Przyłuski Jak. Ad eąuites pol., pro turo. 

bellum. Crac, Yietor. 

— Funebre carmen Elisab. Crac, Yietor, (dwie 
edycye). 

— Gratul. carmen Maciejovio. Crac, Ungler. 
Rapagelan. De ecclesia ejusque notis. Regio- 
monti. 

Regius J. Ben. De yisionibus, obacz: Bene- 

dictus. 
Rej M. Żywot Józefa. Kraków, Ungler. 
Royzius P. Ad Ep. Crac. Sam. Maciejovium. 

Crac, Yietor. 

— Carmen funebre in obitura Pet. Gai^rati. 
Crac, vid. Ungler. Rozrayślaniao bożym umęczeniu. Kraków, 

b. r. (około 1545), Hel. Floryanowa. 
Rubricella. Crac, Ungler. 
Salblingen. Concentus: 4,5,6 et 8 vocuni, 

(et Henrici Fincki, musici Alexandri Regis 

Polon.). 
Schotenius Herm. Yita honesta. Gracchov., 

Math. Scharff". 
Scultetus Alex. can. varm. Cbronographia. 

Romae, Cartular. 
Seklucyan Jan. Oekonomia albo Gospo- 
darstwo, jako się każdy cłu-ześc. człowiek. 

Królew., ileinr. (1 1540 razem). 
S i b i 11 a Ery threa. Carmina , per Libanum 

Georg., edd. G. Przcworscius. Crac, Ungler. 
Szamotulski Yenc In funere Elisabethae. 

Crac, vid. Ungler. 
T e r e n t i u s. Comoediae, dedyk. Bonerom. 

Francgfordiae, Eichhorn. 
Ticzinensis Georg. Ad Sig. R. Polon, in 

fun. Elisabetae, cai-men eleg. Crac, Yietor. 
Tobiasz, z łać. na polsk. przełóż, (przez 

Białobrzeskiego??). Krak., Scharff". Marek. 
Trzciana (de) Joannes. Yita Mich. Gedroici. 
Y a 1 e n t i n u s Cantius. Ex publ. Terentii come- 

diis colloq. formulae, ydiom. polonico dona- 

tae. Crac, Mat. Scharff. 
Yalentinus Lublinensis. obacz: Lubelczyk. 
Willichius Joan. Comm. in artem poet. 

Argentinae. (1539). 
Wywód prawdy przez przykłady, obacz : 

Księgi próbowane przez doctory. 

1546. 

Admonitio legatorura. 

Azonnak azon kónyre (IH kiadas). Krak- 

koban. 
Caesarius. Dialectica. Crac, Scharff. 
Camerarius J. De invoc sanctorum, conv. 

M. Isinder, ded. J. Dantisco. Regiomonti, 

Weynreich. 
CervusTucholiensis. Farrago actionum. Crac, 

Scharff. 
Cicero. Oratio pro Quintio. Crac, Ungler. 

— Epistolae. Crac, Scharff. 

Cocihleus. Novae opiniones luther. Crac, 

ad S. Bernard, 
Compendiosum examen, maxime necessa- 

rium. Crac, Haer. Marci Scharff. 
Demosthenes. De pace, S. Maricio interpr. 

Crac, Ungl. 
Diurnale. Crac, Scharff. 
Erazm Roterdamczyk. Anatomia Marc Lutra, 

tł. Zrenczycki. b. w. m. 
Gnapheus Fult. Wilch. De discrimine doctri- 

nar. Regiomonti. 
H e s i o d u s. De insomnio a Chr. Heyl. Gcdani, 

Rhodus. 
Holtorpius Bern. Elegia dc obitiŁ^apa- 

gelani, ed. U. Regiomonti, Weynreich (1545). 

— Epicedion in funere Elisabethae conjugis 
Sig. Aug. reg. Pol. Regiomonti. 

Honterus. Rudim. cosmographiae. Tiguri. 
Langus. De se ipso ad J. Anton, elegia. 
Crac, Scharff. 36 1546. — 1547. Lasco J. De fug. Pap. illicit. sacris. (1546?) 
Lucianus. Do insomnio seu \ita, encomium. 

Gedani, Rhodus. 
L Ul) ul u 8 Sig. Kudimcnta grammatlces, ab 

authoro nuper rorisa. Crac, Math. Scharff. 

(na początku data \[>iC), na końcu r. 1546). 

(ihacz: Rudiracnta. 

Motliodus Confcssionis. Crac, vidua Ungler 

et Przeworscius. 
Mt)dreviu8 A. Ad Sigis. I. de contemptionc 

Ifgis. b. ni. i dr. 

— Ad populum ąuerela de contemp. legis. 
Crac, ScharflF. 

— Oratio dc legatis ad concilium. Crac, 
Scharff. 

M u r Ul e 1 1 i u 8. Diction. var. rerum. Crac, 
Scharff. (1526). 

Orzechowski St. Ecclcsiae contra M. Luth., 
dcfensio. Crac, Vietor. 

— Pro eccl. Chr. ad Sam. Maciej, et Jac Pri- 
lusins ad Mart. Luther. ad consor. hort. 
Crac; Victor. 

O zora i Emcr. A' Kriztusróz ćs azo Ekkló- 
siajanil. Krakkóban, Ir. Ozorai Irare. (De 
Christo ejusąue ecclesia). 

Priluscius J. Cannen hort. ad M. Luthe- 
rum. Crac. (?). ob. Orzechowski St. 

Proboszczowicz P. Almanach mit sampt 
den Evang. Crac, Scharff. 

— Przejrzenie przygód na r. 1547. Kraków. 

Rubricella. Crac, Vietor. 

Rudimenta grammatices. (Zaborowskiego). 

Crac, Scharff. 
Seklucyan. Oeconomia. Ki-ólewiec (i 1545). 

— Catechismus. Królewiec, Daubman. (1541. 
1.546. 1548. 1568). 

Sleynensis (Stratander). Oleum juniperi 
Cjuomodo etc. Crac, Vietor. 

— Wypisanie krótkie, jak ma być olejek jałow- 
cowy pożywan. Kraków, Wietor. 

Spangenberg J. Computus eccles. Crac, 
Yietor. (1572). 

— Toż. Crac, Hier. Scharff. (1559). 

— Quaestiones musicae. Crac, vidua Floriani. 
(i b. r.) (1584). 

Summarius Computus. Crac, Scharff. 
Szckely Estwan. A keresztyengseg funda- 
mentarol való tanusag. Kraków (1538) (1544). 
WildenbergH. Philos. cpitome. Lugd., Barb. 
Zaborowski S., ob. Rudimenta. 

1547. 

Abrogatio abusuum in jud. Scabinali, p. Groi- 

cium. Crac, vid. Ungler. 
Campensis Joan. Praecationes ad J. Dan- 

tiscuni. b. w. ni. (1.534). 
Catechismus a prasty szadej, moksłas skaj- 

tima (prur Mosvidiu.sa?). Karaliauczui. 
Dawid. Zołtarz, p. Wal. Wróbla. Krak., 

Scharff (1539). 
Demosthenes. Pro lib. Rhodiorum, edd. 

Mariciiis. Crac, Scharff. 
Dubravius J. De pisoinis, Fr. Turzoni cpi- 

ecopo nitr. Vrat., YinkJ. E ras mus Roterodamus. Lingua, dedic Ch. 
Szydłowiecki. Basil., Froben. 

Ermannungen, Rathschliige und Werbun- 
gen von Tiirckenkrieg. (D. Napragi Abge- 
sandter in Polon, Chr. Warhowitzy). (drei 
Orationen). Frankf., Joh. Collitz. 

Groicki, ob. Abrogatio. 

Hoppius J. Oratio in obitum Abr. Culmen- 
sis Lithuani. Rcgiomonti. 

1 1 1 i c i u s P. Idillium in laudem Samuelis 
(Maciejowski). Crac, vid. Ungler. 

M a r i c i u 8 Simon. In Ciceronem annot. Crac, 

Scharff. 
Melanchton Phil. Rhotoricae institutiones, 

ed. Georg. Major. (Crac, Scharff?). 
Moderatio sumptuum judiciariura. Crac, 

Ungler. (1547?). 
Modrzewski Frycz. Querela de contemp. 

legis div. in homic Crac, Scharff. 

— De legatis ad concil. christianum mit. Crac, 
Scharff (?) (1546). 

Mosellanus P. Tabulae de schematibus, ed. 
G. Major. Crac, Scharff. 

M o 8 V i d i u 8 Marc. Moksła krikszczionszka 
(Lutra). Królewiec. 

Orzechowski. Ad Nicol. Radivill. b. m. i r. 

Proboszczowicz. Przejrzenie przygód swiat- 
skich. Krak., Wietor. (1546). 

R e u 8 n e r Jerem. Ermannungen, obacz : Erman- 
nungen. (1595). 

R o y 8 i u 8. Inclyto Quir. Regi Ferdinando. 
Crac, b. dr. 

Rubricella. Crac, vidua Ungler, 

S a b i n u 8 Georg. Oratio habita in funere 
Dorotheae conj. princ. Alberti. Regiom., 
Weynreich. 

Salomon. Proverbia, p. J. Campensem. Crac, 
Scharff. 

Seklucyan Jan (czy tćż Łukasz N.). Roz- 
mowa o pogrzebie krześciańskim i papie- 
skim. Królewiec 

— Cathechismus t. j. Nauka. Król., Weyn- 
reich. 

S e n e c a. Formulae vitae honestae. Crac, 

Yietor. 
Spangenberg. Computus eccles. Cracov., 

Scharff. 

— Dialectica. Crac, Scharff. 
Stancarus Franc Conciliat. ąuorumdam 

locorum Scripturae. (Expl. epistolae Jacobi ?) 
Basil, Parcus. 

— De decem captivitatibus Judaeorum et san- 
guine Zachariac. Basil., Parcus. 

— Ebreae gramm. institutio, ded. J. Fuggero. 
Basil., Parcus. 

— Esposizione de la epistoła canonica de San. 
Jacobo. Basil. 

— Opera nuova delia reformazione. Basil., 
b. dr. 

— Explicatio epistolae D. Jacobi. Basil., Par- 
cus. 

Suchten Alex. Yandalns, comiti a Górka 
Cast. Posn., dedic. Regiom., Weinreich. 

Tricesius And. In diem natalem Christi. 
Crac, Scharff. 1547. — 1549. 37 Wildenbergius H. Katioualis philos. in 

dial. Arist., epitome; dedic. Tidem. Gisoni 

episc. Crac, vidua Yietor. 
Woczehovius. Consilia adv. pestem coUe- 

cta. Crac. 
Wolski Marc. Gratulatio Caes. Carolo V. 

nomine Sigism. I. 

1548. 

Albertus Magnus. Isagoge. Crac, Scharff. 
Almanach f. d. J. 1548. Crac, Yietor. 
Billicanus. Epitome dialectices. Crac, 

Scharff. 
Campensis Joannes (van den Kampen). 

Enchiridion psalmorum, ded. Joanni Dan- 

tisco (J. von Hofen). Basileae. 
Dantiscns. Hymni ad imit. Prud. edd. Ho- 

sius. Crac. 
Dawid. Soltar. thim. Szekely Istvan. Krak. 

Jer. Vietor. felesighe hazaral. (u wdowy 

Wietora druk. Marek Strykov). 
E ras mus Rotherod. Civilitas morum. Crac, 

Hi er. Scharff. 
Exemplar pacis J. Reg. Pol. et M. Prus. 

Aug. Vindel., Ychardus. 
Franconius M. Nachr. vom todtlichen Ab- 

gang. Sig. I. Krak., Scharff. Hier. 

— Oratio in mortem Sigism. Crac, Scharff. 
Hier. 

Funcken, Der CHI psalm geprediget. 

Konigsb. .Weynr. 
Georgiewicz. De sancta Trinit. Viennae. 

— Pro fide Chr. cum Turca disp. Crac, Ungl. 

— Disputationis cum Turca descrip. Crac. 

— Prognoma in praesagium Musulman. Crac, 
vidua Ungler. (1551). 

— Rozmowa z Turczynem. Krak., Ungler. 

— Wieszczba tureck. obrzezańców. b. m. i r. 
Gundelius. In mortem Sig. Regis Pol. 

Crac, Ungler. 
Honterus. Grammatica. Crac, Scharff. 
Hoppius J. De obitu Cunradi Lagi. Regio- 

monti. 
Hottorpius. De peregrinacione S.' de La- 

Bco. Reglom., Weinreich. (1577). 
Hymni aliąuot. ecclesiastici cum epig. Roy- 

zii edd. Hosius. Crac, Yietor. 
Jus ten-estre nobil. Prussiae. Lubi. (?) 
Knobelsdorf. Pol. Sig. I. epicedion. Crac, 

Yietor. 

— Dantisci epicedion. Gedani, Rhode. 
Kromer. Oratio in fun. Sig. L Crac, Yietor. 

(1550. 58. 68. 82. 89). 
Lang Joan. Carminum lyr. lib. Aug. Yind., 
Urhard. 

— In obitum Sig. I. Crac, Scharff. 
Leopoliensis Joan. De recte cur. ovibus 

Chr. Crac, Ungler. 
L i e b 1 e r Georg. Philos. natur. Isagoge. Crac, 
Lancut (a) Joannes. Algorith. linealis. Crac, 

Hier. Scharff. (1556. 1558. 1562). 

— „ „ „ Crac, H. Yietor. 

Łaski St. Innocentia Aiberti I. exposita. 
Maciejowski S. Sermo in fun. Sig. Crac, 
Ungl.? Maricius Simon. In M. Tulii Cic. annot. 

Crac, Scharff (1547). 
Moschus. Epitaphium Bionis interpr. Petro 

lUicino. Crac, vid. Ungl. 
Novicampianus. De accentibus. Crac, 

vidua Ungl. (1551. 1567). 
Nuptiis Adr. Pauli etBarb. Dreslcr. Gedani., 

Rhodus. 
Orzechowski. Diatribe contra calumn. ad 

And. Mielkicium, ded. Jac Przyłuski. Crac, 

vid. Ungler. 

— Funebris oratio Sigism. Crac, Ungler. 

— Omata et copios. oratio in fun. Sigismundi. 
Yenet., b. dr. 

— Pro exequiis Sig. Jagell. b. m. dr. 

— Oratio de legę c Turcas. Crac, vid. 
Ungler. 

Phaedrus Sig. Epiced. in mortem Sig. I. 

Aug. Yind., Urchard. 
Prilusius Jak. Statuta r. Pol. method. disp. 

Crac, vid. Yietor. 

— Epitaphia divo Sigism. scripta. Crac, Ungl. 
Roterodamus Erasmus. Absolutiss. de 8. 

orationis construct. libellus. Crac, Scharff. 
Royzius. Hist. funebris, in obitu Sig. Crac, 

Ungler. 
Rubricella. Crac, vid. Ungler. 
Seklucyan. Catechismus. Królew., Daubmann. 
Sig. Aug. (Zwoł. sejmu) b. m. dr. 
Spangenberg J. Dialectica. Crac. Hier. 

Scharffenb. 
Stan car. Gramm. inst. ling. hebr. sumpt. 

Sam. Maciejowski. Crac, Joann. Helicz. 
Stetkiewicz Wojciech. Medicinalia prae- 

cepta. Crac, Scharff. 
Ticzinensis Georg. Ad Sig. Aug. in fun. 

Sig. I. Crac, Yietor. 
Tricesius And. El. in mortem. S. I. regis 

Pol., ded. Jod. Lud. Decio. Crac, Scharff. 
Wildenbergius Hier. Aurimontanus. Na- 

turalis philos. epitome. Crac, vid. Yietor. 

— Moralis philos. epitome. Crac, vid. Yietor. 
(1549). 

Wolski Marc. Oratio in fun. Sigis I. (druk?). 

1549. 

Agenda sive obseąuiale edd. Dzierzgowski. 

Crac, Scharff. 
A gr i cola. Elucidarius dialog, theolog. Crac, 

Scharff. 
Calvinus Joan. Comment. in epist. ad Hebr. 

dedic. Sig. Aug. lY. ed. Geneva, Gerard. 
Cantius Yal. Ex Terentii comoeliis collo- 

ąuiorum formulae, cum sententiis idiomate 

polonico donatae. Crac, Scharff. 
Chrysostomus. Orat. YIH ed Cromer. 

Mogun., S. Yietor. (czy 1550). 
Cicero. Ad Herennium Rhetor. Crac, vidua 

Yietoris. 1549. 
Cobylinus. Compend. logicae encycl. Crac, 

Ungl. (1539). 
Cosmius Jo. Epistoła ad concionatores 

Crac, vid. Ungl. 
Crescentyn. Xiegi o gospodarstwie. Krak., 

Ungl. (1571). ' 38 1549. 1550. Devai Biro Matyiis. Orthopraphiu unf^arica. 

Azaz i{,'az inis niadjilrol valo tudcman Ma- 

f,'yar iielvcnn irattatott. Mnstau pedig ujeii- 

naii ino^' ij^azittatott o kinyomtatott. (cdy- 

cva (Irii^^a) Krak. (ló.">0). 
Duł)ravius J. Oratiuncula in nuptiis Sigism. 

Prostannac, Gunthcr. 
Franconius. Paraencsis Christiana quoino- 

do Diviniiin Numen placanduin sit. Crac, 

vid. Vietor. (1551). 
G a 1 c n u s. De vcnae scctione , Jos Tectan- 

dro Cracovien. interprcte. Lugduni. 
G a z i u s Ant. Physicns Sigism. R. P. Aerarium 

sanitatis. Patavii, Fabrianus. 
G lar pan u s. De VI. aritin. spcciebus. Crac, 

Scharff. (inne b. r. 1.538). 
Grainniatica Crac, ScharfF. 
Hcgendorfinus. Stichologia. Crac, ScharflF. 
Historya o żyAvocie i sprawach Alcx. W. 

Krak. wdowa Unglerowa. (1550). 
Hosius Stiin. Verae christ. doctr. prop. adv. 

Brent. Antvcrp., Stelsius. 
I gaz Ivas modjarol valo Tiidomany niagyar 

Nyelvcn Krakkoban. 
Illicinus Petrus. Praefatio de homine et 

discii)linis. Crac, Ungler. 
Introductio (Arithmetices) Crac, Scharff. 

(1550. 15G5). 
Janicki Kleui. Tristimn liber I. bez w. ui. 

i r. (1549 lub 1.550 V). 
Koncianin Valent. obacz Cantins, 
Koźmin Jan. ob. Cosmius, Myon. 
Kromer (Cromerus). Oratio in synodo nu- 

per habita. Mog., Behem. (1.550). 
K u p i e c z to jest kształt a podobieństwo są- 
du bożego ostatecznego przez Scklucyana. 

Królewiec 
Lang J. in obitum Sam. Maciejowski. Crac, 

Lazar. (1550?). 
Lasco Joannes. Breyia de sacr. eccles. tra- 

ctatio. Londini. (1.5.52). 
Leszcz yc Jan. Orationes Regni aureae. b. 

m. dr. 
Liturgia sen missa obacz Lubelczyk. 

(1549). . 
Lubelczyk. Liturgia seu missa Armcnorum 

ded. a. 1.549. Crac, vid. Ungl. b. w. r. 
Lwowczyk Jan. De matrimonio neąue lici- 

to nefpie valido inter haer. et cath. 

Magyar Abóczc. (elera.). Krak. 
Modlitwa do Trójce Św. przeciw nieprz. 

kość Św. (z drzew, z r. 1.532j Krak., Wietor. 
Myon Seb. Elegia dc bono. Cosmius J. Epist. 

ad mini.stro8. Crac, Ungler. 

Narzekanie smutnej matki korony Polskićj 
przez Seklucyana. Królewiec. 

Orzechowski S. Epistoła de coelibatu. b. 
m. dr. 

Rozmowa nowa (wierszem). Ki-aków. 

Rubricella prcmisl. Crac. 

— qnot. CracoY. Crac, vid. Ungler. 

Schotenius Herm. Vita honesta. Crac, 
ScharflF. (1541). Seklucyan. obacz Kupiecz, Narzekanie. 

Szczodrkowicz Stan. Rozmowa niektóre- 
go pielgrz. z gospod, o obrządk. kość. 
przeciw Luteranom. Krak., b. dr. 

Under r i cli tunge: wie nmn sich in den 
Artickeln der Colmeschen handtfeste hal- 
ton sol. Dantzick, Rhodus. 

V i c e 1 i u s Georg. Cathechisticae ąuaest. Crac, 
ScharfF. 

W i 1 d e n b e r g i u s Ilier. Aurimontanus. Mora- 
lis phil. epitome. Dedic. Tidem. Gise. Crac, 

V. Yietor. (1548). 

1550. 

Appachanie. (czy z Napachania Ant?) An 

licet Regi Sig. Aug. incorpor. Ducat. Li- 

thuan. (?). 
Batizi Andilis. Kereztycni tudomaurul valo 

kónyyeczke. Cracov. Stricokovia beli Lazar. 
Benedictus Jan. Libell. de yisionibus. Mo- 

gun., Behom. 
Bojus Conr. Mnemo-synon bibliorum. Crac, 

vid. Ilier. Yietor. 

C a e 1 i u s S ecundus Curio. Schola sivc de 
perfecto grammatico libri III., dedic. Jo- 
anni C(jmiti Tharnovio Castell. Cracov. 
Basileae, Oporinus. 

Caesar J. Dialectica p. G. Rndolphi. Crac, 
V. Ungler. 

Chrysostomns. Orationes octo p. M- Cro- 
mer. Moguntiae, Behem. 

Cicero. Epistolae brcYiores edd. Mat. Fran- 
conius. Crac, Scharff. 

C o c h 1 e u 3 J. De votis ad Nic. archiep. gnesn. 
Mogunt., Behem. 

Cosmius J. (a Koźmin) ob<acz'^Oratio. 

Cromer Mar. Oratio in Synodo cracoyiensi 
Moguntiae. (1549). 

— De Sig. I. paneg. Mogunt., Behem. 

D a y i d. Psalm. CXXIX. (muzyka C. G.) Krak., 
Łaz. (około 1550 do 1556). 

— Psalm LXX. S. K. muzyka C. G. Krak., 
Łaz. (około 15.50 do 155G). (Porównaj rok 
1556). 

Dictionarius trium lingiianim: Latine, 
Theutonice, Polonice. Cracouie apud here- 
dcs Marci Scharffenb. ob. Murmelius. 

F i n c k i u s Henricns musicus Alexandri Re- 
gis Polon. Schoene Lieder s. 1. (circa a. 
1.5.50). Po rów. Salbingensis 15-i.5. 

Forma absolutionis (pro fratemit. Ecclesiae 
in Czyrmno). Crac. 

Herberstein. Commentarii della^Moscovia. 
Yiennae, Skrzetuski. 

Historya o żywocie Alexandra' W. Krak., 
Unglerowa. (1.549). 

II o c h U) c i s t e r t h u m des teutsch, Ordens in 
Preussen. 

Konstitutia sejmowa, ob. Potwierdzenie. 

Lescinius Joan. Orationes consiliorum re- 
gni ad Sigismundum Aug. de haeresi. Crac. 

Lupulus Sig. Rudimenta gramm. Crac, 
Yietor. (1542). 1550. 1551. 39 Sig. Łęczycki Sebastyan. Sofrona trag. 
Maci ej o vi lis Sam. et Cromerus. Dc 

I. Paneg. funebres. Mog., Behem. 
Modlitwa ludu pospolitego (z nutami). Krak., 

Łazarz b. r. (około 1550 — 56). 
Modrevius. Dialogi de utraąue specie coene 

Domini, b. dr. 
Muncez And. Elegiarum liber. Regiomonti. 
Murmcllius. Diction. trium linguarum. 

Crac, Scharff. (1526). 
M u r z y n o w 8 k i St. Historya o Franc. Spierze. 

Królewiec, Alex. z Litomyśla. 
Oliwinski Ign. Pieśni nowo wybrane kn 

uź}'tk. zborów, (są i z Prudencyusza prze- 
kłady.) b. m. dr. 
O rat i o dominica. To yest modlitwa pańska, 

b. m. i r. Krak. (1550 lub 1556). 
O rat i o ad Julium III. de concilio. Epist. 

ad Fr. Stancarum. (Aut. Joann. Cosmius??) 

Crac, vid. Ungler. 
Oratio dc inauguratione Barbarae Reg. 

Crac, Scharff. 
Orationes Consil. Regni ad Sig. Aug. de 

haeresi tollcnda. (Orat. And. Zebrzydow- 
ski). Crac. poró^Miaj Lescinius. 
Pieśń o bożym umęczeniu (z nut.) Krak., 

Łazarz, (około 1550 'do 1556). 
Pieśń o narodzeniu pańsk. (z nutami). Krak., 

Łazarz. 

— „ „ „ J. H. Krak., Łaz. 

Pieśń o przeciwnościach żywota czł. chrz. 

(z nutami). Krak., wdowa Wietorowa. 
Pieśń nowa która zawiera w sobie modli- 
twę. Krak., Laz. (około 1550). 
Pieśń o Św. Krzysztoforze bardzo piękna. 

(około 1550). 
Pieśń druga o przyjściu pańskićm. Krak., 

(Łazarz). 
P y o s n k a na dzień narodzenia pańs. (z nut.; 

Krak., Łazarz, (około 1550). 
Plutarchus. De liberis educandis. Crac. 

Scharff. 
Potwierdzenie praw koronnych. 
Przestrach na złe sprawy ludz. żywota. 

(z nutami). Kraków, Łazarz b. r. (około 

1550). 
Rosenhaim Petrus. Mnemosinon bibliorum 

memoriale, edidit. Conr. Bojus (Boyarus) 

Monoreus (Norembergensis). Ded. Joanni 

de Ruelles. Crac, Hier. Vietor. (1542) 

obacz Bojus. 
R o y s i u s. Naenia in fun. Maciejowski. Crac, 

Lazar. 
Rubricella crac. Crac, v. Ungler. 
Sabinus G. De nuptiis Alberti Marchion. 

Regiom. 
Sanguszko Kowelski.- In nuptias Leo Sa- 

piłiae. 
Schneberger Ant. Medicamentorum sim- 

plicium cathalogus. 
S e f e r Mirnoth. Crac, Izaak Aur. 
Spangenberg J. Computus eccles. Crac, 

Scharff. 

— Quaest. musicae. Crac, Scharff. 

— Compendium ecclesiasticum. Crac, II. 
Scharff. / — Rhetorica. Cracov. 

Sylyius Const. Comment. regiae pompae in 

coron. Barbarae. Crac, Lazar. 
Sztaray Mihaly. Comoedia lepidissima de 

matrimonio sacerdotum. Crac, Kerekotzki 

Ferenz. 
Yergerius P. Dodeci trattatelli. 
Yergilius. La georgica tradutta dal Mar. 

Negricoli Gentil, delia Bona Sforza Reg. di 

Polonia. Yenezia., Bascarini. 
Wapowski B. Kronika polska ob. Biel- 
ski Mar. 
Zebrzydowski A.* Oratio de haeresi tol- 

lenda. b. m. dr. ob. Orationes. 
Zygmnn. Aug. Przysięga na sejmie b. m. 

dr. ob. Potwierdzenie, ' 

1551. 

Arundinensis Joannes De natura ac di- 

gnitate hominis. Crac. (1554). 
Aujezdecki obacz Seklucyan. 
Aurifaber And. Succini historia. Konigsb. 

Bielski. Kronika świata. Kraków, Florya- 

nowa wdowa. 
Bullingerus. Tract. de coena Domini edd. 

J. Łaski. Londini. 

Calay Mich. Paulus Polonus. Laąueus ve- 
nancium, ad Calvinistam instructio. Patav., 
Pasąuati. 

Chrisostomus J. Orat. graec et lat. in- 
terpr. Cromerus et Vt. Amerpach. Wit. Ba- 
sileae, Oporin. 

Cicero. Ad Herennium Rhetor. Crac, Scharff. 

Cochleus. De votis disceptacio. Mog., Be- 
hem. (1550). 

Cuchlerus Jac Histor. Jonae Prophetae 
carm. scrip. Posnan. Regiomonti. 

Dawid. Psałterz Wróbla. Kraków, Ungler. 
(1539). 

— Psałtir. Wilno, Skoryna. 
Diccionarium trium linguarum. Crac, 

Laz. (1550). 
Eobanus Hessus. Regiomont. proff. De tu- 

end. yaletudine. Francof., Egen. 
Franconius. Paraenesis christ. Crac, Vie- 

tor. (i 1549). 

Georgewits. Prognoma in praesagiura Me- 

hemetanorum. Vien. (1548). 
Gelasinus Nic De ordinibus in philoso- 

phorum scholis. Crac. 
Glareanus Henr. Aritmet. Friburg., Gra- 

vius. (1549). 
Heliodorus Aethiop. histor. interp. War- 

sze wieki. Basil. Opór. 
Herber Stein. Rerum moscov. commentarii. 

Basil., Oporin. 
Hoberyn. Sposób pocieszenia, ob. Rhegius. 
Honterus Joan. De grammatica libri duo. 

Adjecta est Yocabulis expositio Polonica. 

Cracoviae, Scharff. 
Horn er. Livonia i Meletius J. De sacr. et 

idolatria Boruss. Regiomonti. (1563) (1582). 
Isocrates. Oratio conv. a G. Cracoyio. Vi- 

tebergae. 40 1551. - 1552. Kempis (a) Toin. O naalad. J. Chrystusa. 

Krak., b. dr. 
Kromer Marcin. Rozmowa dworzanina z 

mnichem. Krak., Łazarz. 
Krzycki Ant. Epital. de nuptiis Gasp. Ni- 

felii. 
Lube I czy k J. Psalm XXXVI. Krak., Łaz. 

(po 1550). 

— Psalm LXXIX. Krak., Łaz. (po 1550). 
Łaski J. Comp. doctr. de Uei cccles. Lon- 

dini, Mirdniann. 

— Een cort. Bogryp. der Iceringhr. London, 
Myerdmann. 

— Catechismus major. Londini. 

— De Catech. oft. Kinderleare. Lond. , My- 
erdmann. 

M a c i ej o w 8 k i. Ein Epistcl v. Sig I. Mogun. 
Maricius Simon. De scholis. Ded. Val. 

Herburt et And. Zebrzydowski. Crac, Scharff. 
Mateusza S. evang. ob. Seklucyan. 
Modrzewski F. An. Comm. De Rep. emend. 

Crac, Łaz. (1554—59). 
Narzekań je królowćj na nyeszczcścye po 

śmierci (f 1551). Kraków, Łazarz (bez daty, 

lecz zapewne 1551 — 2). 
Novicarapianus W. De accentibns et pro- 

nuntiatione. (rac, Scharff. (1548. 1567). 

— De laude physices. (rac, Łaz. 

— Fabricatio hominis, a Cicer, descrip. Crac, 
Lazar. 

O r i c h o V i u s. De legę coelibatus contra Siri- 
cium. Basil., Oporin. 

— Oratio de legę contra Turcas. Basil. 

P r n s s m a n n. Historj^a bardzo cudna o stwo- 
rzeniu nieba i ziemi. Crac, Scharff. 

Reinholdus E. Pruthenicae tabulae. Tubin- 
gen. 

R h e g i u 8 Urban. Lekarstwo duszne a przypr. 
myśli ku śmierci, po wtóre wytłocz, tłum. 
Jana Fredry (Fredera). b. w. r. (1551 ? 1554?) 

Rothes P. Liber funerum domus Tharnov. 
Vicn., Aquila. 

Roysius P. Ad inclyt. Sig. Aug., carmen 
consol. Crac, Lazar. 

Rubricella crac. Crac, Lazar. 

Seklucyan. Ewangelia święta P. J. Chr. 
i nauka czytania i pisania.' Królew. , Al. 
Behem. (Aujczdecki). 

— Testamentu nowego część pierwsza. Kró- 
lew., b. dr. (Aujczdecki). 

Stancarus. Disp. dc Trinitate habita 20 

Jun. 1551. b. m. dr. • 

Teren tius, ob. Cantius. 
Ticzinenais G. Oratio inter cxequiarum 

solenmia reginae Barl)arao. Roniąc, Bladus. 
Yitellio. Libri X de natura radior. Norimb., 

Petrejus. 
W a r 8 z e w i c k i St. Oratio de Stan. a Lasky 

Palat. Siradiensi. Wittcmbergae, Joh. Crato. 
Wernerus Georg. De admirandis Hung. 

aąuis. Yiennae, Aąuila. 

W tymże roku pozostały po śmierci Ungle- 
rowej następne, dziś nie znane dzieła: 

Di urn ale cracoviense. 
Kupiec polski. Sposób żywota chrześciaiiskiego. 

Ezop polski. 

W o y t h ó w. 

H i 8 1 o r y e rzymskie. 

Kuchnnstrzostwo. 

Tobiasz polski (1539?). 

P a 8 8 y e. 

Ilortul us polski. 

Obyczaj (stary) wiarj'. 

Katechizm polski. 

Pieśń de passione Dom. 

Karta Polski. 

Historye częstochowskie. 

Cr om er. Phisionomia. (Glogoyiensis r. 1518?) 

1553. 

Albrecht L Ausschrcibcn der Expcdition. 

a. 1552. 
Arithmctices introductio ex variis autho- 

ribus concinnata. Crac, Ilier. Scharff. 
Benedictus. Libellus de pestilentia. Crac, 

Scharff. 
B i 1 a w Stiinislaus. Ein Bckenntnuss wieder 

Osiander. 
B o r b o n i u 3 Nic. Paedagogium. Sev. Orean- 

der, dedic a. 1542 Severino Bonero. Crac, 

Hier. Scharff. (1542). 
Ch ryso 8 tom u s J. Aliquot orationes, M. 

Cromero interpr. (Zarazem : Epiphanius. 

Suida). Basileae, Oporin (1521) (1550). 
Copernicus. De lateribus et ang. triangu- 

lorum. Yittenb. 
Ad yenerab. Mart. Cromerum. Querela. Gedani, 

Rhodus. 
Dubraviu8 Jan. Histor. reg. Bojemiae. 

Postrannae, Gunther. 
Epistoła cxpostulatoria ad Łaz. Bonamicum, 

jocosa. b. ra. dr. 
F o r m u 1 a e pucrilium colloąuiorum germ. 

ungar. polon., idiom. Crac, Laz. Ob. Heyden. 
Gadki rozmaite, któremi rozum może być 

zaostrzon. Kraków. 
Georgiewicz B. Libellus. Romae. 

— Libellus res Turcarum tradens. Roma, Bla- 
dus. 

Glareanus II. De ratione syllab. isag. per 
A. Mancinello. Crac, Scharff. 

Heyden Scbald. Puerillium colloą. formulac, 
lat. germ. polon, ungar. donno auctae (1531). 

Heliodor. Actiopicae hist. 1. X., interpr. 
St. Warszewicki. Basil., Opór. (1556. 1596). 

Kromer M. Rozmowa wtóra mnicha z dwo- 
rzaninem. Krak., Łazarz. 

L a s c o J. Brevis de Sacr. Eccl. tractatio. 
Londini. 

— Consensio mutua in re sacramentaria. Lon- 
dini. 

— Epistoła de coena Domini. Londini. 

— Een corte undersouckinge des gheloos. 
Emdae, Gellius. 

Molier Henr. Poemata. Gedani, Rhode. 

— Carmen grat. in advent. Stanislai (Hosii). 
Gedani, F. Rhodus. 

Murzy no wski Stan. De justific. et justi- 
cia. Regiom., Weinreich. 1552. — 1553. 41 — Ad rnagn. d. Joan. Ocziesky Regn. Pol. 
Cancel. Elegia. Gedani, Franc. Rhod. 

Regius J. Libell. de pestilentia. Crac. , 

Lazar. 
Roterodam Erazm. Nowy testament, tł. 

Meletius. Lyccae (Elk), b. dr. 
Rubricella crac. Crac, Lazar. 
Schmeckbier. Konigsb., Weynreich. 
Seklucyan. Nauka chrześciańska. Królewiec. 

— Kancyonał z melodyami i notami. (1559) (?). 

— Testament nowy zupełny, w Królewcu 1553 
drukował Aleks. Czech 1552 (ma zatem dwie 
daty). 

— Testament nowy, część wtóra. Królew., 
Czech. (Aujezdecki). 

Spangenberg J. Trivii Erotemata h. e. 
Grammaticae, Dialecticae, Rhetoricae. Crac, 
Hier. Scharif. 

— Computus eccles. Crac, Scharff. (1543 — 
1572). 

Spijczyński Hier. O ziołach. Crac, haer. 

Marc. Scharflf. 
Stan car. Canones reform, eccl. polon. Fran- 

cof., Einchorn. 

— Ad yenerab. Gregor. Weidnerum. Gedani, 
Rhodus. 

Węstphalus Joach. Farrago confuseana- 
rum et inter se dissidentłum opinionum de 
coena Domini, (contra J. Łaski). Magd. 

Widerlegung: der Antwort Phil. Melanch- 
tonis sammpt Dr. Joh. Pomeraui und Joh. 
Forsters wider mein Bekanntniss, Andreas 
Osiander. Konigsb., Weynreich. 

1553. 

A g r i p p a Wac Orat. fun. de J. Radziv. vita. 
b. m. dr. 

Beschreibung (Kurtze) der Hochzeit des 
Konigs aus Polen. b. w. m. 

Campensis J. Psalm David. et Conc Salom. 

paraphr. Basil., Episc 
Colosvarinus Emericus. De Tamoviensi- 

bus nupciis oracio. Crac, haer. M, Scharflf. 

— De tercio matrim. Sig. Aug. oratio. Crac, 
Lazar. 

Corcephicius Yitus. Rozm. polskie o poście, 
pop. Lutrze, czyszcu, klątwie. Krak., Lazar. 

— Rozmowa wtóra. Krakó'w. 

Dersznyak. Ep. Petri Cmitae. Crac, Lazar. 

E X e m p 1 u m denunciationis Alberto Mar- 

chioni. 
Funk Joh. Wahrhaftiger Bericht. Kunigsperg, 

Winreich. 
Gelasinus Nic. Orationes duae, ded. Ociesio. 

Crac, Lazar. 

— De lectionis orationum usu. Crac. 
Georgiewicz. De turc. moribus. Lugd. , 

Batavor (może 1555?) 
Hadamacyusz. Summ. dziesiątego bożego 

przykaż. B. d. 
Handlung eines weiten Rats, Konigsperg, 

H. Lufft. 
H o 8 i u 8. Confesio fidei cath. syn. prov. Petric. 

Crac, Scharff. Jad ok. O myncy Ces. Ferdyn. B. m.? 

Korczewski Wit., ob. Corcephicius. 
Kromer. Mnich. O wierze. Rozmowa trze- 
cia. Krak., Lazar. 

Langus J. In nupc Sig. Aug. et Cathar. 

Crac, Lazar. 
Lauterwalt. Bedenckeu v. Temlers OflFenb. 

Wittem., Creutzer. 
Lindan Wilhelm. O prawdziwśj drodze zbaw., 

tł. Jędrzój Zbyszewicz. Wilno, Radziw. 
Lancut J. Algorithmus lineal. Crac. 
Laski J. Een cort Begryp. London. (1551. 

1565). 

— Breyis fidei expłoratio. 

— Cathechis. oft Kinderleare. London. 

Molier H. Elegia ad Nic. Richavium. Gedani. 

Nowopolski Woje. (Novicampianus). Sco- 
pus Bibl. V. et Novi testam. Crac, Lazar. 

Orzechowski S. Paneg. nupc. Sig. Aug. 
(Ded. Joan. Taniovio). Orat. And. Trzy- 
cieski. Crac, Laz. (Dwie edyc). 

Paracelsus Theophr. Labyr. medicor.. 

Norimb. 
Pieśń o weselu Najj. Syg. Aug. Krak., Lazar. 
Porządek sądów na Sejmie postanowiony. 
Proboszczowicz Piotr. Almanach mit sampt 

den Evangelio und Aspecten auf d. Jahr 

1554. Kraków, Lazar Andr. 
Przyłuski Jak. Leges seu statuta, omnia 

hact. confusa. Crac, b. w. dr. 

Rada niektórych biskupów r. 1553. B. w. m. i r. 
Reichsacher Bart. Epith. Sig. Aug. et 

Cath. Vien., Zimmermann. 
Roterodamus Er. De construct. libellus 

c scholiis H. Primaei et G. Listrii de figu- 

ris. Crac, haer. Scharflf. 
Royzius Petr. Ad proceres pol. de matrim. 

Regis. Crac, haer. Scharflf. 

— Ad Sigismundum Aug. Sarm. Reg. Carmen 
consolat. Crac, haer. Mar. Scharff. 

— De apparatu nupciarum. Crac, Scharff. 

Rubricella crac. Crac, Lazar. 
Schroeterus Ad. De fluvio Memelo per- 
meabili facto. Crac, Scharff. 

— De nupciis Sig. Aug. et Cath. Crac, Lazar. 

— Salinarum vielicensium descripcio. Crac, 
Lazar. (2 wydania). 

Seklucyan. Testament nowy zupełny. Przy- 

tem nauka czytania i pisania. Królewiec 

(zarazem z datą r. 1552). 
Stancarus. Canones ref Eccles. polon. 

Frankf. ad V., Eichhom. 
Staphylus Fred. Syn. SS. PP. c dogm. 

Andr. Osiandri. Norimb., Fabric. 
Teokryt. Eidillia, trąd. Eob. Hessi. Frankf., 

Brubachius. 
Węstphalus Joach. Recta fides de coena 

et verbis Apost. Pauli. Magdeb., b. dr. 
Wingler. Elegiacum carmen graecolat. in 

nat. J. Christ, ad S. Dominam Cath. Studios. 

hominum fautricem. B. dr. 
Wojewódka Bernard. Algorytm., ded. Spyt- 

kowi Jordanowi z ZaW, Kr^Jł., Schai-ff. 

(1574). 42 1554. - 1555. 1554. 

Agenda ccclesiast. Cathedr. Ploccnsis cura 

Andr. Noscowski opiao. (z lyc. z r. 1539). 

Wyd. Waw. Zauibrzewski. Krak., Scharff. 

(i 1550). 
Arundinensia J. De natiira et dignitate 

lictniiuis. Crac, Scharif. (1551). 
Biblia, ob. Seklucyan. 
Bielski M. Kronika świata. Krak., Scharff. 

Hier. (Obacz rok 1551). 
Brzozowa (z) Wal. Cancional albo Księgi 

chwal, boskych t. j. pieśni duchów., ded 

Zyg. Aiig. KrtMew., Angezd. 
Coelius Sec. Curio. De araplitiidine Regn 

Dei (Ad Sigism. Aug. de Socino). Baslleae 
Cornelius Vak'rin8 Ultrajectinus. Granima 

ticarum institutionum libri IV. RacoYiae, 

Stemacki. 
D a w i d. Psalm 102, tł. Wapowski. Krak., 

Łazarz. 
Declaration wider Marggraf Albrcchten. 
Glareanus H. De Aritmet. specieb. Crac. 

(1538. 1549). 
H a 1 i c a rn. Dion. Resp. ad Cn. Pomp. epi- 
stoł., ed. S. IłoYius. Paris. 
H e y Michał. Pieśni duchowne, nowo utzinione 

na noty, któr)'ch przi dworzech używają. 

Każda s nich na czterzi głosy. Drukowano 

w Kro(lewcu) (Pru)skiem przez A(ugezd). 

(Dcdj-kow. Malcherowi z Mortagk podkom. 

ziemie pomors.). 
Hoppius F. Forma yeteris gymn. culmensis 

recens instaurati. Yratisl., Scharff. 

— Oratio in instaur. GjTun. culmens. Yratisl. 
H o 8 i u 8. Confession d. i. Bekanntnis. Ingol- 

stadt. (1560. 1581). 

Kancyonał, ob. Brzozowa (z). (1544. 1569). 

Kromer. Rozmowa 4ta (Mnich). Krak., Lazar. 

Krowi cki M. Chrzęść, a żałobl. nap. Mag- 
deb.? Lotter. 

Langu 8 J. Joannes Bapt. Decollatus, car- 
men. Crac, Lazar. 

L u b 1 i n u 8 Yal. In Bap. Mont. explanat. 
Venet. 

— Explan. I libri. Avicennae. Venet. 
Lwowianin Stan. Apol. t. j. Obronienie 

Wiary Św. chrzęść. Krak., M. Scharff. 
Łaski J. De chiystlike ordinancien. London, 
Collinus. 

— Catechismus Emdanus (minor). 

— Catehismus effte Kinderlehre. Emden. 

— Confessio de communione. Emdae. 

— Een corte ende clare bekentenisse. Emdae. 
Modrzewski Fricius. De Republ. emend. 

Basil., Oporin. 
Molier H. Elem. religionis. Gedani. 
Montanus Consultationum med. cent. prima. 

Venet., Yalgris. 

— De excrementis (Val. Lubi. Pol.). Ven., 
Constan. 

— In Galcnum explan. (V. Lubi.). Yenct, 
Constaut. 

— In no\'uni libr. Rhasis. Ad Mansnr (V. 
Lubi.). Yeuet., Const, — In 3 primi Epidem. expl. (V. Lublin). Venet., 
Const. 

— Opnscula. Venet., Constantinus. 
Miiriin J. Ilistor., wie die Schwermer zu 

Prcussen erhoben. Braunschweig. 
Nauka o puszczaniu krwie. Proboszozo- 

wicz Piotr. Praktyka na rok 1555. 
Ordinationes de carpen. murat. ac lapicid. 

B. w. dr. (Crac, Łazarz?). 
Piso Jak. Schedia. Yiennac. 
Prognosticon ustrologicum. Crac, haer. 

Mar. Scharff. 
Promptuarium astrologicum in eccl. Lanae. 

Crac, Scharff. 
Recessus illustr. principis Alberti Sen. Mar- 

chionis Prusa. Ducia 1554. Regiomonti, Daub- 

mann. 
Rh od u 8 Fr. Hortus. Const. Ferberi. Gedani. 
Roterodamus. De constructione, libellua. 

Crac, M. Scharff. 
Rubricella. Crac, Lazar. 
Rzecz pana Yana książ. Nortumberg. w Anglii. 

Krak., Łazarz. 
Schneberger Ant. De bona miłitum yaletud. 

Crac, Andr. 
Seklucyan. Nowy testament. Królewiec. 

(1552). 
Spiczyńaki. Zielnik. Krak., Łazarz. (1542. 

1556). 
SpangenbergJ. Quae8tiones muaicae. Crac, 

Hier. Scharff. (1546). 

— Computua ecclea. Crac, Lazar. 
Synodus dioec. Premisl. Crac, Lazar. 
Testament nowy, obacz: Seklucyan. 
Yergeriua P. Athanasii scholia ad Regis 

Polon, orationem. 

1555. 

Abschrifft (Kurtze) der Bekenntniss des 

Glaub. auf d. Landtag zu Peterkoif. 1555. 

B. w. m. i r. (Konigsb., Daubm.). 
Agricola. Elucidarius dial. theolog. Crac, 

Hier. Scharff. 
Andrzći z Łęczycy. O nauce mierniczej (7). 
Arnolaus t^^alent. Judicium astrolog, in 

a. 1555. Crac, Scharff. 
B a s i 1 i u 8. Orat. deyotis. de Euch. Crac, 

Scharff. 
B a s i 1 i u 8 M. et Chryaoatom. Orationes. Crac, 

Scharff. 
Boemua J. Mores gentium (Russia, Liv., 

Polon.). Lugduni. 
Cisy i ci u 8. Epistoła et poema adv. barbaa. 

Crac, Scharff. 
Coelius Secundus Curio. De perfecto gram- 

matico, ded. Joann. Tarnowski Cast. Crac, 

Basilea. 
Dawid. Psałterz, th M. Reja. Krak., Wierz- 

bięta (1.555? 1560?). 
Dayides Franc Dialysis scripti Stanc4iri. Clau- 

diopoli, Hoffgreviu3. 
Georgie wic z B. De Tiircariim moribus. 

Lugduni. 
Hegcndorfinus. Epistolamm conscrib. ratio. 

Crac, Scharff. 1555. - 1556. 43 Herbcrst Ben. Synodica oratio. Nissae. 
Historia stupendi miraculi iii Sacramento 

facti, ac de sacra Hostia reperta. Crac. 
Huttich. Novus orbia. Math. a Miechów. De 

Sarmatia. Basil., J. Hervag. 

Jan z Bochni. Nauka ku ustrzeż, powietrza- 

Krak., Wierzbięta. 
Józef Żydowiu! Historya , tł. p. Lenarta 

z Urzędowa. Kraków, Scharff. (1588). 

Kromer. De origine et rebus gestis Pol. 
Bas., Opór. (58. 68. 82. 84. 89). 

Las co J. Confessio de communitate. B. m. 
dr. i r. 

— Een undersouckinge des ghelooss. London. 

— Brevis caiumniarum refutatio. 

— Forma ac ratio cccles. ministr. B. m. dr. 
i r. (dedic. Francof.). 

M i 8 s a 1 e eccles. et prov. gnesn. Mogun., 

Behem. 
Murmelius. Diction. trium linguar. Crac, 

Laz. (1526). 
Noyicampianus A. Assertio charitatem non 

esse praest. fide. Crac, H. Scharff. (1557). 

— Scopus biblicus N. et V. Testam. Antverp. 
O chi nu s B. De Piirgatorio. Tiguri. 
Ocieski Kanclerz. Nauka o granicach. (Czy 

wydana?). 
Pistorius Joannes. Elegia in diem aecen. 

J. Chr. Ged., Rhode. 
Proboflzczowicz Peter. Kalender mittEvan- 

gelion auf d. J. 1555. Krokaw, Lazar Andr. 
Roterodamus. De construct. libellus. Crac, 

Scharff. (1554). 
Rubricella. Crac, Lazar. 
Sablnus G. Ovidii interpretatio. Viteberg. 
Schottenius Herm. Vita honesta. Crac, 

Scharff. 
Schroeterus Ad. De natali J. Chr. salvat. 

nos. Carmen saph. Crac, Lazar. 
S i n e 8 i u 8 Cyren. Episc. Oratio interprete 

Joach. Camerario, dedic. Joann. Bonar. Lip- 

siae. 
Stancarus. Ebree gramm. instit. Basil., 

Parcus. 
Stigelius (Szczygielski) Joan. In nupt. Frid. 

n. epital. Jenae (?). 
Struthius Jos. Sphygmicae artis libri V. 

Bas., Oporinus (1573). 
Testament nowy, p. Seklucyana. Królewiec. 

(1552. 1554). 
Trzycieski A. Lae. spirituale. Regiomonti, 

Daubmann, b. w. r. (1555). 
Wannius Wal. Praktyka o Mssy. Królewiec, 

J. Daubmann. 
Wolff Fil. Spiegel der Juden. Danzig, Weyn- 

reich. 
Zeytung (neiiwe) und Bekannt. des christl. 

Glaubens. Strasburg, Bergen. 

1556. 

Alithophilus Callinder Sarmata. In senat. 

lovic., cui praefuit Aloj. Luppomanus lega- 

tus Antychristi. (Carm.). 
Anzeigung (griindl.) und Erzelung eines Miracles. A. Dzyergono Erzb. Gnesen, datum 

Łowicz. 
Aritmetices introductio. Crac, Scharff H. 

vidua. 
Barth. Dysticha ad Sigismundum Augustum. 

(Porównaj 1557). 
Basay z Szczebrzeszyna Woje. Wyprawa 

niewinnego człowieka. Krak., Math. Sieben- 

eychcr. 
Brencyusz J. Cathechism, t. j. Nauka Chrys. 

Królew., Daubmann. 
Caelius Seeundus Curio Pedemontanus. Scho- 

la, dcd. Joann. Tarnowski. Basileae, Opo- 
rinus. 

— In Ciceronis Partitiones explicationes, dedic 
Stan. C. Tcczyński. Basil., Oporin. 

Catalognshaeret., editus Venet. De comm. 

s. Ing., ed. Yergerius. Królew., Daubm. 
Cathechism u s. Nauka potrzeb, chi-ześcian. 

Krak., Scharff. 
Cracovius Georg. Oratio de dignit. studii 

juris. Yitebergae, Rhaw. 
David. Psalm 50, tł. Wapowski. Krak., 

Łazarz. 

— Psalm 45, (tł.) A. P. (2 nutami). Krak., 
Łazarz. 

— Psalm 70. Krak., Łazarz. 
Elegia contra Lippomanum. 

E p i s t o 1 a e clarorum virorum. (Między innymi : 

Lazar Bonamicus Hosio 1535. Stanisl. Ori- 

chovius Paulo Rammusio 1549. Possevinus 

ad Lippomanum). Yenetiis, Paul. Mamitiua. 
Finckius Hermannus. Musłca practica exem- 

pla variorum signorum, dedic. Lucae et Stan. 

a Górka. Wittebergae, 1556. 
Grat es t. j. Dziękowanie z Naród. Syna boż. 

(z nut.). Krak., Łazarz. 
Grotto. Orazione nella venuta di Bona. 
Halicarnass. Dionys. Nonnulla Opuscula, 

ed. S. lłovius. Paris, Steph. 
Heliodorus. Aethiop. hist. (tł. Warszaw.). 

Antverp., Nutius. (1596). 
Helmold. Chronica Slavorum, edit. studio 

Sgm. Schorckelij. Francof. 
Herberstein. Rerum moscov. commentarii. 

Basil., Oporin. 
Honterus. De grammatica. Cracoviae. 
Ho siu s. Confession catholiąue. (1560). 

— Toż, po holendersku. 

Kirsteyn Joan. Cerasinus. Enchir. Jur. 

Magdeb. Crac, v. H. Scharff. (1586). 
Kromer. Apologia c obtrectationes. B. m. dr. 
L a s c o J. Ad vis s'łl est licite assister. (w Les 

conseils). Góneve. 

— Epistolae tres ad Regem, Senat, et Ord. 
Pol. Basil. 

Lipomanus Alois. Duae epistolae adRadziw. 
Regiom., Daubm. 

— Copia d' una lettera ingeniosissima. 
Lonicer. Chronicon ; et Callimachus. Hist. 

Casimiri Regis. Basil. 
Lutomirski Stan. Confessio t. j. Wyznanie 

wiary Arcyb. Bisk. Królew., Daubmann. 
Łańcut J. Algorithmus lincalis. Crac, Scharff. 
Łaski J. Epistolae tres lectu dignissimae. 

Bas., Oporin. 44 1656. - 1557. — Forma et ratio cccles. ministr. Londini. 

— Purgatio ministrorum in cccles. peregr. 
Basil., Oporin. 

— Catecłiesis ecclesiac Emdanae. Aembdac. 

— Een undersuckingc des gheloos. (Ed. 4). 
London. (1553). 

— Touto la formę du ministere eccles. Emden, 
Ctomatius. 

M elan eh ton. Postilla. Ob. Scklucyan. 
Mi ssał e gnesnense. Mogiint. 

— cracoYionsis dioecesis. 

Montanns. Consult. medic, p. Lublin. Vcnet. 

— Opuscula. Vcnet. 

— In Gili. explan. (Val. Lubi. edid.). Lugd., 
FrcUonius. 

— De characterismis febrium. (V. Lubi.). Vcd., 
Const. 

Musaeus. Do secti Evang. origine, elegia. 

Regiom., Danbmann. 
Musculus Andreas. Cathechesis Sanctorum; 

dcd. Luc. Górka, Stan. Miszkowski et Stan. 

Ostroróg. Francoforti. 
Orichovius. Ad Regem, proc. etc., in com. 

Vars., b. m. dr. 
Pieśń nowa o nawróceniu grzeszn. człow. 

(z nutami). Krak., Łazarz. 

— nowa, w którćj jest dziękowanie P. Bogu 
(Oleśnicka); muzyka C. d. Krak., Łazarz. 
(Porów, rok 1550). 

— nowo uczyniona na wesele Jana Kostki 
(przez) M. H. (z nutami). Krak., Łazarz. 

Proboszczowie z. Wypis komety. Krak., 
Scharff. 

— Judicium comoetis. Grac, ScharflF. 
Rubricella. Grac, Lazar. 
Schneberger A. Medicamentorum Gathal. 

Grac, Lazar. 
Seklucyan Jan. Postylla dom. Królew. 
Spiczyński H. O ziołach tutecznych. Krak., 

ScharflF. 
Szepsius Georg. Maier. Gunae seu in Nat. 

Domini odae. Grac, Lazar. 
Testament nowy, pol. jez. wyłożony. Krak., 

Scłiarff. 
Trepka. Gatechismus. Ob. Brencyusz. 
Trzycieski And. Duae epistolae de sacro 

Evangelii orig. Regiom., Daubm. 

— Toż. Grac, Wicrzbięta. (1556?) 
Yergerius Paulus. Ad ill. magn. Senatores 

Polon., carmen paraenet. (Gontra Lippoma- 
num). B. m. dr. 

— De Gregorio Papa ejus nominis primo. 
Regiom., Daubmann. 

— Formuła fidei in Syn. prov. Lovic. Regiom., 
Daubm. 

— Scholiae in binas Pauli IV literis. B. m. dr. 

— Duae epistolae Radziwiłł. Defensio relig. 
adv. Lippomanum. Regiom., Daubm. 

— O sochaczowskim wymęczonym na Żydzie 
Bogu. Regiom., J. Daubmann. 

— Gathalogus haereticorum. Regiomonti. 

— O Sochaczowskim wymęczonym na żydzie 
bogu. Regiom., J. Daubmann. 

Wildenbergius. Pliilosophia. Basil, Opór. 
Wirtenberg Ghrist. Gonfessio fidei. Regiom., 
Daubm, Zebrzydowski A. Krótka edpow. na art. 
obłędl. Krowickicgo. Krak., Łazarz. 

1557. 

Aristotcles. Politicorum trąd. Sigoni. Grac.  
Arsacynsz. Pierwsza część Postille. Królew. * 

— Wtóra część Postille,' p. Trepkę. Króle- 
wiec, Daubmann. 

Barth Blichał. Annacberga libri tres, urbis 

Annaeborgae in Miśnia dcscrip. Eob. Ilessi. 

Joach. Ganierarii elegia. De Poloniae regi- 

bus disticha, dedic. Stania. Zbęski. Basilea, 

Oporin. 
Bericht (Kurzer) von d. hitzigen schweren 

Scuchcn 80 in Preussen regieren. Konigs- j 

berg, b. w. m. dr. I 

Bielski M. Komedya Justyna i Konstan- 

cyey. Krak., Wierzbieta,. 
Brentius Joan. Libeflus aurcus (de officio 

principum saec, in Eccl. Dei de auct. SS. 

etc). Królew., Daubmann. 
Bruschinus Gas. Element, introductor. in 

declin. graec, ded. A. Sopiechowski. Lip- 

siae, Hautsch. 
Cochleus Joan. De cath. usu communionis. 

Nissa, Cruciger. 
Gonfessio t. j. Wyznanie chrzęść. Krak., 

Wierzbieta. (1564). 
Gonstitiicye sejmu 1557. 
G o r V i n Ant. Postilla, cz. I, tł. Trepka. Kró- 
lew., Daubmann. Ob. Arsacyusz. 
Czary i czarownice. Krak., Wierzb. 
Gijelczeph. Expo3. in passion. termin. Mar- 

silii. Grac (?) 
Herberstein Sig. Moscovia. Yiennae, Mich. 

Zimmermann. 

— Rerum moscoviticarum. Antverp., Steelsius. 
Herburt J. Statuta Regni Polon. (1557?) 

(1563). 
Hosius. Gonfessio tidei cathol. Mogun., Behem. 

— Toż. Posnaniae. 

— Toż. Dilingae. 

Introductorium in nominum et verb. declin. 

(J. Libana?), dedyk. Alb. Sapiechowski. 

(B. w. r. i 1535). Ob. Bruschinus. 
K i r s t e i n Gcr. Enchiridion juris magdeb. 

Grac, vid. Hier. ScharflF. 
Knobelsdorf. Eccl. cath. afficta. Nissae, 

Gruciger. 
Kopernik. De Angelis, carmen. Witembergae. 
Kromer Marcin. Ad Regem, proc. eąuites, 

in com. 1557 epistoła. Carmen ad s. Aug. 

B. m. dr. (1564). 
Lippoman. Zwei SendbrieflF. Konigsperk, 

Daubmann. 
Lublinus V. Explan. in 2 cap. 1. 1. Avicen. 

Venet. 
Łaski J. Purgatio Ministrorum. 

— Het ghevocten, of hat den christenen etc 
Emda, Gellius. 

Łęczycki Jęd. Nauka miernicza (?). 

Ma ren An. 'Asscrtiones theologicae, ex T. 

Scoto. Yilnae, Karcan. 
Modrzewski. Von Verbess. des gem. Nutz, 

V, Bticher. Basil., Brylinger. 1557. — 1558. 45 Moselhinus. Tabiilae de Schematibus. Crac, 

Scharff. 
Napo min. do chrzęść, ludzy ziemie prusk. 

Królew., Daubmann. 
Novicampianus A. Oratio in com. Colos- 

yarini de cornipt. saecnli hiijus moribus. 

Crac., Scharff. (1561. 1572). 

— Assertioiies giiorundam, qua inter cetcras 
non paucas atnrmant. (1555). 

Nowiny, które sie miedzy Ces. a Pap. przy 
Belliano stały. B. m.' dr. (Królew., Daub- 
man?). 

Orzechowski Stanisław. Narzekanie z -wyzna- 
niem wiary nieboszczyka ks. Biskupa kujaws. 
Jana Droiowskiego, które czynił przed śmier- 
cią, (t 1557). B. w. m. i r. (Kraków, Wierz- 
bigta, po r. 1557?). 

Phalereus Demetr. De elocutione liber. 
(F. MaśloY. interp.), ded. Joan. Przerębski. 
Padua, Perchacinus. 

— interp. St. Iłovio. Basil., Oporin. 
Pieśń Panu Jezu Chryste. Krak., Sieben. 

— o zimie. Krak., Siebeneycher. 

Pifeśni Braci czeskich (Mały zbiór). Krak., 

Math. Siebeneycher. 
Plutarch. Pożytek z nieprzyjażni. Bez w. 

m. i r. (Kralc., Scharff). 

— Przyjąć, od pochlebcę jak rozróżnić. Krak., 
Scharff. 

Prophezeyung (Eine grausame) liber Pol- 
lerland. Basel, Apiazo. 

Rey M. Świętych słów ... postilla. Krak., 

Wierzb. (1560. 1556. 1571. 1594). 
Rhodus Fr. Melachias propheta, ad Joan. 

Conradum. Dantisci. 
Royzius. Chiliastichon (c. Lipom.). Crac, 

Lazar. 
Rozdrażow J, Speculum liberi arb. c. haer. 

Crac, Siebeneych. 
Rubricella. Crac., Lazar. 

Schneberger A. Catalogus stirpium latine 

et polon, cor., ded. Hier. Bużeński. Crac, 

A. Lazar. 
Sta tu ta Sejmu warszawskiego. Krak., M. 

Scharff. 
S z e p 8 i u s Georg. Mac. Laurus in laudem 

Almae Univ. Crac, Lazar. 

Trepka Ostaphi. Książki o tśm, zkąd wzięło 
początek Słowo boże. Królew., Daubm. 

— Postilla, ob. Arsacyusz. 
TrzycieckiA. De Lippomani ingressu. Bez 

w. r. (1557). 

Vergerius Paul. Actiones duae Secretarii 
pontificii. Regiomonti. 

— Zwei Sendbrief. Konigsperg. 

— Cathal. haereticorum. Regiom. 

— Cur concilium debeat esse liberum. Regiom. 
Yernerus Joan. De triangulis sphericis, 

ded. P. J. Rheticus Ferdinando Regi. Crac, 
Lazar. 

Westphalus Joach. Justa def. adv. men- 
dacia J. Lasko. Argentor. 

— Epistoła qua resp. ad convłtia Calyini. 
Yenetiis. Zebrzydowski Andrz. Pro suaet colleg. 
religione oratio postrcma ad Regem habita. 
Adjec. epistoła (Nidecki Patricii) (1557?). 

1558. 

Artykuły prawa maydebursfciego, które zową 
Speculum Saxonum, nowo drukowane. (Gro- 
ickiego). Kraków, Łazarz. 

— Rejestr do artykułów. Krak., Łaz. 
Ca e sar. Dialectica. Ci;ac., Siebeneycher. 
Cervus Tuch. Farrago. Crac, Sieben. (1531. 

1535. 1539. 1540. 1542. 1546). 
Chronicon mundi. Kronika ez Vilagnak 

jeles Dolgairol. J. Bentzedi Szekely Istvan. 

Krakkoban. ' 

Coelius Secundus Curio. Select. epist. libri 

II, cum epist. ad Abr. Zbąski. Baail., Oporin. 
Confessio baromim regni Bohemiae sub 

a. 1535. in regno Poloniae nuper. S. 1. 
Contra Chiliastichon pro Lipomano, Royzii. 

Mons caecus. 
Contareni Card. Catechesis. Crac, Scharff. 
David. Psałterz, tłóm. Jakóba Lubelczyka. 

T^r9>lc WiGrzl) 
Dawid. Psalm XLV A. P. Krak., Sieb. 

— Psalm CXXIX. Krak., Sieb. 

— „ „ CXXVn B. W. Krak., Sieb. 

— „ „ CXVI. Krak., Sieb. 

— „ „ LXXIX, tłóm. Lubelczyk. Krak., 
Zybeneycher. 

— „ „ L B. N. Krak., Sieben. 

— „ „ LXX S. K. Krak., Sieben. 

— „ „ Cn. Krak., Sieben. 
Decalogus to jest Dziesięcioro przykazanie 

dla dziatek. Kraków, SieBeneycher. 
Drojowski, ob. r. 1557 (Orzechowski S.). 
Enchyridion, ob. Napachania. 
Faletus Hier. Orationes in ftm. Sig. I. Venet. 
Galenus. Duo libri. Dantisci, Rhodus. 

— De plenitudine tr. Heyl. Dantisc. Dant., 
Rhode. 

Georgiewicz Bartł. De Turc moribus. Lug- 
dun. (1566 i 1578). 

— Tiirckenblichlein, iibers. von Joh. Zschorn. 
(Dedyk. Adam. Konarskiemu 1555). Stras- 
burg, Paul Messerschmid. 

Gliczner. Nauka y praktyka, teraz nowo 
wydana. 

— Książki o wychowaniu dzieci. Krak., Sie- 
beneych. (1580). 

Górski Jac. De periodis et numeris oratio. 

Crac, Siebeneych. 
Gostinius And. Oratio in Acad. crac. pro 

Nobil. Crac, Laz. 
G r a t e 8 to jest Dziękowanie z narodzenia. 

Kraków, Siebeneycher. 
Grodecius W. In tabulam Polon, nuncu- 

patoria. P. Melancht. Epist. Bas., Opór. 
G r o i c k j. B. Prawa między gospodarzem 

a komornikiem. Krak., Laz. 

— Ustawa płacej. Krak., Laz. 
Guilandini. De stirpibus epistolae. Prae- 

fatio Ant. Pat. Nidecki. Patavii. 
Herberstein Sig. Actiones suae a puero. 
Yienn. 46 1558, — 1559. Tlontornfl. De pminniat. Crac, Scharff. 
Hosius St Ciith. lidci propugnatio. Colon., 
Cholin. 

— Dc exprc880 Dei verbo libcllus. Dilingae, 
Mayer. 

— Cónfutatio prol. Brentii. Colon. 

— Confosaio. Ajitvcrp. 

— DialofHis de eo, nuta laicis. (1550. 1660). 
Isokratcs. Oracia, ob. Lorichiiw. 
Justyna św. Filoz. żywot, tł. Waw. Kraysz- 

kowski i Sz. Budny, (l.')58?). 
Kirchcnordnung iii norzof,'. Prcusscn. 
Kobyliński Christ. Epi^r- libeilus (Mct;i- 

morphoseos pucilae). Crac, Laz;»r. 
Kolęda z cwauieliey św. Łukasza. Krak., 
• Siebeneycher. 
Kromer M. De origine et rebus geet. Pol. 

Basil., Opór. 

— Sendbricff an die kiinigl. Wiirde nnd die 
von der Landschaft der Kron. l'ol. Ingol- 
stadt, Woisaenhoni. 

Krzyszkowski Waw. Rozmowa 4 bratów. 

Szamot., Augezd. 
Lorichiusza Księgi o MTchow. p. Koszuc 

kiego. Krak., Scnarff. (Przedmowa z roku 

1555). 
Lasko (a) J. Responsio ad articulos Hosii. 

Pińczów., Daniel. 
Lubelczyk J. Pieśń o niebezpieczeństwie. 

Krak., Mat. Siebeneycher. 
Łaski J. Catechismus of Kinderleare. Emb- 

den. 

— De christlicke Ordinancien. Londen, Colli- 
nus Yolckwinners. 

— Een korte ondersoeking des gheloos (Ed. 
5). Emdae. 

Men celi u 8 Hier. Responsio ad calumniae 

Osii. Islebii, b. dr. 
Modlitwa króciuchna ku Panu Bogu. Krak., 

Sicbeneych. 

— ludu pospolitego. Krak., Siebeneycher. 
Napachania (z) Ant. Enchiridion t.j. Książki 

o nauce chrzęść. Krak,, Scharff, 

Napis nad grobem zacnćj królowej Barbary 
Radziwiłłówny (Reja?) Krak., Mat. Sieben- 
eycher. 

Nidecius And. Patrycy. Obacz: Gnilandini. 

Ninicki (Ninincius) Woje. De violato atfjue 
CYcrso in eccl. Książnensi cultu. B. m. dr. 

O c h i n. O Zwierzchności papieskiej przez 
O. Trcpkę. Szamotuły, Augezd. 

Orzechow'8ki. Panegiricus nupt, J, Com, 
Tamov. Crac, Scharff. 

Pieśń a prośba do Boga. Krak., Siot)en. 

— druga o przyściu. Krak., Siebcn. 

— na wesele Jana Kostki M. II. Krak., Zyben. 

— nowa, w którćj jost dziękowanie, (ł^orów- 
naj 1556. Oleśnicka). 

— która w sobie zamjka naukę. Krak., Sieben, 

— o czworaki(}m przyściu. Krak., Sieben. 

— o bożym umęczenui. Krak., Sieben. 

— o narodzeniu' lwowski?) Krak., Sieben. 

— o narodzeniu Pańskiem. Krak., Sicbeneych. 

— o przeciwnościach żywota. Krak., Mat. 
Sieben. 

Piosnka na dzień narodzenia. Krak., Sieben. PiotrcoY. Thomas. Dc oometae 1558 Afitrol. 

jud. Crac, Scharff. 
Pr i ma tu (De) Papae (Modrzcwgki). Pińczów, 

Łęczycki. 
Proboszcze wicz Piotr. Almanach. Kra- 

kaw. (1546). 
Prophezoyung wio e» Polen crgehcn wird 

V. eincm Mannę 1558 zu KraL'\u. 
Przestrach na zle sprawy. Krak., Zyben. 

B e y Mik. Wizerunek własny żywota oał. 
poczciwego. Krak. (1560). 

— Podobieństwo żpvotn. Krak., Sicbeneych. 
Ro ter dam Erazm. Ricerstwo chrześciauskio, 

wydał Soklucyan Jan. Zarazem list do tłó- 
macza Woje z Nowego Miasta. Królcw., 
Daubmann. (1585). 

Roysius, ob. Contrachilijłstichon. 

R u b r i c e 1 1 a. Crac, Lazar. 

Sabin us G. Poemata. Lipsiae, 
Soklucyan Jan. Przyg. chrzęść, ku śmierci. 
Kr()lew. 

— Modlitwy nabożne. Królew., Daubmann. 
Śpiewanie Kość krześciańskiego. Krak., 

Sieben. 

Tarnowski Jan. Cons. rationia bellioae. 

Tarnów, Łazarz. 
Terentius cum commentariig , edid. Er. 

Roterodamus, ded. Joan. ot Stan. Boner. 

Basilea, Froben. 
Trzeciecki A. Nabożna piosnka. Krak., 

Sieben. 

Yergerius P, Ad Sig. de legato Papae ut 
colloąuium Regiom., Danbm. 

— Formuła fidei. (? czy r. 1556). 

— Confessio fidei. Ecclesiae quae sunt in 
Regno Poloniae. Tubingae(?) 

— Actiones duae. Regiom. 
WildenbergiuB. Philos. digestio. Basil., 

Opór. 
Wyszyński And. Powinności przy Zborzech 
jednoti braterskii^j. (czy wyszło?). 

1559. 

Akta, ob. Proszowic. 

Botticher. Gratul. de conn. D. A. Opaliń- 
ski. Frankof., Eichom. 

Bullinger Hen. O prawdz. przyjmowania 
ciała. Brześć, S. MiuTnoiius. 

Carmen exempt. Splavius in advent. Stan, 
Splawski. W otoku napis Joannea Comes 
in Tarnów. B. w. m. 

Chełmski Rem. Epistoła scripta Locini. 

Cicer o M. T. Fragmenta coli. Car. Sigonins, 
ded' Mariano Lezentio Polono. Venet., Zille-  
tus. Ą 

C o n f e s s i o (Kalwińska), ob. Heltus. 

C u r e u 8 Achacius Elegia ad J. Uchański. 
Dantisci. Rhode. 

D 6 f. ortodoxe sententiae de coena Dni, Claa- 
diop. 

Devai Biro Matyas. Orthographia ungarica. 
Crac, 1.549. 

Didascalus (zwolennik Stancara). De tri- 
bus dij8 Samicii. B. d. 1559. 47 Dominie i us. Libellus de urinanim signific. 

Crac, Lazar. 
Domin u 8, ob. Raygoza. 
Dudith A. Epist. ad J. Wolfinm Tlgur. 

eccles. minist. Crac. 
Dzierzgowski (?). Confessio, ob. Hosius. 
Erizzo Seb. Discorso sopra le medaglie anti- 

che. Hieron. Ruscillius dedicat. Sigismundo 

Augusto Regi Pol. Yenetia, bottega Val- grisiana. Exemp. literarum ecclesiae Tigurinae ad 

eccl. Pol. Pinczovie, Lancicius. 
GIogOY. J. De 8 partibus orat. pol. lat. Crac. 
Górski Jac. De generibus dicendi. Crac., 

Sieben. 

— Comm. artis dialecticae (?) 

Groicki Bar. Pieśni duchowTie. B. w. m. i r. 

— Artykuły prawa magdeb. Krak. 

— Postępek z praw cesars. Krak., Łazarz. 

— Ustawa płacej. Krak., Łaz. 

Hel tu 8 Casp. Confessio de Mediatore. Piń- 
czów, Lancicius. 

Herbestus B. Scholae apud S. Mariae tem- 
plum instit. Crac, Sieben. 

— Computus artis. B. d. 

Herbestus B. Calendarii compendiosa de- 
scriptio. Squemovicii. 

— Orationis Cicer. explicatio. Crac. 
Honter J. De grammatica. Crac, Siebeney. 
Hosius. Catech. parvu8. Ob. Szadek Nic. 

— Christ, doctrinae propugn. Antverp., Stel- 
sius. 

— Ain christ. Bericht. Dilingae, Mayer. 

— Wamungsschrift ad Sig. A. Ingolst,, Weis- 
sen. 

— Von dem hellen d. Zeit. Ingolst. 

— De expres80 Dei verbo. Romae. 

— Toż. Lovanii. 

— Toż. Dilingae. 

— Drey christ. Gespriicb. Dilingae. 

— Confessio. Antverp., Stelzius. 

— Dialogus de calice et uxoribus. Dilingae, 
Mayer. 

Hozeasz. Komentarz na proroctwo. Brześć, 

Radziw. 
Joba cierpliwość y wiara z R Św., p. J. 

Lubelczyka. Krak., Wierzb. 
Kirchenordnung im Herzogth. Preussen. 

Konigsperg, Daubmann. 
Kirsztein Cerasinus. Enchiridion aliąuot. 

locorum juris maydenburgensis. Crac. (1556 

1586). 
Kromer. De falsa Luth. religione. Dilingae, 

Mayer. 
Li pp oman Aloyzy. Dwa listy na polski j. 

Brześć, Murmel. 
Łaski J. Rcsponsio c. S. Hosii artic. Pin- 

czov., Łęczyc, b. r. 
Martin u s' Polon. Historia (et Mariani Scoti 

Chroni ca). Basil., Opór. (1574). 
Melanchton. Responsio de controv. Stan- 

cari. Pińczów, Łęczycki. 
Metthioli Piętro Andr. Senensc. J. discorsi 

(dedic. al la Reina Caterina reina di Polo- 
nia). Venet., Yalgrisi. Michałowicz. Terminus contra protest. Vil- 

nae. 
Modrzewski, De rep. emend. Basil., Oporin. 
Mon tanu s J. B. Consult. medic, p. Lubli- 

nen. Yenet. (1554). 
Niger Fr. Liberum arbitrium, tragoedia, dedic. 

Nicol. Radziwiłł. Pesclavii. 
Niszczycki K. Prawo bartne. 
Nowopolski (Novicampianus) Alb. Apo- 

logia pro cath. fide et epist. ad Joan. Sigis. 

Hung. Reg. Crac, Laz. 

— Scopus biblicus. Antv,, Beller. 
Orationes clarorum hominum (Orichovii). 

Yenet. 
Porządek sądów i spraw (p. Groickiego). 

Kralc. (Dwa odbicia). 
Proszowice (z) Szymon. Akta, t. j. Sprawy 

Zboru wil. od 1557. Brześć, Murmelius. 
Praznysza (z) Wawrz. Nauka o prawdz. 

i fałsz, pokucie. B. m. dr. • 

Raygoza Dominicus. De urinarum signific. 

Crac, Lazar. 
Rhodus Fr. Epitai. in nupt. J. Conradi, 

Gedani. 
Rubricella. Crac, Lazar. 

Sabinus J. Poema denuo edita. B. w. r. 

Schreckius Y. Triumphus Christi. Regio- 
monti, Daubmann. 

Schroeter Ad. Solium caesareum in hono- 
rem Ferdinandi L Crac. 

Seklucyan J. Modlitwy nabożne, Królew., 
Daubm. 

— Pieśni chrzęść, dawne i nowe. Królew., 
Daubm. (1552). 

Solitaryusz, ob. Hozeasz. 
Spangenberg. Comp, ecclesiast. Crac, Sie- 

beneych. 
Stancarus Franc De dictione exclusiva 

tantum in causa mediatoris. Dubecii in Rus- 

sia. 
Statorius P. De Jesu Christo, ode dicolos. 

Pińczów, Łęczycki. 

— Apologia ad diluendas Stancari calumnias. 
(Pinczoviae). 

Stawiski M. Hey. Rozważanie żywota. Krak., 
Sieben. 

— Wiara doskonała. Krak., Sieben. 
Szekely Estvan. Chronicacz yilagnak Yeles 

dolgairol Krakoba Stryjkoniai. Lazar (r. 1558, 
edyc. druga). 
Szilchow uruch. Kraków. 

Talmudu część. Lublin. 

Yergerius. Dialogi ąuatuor de libro quem 

Stanisl. Osius contra Brentium et Yerger. 

B. m. dr. 
Weidner Paidus. Loca praecipua fidci chri- 

stianae coUecta. Yiennae, Hofhalter (Skrze- 

tuski). 
Zacyusz Simon. O pościech. Brześć, Mur- 

meliusz. 

— Confessio fidci ccci. yilnensis pro paedo- 
baptismo. Brześć. 

— Wyznanie wiary Zboru wileńsk. Brześć. 
Ob. Proszowic. 48 1560. 150(»; 

Alb i nu 9 Georg. Piae mcditiitionis sticholo- 

gia, dcd. Joanni de Ociccki. Crac, M. Sie- 

bcneych. 
Andreae Jacob. Ref. contra Ilosium, non 

sohim Prologoniena J. Brentii. Frankf., Bru- 

baeh. 
Artykuły pr. niagdeburs., p. Groickiego. 

Krak-, Łazarz. (Dwa odbicia) (ir)59). 
A t b a n i u 8 (psoudon.). De Stan. Hosio apost. 

nuntio, per Gcrm. B. ni. 
Basacus. De orthograpbia. 
Ba 8 san o. Dichiaratione dchirio in Padova 

nclla venuta delia reina Bona di Polonia. 

Padova, Pcrcacino. 
Benedictus J. Narratio historica. B. w. m. 
Carmina jocosa non moro8a. Pułtoviae, Mur- 

melius. 
Chełmki M. List do ks. Brzechwy m. na 

Tyńcu. (Krak., Wierzbięta). 

— Pieśń o łotrowskim stanie mnichów. (Krak., 
Wierzb.). 

Cicero. Oratio ad Quirites. Crac. 

— Fragment., ed. Nidecki. Venet., Zilet. (Ob. 
Herbest). 

Cr om er, ob. Kromer. Statorius. 

Culmanus Leon. Donatus de 8 part. orat. 
Crac, Sieben. 

Cureus. Cai-men de formando studio liber 
artium. Gedani. 

Cyrillus S. Mystagogicae cath., p. J. Gró- 
decki. Yiennae. 

E o ban u 8 Hel. Hessus. De valetudine, edd. 
J. Platocomus. Francoforti. 

Gcorgewicz B. De origine Turcarum. "Vite- 
bergae. 

— Erzehlung der Tiirck. Kayser mit Vorr. 
Melanchton. Wittenberg. 

GlogoY. J. Donatus. De octo part. orat 

Crac, Sieben. 
Górski J. De figuris gramm. et ret. Crac, 

Sieben. 
Gradowski Marc. Elegia de rcsurectione 

Domini. (1561). 
Groicki B. Postępek z praw cesars. Krak., 

Łazarz. Ob. Artj-kuły. 
Herberstein S. Brcyis commentariolus. 

Yienn., Skrzetuski. 
Herbest. Orationes Ciceron. explic. Francf. 

— O Mszy. B. Ochina. Pińczów. 

— Yigilanti Samboritani Thooresis HI. Crac 
Historya o Papieżu Janie YHI. B. w. ui. 

(Krak., Wierzbięta). Obacz: Wypisanie. 
Ho siu 8 St. Opus* varias sectas et hacr. rec. 
Paris, Foucher. 

— De calice et uxoribus. Dilingae, Mayer. 
(1559). 

— po niem. Tamże. 

— De expre88o Dei verbo. Tamże. 

— Confessio cathol. fidci. Yiennae. (Dwa prze- 
bicia). 

— Toż. Paris, Tremy. 

— Toż. Paris, Jac Puteanus. 
•— Toż. Paris, Parvu8. — ConfutiUio prol. Brentii. Colon., Cholin. 

— Toż. Paris, Desboys. 

— Bekenntni.s3. Confesaion. Ingolstad. 

— Drey christl. Gespriich. Dilinjrae. 
Kromer (Cromerus) M. Christlicbe getrewe 

Ermahnung verteusch. Agricola Steph. Dilin- 
geu. 

— Dc falsa Lutheran. religione. Paris, Guil- 
lard. (15.')9). 

— Yon den falschen Relig. Chr., iibcrs. J. 
Fickler. Dilingen, Schik. 

— Obacz: Statorius. 

Krowi cki. Obrona nauki prawdz. Pińczów, 

Daniel z Łęczyc. 
Lutomirski. Lpi8t. ad Utenhofen. 
Łaski. De christlicbe Ordinancien. Emden. 

— Kesponsio ad epistoł. Joach. Wcstphalii. 
Basil., Oporin. 

Małecki Ilier. Kazania katechizm, w Kró- 
lewcu. Królewiec. 
Mylius J. In Epiph., elegia. Crac, b. d. 

— In christianae piet. capita. Crac, Lazar. 

O c h i n. Tragedya o Mszy. Pińczów, Łęczycki, 

Obacz: Herbest. 
Orzechowski St. Mediator S. de eecl. Chr. 

B. dr. (przeciw Stankar.). 
Przechadzki Krzyszt. Okazanie iż Kiy- 

stus poszrednikiem jest Boga. (Pińczów, 

Łęczycki). 
Pos'tepek ten wj-bran jest (p. B. Groickiego). 

Kralców (1562. 65. 82). 
Rebiger Mart. Ecloga grat. in ingressum 

Bem. Benioannis, dedic. ad Nic. Szadek. 

B. w. r. (Crac. 1560). 
Rey M. Sentencye z Xn filozofów wybrane. 

Krak., Wierzbięta. 

— Postilla. (155?: 1566. 1571. 1594). 

— Wizemnek własny żywota człow. poczciw. 
Krak., Wierzbięta. 

Rubricella. Crac, Lazar. 
Samboritanus Georg. Yigil. Amj-ntas in 

mentem fil. Lig. ep. Leop. et Herbest B. 

Expositio eclogac. Crac. Sieben. Ob. Herbest. 
Sarni cki Stan. Mowa na zgon Jana Łaskiego. 
S c h r e c k i u 8 Y. De Angelorum natura. 

Regiom. 
Stankarus Fr. De Sacramentis yeteris et 

novac legis. Pińczów. 
Statorius Petrus (ojciec). Brev. Apol. ad 

diluendas Stancari calumnias. Pińczów. 

— In clar. viri Joannis a Lasco obitum. Piń- 
czów, Łęczycki. 

— In Cromeri dialogos de religione, animadv. 
PinezoY, Lancicius. 

S t e f a u o w 8 k i H. Odpór powieściam. Wilno. 

S y 1 V i u 8 Abel. Friso. Oratio fun. in ob. J. 
de Laski. Pińczów, Łęczycki. 

Szadek Nicol. Catecliismus panrus cathol. 
Crac, Laz. Ob. Rebinger. 

Tricesius. Joannis a Lasco epicedion. Piń- 
czów, Łęczyc. 

Troperus Andr. Crac. coli. min. Ad pubem 
stud. oratio. Crac, Laz. 

Ustawa albo Po rząd. kościelny w Xtwic 
prusk. (Tłóui. Hicr. Małecki). Królów., Daub- 
manu. 1560. - 1561. 49 Ustawa płacey y sadów, p. B. Groickiego. 
(1558. 1559. 1560. 1562. 1565. 1567. 1568). 

Utenhovius J. Narratio de Belganim in 
Anglia ecclesia et Praef. J. Łaski. Basil., 
Opór. 

U t eh o fen Kar. Epitaphium in mortem Hen- 
rici Gallor. Regis, duodecem linguis. (Z wier- 
szem polskim na Henr. IV). Paris, Rob. 
Estienne. 

W i g a n d u s J. Dc neutralibiis et mediis 
libellus. Frcf. a. M. 

— Syntagnia seu corpus doctrinae Chrlsti. 
Baail. (1585). 

Wypisanie o Papieżu : Joannes Angelus, 
i czego od Piusa IV. spodziewać sie. B. w. 
m. i r. (Krak., Wierzb, około 1560). Ob. 
Historia. 

Zaborowski Stan. Ortographia. Grac., Sieben. 

— Gramm. rudimeuta. Crac., Siebeneych. 

1561: 

Akta synod, w Koźminku b. m. dr. 

Aujezdecki Aleks. Kancyonał ewangiel. (wyd. 
2gie). Szamotuły. 

Basseus Alb. De vera Christi ecclesia ad 
Joann. Christoph. Comitera in Tarnov. Car- 
men. B. m. dr. 

Biblia, ob. Leopolita. 

Biedrzycki Jan. De conjunct. fidelium. 
Grac, Laz. 

Brandolini, ob. Lippus. 

Cicero. Fragmentorum, ed. Nidecki. Venet., 
Zilet. (1550. 1560. 1570. 1578). 

— Epistoł, libri IV, p. Herbest. Grac, Sieben. 

— Ecistol. lib. I. Grac, Siebenej. 
Contessio Augustana, obacz: Kwiatkowski, 

Radomski. 
Cytardus. Sermo de processione. Grac, 

Lazar. 
Czechowicz Stan. Apol. eon. Defensionem 

Brzozów. Grac. Sieben. 
Dłuski Nic. Oratio de praestantia huma- 

nae naturae. b. w. m. 
Dziki Jan. Wyeczna pamiątka, dar boży. 

Krak. Mat. Siebeneicher. 
Epistolae duae ad eccl. pól. de negotio 

Stancariano. Tiguri, Froschover. 
Genealog, et succesio Mart. Lutheri, de- 

dic. Ant. Przerębski Archiep. gnes. b. m. 

(Crac), b. dr. 
Gradowski Mar. Elegia de Resurectione 

Jesu. Vilnae. b. d. (1560). 
Herbest B. M. Tullił Ciceronis vita Crac, 

Siebeney. 

— Aritłimetica linearis. b. d. 

— Aliąuot epistolae (de relig.) Grac, Sieben. 

— Gomputus max. cccles. b. w. m. i r. (1561 ?). 

— Disput. an Gramat. periodos disting. con- 
tra Górski. Crac., Sieben. 

— Epistolarum Ciceronis expIanatio. Cracov. 
Sieben. 

Historye męki Pana. Krak., Wietor ob. Po- 

stilla. 
Hosius. Des sectes et heresies. Paryż, Va- 

scosan. (1568). — De expres80 Dei verbo. Paris. 

— Gonfutatio Brentii. Gol., Stelsius. 

— Confessio. Antverpiae (1562). 

— „ „ „ Paris, Fremy. 

— Toż Viennae Austriae. Micłi. Zimmermann. 
J o V i u s P. Mo8chovia. Basileae. 
ICoclianowski Jan. O śmierci J. Tarnow- 
skiego. Krak. Łazarz. 

Kromer De falsa Lut. religione, colloą. 
lib. HI. ded. Jacobo Puteo. Dilingae. 

— De conjugio ad S. Orzechowski. 

Kro wiek i M. Obras a Gonterf. Autykrysta. 
Krak., Wierzbięta. 

Krzyża nówki 'Hier. Krześć. przyprawienie 
ku przyjmowaniu Ciała i Krwi P. Krak., 
Łazarz. 

Książki o prawdz. naboż. z czeskich prze- 
pisane. Koźminek., b. dr. 

Kwiatkowki M. Confessio Aug. fidei tj. 
wyznanie wiary krześć. Królew., Daubm. 

Leopolita. Biblia tj. księgi Krak., Szarif. 

Lippus Aurelius. Oratio de passione Domi- 
ni. Crac, Lazar. (1533). 

Luther M. Enchiridion. (po niem. i prusku) 
Konigsberg. 

Maciejowski Samuel. Oratio in exceptum 
Petri Gamrati. Graco v. 

M aj o r Georg. Enarr. in duas epistolas Paul. 
ded. M. ZboroYio. Wittenb., Lufft. 

Małecki Jan. Gathechismus albo dziecinne 
kaz. b. m. dr. (ob. r. 1560. Mał. Hier.). 

Mikanus (Mikański). Steph. Dialecticae et 
rhetoricae praelectiones ed. Casparus Joan- 
nes. Crac, Laz. (1568 — 70 — 81). 

Miechowita. Historia delie due Sarma- 
tie. Ven., Giolito. 

Modrevius. Narratio simplex. de injuriis 
cum S. Orichoyio. Pińczów, Łęczyc. 

— Narratio eorum quae per Fr. Śtancarum in 
Pinczovia sunt acta. Pińczów, Lancicius. 

Mrowiński Jan. Stadło małżeńskie ż gron 

słowa bożego. Krak., Łaz. 
Mylius. Carmen in Nativ. et Circumcisio- 

nem J. Christi, dedic. Nicol. Trzebuchow- 

ski. Crac, Laz. 

— De conjunctione fidelium cum Salvatore 
ded. Joann. Piaskowski. Crac, Laz. 

— Praecationes haud inelegantes. Grac, 
Scharflf. 

— Ta te christianon katecheseos. Grac, Laz. 
Nazianzenus Greg. Graeca quaedam et 

sancta carmina, Joannę Lango interpr. 

et Joannes Baptista decollatus, ad Cerasi- 

num praetorem cracoviensem. Basil., Opór. 
Neogeorgius Seb. Predigt liber Joh. XV. 

Elbing. 
Novicampianu8 A. Oratio de corruptiss. 

saeculi huj. moribus. Colon., Cholin. (1557). 
0richoviu8 S. De legę coelibatus oratio 

Ad Julium lU. supplicatio. Basil., Opór. 

— Fidei cathol. confessio. Crac. Laz. (po 
dwakroć druków, karta z herbem Przesław- 
skiego). 

— « „ „ Gol., Birkmann. 

— In Vars. syn. Pro dignitate sacerdot. 
Grac, b. dr. 50 1561. — 1562. — Listy o prawdz. kościele (wyd. Jak. Gór- 
ski). Krak. b. w. r. i b. dr. 

— Oratio ad Bonioanncm. Crac. 

— Oratio Nicol. Yolscio. 

— AiH)I()f,na contra Brzozovii defensionem. 
Crac. Siebcucyclicr. 

Palczowski J. ob. Ustawy. 
Pieśń o zimie r. 1557. nowo uczyniona Crac. 
Sieben. 

Pyesnie chwał boskych (po czesku). Sza- 
mot., Aufrezdecki. 

P o a t i II a ]K)Iska Krak., Wiorzbięta. 
Pudłowski M. E\vg. in mortem J. Tarnów. 
Crac, Lazar. 

— Lament i upoinn. Tizpltćj pols. Krak. 
Łazarz. 

Quiatcovius. ob. Kwiatkowski. 

li a d o m s k i Jan. Artikuły wiary krzesć. Prze- 
łóż, na język pol. Królcw. , Daubm. właść. 
Confessio. 

— Confessio Augustana tj. wyznanie. Kró- 
lcw., Daubra. Jest toż co: Artikuły. 

Rodzaj albo potomstwo M. Lutera. b. m. dr. 
Iloyzius. Carmen in obitum C. Tarnovii. 

Crac, Laz. 
Rubricella Crac, Lazar. 

Sadolctus. Elcf?ant. orat. duae de eraen- 
dandis vitiis curiae rom. Crac, Laz. 

Sam bor i ta nus Grcj?or. Apud Chr. matrem 
theoresis. Crac, Sieljcn. 

— Eclofi^a 1'aulo Tarloni expl. B. Herbest. 
Crac, Sieben.? 

— Ecloga Elegiae IX. Crac. Siebeney. 

Sccbresinensis ob. Basseus. 
Sinilerus Jos. Epist. ad polon, in controv. 
Genevac. 

Span^^enberj?. Erotcmata. Cnie, Scharff. 

S tan car u s. De trinitate et mediatore do- 
mino nostro J. Chr. ad magn. et gener. 
DD. nobil. Polonos. Dubecii. 

Statorius Petr. Epist. ad Rem. Chelmium. 
Pińczów., Lancie 

— Emanuel, seu de aeterno Dei filio homini 
facto. Pińczów. 

Szczawiński. Carmen ad ill. Com. in 
Tarnów. 

Unctorius Mac. Elegia de glor. resurr. D. 

J. Christ. Crac, Laz. 
Ustawy prawa pols. dla pamięci \vypisane. 

(l)rzez J. l^alczowskiego) b. m'. dr. (1563). 
\Vedrogovlus Alb. Catechismus elementa 

pictatis Christianae continens. Crac, Laz. 

— Epitome totiiLs vet. et novi testara. cann. 
elcg. <led. l'aulo (Jhoynacki. Crac, Laz. 

Wigandus J. Do clave ligante in ccci. 
Christi. Frcf. a. M. 

Wizerunek falecznego y ducha y nauki 
nov() Ewangel. Krak., Scharff. 

Zeitunj; (Sehr grewliohe) Tyranney der 
JIoscoviter an Chriaten aus Lyfland. Niirn- 
berg, Kreydleiu. I5fi2. 

Algorithraus lineal. Crac, Scharff. 

Bar ten Jan. Kirchen Notula albo Formuła 

Concordiae, w ktorćj nauka o wieczerzy 

Pańskity wedle konfessyi Augsb. podana. 

Gdańsk, (ob. r. 1567 Apologie). 
Bielski M. Kronika świata. Kraków. 
Bened. Joann. Hist. narr. rerum variarum J 

in hac sexta mundi aetate. Crac, Laz. Ą 

Budny. O oprawdanii griesznago czełowieka. 

Nieśwież, Kawieczyński. 
Castaldi. II desiguo di gcogr. ded. R. di 

Polonia. Vcnczia. 
Cicero. Orationes. Basileac. ed. Sturmius, 

ded. filio Joann. Starzechowski. 
Fabricius L. Psalmi XV. Regiom.  

Gcorgewicz. De orig. Turcorum. b. w. m. Ą 
Golitz Seb. Elegia in natalem Jesu Christi 

Elbing. 
Go ni ad z a (z) Piotr. Przeciw chrztowi dziec. 
Gors iii Jac Disput. de period, contra B. 

Herbest. b. dr. 
Gostyński A. Gratulatio Phil. Padniewii. 

Crac. ingress. b. m. dr. 
G roić ki B. Porządek sądów. Krak., Łazarz. 

(1566). 

— obacz Ustawa. 

Herbestus B. Disputatio periodica. Crac, 
Sieben. 

— Aeąuus judex, dialog. Crac, Sieben. 
Honter Joannes. De grammatica libri duo, 

adjecta est expositio polonica. Crac, Scharff. 
Hosius St. Opera card. eppi varm. Paris. 
Egid. Gorbius. 

— „ „ „ Paris Desboys. 

— Księgi o jasnym słowie Bożym. Krak,, 
Laz. 

— Epistoła elegans et pia ad juv. Crac. 

— Confessio. Paris, Putcanus. 

— Confessio fidei. Lugduni, Guil. Rovillu8. 

— Wyznanie wiary kat. przeł. H. Krzyża- 
nowski. Krak., Łazarz. 

Kar ten Jan. O czterech ostatecznych rze- 
czach. Kralf., Scharff. 

Kromer. Mitcrnachtischen Volker Historien 
iibers. Pantaleon. Basil., Petri. 

Leukopatreus Cesar. Oznajm. prawd. 
biegu. tł. Maelecki ob. Małecki. 

Leszczyński Rafał. Rzecz na wal. sejm. 
1.562. Krak('.w, Wierzbięta. 

Lute r. Katecliyzys, nauka starodawnaja chry- 
styan p Budnego, dedyk. Mik. Radziwiłło- 
wi. Nieśwież, Dan. Łęczycki. 

— Encłiiridion. Catechi.smus. tł. J. Radomski. 
KrtWewiec, J. Daubmann. 

Łańcut. Ałgorithmus linealis. Crac, Scharff. 

Macri Panegir. oł)acz Szcpsius. 

Małecki H. Oznajmieni i objaw. Boga a 

skłonu, nieb. Królew., Daubm. 
Mencel i us Ilior. De conjugio sacerd. ob. 

Rapageiłus. 
Mieć h o w M. Sarmatie due. Venezia. 
Modrzewski, Orichoviiis, sire depulsio ca- 

lumn. 1562. - 1563. 51 — De mediatore 1. HI. b. m. dr. 

— De peccato originali. Basil., b. d. 

— Libri tres. De peccato. De lib. arbitrio. 
De providentia. 

Mollerus II. Elegia de Joannis ducis ad- 
ventu in Prnssiam. Regiomonti. w 4ce. 

Novicampianus. Scopus bibl. Antver., 
Bellerus. 

Orzechowski S. Chimera b. m. (Crac. Laz.). 

— De Stancari funesta vita. 

— List do M. Radziw. przy konkinzyach 
przeciw heretykom, b. dr. (po r. 1562). 

— Fricius 8ive de mąjestate. Sedis Apost. 

— Ad Jac. Uchanicium. Crac, SiebeH. (prze- 
ciw Modrzew). 

— Wyznanie wiary na syn. w Piotrkowie, 
tłum. Krzyżanowski. Hior. Krak., Łazarz. 

Pauli Grzeg. z Brzezin. Epistoła ad Bullin- 
gerum. (rękop?). 

— Wypisanie sprawy. Nieśwież, Łęczycki. 

— Ta"bula de trinitate. (1562?). 
Pudłovius. Oratio b. w. r. i m. 
Rapagcllus Stan. Duae disputationcs de- 

dic. Nic. Radziwiłł. Islebii. 

Reinhardus G. Zu Ehren dem Fiirsten und 
Herm Johann. Ein Lied wcnn S. F. D. zu 
Marienl)urgk ankommen sey. Elbingen. 

Rey M. Zwierzeniec, w którym rozmaitych 
stanów i zwierząt kształy, przyp. i oby- 
czaje. (1574). 

Rubricella. Crac, Laz. 

Schneeberger A. De multiplici salis usu. 
Crac, Laz. (1561). 

— Catalogus medicamentorum. Tiguri. 
Schreckius V. Psalmi XXn interpretatio. 

Regiom. 
Solikoviu8 J. D. Poemata. Crac b. w. dr. 
Spangenberg Gr. Wider die bose Sieben. 

Wider Stan. Hosium. Eisleben, Gaubisch. 
StancaruB Frań. De Trinitate et Mediatore. 

Crac, ScharflF. 

— Examinatio pinczoviana. Crac, Scharff. 
Strotski (Straszą). Ebrahim. Anbringen tur 

kischer Legation, Ebrahim Strotschi, geb. 
Poleken, zu Frankf. Joh. Berg und Ulrich 
Newder. 

— Predlożenj tureckeho legata. Praga Gi- 
cijnsky. 

— Tiirkische Botschaft zu Frankfurt. Frank- 
furt. G. Rahen u. S. Feierabend. (jednocze- 
śnie przekład polski i łaciński.) 

— apostatę. Oratio lingua slawonica. b. m. dr. 
Suleman Sultanus. Literae ad Ferd. Imp. 

ab Ebr. Strotschio Polono. Patavii. 
Syeprciue. Examen thematum. Crac, b. dr. 
Szcpsius Georg. Macer. De vera gloria 

libellus, ded. And. Szadkowski. Crac, b. dr. 

— Panegiricorum carmen in licenc magisterii. 
b. dr. 

Tragus Bock An. Quorela de Livonien. 

clade ad P. Miskowski. Regiomonti. 
Ustawa płacy tł. Groicki. Krak., Łazarz. 

(1560. 1565. 1568). 
Wildenbergius Hier. Phil. totius in tres 

partes digestio, ded. Tid. Gisoni episc. 

Yarmien. Basil., Opór. — Philosophia. Lugduni. 

W-yznanj wiry bratske. ded. Zygm. Augu- 
stowi (olcoło 1562/ 

Zamojski Joanes. Oratio. in ftin. Gabr. 
Fallopii. Patavii. 

— „ „ „ Yenetiis. 

1563. 

Abschrifft, kurtze und Yerzeichniss des 
grossen und gewaltigen Feldzugs so der 
Moschcowiter fiir Polotzko d. 31 Jan. 1563 
gebracht hat. s. 1. (1563) 4o. 

Andrysiewicz. Nauka leczenia. Kraków. 
Porównaj Siennik. 

Arundinensis. De religicne sacrosancta 
Dial. , ded. Paulo Tarło episc leopol. Co- 
lon., Birken. 

Bcschreibung d. Einnahmc v. Poloczko. 
b. m. 

Biblia Radziwiłłowska. Brześć lit. Wojcwód. 

— obacz Testament. 

Caesarius Jan. Dialectica. in Comp. red. 

per Casp. Rudolphi et Murmclius Isagoge. 

Colonia. (1542. 1545. 1546. 1550. 15.58. 1269). 
Calvinus. Admon. ad fi-atrcs polonos. Crac, 

Wierzb. 
Camerarius L. Praecepta vitae, dcdic. 

Chodkievicio. 
Constitucye Sejmu piotrkowskiego. 
Cr om er. Orechovius sive dc coujugio. Colon. 

Cholinus (1561. 1564). 
E i n Nye Leidt. Van Veynde dem Muscoviter 

wohe d. Konige uth Palen-unde Polotzk. 
Goritius Sini. pilnensis. Moecenates. (Circa 

1563). 
Gorscius Jac. Comm. artis dial. Lips. 

Vergel. 

n n n CraC 

Gośki Kasp. Dzienne sprawy nar. 63. Wrocł., 
Kryspin Szartf. 

— Przepowiednie przygód. Wrocł., Szartf. 
Granius J. Carmen de incar. Jesu Christi 

Dant. 
Gravingellius J. R. Erschrockenliche Newe 

Zeitung. (Niirnberg) 
Herbest. Ben. Aiithmetica linealis. b. w. m. 

dr. (1563) 
Herberstein Zyg. Moscov. wunderb. Ilisto- 

rien. Basilca bei Brillinger. 
Herburt. Statuta regni Pol. Crac, Laz. 

(1567. 1.597). 
Hi story a barzo piękna (o wojnie trojań.). 

Krak., Wierzb. 
Hosius S. Conf; cath. fidei. Antverp. , 

Stelsius. 
Janicki Ciem. Yitae regum Pol. Antverp., 

Sylv., (1565). 
Kochanowski J. Satyr b. w. m. i r. (1563? 

1564). 
Książki pożyteczne albo napomnianie od 

starszych. Krak., Wierzbięta. 
Kwiatkowski M. De utilitate linguae slav. 

von. Regiom. 
Łaski J. Catechismns of. KinderJeare. (1551). 

— De chi-istliche ordiuancien. (Ilollandya). 52 1563. - 1564. Maeletius Joann. Libellus de sacrificiis ot 

idolatr. veteruni Borussorum. 
Martylogiun) Diiltiockio. powoli St. Sta- 

dnickicp^o spisane. Przemyśl ? (miejsce zmy- 
ślone). 
Morgenstern B. De schismate Valden- 

sinm. (Toruń?). 
Narratio de orudeli Mo8covitarum exped. 

Duaci, Boscardus. 
Niger Stan. De thermanim carolinariim 

natura et usu, elegia. Posnaniae. 
Nowiny hrozne o knizete Mosk. Praga, 

Seb. Oks. 
O chin u 9. Dialogi 30 in 2 libr. diyis. Basil., 

Patr. Poma. 
Orzechowski St. Fidei cath. conf. Colon. 

Birkmann. (1552). 

— Chimera. Col, Cholin. 

— Dialog około exekucyi. b. m. dr. (15G4). 

— Pro dignitate sacerd. in syn. Prov. Col., 
Birkmann. (1.561). 

— ohacz. Siradicnsis. 

Palczowski Jan. Ustawy prawa polskiego. 

(1561. 1.565. 1569.) 
Pauli fJrzeg. Antidotum c. articulos fidei 

Saniicii. Nieśwież. L.incic. (1578). 

— Kn\tkie wypis, sprawy o wyznaniu i wie- 
rze. Pinczi^w. 

— Ukazanie wszystkich wiar. 

— Epistoła raonitoria. (1564?). 

— Carmen ad J. Calvinum. (156.3 ?). 

— Rovelationes Niesyiccenses. (1563?). 

— Turris Babel. Frankf., Sciurus. (1563). 
Peucer Casp. Oratio dc cladc Yarnensi re- 

citata a. 1563. Yittebergae. 
Por. Pogradus Stanis. Carta Oświęcim, (map- 

pa) Yonezia. 
Ręce 8 Sejmu Warszawskiego w sprawie 

Unii litews. 
Royzius Maureus, Celtiber, (Alcagnicensis. 

Ruitius. Ruiz de Moros). Decisiones de 

rei 118 in sacro auditorio lithuanico. Crac, 

Sieben. (1570 — 72). 
Rubricella crac. Crac, Lazar. 
Sabin u 8 G. Poemata Lipsiae (dwa odbicia) 

(1544. 1550. 15.51. 1558. 1578. 1581. 1.597). 
Sarn i ck i S. Judicium et ccns. ecclesiarum 

dc dogiu. Crac, Wierzb. 
Scalichius Paulus. Satyrae philosophicae. 

Rogiomonti. 
Schutzius C. Prussiae liber I. Regiom., 

Daubin. 
Simie r .J. Responsio ad Frań. Stancari libr. 

Tiguri, FroschoYcr. 
Siradiensis Laur. (Stan. Orzechowski). 

Dissei-t. Philosophi super Gorsc. et Her- 

best. Crac 
Sleupnerius Seb. Orat. in cath. Yratisl. 

Nissa. b. dr. 
Stoi u 8 M. Meditatio. Regiom. 
Strotschen Ebr. Relatio sive sermo (acta et 

gęsta. Colon. Birkmann. 
Suerin J. Elegia et Eidyllion. Regiom. 
Symona z Lipnice żywot. b. m, Synesius Episcopus Cyron. Ad Aroad. Jm. 

de regno bene admin. St. Iłoviu8 edidit. 

Ven., Somascus. (1.543). 
Testament no\t-y z greckiego (socyniański). 

Nieśwież, Daniel. (1566 — 68). 
Theognides Megarensis. Sententiae elegia- 

cae A. TlitT. Otio turingo. Basilea. Fran- 

cof. Lud. Luciiis. dedic Ćonsulibus. Dantisc. 
— Ustawy prawa obacz. Palczowski. 
Yigandus Joh. De Deo c Arianos. Regiom. 
Warsze wieki Krzysz. De cons. et consi- 

liarii off. Basil. 
Wincenty Francuz. Książki o dawności 

wiary krześć. p. Herbest. b. m. dr. 
Zamojski Jan. De Senatu Romano. Yenet, 

Jordan. Zilotti. 
Z a w a c i u 8 St, Conclue. seu Theoreses. Crac, 

Lazar. 

1364. Gracw.) Val. Livre de 
XXm ed. Bacfart (Bekwark. 

tjiblatnre. Paris. 
Basi li us M. De Moribus orat. 

Iloyius. Venet., Ziletus. 
Benedictus J. De humacione corp. ex 

anim. refrig. Crac, Laz. 
— Narratio rerum var. Ed II. Crac, Laz. 

(1.562). 
Biblia. Nowy testament kat. pol. Krak. 
Bielski. Kronika tho jest historya świata. 

Krak., Sieben. 
Bredenbach. BoUi liyonici descrip. Ant- 

yerp., Silyius. (1.565). 
Brend enbach T. Belli Liyonici 1558. Colo- 

niae, Mat. Cholinus. 
Bretschneider Jan. Libell. dc scholia la- 

tinis. Gedani (?). 
Caspar Joann. ob. Micanus. 
C o m p c n d i u m graiuniaticcs. Regiomonti, 

Daubniann. 
A d A d. Conarski Episc Posn. carmen b. m. dr. 
Confessio tj. wyznanie wiary b. r. Krak., 

Wierzb. (1.564?) (1561). 

Copey des Brieffes, welchen der Cyttawi- 

schc ITaubtmann gen Warschaw, dem Herm 

Radziwiłł zugeschickt. Augspurg w 4ce edy- 

cyą w Norymberdzt^ obacz pod: Radziwiłł. 

Curiieus Achacy. Threnodia. Gedani, Rhodus. 

Cyryllus. Cathecheses Inter. Gródecki. Col., 

Cholin (1540) także 1564 Antyerp. i Paryż 

(3 cdyc w roku). 

Cytardus. Kazania o proc. z ciałem Bo- 

żeni tł. Płaza. b. w. m. 
Dawid. Księgi psalmów. Breść. lit. u. Radź. 
Dekret na Sądy nowe przyszłe. 
D o n a t u s minor. ob. Zaborowski. 
Eobanus Ilessus. De tucnda bona yaletud. 

Frank. 
Eu cl id es. Element, geometriae, dedic. Nic. 

Radziwillo. Argentorati — 
Glareanus! H. De VL arithmeticae specie- 
bus. Crac, Math. Scharff. (15.38. 1549. 1554). 
Gliczner Er. Libellus breyis contra cir- 
cumcisores ecclesiae, dedic. Andr. Jankow- 
ski. Frankofordiae ad Oderam. 1664. - 1666. 53 Goślicki Laur. De victoria Sig. Aiig. reg. 

Pata vii, 
Gostinius A. Splavius, tarmen extemp. 

Crac, Laz. 
Grim a Hus Laur. De victoria Sigism. Au- 

gusti. (Patavii) ob. Goślicki. 
Herb es tu 8 St. De preciosissima Chr. pass. 

eleg. Yratisl. 
Herbest Ben. Synodica oratio. Nissae, Cru- 

ciger. 

— Arithmetica linealis et comp. prosod, b. 
w. m. 

Ho siu 8 et Cronierus. Epistolae ad Brunsv. 
duc. Col., Cłiolin. 

— Epistolae duae. Paris, Nivell. 
Hosius St. Opera omnia. Lngduni, Junta. 

— Des sectes et heresies. Paris, Desbois. 
Justj^na Św. męcz. rozmowa z Tryfoncm 

Żydem tł. Krzyszkowski i Budny. Nieśw., 
Łęczycki. 

Katechizm większy. Kraków. 

Kazano w ski Jan. Na upominanie J. Kal- 
wina b. m. i dr. 

KnobelsdorfE. Ferdin. L epicedion. 

Kochanowski Jan. Satyr i Zgoda. Krak., 
Sieben.? 

— Zuzanna, b. w. m. i r. 

Kromer M. Epistoła ad Regem, Proc. Pa- 
ris, NiYollius. (1.558). 

— Oriehovius s. de conn. et coel. Col., ChoHn. 

— De Origine et rebus gest. (mylne, raczi^ 
1568). 

Krzyszkowski Ldur. Rozmowa czterech 

bratów o pewności zbawienia z czeskiego. 

(r. 1564 lub wcześniej). 
Kwiatkowski Marc. Płachta z Różyc. 

Książeczki nabożne o poczoiwem wy eh. 

dziatek (tłum. z Ubertina). Królew., Daubm. 

Lagus. Convivium musicum. Gcd. 
Lidicius J. Elegia Gothardi in Livonia. 

Reglom., Daubm. 
Luzatus Jan. Hist. narratio rerum var. Crac, 

Lazar. ' / 

Mą czy liski Jan. Lexicon lat. pol, Królew., 

Daubmann. 
Magius Kier. Variae lectiones, ded. Adamo 

Conarscio Epise. posn. Yenetiis, Zilet. 
Meletius J. Libell. de sacrif. Borussor. 

(1563). 
Micanus Steph. Dialecticae et rhctorice 

praec. Crac. ScharfT. 
Molier H. Libri III carminiim. Gedani. 
Mylius J. Yictoria S. Aug. de Mos. report. 

Yiennae. Zimmerm. 

— Epital. in nupt. Kmitae. Crac, Laz. 
Nowiny z zeme litewske Praga. Seb. Oksa. 
Orzechowski. Dialog o exekucyi. dwie 

edyc) Krak., Łaz. (1563). 

— Quincunx to jest wzór. b. m. dr. 
Paulus S. Epistoła ad Leodicenses (Nic. 

Grochowski). Crac. 
Pauli G. Krótkie wypisanie sprawy etc. 
Nieśwież, Daniel. 

— O wyznaniu wiary ks. Samickiego, Brześć., 

— Wiara sabelliaiiska b. dr. Plutarchns. De liber, educatione dedic. 

Lucae Górka. Frankforti ad V. 
Płaza Tomasz. Kazanie o processyi z cia- 
łem Bożym ob. Cytardus. 
Polancus J. Directiorum ad confessarii mu- 

nus. Lovicii, Stan. Murmelius. 
Proteus albo Odmieniec (wyd. Solitarysz). 

b. m. dr. 
Radziwiłł M. Copey d. Briefes v. dem 

Siege 2G Jan. 1564. Ńiimb., Know. 
Responsum conv. trium ord. Burg. de 

edicto pacis nuper in causa rei. factae ad 

Chr. R. Gall. Carolnm. Crac, b. dr. 
Roman u s Clemens. De constit. apostolicis, 

interpr. Car. Bovio, ded. St. Hosio. Paris, 

Dupais. 
Różność wiary uczniów Stancarowych. 

Nieśwież, D. Łęczycki. 
Rubricella crac. Ćrac, Lazar. 
Samboritanus. Polymnia. Crac, Wierz - 

bieta. 
Sarnicki Stan. O uznaniu P. Boga Wszech- 

mog. Crac, Wierzb. 
Schneberger. De bona miłit. valetudine. 

Crac, Laz. 
Schroeterus Ad. Psalmus XCL Crac, Laz. 

— Salinarum Vielic. descripcio. Crac, Wierz- 
bięta. 

Siennik M. Lekarstwa doświadcz. Krak., 

Lazar. 
Sierp ski Felix. O mor. zarazie. Krak., Laz. 
SI ok Jan. Historya bardzo cudna o przyjaźni 

Tytusa z Gysipusem, dedyk. Jan. Naropiń- 

sliiemu. Krak., Wierzb. 
Solików ski J. D. Hama.xa. Crac, Laz. 
Stanisław z Rawy. Przepowiedzenie przy- 
gód z biegów niebieskich. 
Testament nowy. Krak., ScharlT. 
Tilmannus. Historia belli Livonici. 
Ubertyn ob. Kwiatkowski. 
Wigandus J. Syntagma seu corpus doctri- 

nae Dei. Basil. 
Wypisanie sprawy, która była o wyzn. i 

wierze Boga 7 oct. w Krak. 9 — 14 oct. 

w Pińczowie. Nieśwież, Lecz. 
Wykład słów Pawła św. "Jeden jest Bóg. 

b. w. m. 
Zaborowski. Donatus minor ad calcem 

Zaborovii gram. b. m. i r. 

— Gramm. rudimenta. Crac, Sieben. 
Zamojski J. De constitutionibus univer3. 

gym. Patav. 
Zeytung Warhafftige nove von dem Sieg. 

von dom Littawischon kriegsvolck wider 

die ^uscoviter dieses 1564. J. b. w. m. i r. 
Zygni. Ang. Ustawa poboru na sejmie w 

Korcz. b. m. dr. 

1565. 

Od Arcybiskupów Rady kor. pols. odpo- 
wiedź St. Sarnicki. Sylvius. Przaszuikowi. 
b. m- i r. (1566. 1567). 

Artykuły prawa Magdeburskiego p. Groi- 
ckiego. Krak. (1558. 1560. 1562. 1568). M 1665. Aujezdocki Aleks. Kronika turecka. Li- 

tomierzyce. 
Ba c fart Val. (Bekwark). Harmoniae musi- 

cae. Crar. (1588). 
Bo7. (»la. Konoyl. tryd. ^N^roki i ustawy tł. 

M. Siennik. Krak., Łaz. 
Bredenbaoli Mt. Tilniannus. Belli liv. 1558 

descriptio. Nissao, Crucig^or. 

— De f<aerilefr. vindiotis b. m. w. (dwa odb.). 
Calvinu8 olt. Kalwin. 

Canisius. Catholicoruui cathecliisniu.s. Crac., 
* Sieben. 

Caper (Kozielski) Dial. de coena domini. 
Catholiei eujusd. Judiciuni de judicio rai- 

nistrorum Tig^urinonini, de dogińate in Po- 
lonia sparso. Culon., Cholin. 
Cicero. Fragment. IIlI. cum Patricii adnot. 

Venet., Zilet. 
Curaeus A. Mimesis Xenophontis Herculis, 

ab Achatio Curaeo Mariacburg. Dantisci. 

(Jacobus Rhodus). 
Fal eon i lis (Sokołowioz) Tom. Sprawy i 

słowa Jez. Cliiystusa. Brześć. 
Gessner Conrad. De rurum fossil. liber, 

ded. And. 8zadkovio, Salinarum Crac. no- 

tario. Tignri. 
Gliczner Er. Brevc collofiuiiim c. J. Ca- 

prura. I-^rankof. 

— De sancta Trinitate. Francof. 

— Societas et Symb. Frankf. 

Gośki Kasper. Opisanie, jczli bę. wolny od- 

pow. Krak., Hcłiarff. 
Groicki. Porządek sadów prawa magd. 

Krak. , Łaz. (dwa przebicia). 

— Artykuły prawa. Krak. (1568) (trzy odbi- 
cia tego roku). 

— Postępek z praw Cesarskich. Kraków, 
Łazarz (dwa przebicia). 

— Ustawa płacey. Kraków. 
Herbcst B. Artykuły wiary. 

Her burt Wal. "Oratio in Conc. Tridcntino. 

Col., Birkmann. (w orationes in Concilio Tiid). 
Hosius. Ofthe expresse word ofgod. Lovan., 

Bogurd. 

— De expre8so Dei verbo. Antverp., Stels 

— Coiifessio cath. Komae, P. Manutius. 

— Antverj)iae, Stelfius. 

— A most excellent treatise of hcrcsyes. Ant. 
vcrp., Diest. 

— Catholiei cujusdani et ortodoxi censura. 
Colon., Cholin. 

J a n i c i u s. Vitae regum Pol. Crac. , Laz. 

(1563). 
Iłovius Stanisl. Dc laudibus jurisprud. 

Bonon., Rossius. 
Jntroductio Arithmet. Crac, Sieben. (1549 

1556). 
Joann es Campensis. Enchiridion (ded. Dan- 

tisco). Paris, Juvenis. 
J u d i c i u m de dogmate contra Trinitatem 

in Polonia. Colon., Cholin. 
Kazanowski J. Eiuridationes. 
Kochanowski. Zgoda. Krak., b. d. 
Konstytucye trzech sejmów. Krak., Scharff 
Kuchler Jac. Epicedion in funere Joan. a 

Kościelec. Yitenb., Schwench. Laurentiufi La. Reeponsio ad error^s 

Frat. Bohem (przeciw Morgensternowi) 

(1565?). 
L e o V i c i u 8 Cyp. Przepowicdzenic przygód 

z biegów niebieskich, tł. Stan. % Rawy. Krak., 

Sieben. 
L i s m a n i n Fr. Breris explicatio doct. de 

SS. Trinit. B. ni. dr. 
Łaski Jac. Een kort. begrip. Embden. (1551. 

15.5.S). 

— Kirchenordnung. Heidelberg, Mayer. 
Morgenstern Ben. Errores fratercul. Bohe- 

micorum. 

Musceniusz Jan z Kurz. Praktyka z bie- 
gów, nieb. B. dr. 

Myli u s. Ad b. Sig. de Herberstein, carm. 
Yiennae, Zimmermann. 

— Jeronikai Sanctorura militum Triumphi, 
Vienn., Zimmennann. 

Nazianzenus Greg. Duo poemata, ed. Grzep- 

.ski. Crac, Laz. 
Opisanie złączenia planetów we 20 lat, p. St- 

z Rawy. Krak., Sieben. Mat. 
Orzechowski St. Anti Babilon król. pol. 

— Ziemianin, ob. Ziemianin. 

Pan cera Franc. Hersillus (ad An. Sapiecha). 
Padua, Parchacinns. 

Pauli G. Oratio de orig. dogmatis de Tri- 
nitate. 

Rey. Apokalipsis, t. j. dziwna sprawa tajemnic 
pańs. Krak., Wierzb. 

Regestr do porządku i art. prawa magdeb. 
Ob. Groicki. 

Rozmo-wy polaka z litwinem. 

R u b r i c e 1 1 a. Cracov., Lazar. 

Schneebcrger A. medici phys. Gemma Ame- 
thystus. Crac, Wierzb. 

S c h r o e t e r A. Salinarum Vielic. dcscriptio. 
Crac, Wierzb. (1553. 1564). 

— Psalmus XCI. in honorem Alb. Lasco. Crac, 
Lazar. 

S e m u s o V i u s Joann. Panegyr. L. l'rioli. 

Bonon., Benatius. 
Sierski Math. Propemptikon in discessum 

Alb. et Joannis Kamienieczkios. Witeber- 

gae, Juli. Crato. 
Societas et symb. doctrinac et morum Arij 

et Tridentinanim, (per Er. Gliczner?, ded. 

Mart. Niegokn\'ski). B. w. m. i dr. 
Stanisław z Rawy. Przepowicdzenic przy- 
gód. Otiacz: LeoYioius. Opisanie. 
Tricesius And. Epigramui., liber I. Crac, 

Lazar. 

— Toż, liber H. Crac, Laz. 

Tuppius N. Advers. Synod. Trident. Sturmius 

Joan. Epistoła ad Nic Riidziwiłł. Argento- 

rati, Emmeł. 
Ustawa poboru. 
Ustawy prawa polskiego, krótko wybrane 

napotrzebniej. p. J. Pałczowskiego. B. m. 

dr. (Porów. 1561. 1.563). 
V o 1 a n A. Epistoła quae expłicat controv. de 

S. Triu. motam. Regiom., b. dr. 
Ziemianin, albo Rozmo-na ojca z synem 

o sprawie pol. (Orzechowskiego). Krak. b. dr, 1566. 55 15GG. 

Albo J. Kiinkus D. Argumenta. Parisiis, M. 
Jiivenis. 

Bassay Wojciech. Wyprawa niewinnego czło- 
wieka. Rozmowa o Krzyżu. Kraków, Mat. 
Siebeneicher. 

— Pociecha człowieka strapionego. Dyalog 
człowieka niewinnego i Anioła bożego o 
Krzyżu. 

— Nowe latko albo Prośba. Krak., Mat. Sieben. 
Biblia Socyniańska. (1563) (1508). 
Błonic Nic. Tractatus de admin. Sacram. 

Yenet. 
Centuria poetica licentiam militis Poloni 

impugnans. B. m. d. 
Chroni ca. Auszug der preuss. Chroniken. 

Konigsbcrg, Daubmann. (Autor Daubniaun). 
Colloąuium piotrkowskie, t. j. liozmowa 

p. Sarnick, Praźmow, Sylwiusza. Krak., 

Wierzb. 
Copernicus. De revol. orb. coel. Basil., 

Henricpotrus. 
C u r a e u s A. Praecepta de regno. Gedani, 

Rhodua. 
Cytardus Kaz. O procesyi, p. Tom. z Płazy. 

Krak., Szarflf. (1564). 
Dictionarius seu Nomenclator. Wokabu- 

larz łac.-włos. niem.-pols. Krak., Szarff. 
F a 1 c o n i u 8 Tomasz. Sprawy i słowa J. 

Chrystusa. Brześć. 

— Wtóre księgi Łukasza św. Dzieje albo spra- 
wy apostoła. Brześć. 

— Harmonia evangelica polonica. Brześć. 
Georgewicz. De Tui-carum moribas. 

— Specchio di Terra ąancta. Roma, Bolano. 
Górnicki. Dworzanin. Krak., Wierzb. 
Groicki. Porządek sądów. Krak., Łazarz. 
Grzepski. Geom. t.j. Micrnicka nauka. Krak., 

Łaz. (Dwa wydań.). 
Herbestus B. Arithmetica linealis. Crac., 
Sieben. 

— Periodicae respons. Libri V. Lips., Voegel. 

— Nauka prawego chrzęść. Krak., Sieben. 

— Opisanie i wykład Mszy sw. Krak., b. d. 
H e r b e s t Jan. Rhetorica ex omn. rhet. M. T. 

Cicer. Crac, Sieben. (1567). 
Herman D. Epithal. Gothardo Curl. duci. 

Regiom., Daubmann. 
Hosius S. Opera omnia. Antverp., Stelsius. 

— Conf. catholiąue. Paris, Fremy. 
Janicki Kłem. Vitae regum pol. Crac. 
Kromer. Sermones tres synodici, ed. T. Plaża. 

Col, Cholin. 

— Poema de Christi resurgentis triumpho. 
(1533). 

Krzyżanowski H. Kazania. Krak, Szarff. 
Krzyżtoporski Jan. Pieśń a prośba człow. 

chrześciauskiego. Krak., Siebeneych. (z datą 

mylną 1546). 
Laski Jan. Catechisis ecclesiae Emdanae. 

Aembdae, Joh. Gaudanus. 
Melanchton Phil. Examcn theolog. albo 

Doświadczenie w nauce kaznodz., tł. Jan 

Radomski. Królew., Daubmann (1556). Micanus S. Dialect. Crac, Nic, SzarfF. 
Mizaldi Antoni. Sekreta leczenia, tł. Kuii.n- 

szowski Jan. 
Molier Henr. Imaginum liber. Gedani. 
Motzarus M. Oratio de excubii8. Regiom., 

Daubmann. 
Murmelius. Dictionarium trium linguarura. 

Królew. (1566). 
Mylius J. Jeronikai. Yiennae. (1565). 
Niemojewski Jak. O jedności boskićj nie- 

rozdzielonćj , przeciw błędom ariańskim ; 

wydał Krz. Trecy. Krak., 'Wierzb. 
Nonius P. Opera. Basil., Henricpetr. 
NovicampianusA. Scopus biblie Antverp., 

Bellerus. 

— Dc accentibus et recta pronunciatione opu- 
sculum. Cracoviae, Scharffenberg. 

Ostrowski Daniel Bernardyn. Odp. na list 

przeciw Ofierze św. (Z przedm. Stan. War- 

szewickiego). Krak., Sieben. 
Pac M. biskup kijów. Ortodoxa fidei confes- 

sio. Regiom., Daubm. 
Penatius Stan. bucov. Pietatis puerilis łibri 

n. B. m. dr. 
Pius V. List albo bulla o reform, zakonnic. 

B. m. i r. 
Płaza T. Ob. Cytardus. Kromer. 
Polane u s Jan. Breve direct. ad conf. mimus. 

Lovicz, Murmelius. 
Rej M. Postilla. (1557. 1560. 1571. 1.594). 
R e t e 1 1 i u s M. Symbola christ. fidei. Regiom. 
Roselerus M. Paraphrasis in Esaiae c. LIH. 

Regiom. 
Roye Evangelicy naszego wieku rozmnóż. 

Krak., Nik. Szarflf. 
Sambo ritanus Vig. Georg. Bibliados Seria L 

Crac, Wierzb. 

— Alexis, Ecloga Stan. Słoniovio. Crac, 
Sieben. 

Scheyk J. Contra Antitrinit. Tubinga, Mor- 

hard. 
Siennik M. Sposób a porządek słusznego 

modlenia. Krak., Sieben. 
Sigonius Car. De binis comitiis disputatio, 

dedic. Nicolao Firlej. Bononiae. 
S około wicz, ob. Falconius. 
Solikowski. Prussia regi optimo. 
Stan. z Rawy. Przypowiedz. zaćmienia od 

1567. Łowicz, Murmeliusz. 
Testament nowy. Krak., Scharflf. 
Trecy Krzysztof. O jedności boskićj. Ob. 

Niemojewski J. 
TricesiusA. Ad Sigism. Aug., carmen, 

Crac, Laz. 
U 1 r i c h u s Joan. Psalmus proph. Davidis. 

Crac, Scharflf. 
Yictorius Petr. Epistoła Jac Gorscio Pol. 

Firenze. 
Yigandus. De Deo c. Arianos. Brubachius. 
Wildenbergius Hier. Phil. in 3 p. digeat. 

et diser., ded. G. Tidemanno cpis. Varm. 

Basil, Oporin. 
Wobeser Paweł. Querela ad regera Polon. 

super calumnia. B. w. m. 
Wojnowski Jeremi. Carmen ad Jacob, 

Ostroróg. B. m. 56 1566. 1567. Wokabularz pol. i niem. sentencyi (Mar- 
chołt). Knilow., Daubmann. (1539. 1566. 
1580. 1505). Oh. Miinnclius. 

Wykład Creda tudzież Modlitwy pańs. Krak., 
M. Szarff. 

Z V fr m u n t Aug. etc. Uniwersał poborowy 
■l56(). B. <lr. 

— Koustytucya? 1566. M. Szarff. 

15G7. 

Acta syuodi Skrj-nincnsis ed. S. Cikowski 
A dno tut i o naeroriim et vcrbor. in Confeas. 

Yaldensi per Morgenstern. Toruń? 
Apologic, odcr Gegonbcricht der Historie 

des Streits. (contra Joli. IJarten). Danzigk 

(ob. 1562). 
Arcybiskupów (od) odpowiedź ob. Odpo- 
wiedź. 
Auszug der preusaischen Chroniken. bei 

Joh. I)aubmann. (obacz rok (1.566). 
BakszaJ Abr. Chroń, de regibus Hung. Alb. 

de Lasco. Pal. sir. Crac, Sieben. 
B a 8 a e u 8. Obs. grammaticarura libri V. Grac, 

Sieben. 

— Obs. graraat. obacz Scebresincnsis Alb. 

Bazylik Cypr. Historya o przesl. K. boże- 
go Hist. o postanów, kościołów nad któ- 
reuii był .łan ł^aski (p. Utenchoviusa). 
Brześć. Bazylik. 

Białobrzeski M. Katech. prawej wiary 
chrzęść., ded. Padniows. Krak., Szarff. 

Blandrata. Refutatio scripti P. Mełii, quo 
docet Jchowalitatem et trinitatarium Deum. 
Ałbae Juliae. 

Brettschneider ob. Placotoraus. 

Brzozowski. O synu bożym wydanie dru- 
gie. Brześć litew. 

Canisius Parrus cathcch. Cath. Crac, Sie- 
ben- (1570 — 81). 

Chyczewski Stan. Physica expcriment;dis. 
Lubłini. 

Coełius Secundus Curio. In Ciceronis ex- 
plicat., ded. Stanis. Tęczyuski. Francof. 

C o n f c s s i o oder Bekaniitnuss. 1530. Konigsb., 
Daubm. 

Curaeus A. Argunientuin de fabricatione, 
destructione atquc discessu concordiae. Dau- 
tisci, Jac. Rhodus. 

— Epicedion de morte, Henrici Molleri Hess 
poetae. Dantisci, J. Khodus. 

Dawid. Zołtarz W. Wróbla. Crac, Szarff. 
Dekalog wiytszy. (Diakon Grzegorz.) Krak. 

Łazarz. 
Dyakon CJra ob. Godzinki, Lippus. 
Georgie wicz. Pereg. Bart. De turcarum 

moribus. Liigduni, Joan. 'lamesius. 
Goritins S. Querinionia Eccł. Christ., ad 

V. Heri)urt. Crac, Siel)en. 
G(»dzinki małe o Kryst. krzyżu p. Gra. 

Diakona. Poznań, Pakus. 
Grenada. Przewodnik grzesznych p. War- 

Bzewickiego. Krak., Siebeneych. (1570). 
Groicki B. Regestr do porzjulku prawa 

magdeb. Krak., Łazarz, (dwa odbicia). 

— ob. Tytuły. Herbcrstcin. S. Mo8covit. wundcrb. Histo- 
rien. liasileae. Brillinger. 

— Toż Prag. 

Her be 3 1 Jan. Rłiet Comp. ex M. T. Cicer. 

V. w. m. (1566). 
ner])est B. Chrzościańska odpowiedź na 

konfes. Krak., .Sii-ben. 

— Conłutatio IMc.uiłitar. haeret. 

— Liltelli duo hor. oanonic Col., Cłiolin. 

— Itjitionarum łiorarum canonicarum Colon. 
Herliurt. St.ituta. Crac, Lazar. 
Historia Val. Gentiłis suppl. affccti. Gcnev. 
Historia Suzannae ol>. Wojnowski. 
Horatius. Pr)em. Index. T. Treteri. Ant- 

verp. , I^lantin. 

Hosiiis. Dc loco et. author. U. Pontif. Col. 
Cłiolin. 

Hozeasz Prorok z wykładem Wita Teodo- 
ra. Brześć (1.5.')0) ( Tytn^ ^.tyl^o i dedyk. 
dodał do dawnej edycyi Wierzb.) 

Konstytucyc sej. Piotrków. Krak., Szarff., 

(Kromer Marcin?). Sejmowa rada albo na- 
pominanie pobożne ku sejmowi piotrkow- 
skiemu roku 1567. Kraków, Mat. Siebenej. 

Krzyżanowski H. Rozm. o chrzcie dzia- 
tek. Krak., Szarff. 

Kwiatkowski M. Inflantsk. ziemi opis 
Krółew., b. dr. 

Laurentius Jan. Resp. fratr. Yaldens. ad 
naevos ex apol. 

Lau terbach. 1'olon. Epigramm. Francof. 

Lippus Aur. Passio ał)o Icazauie przez Gra 
Dyakona. Poznań. 

Łaski Ali). Exhortatio ad milites. Crac. Sie- 
beneych. 

Morgenstern B. Widerlcg. der Danziger. 
Noteł. Eisleben. 

— Apologia griindl. Gegenbericht, Danzig. 
Rhodus. 

Morgenstern Jan. Corpus doctr. ccclcsiast. 
Regiomonti. (1568). 

— ob. Adnotatio. 

Murctus. Ad Piiifh V. P. M. Oratio Sig. A. 

nomine hab. Roiuae, Bladius. 
M u SC en i u s. Miiiutia pronostica k'letu 1568. 
N o V i c a m p i a n u 8. De accentibus et pronunc 

Crac, Scharff. (1548. 1.551). 
Nowiny Lubelskie. Luliłin. 
Odp. od Arcyb. bisk. S. Ssimickiemu i kac. 

Kr.ik., Szarff? (1.565). 
Pauli G. Ukazanie wszystkich wiar. 
Placotomus Ikettschneider J. Dialectica 

in gymnasio Dantiscano. Francof. 
Poleinannus J. De passione Jesu Christi. 

Regioin. 
l^rzestroga w Wierze. (Diakon Grzegorz) 

(z nutami (Krak., I.,azarz). 
Repetitio corporis doctrinae. Kfjnigsberg. 
Richius A. Oratio de incarnatione Filii 

Dci. Regiom. 
]{ubricella (juotid. crac. Crac, Lazar. 
Sambor i tanus G. Coli. Crac. Coli. mai. 

Elegiae et Epigr. ded. M. Białobrzeski 

Crac, Sieben. 
Scebresincnsis Alb. Basseus. Cbseryat. 

grammaticarum libri V. Crac, Math. Sieben. 1567. — 1568. 61 Schreckius V. Carmen in festo Penteco- 

stes. Ilcgiom. 
Sigismuudus U. Literac concilio triden- 

tino. Lovanii. 
Sobór Skrzyński nowy. Krak. 
Stancarus Fr. Si hominibus placercm Chri- 

sti servus non essem. b. ni. dr. 

— De trinitate et unitate Dei dcque incar- 
natione. 

Struthius Jos. Dc piilsibus morbi gallici. 

Venet. 
Trzycieski A. Epigrammatuni liber U. 

Crac, Lazar. 
Tytuły prawa magdebur. wyd. Groicki. 

Krak., Łaz. 
Utenchovius Jan. Ilistorya ob. Bazylik. 
Yigiliantius ob. Samboritanus. 
Wojnowski Jeremi. liii opiiguatio per ller. 

Cliłem, carmen. FranKfurt. 

— Historia Susannae, heroi-carminc. Frankf. 
Wnjek Juk. 1'ostilla katol. tj. kazania. 

Kraków. 
Żorawiński Mi. Praktyka barzo potrzebna. 
Kraków., Scharff. 

1568. 

Antychymn, ob. Pauli Gr. 

A r c u c i u s Neap. Odarum libr. II. ad Sig. 

Aug. Neap. Boyus. 
Bacfart V. Harmoniae rausicae. Crac. 
Biblia socyniauska. (1563. 1566). 
Bibl. Evaugelie uczytelnoje. Zabhidów. 
B land rata. De mediatoris J. Chr. divinit. 

Alba Julia. 

— Aeąuipollentes de J. Chr. phrases. Alba 
Julia. 

— Enarratio disputationis Albanac de Deo 
trino. Alba Julia, Hofhalter. 

Bredebachius. Antiperaspistes in S. Hosium. 

Coloniae, Calenius. 
BretschueiderJ. Dialectica. Francof. (1567). 
Breu Mac. Novae scholae thorunensis ratio. 

Dantisci, Rhodus. 
Brzozowski Wal. Kancyonal (drugie wyd.) 

(1554). 

Caspar Joann. Dialectica. Crac. 
Constitutionen zu Elbing. Crac, Scharflf. 
Corpus doctrinae ecclesiasticae. Regiora. 
Cuchler J. Carmen in obitum Alberti Senio- 

ris. Dantisci, Rhodus. 
Dawid. Psałterz w. S. Conc. Tryd. Krak., 

Lazar. 
Franckenberger And. Constitutio nova 

g>mn. Dantiscani. Dantisci. 

— Orationes duae. Dantisci. 

Górecki P. De morte Jacobi Ostrorogi. 

Francof. 
Goricius Sera. Pan. De diva Anna. Crac., 

Sieben. 
Goślicki. De opt. Senatore. Venet., Ziletti. 

(1569? 1593). 

— The acomplisched Senator. Tł. Oldisworth. 
London. 

Groicki B. Ustawa płacej. Krak., Łaz. G r z e p s k i Stan. Dc siclo et talento hebr. 

Antv., Plantin. 
Herbest St. Zdrowe lekarstwo albo Chrztu 

wykład. Krak., Siebeneych. 
— De Christi Passione. Yratisl. 
Herbest B. Arithmetica. Cracov. 
Herburt S. Locorum de fide, liber L Artyk. 

o wierze. Krak. (1569). 
Hi story a, która sie stała w Landzie niem. 

mieście. (Krak., Wierzb.). 
Homer. Ranarum et inurium pugna, latine 

versa a J. Siemuszowski. Roinae. 
Ho siu s. Des sectes et łieresies. Paris, Nivelle 

(1561). 
Janicki. Vitae Polon, princ. Crac, Laz. 
Karnkowski St. Napominania dla pleba- 
nów. Krak., St. Szarff. (1569. 1570. 1577). 
Katechizm, t. j. Krótka suma nabożeństw. 

B. dr. 
Knyha Jewanhełyje. Zabłudów, Iw. Fede- 

rowicz. 
Kobyliński. Epigramm. Metamorpłioseos. 

(1558). 
Kochanowski J. (?) Wtargnienie do Moskwy 

Radziwiłła r. 1568. 
Kromer. Colloąuior. de relig. Colon. 

— De origine et reb. g. Pol. Basil., Oporin. 

— Monachus s. coli. libri HI. Col., Chołin. 
(Dwa odbicia). 

Kuczborski Wal. Katechizm. Krak., SzarflF. 

Lettera circa, i successł: in Fiandria, Vienna 
et Polonia. 

L i p p u s Aur. Brandolinus. Oratio de pas- 
sione Domini. Crac, Lazar. 

— De passione Domini. Crac, Scharff. (1561). 
Micanus St. Diałect. et rhet. praec, ed. J. 

Gaspar. Crac, Scharff. (1561). 
MyliusJ. Libenrodensis. Cato graecolatinus, 
impens. Andr. et Alex. Chodkiewicz. Lip- 
siae, Rhambo. 

— Poemata (de regibus polon, de Jac Uchań- 
ski, Petr. Myszkowski, Mik. Radziw., ad 
Georg. Hier. Alex. et Andr. Chodkiewicz, 
Phil. Cmitani, Joann. Benedictum, Phil. 
Gundelium, Alb. Lasco, Karnkowski, Fr. Kra- 
siński, Jac. Uchański, Eust. Wolowitium, 
Joann. Bonerum, Stan. Myszkowski, Stan. 
Maciejows., Gasp. Macicjows., Hieron. Buzi- 
nium, Andr. Szadkovium, Joan. Piaskovium, 
N. TrebuchoY., Alb. WędregoY., Pert. Posna- 
niensem, Andr Sapiehłi, Kat. Wiśniowiecka, 
S. Herberstein, "Val. Dembiński, Petr. Barzo, 
Joann. Lutomirski, An. Lubenskam, Elisab. 
Radziw., Jan. Zesławs., Nicol. Chlebovicium, 
Georg. Gutherer Senat. Crac, Stan. Gor- 
scium, Luc Łagiewnicki, Nicol. Wrowicius, 
Stan. Zaremba, Nic. Sulima, Seb. Dybowski, 
Hier. Korycki). B. w. m. (Lipsiae). 

Ni col ans de Błonie. Tract. de Sacramentis. 
Venet., Caballio. 

Opacki Balt. (Opeć). Meditacye o życiu 
Chrystusa do Elżbiety córki Zygm. I. 

Pauli G. Dowody które dzieci krzost. zbi- 
jają. B. w. r. (Należy do dzieła: Ukazanie). 

— Sposoby mów. o Jezusie. B. w. r. 

8 58 1568. - 1569. — O prawdziwym synu Jez. Kryś. B. w. m. 
i r. f Należy (fo dzieła: Ukazanie). 

— Wykład miejsc Star. i Now. Test. Pińcztiw. 

— Antyliyiun wz^ardzonycłi słuf^ Clirystusa. 
B. w. r. (Należy do dzieła: Ukazanie i zbo- 
rzenie wiar. Obacz: Ukazanie). 

— Tłieses impressae. Crac. 

— Rozdział Starcj^o Test. od Nowego. 

— Ukazanie i zborzenie wszystkicłi wiar. Bez 
m. dr. 

— Obacz: Socyn. Serwet. 

Pisanus Alf. Explicatio capitia 20 Esodi. 
Pins V. Bulla conf. ord. mendicantium. Crac, 

b. dr. {lf)9-2). 
Postilla polska. Królew., Daubmann. 

Rey. Zwierciadło abo ksztjiłt. Krak., Wierzb. 

(1567). 
Rubricella. Crac, L.azar. 

Sambor i tan us V. G, Censtochoya, pocma. 
Crac, Sicben. 

— De St. Herborti in praef. Samb. ingr. Crac, 
Wierzb. 

S c h r o k Wal. Parcutalia principi Alberto 
facta. llcgiomonti. 

— Carmen in nataliciis Christi. Regiomonti. 

— Elegia ad Placotouium. Regiom. 
Scklucyan. Catech. t. j. Nauka dzicc. Kró- 
lew., Daubmann. 

Semusovius Stary koń J. Conflictus ad Neve- 
lam Polon, cum Moschis. Bononiae, Ressius. 

Serwet. Okazanie Antychrysta, tł. G. Pauli. 
B. w. r. 

Siennik. Nauka jako brzem. panie. Krak., 
Ostrogórski. 

— Herbarz t. j. Nauka ziół. Krak., Scharff. 
Simler Jos. De etorno Dci filio. Tiguri, b. dr. 
Socyn. Wykład na capita Jana Św., tłóm. 

Pauli. Krak., Rodecki, b. w. r. 
Spangenberg. Computus. Crac, Siebeneych. 
Stan karu s. Omnis, qui transgreditur, non 

habet Deum (Apologia). B. dr. 
Statorius P. Polonicae gramm. institutio. 

Crac, Wierzb. 
Stryjkowski M. Hymn. Porównaj: Anti- 

łiymn. 

Testament nowy. Krak., Scharff. 

— Toż. Nieśwież, Daniel. (1563). 
Theodorctus Bcatus. Dialogi tres interpr. 

Vict. Strigelio. Lipsiae. 
Theses impressae Cracoviae. Crac. Ob. Pauli 
^ (1598). 

Tret er. In Horatii pocmata index. Antverp. 
T r i c c s i u 8 Andr. Sylvarum lib. I. Crac, 
Scharff. 

— SyWarum lib. U. ad St. Ostroróg. Crac, 
Scharff. 

Ukazanie i zborzenie. Ot)acz: Pauli. 
Win gier And. Propheta Sophonias. Crac. 
Wożnik (z) Jan. De apostolica J. Christi 
doctrina. B. m. di*. 

15G0. 

Assertlones pro baptismo infantium. Toruń. 
Ob. Gliczucr. I Barlecyusz. Żywot J. Kjwtryoty, tłóm. Bazy- 
lik Cyp. Brześć., Bazylik. 

— Ilistor3'a o dobj"vv. m. Szkondry, tłóm. Bazy- 
lika. Brześć., Bazyl. 

Bielski M. Sprawa rycerska. Krak('»w, Siel)en. 
B 1 a n d r a t a G. De regno Christi liber I. 
AU)a Julia. 

— Refut. Ob. Dawid Fr. 

Caesarius. Dialectica et Murmelius. Crac, 

Scharff. (1550. 1563). 
C a n t i o n a 1 albo Pieśni dncho\vne. (Wal. 

z Brzozowa). Krak., Wierzb. (1544. 155^1). 

— (wyd. braci czeskich). Krak., 1569. 
Cclestinus J. F. Anatomia des Papstums. 

Seryetianem in Polen. 
Centorio Hor. Asc Commentar. delie guerre. 

Tomo H. Venezia, Ferrari. 
Cenzura albo Rozsadek katolika ministrów 

tigurskich. B. m. 
Concertacio cath. et sectarii. Crac, Scharflf- 
Constitucye i przywileje od roku 1550 — 

1569. Krak. 
Constitutiones (neuen) Gesetze et Statut- 

ten. Krak. 
Constitucya Sejmu waln. lubelskiego. Krak., 

Scharflf. 
C u r e u s Achacy. Ełegiae duae. Dantisci, 

Rhodus. 

— Elegia de passione, morte et resurrectione 
Christi. Dantisci, Rhodus. 

Dayid Fr. Refutatio scripti Georgii Maioris. 
Eyangelie uczytelnoje. Zabłudów, Federo- 

wicz. 
Fridewaldus Mich. Instig. Accus. contra 

rebelles Elbing. et Gedan. Crac, Scharflf. 

Porówn. Orzechowski. 

G e n 1 11 i s J. W. De trinitate. Paris, Bene- 

natus; 
Gliczner E. Assertiones pro baptismo infant. 

Toruniae, Stan. Wurffsciiaufel. 
Górski J. Index errorum Thalm. Crac, Laz. 

Herbest. Arfthmctica lin. Crac, Sieben. 

— Computus eccles. Crac, Sieben. 
Herbest J. Prawego kościoła wywód. Krak., 

Sieben. 

Her burt. Locorum de fide comm. 1. 1. Głów- 
nycłi o wierze art. 1. 1. Krak., Sieben. (Ma 
dwie daty jednocześnie r. 1568 i 1569). 

Historya o zwyc. Króla Fr. nad Sakramen- 
tarzami. B. m. i r. (Krak.). 

Jare eh Salam Massechet Aboth. Crac. 

Incorporatio Duc Curlandiae. Lublin, bez 
w. dr. 

Index errorum, ob. Górski. 

Karnkowski. Napominania. Krak., Szarflf. 
(1568. 1570). 

Kochan o w s k i Jan. Proporzec (?) (i 1587). 

Kromer. De falsa Lut. religione. B. dr. 

K w i a t k o w s k i Mar. Libell. aurcus de utilit. 
linguac slay. Regiom., Daubm. 

M e 1 u z y n a. 

Muscenius Jan. Kalendarz Świąt dorocz- 
nych na r. 1569. Krak., Mik. Szarflfenb. 

Niemojewski J. Odpow. na książki X. B. 
Hcrbesta. Krak., Wierzb. 1569. - 1570. 59 Orzechowski S. Accus. c. Elbingcuscs. 

Crac, Scharff. 
Palczowski J., ob. Ustawy. 
Parać el 8 lis. Archidoxe libri X (Schrotcr). 

Crac, Wierzb. (1569?), b. r. 
— De pracparationibus (ed. Schrotcr). Crac, 

Wierzb. 
Pograbius (Pogorzelski) A. Tab. polon. 

Yenczia. 
P o n e t o w 8 k i J. Krótki rzeczy sejmu komen. 

Sefm walny lubelski (wierszem). Krak., 

SchariT. 
Radomski. Repeticio corporis doctr. ecclc- 

i^astic, albo Powtórzenie summy. Królew., 

J. Daubmann. 
Rzeszowski H. Catholici et sectarii. Crac, 

Scharff. 
Samboritanus. Theorcsis secunda. Crac, 

Sieben. 
Schneeberger A. Książki o zach. zdro- 
wia, tł. Jan Antoninus. 'Krak., b. dr. (Sie- 

beneicher). (1568). 
Schreck W. Charites in honor. J. G. Hei- 

decken. Regiomonti. 
Schubbeus Lucas. Hist. rerum gostarum 

Gedeonis, carm. Thorn. 
S c h U t z Caspar. Sermonum liber et Ach. 

Curaci Elegia. Gedani, Rhetus. 
Selim Sułtan. List do Zygmunta Augusta. 
Ter psi chore. Crac. 
Ustawy poboru 1569. Krak., Łaz. 
Ustawy prawa pol., wybrane (przez J. Pal- 

czowskiego). B. m. dr. (1561, 1563—1565 

i bez w. r.). 
Walenty z Brzozowa, ob. Cancyonał. 
W e n z e 1 i u 8 Joh. Der 91 Psalm Davids. Toruń. 1570. Athanasius. Dialogi V. Basilius libri IIII. 
(Dedyk. Beza Teod. Omnibus in Polonia 
heroibus). 

Bassaeus Alb. Scebresin. Epitome ex Xeno- 

dochio p. reform. Hospitalia edit. Crac, 

Sieben. 
Biblia socyn. Budnego. Nieśwież. Dan. z 

Łęczycy. 
Brandenburgensis Adrianus. Figliki. Ob. 

Rcy. 
B u d n y. Nowy Testament. Nieś^\ież , D. 

Łęczycki. Ob. Biblia. 
— D przedn. artyk. wiary. Brześć litewski. 

(1576). 
Carnc<)vius. Oratio in comitiis. 
Cathechismus ad Parochos. Nissae, Cru- 

ciger. 
Catho. Disticha przez Klonowicza Seb. Krak., 

Wierzb. (1588). 
Chrosceviu8. Libcll. de humoribus. Crac, 

PetricoY., b. w. roku (1570?). 
Cicero. Fragmen. T. IV, cum Nidecki adn. 

Lugdun. 
CircmbergiusJ. Praetoris urbani dcscriptio. 

Obacz: Dantiscus. Conedzius Petr. (z Goni<ądza). Doctr. de 

Christ, rclig. articulis. Vegroviae. 
Confessya albo Wyznanie kość. chrzęść. 

pol. Krak., Wierzb. 
Cuchlerus Jacob Hirsbcrgcnsis. Carmen in 

obitum Cathar. a Gorca. (Dedic. Lucac a 

Górka). 
Cureus Achacy. Epithal. in honor, miptia- 

rum Achatii a Zema. Dantisci. 

— Diadema regium. Dantisci. 

— Elegia in memoriam obitus spectabilis. 
Jacobi Huffneri, resp. gedanensis Senatoris. 
Dantisci, Rhodus. 

Czechowicz Mac. Epistomium na wędzidło 
X. Hier. Powodowskiego. Łosk. 

— Apolog. Dom. Ostah. Wołłowicz. Losk. 
Dantiscus Joach. Cirembergius. Praetoris 

urbani dcscriptio. Regiomonti, Daubmann. 
Decisionesin audit, lithuanico. Ob. Roysius. 
Doctrina eccl. Prussiac. Ob. Repetitio. 
Firlej J. Elegia de resurrectione. Lipsiae. 
FrankenbergerAnd. Norma enarrandi Cicer. 

et Demost. (redani. 
Goniądz Piotr. O ponurzaniu chrześcian 

Węgrów. 

— O' Synu bożym, iż był od pocz. Węgrów. 

— O trzech, t. j. Bogu, Synu, Duchu św. Węgr. 

— Obacz: Conedzius. 

Górka S. Rozumienie w przedniej, częściach 
wiary. B. w. m. 

Grenady (z) Lud. Przewodnik grzesz, ludzi, 
tłóm. Warszewicki. Krak., Sieben. (1567. 
1587). 

G r o d e c i u s Wac Tabula polon, (w Ortel. 
Theatr.). Antverp. 

Grotowski Jan. Diosymposeos albo Bie- 
siada świętych. Kraków, Wierzbięta. 

G r z e p 8 k i.' Prognosticon. 

Henning Sal. Kurliindische Kirchenordnung. 
Rostock. 

Her burt. Statuta i przy w. koronne. Krak., 
Scharff. 

Historya o przygodzie książęcia finlandz- 
kiego Jana. Krak., Mik. Szarffenb. 

Kanizyusz P. Maluczki katechizm albo 
Nauk. krześć. poboż., tł. J. Wujek. Krak., 
Siebeneych. 

Karnkowski. Napominania potrzeb, i zbaw. 
dla pleb. Krak., Szarff. (1568). 

Kromer. Cathecheses s. instit. 12 de J. Sacr. 
Crac, Scharff. (1571). 

— Zwolf Christ. Unter. Krak., Scharff. 

— Catecheses, to jest Napominanie i nauki. 
Krak., M. Scharff. 

Libellus supplex nomine Belg. exhib. 

Litania o Św. Franciszku. B. w. m. i r. 
(Kraków około 1570). 

Lubolmczyk Sever. Carmen super stemma 
Jos. Wronii. B. w. m. i r. (1570?). 

Mączyński. O małżeństwie kapłanów. (Kró- 
fcwiec?) (wątpliwe, czy nie Małecki?). 

Micanus Steph. Dialect. et Rhet. (1561). 

Miciński. O świeżopach i ograch (?). 

Moerlin J. Trcwhcrziger Bericht. Kimigsb. 

Portantius Jan. Livoniac dcscriptio (w atla- 
sie Orteliusa). 60 1570. 1571. Postępek prawa czartów skic{,'(). Brześć, 

Cvpr. liaz. 
rrusalae v»'ra descriptio. Antverp. 
r s a 1 1 i r. Zał)łii(i(»w, Fcilerowiez. 
Kej. Fijrliki. Crac, Wierzlticta. 
Relacja spraw gdauskicli na Sejmie warsz. 

B. dr. 
Rei)etitit) corporia doctr. eodes. iii August. 

coiiłessione. Kei^ioin., l)aul»m. 
11 <» y z y u s. Decisioncs in sacro aud. lith. 

Frank., Lechl. 
Saniboritanus. Divi Stan. Coatuli vita. Crac, 

ydiarff. 
Sansovinu8 Franc. Gl' annali d' principi 

delia casa OtliDmana. (Dedic. Petro Zbo- 
rowski). Yonezia, Jac. Sansoyius. 
Sanutus Aleksander. Keverend. Martino Bia- 

łoltrzeski, carmen. Cracoviae. 
S u ni a r y u 8 z wszystkiego N. Testam. (M. 

Czechowicz). Krak., Wierzb. (Ded. przez 

M. Wierzbiętę Enst. WoHowiczowi). 
Synod zgodne rozumienie w przedn. częściach 

wiary krześciańskity na Synodzie sandomir. 

B. m. dr. 
Turriani Fr. Contra A. Yolanum. Paris., 

Nivell. 
Ycreinigung der Lutheraner und Calvini- 

stcn in Polen. 
Warsz e wic ki Stan. Przewodnik grzesznych. 

Ubacz: Grenady. 
Wujek J. Maluczki katechizm. Ob. Kanizyusz. 
— judicium albo rozsądek o Confessiey sędo- 

mirskiej. Krak., Szarfl". Mikol. 

nu. 

Aychler St. Catagraphe Nuptiariim Caroli 

Archid. 
Bartholomacus Joh. Libellus poematnm, 

ded. hon. Alb. de Lasco. Gorlici. 
(Broniewski). Beschrcybung eines Kayss 

e. poln. Herm nach Const. u. Tartarey. 

NiiiTib., Gerlatz. 
Bugenhagen. Passya to jest Hist. o zburz. 

Jeruz. ; tł. B. Groicki ; wydał Jan Małecki. 

Królewiec. 
Calagius, ob. Yocabularium. 
Crescentyn. Księgi o pomnóż, pożyt., przez 

And. Trzecieskiego. Krak., Scharff. 
Curens. Gentis Silesiac Annales. Wittenb., 

Crato. 
('uraeus .Toach. Schlesische und der Stadt 

Breslaw (ieneral Chronień. Wittebergae. 
CurzeloYiensis Stan. Kalendarium. Az 

egnek forgassabul meg ismert. Becs. 
Dudith And. I']i)ist. ad l\^t. Melium Sacer. 

Debrecz. (Jrac. 
Ein Lied von der Tyrezmei so der Mosco- 

viter in Lieffland. Strassburg. 
Ein Schiłn new IJedt von der Geschicht 

in der Stadt Guissen zu Polle. Franckfort 

a. O. 
Fleischcr J. De iridibus doctrina Aristo- 

tclis et Yitcllionis. Witeb. 
Friccius Kleń. Carmen in reditum in patriam. 

Gedani. — Carmen nuptlale Dionisio Kunavio et Dorot, 
llellngiae. Dantisci. 

G a m e r 8 f e 1 d e r Sel». Rechcnbucclilein. Dan- 

zig, b. w. dr. (Rhodc) (l.')81). 
Grizella. O i)oslnsz. stałości małżonki. B. m. 
Groicki B., ob. Bugenhagen. 

fierbest Ben. Prodromus adv. J. Nieraojew. 

albo l^rzeslanie przeciw Niemoj. CracoY., 

Scharff (ir)74). 
Hcrberstein. Rerum Moscovit. Basi)., Oporin. 
H e r b u r t. Chronica polon. Basil., Oporin. 

(Dwa odbicia). 
Ile y den Sebaldus. Formulae puerilium collo- 

(piiorum pro primis tyronibus. (Praef. Auscl. 

Ephoriui). Crac, Math. Siebcneycher 1571. 

H i s t o r y a o przygodzie Jana X. Finland. 

i Katarzyny. Eu. II. Krak., Szarff. Mik. 

(1570). 
Ilosius. Opera omnia. Antvcrp., Cholin (1578). 

1 1 o V a n u s Bened. Epitalamium Nadasdi et 
Elisab. dc Bathor. Crac, Mat. Sieben. 

Innocentius III. O wzgardzie świata. (Tł. 
St. Lwowczyk). B. w. m. dr. 

Kromer. Cathechescs. Col., Cholin. (1570 
i bez r.). 

— Toż. Crac, Scharff. 

Łaski Albertus. De novis rebus pol. ad re- 
lig. pertinentibus epistoła. Dilin., Mayer. 

Małecki Hicr. Ustawa all)o porządek ko- 
ścielny, (tłum. Małecki z niem.). *Królew., 
Daultm. (1560). 

— U prawnćm małżeństwie ł)i8kupów. 

— Agenda polonica przez plebana Icckicgo. 

N i e m o j e w s k i J. Epidromus. Crac, Wierzb. 

(1572). 
O rat i o de author. et off. sacerdot. Nissae, 

Cruciger. 

Quadrantini F. Palinod. cum. ex Luth. 

cath. esset et epist. Ilosii. Col., Cholin. 
Ramułt J. De sacra pocnit. et ejus partibus. 

Dial. Crac, b. dr. 
Rey M. Świętych słów postila. Krak., Wierzb. 

(1557. 1594). 
Rubricella. Crac, M. Sieben. 

Samboritanus Vig. Grcg. Carm. in grat 
S. Barzy, ded. Nic. Ilerborto. Crac. 

— Tłieoresis tertia et Carmen Joan. Parvi 
Leopoliensis. Crac, Math. Sieben. (1561). 

Sanutus Alex. Epiccd. in mortcm Nic. Ko- 
riczinski. Crac, Wierzb. — De Yictoria ex Turcis a.l571. 

rac 
cracov. clectione. Crac. , — In fel. ingressum St. Barsi. Crac — De consulum 

Wierzb. 

S i e n i ń s k i Paulus. De alluvionibu8 dise. Crac. 
S i m o n i u s Sz. Ad amicum epistoła. Paris. 
S t a n c a r u s Fr. Tria i)ai)istarum fundara. 

ad. Zl)orovium. Crac, Wierzb. 
Stanisław ze Lwowa. ob. Innocentius. 

Th ren o logia in obitum Eust. a Knobels- 

dorff. 1). w. m. i r. 
Yocabularium varianim sententiarum in 

grat. pol. et germ. juyentutis. (per Cala- 

gium) b. dr. 1571. 1572. 61 W i panelu 8 Joan. Histor. do augustana cou- 
fessiouc. Rcgioiuonti, Joan. Daubuiann. 

Wildenborgiiis. Pliil. in 3 partes dig. 
13as., Opoiiu. 

1572. 

Alhazen. Opticac thes. Basil., Episcop. ob. 
Yitelio. 

A m i c i im s. Gratul. musarum. Crac, Scharff. 

Apologia Confcssyey (przeciw Wujkowi), 
ob. Niemojewski. 

Amiamentarium cath. ex monimentis ex- 
cerptiim (p. F. C. G. ded. Alberto Łaski). 
Crac, St. Siradiensis. 

Balassa Baling (Walenty) Beteg lelkeknek 
valo fiives kerteeske. Kraków M. Wierzbicta. 

B i a ł o b r z e s k i M. Kazanie po zg. Zyg. Au- 
gusta, b. w. ni. i r. (1574). 

Budny. Biblia (datowana z Zasławia). Nie- 
śwież, Łęczycki. 

Chrystoporski Mikołaj. Niniwe miasto. 

Krak., Wierzbięta. 
Ciesielski Andrzej. Ad Eąuites legatos ad 

Convcnt. Varsav. design. expIicatione3. 

Crac, Wierzb. 
CoUoąuiuni varsav. eon. Franc. Toletum. 

et Joannem Niemojewski. (wyd. S. J.) b, 

m. w. 
Constitutiones in Dioec. syn. Vlad. Cam- 

covs. edit. p. s. Krasiński. Col.. , Cholinus. 

— Prussiae. Gcd. Rhode. 

Cureus Joach. Libellus physicus. dedic. 
Abrach. Sbonsio equit. pol. Witeb. Joh. 
Sehwertel. 

Donatus Ael. Methodus Scholiis H. Glare- 

ani illustrata. Crac, Sieben. 
Dudith A. Epist. ad Fet. Karolium Concion. 

Yaradin. Crac. 

Fama posthuma Sigism. Regis iterum recusa. 
(Orat. St. Karnkowski. Fr. Ki-asiuski). b. 
w. m. i r. (Gedani). 

G 1 i c z n e r Er. Comm. in epist. Pauli. Gro- 
dzisk. 

Górski Jacob. Prael. plocens. Col., Cholin. 

Herburtus J. Chronica. Basil., Opór. 

Historye męki pana naszego ob. Postilla. 

Historya o Heliaszu proroku. Krak., Wierz- 
bi?ia. 

Ho siu 8. Confession. iibers. J. Fickler. Di- 
lingen, Mayer. 

Jakobełus Stan. Curzeloviensis. Dziennik 
świat rocznych na r. 1572. Krak. Stan. 
Szarff. 

— Kalendarium. Azegnek forgasabul megh 
imert. Becs, Gasp. Stainhofer. 

Karnkowski Stan. Admonitiones quinque 
circa Sacr. administr. Col., Cholin. 

— Ob. Constitutiones, Fama. 
Kozłovius. Oratio ad cxercitum Cosatium. 
Lasicius J. Ingressus Polonorum in Vala- 

cbiam. 
Latoś J. Obwieszczenie przypad. Krak., 
Scharff. M e m b r a Fil. Prawdziwe wypisanie jako Tur- 
cy wysep Król. Cypru obiegli, ded. J. 
Chodkiew. przez Paw. Fabryccgo bibliop. 
Krak. Wierzb. 

Musaeus. Leander i Hero tl. Wal. Jaku- 
bowski, Krak., Scharff. 

Niemojewski Jacob. Epidromus albo Po- 
gonią za gońcem X. Herbestowym. b. m. 
Wierzbięta. (i 1571). 

— Diatribe albo koUacya. Pozn., Nehring. 

— Apologia, tlio jest dowody y obrona Con- 
fcssyey. Krak., Mac. Wierzb. 

Nowopolski W. (Novicampianns) Oratio 
in Com. Colosv. de corrupt. moribus. Lugd,, 
A. de Marsiliis. (1.557. 1561). 

— Scopus biblicus. Antverp., Bellerus. 

— „ „ n Lugduni, de Marsiliis. 

Oratio ad S. Regni Pol. Senatum de const. 

rege. Crac, AYicrzbięta. 
L'Orde tenu et gardę' par les seign. Polo- 

gnois en Telection de duc d'Anjou. Paris, 

Nyverd. (1573). 

Ponęto w ski J. Królestwo bez króla b. d. 

Postilla polska. Hist. męki P. J. Chr. Krak., 
Wierzbięta. 

Rada biskupów z Bononiey. Kraków, Wierz- 
bięta. (około 1572). 

Ros'arius. De victoria ex Turcis ad Echi- 
nadas Or. Crac, Scharff. 

Royzius P. M. Decisiones. Ven., Rubin. 
(1563. 1570). 

Rubricella. Crac, Siebeneych. 

Samboritanus. Naenia de morte Padnie- 

vii. Crac, Sieben. 
Sickius Petrus. Oratio de statu eccl. pru- 

ten., c. Scalichium. Regiom., Daubm. 
S o 1 i s Francos. Lettres — en Pologne. 
Spangenberg. Comp. eccles. Crac, Sieben. 

(1546). 
Stryjkowski. Wiersze przecis^ nowochrzceń- 

com. Lublin. 

— O zdrowej poradzie. 

Synodu 8 dioec Yladisl. Colon. ob. Constit. 
Turrianus Fr. S. J. Adversus magdeb. 

centuriatores pro canon. Apośt. libri V., ded. 

St. Hosio. Flor. Sermatellus. 
Trzyciecki A. Pyeśń statecz. krześć. pa- 

niey. Krak. 
Yittelio Thur. Polonus. Libri X optices. 

Bas., Episcop. 
Waiss Mik. Prognosticon z nauki gwiazd. 

Krak., Wierzb. 
War sze wieki K. Yenecya (poem.). Krak., 

Siebeneych. 
Wereszczyński. Passio albo kazanie o 

męce Pańskiej. Kraków, Scharff. 
Wigandus. Historia de augustana confes- 

sione. Regiomonti, haer. Daubmani. 
Wisznio w ski Stan. z Łuczsławic. Okaza- 
nie sfałszow. nauki Chr. b. dr. ra. 
Wolan. A. De libertate politica sou civili. 

Crac, Wierzb. 

— Oratio ad Senat, regni Pol. (około 1572). 
Wypisanie jako Turcy ob. Membra. 
Zwycięstwo krześciańs. obacz Membra. 62 1573. 1573. 

AdYcrtissemcnts de Vicnnc sur TAction 

(1'llonri irAnJoii. Lyon, Ki^^aiid. 
AnibniHius. Anna sive insigniu r. roluniuo 

oju8(|. faniilianun. (Paris) (I). w. m. i r.) 

— La ritlojjTiio. rari8, DtMiis du Pió. 
Apostoł. Syrycz dijanija. Lwów, Feodoro- 

wicz. 
Artykuły prawa magdebursk. (Groickiogo) 

Krak., Łazarz. 
Auratus. Cannon ad ivg. Pol. Paris, Morelli. 

— Spectaouli in llcnric. Reg. gratulatioueui. 
Paris, Morelli. 

B a 1 d u i n u 3 Franc. (Baudouin). De Icgationc 
pol. Oratio. Paris. riluiliier. 

— Ad aoadoui crac. disput. Paris, riluillier. 
Ralduinus ob. Ilcrburt. 
Benedictus Joan. Solpha. Paneg. in fiiniil. 

Transurthiam atq. OdroYonsiam. Fen-ara. 

b. dr. 
Bi net Cl. L'Adieu au roi de Pologne. Pa- 
ris, Gadoulean. 
Bo. Stan. Summa oł)acz Summa. 
Bono f o n i u s. Ad Enricum Reg. Polon, pa- 

negir. Paris, a Prato. 
Boterius Joannes. In Henr. Val. carmcTi. 

cdd. Math- Piskorzcwski. Crac., Sicbeneych. 

b. w. r. 
Callimaolius. De rcl)us Vlad. IIL Francof. 

(1519. l.%2). 
Cardin. Lotharingi Practicac de cxtirp. hac- 

ret. legato gallico commnnic. b. m. i dr. 
Carsi Charles, Ilaranguc trąd. du latin par 

J. Bodin. Paris. 

— Ad legat, polon. Metis hab. oratio. Paris. 
L'Huillier. 

C h a n o 1 1 e t. Henr. Regis nupcr elec. triumph. 

Paris, Prato. 
Cłiristoporski Mikoł. Szlacłicic. Kraków, 

Wierzbięta. 
Chytracus Daw. Ilodeporicon.l Sabinns 

Stan. Georg. In percgrin. Stan. a Lasco. 

Francof. łiaer. Clir. Eugenolpli. 
Coetus RiicoYicnsis noniine adv. Paleologum 

(autor Pauli Grzeg.!*). b. m. i dr. 
Commcndoni Franc. Oratio ad Senat. 

Crac, Scharff. (dwa odbicia). 
Confeder. Articul der pobi. StJinde. b. w. m. 
Confessio fidei et relig. Ferdinando 1535. 

et Maxim. II et regi Pol. Sigisniundo obla- 
ta. Witebergae 1573. 
Crassinius Joan. ob. Krasiiiki. 
Crittonius Georg. In polon. Regis inaugur. 

congratul. Paris, Prato. 
Dec la rat i on des seign. de Pologne. Paris. 
De la Discours sur Thist. de Polognois. Pa- 
ris, N)'vcrd. 
Descripcio Ycra tumul. gallici. Crac, ScharflF. 
Description bnofve du R. de Poloigne. 

Lyon, Rigaud. 
Desportes. Les prcmieres oeuYrcs. Au Roi 

dc Pologne. Paris, Rob. Etienne. 
Discours de lentrće du Roi de Pologne 

faicte a Orlćans. Orlcans, Gibier. Disscrtatio in qua controvertitiir. 

Elekcya króla krześciańskiego. Krak., Laz. 
Elezzione fausta di Enrico III. Ven., Debuchr 
Esjouissancc sur Telection dc Hcnri. Pa- 
ris, Rigaud. 

Falkenbcrg Jacob Milichius. In regium 
Ilenricum 111. Lut. Paris. ingressum. Paris, 
Morel. (1574). 

— De Polonia in borois Franconim rcgio 
Caroli IX elogiac Paris. 

Fama posthuma Sig. Augusti. 
FarnoYius Stan. O znajomości i wiznaniu 
Boga zawdi iedn. 1). d. 

— Okazanie sfałszowania nauki m. b. d. 

— Nauka o karności christiaiis. 

F o r c a t u 1 u s. Henr. Valesio. Lugd., Bouillus. 
Fox Mart. phil. et Med. Dr. Quaestio pro 

incorpor. sui inter prof. medic. ded. Pctro 

Posnan. Crac, ScharflF. 

Germanorura (illustr.) carminum liber 
(przeciw obiór. Ilcnr. Walcz.) Yilnae. (1575). 

Glitzncr. Taniec i rozmowa o nim w ktho- 
ry się to zamyka skąd poszedł taniec. Gro- 
dziskj Glitzner. 

Herbu rt J. Ilistoire des Roys. traduct. par 
Fr. Balduin. Paris, L'IIuillier. 

— Chroniriues ob. Yigenere. 

— Ilist. de rois et des princes de Pologne. 
Paris, Iluillier. 

— Ad Saxoniae ducem oratio. Parisiis. (1574). 

— Oratio qua Yiatores expostulat. CracoY. 
Nic. Scharff. 

Ileshussius Tilemann. Oratio de concordiae 

fundamcnto. Regiomonti, J. Daubmann. 
II i e r o n i u m S. Listy. (ded. Annie Odrowąż). 

Krak. ScharflTenb. 
Ilonneurs au roi de Fol. Henri, a Miedze- 

ris. Paris. 
lloratius. Poem. Index Th. Treteri. AntY., 

Plantin. 
Hosius. Opera orania. Venet., Nicolinus. 

— „ n B Venet., Francisci. Fr. 

— Confessio cath. fidei. Cel., Cholin. 

Hymnc triomphale sur Tentrće Henri III. 
Lyon, Rigaud. 

— Toż Paris, Guil. Nyverd. 

Janicins. Vitae regura Pol. (et Trzycieski) 
Crac, ScharflF. (1563 — 5). 

.1 eh o su z Aben. Crac. 

I s a c Pacłiod Ilschal. Lubi ? 

Kalendarium. Krakkói utłin. Becs. (Wie- 
deń) 

Karnkowski. Modus et ordo elect. noYi- 
regis. Crac, ScharflF. ol). Kromer. 

Kłodziński Mac. De Henrici Yalesii iuau- 
gur. Bononia. (1574). 

Kosobuczki Nicolaus. Modus et ordo ele- 
ctionis noYi regis, apud Varsaviara habitae 
1573. Crac. pontwnai Karnkowski. 

Krasiński Jan. Oratio de electionc Henrici 
Regis, Bononiae, Peregrinus Bonardus. 

Kromer M. Agenda ed. S. CamcoYius. 

Krowi ck i M. List o urzędzie do Stan. Bu- 
dzyńskiego. {? por. Budny 1583.) 1573. - 1574. 63 La Gessec J. Mawcsinois. Lcs sonpirs de 

la jFrance sur le depart dii Roi de Poloigne. 

PariSjGilles Blaise. 
Lcgatio S. M. catliolicae in couv. orat. b. 

w. m. (Krak., Scharft). 
Manolessa. La fausta e fclice elczz. de 

Hearic. Vcnet., Dehuchino. 
Martiniis Polonus. Chronicon de sunimis 

pontif. Antverpiae. 
Micanus S. De peste. Crac, Scharff. (1578) 
Mon tłuc. Harangue faicte 10 Av. Paris, 

Richer. 

— „ „ „ Lyon, M. Jonę. 

— Legacya na elckcyey. Krac., Szarff. 

— Oracya pierwsza posła franc. Krak., Szarff. 

— Oratia wtóra. Krak., Szarff. 

— Oratio nomine Henrici. Paris, Richer. 

— „ „ „ (z texteni pols. i bez). Grac, Scharff. 

— Epistoła de Andium duce eligendo. 

— Oratio nomine Gallianun rcgis. b. m. i r. 
Mycielski Piotr. Przestroga tj. pokazanie 

upadków, b. w. r (około 1573) porównaj 
Przestroga. 
Myszków ki Piotr. Oratio ad R. Pol. or- 
dines. 

— Ad regem Henricum. 

Naprawa Rptój do elekcyi nowego króla, 
b. m. dr. 

Odrowąż ob. Benedictns. 

Opisanie Wiary św. chrześciauskity. Krak., 
Wierzbięta. 

Oratio Electorum nomine habita pro eli- 
gendo rege. b. m. i r. 

Ordro tenu par les Polog. p. Telect. b. m. 

— Toż Paris, G Nyverd. 

— Toż Lyon B. Rigaud. 
Paleologus. Adv. seutentiam coetus. 

Obacz wyżćj Coetus. 

— Liber de mag. polit. cur. S. Budneo. Łosk,, 
Karcan. 

Pa viii on. Epitre presente a Henri UL Lyon 

Rigaud. 
Pieśń o plagach teraźniej. Krak., (Szarff). 
Prisbachius Volf. Resp. ad or. habitam 

nuper in conc. Helvet. pro def. caedium 

in Gallia. Rupelle. 
Protestacya Województwa płock, przeciw 

Konfeder. drugie wyd. (Krak., Łaz.). 
Przestroga s pokazania niepożytków z wzię- 
cia Pana. ob. Mycielski. 
Pusz Jerzy. O komecie widzianej r. zeszł. 

1572. tłum. Stan. z Rawy b. w. m. i r. 
Quadrantinus. Palinodiae ob. Ilosius. Opera. 
Rescius S. De rebus in elect. Henrici ge- 

stis. Romae. 
Rocco Bened. Discours des triomp. de Henri. 

Lyon. 
Rubricella. Crac, Siebcney. 
Seneca L. Aenn. Opera. Coelius Secundus 

dedic. Joann. Lutorairskio Castell. Ravensi. 

Basilea, Uerweg. 
Sententia cujusdam de electione regis Po- 
lon, (po polsku) b. w. m. i r. ob. Solikowski. 
Simonetto de Fano Ces. II Protheo canz. 

dd fel. et próg. awenimenti del Henr. IH. 

R. d. F. et Pol. Padova. Lor. Pasquati. I Krak., Skarga P. Proces na konfederacj-ą z po- 
prawą przeciwnika, b. w. m. 

Solikowski J. D. Rozsądek o warszawskich 
sprawach na elekcycy.'Krak., Sieben. 

Solpha Jan. Bened. ob. Benedictns. 

Spectaculi a regina in hortis editi. (na 
przyje. posłów polsk.). Paris, Morelłi. 

Strumieński OłlSr. O sprawie stawów. I 
Łazarz. 

Struthius. Artis sphymicae lib. V. Venet., 
Anelłi. 

Stryjkowki. Nowo - chrzceucy. Lublin 
(1572). 

— O wolności sannackićj. Lublin. 
Summa nabożeństwa i powinowactwa krześć, 

Wrocł., Szarffenb. 

Thevenetu8 Steph. De felicl regni poloni 

snccessu congratul. Paris, Dionys. 
Trzy ci es ki. Encomium Sig. Aug. ob. Ja- 

nicius. 
Turrianus Fr. Pro canonibus apostolorum 

ad St. Hosium. Lutetiae, Nivcllius. 
Tytuły prawa magdeb. przez Groickiego. 

Krak., Łaz. (1575). 

Uniwersał poborowy. 

Val (du) Yictor. Congratul. et rejouiss. sur 

la grandę nouvelle de Telection. Lyon, 

Tigaud. 
Vigenere de Blaise. Descrip. de Poloigne. 

Paris, Richer. 

— Chroniąues et Ann. de Poloigne. (z Her- 
burta) Paris Richer. 

Waisselius Matthaeus z Pruss Polskich. 

Cantiones 4, 5 et 6 vocum testudini apta- 

tae. Francofurti. 
Warszewicki Chr. Ad Henr. III. orat. 

Crac, Sieben. 

— „ „ „ Parisiis. 

Wujek ks. Jakób. Postilla catholica. Crac, 
M. Sieben. (1582). 

— Postylla katholiczna. Kraków, Sieben. (od 
1573 — 1575 i 1567). 

Zamojski. Oratio ad Henr. IH. Paris, Mo- 
relłi. 

1574. 

Agenda Sacramentalias dioec. Yarmiens. ed. 

M. Cromer. Col., Cholin. 
Allegr ezze fatte in Crac. (Henr. Yalez.). 

Roma, Ant. Blado (1575). 

— „ „ „ Yitterbo. 

Alexsvang Mar. Gratul. de adven. e Polo- 
nia M. Fridevaldi. Crac, Sieben. (1579). 

Amicinus Stan. Elegia in solennem ele- 
ctiouem et adv. Henr. Val. (1574?). 

— Carmen in elect. adventumque nec non 
ingressum Henrici Yalesy, ded. Stan. Karn- 
kowski. Crac. Stan. Scharff. 

Apostoł. Hga ed. Lwów, Fiederowicz. 
Bazylik C. ob. Kallimach. 
Beschreibung der Rayse des Kon. Hen- 
rici III. b. m. dr. 

— „ „ „ der Kronung zu Polen, so den 21 
Febr. 1574 zu Crackaw geschehcn. f>4 1674. Białolirzeski. Kaz. na p. Zyg. Aug. Krak., 

Szarff. (ir)72). 
Biblia Leopol. Kraków. 

— ()1». LJmIny. 

Budny. Ue diiiihiis natiiria in Christo. 

— Biltlia, staiy i nowy testament znowu 
przełóż. Zadław 'Łosk.), Daniel z Łęczycy. 

— IlefiU^itio ar;;. M. Czccliowicii. * Łosk, 
Karcan. 

Carncoviu8 ob. Karnkowski. 
Catliecliesis ot conf. łid. (per Gcorp:. 
. Sołiomitn veł. Grejc. Pinili). Grac, Turol)in. 
C h o i 8 n y n. Discour sau Roy. Paris. Cłiesneau. 

— Menioires. 

Cłiri8toi)or8ki Piotr. Colloriuium Musanini 

Ilcnr. Yale.**. Crac, Scliarff. Stan. 
Cicero. Libr. piiiloaop. edd. J. Stunuius, 

dedic. .Sever. et Joan. Bonor. Arf^entorati. 
Cięło Mercurio. I^a corona d'Arrigo 111 re 

di Kiaiioia. Venetia. 
Cłodinius ob. Kłodziński. 
Coniposizioni Yolj^ari fatto nclła vcn. 

Henr. III. Yenezia, Farro. 
C o n f e 8 s y a. Wyznanie wiary. Krak., Wierz. 

bięta. 
C o n 8 1 i t u t i o n e s Metrop. eccł. gnesn. Crac. 
Crasiński M. obacz Atjeuda. 
Cunclius Bartł, Ad P. Kostlcain Episc. b. w. ra. 
Dantiscns. Yictoria Sigism. 1. Basłeae. (?) 

(irill. l.xU). 
Dccłaration 8ur Ic retom- de Henri 111. 

Paris, Pre. 

— „ „ „ Lyon, Ri^aiid. 

— „ „ fl liouon, Mosginicr. 
Desportes Fil. Adieu a ła Pologne. b. w. m. 
Diejanijc 88. Apost. Lwów, Fiederowicz. 
Discours d'cnterr. du fen roy de Pol. Si- 

gisniund (czy J. D. Solikowskiego ?) Rou- 
en, Mallard. 

— „ „ V l^y«i», Rigand. ^ , „ 

— d'un Polonais sur ła fuite de Henry. Pa- 
ris, Co(j. 

— faiot sur łe Royaume de Poloignc trąd, de 
Yitalicn. Paris. 

— sur l'liistoirc des Połognois. Paris, Rigaud. 

— „ „ „ Lyon, B. Rigaud. 

Dor ronin 3. Narr. rerum meniorab. Henr. 
UL Yen. 

Entrće (L.) sacre de Henry Roi de Polo- 
gne. Paris. Denis do Pre. 

Extrait des lottres d'un gent. de Rambouil. 
Paris, Pre. 

Falckenberg Jac. llenrici III ex Polonia. 

in Franc. reditus, descrip. Paris. 
Forcatulus Stepli. Polonia focłi.x Hcnrico 

Franco Yalesio rognanto, tantoporc c.\o- 

ptato. Lugduni, (Julicl. Iłouiłlius. 
Fumaeus Cl. Dapłinis ad Ilenricum Fran- 

ciae et Polon, rcgem. Lugd., Tornaesius. 
Gentiłlet Jun. Remonstrace au Henry HI. 

d. Fr. ot do Pologne. Francfort. 
Górecki Leonh. Descriptio bolli Jvoniae 

Frankfurt. (lo78) 
Grocłiowski Stan. Wiersz na przyjazd 

króla Henrjka. Kraków. — Odpowiedź na Echo po koronacyi. b. w, 
m. i r. 

Grotowski J. Apophtcgmatum flores. Crac, 
Sieben. 

HonricI III. ad ord. pol. epistoła. Paris, 
M..relł. 

— Exomplar łiterarum ad Senatum Polonum. 
ł>. ni. i r. 

IIerł»ost B. Aritłiraet. linear. Crac. (i 1561). 

— Prodromus ałlio przesłanie naprzeciw J. 
Nioniojew. (1.571). 

Her 1) ort J. A<1 Saxoniac duccm OraL Crac, 

Scliartf. (1573). 
Heshusius. Adsertio S. Tcstani. c. Calv. 

Rogiom., l)aul)ni. 
Ilonneurs faitcs au roy de Pol. Paris, de 

Pre. 
Hozyusz St. O rzetel. stanie bożym z łac 

Ilostowski Bal. Litoniisl. 

Jakubowski, 'lebańska dziewica Antigona. 

Krak., Sieben. ob. Sofokles. 
Janie i U8. Yitae Arcłiiep. gnesn. ed. Trze- 

cłcski. Crac. SełiarflF. 

— Yitae regum poł. Crac, b. dr. (1585). 
Ingressus Henr. III. Crac, b. ui. dr. 

Kalliniacłi. Ilistorya spraw Atyłle króla 
Wegiersk. tł. Cypr. Bazylik. Knak., Wierzb. 

Karńkowski. Harangue i)ubliquc de bien- 
venue au Roy Henri Paris, Yascossan. 

— Ad łlonr. HI. b. m. dr. 

— Ad Henr. Yalesium panegyricus. Paris, 
Mich. Yascosanus. 

— Panegyricus in Henr. Yalesium. Paris, 
Moreli. 

— Toż. Paris, Mich. Yascosan. 

— Toż. Cracoviae. 

— Oratio 157(»in senatu habita. Crac, b. w. dr. 

— De Jurę provinciali torrarum Pni.ssiae, ded, 
Henrioo Rogi Pol. Crac, Nic Scłiarff. 

Kłodziński M. (Kłodnicki) In obit. Sig. 
Aug. Bononiae, Rossius. 

— De Henrici Yałes. inaugur. or. Bononiae. 

(1573). 
Kontry fes zboru krakowskiego, b. w. m. 
Krasiński Jan. Polonia. Bonon., Bonardus. 

ob. Crasiński. 

Lauterbach J. Carmina ad coron. Maxim. 

H. Basis. 
L'entróe et couron. do Henry. Paris, du Pro. 
Leon fi ero Ornori fatti nełlo stato di Ye- 

netia ał. Enr. III. Re di Polonia. Ycnez., 

Acolto. 
Lucangeli. Successi del viaggio di Enr. 

HI. Yenez., Giolito de Ferrari. 
Luter. Postilla. ol). Rorer. 
Lutomirski. Scriptum de (piestionibus. 

— Epist. ad. Nic Parutam. 

Małombra Bartol. Al magno Henr. HI. di- 

tens. di S. Cłiiesa di Frań. et di Polonia. 

Yenezia. 
Małócki Uicr. Postilla domowa ob. Rorer. 

Luter. 
Manzini (Bolog). Appar. fatto d. Rep. di 

Yen. Enr. lU. Yenezia. 1574. — 1575. 65 Martinus Polonus. Cronicon opera Petri 
Lernanlicnsis. Aiitverpiae, Plantin. 

Menecliini Andr. Capitolo ncl quel la rc- 
liglon catholica e introdotta u iavellan 
Hcnrioo III. Vin. 

Me ni nu s Octav. In Henrici III. Galliar. et Sar- 
raatiarum Regis ad urbcm Yenetam advcn- 
tuiu. Ven. 

MiscoYius P. Oratio ad Reg. Henr. p. J. 
Górski. Grac, Sicben. 

Molier Albin. Wendyjski Kaucyouał. Bu- 
dy szyn. 

— Wend. katechizm. Budyszym. 

Mont Inc. Election du R. Ilenri IV. Roi de 
Pol. Paris. 

— Epistoła ad Pol. ordines. Lusiniani Pi- 
ctonnm, Duersius. 

— Epistolae et orationes. Lusignan, Picton. 

Naniossius. Epistoła ad Stan. Osimn Gard. 
Grac, SiebcD. 

— „ „ „ Rouiae. 

— „ „ „ Paris, Dion. a Prato. 

Nerę o — Ganto dic — secondo 1' antica ma- 
niera di Pindaro. In lode del re di. Fr. 

et Polonia Henr. III. Yenezia. 
Obseąues (Les) de Sigism. August. Paris, 

Denis du Pre. 
Oelingcr Albert. Undericht der Hoch Tcut- 

schen sprach Gramatica. Joann. Sturmius, 

ded. Gunr. Preslawsky Regni polon. Secret. 

Argentor., Wyriot. 
P a r t h e n i u s. Henr. HI. ad. urb. Ven. advent. 

Ven., b. d. 
Pas eh al i Car. Ad Henricum III. oratio Ven. 
(Pauli Grzeg. czy Schouian Jerzy). Cathe- 

chesis et conf. fid. Grac, Turobinns (Rod). 
Piskorzewski Mat. Oratio in fun. Sig. Aug. 

ded. Franc. Krasinio. Grac., Siebeu. 
Polonus Mart. Ghron. expeditissimum. pbacz 

Martinus. 
Porcachi Tomm. Le azzioni di Arrigo HI. 

Ven., Angelieri. 
Pro rege collecta, decreta, complenda. b. 

w. m. (Grac.). 
Quintianu8 J. Plan. Felic. Adv. Henr. de- 

scriptio. Ven., Yitalis. 
R a m u 1 1 S. Henrico Grac. ingr. gratul. Grac., 

Sieben. 
Re elit (das culimsche). 
Re te Hi u s M. Epimythia in historias et fa- 

bulas. Dant., Rhodus. 
Rey M. Zwierzyniec. Krak., "Wierzb. (1562). 
Reszka S. De rebus in elec. coron. Henri. 

R. Romae. Ant. 
— Dichiarazione delia fig. delia chiesa cat. 

Roma, Blado. 
Rocchegiano. Ganzone al Ghris. re di 

Frań. et di Polon. Henr. Ul. Yenet. G. A. 

Bindoni. 
Rocco. ob. Beneditti. 
Rorer J. Postilla dom. H. Małecki. Królew., 

Daubmann. obacz Luter. 
Schoraan J. Gathechesis. Grac, Turob. 

obacz Pauli. 
Sofo ki es. Antygona, ob. Jakubowski. Solikowski J. D. Urania Sive coeles. 
elect. Grac, Scharff. 

— In fun. Sig. Aug. orat. Grac, Scharflf. 
Statius Achilles. Sermo de electione Hen- 
rici III. Romae, Bladius. 

Strotscheritius Er. Polon. Relatio, 8ive 

sermo ad Ferdin. Basil. 
S t r y j k o w 8 k i M. Goniec cnoty do prawych 

szlachciców. Krak., Wierzb, (i b. w. m. i r. 

wcześniejsze). 

— Przcslaw. wjazdu Henryka Wal. w. opisa- 
nie. Krak., Wierzb. 

Terentius. Gomoediae. Yratisl., Scharff. 
Testament (nowy) tłum. Stan. Murzynow- 

ski. Królew. (przed r. 1574). 
Tomitanus. Thetis in adv. Henr. UL Ven. 
Trionfi nella citta di Treviso nella venuta 

di Enrico. Ven. 
Trzycieski A. Garmina ąuaedam gratula- 

toria de Adventu Henr. Yalesii. Grac. 

Sicben. 

— Sylvarum liber IH. Grac, Wierzb., b. w. r. 

Yerzeiehniss Stiit und Nachtliiger dereń 

sich dic konigł. Wiirde in Polen. etc. 
"Yolanus A. Vera Eccl. sententia, Castrum. 

Loscense. 
Walezy Henr. Wszem, w obec i każdemu 

z osobna. (Universał). 
Wigandus J. Oratio de arca Noach. Regiom., 

hacr. J. Daubmann. 
Woje wódka. Algorithm tj. nauka liczb. 

Krak., Szarflf. (1553). 
Worein Samson ob. Agenda yarmiens. 

Z ambonę Nadal. Ganzone al Henr. II. re 

di Fr. et di Polonia. Yinezia 
Zamojski J. Oraison au roy elu Henry. 

Paris, "Yascosan. 

— Oratio qua Henr. Val. renunc Paris, 
Morel. 

— „ „ „ Romae b. dr. 

Zawaczki Jan. Henr. Vał. ingr. Grac. et 
coronatio. Grac, Sieben. 

1575. 

Allegrezze in Cracovia nella coronat. del 

Henrico. Yiterbo b. w. dr. (1574). 
(Bruti J. M.). Ad pol. senatum Glem. Se- 

Yeriniani oratio. b. m. r. i dr. 
Gatho. Disticłia morał. p. Roterod. Grac, 

Wierzb. 
Gic ero. O powinnościach th S. Koszutski. 

Łosk. 
Gommendoni Fr. Oratio ad Senatum. 
Gzechowicz. Rozmowy chrystiauskie. Łosk, 

Rodecki. 

— De paedobabt. error. origine. (edidit Gze- 
chowicz. Autor F. Socinus?) typ. T. Ada- 
midis. 

Epicedia in obitum Ad. Kcmarski, ep. 

posn. cum ded. Joaunis Młodniewski. Krak., 

Sieben. 
Ewanigclie naprcstolnoje (cztery). Wilno, 

Mamonicz. 
Ezop. Bajki. Kraków. GG 1575. — 1576. Górski Jac. Annotat in Ciceron. Crac, M. 

Garvolin (1585). 
— De Periodis. Crac, Siebeneych. 
Henrici III. Epistolac. Parisiis. 
Herman D. Carmen de vita litterata. Rewiom. Vitae reff. Pol. ScharflF. Crac., 
Paris, Yasco Jani Cl us. 

i bez dr. (dwie edvc.). 
Kamkowski S. Au Henr. III 

vanus. 
Korneliusz. O płci niewieściej, tłum. Wierz- 

bięta. Krak., Wierzbięta. 
Ko8*8obucius Nic. Psalmi LXVIII. explan. 

Colon., Aąuensis. 
K rant z A. Vandalia. De Yandal. origine. 

Francof., Wechel. 

Leopolita Jan. Biblia. Crac, Scharff. (toż 

samo co i r. 1577). 
Lipnus Aur. Oratio dc pass. Domini. Crac, 

Scliarff. 

Maliński Kasp. latroteologonomicomachia. 
Argent, Jobinius. 

Mitis Tom. Narratio de P. Dunini gestis c 
M. Cromeri hist. desump. Pragac, Nigrin. 

My mer Fr. Regimen sanit. Zdrowia rządze- 
nie. Krak., St. Scharff. (1532. 1542). 

Oratio nomine electorum S. R. J. in Co- 
mit. varsav. b. m. r. i dr. 

— Probi et Galliae et Poloniae amantis viri. 
Basileae. 

Origine (de) pseudo baptistarum. Lublin 
Adamides (Rodecki). ob. Czechowicz. 

Paprocki Bar. Dziesięcioro przyk. mężowo. 
Krak., Wierzbięta. 

— Historya o żałosnej pretkości tatarsk. Krak., 
Scharff. 

— Opis wjechania do Wołoch (?) (porównaj r. 
157G. Beschreibung.) 

— Panosza tj. wj'-słowienie, Krak., Wierzbięta. 
Pieśni niektóre z kancyonału wybrane 

Krak., Wierzbięta. 
P s a 1 1 i r. Wilno, Mamonicz (i 1576). 
Rad koronnych i ryc pod Warsz. zebranych 

Konf. b. m. dr. 
Richnalius St. Sententiae poetarum. Crac, 

St. Scharff. 
Rozmowa o szczcrćj znajom. Boga Ojca S. 

i D. (przez St. Wisniowsk. czy St. Taszyc- 

kiego). 

Sarnicki. Oratio pro Icge electionis. Crac. 

Wierzb. ' 

Socinus F. ob. Czechowicz M. 
Solikowski Jan Dym. Probi et Galliae ac. 

Pol. amantis vin orat. Basileae. 
Stryj ko wki. O wolności korony polsk. a 

o srogiem zniewoleniu innych królestw 

pod jarzmem turec Krak., Szarff. 
Treter Thom. Index locupletiss. in Q. Hor. 

Flac poera. Antverp., Plant. (1579. 1600). 

— Typus Eccles. cathol. Romae. 
Turrianus Fr. S. J. De Sanctiss. Euchar. c. 

Yolanum. Floren., Sermatellus. 
Warsze wieki Krz. Ad Henr. ejus nominis 

lU. Paris, Paterson. 
Wiazd króla Henryka Walez. do Rensu na 

koronacyą. b. w. ui, | Wigandus J. Do Seryctianismo. Regiom., 
haer. Daubraann. 

— Argumenta sacramentariorum refutata. b. m. 

— Exi)lic. in IG, 22, 110, 118 psalm. Dantisci. 

— Nebulae Arianae. Regiomonti. 

— Quaestio de dieto Pauli Colos IL Regiom. 

— De hist. patefactionis tnv. Regiom., Daubm. 

— De Deo uno essentia trino. Regiom., Daub. 

— Oratio in Acad. regiom. Cont. confes. Re- 
giom., Ostcrberg. 

Wiśniowski Stan. ob. Rozmowa. 
Wujek J. Passya, tj. historya Męki Pana 
Zbawić. Krak., Sieben. 

— Postille katolicz. cz. IH. Krak., Sieben. 

1576. 

Ann ani a (di) Lorenzo. L' unJYersale fabrica 
del mondo overo Cosmografia. Dedic. Kat 
Jagiell. król. szwedzk. Nikolaus Secoviu8. 
Epigramma. Yenezia, Viduli. 

Assertiones theol. de sacro sacrificio. Vil- 
nae, Lancicius. 

Beschreibung (Warchaftige) des Krieges 
welchcn der Wojewod Iwon mit Turcken 
gefuhrt. Nach e. poln. Edelmann (Paprocki ?) 
in poln. Sprache zu Crakaw 1875 ausge- 
gangen. 

— Toż, welchcn der Wojew. Iwon mit den 
Tiircken geflihrt. (Odmienne). 

Bielski Joach. Istulae convivium in nuptiis 
Annae et Steph. Regis. Crac, Scharff. 

Bogoria Petrus, ob. Skotnicki. 

Brutup J. M. Gratul. Stephano Bathor. Crac. 

Bu cci o. Coronazioni di Enrico HI. Padova, 
Pasąuali. 

Budny. O furyach abo szal. francuz. Losk., 
Karcan. Ob. Friz. 

— O przedniej szych chrz. wiary art. Łosk, 
Karcan. 

(B u ż e li 8 k i P.). De gener. Pauli Buzenii ortu. 

Crac, Wierzbięta. 
C a n i 8 i u 8 P. "Faryus cathechismus. Grac, 

Sieben. 
Carpentarius Jacob. Dcscriptio univ. natu- 

rae, ex Aristotele edidit Joann. Wielogor- 

ski. Crac, Stan. Scharff. 
Chrościewski. De ligno Guajaci. Crac. 
Cicero. O powinnościach 1575, ma dedyka- 

cyą Janowi Chodkiewiczowi z datą 1576 

z tubczy. 
C o p e y und Abdnick zweier warhafftigen 

Schreyben aus der Wilde in Littaw. B. m. 
— » Toż, Gedruckt zu Breszlaw durch Krispi- 

num Scharffenberg. 
Dawid. Psałtir. Wilno, Mamonicz. 
Declaratio ąuibus de causis Ord. Geda- 

nenses cum Stephano Regę P. pertracti snnt. 

Gedani, J. Rhodius. 
Declaracya privil. ks. arcyb. gnieźń. o koro- 

now. króla polsk. B. r. i m. 
Friz Er. Naram. O szaleństwach. Ob. Budny. 
G o r i c i u 8 Sim. Ortographia. Crac, Scharff. 
Gośki K. Dzienne sprawy 1576. B. d. (1563). 
Grodeeius W. Tabula Poloniae (w Orte- 

liuszu) (1580 1590). 1576. - 1577. 67 Gumowski Thora. Królów i książąt pols. 

porząd nowo uczyniony (wierszem). Bez m. 

i dr.' 
Handlung polnische Artickl, von den Herm 

Woywoden. 
II e n n e n b e r g e r K. Grosse preussische Map- 

pe oder Landtafel. Konig&berg. 
Herberstein. Moscovit. Chronica. Franc- 

furt, Schmidt. 
Hesshusius. Oratio de sinceritate docendi 

Verbum Dei. Regiom., Osterberg. 
Horatius. Index studio T. Treteri. Antverp., 

Plant. 
J a c o b u s. Descriptio universae naturae ex 

Aristotele. Crac. 
Joviu8. Die moscov. Chronica. Francof. 
Katalog królów, ob. Gumowski. 
Konstytucye 1576. Krak., Łaz. 
Lied von Niederlag des Konigs von Polen 

in Frankreich (Henri III). Strasburg, Bern. 

Jobin. 
Litterae convoc. (oblatae Andreov. 8 Junii). 

B. m. i dr. 
Maximilianu8 II. Edictum ad ordines et 

status regni Poloniae. 
Ni deck i A. Paralella eccl. cath. cum haer. 

Syn. Colon., Cholin. 
O CK o Woje. In opera Pauli Novicampiani, 

carm. Crac. 
Paprocki. Koło rycerskie. Krak., Piotrk. 

(i b. w. r., dwie edycye). 
Pieśni nowe (o królu Stef. I.) i o król. Annie, 

p. F. B. G. C. B. w. m. i r. 
Po88evinusA. II soldato cristiano (Zycie 

Stef. Bator.). Macerata. 
Rady (my) koronne duchowne i Św. (o wstąp. 

Batorego). B. m. dr. 

— Toż (de praestito juramento). B. m. i dr. 
Ramułt Jan z Zabłojca. Compendiosa insti- 

tuendorum nobilium liberorum ratio. Crac. 
Rej M. Zwierziniec. Krak., Wierzbięta. 
Rubricella. Crac., Siebeneych. 
Scotnicius Petrus Bogoria. Politicae vitae 

recte instituendae via. Crac. 
Simler Jos. Assertio Orthodoxae doctrinae, 

de sophismatibus Sim. Budnei. Tiguri, Fro- 

8chovcr (1575). 
Simon ius Simon. Artificiosa curandae pestis 

methodus. Lipsiae. 
Skarga Piotr. Contradictiones et antil. scho- 

lae calvinistłcae. Vilnae, Radivil. 

— Pro sacr. Euch. c. haer. Zvingl. Vilnae, 
Radziw. 

S t u r m i u s. De univ. ratione elocut. rhet. 

libri IV. Argentor., Jobinus. 
Tor ren z (Turrianus) Fr. De s. Euch. adv. 

Yolanum. Romae. 
Uchański Jakób. List o miłościwćm lecie. 

Wilno, M. Radziwiłł. 

— De Jubileo, literae promulgationis. Wilno, 
Lancicius. 

Yigandus Joh. De J. Christo Deo et homine. 
Regiom. (Przcc. Budnemu. Ob. 1574). 

— Oratio de causis. Regiom. 
Warseviciu8 Chr. In mortem Maxim. imp. 

oratio. Ratisb., b. dr. — Ad Maximil. Cacs. in Comitiis Ratisbonen. 
Praga. 

Zeitung aus Wien, 23 Marz, welcher Gestalt 
Rom. K. Maj. (Max. II) die poln. koenig 1. 
Waal ueberantwort hat. Francf., Lechler. 

— (wahrh. newe), wclchcrmassen die rora. kaj.- 
Maj. (Max. II) von den poln. Abgesaudten 
in Wien ausgeschrien worden. B. m. i dr. 

— Toż, von den poln. Abgesandten in Wien 
zu einem Konig in Polen declarirt. Leipzig. 

— Toż. Frankfurt am M., Georg. Raben. 
Zolcinius Jan. Or. in fun. Sig. Aug. Nea- 

poli, Cacehius. 

1577. 

Alvar. Gramm. instit., lib. 3. Posn., Nehring. 
Anhang der Declaration der Stadt Danzig. 

Danzig, b. dr. 
A p o 1 o g i e der Stadt Danzig wcgen der 

Streitigkeiten mit Konig v. Polen. 
Ap pen dix declarationis ordinum Civ. Ged. 

de praes. rerum statu. Gedani. 
Aristotele s. De arte rhetorica libri III. 

Carolo Sigonio interprete, ded. Lucae Podo- 

ski. Crac, Scharflf. Stan. 
Assertiones philos. menstruae. Yilnae. 

— de usu 8. Euchar. Posn., Nehring. 

— de vera praesentia. B. w. dr. i m. 

— philosopłiicae. Vilnae, Nic. Lancicius. 

— in gymn. vilnensi Theolog. Philos. Rhetor. 
Yilnae, D. Lancicius. 

Assertio (missae c. Stancarura) J. Uchański. 

Coloniae, Birkm. 
A s s e r t. theolog. in Coli. S. Jesu. Posn., 

Nehring. 
Białobrzeski M. Censura de raptu in coe- 

lum puellae conficto. Crac. 

— Brevi8 refutatio fabulae de raptu puellae. 
B. w. m. Obacz: Prawdzicki. 

— Orthodoxa confessio c. haer. Crac, Piotrk. 
(1579). 

Biblia kat. pols. (Łapczyńskiego?). 

— Nowy Testament soc Czechowicza. Raków, 
Rodecki. 

— Nowy Testament kat. pol. Leopolity. Krak., 
Szarlf. 

— to jest Xięgi starego i nowego Zakonu. 
Kraków, SzarfFen. 

Bielski J. In ąuendam Dantiscanum Satyra. 

Ob. Łasicki (Clades). 
Bombach. Comm. de tumultu gedanen. 

Mariaeb. 
Breve apostolicum Clericis Regni Poloniae 

de procuratore in crim. Romae. 
Budny S. Odpow. Simlerowi (po łac?). Łosk., 

Karcan. 

— Zalecenie dzieł And. Frycza. 
Cato. Disticha. Regiom., Osterberg. 
Candianus. Castellum 8ive duellum obla- 

tum Sam. Sborovio. Rostochi. 
Censura acad. Utopiensis adv. Aretium Lev- 

coochtanum (de raptu puellae Cracoviae, 

per G. S.). B. m. 
Cicero. Epist. libr. 14 16. Posnaniae. 
Compend. restit. Calend. Romae, Blad. 68 1577. — 1578. Confes. fidei cuiu piacf. Wi^^andi. Rogioui. 
D Ji n t i s c H s. .Tonus propheta, ob. Saraostrzc- 

1 i ci 118. 
D o c 1 a r a c i o vcra Gcdancnsimii. CJedani, 

Rhode (ló7«j). 
Dosjiortcs Ph. Les prouiiers ouvre8. Au 

Koi dc France et de INdofrnc. Anvera. 
Electione (Dc) Lucae Kuściclski epis. Posn. 

Posnaniae, M. Neringk. 
Erklaruiifr (Griindl.) ans was Ursach. Dan- 

zip: in MissYcrs. ^^cratcn. Danzig'. 
F a ren sitach Geor. Mik. in Ungcrn. Histo- 
ria der polnisclicn Bcla^'. von Danzig. Bez 

w. r. (około 1577). 

— (Na to odpis Bielskiego J.). 
Gomoliński Andrcas. Pronunciata ex phil. 

Dilingae, Mayer. 
Górecki Leon. Oratio ad Gcdan. ut bello 

abstineant, sese Stephano dedant. Posn., 

Nchring. > 

G o s ł a w 8 k i Franc. Paraenesis ad Steph. 

llcgcm. Posnaniae. 
Granada Lud. Zwierciadło człow. chrzęść., 

tł. St. Warszewicki. Poznań, Nehring (1584) 

(1585) (1598). 
G r y n a c u s J. J. . Skiagraphia theologiae, 

(ded. Joh. Osraólski a. 1577). Basilcae, bez 

w. r. 
Hcnricpetrus A. Uistor. in Italien, Frank., 

Polen, Basel. 
Herbest. Arithm. lineal. Grac, Sieben. (i 15G1, 

1564, 1574). 
Historia d. Bclagerung, ol>. Farensbach. B. dr. 
Hol tor pi us B. Peregrinationum Stan. de 

Lasco. Rostok, Fcrbcr (1548). 
Hyperaspistes Ircnacus. Adycrsus prae- 

stigiatorem de raptu pucllae. B. lu. dr. i r. 
Karnkowski S. Napominanie. Ob. Napomi- 
nanie. 
Katechizm. Poznań. 

Knoff G. Beschreib. des Danzig. Krieges. 
Konstytucya 1578. Krak., Szarff. 
Kromer. Polonia sive de situ. Gol., Cholin. 

(1578 — 89). 
Kwiatkowski M. Libellus in Jagell. gene- 

alogiam. Regiom., Ostcrl)erg. 
Landcsordnuug des Herzogthums Preussen. 

Konigsb. 
Łasicki Jan. Clades Dantiscan. Posn., Neh- 
ring. 

— De diis Samogit. caeter. Sarmat. B. w. r. 
(około 1577, 1582). 

Litterae clect. novi regis. B. o. m. r. i dr. 

Martinus Polonus. Chronicon. Taurini 

May en. Warch. newe Zcyttungen zu Kcinigs. 
u. Danzig. P^rancof. 

Meier ben Gabaj. (Po hebrejs., dzieło kaba- 
listyczne). Krakau. 

Me i z Yi\. Gabae Avodat. Hakodesch. Grac. 

Modrzewski. O j)oi)ra\vie Rzeczpospol. 
ksiąg czworo, tł. G. Bazylik. Łosk., Karcan. 

Moses Iserlc. Toras. Cracov. 

Napominanie do wszystkich chrzęść, ludzi. 
Królewiec (1557). 

— potrzebne dla pleb. (p. Karnkowski). Krak., 
SzarflF. (1568. 1569. 1570. 1577). Nidecki And. Patrie. Commeut. de tumultu 

Gcdancnsi. Mariaeburgi. 
O rat i on es dar. lioininum. Paris. 
P i c ś ń nowa o Gdańsku znowu uczyniona. 

B. ni. i dr. 
Platocouius J«)annc8 Dantiscanus. Carmen 

ad Fridcr. II. R<»8tocli, Jac, Lucius. 
Po w od o w sk i Ilicr. .Skarbnica Biblii świętej. 

Pozn., Nehring. 

— Brcyis et met. instructio. Posn., Nehring. 
(1586. 1592. 1597). 

— Catcchizm kościoła powszechnego. Poznań, 
Nehring. (1579). 

P r a w d z i c k i T eof. Refutatio censurac de 

rajłtu ])uollac c. corp. in coel. B. m. i r. 
Prophczeyhung iiber Pollerland u. Teutsch- 

land. Basel, Samuel Apiazio. 
R c h a g i u 8 Nic. Bonissus. Oratio adyers. 

Philipp. Ciccronis. Regiomonti. 
Samos trzelicius Thom. Oratio ad Gedan. 

Posn., Nehring. 
Skarga P, O jedności Kościoła. Wilno, M. 

Radziwiłł. 
Słowacki Piotr. Praktyka o komecie z 10 

Listopada. (Ded. Piotr. Wolskiemu). 

— Toż, po łacinie. 

Stefan Batory. Uniwersał dan z Wrocławia 

d. 1 Kwietnia. 
S t r u b i c z Mac. Deseriptio Livoniae. B. m. dr. 
Stryjkowski M. Zwierciadło Kroniki litewsk. 

Lul)cza. 
Stupanus J. N. De holometri fabrica et usu. 

l^jasileae, Penia. Dcdic. Joanni Osmolski. 
Talmudu cześć. Lublin, Kalonymus. 
Testament nowy (z h. A. Jagiell.). Krak., 

Szarff. Ob. Biblia. 
Tomicki Pet. Ad Sig. Aug. epist, ed. Mica- 

nus St. Francofor. 
Turrianus Fr. S. J. Pro s. Enchar. contra 

A. Volan. Paris, Nivelliu8. 
Uchański Jak. Brevis venerandi missae 

sacrificii contra Stancarum. Colon., Birkman. 

— Ob. Assertiones. 

Ujasdoviu8 Mart. De Aristotelis arte rhe- 
torica. Crac. 

— Comment. in orationem Cic. post reditum 
in Senatu. Crac, S. Scharff. 

U r 8 a c li e griindl. und wahrh. des Krieges 

V. Danzig. 
Warszewicki, ob. Granada. 
Wartenbergensis. Assort. philos. ex libr. 

Aristotelis. Yilnae, Radziwiłł. 
Widzeniu (o) Komety. Krak., Szarff. 
Wilkowiecki Mich. Panie Boże w Imię 

Twoje. Ilist. o Św. Annie. Kr., S. Scharff. 
Zeitung aus Danzig. Danzig, J. Roda. 

Acta et Const. s. Prov. Gnesn. 1577. Crac. 
Agenda caeremonialia dioec. Yarmien., ed. 

Cromer (cum epistoła ad Stan. Hosium). 

Colon., Cholin. (1574). 
Al varus. De gramm. construct. Posn., Wolrab. 
A m i c i n u 8 S. ¥six nuptialis. Dziewosł%b 

na wesele Jana Chawalibogowskiego. Crac. 1578. 69 Artomiusz Piotr Krzesiclilcb. Kancyonał, 
t. j. Pieśni clirześć. Toruń, (1587, 1598). 
(Na 244 pieśni jest 215 wziętych z Seklu- 
cyana pieśni 1559). 

Arystcas. Kronika o rozmowach Ptolomea 
Filadclfa, tłóm. Woje. Rzymski, ded. Gór- 
kom. B. w. m. Turobińczyk. 

Assert. pbilos. dc phil. Aristot. Yilnae, Lan- 
cicius. 

— de anima. Yihiae, Lancicius. 

Bajus Mich. Epistoła regii in sacra theol. 

prof. de statuum inferioris germaniae unione. 

Crac, Andr. Petricovius. 
Bcricht der Zwitracht d. Liffl. u. Moskov. 
Bernard z Lublina, obacz: Żywot. 
Beroaldus Phil. Testament. Ob. Paprocki. 
Bielski Joach. Carmen in ingr. Ploc. Petri 

Dunini Wolski. Crac, Scharff. 

— Satj^ra in ąuendam Dantiscanum. Franco- 
furti, Wechel. Ob. r. 1577. 

Bruttus Mich. Praecept. conjug. liber. Crac, 
Petric. 

— De histor. laudibus. Crac, Petric. 

B u d n y S. O używaniu miecza. Łosk. (?) 
(1583). 

C a u d i a n u 8. De ingressu et regressu St. 
Bathor. B. m. 

Cicero. Fragmen. c. adnot. Nidecki. Lugdun. 

Confessia wiary powszech. (Kalwinów). 
Krak., Wierzbięta. 

Constitutie sejimi warszaw, r. 1578. (Dwie 
edycye). 

C o n s t i t., synodi dioec. Crac. 1578. Crac, 
Lazarus. 

Czechowicz. Trzechdniowa rozmowa o wie- 
rze. Łosk., Karcan. 

— O dzieciokrzczeństwie. Łosk. 

Dawid. Psałterz, tłóm. J. Kochanowskiego. 

(Trzy odbicia) (1580. 83. 85. 86. 87). 
Długosz J. Historya o św. Stanisławie, tł. 

M. z Wilkowiccka. Krak., Szarff. (1585). 
Epithalamia Berzevicio. Crac, b. d. 
Excmplar. lit. Bathor. Gedanens. dat. warsz. 

B. d. (Ob. r. 1577, Commentarii). 
E z o p. Przypowieści. Tł. Bernarda z Lublina. 
F r i d e w a 1 d Mich. Die gem. Apweychung 

der Lande Preussen den Kreutz Herrn wegen 

Tyranncien. Crac, SchariF. 
Fax uuptialis, ob. Amicinus. 
Gemma Kor., obacz: Wyobrażenie. 
Georgie w icz B. De Turcar. moribus. Lugd. 
Górecki Leon. Deser. belliIvoniae. EtŁasicki. 

De ingressu in Talach. Frank., Wechel. 

(1574). 

— Gedan. secunda oratio (et Mat. Nadolii, 
elegia). Posn., Nehring. 

— Walach. Kriegs- oder Geschichten-Beschrei- 
bung und Polcnzug in Walachey, aus Lasi- 
cio von Honiger. Basel, Seb. Henricpetri. 

Goritius Simon. Panegyricus de diva Anna. 
Gosławski Fr. De bello c Mosc, oratio. 
Posn., Neringk. 

— De judiciis et moribus. Posn., Neringk. 
Gwagnin. Sarmatiae europ, descrip. Crac, 

Wierzbięta. 
Hesler Jan. De logistica medica. Janitius Kłem. Vitae rcgum polon, (et Seb. 
Klonowicz). Crać., Scharff. 

Jura municipalia tcrr. Prussiae. Gedani, Rhode. 

Kai limach Phil. De Yladislao Regę (w. Loni- 
cera Phil. Chronić Turcicorum). Francofurti. 

Karnkowskł. Epistolac illustr. virorum. Crac. 

Kochanowski. Odprawa posłów. Warszawa. 

— Dryas Zamcliana polonice et latine. Paa 
Zamchanus. Lwów. 

Kromer. Polonia 6ive de situ. Col., Cholin. 
(1577). 

— Ob. Agenda. 

Łasicki (Lasicius) J. Clades Dantiscanorum. 
Frankf., Wechel. 

— Der Danziger Niderlag. Królewiec, b. dr. 

— De ingressu Pol. in Valach, Francof. 

L u c y a n. Kur z greckiego przełóż. Krak., 

Sieben. 
Łaski Alb. Responsio haeretic. B. w. m. 
Micanus Steph. De peste. Francf., Egenolf. 

(1573). 
Molier Albin. Kancyon., Katech. i Agenda. 

Budyszyn. (1574). 
Nazianz. Greg. Sententiae et reg. vitae. 

Ob. Sambuccus. 
Ni ego szewski St. Prostejon. Sigismondon 

triton ton Polonon Basilea aniketou etc. 

Romae, Zanneti. 
Niemoj ewski. Diatribe albo Kollacya z Jezu- 
itami. Grodzisk., Nehring. (1579). 
Nowacki Jan de Dys. Sententiae. Obacz: 

Sambucus. 
No vi na o oblężeniu m. Gdańs. B. m. dr. 

— Toż, (po czesku). 

Ocko. Cieplice. Kraków, Łazarz. 

— Opera medica. Crac. 

Paprocki B. Gniazdo cnoty. Krak., Piotrk. 

— Hetman albo Konterf. hetm. Krak., Sieben. 

— Krótki opis wjechania do Wołoch Iwana 
Podkowy. Krak. 

— Księgi króla nauczające. Krak., Garwolczyk. 

— Testament starca jednego. Krak., Sieben- 
eycher. 

Płaza Tom. Passie D. n. J. Christi usui 
dioec. varmien. accom., edid. M. Kromw. 
Colon., Cholin. 

Powodowski Hieronim. Conciones piae et 
eruditae. Posn., Volrab. 

— Kaz. o szczórćm słowie bożćm. Pozn. , 
Wolrab. 

— - Korab potopu. Krak. ScharflF. (Dwie edycye). 

Powodowski Joannes. Oratio in primo ad 
ecclesiam ingressu Lucae a Kościelec. Posna- 
niae. 

Preces sen Supplic. dicend. pro regno Pol. 
Crac, Petric. 

Russov Balthas. Nye. lyffl. Chronika. Rostock, 
Ferber. 

Sambuccus Joan. Sentenciae ex Greg. Nazi- 
anz. scriptis collectae, interprete Joannę 
Novacio de Dys, dedic. St. Karnkowski. 
Crac, Laz. 

Schutz G. De gedan. ncgotio. 

S er i p tum c hos, qui praeexi3tentiam filii 
Dei propug. B. dr. 

Sermones variae et orationcs Varso v. habitae , 70 1578. - 1679. Societas s. Annae instituta (auct. Sim. 

Ilaffciiau lub na łac. tlóm. Jan Mysław?) 

(15W. 1508). 
Sokołowski St. Concio de rcstitu c fru- 
• otu liaorcscon. Nissae, Cniciger. 

— Toż. Leopoli, b. w. dr. (M. Scharff). 

— Concionos duac. Lcop. Scharff. 

S t c f a n Batory. Urzodoni jjrzcłożonym do 
wydawania podwód tonnych i pieniężnych 
należącjTii, oznąjmnjoniy. W Warszawie. 
Obacz : Excniphir. 

T y r a n n e y (Moscovitischc). Beschreibnng der 
Ilandelstatt Revel in Liffland. Niimberg. 

Uniwersał poborowy. B. w. ra. i r. 

Ursachcn waruiub der Fiirst zii Brande- 
burg bcwegt worden bei der kron Poln 
urab belehnung anzusnchen. 

V i g a n d n s J. De coniugio doctrina. Jena, 
Richtzenhciin. 

Widzeniu (O) komety w roku przeszłym 
1577. lvrak., Scharff. (1573). 

Wyobrażenie trojga dzieci bardzo stra- 
sznych. B. m. dr. (1596). 

Z e i t ini g (Newe) von der victori und sieg 
bei Wenden. Dantz., Rhode. 

Żywot Ezopa Fryga mędrca. (Tłóm. Bem. 
z Lublina?) (Krak., Scharff). Porównaj: 
Ezop. 

1.570. 

Akiba Kabbi. Interpret. mysticae. (Po hcbr.). 

Crac. 
Ale.\8wang Mart. Gratnl. de fel. e. Polonia 

adven. in Prussiam Mich. Fridewaldi. Crac, 

Mat. Siebeneych. (1574). 
Assertionos de charitatc ex divo Thoma. 

S. J. Vilnae. 

— De vera Christi Ecclesia. S. J. Vilnae. 
Batory Stef., ob. Edictum. 
Beschreibung, eigentliche , warhafftige 

und gantz grundliche der Stadt Dantzig. 
Kunigsbergk. 
Białobrzeski Mar. Orthod. confessio. Colon., 
Chol. 

— Kazanie o przyjmowaniu ciała i krwi p. j. 
postacią. Krak., Piotrk. 

Bilski Joachim., ob. HaynoYiensis. 

Ca lagi u s Vratisl. Synonyma latina vocum 

phrasiumąue orationis, dedic. Joan. et Andr. 

Tomicki. Yratisl., Szarffen. (1595. 1597). 
Camerarius Joacłi. Comraentariuncula. (Ded. 

Joanni a Cracov.). Lipsiae, Steinmann.. 
Canisius. Par\'us catechismus. Crac, Siebcn. 
Ceriolan. Senator, tł. Paprocki B. Krak., 

Gar\volczj'k. 
Chroń i ca oder Ilandbiichlein. Konigsb. 
Cicero. Aratus a J. Kochanowski. Crac, 

Petric. 
Constitucye statuta i przywileje na sej- 
mach od r. 1550 — 1578. Krak., 1579. 
Constitutiones terrarnm Prussiae. Dan- 

tisci, Khodus. (1572. 1595). 
C z e c h o w i c z M. Respons na script St. Famow- 

skiego przeciw zgodzie licławskićj, dedyk. 

Stan. Szafraucowi. Dawid. Psałterz, przekł. J. Kochanowskiego, 
ded. Piotr. Myszkowsktcmu Bisk. kr. Kra- 
ków, Łazarz. 

De tran 8 i tu et dormit. S. Hosii (Reszka?). 
Romae. 

Diction. germ., lat, pol. Yratisl. (Calagiusa?) 

D u d i t h Andr. De cometarum signif. Bru- 
tus ad Nic. Mielecki. Basileae, Pcma. 

— Commentariolus de cometarum significa- 
tione. Crac. (Przedruk edycyi bazylejskiej). 

Edictum Regium de dato iiltimo Aug. ex 
Castro Połock. Polociae Walenty Łapczyński. 

— Regium de suplicationibus od rem adver- 
8U8 Moscum gestani. Crac, Nic. Scharff. 

— Regium Syircnse ad niilites, ex (juo causae 
belli cognoscentur. Varsaviae, Nic. Scharff. 
(1580). 

Ewangelie i epistoły, ob. Wujek. 
Famo vi us St. Libri contra pacific. Lncla- 

Yienscm. Ob. Czechowski. 
Francken Christ. Breve coUoąu. jesuiticum. 

Lipsiae, Steunman. (1580. 1581). 
Fridevaldus Mich. Aspice ergo calumnia- 

tor Nicolae Scholz. (Elbingae), b. dr. 

— Das Anderbuch. Anschreibungen was nach 
Stephani K. zu Pol. Kronungen zugetragen. 

Gilowski P. Wykład kat. w. chrzęść. Krak. 

(Dwie dedyk. różno). 
G 1 i c z n e r Er. Odpór ąuestii o mszach za 

dusze zm. przeciw Jez. Grodzisk. 

— Chronicon vitae Jesu Christi. (Po polsku). 
Granada L. Przewodnik grzesznych, tłóm. 

S. Warszewicki. Krak., Sieben. Ob. Prze- 
wodnik. 

Gratulationcs Stephano I. Yilaae. 

Haynoviensis Casp. Lud. et Joach. Bil- 
scius. Encomiasticon. Gorlicii. 

Hencejus Laur. Geneticon Christi. Dantisci, 
Rhodus. 

HerbersteinS. Moscovit. Historien, Frank- 
furt. 

Hermann D. Musae ex capta Polocia. Vil- 
nae. Editio 2da. Yratisl., J. Scharff. 

Horatius. Opera. Index Thom. Treteri. Ant- 
verp., Plantin. (1600). 

II o s i u 8. Confession catholiąue. Paris, Che- 
snac. 

Jekutiel Salman (dzieło hebrejskie). Kra- 
kau. 

J o a n n e s Chrysostomus. Adver8U8 genti- 
les demonstratio, quod Christus sit Deus. 
Posnaniae, Wolrab. 

J u d i c i u m de invoc. J. Christo. (Grzeg. 
Paulego?) B. r. m. i dr. (około 1579). 

Karnkowski Stan. Constitutiones Synod. 
Gnes. Crac, Piotrk. 

Kochanowski Jan. Siedem Psalmów poku- 
tnych. Krak., Łazarz. 

Konstitucyc za pan. króla Stefana. Krak., 
Szarff. (Dwa odbicia). 

Lasitius. Der Danziger Niderlag i Dantiscus 
J. Vom Untergang der Danzig. Konigsb. 

Liber agcndorum eccleaiast. in usum prov. 
Gnesn. Col., Cholin. 

— Colon., bez dr. 

Luter. Moksła krikszczionska, wyd. Willentus. 1579. — 1580. 71 Ni dec ki A. Patr. Praep. Vars. Ad Steph. 

Grat. Crac, Laz. 
Niederlag (Moscovitischer). Niirnberg. 
Niemojewski J. Diatribe albo Kollacya 

z XX. Jczuit. Grodź., Nehring. (1578). 

— Vita Bened. Herbesti. Grodzisk, Nehring. 

— Spongia przeciw X. Hier. Powodów. Gro- 
dzisk, b. w. r. (1581). 

No vi na o dobyti Polocka. Praha, Petrle. 

Oderborn Paw. Reges poloni poema. Regiom., 
Osterberger. 

— Panegyr. ad Joannom III et Sigismundum 
ni. Rigae. 

Pac Mik. Epistoła ad veros Christi fideles. 

B. m. dr. 
Paprocki B. Król. Krak., Garwolczyk. 

— Obacz: Ceriolan. 

Pauli Greg. Antidot. c. artic. fidei Sarnicii. 
Nieśwież. 

— Ob. Judicium. 

Pecsi Lukacs. Kalendarium. Irta Slovacicus 
Peter Craccai Astrologus. Nagy, Szombat. 

Piotrkowita M. Przeciw morów, powietrzu 
przestroga. B. m. i r. 

Pisanus Alf. De continentia et abstin., ad 
A. Opalens. Gol., Birkm. 

— Toż. Bez w. miejsca. 
Powodowski H. Skarbnica bibliej świętej. 

Posn., Nehring (1577). (Obacz pod r. 1577: 

Katechizm). 
Przewodnik grzesznych. Ob. Granada. 
Reszka St. ob. De transitu. 
Roterodamus E. Anatomia Mar. Lutra 

przez J. Zrzenczyckiego. b. m. i r. 

(lub po 1579). 

Schneeberger A. Nuptialium narrat. pri- 
ma, ad Alex. Pipan. et Cathar. Czeczot. 
Grac, Scharff. 

Skarga Piotr. 
Radziwiłł. 

Socinus F. Resp. ad paraen. Volani. 

Stephani Bathory Edictum de causis belli 
contra Moscov. ^arsayiae. 

— Epistoła historiara susceptae adv. Moschum 
expeditionis recitans. Ad ordines R. Pol. 
b. w. m. dr. 

Tarnowski Jan. Ustawy prawa ziemsk. 

Krak., Łazarz. 
Treter Tom. Oratio hab. in exequiis S. 

Hosii. Romae. 
Uchański Paulus, praef. drohob. Oratio ad 

Greg. XIII. b. m. dr. 
Uncius Leonch. Poematum de rebus hun- 

garicis libri Vn. Crac, Lazar. 
Ustawy prawa ziemskiego pol. dla pamięci 

z Statutów i Konst. zebrane z przyd. "0. 

obronie Tarnowskiego. Krak., Łaz. 
Valerianu8 Fr. O. P. Aurei flores diale- 

ctices. Crac, Laz. 
Yitrelinus Alax. Judicium eccles. polon. 

V. in. syu. celebr, in Bełzyn. Antverp., Helti. 
Yolanus A. Def. coenae Dni ad Steph. Ba- 

toiy. Losci. 
Warszewicki Stan. Paradoxa ad Steph. 

Regem. Yilnae, Joannes Slęcki. Żywoty świętych. Wilno, Wilkowie oki Mik. Flores Sermonum. 
Crac, Garvolinus. 

W ił len ta B. Ewangelias bel epistołas. Kró- 
lewiec. 

— ob. Luter. 

W u j e k J. Ewangelie na niedziele i święta 
Wilno. 

— Defensio sacr. missae c Stancarum. 

— Czyściec nauka o mszach i jałm. Posn., 
Wolrab. 

— Postylli mniejszćj część I. Posn., Wolrab. 

Zeitung (warh.) wie die k. Majestat die 
Yestung Połotzko erobert. Danzig, Rhode. 

— (New gute gliickł.) von d. turkisclien Nider- 
lag sampt Bericht der Niderlag des Mosco- 
witters vor Wenden in Liffland. Niirnberg, 
Leonch. Heussler. 

1580. 

Ab sag Brief kónig. Maj. in Poln. Niimb., 
Hauszler. 

Assert tłieolog. de Sacram. Euchar. Po- 
snaniae, Wolrab. 

Batory Stef. obacz Edict, Zeitung. 

Białobrzeski. Sacr. officii missae assertio. 
Crac. Lazar. 

Biblia ruska. Ostróg, ob. Kniha. 

Budny Szym. Defensio sententiae de magi- 
stratu politico in Ecclesiis. Łosk, Karcan. 

Chroniok d. jiidischen Geschichte, v. Abr. 

Sacuto (po hebrejsku). Krakau 1580 — 14. 
Chwałkowski Ł. Convivium musarum in 

nuptiis Joan. Leszcziuski radeov. praefecti 

Posn., Wolr. 

— Uczta muz na wesele Leszczyńskiego i 
Opalińskiej. Pozn., Wolr. (V). 

Chytraeus Daw. Oratio de statu ecclesia- 
rum. Rostochi, Reusner. 

— Toż. Yitebergae, J. Lufft. 

Dudith. Epistoła ad F, Socinum. (1582). 

Edict króla Jegomości od Wielkich Łuk 
z Moskwy. Krak., Szarff. Nik. 

— Toż druk w Wielkich Łukach, Łapczyńki. 
Edictum Ser. P. Regis ad milites. Edic. 

de supplic. Epist. ad comit. post captam 

Polociam. Comment. rerum a Steph. Regę 

gest. edd. Faminius. (Brutto) Colon., Cho- 

łin. (1579). ob. Stefan 
E p i c e d i a in funere Yaleriani (Protasiewicz) 

episc. Vił. Coli. Soc Jes. Wilno, Radziwiłł. 
ErastusT. Dudithius A. De cometis. Ostcnius . 

(1579). 
E z mostani Viszszavonasokról. Crac, Karolyi. 
Fabricius B. In nup. P. Jancinii. Crac, Laz. 
F a u n t e u s. Assertiones de Chr. eccles. Posn. 

Wolrab. 
Francken Chr. Rektor szkoły w Cłimiełni- 

ku. Colloąuium jesuiticum. Basilea. b. dr. 

(1579. 1581). 
Georgiewicz Barth. De origine Turcarum 

imperat. Cui adjectus libellus de Turcarum 

moribus. Wittebergae. 
Gliczner Er. O wychów, dzieci. (1558), 
Golin en sis Basll, ob. Fabricius, T2 1580. Gomółka. Melodie na psałterz Dawida 

tłum. J. Kocłianowskie^o. Krak., Łaz. 
Go ni ad za (Z) l*iotr. O synu bożym. Węjcrów. 
Gorscius. Praelect. plocens. (liber '11. et 

III.) Crac, Laz. 
Grajewski. Epicedłon in exequias V. Pro- 

tasiewicz. Yilnae, S. J. 
Gratian A. M. Sprawa o rozmowie Niemo- 

jewskiego z Toletem. Pozu., Wolrab. 
Gregor i U8 Papa XIII. Bulla conlinnationis 

privilegiorum Cistersii ordiuis. Crac. 
Gysaeus (Gisius) Secr. 11. M. Christiua Ra- 

divill. Knisehini, b. w. m. i dr. 

Hasło bius A. Mic. Dc vita et obitu Ge- 
orgii Sabiui, carmen. Francof. 

Hen ce jus L. De promulgatione legis divi- 
nae. Dantisci. Rhodus. 

— Epitalamiun in Comel. Lofsen. Dantisci, 
Rhodus. 

Herberstein Sig. Comment. d. Moscovia. 

Yenetia. Pedrezzano. 
(Hosius). De obitu S. Hosii. Crac., Lazar. 
Hyacinthlus. Panegyr. in exci(l. Poloc. 

Patav., Pasąuat. 

Januszewski J. Kwiat rajski. Różanka. 

b. m. i dr. 
Karo Joz. Szulchan. Azucłi. Krak., Aaron. 
Karolyi Andras. Ez uwstanie wiszą wona- 

sokrwl valo kis kouvecke. Cracoba. M. 

Wicrzbieth. 
Kniha nowołio zawieta. Ostróg, Jan Teodo- 

rowicz. 
Kochanowski J. Dc expugnatione Polot- 

tei. Varsav., Scharff. 

— Lyricorum libellus. Crac, Laz. 

— Treny. Krak., Łaz. 

— Pieśni trzy. O wzięciu Połocka. O stat. 
słudze O uczciw. małżonce, dedyk. Jano- 
wi Zamojskiemu. Warsz., M. Scharlfenb. 

— Pieśni trzy. Kraków. 

Konstyt. od 1550 — 1570. Krak., Szarff. 
Kr ant z A. Yandalia. Frank., Wechel. 

Lament Hrchora Ościka. b. dr. (Wilno?). 
Lawentotter. Das audere Buch preuss. 

Gescb. Grodzisk., Nehring. (ob. Fridev. 1579). 
Liber precum hebraeic. Crac. (1580?). 
List od krale polskeho. Praga. ob. Stefan. 
Lubicz Joann. Oratio non minus brevis. Nis- 

sae, J. Cruciger. 
N i e m o j e w s k i J. Vita Ben. Herbesti. (wier- 
szem). Grodzisko, fokoło r. 15<S0). 
Nowiny z Moskwy 1580. Gditńsk, b. dr. 
Ode lugubris in obitum 8. Ilosii. Crac. Laz. 
Officia propria Sanctor. Pol. Ven. 
Pach a łowiecki St. Carta topogr. Polo- 

ciae Roma. 
Palaelogus Jac. Defensio verae sent. 

ded. Kiszka, ob. Budny. 
Pieśń czasu processyi z ciałem pańskiem. 

Krak., Łaz. 
Possewin Ant. Epistoła de reb. Suec. Liv. 

Polon, ad Eleonor. Duciss. Mantua. 
Psałtyr. Ostróg, Federowicz. 
R e s z k a. Epistoła de transitu et dorm. S. 

Hosii. Romji, Bladius. (1579. 1582), Rozprawa o kościele Pana Chrystusów. 

Pozn., Wolrab. ob. Wujek. 
Sacro Sancti sacr. Missac assertio. Crac, 

Lazar. ob. Białobrzeski. 
Salomona kniha, pieśń pieśniam wyłożena 

na ru.ski jazyk Franc Skorynoju. l'raga. 
Schneeberger A. Medicam. adv. articulor. 

dolores. cnum. ded. Petro Posnanitae. Crac, 

Scharff. 
Sc h rek V. Rerum rusticarum sylvulae (ad 

Andr. Gradovium polon). Dantisci, J. Rho- 
dus. 
Sententiae et loci insign. Posn., Wolrab. 
Sokołowski Stan. Epithalamion Episcopi 

cum sua sponsa Ecclesia, in consecr. Joan. 

Caligarii. Crac, Lazar. 

— „ „ n Nissae, Cruciger. 

— Censura orient, ecciesiae. Colon. Cbolinus. 
(1.582). 

— Excidinm Flicrosolyniitanum. Crac, Łaz. 
Stefan Bator}'. List odpoweacci Moskowi. 

Praga, Wal da. 

— Edictum de caus. belli c Mosk. Colon. 

— Litterae ad ord. R. Pol. de rebus adv. 
Moscos. (s. a.), obacz: Edict 

S u d r o V i u s z St. Nauka i utwierdzenie. Wil- 
no, Karcan. 

— Wykład na modlitwę Pańską. Wilno: 
Karcan. 

Testament uoyry (socyniański). Wiluo, 

Karton. 
Treter Th. Pontificum rom. effigies. Romae, 

Bassius (1591). 
Tricesius Andr. Epith. PetrI Bużenii. Crac, 

Laz. 
Yalentia Greg. Disputatio theologic^i, dedic. 

Aleks. Xciu Słnckiemu. Respond. Chr. Sella. 

Ingolstadt, Sartorius. 
Vega Em. De vero et unico primatu Petri. 

Yilnae, Radziw, 
W a n i g i u s Joann. Gedanensis. Cantioaes 

sacrae 4 5 vocura. Norimbergae. 
Warszewicki K. Duil. de origine gen. et 

nominis Pol. Yilnae (1589). 

— PanegjTicus ad R. Stephanum. Yilnae, Lan- 
cicius. 

Wokabularz polskich i niem. sentencyj. 

Królew., Osterberger (Daubmann?) (1566). 
Wróblewski Jakób. Phtmascus Choralium. 

(Przeciw Jezuit.) B. m. dr. 
Wuj ek. Postille mniej. Cz. II, wyd. Jan Cona- 

rius. Posn., Wolrab. 

— Dialysis assercyi J. Niemojowskiego. Pozn., 
Wolrab. 

— Sprawa o dysputacyi, którą miał Nierao- 
jowski. Poznań, Wolrab. 

— O kościele Pana Chrystusowym. Poznań. 
Zachus Abr. Juchasin. Crac. 
Żarnowca (Z) Grzegorz. Postilla. Część I. 

i wt<łra, wyd. P. Gilowski. (W drzeworycie 
tytułu (lata r. 1556. Drzeworyt jest wzięt>' 
z Reja Postylli). 

— Toż. Krak., Wierzbięta (1582). 
Zeitung, welchermassen kon. Maj. v. Polen 

ttewogen Kricg g. Mosc. vorzunelimen. Dan- 
zig, Jac. Rhode. 1580. — 1581. 13 — persische, tiirck. und moscov. Copi des 
Schreibens so die rao8Cov. Kniasch an die 
Woiwoden der Cron Polln gethan. Niirn- 
berg, Heussler. 

— Toż. Folget Sclireiben an die Woiwoden 
der Cron. Poln. 

— (Newe) von der Ergebung der Vestung 
Yssinati, aus dem lager bei Yilikielutki. 
Aus dem Polnischen verdeutsclit. (Z listami 
Stef. Batorego). 

Zeittung (Pollnische), siimme Beschreibung 
von iungster Bekriegung. Niirnberg, Leonh. 
Heussler. 

1581. 

Acrostichis własnego wyobr. księcia mosk. 

B. w. m. i r. 
Aniaski (Zamaski) Baz. Interrogationes, ob. 

Scholarius (1583). 
Artom i us (Krzesichleb). Rozsądek na wykł. 

Katechizmu X. P. Gilowskiego. Krak., Turo- 

bińczyk. 
Assertiones de trino et uno Deo. Posn., 

Wolrab. 
Bartholomaeus Joh. Libellus poematum, 

ded. Alb. de Lasco. Gorlici. 
Białobrzeski. Postilla orthodoxa. Krak., 

Lazar. 
Biblia (z przemową Herasima Danilowicza). 

Ostróg, Federowicz. 
Breviarium varmiense, ed. M. Cromer. (Opra- 
cował Worein). Colon., Cholin. 
Brutus. Consol. epist. ad Stef. Bath. R. P. 

de morte fratris. Crac, Lazar. (1582). 
Bu do wit z Venc. Historia rerum a polon. 

rege in Moscov. gestarum. B. w. r. 

Canisius. Parvu8 cathechismus. Crac, Sieben. 

Cebesa Tablica, ob. Tebes. 

C 1 a V i u s Bambergensis. Gnomonices, ded. 

Stepłiano Pol. Regi. Romae. 
Constit. Sejmu warszawsk. 1581. 
Constytucyeod 1550 — 1581. Krak., Scharff. 
Czechowicz M. Odpowiedź Jakóbowi żydowi. 

— Rozsądek na A^j-kład katech. Gilowskiego. 
Krak., Turobińczyk. 

— Respons na skrypt (argument) Famow- 
skiego (1579). 

D o n i u s Aug. De natura hom. ad Steph. 
Regem. Basil., Froben. 

Elchanon Pauli von Prag, der bey den Juden 
ist ein weit beriihmter Rabbi gewesen und 
wunderlich zu der Erkenntniss des Herm 
Christi gekommen, getauft worden in Landt 
zu Polen in der Stadt Chełm. Wien. 

Eutropiusz. Kronika p. E. Glicznera. Gro- 
dzisk, Neringk. 

Gamersfelder S. Rechenbiichlein. Danzig, 
Hunefeld. 

Gorscius Jac. Apol. pro Acad. crac. Crac, 
Lazar. 

Gratulationes Georgio Radivilo vilnen. Ep. 
Vilnae, KazjTuiriensis. 

Gruszczyński Jan z Lipna. Powinn. dóbr. 
tpwarz. Krak., Sieben. Gwagnin. Gęsta praec. Mo8COv. Joan, Basi- 
łii. Spirae. 

— Sarm. Europ, descriptio. Spirae, Albin. 
Gyulaj. Comm. rerum a Steph. Rege. Clau- 

diopoli (Koloswar). 

He Im o Id. Cłiron. Slavorum. Francof., Wechel. 

Historia rerum, obacz: Budowitz W. 

H o s i u s S. Confession, das ist : Bekanntnuss. 
Diling., Mayer. 

Jakób Żyd z Bełżyc. Odpis na dyalogi Cze- 
chowicza. Raków, Adamowicz. 

Kochanowski J. (?) Wtargnienie Radziwiłła 
w moskiewski kraj. (Na końcu poem. pod- 
pis J. G.). B. m. i r. 

Loria Sal. (Po hebrejs. uwagi nad Talmu- 
dem). Krakau. 

Meir. Tolaat Jacob. Crac. 

Micanus St. Dialec et Rhetor. Crac, Piotrk. 

Michałowski Tom. Na pamiątkę śmierci 
L. Modlickiego. Krak., Łaz. 

Mielesius A. Rot. Epistoła ad Georg. Radziv. 
Ep. Vii. Vilnae, Kazimierzewicz, 

Mo rai i 3 Seb. O żywocie i śmierci ks. Par- 
meńskiej. Krak., Łaz. 

Mylonius. Responsiones ad interrogat. Wilno, 
Radź. 

Neothebel Walenty. Raphaelahi, to jest: 
Lekarstwo boskie Żydom i Nowokrzczeńc. 
(Przeciw Czechowiczowi). Toruń, Nering. 

Ni decki Aud. Patr. Gratulatio H. pro clero 
Vars. Ad Regem post victoriam Yelcolu- 
censem. Vars., Scharff. 

Niegoszewski. Xenium in exped. c. Mosc. 
B. m. dr. 

Niemojewski J. Disputatio cum Jesuita. 

— Spongia naprzeciw pisaniu nowotnemu i 
kazaniu Hier. Powodowskiego. Grodzisk, 
(1579). 

Ocko Woj. Przymiot. Krak., Łaz. 

— Ąescrip. herbarum. Crac. (?). 
Odpowiedź kaznodzieję na kazanie St. Soko- 
łowskiego, które miał » poście r. 1581. 

Ostroróg Joan. Oratio in val. Argent. Acad. 
Argent., Wyriot. 

AdPaleologi Jac. librum cuł titulus: Defen- 
sio verae sententiae, pro Racoviens. respon- 
sio. Racov., Theof. Adamides (Sternacki). 
Obacz: Socinus. 

Pisanus Alph. Nicaenum Concil. Dedic. Steph. 
Batory R. Polon. Colon., Birkmann. 

Po ssevinus. Responsiones ad interrogatio- 
nes. Yilnae, Radivil. 

Powodowski H. Skarbnica bibliey ś. Poznań, 
Neringk (1577). 

Praetorius Petrus. Assertio ort. doctr. de 
persona filii Dei. Dantisci. 

— De unica Dei essentia. Dant, Rhodus. 

— Duarum natur, unionis testimonia. Dant., 
Rhodus. 

— Testimonia Deitatis Domini J. Chr. Dant., 
Rhodus. 

Prażmowski And. Rozmowa Jezuitów pozn. 
z X. A. Prażmow. (Konariusa?) Toruń, 
Nering 

— Questia o kościele bożjnn. (Toruń, Nehring), 
Psałtir. Wilno, Mamonicz. 

10 74 1577. — 167S. Psałterz (rozłożony porządkiem kościelimn 
przez w-ydawcę w r. 1582 Godzinek). Kra- 
ków, Łazarz. 

Sarn i ck i Alb. Trinmplins h. e. Deecriptio 
moris veteriim. Crac, Petric. 

Scłineeber^er A. Mcdicament. enunieratio. 
Franc, Wecłiel (1580). 

Scłiolarius Grcnn. Inter, et respon. de Spiritu 
sanct. , edd. Amaski Bas. (A. Posseyin?) 
B. w. r. Yilnao, Radź. 

Scłiocneus And. Adonis, ecloga. Crac, Laz. 

Sen e ca. Formuła bonestae vitae. (Po polsku, 
niemiecku i łac.) (1532. 1541. 1547 i przed 
r. 1582). 

Sepher Nahassidion. Crac. 

Socołowski Stiin. Diatriba evangelica. Colo- 
niae. 

— Tractatus orthodoius de sanetorum reli- 
quii8. Coloniae. 

Socinus FaustU8. Ad J. Paleolop^i librum, 
responsio. I?acoviae, Adamides. Ob.Paleolog. 

— Apologia. 

Sąuarcialupi M. De coeli ardore in Dacia. 

Typ. Ale.x. Ilodecii. 
S t a t u t a reformationis monasteriorum ord. 

Cister. Crac. 
 Stephani Reg. Literae post captum Yielieo 

Łukum. Yilnao. 
Sturniins. Epist. ad illust. principem Ale- 

xandrum Ducem Sluccnsem de educatione 

principum. Argent., Wyriot. 
Szamotuł (Z) Seb. Disputtcya H. Powo- 

dowskiego z Janem Krowicyuszem. Pozn., 

Wolrab. 
Szceerbicz Paweł. Jus municipale. Lwów, 

Szczerbicz. 

— Prawo saskie i magdeburskie. Lwów, Szczer- 
bicz. 

Taszycki St. Oratio (?) Lnclawice. 
Tebes Tebański philozof. Tablica na j. pol. 

przełóż. Krak., Wierzbięta. 
Theses ex sacra scientia. Yilnae, Radziw 
Vidavius Valcut. Cathech. grammatice latin. 

Crac, b. dr. 
Warszewłcki K. Dial. de morte. Yilnae 

Radziw. 
Wigand J. De justificatione miseriae pecca- 

t(tris. Lipsiae. 
Wolan A. Ad nova c. EbronitAnim parae- 

nesim obj. Spirac. 
Wolfc Elegia in obitnra adol. Nic. Czerny 

in opp. PlescoY. B. m. dr. 
Zakrzewski Filip. Odp. na assercye now. 

koli. pozn. B. m. dr. 
Zeytung (Newe) von der Schlacht und Scliar- 

miitzel in K. M. zu Polln. gegen den Erb- 

feind dem Muscoritor. Marburg, Aug. Col- 

ben. (Cztery odmienne edycye). 

1582. 

A r t o m i u B Piotr. Kazania nad cialy Jana 
Ostroroga i Halszki Świerczownćj (1082). 
B.' w. m. i r. 

-^ Kazanie pogrzel)owe Jana z Ostroroga- i 
Katara, z Ulcliowca. B. m, i dr, Assertionee rłietoricao et pliilos. in coli. 

S. Jesu. Pornaii, Wolrab. Ob. Faunteus. 
A wis i di Polon, ot di Livonia (p. Szym. 

Genga ?). 
Brutto (Brutus) Joann. Mictiacl. (pscud. 

Flaminius Nobilis). De rebus gestis Steph. 

Regis contra M. Moscłi D. narratio. Romae, 

Bladius. 

— De liistoriae laudibus. Crac. (1578). 

— Ad Steph. Pol. Reg. epistoła consolatoria. 
Crac, Lazar. (1581). 

— Pracceptorum conjugalium liber L Crac, 
(1578). 

Callimachus. De rebus gestis a Yladisl. 

Crac, Lazar. 
Ca to. Disticha. Crac, ScharflF. (1538. 1544. 

1570. 1588. 1598). 

— Disticha, przekł. Seb. Klonowicza. B. w. m., 
Stcrnacki Seb. 

Chy traci. Davidis Imposturae, Mylonii. Ingol- 

stadt, Sartorius. Ob. Mylonius. 
Conditiones pacis a M. Duce Mosc. Magdeb. 
Czechowicz. Zwierciadło panienek chrzęść. 

Raków, Adamowicz. 
D e c i u 8 Jod. De vetu8tatibu3 Polonorura. 

Obacz: Pistorius. 
Diploma fundat. cołlegii Połlocensis. 
D y a 1 o g u s katolicki o kompozycyej dzie- 
sięcin. (Dobrocielskiego ?) 
Dzi'erzek Krz. Descrip. łudorum Constan- 

tinop., ed. Geor, Lebelski. Toruń. Porównaj 

Lebelski. 
Epigramm. gratulat. Sim. Seidleri. Toruu, 

Neringk. 
Faunteus L. Assert. theol. de Christi eccles. 

Posn., Woh-ab. (1580. 1584). 

— Assert. rhetor. ac phil. Posn., Wolrab. 

— Assert. de Christi in terr. eccles. S. J. 
(1580. 1.588). 

Flaminius. De rebus gestis Steph. Obacz: 
Brutus. 

Gennadius. De primatu Papae. Yilnae, 
Radziw. . 

Gilowski P. Postilla, cześć lY. Obacz: Żar- 
nowca (Z) G. (1583?). 

Głiczner. Odporna odpow. kwestyi. Posn., 
Nering. ^j • . 

Godzinki i ciemne jutrznie na w. tydzień. 
(Krak.), b. dr. . 

— na wszystkie Święta, t. j. : Jutrznie priraae, 
tertiae. (Z Brewiarza), itraków, Łazarz. 

Goebelius Sev. De succino łibri duo, ded. 

Joh. Kiszka. Regiom., G. Ostcrberger. 
Gorscius Jacobus. Pracl. ploc lib. IV. Col., 

Chol. 

— Oratio gratukit. ad Steph. Bathoreura. Crac. 

— Orationes gratulatoriae. Crac, Laz. 

— Oratio gratul. ad J. Zamoscium. Crac, Lazar. 
G r a d o V i c i u 8 Fr. Hodaeporicon Moscb. 

Radziy. Yilno, Leucicins. 
Grochoviu8 Stan. Gratul. Kamkovio. Posu., 
Yolrab. 

— T(^ż. Cracoviae. 

G r o i c k i , ob. Postępek. 

Grze^orzz Żarnowca, Postylle krzęściań- 1582. 75 skiey Cz. I, (ded. Stef. Batoremu). Krak., 
Wierzbięta. 
Gwagnin. De Russorum religione. Spirae. 

— Deductio et origo gentis Lithuanorum. 
Obacz: Pistorius. 

— Etliche Historien v. Ivan. Speier, Dalbin. 

Herman Daniel. Stephaneis moscovitica. Geda- 

ni, Rhodus. 
Hieremias P. Const. Censura orient. Eccl., 

p. Sokołows. Crac, Laz, 

— Toż. Dilingae. 

Iteletec. Az eg forgasa szerint: Az krakai 
Astrologusa Slovacius Petemec. Galgocz. 

Janitius Cl. Vi(ae et succes. princ. Polon. 
Basil. 

Katonowe Wiersze obyczajne, ob. Cato. 
KI on o wic z Seb. Philtron, qnovis Charita- 

tis Christ. exprimitiir. Crac., Piotrk. 
Konstytucje (od r. 1550 — 1681). Krak., 

Scharif. 
Latalski Georg. Oratio ad Stepli. Bat., ded. 

Stan. Carneovio. B. dr. (Basileae? Tigurł?). 
L a t o 8 i n J. Quaestio pro incorporatione. 

Crac, Laz. 
Lebelski Georg. Descriptio ludorum Con- 

stantinop. in celebrit. cłrcumcisionis a. d. 

1582. B. w. m. i r. Ob. Dzierżek. 
Legato rum nobilit. Ducatus Prnssiac lit- 

terae. 
Lewa ben Beźalel. (Wykłady po hebrejsku). 

Kraków. 
Lilia P. De Deo uno et trino, Oratio. Crac., 

Lazar. 
L i t a n i a e J. Chr., B. Mar. Virg. Yilnae, 

Radziwiłł. 
Litterae annuae S. Jesu. 
Loevenclavius. De Moschorum bellis. Ob. 

Pistorius. 
Łasi oki Jan. De Russorum, Moscoy., Tar- 

tar., relig. Spirae, Albinus. (Dwie edycye 

w r. 1582 w 8ce i w 4ce) (1577). Porównaj : 

Oderbom P. 
Laski J. De christliche Ordinancien (ed. 4ta). 

Antverpia. 
M a g i n u 8 J. A. NoTae ephemerides annor. 

40 (1581 — 1620) secundum N. Copernici 

hypotheses. Yenet 

— Ephemerides secundum N. Copernici hypo- 
theses. Yenet. 

Meletius. De relig. ritib. Borussor. Regiom., 

Steph. Myliandcr. 
Miechów M. De Sarmatia. Basil. 
M i e 1 e s i u 8. De dignitatc ord. ecclesiast. 

Crac, Laz. 
Murinius. Kronika Mistrzów pruskich. Toruń, 

Nehringk. 
M y 1 o n i u s Nic Rcsponsiones. Ingolst., D. 

Sartorius. 

— Davidis Chytraci Imposturae, addita epi- 
stoła ad Steph. Pol. li. Ingolst., Sartor. 

Narratio de rebus g. Steph. Regis c. D. 

Mosc. Romae, Bladius. Obacz: Brutus. 
Niemojewski J. Replika na książki S. J. 

o kość. boi. Toruu, Nelning. 
Nobilius Flaminius, ob. Brutto. (Oderborn) Paul. De Russorum religione. 
Et J. Meletis. De sacrific. Borussorum. S. loco 
(Rostochii) (edit. 1. 2.) 

Okrucieństwa kacerskie przeciw kat. w 
Anglii. B. m. dr. 

O kto i eh wyd. Was. Haraburdy. Wilno. 

O r d o div. officii recitandi in alma eccles. 
raetrop. per totam provinciam gnesnensem. 
Ex nova calendarii correctione, in annum 
D. 1583 dilig. conscr. Cracov., in oflf. Lazari 
1582. 

Paprocki. Tryumf satyrów z powrotu Ste- 
fana króla. Krak., Garv\'olińs. 

— Bicz na złe żeni, tł. Rzeszatko. Praga. 

— Tryumf Planet. Stefanowi Królowi, po 
wyprawie moskiewskiej. Kraków, Garwol- 
czyk. 

P a s s y a t. j. Hist. męki J. Chr., wyd. Pobie- 
dziiiski Paulin. Poznań, Wolrab. Obacz: 
Wujek. 

— t. j. Męka J. Chr. Bez wyr. m. i druk. 
Pistorius. Polon, histor. corpus. Basi]., 

Henricpetrus. 
De PlescoYiae obsidione, narrationes ex 

Lithuania. S. 1. 
Possewin. Rcsponsiones. Ingolstadt, Sartor. 

(1583). 

— Opera, Ingolst, Sartorius. 

— Epistoła ad Steph. I. Ingols., Eder. 
Postępek ten wybran jest. Krak., Łazarz. 
Powodowski H. Wędzidło na Ijłedy Arya- 

nów. Posn., Wolrab.' 
Praetorius P. Hist. prace de persona filii 

Dei certaminum. Dant., Rhode. 
Przeć hacki Krzysz. O trojal?^. powin. Panów. 

Krak., Wierzb. 
Radziwiłł Jerzy. Ad parochos dioec. Viln. 

epistoła. Vilnae. 
Regulae Soc Jesu. Yilnae. 
R e s z k a. De transitu et dormit. St. Hosii. 

Paris, Chaudiere. (1580. 1581). 
Reusner Hier. Leopolitanus. Urinarura pro- 

bationes. Basileae. 
Runau. Hist. des 13 Jahr. gr. Krieges. Viten- 

berg, Krafft. 
Rychard a S. Yictore. De potest. lig. et 

8olv. O władzy y mocy etc. Krak., Łaz. 
Sacranus J. Can. Crac Eluc. Errrorum ritus 

ruthenici. Spirae. Ob, Pistorius. 
Sarnicki Stan. Annalium libri octo. Crac, 

Wierzb. 
Scholar ius Germ. Patr. Const. De Primatu 

Papae. Yilnae, N. Radiv. 
Schreckius Val. Charites sive gratiarum 

actio. Dantisci, Rhodus. 
Secovius Nic. Regni Pol. brev. et comp. 

descriptio e Cromero. Neap., Salvian. 
Seneca Lucius Annaeus. Formuła honeatae 

vitae. (Po łac. pols. i niem.) (1581). 
Skarb duszny chrzęść. Ćwiczenia. B. dr. 
Skarga Piotr. Artes 12 Sacrament. seu Zwin- 

gliocalvinistarum, ąuibus etc. Wilno, Mik. 

Radź, (Z trzema odmiennemi tytułami w róż- 
nych egzemplarzach), 

— Siedm filarów, na których gtoi kat. nauka. 
Wilno, Mik. Radziw. 76 1582. - 1583. — Septem columnae. Wilno. 

— Appondix do Russonini erroribuB et de 
causis propter nuas Graeci a romana eccle- 
sia defecenint. Spirao. Ob. Pistoryusz. 

Sio va ci u 8 Piotr. Schrcibkalender. Breslau, 
J. Scharf. 

— Ephemerides ad a. 1583. Cracov., Andr. 
Petricoviu8. 

Sokołowski St. Comp. 8ive pro dote eccle- 
eiastioa ad Ord. Pol. concio. Crac, Laz. 

— Censura oriental. Ecclcsiae. Colon., Cholin. 

— Toż. Crac, Lazar. 

— Toż. Dilingae, Mayer. 

— Pro cultu et ador. Chr. concio. Crac, Laz. 
Solikowski. Comracnt. rerum polonicarum. 

Dantisci. 

Stryjkowski M. Która przedtem etc. Kro- 
nika. Królew., Osterb. 

Sudrowinsz. Nauka i utwierdzenie, z czóm 
się ma pokazać przed Majest. bożym nie- 
moc?, złożony. Wilno, Karcan. (1580). 

Tractatio de controYcrsiis inter Ord. Eccl. 
et saec Crac. (Ob. r. 1592). 

Tricesius Andr. Triumphus mo8Cov. Steph. 
Crac, Laz. 

Turnowski Teof. Kazanie o staro- i nowo- 
zakonnych faryzeuszach. B. dr. 

Yalentia Greg. Contra duar. sectar. Ingol., 
Sartor. 

V er i ni. Disticha de moribus. Thoruni. 

V i g a n d u s Joan. De Anabapt. grassante in : 
Germ., Polon., Boh., Belg., locibus. Lipsiae, 
Defnerus. 

Volanu8 A. De libertate polit. seu civili. 
Crac, Wierzb. 

— Paraenesis ad omnes in regno Polon. Samo- 
satenianae vel Ebioniticae doctrinae profes- 
sores, dedic. Joann. Ostroróg. Spira, Albinus. 

Warseyicius Christ. Ad Steph. R. Polon, 
orat. qua pacem gratulatur. Magdeburg, W. 
Ross. 

— Toż. Toruń, Neringk. 

— Toż. Vilnae, b. w. dr. 

— Toż. Cracoviae. 

— O zgodzie, która się stała z K. M., tłóm. 
Lebel Jerzy. Toruń, Nehring. 

— An Stephan Kon. v. Polen Oration. Num- 
berg. 

Wosiński. Carminum libri duo. Crac, oflf. 

Lazari. 
Wolf Samuel Sylwester. Stephani L adver- 

8U8 Joannem Basilidem expeditio canuine 

elegiaco dcscripta. Dantisci, Rhodus (i 1583). 
Wujek Jak. Passya, t. j. Histor. męki P. n. 

J. Chryst. Poznań, Wolrab (1575).' 

— Postilla catholiczna mniejsza. Poznań, Wol- 
rab (1579). 

— Apologia, t. i. Obrona Postylli. Kraków. 
Żarnowca (Z) Grzcg. Postylle krześcian. 

Część 3. Krak., Wierzb. (1597). 

(Wars ze wieki Krz. ?). Newe Zeitung was 
sich des krieges und darauf erfolgten Frie- 
denshandlung zwischen Polen und Moscau 
begebcn. (Aus d. Latein.). Magdeburg. 

Zeitung (Newe) von der Schlacht konigl. 
Maj. zu Polen gegen Mu8Coviter den 30 October 1.581. Marburg, Aug. Colben. (1 ^-yd. 
1581). 
Zeitungen (Poln. und reussische). Auch die 
Belager. Statt Pleszkaw. NUmberg, Leonh. 
Heusslcr. 

— von Kriegsrust. des K. Stephan. Augsburg, 
Mich. Manger. 

— Toż. Speyer, Leonh. Dalbin. 

1583. 

A maski Baz. Interrogationcs, ob. Scholarius. 
Assertiones theol. Posn., Wolrab. 
Beschreibung des Triumphs von konigl. 

Maj. V. Polen wegen moscoviti8chen Victoria. 
Blandratam (Ad) Steph. Rcgis Archiiatrum 

epistoła. B. w. m. i r. Ob. Socinue. 
Bolsek Hier. Żywot J. Kalwina, (tł. Wysocki 

Sz.). Krak., Piotrk. 
Budny Sz. Katychizis. 
— ; O urzędzie miecza używającym, wyznanie 

^Zboru, * 
Brutus J. Mich. Praeceptorum conjugalium 

liber, ded. J. Zamojscio. Crac, Petric. 

— Selectarum epistolarum lib. V., ded, Joan. 
Zamojscio. Crac, Petric. 

Canislus P. Cathechismus. Crac, Laz. Ob. 

Possevinus (Epistoła). 
Caraffa, ob. Mościcki. 
Cavallerii8 J. B. Romanorum, obacz: Tre- 

tcr J. 
ChomentowskiAl. Encomion albo Pochwała 

urzędu złości. Ob. Budny. 
C h r 08 c e V i u s. De morbis puerorura. Venet, 

Mejet. (1584). 
Chrzastowski J. Perła z Habakuka, ded. 

J. Chlebowicz. Wilno, Karcan. 
Cłiytraeus D. Oratio de etatu ecclesiarum. 

Frank., Wechel. 
Cicero. Ogdostichon polski. O powinno- 
ściach, tł. Stan. Koszutski. Wilno, Karcan. 

— Obacz: Libri. 

Constitutłones Livoniae. Crac, Scharff 
(1589 i bez w. r.). 

Czechowicz Mar. Epistomium na wędzi- 
dło Hier. Powodowskiego. List Paw. Orze- 
chowskiego do Jana Zamojskiego. B. w. r. 
(ded. 1583). (Raków, Rodecki). 

— List do Pawła Orzechowskiego. 
Dawid. Psałterz p. Kochanowskiego. Krak., 

Łazarz. 

— De nuptiis J. Zamojski. Crac. 

Diffe ren tiar urn juris civili8 et 8axon. libri 

III. Toruniae, Neringk. 
Donatus Ad. Elemcnta, cum trąd. polonica; 

edid. F. Mymer. 
Dysidaeus (Socinus). De loco Pauli disp. 

Crac, Rodecki. 
Epistoła de nupciis, ob. Ileidenstein. 

— deploratoria, ob. Mościcki. 

— Toż, ad B. Ochinum. Crac, Laz. n 
Fama novae gubern. Lironiae. 
Faunteus Waw. Art. Disp. de rom. Ponti- 

fiois principatu. Posn., Wolr. 
F 1 a s c h i u 8 Seb. Professio cathol. Posn., 
Volr. (1588). 1580. 77 G i ar di no di Poeti in lode del Steph. Bathori 

Re di Pol. Venet. 
Giebułtowski W. Morphaeus. Krak. 
Górski. Praelec. plocens. lib. V. CoL, Cholin. 
Gratulatio d. Francisco Sucholewski. Vil- 

nae. 
Grenady (Z) Ludw. Różaniec NMP., tłóm. 

X. Antonin z Przemyśla. Porządek mówienia 

wianka. Krak., Laz. (1590). 
Gródecki W. Tabula Polon, (w Speculum 

Orbis Terrae). Antverp. 
Gubernationis Livoniae (nova) forma a Ste- 

phano rege instit. B. w. m. i r. 

Heidenstein. Epistoła de nuptiis J. Zamoj- 
ski. Grac, Laz. 

— De bello moscovitico. Basileae. 
Herman Dan. De rana et lacerta, Carmen. 

Crac. 
H i e r e m i a 8 Petr. Const. Censura orient. 

eccles. a Stan. Socolovio in lat. conyersa. 

Gol., Cholin (1582, 1584). 
Hi story a krotofilna o kupcu (dodawana do 

Budnego Powieści). Krak., Wierzbięta. 
Hoffgerichtsordnung des Herzth.' Preus- 

sen. Konigsberg. 

Judicium. Magyar nyelven Eztendore Slo- 
vacius Peter az Krackai. Bartla, Dawid 
Gutges. 

Junga Ad. Artes novi evang. ministrorum. 
Posn., Wolrab. (Porówn. 1595. 1597). 

Kalendarium gregorianum perpet. Crac, 
Lazar. 

Kampianus. Dziesięć dowodów, p. P. Skargę. 
B. w. m. (i 1584).' 

Katechismik. Toruń, Melch. Nehring. (Podo- 
bne do Seklucyana: Pieśni). 

Katichizis. Wilno, ob. Budny. 

Kłodziński M., ob. Sirinus. 

KI on o wic z Seb. Roxołania (i 1584). 

Kochanowski Jan. In nuptias Zamojs. epi- 
thal. Crac, Laz. 

— Jazda do Moskwy. Krak. 

— Threny. Krak., Łaz. 

— Ad Steph. Bathor. epinicion. Crac, Laz. 

Kołakowski Stan. O prawdziw. szczęśli- 
wości i błogos., z Pisma św. Wilno, Mar- 
kowicz. 

Leva Judas. Gueberet Haschem. Crac. 
Libr i piarum institut. Sodalit. B. Mariae Virg. 
Posn., Volrab. 

— sententiar. ex Cicer, et aliis select. Posn., 
Volrab. 

Lindan. Dubitantius. Wilno. Ob. Zbyszewicj. 
Lojola (de) Ignacy. Exercitia spiritualia. 

Yilnae. 
Luter M. Katechizm. Toruń, Nehring. 
Mam br ino Roseo. Historie del Mondo, Tom 

5ty; ded. Stef. Batoremu. 
Mercurialis Hieron. De morbis puerorum. 

Venet., Majetus. 
i Mościcki M. i CaraflFa (Paweł V). Epist. deplo- 

ratoria ad Ber. Ochinum, edd. Mościcki. 

Crac, Laz. (1589). 
Nidecki Andr. De eccl. vera et falsa. Crac, 

Laz. (1585). — Notae in duas Cicer, oration. Pro Posturao 
et Marcello. Crac, Laz. 

— Pro Ligario. Crac, Laz. 

— Gratul. triumph. ex Moscov. Orat. IH. (Crac.) 
B. w. r. 

Niemo jewski Jakob. Antw. a. d. Buch 

Bened. Herbest. B. m. dr. 
Niemojewski Jan. Obrona przeciw potwa- 

rzom H. Powodowskiego. Raków, Rodecki. 

— Okazanie że kościół rz. nie jest apostolski. 
A. Rodecki. 

— Odpowiedź na potwarzy Wilkowskiego. 

A. Rodecld. 

— (Obiedwie prace także wydane 8% razem). 

B. w. m. dr. i r. 

Orzechowski Paw., ob. Czechowicz. 

O wir i jednoj istinnoj prawosławnoj. Ostróg. 

Pal la vi ci ni Fabr. De perfec. religiosa. 

Philopolites, to jest Miłośnik ojczyzny. 
Kraków, Wierzbięta (1588). 

Pilgrzymowski El. Panegyr. apostrofę. 
Crac, Petric 

Piskorzewski Math. Ad Zamojscium de 
nuptiis c Grisełda. Crac, Lazar. (Dwa prze- 
bicia). 

Posseyinus. Epistoła ad Steph. Bator, 
c Yolanum, edid. Płaza T. Ingols., Eder. 

— Detectio imposturarum D. Chytraei. Ingols., 
Eder. 

— De societate Jesu ad Steph. Regem, epi- 
stoła. Ingols. 

— Toż. Crac, Lazar. 

— Epistoła de necessitate docendi Catech. 
Crac, Laz. 

— Toż. Ingolstadt, Eder. 

— Responsiones ad nob. viri interr. Ingols., 
Eder. 

— Scriptum M. D. Moscov. traditum. Nissae, 
Cruciger. 

— Interrogationes de process. spirit. Ingol- 
stadt. 

Praetorius Ad. Hercułis interlocutorium ad 

juvenem Ostroróg. Yratisł. 
Propositiones exM. Tulłii Cicer, topicor. 

Posn., Yolrab. 

Rabę J. Disputatio de divi Petri et rom. 

pont. principatu. Posn., S. J. 
Ramusio J. Navigazione e viaggio (Sarma- 

tia Gwagnini trąd. d. Dion da Fans) Vol. U. 

Venezia. 
R e c e s sejmu warsz. albo Dyalog o sejmie 

r. 1583. 
Rerus Tomasz. Historya o nalezieniu ciała 

bożego w Poznań. Krak., Szarff. 
Responsio protest, ad censuram Patriar. 

Const. Crac. 
Rogalius T. Judicium albo Rozsądek. Krak. 
Rybiński Jan. Hymn. Appolinis de reditu 

Joann, de Ostróg. Wiersz do Zofii z Ten- 

czyna Ostrorogowćj. (Po łac i pols.). Vra- 

tisl., Scharff. Joann. 

— Wiersze na żywot i sprawy Jana Ostroroga. 
Toruń, Nehring. 

Sadecius Gab. Eutrop. Apologia pro Coli. 
Jes. de trino et uno Deo. Pean., Wolrab. 78 1583. — 1584. Sadeel Anton (de la Roehe Candieu). Posnan. 

assertionuni 8. J. de Cliristi ocelesia refutat. 

Gcnevac, Choret. (15.S4. 15ftl). 
Scholarins Genuadius Patriar. Constantino- 

pol. Intorrog. et resp. dc i)rocc88ionc Spi- 
ritus sjincti, do8Uinj)tac ab Ant. I\).s8ovino, 

in {Tiatiaui Kiithenoruni. liiffolstndt, Edcr 

(1Ó81). 
Sc h rock W. CiU'miuum libr. ILI. (Jedani, 

Ilhodus. 
Scntentiae et loci insigniorcs ex poetis. 

Posn., Volrab. (1580. 15HG. 1588). 
Simon iu 8 S. Ilistoriae aegritut, D. Nieuista. 

Cruc, Laz. 
Sirinus Hier. Liber do modo acguir. div. 

grat., per Mat. Clodinium. Crac, Laz, 
Słowacyusz P. Kalendiuz bwijj.t (dcd. J, 

Zamojskiemu). Krak., M. Sieben. Obacz: 

Judicium. 
Służebnik czyli Liturgia. Wilno, Mamonicz. 
Socinus Faustus. AnimadYcrsionea in asser- 

tiones de trino et uno Deo?? 

— Ad G. Blandratam. B. w. r. (1583). 
Sokołowski Stan. Conciouca (juatiior. Col., 

Cholin. 

— Censur oder Urtbeil der orienthal. Kii-chc 
iibcr augBburg. Contess., iibers. J. Fickler. 
Ingolstadt. 

— Censura orientalis eccleslae. Coloniae, Cho- 
linus. 

— De verae et fjilsae ecel. discriiuine. Crac., 
Lazar. 

— Ultima responsio protest, e. annot. Crac. 
Lazar. 

— Epithal. episcop. Crac, Lazar. 
Stephanus Kex, obacz: Constitutiones. 
Straswik. Dialogus de iinione in Chriato. 

Geneva. 
Szeliga Woje. Censura de Hippoeratas ope- 

ribue. Yenetia. 
Szymonowicz Sz. (Simonides). Dicta de 

bello c. Turcam. Colon. (V) 

Treter T. Komanorum Impcr. efligies, ded. 

Steph. Bathoj-i. Roma, Accolutus (1590). 
U r s i n u 8 Zach. Siles. Doctrinae christianae 

compend. ad G. Latalski. Geuovae, Yignon. 

Yiridarium poetarum tum latino, t. graeco, 

tura Yulgari eloquio scrib., ded. Stephano 

Kegi per Zucconelli. Ycnetiis. 
Volanu8 A. Idolatriae Lojolistarum vilnen. 

oppugu. Yilnae, Karcan. 
W a r s z e w i c k i K. Orationes LU. Pro Christi 

fide et Petri fidc (ad J. Zamojski). Crac, 

Petric. 

— Dc factis et diotis J. Christi. Crac., Lazar. 

— Oratio ad Steplianum K. P. 1583. 
Wełesławin Kzeszatka. Rosaciii, bicz na 

żony. 
Wiersze na żywot Jana Ostroroga. Obacz : 

Kybiu.ski J. 
Witkowski K. Przyczyny nawróceni;i do 

wiary powszechnej od Sekt nowo-krzesc. 

Wilno. 
Wolf. Steph. Bathor. exped. c. J. Bitóilid., 

elegiaco carm. Gedani, Khode. ' Zbyszewicz J. Dubitantins, t. j. O zbawie- 
nia drodze. Ob. Lindan. 

I Zeb r zy do w fiki Bartł. De persona (hrist. 
adycn^us Ubirjuitarios, ded. Steph. Bathory. 

' Mog., G. Behem. 

! Żarnowca (Z) Grzeg. Postylle krzesć. cz. 
IV, wyd. P. Gilowski. Krak., Wierzb. (Ob. 
r. l.W-J). 
Zucconelli Hipp., ob. Yiridarium. 

1584. 

Acta et constitutiones synodi diocc. Icopo- 

liensis. Crac, I^izar. 
Aequaviva. Epistolae ad patres et fratrcs 

Soc. J. Yilnae. 
Agenda. Crac. 
Andronicus Tranquillu8. Ad optim. Polon. 

admonitio. Crac, Laz. (1545). 
Anschel Rabi Scpher Schel. Cracov. 
Apologia wietsza, wyd. Niniński S. Wilno. 

Ob. Krowicki. 

Biblia YandalicH. Wittenberg., Kraff. 
Bohorizh Adam. Arcticae horulac succes- 
• .sivao de latiiio-carniolana literatura undc 

mo.shov. ruten. polon, linguae cum dalma- 

tica (loprohendltur. Witebergae. 

Cal li mach. De rebus Ylad. III. Crac. (1519. 
1582). 

— In Syn. Episcop. de contrib. Cleri. Crac, 
Lazar. 

Cavalleriis Joh. B. De ecclesia anglic 
Dedic. Thom. Tretero. Romae, B. Grassi. 

Cłirościejowski J. II. De morbis puero- 
rura. Francof., Wechcl. (1583. 1588). 

Chrząstowski. Obr. t:ijem. Chrztu. Wilno, 
Karcan. 

— Siedem kazań. Wilno, Karcan. 
Cicero. Consolatio, fragmenta a Sigonio et 

Nideeki cxposita. Norimb., Gerlach. 
Circinianus Nic. Eccles. anglic. trophaea 

(ded. Thom. Tretero). Romae, Grassi. 
Commentariola medica. Yilnae, Kartaan. 
Cygański. Myśliwstwo ptaszę. Krak., Sieben. 

Dawid. Psalmy na modlitwy chrzesciańs., 
przełóż, przez Pawła Milewskiego. Aleks. 
Rodecius. 

D i c i u 8 Nic Concl. ex univ. theol. Wilno. 

D u d i t h A. Epist. de haeret. scripta a. 1570. 
Christlingae. 

E p i c e d i a in obitum Catharinae Reginae. 

(Brunsbergae). 
Eucherius J. Gratiae Yit. et Fabin. ministr. 

Krak., Lazar. 
Faunteiis Art. Waw. Dc Christi in terris 

eccl. Poan., Wolrab (1582). 

— Doctrina dc ►Sauctorum invocationo. Posn., 
Wolr. 

Frank en. Disput. cum F. Socino. 

Górski .1. PratMunnitio contra insanum dogma 

Christian! Frauckon. Crac, I^z. J 

G r a n a t a Ludw. Wizerunek żywota chrze- " 

ściańsklego, teraz powtóre wj^d. ; ded. Jmi 

Leopolita Katara. Opalińskiej w r. 1581. 

(1577. 1585. 155)8;. 1584. 79 Grosceski J. De pnerorura morbis tract. 

Padua. Porównaj : Chrościejowski. 
Guagniii. Rer. pol. libr. III. Franc, Wechel. 
Guillotiere Fiaiic. La descriptiou de tout 

le royauine de Pologne. Paris (?) 
Heidenstein. De bello moscov. Crac, Laz. 

(1588. 1589. IGOO). 
Hennenberger Kasp.. Beschieibung des 

Landes zu Preussen. Konigsberg. 
Herculiana Cuuiilla. Lettere di Filoz., ded. 

alla Reg. di Polon. Crac, Laz. 
Hicremias. Censura orient, eccl. p. Soko- 
łowski. Paris, Sittart. (1582. 1583). 
Hosius St. Opera omuia. Col., Cholin. (15G2. 

1566. 1571. 1573). 

— De expresso Dei verbo. Colon., Chol. 

— Krestanske odpowiedz na otazky, t\. Bal. 
Hostowsky. Praga, Nigryn. 

Hugo. Expositio missae. Ob. Mościcki. 

H y p e r i u s Andr. De publica beneficentia. 

Toruń. 
Janicki Cl. Yitae Regum pol. 
Johannes Er. Scriptum ad F. Socinum. 
Jurgi e wic z A. De pio imaginum usu. B. m. 
Jus culmense. Thorn. 
Kalendariom. Esztendore. Magyarra fordi- 

tatott Slovacius Peter. Krakkai Astrologus- 

nak. Nagy, Szombat. 
Kampianus Edm. Dziesięć dowodów, że 

adwersarze kościoła w dysp. upaść muszą, 

tłóm. Gasp. Wilkowski. (Wilno), b. dr. (ded. 

1584). 

— Dziesięć wywodów, dla których heretyki 

na dysputacyą wyzwał Tłóm. P. Skarga. 

Wilno, Radziwiłł. 

Klon o wic z Seb. Roxolania, carmen eleg. 

Krak., A. Piotrk. (1583). 
Kochanowski Jan. Elegiarum 1. lUI. Ejus- 

dem: Floricenia sive Epigramm. Crac, Laz. 

— Fraszki. Krak., Łaz. (dwa przebicia) (1590). 

— Carmen macaronicum (1600?) 

— Epital. na wesele Radziwiłła Krz. Elrak., 
Łazarz. 

Kochanowski Mikołaj. Rotuły. Krak., Łaz. 

(1585). 
Kołakowski St. Wiek ludzki. B. w. m. i dr. 

Kromer. Polonia. Colon. 
K r o w i c k i Marc. List o urzędzie. Ob. Budny. 

— Apologia więtsza, t. j. Oljrona starodawnej 
' wiaiy, wydał i ded. Jan. Chlebowiczowi Stan. 

Niniński. Wilno. 

— Apologia przeciw Zebrzydowskiemu, dru- 
gie wyd. Łosk. 

Kurzelowczyk Malch., ob. Owidius. 

Lascovius Petrus M. (Laskowski). Exameu 
et refutatio theorematum novae societatis 
Judae de verbo Dei scricto et non scripto. 
Genevae. 

Lehre (Eine schoene) (poln. u. deutsch). Crac, 
Schartf. 

Le opoli ta Jan. Wizerunek, obacz : Granata. 

Lilia Petrus. Responsio ad Epistolam Nico- 
lai Regii qua Christ. Yarsericii pro Christi 
fide et Petri fide Orationes reprehendit, ded. 
Alb. Baranowski. Yilnae, Kartzan, Hist. de ingressu Pol. in Yalach. Łasicki J. 
Francof. 

— Pro Yolano et purior. relig. adv. Po8sevi- 
num. Ob. Yolan (Libri quinque). 

iManutius Aldus. Ad J. Zamojski epistoła. 
Mathesius Joliann. Zwo Predigten. Toruń, 

Nering. 
Mercurialis H. De morbis puerorum. Francot. 

— De Yenenis et morbis ven. (A. Szeligae). 
Ycnet., Maj et. 

Michaela żyda ochrzczonego list, wyd. Were- 

szczyński. Krak., Piotrk. 
Miechów M. Histor. delie diie Sarmattie. 

Yenet. (1561). 
Mościcki Melchior Prov. Ord. Praed. Exp. 

missae Hugonis Card. Crac, Laz. 
Ni ego szewski St. In nomen Yenetum argu- 

mentum. 

— Ad Petrum Miscov. Epigrammata Joanni 
Kochanovio. Crac, Laz. 

— (Afisz Niegoszew., improw.). Yenet.? 
Orzechowski. Fidelis subditus. Crac, Laz. 
Ovidius albo Przeciw płomienistej miłości 

Xiąg dwoje. Krak., Wierzb, (i b. w. r.). 
Paprocki B. Herby ryc. pul. Krak., Mac 

Garwolczyk. 
Parthenius Bernardinus. In Horatii Carmi- 

na, comment. ; ded. Steph. Bathory. Yenet., 

Piccolini. 
Płotko w ski Jerzy. Alleg. o łabędziu herbie 

Mik. Talwosza kasztel. Wilno, Łęczycki. 
Powodowski H. Pochodnia Kościół boży 

pokaz. Pozn., Wolrab. 
P o s t i 1 1 e katolicznej na niedziele, Cz. I. i II. 

Krak., Sieben. Obacz: Wujek. 
Praeceptiones de utraąue copia verbor. 

Gymnasii S. J. Yilnae, Karcan. 
Recht (Das alte Colmische), ed. Stroband. 

Toruń, M. Nehring. 
Rosę Hus Pymander Mercurius Trismeg. De 

8. Trinłtate, de Spir. sancto, de ente, mate- 
ria, de coelo etc; ded. Stan. Karnkowski 

Steph. Batory. Crac, Laz. 
Russów B. Liffland. Chronica. Bart., Leitner. 
Sadeel Ant. Posn. Assert de Christi ecl. 

refut. Genev., Chovet (1583. 1591). 
Simonius Sim. Disput. de putredine. Crac, 

Lazar. 

— Coramcntariola med. ad ser. Sąuarcialupi. 
Yilno, Karcan. 

— De vi quinq. amygd. in ebrietate retart. 
Yilno, b. dr. 

— Primus triumphus de M. Squarcialupi. 
Claudeop. b. dr. 

Skarga Piotr. Bractwo miłosierdzia, b. m. 
dr. (1598). 

— Dziesięć wywodów ob. Kampianus. 

— Siedm 'filarów (?) (1582). 
Skarżyński ks. Szczęsny. Kazanie na ob- 

sequiach Kat. Jagellowny. Krak., Łaz. 

Slovacius P. Kalendariom obacz Kalenda- 
riom. 

Służebnik. Wilno, Maraonicz. 

Sokołowski Stan. Ad Wirtemberg. theol. 
invect. responsio, ded. Jac. Górski. Crac, 
Laz. (1586). 80 1584 — 1585. n r> 

Pro — De verae et falsae ccci. discrim., praef. 
ad Steph. Regem. Col., Cholin. 

„ Ingolstadt, Eder. 
cultu et adoratione J. Chr. eoncio. 
Crac, Laz. (1582). 

— Ccnsiira obacz Hieremias. 
Spangenberg. Quae8tione8 musicae. Krak., 

Garwolczyk. (1546). 
Sąuarcialupi. Coramentaria Medica. Vil- 

nae, Karcan. 
Sturmius J. Poeticuiu primura. Toruń, Nch- 

ringk. 
Szeliga W. De yenenis dedic. Steph. regi. 

Francoforti, Wechel. 

— n n n Venet, Mejetu8(1586).ob.Mercurialis. 
Tannet Wawrz. De christi ecclesia contra. 

Sadeelium. Posn., Volrab. 
The vi t And. Póurtraits (ded. Au roi de Fr. 

et de Poloigne). Paris, Kervent. 
Trisner. Schulpredigt bei C Frisii Renun- 

ciation. Thom. 
Turrianus Franz. Responsio apologetica 

contra Petri Pauli Yergerii librura de idolo 

Lauretano Ingolstadt. 

U n ci u 3 Leon. Elegia de mortc Christ. Ba- 
tory ad J. Zamojski. Crac., Laz. 

Vigandus. Joan De Sacramentarismo. Lipsiae 
G. Desner. 

Yolanus A. Libri quinque c. Scargae libros 
septem, adjecta c. Possevinum defensio. 
Yilnac, D. Lancicius. 

— Orat. grat ul. ad Christ. Radivill. Yilnae, 
D. Łęczycki. 

— Oratio funebris in landem Nic. Radziwiłł. 
Wilno, Łęczycki. (1592). 

Wilno. 

o spowiedzi . Warsze wieki Krz. Apologia. 

Instructia W e r e 8 z c z y ńs k i. 

Krak., Piotrk. 
Wilkowski Kasp. Odpowiedź ob. Kampian. 
Wujek ks. Jak. Postilla catholica (po łac.). 

Krak., Sieben. 

— Postilla catholica (wielka) tj. kazania na 
ewangelie niedziel, i odświętne , ded. Stef. 
Bator. Krak., Sieben. (1574)! 

— Postilla katoliczna o świętych, część Isza 
ozimia dedyk. do królowej' Anny roltu 1575. 
Cześć wtóra letnia ma drzeworyt z datą 
15(}9. Przemowa z r. 1583. Krak., Sieben. 

Z na men i i (o krestnom). Ostróg. 

1583. 

Agenda administ. olomucens. per St. Pa- 
włowski. Crac, Laz. 

Am a tu 8 Jan. Japoniorum regum legatio ad 
Greg. XIIL Crac, Lazar. 

Appar. sacerd. Posn. 

Articuli orthodoxam relig. respicientes a 
Sacr. Theol. Prof. Lovaniensis Uniyers. 
editi. 

Bolo^netti. Oratio habita Var8aviae in co- 

mitiia. Posn., Wolrab. 
Brandolini Lippus Aur. Oratio de passio- 

ne dom. ed Jac. Górski. Crac, St. Scharff. 

(1533 - 1561). Brutus. Selectar. epistolarum libri V. Crac, 
Petric. 

Brzeżnicki Jak. ob. Postulata 

Cayalleriis Joann, et Nic. Circiniani. Ec- 
clesiae militantis triumphi (miedzior. dedyk. 
Stan. Rescio decano yarsariensi). Roma, 
Bart. Grass. 

Chrzątowski An. Obrona pewności du- 
sznego zbawienia. Wilno, Karcan. 

Cureus. Schles. Chronień, auch B5hm., Po- 
len., Wittemb. (i 1587). 

Dawid. Psałterz p. J. Kochanowskiego. 

Krak., Łaz. (i 1586). 
Długosz J. Ilist. o Św. Stanisławie p. Mi- 

koł. z Wilkowiecka. Kr., Scharff. (1578). 

Em pory n Wojciecłi. Pamiętne życia chrze- 

ściańsk. Poznań, Wolrab. 
E p i c e d i a in obitum Joannis Sirobandi Tho- 

runii. 
Epice dion, to jest: wiersz o Mich. Wi- 

śniowieckim. Krak., Wicrzbięta. 
Explicationes controv. in cbllegio posnan. 

ed. jussu Kamkovii. Colon., Cholin. 

— „ „ „ Posnaniae, Wolrab. 

Ezop to jest opisanie żywota mędrca. Krak., 
Szarff. (i b. w. r.). porówn. Żywot. 

Francken Ch. Libri c trinitatem. Crac, 

Rodecki. 
Gerinus An. ep. Vrat. Xeirotonia 8ive mi- 

sticuni conniibium. Crac, Laz. 
Goliński Bazyli. Alberto Baranowski (Ode). 

Crac, Laz. 
Górski Jak. Crusius seu animadv. Colon. 

— Pro treraenda Trinitate, adversus Fran- 
cken. dedic. ad Steph. Batory. Col., Cholin. 
(1570). 

— Annotat. in Ciceronem. Crac, Garwolczyk. 

Grabowieclci Seb. Martinus Lauter ejus- 

que levitas. (po pols. i po łać.) ded. Steph. 

Regi. Crac, Laz. 
Gran a ta Ludwik. Zwierciadło człowieka 

Chrześciań. tł. St. Warszewicki, dedyk. 

Kat. Opalińskićj. Poznań, Wolrab. (1577). 

Hap Gaapar. Descriptio vitae Andr.de Gór- 
ka. Posn., Volrab. 
Ileliconius. De legatis et fidei comra. (et 

Joann. Rybiński). Heidelb., Spies. 
Herbest. M. Cicer. vita. Crac, Sieben. (i 

1561). 
Herbu rt Panegyr. Zamojscio. Ingol., Wolfg. 
Hieronymum (ad) et Balt. Povodovios lu- 

ctus. Posn., Wolrab. 
Hilchen D. Disputatio de legatis. Heydeł- 

bergae. 
Historia Tauricae Chersoń, a Turcis oocu- 

patae. De Sam. Zborovio supplicio affecto, 

et motibus inde secutis. Yitemb. 
Janicki Kłem. Vitae regum. pol. Crac, 

Lazar. 
Januszowski Jan. Trzy bractwa lwów. 

Krak., Laz. 
Jeremi. Posłanija. Ostróg. 
Johannes Fr. Antithesis doctr. Christi, 

RacoY., Rodecki. (1586). 1 1585. Si Kalendarium. (Krakai szerent Gyulai mod- 

jara). Magno - Yaradini. 
Katychyzis iły nauka wsim Chrystian. 

Wilno. 
Kenipis (a) Thomas De imitatione Christi. 

Vilnae, Karcau. 
Klonowicz S. Żalo nagrobne na J. Ko- 

chanows. Krak., b. dr. 
Kochanowski Jan. Krak., Łaz. (dwie ed.). 

— Krak., Piotrkowczyk. (?). 

— Epithalani. in nupt. J. Zamojs. (? 1583). 

— Szachy. Kraków, Wierzbięta. 
Kochanówki Mik. Rotuły. Krak., Łaz. 

(1584). 

Lascoyius Petr. M. De homine et parti- 

bus ejus essentialibus lib. II. Witebergae. 
Lauretanus. Epistoła de legatorum japon. 

adventu. Yilnae, Karcan. 
Legatorum nobil. Prussiae literae insinua- 

toriae. lustructiae legatorum nobilitatis. 

b. m. dr. 

Martin u 8 episc. Statuta synod. ob. Statuta. 
Manutius Aldus. Liber antiquitatum, ded. 
Steph. Batory. Bolonia. 

— De comitiis dedic. ad Steph. Regem Polon. 
Mercurius Trismegistus Pymander cum 

commento Hann. Roselli. Crac. , Laz. (do 

1590). 
Micanus. Dialectica et rhetorica. Crac., 

b. dr. 
Muller. Lifflandische Histor. Frańkf., Sanhler. 

— Toż. Leipzig, Uch. Berwaldt. 
Muretus A. Oratio habita ad ill. cardin. 

ed. Warszewicki. Crac, Laz. 
Murinłus Marcin. .Inwentarz dla znalezie- 
nia miejsc Pisma Świętego, ded. Mik. Fir- 
lejowi. Krak., Wierzb.' 

Ni decki Petrus. De ecclesia ed. III. Crac., 

Lazar. 
Od er bom Paul. Joh. Basilidis vita. Wittenb. 

Palaeologus. Scriptum fr. Transsylv. ad NN. 

Crac, Rodecki. 
Pilgrimovius Helias. De heroibus in ecl. 

1. I. Crac, Siebeneych. 

— Paneg. apostrophe. Crac, Petric 
Pisanus Alph. Resp. cathol. ad epistoł. J. 

Niemojews. Pozn., Wolrab. 
P 1 e m i e ń s k i Fab. In mortem Gregorii XIII. 

Romae. 
Podłębski Raf. Ad Hier. et Balt. Povo- 

dovi'os luctus. Posn., Wolrab. 
Posnaniensis Collegii controv. expli- 

tiones. 
Po8sevinus. Canita ąuibns Graeci a Lat. 

dissen. Posn., Wolr. 
Postulata Ord. Eccl. in comitiis 1585. 

(edd. Jac. Brzeżnicki). Posn., Volrab. 
Po w o do w sk i H. Porozumienie Kalwinistów 

fr. z protest. Niem. i łacius. Pozn., Volr. 

obacz Hieronymus. 
Prasraovius And. O kościele bożym i o 

znakach jego. Królewiec, Osterberg. 

— Ad. cal. blasph. An. Pliscii. b. m. dr, 
Preskowski Ad. Pro Polonis epistoła in 

Aldum Manutium (?). Principatu (de) Petri et Pontificis. b. dr. 

Quaerimoniam (contra) Cleri in comitiis. 

R ec i c i u 8 And. De fide pubł. De praescript. 
Crac, Lazar. 

— Accusationum in Chr. Sborovium act. Ul. 
Crac, Lazar. 

Reguły Soc Jesu Coli. Caliss. b. ra. dr. 

Rey Mik. Wizerunek własny żyw. pocz. czł. 
Krałc, Wierzb. 

Reszka Stan. Przestroga pasterska do mia- 
sta Warszawskiego. Pozn., Wolrab. 

Rodriguez Alph. Offie. concep. Virg. Mariae. 

Rosselli H. Liber I. de Spiritu S. Crac, 
Lazar. 

— Liber I. De S. Trinitatc Crac, Laz. ob. 
Pymander. 

Roterodam. Erazm. Rycerstwo chrzęść 
tłum. Woje z Nowego miasta, z listem J. 
Seklucyana. wydał Wal. Ko^vnacki, Wilno, 
Karcan. (1558). 

Rym sza And. Dziesięeioroezne powieści wo- 
jennych spraw. Krzyst. Radziw. Wilno. Da- 
niel Leszczyński. 

Sarni ck i. Descriptio vet. et novae Polon. 

Sbornik. Wilno. Maraonicz. 

Schober Huldr. Elegia de emigratione J. 

Sirobandi. Torunii. 
Schoneus An. Chełrotonia An, Gerini Flor. 

epis. vrat. Crac, Laz, 
Seprcius, Annot. in M. T. Cicer, Yerrem, 

Crac, Garwols, (dwie edycye). 
Simonius. Suplex ad incomparab, virum 

Marc. Sąuarcialupi. Crac, Rodecki. 
Skarga P. Żyw. Świętych, Krak,, Piotrk, 

(1579), 
Słowacki Piotr. New. u, altes Schreibkal. 

Wrocław, J, ScharfiF. 
Sokołowki Stan ad Yirtenbergenses, 

Ingolst., Eder. 
Statuta fratrum S. Sepulcri Conv. Mie- 
chów. Crac, Laz. 
Statuta cathedr. eccles. Vratislav. Vratislav. 

Taróagnota. Delie istorie deł mondo ded, 

Stei', Batory, Venez., Giunti. (1583). 
Taszycki, Oratio ad Steph, Reg. in causa 

A. Rodecki. 
Testamentu now. część pierwsza i wtóra, 

(Socyniański , wyd. Zenowicza Mik. Jurie- 

wicza). Toruń, Nering. 

— „ „ „ Wilno, Karcan, (1580. 1598). 
Trisnerus Mart. Budiss. Leichenpredigt 

auf Strohiind Biirgerra. Thorn. Toruń b. dr. 

Tuccius Steph. Or. in exequiis Greg. Xin. 
Crac, Laz. 

Turnowski Sz. Tcof Poznaczenie niektó- 
lych kwestyj o kość. Bożym. 

Vartensis Mich. Vitae et gęsta pontificum 
Lutheran. Yilnae, Yilicensis. 

Vega Emmanuel, Assertiones theolog, Yil- 
nae, b. dr. 

Warszewicki Krz. De factis et dictis J. 
Chr, Crac, Laz. 

— De laudibus ,lo. Tarnovii. Crac, Wierzb, 

— Memorabilium rerum coaev, descriptio, 
ad J. Zamojski. Crac, Wierzb. 

11 82 1585. - 1586. Wereszczyński. Gościniec moczygebom. 
Krak., Piotrków. 

— Instrukcya albo nauka do spowiedzi. Krak., 
Piotrków. 

— Kazanie przy przyjmowaniu św. małżeus. 
Krak., Piotrk. 

— Kazanie na dzień zaduszny. Krak., Piotrk. 

— Wizerunek o wzgardzie śmierci. Krak., 
Piotrków. 

Wessciini Ferench. A Bolranio zasrol. 
Cracoban, Lazar. 

Wigandus Joh. et Mth. Judex. Syntagma 
seu corpus doctrinae Christi Basil. (1560). 

W i s z n i o w 3 k i Tobiasz. Threny. dedyk. Dor. 
Kadłubskiej. Krak., Garwolczyk. 

Wolan And. Oratio ad incol. rcgni Polon, 
immin. beli. Turc. Vilnae, Karcan. 

Wysocki Sz. Zwierciadło człow. clirześć. 
Wilno, obacz: Grauata L, (1594). 

Zamojski J. Accusatio ob. Rzeczy cki. 

Zborowski Antoni. De Samuelc Zborow- 
ski, ob. Historia. 

Zbylitowski A. Epithal. na wesele J. Dul- 
skiego. Krak., Łaz. 

Zeitung aus Yenedig, Polln. Miinchen. 

Zeitung neve aus Antorff. Ciilln. 

Z e n o w i c z Mik. Novi testam. pars I. Nowe- 
go Test. cz. I. ob. Testament (1593). 

Zwierciadło ob. Granata. 

Żywot Ezopa Fryga (wierszem). Krak., 
Scharff. 

1586. 

Acta interrcgni post obitum Steph. Regis. 
Crac. 

Acta et constitut. Syn. Vladislav, 

Agenda caerimonialia Olomucens. ed. Pa- 
włowski. Crac, Lazar. 

Alvar. De instit. gram. Posn., Volrab. (1577. 
1592). 

Bachus przy nim na ostatnie trzy dni szalo- 
ne kazanie dworskie. 

Bell ar min. Judic. de lib. concor. Crac., 
Lazar. 

Bielski M. Sen majowy pod gajem. Krak., 
Siebeneycher. 

— Sejm niewieści. Krak., Jak. Siebenejćh. 
Bractwo bożego ciała przez B. H. (erbe- 

sta?). Lwów. 
Buscovius Jęd. Epigrammata ąuatuor de 

obelisco. Romae, 
Camcrarius Joach. Disciplina puerorum 

item praccepta vitae Dantisci, Rhodus. 
Cłielidonius. Passio J. Chr. Krak. Scłiarff. 

(1514). 
Chiakor. De obitu S. Bator. Clandiop. (ob. 

r. 1587). 
Confoederatio Senatus. 
Consensus Sandora, sancitus (edd. Er. Gli- 

czncr Jan Laurencyusz, et Paul. Gilowski). 

b. w. m. i dr. (Thorunii). 
Copie des lettres au S. P. sur un miracle 

en Pol. Paris. 
Corbo C. Justa Mart. Humnecio ad Hier, 

Godzotkovieura. Ingolstadt. Cureus J. Scłiles. Chronik. Frankfurt. (1587>. 
Czerń i U8 P. Ad Marcellum Praef. pataV., 

ded. J. Zamojski. Patav. 
Dawid. Psałterz p. Kochanowskiego. Krak., 

Łaz. (dwa przebicia). 
E p i c e d i a in obitum J. Strol)and. Thorun. 
Epistolae clarorum virorum selectae. (8. 

Orzechowski et alior). Col. Agrip. 
Faunteus Art. Waw. Coenae Luther. et 

Calv. pars. I. et IL Posn., Yolrab. 
Gcnnadius. O jednym prawdz. pasterzu tł. 

Stan. Radziwiłł. Wilno. 
Geschichte (moerderische) der Jesuit. 

Danzig. 
Gliczner. ob. Consensus. 
Gorscius Jac. Animadv. contra theol. Vi- 

tenberg. Colon., Cholin. 
Gregor ius de Yalentia. Libri V. de Trini- 

tate, in ąuibus refutantur blasphemiae 

libri in Polonia editi. Ingolstadt, Sartorius. 
Gruszczyński. Val. Lament ojca. 
II a p. Gasp. Epicaed. in fun. N. Tomicki. 

Posn., Wolrab. (1587). 
Ilcrbest Ben. S. J. Wiaiy rzyms. wywody 

a grec. niewolstwo. Krak., Piotrk. 

— ob. Bractwo. 

— Za wiarę kość. rzym. dowody Leopoli 23 
Jan. 

Herman Dan. In mortem Steph. I. Vilnae, 

Karcan. 
Hramotika słowensk. jazyka. (W. Ostróg.). 

Wilno, Mamonicz. 
II u n n i a d 1 n u s Fr. Ephem. seu itin. Bathor. 

Crac, Laz. 
Janicki KI. Yitae regum pol. b. w. r. (Krak. 

1563. 1565. 1586. 
Januszowski Jan. Kopia listów Ces. tur. 

do kr. Hiszpan. Krak., Laz. 
Jeremias Constantinop. Sententia de doctr. 

Yirtemb. a St. Socolovio ed. Aug. Trevir, 

Hatoli. 
Institutiones literatae p. Sturm J Toruń. 

(T. II i Ul 1587 — 8). 
Johannes Er. Antithesis doctr. Christi Neo- 

stadii (1585). 
Isselot, M. Comment. rerum a. 1585. 
Jurgievic J. De sacr. imaginum nsu ad 

vers. Yolanum. Vilnac. 
Kai en dar rymski. ob. Smołrycki. 
Kempis (a) Tom. O naślad. Chryst. Krak., 

Siebcneych. 
Kirsztein Stan. Wóz niebieski. Wilno, b. dr. 
Kirstein Joann. Cerasinus. Enchiridion 

aliąuot commun. Jur. Magdeb. (et J. Lang: 

De vino et cerevisia) (ob. r. 1533). 
Kochanowski J. Elegia. 
Kochanowski Jan. 1585 — 86). 

— Pieśni ks. II. Krak. Łazarz. 
Laubanus Melch. Speciraen certaminum di- 

scipulorum. Gorlicii. 
Litterae processus Sixti Y.' Crac.,' Laz. 
Miączyński Jan. Lament Matki korony 

polskiej z śmierci Stefana Batorego b. m. 

dr. (Płock?). 
Modius Franc Pandectae triumphales. Frank., 

Feyerabcnd. 1686. 1587. 83 Muller. Liflflaend. Histor. Frank., Scbiuidt. 
Niemojewski Jan. Scriptum polon, ad- 

yersus Eman. Yecae theses de transaub- 

stantione. Antverpiae. 
Orzechowski. Pro dignitate saccrdotali 

oratio. Crac. 
Peripateticus Chr. (Przechaski). Secundi 

praecepti cxplicatio , qua Iconoplastarura 

imagines profligantur et praccipuc Jesuita- 

rum objectiones. Crac, Wicrzbicta. 
Piąkorzewski Mat. Oratio in fupere Ste- 

phani Regis. Crac, (1587). 
Posseyinus Ant. Atheismi Lut., Melancht.. 

Calvini, Bczae. Vilnae, Yelicensia. 
-T De sectariorum nostri temporis atheismis. 

Colon., Birckmann. 

— Judicium do confessione augustana. Posn., 
Volrab. 

— MoscoYia. Vilnae, J. Yelicen. 

— „ „ „ Colon. 

— Notae divini verbi, Posnaniae, Yolrab. 

— « „ „ Colon. 

— Antver., Plantin. 

Powodowski H. Brevis. seu methodicain- 

structio confess. Crac, Laz. (77. 92. 97). 
Prosper Gratian. Instrumentum doctrina- 

rum Aristotelic Łosk. 
Psałtir. Wilno, Mamonicz. 
Pudłowski M. Fraszek X. pierwsza. Krak., 

Łazarz. 
Pyrnusius Dan. Cracoviens. Theses de ce- 

rebro humano. Basil., Opór. 
Rabę Justus. De summo et uno guber. bre- 

vis Concert. b. m. dr. (Lubi?). 
Ro s e 1 1 i Hannibal. Liber de elementis^ Crac, 

Lazar. 

— Liber III de Ente. Crac, Laz. 
Schober. Elegia de Jo. Stroband. Thorun., 

Nehring. 
Scholarius Gennad. O jednjnm prawdzi- 
wym Bogu tł. Radziwiłł. St. Wilno. 
Schreckius Val. Aldenburgen. Periocharum 

et hymnorura Iłbri HI Herbonae, Christ. 

Corvin. 
Sententiaeet loci insigniores. Posn., Yolrab. 
Simonides Simon. Naenia funebris ad S. 

Socol. , de morte Jacobi Górski. Crac, A. 

Petric. 
Si^tus Y. Literae processus contra exer- 

centes Astrol. artem. Crac, Laz. 

— Lit. procegs. lectae de coena domini. Crac, 
Lazar. 

Swotrzycki Haras. Daniłowicz. Kalendar 
rymski nowy 1586. Lwów, Stauropig. (po- 
rów. 1587). 

Sokołowski S. Ad. Yirtemb. invect. Aug. 
Trev., Halot. (1584). 

— Sententia definitiva Jeremiae Patriar. Const. 
de doctr. Yirtemb. Trev., Halot. 

— De verae et falsae Eccl. discrimine, In- 
golst., Eder. 

— Justus Joseph. Crac, Lazar. 

Statut W. Kniaź. Litów. Wilno, Mamonicz. 

Sturm J. ob. Institutiones. 

Synodus dioec. Yladisl. Posn., Yolrab. Szeliga W. De Ycnenis. Basileae, Waldkir- 

chen (1584). 
Tafin Jan. Piatno synów bożych, tłum. 

Henr. Girk z cpigramm. Turnowskiego. (czy 

1586 V). 
T h e s e 8 de pio imaginum usu adver. Yolanum. 
Trisnerus. Leichenpredigt. Thorn. 
Trybunał obywatelom Welik. kniażestwa. 

Wilno Mamonicz. 
Yega Eman. De pio sacrarum imag. usu. 

b. m. dr. 

— De principijs fidei. Yilno. 

— Evang. et apost. doctr. de divin. Missae 
sacr. Yiln., M. Radziv. 

— De cultu et invocatione sanctor. contra 
Yolanum. Yilnae. 

— De vita et mirac Lutheri. Yilnae. 

— De distributione S. Eucharistiae. Yilnae. 
Yitrelinus Alex. In Evang. sec. Joh. ca- 

put medit. Losci, Bolemoyius. 

— tamże wydane w języku polskim (?). 
Warszewicki K. Po śmierci Stefana na 

zjeździe mazowieckim mowa. Krak., Łaz. 

(1587). 
Wężyk Piotr. Widawski. Philomela. 
Wilkowiecki Mik. O Mszój św. opisanie. 

Krak., S. Scharff. 
Woj no vi us Jer. Descriptio trojanae oppu- 

gnationis (ad Nicol. Jazłowiecki) Crac. Lazar. 
Wolan A. Defen. coenae Dni Libri IH. b. 

m. dr. (1579). 

— Nowokrzczeństwo czyli zwierciadło wiary 
ł pobożności Nowokrzczeńców. Wilno, b. 
dr. (?). 

— Ad libell. Jurgevitii responsio. 

Ze ugnie s warhaft wider die ausgebreitete 
Zeitung dąrmit etliche Patr. S. J. zu Kraków 
in Polln gefanglich eingezogen, Mog., C. 
Behem. 

Zeugnusz wider die newe Zeytung, dar- 
mit Patres S. J. zu Cracaw inn Poln ge- 
fanglich eingezogen. Ingolstatt. 

Zeytung (newe) mordtfiche Thaten durch 
die Jesuwitter geschehen zu Crakaw in Po- 
len gefangen nach Nilo gefuhrt. Danzig. 

— Toż. Danzig, Jac Roth. (inna edycya). 

— Toż, Danzig. (inna edycya). 

1587. 

Accord et capitul. entre R. de Navarre et 

le duc Casimir. Strasbourg. 
Al ber tu s Magn. Summa philos nat. ed. 

Schoneus. Crac. 
Alphabetum graeco latinum. Toruń, M. 

Nehring. 
A p u 1 ej u s. Opora, edd. Marc. Hopperus, ded. 

discip. suis, Stan. et Joann. Pieniaszek 

(Pieniążek). Lugduni, Sib. a Parta. 
Artykuły bractwa wianka. Wilno. 
Beckmann Martin. Carmen de S. Joannę. 

(ded. Sigis. HI. Annae reg. et Nic. Firlej) 

Crac. 
Bielski M. Rozmowa nowych proroków, 

dwu baranów o jednej głowie. Krak. , Sie- 

beneych. 84 1587. — Knniika świata. Kralc, Sirbcn, 
Bol«>f?iietti. Tost ulata oriłinis ccclcsiasti. 

Varsav. 

— „ „ r> Posnaniao. 

Bron o vi u 8 M. Ad Stan. Carncovium super 

obitnin Stoph. I. b. w. r. 
B run u 8. De eligemlo re^e oratio, 
Bncella M. ob. Cliiakor. 
Buclianau Jcphtoa tł. Zawicki. Kraków 

Łazarz. 
Capua Annib. Oratio ad senatuiu. Ruina. 
Catena Girol. Vita del Papa IMo V. Romae. 
Chłakor. De morbo Steph. Regis. Clau- 

diopoli. 
Chronikon Arctoe. b. w. m. 
Chwałkowski Łuk. De principe Sveciae 

jierticiendo , praecesserunt carmina in obi- 

tiim reg^is Śtephani. Posn., Wolrab. 

— Na śmierć Stefana króla. Pozn., Wolrab, 
Confederacya generalna, b. m. r. *" i 
Confoederatio senatorum palatinatuum. 

8. 1. et a. 
Oonflictus gallopolouicus d. i."^cin Nider- 

lag. Koln, Kcmpen. 
Consensus in nde et religione. (po polsku 

i łacinie) b. m. 
Constit. gener. Capit. Miechoviae celebr. 

Crac., La z. 
Cu ren 8 J. Schlesische und Bresslaw Chro- 

nica. Auch was mit Lihidern Polen Lithau- 

en begeben. Yertcutsch durch H. Riiteln. 

Wittenberg. (1586.) 
Curtius Simonius medicus. Reeponsum Chia- 

coro. b. m. 
Dawid. Psalmy na modlitwy chrzęść, tł. 

Paw. Milejewski. dr. Rodecki. 

— Psałterz Kochanów. Krak., Łnzarz. (dwa 
przebicia). 

Dąbkoviu8 Jó. Theses ex philos. pro gra- 
du magist. (Yilnae). s. 1. e. a. 
Dębowski A. Atalanta. Krak., Wierzb. 
— 'Izraonda. Krak., Wierzbięta. 

— Historya o Magielonie. iCrak., Wierzbięta. 

— Sad o zbroje Achilesowa (ded. Łaskiemu 
O.)! Krak., Wierzb. 

— Tyzbe z Pyramem. Krak., Wierzb. 
Denunciatio regis coronati. b. w. r. 
Electyey przyszłej Warsz. przestroga, b. m. d. 
Evangelia et epistolao. Acced. catechis. 

P. Canisii. Posn., Yolrab. 
Ewangelias bei episfolas (po łotewsku). 
Eyzinger M. Pacis angurium. 
Faunteus Wawrz. Artur. De controv. inter 

ord. eccles. et secul. (1592). 
Gigantomachia. s. a. (circa 1587 pro Ma- 

ximiiiano). 
GonzaWez Gasp. Japoniorum regura lega- 

tio. Crac, Laz. 
Górnicki Ł. Włoch, albo dyalog Polaka 

z Włochem przez Andrz. Szuskiego. Krak. 
G o ś 1 i c k i. Witanie Rad i stanów koronnych. 

Krak., Laz. 
Gratulationes in prouiotione Val. Dębko- 

vii. Vilnae. 
Grodzicki St. O popr. kalend, wydał Mło- 

decki St. Wilno, b. dr. (dwie edyc.) (i 1589). H a p Gasp. Epioedion in funcre Nic. Tomicki. 

Posn., Wolrab. (1586). 
ncling Mauriclus. Colloquium intor Nori- 

cuni et Polonuni do pątria Zachariae RHdt 

et Cathar. filiae Stan. Babelovii. Norimb., 

Heusler. 
Icones virorum illustrium Argentorati. 
Iłowski Tom. Theses ex unirersa phi- 

losophia. Viln. S. J. 
Ingressus Sigismundi III. Crac, Sieben. 
Institutiones literatae. Thorunii. (1586. 

1588. 1598). 
J n r g i e w i c z A. Responsio ad Volani lib. I. 

b. r. Yilnae. 
Kancionał abo pieśni duch. wyd. Artomius. 

Toruń, Nering. 
Kmita J. A. Psalma przyjazdu Zygm. III. 

Kraków, b. w. dr. 
Kochanowski J. Wróżki. Krak., Łaz. 
Konfederacya wojew, krak. b. m. dr. 
Konwokacya warszawska. 
Kovaciocus Volf. Ad Ordines Regni P. 

oratio. Crarf., Laz. 
Kromer, ob. Missale. 
La ud u m conven. proszoyicensis. 
Legationes, epistolae, resp. de elect. 81- 

głsm. Crac, Laz. 
Maxymilian. Przepis mandatu k' stanom 

król. pols. b. m. dr. 
M a X y ni i 1 i a n z Bożeej łaaki król obrany pol- 
ski. (Uniwersał), b, w. m. i dr. 

— arcliid. Maximiliani ad capitulum Crac. 
epistoła. Crac, Lazar. 

Mikołajewski D. Carmen Hel. Przyjem- 

sciae. Frankofurti. 
Mi sale Yarmiense edd. Cromenis M. Crac, 

Lazar. 
Modlitwy nabożne, kraków. Scharffen. 
Mojżesza Pentateuch (po hebr.). Krak. 
Mor aleś Seb. O żywocie i śmierci Maryi 

X. Parm. Krak., Łaz. 
N i e g o s z e w s k i. St. Pros tejon Sygmondon . 

Roma, Zanetti. 
Niemojewski Joannes. Epistolae dnae de 

sacrif. et invoc. Christi, et resp. F. Socini. 

Raków, Sternacki (?). 
Nolde Magn. Memoriae ducis Curlandiae. 

Rostochii. 
Oblata przysięgi królewskiej. 
Oratio antę a^ventum Sigim. III iń Thorun. 

Thorun., Cotenius. 
Ordinum Regni Pol. de elect. Sigis. HI. ad 

diversos epistolae. Crac, Laz. (dwie edyc). 
Paprocki B. Dziesięcioro przyk. mężowo. 

Krak., Wierzbięta. 

— Upominek albo Przestroga na interregnum 
(pi"zeciw J. Zamojs. za Zborowskiemi). Bez 
m. dr. 

Pawłowski. Ad incl. R. Pol. eąuites orat. 
(Crac, Lazar). 

— Werb. S. R. M. a. d. Stiinde u. Ritt. G5r- 
liz, Fritsch. 

Pipanus G. Carmen lugub. in obitum Steph. 

Reg. Crac, Laz. 
Pi san u s Alf. Confut. 113 error. circa EccI. 

sacr. Posn., Yolrab. 1587. — 1588. 85 Piskorzewski Mat. Oratio in funerc Steph. 

Rcgis. Leopoli (1586). 
Podworzecki Jan ( Januszewski ?). Sion 

pochylony. Krak., Laz. 
Polonica (de) electione. Rostochi. 
Poparcie wolnej elekcyi Zygmunta HI. 
Poselstwa stanów Król. pol. Krak., Łaz. 
Po8sevinu8. Moscovia. Antverp., b. dr. 

— Moscovia et alia opera. Col., Birckinan. 
Po 8 ti 11 a polska, to jest: Lekcya, Epistoły 

i Ewangelie. W Królewcu, b. w. dr. (Daub- 

mann). 
Potulicki Jan. Theoremata philos. natur. 

Bcned. Bugueri. Patavii. 
Protestatio in conventu szrzedensi. 
Przestroga przysztój elekcyi. B. w. m. 
Psalm a, ob. Kmita. 
Rab ba. Liber Rabboth. Crac, Prostitz. 
Re ces Warszaw, około elekcyej. B. w. m. 
Reszka S. Hosii vita. Roma, Zanetti. 
Russo V Baltasar. Cłironik der Prov. Liffl. 

Bart., Seiter. 
Salomon. Przysłowia p. Mardo. Jakóbowicza 

(po łiebr.). Krak., b. dr. 
Sarnicki Stan. Annales, libri VIII. Crac, 

b. dr. 

— Toż. Racoviae, Rodecki. 
Schlachcinius. In felicem ingresaum Sigism. 

in., carmen. Crac, Laz. 
Schwartzbach Mart. Carmen in obitum 

Steph. Reg. Gedani, Rhodus. 
Scripta inter Archid. Maximilianum et Ordi- 

nes Polon, postcriora. Crac, Laz. (Dwie 

edycye). 
Severinus Ciem. Ad polon. Senatum oratio. 
S fort i a Mutius. Oratio ad Regni Polon. 

electores. Yenetiis, Rampazettus. 
Sigism. ni., obacz: Ingressus. 
S i m o n i u s. Sanitas, vi ta, med., aegritas, 

mors Stephani R. Nyssae, Reinheckel. (Ob. 

r. 1588 Buccella). 
Sirakowski Mart. de Bogusławice. Oratio 

ad Sigis. III. in campo prope Torunium. 

Torunii, Cotenius. 
S i r i n Hleron. Wizerunek łaski bożćj, tłóm. 

Kłodziński. Krak., Łaz. 
Slachcinius Mart. De adventu in Crac. Sig. 

III. Crac, Laz. Ob. Schlachcinius. 
Smotrzycki Harasym Daniłowicz. Kalendar 

i-ymski. Ostróg. (Ob. r. 1586). 
Sokołowski St. Orat. eccles. septem. Col., 

Cholin. 
Spurre E. Oratio nomine Joann. III. Crac. 

(Dwie edyc). 
Stanów Król. pol. o elekcyi Zyg. HI. listy. 

Krak., Łazarz. 
Strattmann Melch. De adventu in Pruss. 

Sig. in.. Carmen. Dant., Rhode. 
Stryjkowski M. O wolności korony polsk. 

Krak., Szarflf. (1575). 
Szyraonowicz Sim. Castus Joseph. Crac, 

Lazar. 

— Malus daemon. Crac, Lazar. 
Thurnejser Leonh. Historia plantarum (dedic. 

Stephano Bathory R. Pol.). Colon., Joan. 
Gymnicus. Tractatio dc controyersiis inter ordinera 

eccles. et saccularem in Pol. B. m. dr. 
Undeutsche Psahncn (po łotews.). 
Vcrgerius. Cur et ąuoraodo de conj. papist. 

scnciendum Rcgiom., Daubm. 
Yictoria oder Zeyttungen so die Christen 

a. 1587 in Ungern dem Tiircken abcrholten. 

Augsburg. 
Volanus A. Apologia ad calumnias pestife- 

rae hominum sectae, qui se false Jes. vocat. 

Vilnae, Lancicius. • 
Warszewicki K. Post. Steph. 1. in conv. 

Mas. oratio. Crac, Laz. 

— In obitum R. Steph. oratio. Crac, Laz. 

— Toż. Poznań. Yolrab. (1589). 

— Po śmierci króla Stef. na zjeździe mazo- 
wiec mowa. Krak., Łaz. 

— K. W. móvfiącą, w wodzi Wenecy^. Krak., 
Łazarz. 

Wereszczyński J.. Reguła życia Króla 
chrzęść. Krak., A. Piotrk. 

— Adhortatio ad concord. amplect., tł. Klono- 
mcz. Crac, Petric. 

— Kazania albo Ćwiczenia chrzęść. Krak., 

A. Piotrk. 

— Suffragium p. eligendo Regę, tł. Klono- 
wicz. Crac, Petric 

Witanie Rady Stanów koronnych. 

Wokabularz rozmaitych sentencyj. Króle- 
wiec, Osterberg. 

Zawicki Jan. Jephtes, obacz: Buchanan. 

Zbylitowski A. Witanie króla Zygmunta 
in. Krak., Łaz. 

Zebranie krótkie rzeczy potrzebnych z strony 
wolności. B. m. dr. 

Zeitung von der Wahl Sigm. III. 

Zeutung (Newe) und Propheceyung uber 
Teutsch., Polen, Niederlandt etc. 

Ziemianin życzliwości^., cnotą, prawdę (za 
wyboru Zyg. HI.). B. w. m. i r. (1587). 

Zwo Newe Zeitung von dem Landtage in 
Konłgr. Polen 1587. Praga. 

Żarnowca (Z) Grzeg. Postilla oder Ausleg. 

B. m. dr. 

1588. 

Agyfas Ayas. A Discourse of a greate and 
furious Battaile fought neere to Cracovia 
in Pologne, the 25 December last betweene 
Maximilian Archduke of Austrich the Empe- 
roure's Brothen and Sigismund Sonne to 
the King of Sweden. 

A 1 b i n u s Pet. Vita Georgii Sabini. Vitten- 
bergae. 

Alvar. Gramm. instit. Posnan., Wolrab. 

Amaski (Zamaski) Baz.. Ispowiedanie o 
izchożd. Św. Ducha. Ostróg. 

A r t o m i u s P. Kazanie o Personie Syna 
bożego. Toruń. 

Bauhinus. De corporis humani partibus. 
Basileae. 

Beckmann Mart. Carmen d. s. Joannę Bap- 
tista ; dedic. Sigis. III., Nicol. Firlej. Cracov. 

Bericht (Kurzer) wie sich zur Zeit der 
regier. Pestilenz verhalten. Fiir die Einwoh. 86 1588. der Stadt Tłiorn durch Doctorcs. Tborn, 

Koton. 
Bcscliroibung des Bcgrebniss Stcph. Batbor. 

Kunigsber^. 
r? i c 1 s o i u 3 Joacli. Cannimini liber. Crac, 

Siobonoy. 

— Monodia na pogracb Stef. Batorego, de<lyk. 
króluwij Annio. Krak., Siobon. 

— Nacniao in fiinere Stepb. Kegis. Crac, 
Siebcn. 

Bock Ans. Carmen gratul. dc Sigui. 111. coro- 

nat. Kigae. 
B o r o Ul a o u s. Epistoła ad StcpłL Batlior. 

Kcgis Polon, nopoteiu. Roniae, Accolti. 
B u c c c 1 1 a. Stephani I. sanitas, vita, mors. 

Crac. (Porówjiaj r. 1587. Sinionius). 

— llefutatio rcsponsi Sinionis. Crac, Rodecius. 
Capua AnnibaL Oratio pro regis elect. Neap., 

Canccr. 
Carmina in laudem A. Gretschii. Thoruni, 

A. Cotcnius. 
Ca to D. Disticha moralia. Katonowe wier- 
sze podw., tł. S. Klonowicz. Druk Stcmacki 

(1570). 
C h i a k o r G. Epistoła de morbo et obitu Ste- 

phani R. P. ad Yolfg. Kovaszovium supr. 

Regni Trasyl. Canocll. B. w. m. dr. 
Chodkiewicz A. De comniunibns nalura- 

lium rerum principiis. Ingolstadt, W. Eder. 
Chrościejowski. De uiorb. pueroruui. Yenet. 

(1584). 
C h w a ł k o w 3 k i L. De principe Sueciac 

(1587). 
Chytraeus D. Yandalia regionum Pruss., 

Liv()n., Polon. Rostoehii. 
Corbo Com. Polonia lacta in Ser. et poten. 

Sigis. III. Pol. Regis, Mag. Duc. Lit. et 

Dora., auspicatam electionem et creationem 

a Polon, carmine celebratam. Yenet 
E 1 e c t i o n e (de) polonica 1588. B, m. dr. 

(Dwa odbicia). 
Flagelluni liroris, ob. Szymonowicz. 
F 1 a 8 c h i u 8 Seb. Philosophia luthcr., edd. 

Mart. Pilsnensis. Crac, Petric. 

— Professio catholica, edid. M. Pilsnensis. 
Crac, Piotrk. (1.583). 

FridewiildM. Gratulatio dc foli ci in Arcem 

cracoviensem adventu Sigisraundi HI. Elbin- 

gae, w 4ce. 
Gam bar a Laur. Carmen ad Potnim Dunin 

Yolsciiun Epis. Ploc. ab Grcg. XIII. oratore. 

Romae. 
Go I i liski Bas. Sig. IIL advent. Crac. Crac, 

Lazar. 
Gos tom 8 ki Anzelm. Gospodarstwo. Krak., 

Sicben. (1596. 1598). 
Grochowski St.. Kalliopea słowieńska. 

Krak., Sicben. 

— Hołubek. Krak., Siebcncych. 

— Pieśni Kalliopy. Krak., Sicben. 

Gissa (Gysacus) Jan. Charites Annara salu- 
tant. Crac, b. d. 

— In obitum Stcpliani Regis. Crac, b. d. 
Heidensteiu. Dc bello mo8Cov. Basil. , 

Waldk. Ilorbcrger. In Joann. Caprum pastorem, qui 

a. 1588 incrsus cst. 
Ucrmann D. Pauegyris io coron. Sigis. III. 

Crac, b. d. 
Ho ni er. Batrachomyomachia, ob. Zaborowski. 
Ilunniadinus. Ver6U8 lugubres piis mani- 

bu8 Stcph. Bathor. Crac, Laz. 
Józef FIavin8 Żydowin. O wojnie ost żyduws., 

tł. Lcnaith. Krak., Sieben. (1555). 
Institutiones literatae. Thorunii. (1587. 

1598). 
Ispowidanye sw. Ducłia, oł)acz: Amaski. 
Jurgiewicz A. Mendacia et convicia evang. 

An. Yolani. Yilnae, b. d. 
Kazania badż Nauki krzesciauskie. Toruń. 

(Ob. Krzcslchlcb?). 
Kmita Achacy, Łów Dyanny. Krak,, Scharfl 

— Threny na śmierć Kat. Branicki^j. B. dr. 
Kochan o w s k i Jan. Odprawa posłów gr. 

Krak., Szaiff. 
Koli en Ber. Index do Sohar. (Po hebrejs.). 

Krakau. 
Konstitucye s. 1588. Krak., Szarff. 
Kresy chleb. Kazanie o prawie Syna t>ożego. 

Toruń. 
Kromer M. Descripcion de Polonia de M. 

Cromero colejda por Nic. Secovio. Madrid, 

Sanchcz. 
Kryski Feliks (czy Orzechowski Stan.). Płii- 

łopolit t. j. Miłośnik ojczyzny. Krak., Wierz- 

biętn. 
Lament cldopski na pany. B. m. dr. i r. 

(około r. 1588). 
Lat er na M. S. J. Oratio in exeq. Stef. Bat. 

Crac, Piotr. 

— Oratio in cxeq. V. Protaszewicz. Crac, 
Piotrków. 

Leśnio wolski. Opis poseł, do Szwecyi. 

Krak., ScharflF. 
Lilia Petrus. Salomon 8ive de rei. cathol. 

Crac, Laz. 
Mathesius Jan. Regiment in Sterbensgefahr. 

Danzig. 
Mercurialia Uier. De morbis puerorum. 

Yenet., Meietus. 
Niderłag (Polnische). Basel, H. Frołich. 
Niegoszewski St. Ad Sigism. III. Romae, 

Zanetti. 

— Ad J. Zamojscium. B. w. m. i r. (Yenet?) 
Niemojewski J. O wieczerzy P. J. B. d. 
Obratkowicz Mich. Percgrinatio hominis. 

Crac. 
Ostrowski S, Księgi o prawdż. bóstwie 

J. Chr. Poznań, Wolrab. 
Owidyusz, ob. Zbylitowski. 
Paprocki B. Na harde, śpiew Bielskiego 

o Byczynie. B. m. dr. 

— Pamięć nierządu w Polsce 1587. B. m. dr. 
(Praga). 

Philopolites, ałio O powinności obywat, 
tł. J. Mossorzewski (Moskorzewski). Krak., 
Wierzb, (ł^równąj r. 1597). Obacz: Kryski F. 

Pilsnensis Mart. Phil. luth. Ob. Flaschiua. 

1'ompa ingrcssus Sigis. III. Myliander. 

Poselstwo do Zygmunta III. Jana Hlebo- 
wicza. Krak., ScharflF. 1588. — 1589. 87 — Toż. Wilno, Jan Karcan. 

Po wodowski. Na pogrzebie Stef. króla. 
Krak., Łaz. 

— Wędzidło na błędy aryańsk. Krak., Łaz. 
(1582). 

Przyczyny (?) zguby Państw. Krak., Wicrz- 

bięta. 
Przywileje i constitutie sejmu. Krak. 
Radvan Jan. Radiyilias siye de vita et reb. 

Nic. Radivili, ed. J. Abramowicz. 
Religio Simonis Simonii Romani, Calv. Luth. 

semper athei. Crac, Rodecki. 
Remons tran CCS au roi de France et Polo- 

gne Henri III. 
Ribadancira. Żywot św. Ignacego Lojoli. 

(Tł. Wysocki Sz.). 
Ruff Marcin. O jadowitej mocy pestilen. 

Krak., Kobył. 
Rogałiusz Tom. Prognosticon albo Prze- 
stroga na sześć lat. 
S bo mik. Ostróg, druk Xcia ostroga. 
Schoneus Andr. Daplinis de fun. Steph. 

reg. Crac, Petric. 

— Odae III. ad Joann. Zamojscium. Crac, 
Lazar. 

S eh wal be Abr. Bericht des Handels wegen 
der Kione Polen. Magd., Franken. 

Secovius Nic. Polonia, ob. Kromer. 

Sententiae et loci ex poetis, in usum juv. 
posnanien. Colon. (1580. 1583. 1586). 

Sepher hachajem. Crac. 

Sigismundus III. Obacz: Electione. Pompa. 

S i m o n i u s. Responsum ad refutat. scripti 
de obitu D. Stephani. Olomuncii. 

— Ob. Religio. 

Skarga Piotr. Kazanie na pogrz. Stef. Bator. 
Krak., Łaz. 

— Bractwo miłosierdzia. B. m. i dr. (Kraków) 
(1598). 

Socinus Faustus. De J. Chr. filii Dei natura 
adver. Yolanura. B. w. ra. 

— Responsio ad Paraen. A. Volani. 

— Altera responsio. 

Sokołowski Stan. Justus Joseph. Crac, 
Lazar. 

— Nuntius Salutis. Crac, Laz. 
Sąuarcialupi M. Sim. Simonii summa reli- 
gio. Crac, Rodecius. 

Statut Wielikago Kniażestwa litows. Wilno, 

Mamonicz. 
S y n o d u s dioecesan. Vladislaviensis. Posn., 

Yolrab. (1587). 
Szeliga. De venenis. Yenetiis (1587). 
Szymonowicz Szymon. Flagellum livor!s. 

Crac, Lazar. 
Tobolski Ad. Ecloga nuptialis Math. Cho- 

czuwia et Elisab. Latalski. Posn., Yolrab. 
Treter Th. Theatrum yirtutum St. Hosii. 

Posn., Yolrab. 
Undeutsche katechismi (po łotewsku). 
Uniwersał poborowy, ob. Konstytucye. 
V i r g i 1 i u s. Pasterskie Publ. V. rozmowy 

p. Kmitę. Krak., M. Scharff. 
Volan A.' Paraenesis. Spirae, Albinus. 
Warszewicki Krz.. Paradoxa ad Steph. 

Regem Pol. Pragae (1579). — Vita, res gestae et obitus St. Batlior., ora- 
tio funeb. Basil., Osteuius. 

— De ambitionis vitio. Praga (1598). 
Wereszczyuski J.. Reguła vitae regis 

Christ, p. Klonowicz. Crac, A. Petric 

— Reguła życia króla chrześciauskiego. Krak., 
Piotrków. 

W o j n o w s k i Jer. In discordiam et tumultus 

elec regiam subseoucntcs. Crac, Laz. 
Wujek. O bóstwie Jezusa Chrystusa. 
Wysocki X. Szym. Fórtka niebieska, t. j. 

ćwiczenia ducho^^^le. Wilno (1599). 
Zaborowski Paweł. Batrachouiyomachia, 

ded. M. Radziwiłł. Krak., b. dr. 
Zawicki Jan. Charites słowieńskie. 
Zbylitowski A. De victoria reportata 24 

Jan. ad Sigism. III. Crac, Laz. 

— In obitum Steph. regis epigr. Crac, b. dr. 

— Actaeon (z Owidyusza). 

Zeitung (Polnische) von der Wahl und 
Kronung des K. Sigmund III. Magdeburg. 

1589. 

Acta coronat. Sigism. Stockholm, Suevriges. 
Adolescentes Sigm. III. adyentum gratu- 

lantur. Vilnae, Jesuit. 
Artemedes Seb. De Sigismundo III. epigr. 

B. m. dr. 
Artickul des Yertrags zwischen kayserl. und 

poln. Commissarien. Schlesingen. 

— des Yertrages zw. Maximilian und Sigm. 
Niiremb., Heussler. 

B a r 1 8 c h Fryd. (Barszcz, Barscius). Andr. 
Yolani orationi responsio. Ob. Borussus. 

Beneficium primum inyestiturae Borussiae. 
Crac, Scharff.? 

Bielski Joach. Pamiątka Jakóbowi Stru- 
siowi. Krak., Sieben. 

Bi sen z Mos. Erkliirung yieler Aggada-Stel- 
len (po hebrajsku). Krakau. 

— Homilien (po hebrajsku). Krakau 1589. 
Boissard J. Poemata (Lasicio Heidenstein, 

Oliyerłs, Rokossoyio). Metis. 
Borussus F. Responsio orationi Andreae 

Yolani Archimin. Zwinglianorum, (per Fr. 

Bartsch). Crac, Petric 
Callimachus. De rebus gestis a Yladislao. 

Col., Agrip. Birckmann. 
Caraffa Paweł, ob. Epistoła. 
Carmina in festiyitatem An. Cotenii et E. 

Butner. Torunii, Cotenius. 

— in honorem Joan. Corbachii. Thorunii, Cote- 
nius. 

— ad G. Siefcrt et An. Gretsch. Thoruni, 
Cothenius. 

Carncoyius St. De modo et ordine electio- 

nis regis 1573. Col., Agrip. Birckman. 
Chytraeus D. Yandalia. Rostock. 

— Lobrede d. Fiirst. Gothardt. Rostock. 
Cicero. Fragmenta ab Andr. Pati-icio coli. 

Franeof, Wechel. 
Constitutiones Synodi proy. gnesuensis 

(1590). 
Constłt. Liyoniae. Crac, Scharff. (i b. w. r, 

Cracoyiae, Gedani). 88 1589. Crouierufl, ob. Kromer. 

Desiderosus, tłóm. G. Wilkoweki. Krak., 

Piotrków (155(9). 
Edictum regiurn Suircnse. Varsaviac, Nic. 

Scharff. 
Epistoła ad Ochinnm. Crac, Lazar. (1583). 
Eąuitis in Jesuit. actio, p. Klonowicz S. 
Fannteus L. Apolonia libri sui de invoca- 

tione Sanctor. , dedicat. Stan. Karnkowski. 

Colon., Birckinann. 
Fizentrinus. Dorasch Moschc, concio Mosis. 

Crac, A. Prostitz. 
F o n t a n Wal.. Kalendarz Świat rocznych. 

Krak., Piotrk. 
Friesius Gas. Mythologia gratiarum. Tho- 

runi. And. Cotcnius. 

Gamersfelder. Rechcnbiichlein. Danzig. 

G i s a e u 8 Jan. .Charites Annam Heg. salutant. 

Górnicki Łuk. Rozmowa Włocha z Pola- 
kiem o wolności, o prawie i obyczajach pol- 
skich, ^\yd. Piotr Szuski. Kraków (1587). 

G o t h e 8 k e. Seren. Sigisni. III. gratulantur 
nonnulli. Vilnae. 

Gratulationes ser. ac potentissimo prin- 
cipi Sigismundo III. D. G. Regi Poloniae 
in optatissinio et fclicissimo S. R. M. suae 
Yilnain adventu factae, ab Academia vil- 
ncnsi S. J. Yilnac, typ. Radziw. 

— Ob. Adolescentes. ' 
Grodzicki Stan. O jednej osobie w używa- 
nia Sakram. Ciała Pańs. Wilno, b. dr. 

— O poprawie Kalendarza. Wilno (1587). 
Heidenstein. De bello moscoY. a Steph. I. 

Regę Polon. Colon. 

n e n n i n g Sal. Bericht in Religionssacben in 
Kurland. Rostock. 

Herberstein S.. Moscovitisclic Historien. 
Frankfurt. 

Hermatin Daniel Borussus. Stephano I. Regi 
P. morte laclirymae. Vilnae, Yelicens. (1586). 

Hilchen Dan. Oratio qua Commissariis regiis 
nomine civitatis rigensis respondet. Rigae, 
Mollinus. 

H ram o ta. Wilno, Mamonicz. Ob. Sigismund. 

Jungi u 8 Adrian. Artes et imposturae. Obacz : 
Parcorius. 

Jurgiewicz Chris. In landem Petri Borow- 
ski carmen. Cracov., And. Petricovius. 

Kobylina (Z) Andr. Nauka ratowania poło- 
żnic. Krak., Piotrk. (1.541). 

Kochanowski J. O Czecłiu i Lechu liistorya. 
Krak., Łaz. (Drukowanj' od r. 1.58tj). 

Konstytuf ye sejmu warszaw. Krak., Scharff. 
(Dwa odbicia). 

Kromer. Epistoła ad rcgeni et jn-oc. Colon. 

— Polonia nec non oratio funebris. Colon., 
Agrip. 

— De origine et rebus gestis Polon. Colon., 
Birkmann. 

K r z e w 8 k i Abraham. Sigismundo III. feli- 
ciss. Vilnam ingress. gratul. Wilno, S. J. 

M a g i n u 8 J.. Coelest. orbium tłieor. cum 
oi)serv. N. Copernici. Yenct., Zenarius. 

Mora Dom. 11 Cavaliere. Wilno, Łęczycki. 

Mord eh ei M. Chasde Adonai. Crac Nowiny hrozne a źałostiwe o Turk. Praga, 
Sedłcan. 

Oderborn Paul. Paneg. ad Joan. III. R. S. 
et Sig. III. Riga. 

— Wuuderb. Geschichtc Joh. Basilidcs, aus 
d. latoin. vom Rhaeteln. Gorlitz. 

Otwinowski Er.. Sprawy znacznych nie- 
wiast, z Pisma św. (znowu wydane), dedyk. 
Annie Lasocinej. Edycya druga b. m. dr. 
(Raków). (Kraków, u \\ ierzbięty?). 

Pac Nic. Oratio ad Sigism. III. cum Vilnam 

adiret. Wilno, S. J. 
Paprocki B. Oratio pro felici statu Austr. 

domus. Praga, Schuman. 

— Oratio ad regni Bohem. viros. 

Par co vi us Melchior. Artes et imposturae 
novi Evang. thcsibus comprehensae. Posnan., 
Yolrab. 

Pawłowic J. Żałosne opis. o upad. kr. hiszp.' 
B. ni. dr. 

Podworzecki Jan. Wróżki. Krak., Łazarz. 

Ponęto w ski J. Sejm walny koronnj- lubelski. 

Przestroga R. P. 1589. 

Przywileje i konst. sejmu koronnego. 

Rateln H. Wunderbare Geschichtc GOrlitz. 
(1591. 1596). 

Responsio orationi A. Volani, ob. Borus- 
sus F. 

Rosellus Hannibal. De septem Sacramen- 
tis. Posn., Wolrab. 

Rybiński J.. Oratio de linguarnm prae- 
stantła. Gedani (czy 1590). 

S eh ii ter. Exequiae gener. adolesc. Caspari 

Olesznicio. Lipsiae, Lamberg. 
Schoberus Huldr. Threui et epicedia Joan. 

Sturmio. Toruń, Coton. 

— Symbolum Jacobi Moravii. Torunii, Cote- 
nius. 

Scholz L. Aphorismorum. Yrat., Scharff. 
Schoneus A. Phil. in Ac. Crac. Prof. Odae 

II. de pace Sarmat. Crac, Laz. 

— Palaemon seu Promnicum crassinianum. 
Crac, Piotrk. 

Schulz Laur. Anatom, medicin. lection. Vra- 

tisl., Scharff. 
Sencca. Troas, tragedya. Tł. Łuk. Górnicki. 

Krak., Łaz. 
S i X t u s V. Bulla de non coron. regibus haer. 

B. n>. dr. 

— Bulla super rege cath. in Polon. elig. Bez 
m. dr. 

Sigism. III. Hramoty polskaho korola Sig. 

III. ku kniażestwu litowskomu. Moskwa. 

— Ob. Adolescentes. 

Simon ius S. Scopae quibus Ycritas N. Buc- 
cellac emiss. Olomunci, Mildstaller. 

— Appendix scoparum. 
Sokołowski. Szafarz abo O poham. utrat 

niepotrzeb. Knvk., Januszows. 

— Quaestor 8ive De parsimonia. Crac, Laz. 
Soli co vi us D. In f unere Sigism. Aug. Col., 

Agrip. Birckmanu. 
S q u a r c i a 1 u p i. Comment. medica. Yiluae. 
Studiosi Posnaniae ob pestilentiam exule3 

a Alb. Zajączkowski accept. amoris ergo. 1589. — 15yu. g0 S y n o d u 8 dioecesana yladislariensis 1586. 

Posn., Yolrab. (1588). 
Tenacyusz Jan. Kalendarz Świąt rocznych. 

Krak., Kobylin. 
Theatridion pocticum: Poetae d. Casimiro 

Acad. parthen. Yilnac moniuuentuni. Yilnae. 
V a p o V i u 8. Fragmcntum cont. res gcstae. 

Col. Ob. Kromer. 
Var8eviciu8 Chr. In obitum Stephani regis 

oratio. Col., Agrip. Birckiuan. 
Volanu8 A. Defonsio verae orthodoxae vcte- 

risąue sententiae de Sacr. Corp. et Sang., 

libri 8. Rigae, b. d. 

— Oratio ad ill. Principes R. Imp. et P. Regis 
legatos ad Bendzinum congregatos. B. m. dr. 

— Oratio ad spect. senatum et civ. rigensem. 
Riga, Nic. Mollinus. 

— Ad scurrilem et fam. libellum Jesuit. scho- 
lae viln. responsio. B. m. dr. 

— Abscheidt womit Kon. zu Polen Commis- 
sarien gesegnet. Riga. 

Warszowic ki K.. De origine gener. et 
nom. poloni. Crac. (1580). 

— In obitum Steph. I. Ob. Kromer (Polonia 
1.588). 

Wujek Jak. De transsubstautiatione. Posn., 
Yolrab. Ob. Zajączkowski. 

Zajączkowski Woje. O traussubstanciaciey. 
De transsubstautiatione. Pozn., Wolr. 

Z b y 1 i t o w s k i A. Pisanie satyrów do Anny 
królewny szwedzkiej o łowach. Krak., Łaz. 

Zeituug (Newe), was in dem polnischen 
Wesen seit K. Steph. tddtl. Abg. sich zugetr. 
B. m. dr. 

Zeittung (Newe), warhaflftige und erberm- 
liche Beschreibung, so sich in PoUu dem 
Land Podolien hat zugetragen newlich in 
Augusto 1589, wie unmenschlich die Tiir- 
ken und Tartam mit den Pollu umbgegan- 
gen. Dantisci. 

— Toż. Niimberg, Heussler. 

1590. 

Actio in Jeauit. ob. Callissius. 
Almoming Mos. Religions philosophische 

und ethische Betrachtungen (po hebrej) 

Krakau. 

Bałwochwalstwie (o) i obrazach ob. 

Nauka. 
Beruardus Episc. Luceoriens. Sigis. III. 

Pol. R. orator. Oratio obedientialis coram 

Sixto V. in consist. publico d. 7 Julii 1590. 

Romae, Paul. Bladus. 
Biloius. Naeniae iu fuuero Stephani I. Cra- 

cov. 
Boromaeus Carolus. Ad Cardin. Bathorenm 

dc vitae ratioue epistoła. Romae, Bonfaudiui. 
Broscius J. Wyprawa plebańska Albertusa. 

(1590 — 95). 
Bruti J. M. Ad Pol. et Lith. Senatum de 

famil. Austr. laudibus orat Florentia. 

— De Ernesti laudibus oratio. Frankf. 

— Ccnsura de eligendo rege contra Chwał- 
kowski. Frankf., Wechel (dwa wyd,). Calepinus Amb. Dictionarium undecim 
linguarum. Basileac, Hemuc Petrus (V) (1594. 
1598). 

Cali s sin s Woje. Spccnbun Jesuitarum. 

— Iu Jesuitas actio prima (dwie edyc. w roku) 
porównaj: Klonowicz. 

C a n i s i u 8 ob. Evangcliae. 

Carmina inscr. G. Pipano Polon. Ingolstadt, 

Sartorius. 
Carmina in nuptias G. Ackcrbaum. Tho- 

runi, Cotcuius. 
Cliytraeus D. Sylva cronici Saxoniae. Ar- 

gcntinae. Jobimy. 
Chytraeus Nathan. Hodeporicon itineris 

Dantiscani. Rostochli. 
Colosvarus Jerem. Epicedion Jac. Strussi. 

Crac, Laz. 
Confoederatio gencralis Panów Rad. kor. 

b. m. dr. i r. 
Constitutiones in prov. Synodo Gnesn. 

Pragae, Otmar. 
Constitucya S. Wal. kor. Warsz. r. 1590. 

Krak. Piotrkowczyk. 
Czechowicz M. Wujek to jest odpis na 

pisanie o bóstwie J. Chr. b. d. (Lublin). 
Dąbrowski J. Funebr. laudatio J. Barszcz. 

Vilnae. 
Dąbrowski Szym. Opisanie wieków ostate- 
cznych. Kraków, Kobyliński. 
D u d i t h i u s. Ad J. Lasicium de Triadę epist. 

scripta 1571. 
Eąuitis Poloni in Jesuitas actio I a. 1590. 

ob. Calissius. Klonowicz. 
Evangel. et epistolae et Cathech. Canisii. 

Posn., Wolrab. 
Faunteus Artur. Refutatio descrip. coenae 

domin, contra Dan. Tossanum. Posn., Wolrab. 

— Assert. Theolog. Posnan., Wolrab. 
Formuła precandi. Posnaniae. 

Forro P. De admńanda Jobi toler. Brunsb. 
Fredrus Herm. Vita Caroli IX. Galilarum 

regis. Ad Sigism. III. P. R. Gedani. 
Gaunersdorf Christ. Yilnensis. "Yotum con- 
tra Turcas. Rigae, MoUineus. 
Gerson Josef. b. Mord. Responsen u. Comm. 

(po hebraj.) Krakau. 
Go bel Severin. Polonia ad Germaniam de 

bello suscipiendo contra Turcas. b. w. m. 
Gospodarstwo dla nowotnych gospodarzy 

b. w. r. (Wierzbięta?). 
Gostomski. Gospodarstwo dla młod. go- 
spod, b. m. dr. 
Grabowiecki Seb. Setnik rymów duchów. 

Krak., And. Piotrkowczyk. 
Grenady (z) Lud. Różaniec pospol. Krak. 

(1583). 
Grodzicki St. Ewangielik albo rozmowy. 

Wilno, S. J. .(1592). 
Grzegorz z Żarnowca. Postille Cz. I. 
Gwaguin. Kronika Mozkowska. Praha. 
Hariot Tom. Narratio a Richardo Grainvile. 

Francofurt, typ. Wechel. dedic. Maximil. 

Regi. Pol. 
Heidenstein. Warhafte Beschreib. des Krie- 

ges welchen St. Bathori gefiihret iibers. H. 

Ratel. Goriitz, Fritsch. (1591). 

13 90 1590. Henning. Liffl. Curl. Chroń. Rostock. 
Uosiiis. Dc ox]>re830 Doi yerbo. O zretdl- 

neiii słowu Bdżiiu kiiijżk.i tł. li. Ilortow- 

ski. Litoiuyśl. (Jraiulenc. 
Janii .szo wski .1. Orzeł wielki. Krak., Łaz. 

— Kopia listów tlwócłi. (? 158G). 

J u r ^' i i- w i c z Andr. Que8tiey kilka<lzicsiąt. 
Krak., Łaz. 

— Quaostiuiu's de baeresibus. Viln., b. d. 

— Rcfponsio ad And. Yolani libell. (Yiinae), 
1). d. 

Izdl)ieński. Krótkie opisanie zjazdu Kol- 
skiego b. m. i dr. 

Kaal Wilh. Żebraczy płaszcz luterski. Po- 
znań. Wolrab. 

K a r n k o w s k i St. Synodus prov. gnesnens. 

a. 1.j89 celebr. Prag-ae. 

Klonowicz S. Yictoria Deoriuu. (ob. r. 
1G()0)- 

— In Jesuitas actio I (i 1589) ob. Actio. 
(porównaj : Calissius r. 1.591. Zawadzki). 

Kochanowski Jan. Fragmenta. Krak., Łaz. 

— Fraszki. Krak., Łaz. (1084). 
Konarski Jan. Kazanie wyd. Lilia. Poznań, 

Wohab. 
Konstytucye 1590. Krak., Scharflf, (dwa 

odbicia). 
Krai liski i Tumovius. Kancyonał. 
La deffaite des Tartares porównaj : Zamojski. 
Lans J. Nobilis Pol. pro S. Jesu oratio. b. 

b. 111. dr. (1592), (dwa odbicia w 4ce i w 12ce). 

— Toż lugolstadt, Eder (1.592) 
Letanłjc o Pannie Mary ey. Kraków, Koby- 
liński. 

Mardochai. Scłieerit Joseph. Crac. 

M e lu o r i a e Nicol. Goniaei. Programiuata. 

Rostochii. 
Mercu rius Trisraegistus Asclepias. De iin- 

niortalitate animae. Crac, Laz. 
M i k o 1 aj e w s k i D. O sakramencie ciała i 

krwi. h. w. m. i dr. 
Modroviu8 Frycz. Sylvae quatuor. Raków, 

b. dr. 
Moses Iijhilla. Crac. 

Nauka o bałwochwalstwie i obrazach z pi- 
sma starego i nowego test. b. m. di". (Na 
to odpisał Junga 1593). 

Niger Daniel Polonus. Oratio in comitiis 
provincial. a. 1590. 

Nowiny ze Francyey. O wybaw. Paryża. 
Krak., Sieben. 

— z Rakus o luonstrancyi luter. (o predy- 
kancie Bibcrze). Krak., Sieben. 

— spraw Zjazdu Szwedzkiego elekcyi depu- 
tackiej. Pozuau, Jan Wolrab. 

Opisanie śmierci Henr. III. Krak., Scliarff. 

Opisanie zjazdu szwedzkiego elekcyi de- 
putackic\j, Poznań, J. Wolrab. 

Oratio prima iiob. Pol. ob. Lans. J. 

O r z c c li o w s k i. Oksza na Turka przekl. J. 
Januszows. Krak., Łaz. 

Ostroróg Stan. Com. Prima pars de priu- 
ciplis belli. Argent., Bcrtr. (i b. r.). 

Ostrowski Jak. Epitli. na wesele J. Bra- 
nic, i A. Myszk. Krak., Łaz. Pacification-is inter Dommn Aiistr. ac 
Reg. Polon, scripta. edd. J. Zamojski, b. 
w. ni. (Crac. Iul> Zamość i*). 

Paprocki. 

— Nauka liiozołV»w ohierania żony. b. m. dr. 
(Krak., Wierzb.) (i b. w. r.). 

Pil)anu8 (t. ob. Carmina. 

Pobór pogł(nviiy na Sejmie uchwalony. 

Pokora wilcza która choć chytra, wię- 
ksza chytrość żydows. b. m. i r. (około V. 
1590). 

Po łono rum regum ac i)riiiipum imaginum 
ad vivum expressio et descriptio. 

Próba cnót dobrych, b. w. r. 

Rescius St. Kpilogus dc operis et parcen. 
ad equ. Polon. Neapoli, 

— Spoiigia. Crac, Pcti-ic 

Romer Adam. Dc rationc rcctc cleganter- 
que scribendi 1. III. (Crac, Wierzb.). 

Rosellus. Pyniandcr. obacz Mcrcurius. 

R y b i ń s k i Jan. Kanclerza J. Zanioys. Trium- 
phy. Krak., b. w. r. 

— Paedotribia heroicis metris comprehensa 
in gymnas. propos. Gcdani. 

Rym sza And. Kalendarzyk na r. 151K). 

Salomon. Ekkleziastes Xięga Salomona tł. 

Jan z Sanoka. 
S eh o lic u 8 Andreas. Navis munifica ad 

Petruiu Costkam. Crac, Laz. 
Setnik rymów ob. Grabowiccki. 
Sierakowski Steph. Asscrtiones de ordin. 

Min. Luther. Posn., Volrab. 

Sigoniusz D. Naprzeciw tłzisiej. wieku 

błędom kazanie przeł. St. Sokołowski. Krak., 

Kr)bylin. 
Skarga ks. O rządzie i jedności kość. Boż. 

Krak., Piotrków. 
Societas S. Annae per Polon iani. Artykuły 

bractwa S. Anny (i odezwa J. D. Solikow- 

skiego). Crac, Laz. (1578). 
Socinus F. De sta,tu primi hominis antę 

lapsum. Racoviae, Sternacki. 
Sokołowski St. O czci i chwale P. Jezusa. 

Krak., Kobyliński. 

— Quaestor. Crac, Laz. (1589). 
Syrenius Simon. Quae3tio pro incorpora- 

tionc sive inter proffessorcs Med. Fac in 

Uniw. Crac. Crac. 
Syrus Publius M. Minius cum paraphr. Era- 

smi Rotcrod. Crac, Petric. 
Szpot Petrus. Dunin cap. petricoY. Declara- 

tio ąuali Polonia indigeat Regc. Praga, 

Nigrinus. 
S z y s z k o w s k i M. Pro religiosis S. J. con- 
tra ficti cąuitis Poloni actionem. Crac, 

Lazar. 
Teofil Szymon (Turnowski). Zwierciadło 

naboż. laześciańs. Wilno. (1594). 
Traktacik albo 52 kwestyi o kość. Bożym. 

Jezuitom ku rozw. podane p. ewang. b. dr. 
Treter Tom. Roman. Imper. efligies. Romac, 

Coatinus (1583.) 
Ycrepacus S. De ei)istolis latiuc couscri- 

bendis libri V. Bruusb., Saxo. 1590. - 1691. 91 Vi r gil i lis." Aeneida tł. A. Kochanowski. 

Krak., Łaz. (dwa odbicia). 
Warszcwicki Krz. Paneg. Sig. III. et An- 

nae, Crac, Laz. (1595). 
W e r e 8 z c z y ń 8 k i ks. Krzyszt. Droga pewn. 

do prędszego i snadniejszego osadzenia 

pustyń'. Krak. 
Widawski P. Wożyk. Filomela Owidyusza. 
Wigand. De hcrbis in Borussia. J. Stein- 

mann. 

— Historia de succino Bonissico. Jenae. 
Wokabularz polskich i niora. sentencyi. 

Toruń, Kotenins. 
Wujek Jak. O bóstwie syna Bożego. Krak. 

— Passya. (1575 i 1582). 

— Postilla katolicka mniejsza po trzecie wy- 
dana, dod. Zygui. III. Krak., And. Piotr- 
ków. (1579). 

Wyprawa plebańska obaez Brosciusz. 
Zamojski .Tan. obacz. Pacificationis. 
Zawadzki St. Eqnitis Pol. in .Tesuit. actio 
I. porównaj. Calisius, Klonowicz, Lans, 
, Szyszkowski. 
Żołnierz r. 1590. 

1.591. 

Actio eąuitis Poloni in Jesuitas — longe 

eniendatior (ed. tertia, (b. ra. i dr. (od. 1590 

Calissius, Klonowicz). 
Agenda ecclcsiastica ob. Powodowski. 
Alnpeck .1. Carmen ad G. Eadivill. Patavii. 
Apostoł. Wilno, Mauionicz. 
Arsenins ob. Grammatika. 
Assertiones ex iniiv. Phil. in Coli. posna- 

nien. 
Be chin as Olani. Crac. 
Bielawski Tom. Processya wielkanocna. 
Brant Jan. Disputatio theol. dc justificationc. 

Poznań. 
Bretcun Jan. Postilla tatuj esti trnmpas. 

Królewiec, Osterberger. 
Cha jut Is. Compendiura d. Vorsehriften d. 

Tur Jore Dca tit cincm Comm. (po hebraj) 

Kraka u. 
Chytraeus. Sylva chronici Śaxoniac. Ar- 

gentor. (1590). 
Ciappus Jfarcantonio. Compendio delie 

azioni di Greg. XIII. (o de Steph. Batory). 

Roma. 
Ciesielski Mai-t. Oratio gratul. ad Georg. 

Radziwiłł. Patavii. 
Cornclius Val. Grammat. instit. libri TV. 

CracoY. Petricovius. 
Costensis Joan. Dissert. theolog. de ju- 
stificationc pcccatoris. Posn., Wolrab. 
Cristinius. In dicm P. Wenżyk. b. w. m. 
E p i c e d i a in obituni Pctri Tuczyński. Bruns- 

bergae, Saxo. 
Epithalamia nuptiar. M. Scllini et Gertr. 

Schultz. Thorun. Cotenius. 
Forro Paulus. De admiranda Jobi toleran- 

tia. Brunsb., S. J. 
Grammatika elleno-slow. jazika (Arsenins i 

Smotrzycki według Laskarisa.) Lwów, brat- 

ska drukar. Grammatica Adclfotes. Lwów, druk. brat- 
ska. (jestto toż samo co Gr, elleno słów. 
jazyka. Gram. synteteza). 

Grammatike synteteza. Lwów,druk.bratska. 

G r Tl t i n i u s And. Solus phil. seu novac me- 
dicinae refntatio. dedic. Gabr, Andr. et 
Joann. Tenciniis. Padua, Marinellus. 

Jeremi i, Okrużuaja hramota. Lwów, typ. 
bratska. 

Jurgi ewicz. Anatomia iibclli famosi A. 
Volani. Vilnac. 

— Quod cvangelłci falso gloriantnr. Vilnae. 
K a n c y o n a ł pieśni duchownych. Toruń, 

Ferber. 
K m i t a J. Żywoty królów polsk. Krak. Scharff. 
Konstytucye 1591. Krak., Scharff. 

— „ „ „ Krak., Łazarz (dwa odbicia). 

— seymu walnego warszaws. 1591. Zamość, 
Mik. Szarff. 

Lans Jan. Schutzredc f. Soc. J. Diling., 
Mayer. 

— Nobilis Poloni pro Soc. J. clericis Oratio 
I. In ficti cquitis Pol. in Jes. actionem I. 
Ingolst., Eder. (1590). 

Luter M. Katechizmik tł. K. Gesner. Toruń. 
Ma eh i a vel li. De republica, ad G. D. Joan. 

Osmolski. Mompelgarti. 
Maciejowski Ber. Oratio obedicnt. Romae, 

Accoit. 

Nicovius Szym. Martyrologium kościoła 

rzymsk. Krak., Piotrk. (1593). 
O b i t u m (in) P. Tuczinski epicedia. Brunsb., 

J. Saxo. obacz: Udrycki. 
Oderborn Paul. Vier Predig. in Riga. Ri- 

ga, MoUyn. 
Ostrowski Jak. Epicedion na śmierć Jana 

Myszkows. b. m. dr. 
Ostrowski Stan. Abb. prim. De Trinitate 

lib. I. Posn , Volrab. 
Petricius Sebast. De natura morbi gallici. 

Crac, Laz. 
Pomensj' St. Clir. In diem faustam nuptia- 

rum P. Widawski, b. w. m. 
Powodowski Hier. Agenda seu ritns. Crac, 

Laz. (1596). 

— Manuale soptem Sacram. Posn., Volrab. 
Priwiet Kir Michailn. Lwów. 

Uactel H. Warchafte Erzahl. v. 1.584. Górlitz, 

Fritsch. (porów. 1590). 
Reszka Stan. Griindlich. Beschr. des Le- 

bcns S. Ilosii iibers. Joh. Fickler. Ingost., 

Eder. 

— Ministromachia in qua etc, Crac, Laz. 

— Paraphrasis in 7 psalmos. Crac, Laz. 

— Spongia, qua absterguntur convłtia. Ingols., 
Sartor. 

Richlicius A. Divus Paulus. Wircebmgi. 
Romulus Fr. Responsio ad prace capłta 

thcol. Crac, Laz. 
R y 1) i ń s k i Jan. Powitanie Anny królowćj. 

Gdańsk. 

— Augustae heroidi Annae, Dantisci. 
Sadeel Ant. Posn. Assertionum refntatio. 

Geneva, Chovet. (1583. 1584). 
Schevet Jehuda. Cracoviae. 92 1691. - 1692. Schlichtinfr Si^raundt Vnn der wahr. Ge- 

gcnwart d. Loibcs Chrisfi etc. Frankf. 
Sc hi) II o u 8. Conventu8 dunruni virorura 

Androjłc Yratislaylcnsis et Hieronymi a 

Rdzdniźcw. 
S k a rfra V. Żywoty Świętych. Krak., A. Piotrk. 
Skórce ki lYł. Dcklainacye iia Wielkanoc 

dla ćwiczenia pacholąt szkolnych, Krak., 

Kohyliński. 
Socinus (Turpio) Justif. sjniopsis. Orapoli. 
Sokołowski. Opera. Crac, Laz. (Tom Ligi 

r. 1598). 

— Epitalamion. Crac. (ob. r. 1692). 

S y r e 11 i u 8 S. Quaestio pro incorp. sui. Crac. 

Tret er Thoin. Poiitif. Rom. effigies. Romae, 
Basius. (1580). 

— Rcf^nni Poloiiiae icones. b. d. 
Turnowski Jan. Epopeja de exped. germ. 

gali. Henr. IV. Tiguri, Fro8cliover. 
Udzielaniu (o) sakramentów. Krak., Łaz. 
Udrycki St. Cannina in obitum P. Tuczynii. 
Umiastowski z Klimont. Nauka o nioro- 

wem powietrzu. Krak., Piotrk. 

Yidayiensis Val. Laur. Gencralis controv. 

de indulg. Crac, Laz. (1593). 
Volan A. Dirae in obtrcctatores (Canuen). 

Viliiae, Volan. 
Wirgiliusz. O Eneaszu trojańsk. księgi 

trzynaste thim. Kmita Arh.icy. Krak., Łaz. 
Żarnowca (z) Grzegorz. Traktacik albo 52 

kwestyi. 

— Obrona Postille cwangcl. Wilno, Ciszkowski. 

1.592. 

Abramowicz ob. Radwan. 

Agenda ob. Powodowski. 

Alwarcrz E. De instit. gramm. Vilnae, S. J. 

(dwa odbicia) (1577). 
Antlpas Francus. Divinorum characterum 

Halecum in littore Nertyegico a. 1587 ca- 

ptaruin yera lectio. 

lice k mann Mart. Carmen in novi anni au- 
spicium ad Sigismundum IIL Reg. Polon. 

Bescli ri'ibung d. KrOnung Sig. III. Wien, 
Nassingcr 

Bielscius Joach. Epithal. Sigis. HI. Crac, 
Sieben. 

Bractwo lwowskie Bożego ciała. Lwów. 

Breyiarium iudaicura. Crac. 

Buccius Tłioni. Eucharistia Polocciae do- 
mino Joa. Zamojs. Crac. 

Bulla ob. Pius V. 

Cal agi u 8 And. Hortus Laur. Scholzii. Vni 

tisl., Banmann. 
Calissius W. Oratio adv. Jesuitas (z niem.) 

(porównaj r. 1580. 1.591. Actio). 

— Schwarm des h. rihn. Bicnenkorbs. obacz: 
Pistander. Schwarm. 

Chrząstowski. Psychotopia X. Grodzickie- 
go zagaszona. Wilno, Markowicz. 

Cle men te VIII Jndulgenze ad instanza 
Card. Radziwiłł. Roma, Paul Boldo. 

Consensus Sandomiricnsis (po polsku i po 
łacinie). Toruń, b. dr. Cupius Joan. ConcPntus mnsanim Hulder 
Schoberi et Evae Pymeeiae. Thorunii, Co- 
teiiius. 

Disputatio Levartoviae a. 1592 habita. 

Epitalamion s. boned. nuptiales ad Sig. 
III. n. Fcistiii et Simoiiowicz. Crac, Laz. 

Euchulcius .1. Oratio in cxequii8 A. Ko- 
wnacki. Vilnae, S. J. 

Faun te u 8 W. De coiitroy. inter ord. ecclea. 
et saec. in Polonia (ob. r. 1587). 

G e o r g r e w i c z B. Dc orig. Turcarum. Wit- 
tenbergae. 

Gisło Jacob. Chronologia (dedic. Sigism. III) 
Stokholmiae, Andr. Gutterwitz. 

Głiczncr. Consensus. Thoruni. ob. ConsensuB. 

Grenada Ludw. Żywot P. Jezusa. Sieben. 

Grodzicki Stan. iSvanielik albo rozmowy 
Ew. z Ministrem Wilno, S. J. (1590. 1597?). 

— Centurya albr> sto fałsz. 

— Kazanie na pogrz. Katarzy. Radziwiłło- 
wej o czyscu ded. St. Grochowskiemu. 
Wilnf», Łęczycki S. J. 

— Trutina ^sycłiotojiii. Wilno, S. J. 

— Pra\\idła wian- heretyckiij. Wilno, S. J.. 
Grutinius A. Cons. in fcbribus pest. Crac, 

Lazar. 
Heim f ii h r u n g in Polen Freulein Anna Erz- 

łierzg., mit Pracht vom Sigism. K. in PoL 

empf. gen. Cracaw. gebr. 
Hilchen Daw. Ad Tłieod. Rigemannum epi- 
stoła. Rigae, Molłinus. 
Junius Fr. J. Defensio doctr. de S. Trini- 

tate. Heidelb. 
Jurgeyits. Ad quinquaginta duas quaestio. 

Żamoyitae. Brunsb., J. Saxo. 
La 118 J. Nobilis Pol. pro Soc. Jes. Neapol. 

{WM. 1591). 
L a u t e r 1) a c h Polon. Lobayiensis. De rebus 

gestia. Frid. II. Frankf. 
Legę 8 in schola Mariana Dantisci. Dantisci. 
L e X i c o n talmudicum compeiidiosum (hebr. 

et gennanice)- CracoA^ae. 
Licinius J. Namysł. Schoł. Kiszkae Cast. 

Viłn. Anatomia et Oekoncmiia człow. cłirze- 

ściańskicgo. Wilno, (jtorównaj r. 1.546. Se- 

kliicyan). 

— Tractatio de disputatione VilncnBi cum 
Jesuit. 

Lipski A. Disputatio de defensione contra 

vim et injiiri.iui Dci. Agent., Marten. 
Litwin cnotliwy) podaje, jakie prawo ma 

naród litew. do ziemi infl. b. m. dr. ob. 

Wołodkowicz. 
Lublina (z) Wał. O różnych chorobach i 

leczeniu. 
Lutnia na wesele Zygm. lU. b. m. i r. 

(1592 czy 1605?). 
Marlupino Romano. Iłsucesso dełle nozze 

di Sigismundo III Re di Polonia. Udine. 

Gio. Batt. Natolino. 
Mimcrus (Mymerus) Franc. Diction. 3 lin- 

guar. Królewiec, Osterberger. (porów. r. 

1541. Diet. i r. 1.526. Murmelius). 
Mirolicky Joh. Ueber die Herschaft der 

Tiircken in Europa. Aus dem Lateinischen. 
Moczarski An. Odae nuptiales Sig. UL 1692. Obrechtus Georg. (Siemiek Jan). Disp. de 
militaii disciplina, ded. Joanni Skumin- 
Argctitor., Bertramus. 

Op i 8 a n i e dysputacyey w Lewartowie 13, 14 
Stycz. w którt\j X. Radzimiński theses dał. 
b. m. Slornacki. 

Osterod Krzy. Dysput, zboru Szmigielskie- 
go, która miał z X. Hier. Powodowskim. 

Peinius Joach. Gratulatio in nnptiis Sigim. 
III Pant. Rhodua. 

Piotrowski. Pogrom Lowartowaki tj. zwyc. 
X. Kadzimińs. na dyspucie z Nowolcrzczcń- 
cami. Krak., Siebcneyclicr. 

Pistandor Mik. Niemiecki przekł. Klono- 
wicza In Josuit. actio I. 

Pius V. Bulla coufirm. ordinum raendicantium. 
Crac, ScharflF. (1668). 

Poggius Guccio Floretinus. Facctiarum 
liber. Crac. 

Porembius Jo. Prosfońesis in Annae adven- 
tum. Crac, Scharff. 

Po8sevinus. La Moscovia. Ferrara, 

P o w o d o w s k i Hier. Disputacia wtóra z Śmi- 
gielskimi rożnobożany o trzech personach 
w jednymże bosztwic. Pozn., Wolrab. (Ed. 
2ga ob. Szamotulski). 

— Agenda pars II. Crac, Laz. 

— Manuale septem. Eccles. Posnaniae. 

P r e u s 8 c h o f J. Epigr. de morte Alber. Ra- 

dziwiili. Crad., Scharff. 
Proteus Tii-esias polski, z r. 1592. b. w. m. 
Przy łepski Jan. Disp. hd)elska X. A. Ra- 

dymiń. S. J. z Statoiyuszem. Krak., Siebeu. 
Psałtir. Wilno, Mamonicz. 
RacoYius Nic. Oratio in excq. G. Ursini. 

Pragae, Nigrin. 
Radvan J. Radiyilias d. vita et gestis Nic. 

Radziwiłł (addita Oratio J. Volani) edd. 

Abraliamowicz J. Wilno, Karcan. (1588). 
Radży mi liski And. Disputacya lubelska 

ob. Przylepski. 
Responsio ad .52. (piaestiones Greg. Źar- 

nov. Brunsb., J. Saxo. ob. Jurgevits. 
Respons w porywczą dany na Upominanie 

(Skargi) do Ewanyelików o zburzenie zboru. 

b. w. r. 
Reszka Stanislaus. Dissidium Evangelic. 

Colon. 

— Ministromachia. Colon., Falkenberg. 

— Spongia. Neapoli, Cacchius (1591). 
Romer Ad. Columna in ingressum Radivilli. 

Crac, Lazar. 
Rozmowa o konfoederacyi przez P. M. 

(Piotr Markowski, według innych Marcin 

Paszkowski?). Krak., Łaz. 
Ruff Marcin. Prognosticon albo przestroga 

na r. 1593. Toruń, Kotenius. 
Rybiński Jan. Hodoeporicorum lib. I. Toruń, 

Cotenius. 
Sap i echa Jęd. Sława na zwycięstwo Mich. 

Radziwiłła. Wilno. 
Schlichting Sig. Warchaftiger Bewcis des 

ap. Glaub. 
S eh ob er. Poematum libri III. Toruń. 
Schoneus A. Ode ad Georg, Radivill. 

Card. Crac, Laz, Schreck Wal. Legeft officla docentium iil 

schola Mariana Dantisci. Rhodus. 
Schutz. Historia rerum prussijC Zerbst. 
Schwarm des heil. rimi. Bienenkorbs w. d. 

Jesuitem b. m. dr. ob. Calissius. 
Sieprcius Alb. Eshort. in congr. Univ. de 

causis mai. (!rac., Laz. 
Skarga P. Czyt. br. miłosierdzia. Poznań, 

Wolrab. 

— Toż. Wilno, b. dr. 

— Żywoty Świętych. Kraków, Piotrkowczyk, 
(1591. 1593). ' 

— Upominanie do ewangelików. Krak., Łaz. 

— o skażeniu zborów ewangel. Poznań, Wol- 
rab. 

Socyn. Refuta-ya X. J. Wujka. b. m. Seb. 

Sternacki. 
Sokołowski S, Epithal. ad Sig. HI. Crac, 

Lazar. 
Sprawa Kterak Anna Arcjkneża Rakouska 

do Krakowa priwezena gest. WPrazc w Bur. 

Waldy. 
Stoiński Jan. De his qui Christum Deum 

esse negarunt. Regiomonti. 
Stoiński Piotr. Disputatio quam a. 1592 

habuit. 
Szamotulski X. Seb. Disputacya wtóra 

X. Hier. Powodowskiego o trzech perzo- 

nach w jednemże Bóstwie. Pozn., Wolrab. 

(dwie edycye. Edycya Isza obacz Powo- 

dowski). 
Szymonowicz Szymon. Epithal. Ser. Sig. 

lii. et Annae. Lwów, Garwolin. 

— Repotia Samosciana. Leopoli, GarvolinU8. 

Tenacius J. Kalendarz świat rocznych. 
Krak., Kobyliński (1593). 

— Przestroga wszelakich przypadków. Krak,, 
Kobył. 

Te o gnid es. Wybranych zdań księgą (So- 
kołowski). Wilno, Łęczycki, 

Terentius. Comoediae Sex. 

Thesaurus orationum, mcditat. etc. Brunsb., 
Saxo. 

Th ren i in exequiis Cathar. Radiviliae de 
Tbenczyn, Vilnae, Markowicz. 

Traktat różnych poselstw lubelskich i od- 
prawa ich, przez jednego szlachcica. Krak., 
Siebeneych. 

Tworzydło Marc. O kontradykcyaeh Chrz§- 
stowskiego. Wilno, Łęczycki. 

Upominanie ob. Skarga. 
Ursinus Joan. Leop. Grammat meth. 1. IV. 
Lwów, Garwolczyk. 

Verzeichniss der Yermiihlung Sigis. III, 

mit Anna. Wien, Nessinger. 
Yiscardo Gio. And. La coronatione d' Hen- 

rico Re di Polon. Bergamo, Yentura. 
Yolanus A. Epistolae aliquot ad refellen- 

dum Samosateni.niac doctrinae errorem, 

ded. Joch. Schemot. Vilnae. 

— Meditatio in Epistolam D. Pauli Apostoli, 
dedic Joann. Dawid, Gasp. Szwejkowski, 
Wilno Markowicz. 

— Psychotopia. Kazania na pogrz. Radziwił- 
łowćj Grodzickiego. Wilno, H 1692. - 1693. — Orat. funobris ob. Radwan. 

V()t!i miptialin nnldrioo Schobero et Evao 

Pymosiao. Thor., Cotonius. 
Waissolins Maf. Tabulatura oder Lauten- 

buch (zarazom: Prolurlya i tańce polskie 

i iiiriii.). Franrofnrti. 
Wereszczy liki J. Excvtarz do podn. 

wojny przeciw Turkowi. Ńrak., Piotrk. 
Wołodkowicz Ciiryz. Cnotliwy Litwin 

ob. Litwin. 
Wołowi cz P. Dysput.ioya Smiglockicffo. 
Wuclialiusz Loopolita .Jan. Żywot P. Je- 
zusów, ob. firanada Lud. 
"Wujek .lak. Postiila aneb kazani. Lito- 

rawsl, Graudeno. 

— ó bóstwie Syna Bożego. Krak., Piotrk., 
(i 1590). 

Zbrozins Jncob. Tract. de ricario episc. 

Yenetii.*". 
Zenowicz .Juriewioz Mik. wydawca. Nowy 

Testament b. w. m. (Wilno', drukarz S.). 

(ob. r. ISaO). 

1503. 

Acta synodi Dioec. Leopol. 1.093. Leopoli, 
Beniatlu 

— t) rt n Crac, Petricoyins. 

Agenda edd. Powod(»w.ski II. Crac. (l.'>91). 

Au g u s t i n u 8 Aur. De graunnatica lib. Za- 
mość, Leski. (l.')94). 

Bartholanus Stan. In obitum Alb. Radzi- 
viłł oratio. Crac, A. Petricoy. 

Biblia ob. Wujek. 

Brunus Jerzy. Theatrum urbiura (w tera 18 
miast polskich opis i ich widoki). Coloniae. 

Budny B. ob. Cicero. 

Calissius Albei-tus, Schola Levartov. resti- 
tuta. Racoyiae, Rodecius. 

Car mi na in nuptiis Ad. Thobolii. Thoninii, 
And. ('otenius. 

Ca to. Disticha op. St. Patricii. 

Choyas h;dlevav(ts. Crac. 

Chrząstowski V. Contradic. in Bellarniin. 
index. Yilnae, Karcan. 

— Belluni Jesuitic. Basil., Wald. (porówn. r. 
1594). 

Chytraeus. Chronicon Sa,xoniae. Upsiac. 
Cicero. Fragmentor. per Nidccki. Lipsiae. 

— Księgi o starości, tłum. Budny B. Wilno, 
Karcan. (l.');»5). 

— O powinności.-ich tł. Koszutski, Wilno, 
Karkcn. 

C o d i c i u s Pnievitanus Mart. polonus. De Ca- 

tarrho. Basil. Waldricli. 
Constitutiones dioecesanae Cracoviens. in 

dyversis Sinodis sub Georg. Radziwiłł, Bern. 

Maciejowski et Petro Tylicki. 1). w. m. i dr. 
Const. Synodi dioeces. Cracov. 1.59.3 8ul» 

Georgio Iladziwiłł. Crac., Lazar. 

— Seymu Wal. kor. warsz. Krak. Piotrków. 
Controversia de indulgentiis. (Onationes 

Val. yidayiensis, Mart. Pilsnen.). Crac, 
Lazar. 
Distelmayer Cleoph. Schutz widcr polni. 
Edelmann. Dilingcn, Mayer. Dndith. A. Epist ad Theod Bez.im de ec- 

cles. scrip. Crac. 1570. Heidelb. 
Epicedia in obitum Andreae Onaleński. 

(edd. Luc. Sierakowski J. BoroK. etc.). 

Posn., vidua Yolrab. 

Erkliir. warh. ob. Smalcius. 
Evangelie tołkowyje. Wilno, Mamonicz. 

Gesner Kaspar Modlitwa nabożna ku Panu 

Bogu. Toruń. 
Giebułtowski W. Mo rphcus na śmierć 

kn')la Szwedzkiego, wydał Jan J.anu8zow8ki. 

lvrak., Laz. 

Gilowski Paw. Censnra disceptationis. Roz- 
sądek rozprawy Jezuity, b. w. m. i r. (1.593). 

Goślicki Laur. De optimo Senattre. Basil., 
Cstonius. (1.5G8). 

Gratulation es M. Andr. Scndivojo S. J. 
Nissa (1.598?) 

Gratulation es stndosiae juvent. S. J. in 
Ad. a Czarnk('tw advcnta. Posn., Yolrab. 

Gratulationes Hier. Gostomski. Po.sn., 
Volr.al). 

Grodzicki St. O czyscn kazanie II. (Ollm 
Radziwiłł). Wilno, S. .L Łęczycki. 

G r u t i n i u s A. Theoreni. raedica. Crac, Laz. 

Henricpetrus A. Gener. Ilistor. in Jtal., 
Frankr. Polen. Basel. 

In i)nmo Ad.ami Sendivoii a Cz.amków ol)acz : 

Gratulationev. 
Institutio Christiana in usum eleni. Sa- 

mość., Ijęski. 
Inwentarz dóbr metropolii kijows. oraz 

cerkwi pieczarskit\j. 

Judicium magyar nyelven. Tcnacius Janos. 

M. az Krakai, Debreczen. 
Jungius ITadr. Epistolae Joannis Capri 

pseudoministri. Posn., Yolral). 

— Rozwiązanie .52 ąuestiy i odpis na Xiążkc 
jednego Kalwinisty, de(f. Stan. Karnkowski. 
Poznań, S. J. Wolrab. (1.599). 

Karnkowski S. De primatu Senatorio. Posn., 
Vo1ral>. 

— Dc ratione eligcndornm regum Pol. Pnsn., 
b. dr. 

— Scntentia o odjeździe króla J. M(»ści do 
Szwecyi. b. dr. 

Karo Izaak. Komment. do penteteucliu (po 

h('1)rejsku) Krak. 
Kąntski Krzysz. Vita(> Archiepp. et Episc 

Ćracoviensium. Crac, Laz. 
Kołakowski St. Cathemerinon Xię8twa 

Słuckiego. Wilno, Mamonicz. 

— O prawdziwej szczęśliwości. Wilno, Mar- 
kowicz. 

Kom parsk i Jan. Scipicmis Campo Prodro- 

mus Letlii. Yilnae. 
Kon 8 ty tu cyc 1.593 r. Krak., Szarff. 
Konterfekt Jezuitów. (1593?) 
Koi)pelman. Omek halaha. Kraków. 
Koronka blog. p. Maryi. Krak., Laz. 
Kościoła S. k.atol. nauka. Pozn;iń. 
Krzewski A. Evodicon Sigm. III. Bruns- 

bergae. 1593. — 1594. dS Krzuski Joanu. Yindiciae ąuibus Guil. Phi- 

laletae responsio ad Miiiistromachiam Stji- 

nis. Roscii vimlicatur. Dodic. Syientoslao 

Orzelski. b. m. i dr. 
La tern a M. Concio ob. Acta syn. leop. 
Luter M. Katechizm mały. Królew., Oster- 

berger. 
Katechizm większy tłum: Hier. Małecki. 

Krułewiec, Osterberc^er. 
Makowski Sob. Oratio de sacerd. digaitate. 

Viłn., b. dr. 
Mcgiser Hier. Yerdołm. des Yaterunsers. 

Frankfurt. 
Mcletius. O christianskom blagoczcstii. 

Lwów, dr. bracka. 
Mikołajewski Diin. Responsio ad Mini- 

stroraocłiiara ob. Krzuslci Jan. 
M o d ł i t w a nabożna. Toruń, obacz Gcsncr K. 
Morgenstern Bęn. Predigt von der Aufer- 

stełiung. Thoru. 
Nova turcica, polonica, dantiscana. 
Paprocki B. Zrcadło sławneho Markrab. 

Moraws. Ołomuniec, Milichtłiałer Dziedzice. 
Par en tał ia in ob. Georg. Chodkiewicz. 

Yilnae, S. J. 
Pius V. Institutio cłmstiana. Samoscii, Len- 

scius. 
P 1 i 8 c i u s Andr. Sermo synodicus. Posnaniae. 
Plutarh. Annibał Kartag. i Scypio (tł. Jere- 
mi Wojuowski). Dedyk. Jacob. Putfic. Mi- 
kołajowi Jazłowieckiemu. Lwów, Bernath. 

b. w. r. 
Powodowski ob. Agenda. 
Psałtir. Wiłno, Mamonicze. 
Przeworszczyk Jan- Kazania. 
Radeke Mat. Antwor. de Gemeine ob. 

Schlictitiug. 
— Ursachen wessb. s. R. v. Danzig aufgem. 

Rjikow. 
Radziwiłł G. Epistoła pastorałis. 
Rak wic Joan. Alco sive in obitum Alb. 

Radziwił. Wilno, S. J. 
Respons na książki jednego Kał\vinisty. 

Pozn., Wołrab., obacz : Jungius. 
Ribadaneira. Żywot s. Ign. Lojołi tt. Szaf- 

farzyński. Krak., Siben. 
Rogalski Ben. In primo Ad. Sendivogii a 

Czarnków adventu. Posn. vidua Yolrab. 

(1594). 
Romer Adam. De informando oratore libri 

III, ded. Stan. Krasiński. Crac, b. dr. 
Rybiński Jan. Gęśli różnobarwnych księga I. 

ded. Stan. Sierako'wskiemu. Wiersz. Er. Glicz- 

nera. Toruń, Kotenius. 
Schlichting Wolf. Antw. der Gem. v. Schmi- 

gel Sig. V. Schlichting. Raków.? 
Schober M. H. Naeniae de obitu Cath. Pe- 

zeliae. Torunii. 
Schoneus. Odae funebres St. Socołovii. Grac, 

(ob. r. 1595). 
Schulz Nic. Apołogia Nic. Schulzii contra 

calumnias Mich. Friedewaldi. Magdeb. (ob. 

r. 1579). Friedewald). 
Sendivoius a Czarnków ob. Gratułationes, 
Seneca. Rzecz o dobrodź. przekl. Ł. Gór- 
nicki. Krak., Łaz. Sierakowski Łuk. Epiced. in obitum A. 

Opaliński. Posn., Yolrab. 
Socinus Faust. Refutacya książek X. Jak. 

Wujka tł. Stoińsk P. młodszy. Raków. 
S m a i c i u s. Walirłiaftige Erklaeruug von J. 

Chr. Gottłieit auf Gnmd der heil. Schrift. 

Raków, b. w. r. 

— Ursachen warumb sich Math. Radeke, sich 
andere Ort begeben hat. Rackow. 

Statoriusz Piotr. Disputacya lubelska z ks. 
Andr. Radzimińskim Jes. b. m. Rodecki. 

— Refutacya J. Wujka (Ed. 2) ob. Socinus. 
Syn o tl u s dioccesana Gnesnensis a. 1593 (i list 

paster. Stan. Karnkows.). Posn., Yolrab. 
Synod us dioec. Plocensis celebrata praesid. 

Alb. Baranowski. Crac, Petric. (1597). 
Szymonowie z Szymon. Joel propheta ad 

Ciem. Yin. Crac, Laz. 

— Sliub opisani) przez — na fescie Adama 
Hier. Sieniawskiego. Lwów, Mac. Beniat. 

Tenatiusz Jan. Kalend, świąt rocznych. 
Krak., Kobylińslci. (1592). obacz Judicium. 

Testamentu nowego Cz. I i II (socyniańs. 
wyd. Zenowicza) Wilno (?) (1585). (obacz 
r. 1592). 

Testament nowy (Wujka). Kraków, Piotrk. 

Threnodiae in ob. principia Alb. Radzi- 
wiłł. Yiln., S. J. 

— in exequiis Alberti Zajączkowski. Posn., 
Yolrab. 

T i d i c a e u s Fr. In Jatromastigas de usu et 

abusu medic. libellus. Toruń. Cotenius. 
Yida Elias. Reschit Chochmach (hebrejs). 

Crakov. 
Yidaviensis Yal. Laur. Gener. controv. de 

indulgent. Crac, Laz. (1691). 
Yolanus A. Judicium de libello St. Rescii 

(Ministrom.). Wilno. 
Wacławowicz Joa. Disput. phil. de elem. 

Ingolst., Wolfg. 
Wujek J. Ewangelie i epistoły. Krak. ob. 

Testament. 
Wysocki Sz. Kazanie nap. X. Szym. Olel- 

kow. Wilno, S. J. (Kraków) 
Zbylitowski A. Lamenty na pogrzeb Elż- 
biety Ligęzianki z Bobrlca. Krak., Łaz. 
Zeitungen Zwo warliafte newe. Die erste 

von aufruhr zu Danzig. In Ankunft kon. 

Sigismund in Polen. Wien, L. Raffinger. 
Zeitung Warhaiftige und fróhliche Neuwe. 

Wie ein Megdlein von 18 Jahr zu Danzig. 

spazieren gengen. Prag. 
Żydowski Math. Libelli p8eudoevang cou- 

tra Ministromachiam. Posn., b. dr. 

1.51)4. 

Academiae Samos cianae intimatio c. Her- 

mani carmine. Riga, Molinus. 
Aceolti Hier. Yita di S. Hiacinto. Roma, 

b. dr. 
Acta coronationis Sig. HI. Stockłiolm. 

— ob. Synodus. 

Alexander ab Alexandro. Genialium dłe- 
rum libri YI, edd. Colerus, ded. Yences. 
et Raphaelo Lesciniis. Frankoforti. 96 1594. Arnoldns. Oratio pro Univ. Paris. contra 
Jesiiit, niissji ad Sonatum Yilnenseiu. Lngd. 
Batav., rretsiua. (1595). 

A u-,' ust i II 11 a Aur. Do graininatica, odd. J. 
Ursinus. Samoscii, Loski. (1583). 

Basilius. De moribua orat. , cd. Iloviu8 
(i 15(54. 1598). 

— Knilia yze wo awiatych otca naszcho 
Wasyla. Ostro^j^, dr. X. Ostroys. 

Beccaria. Ordinat. pro rot". provin. polon. 

Crac, Potrio. 
Bi 1)1 i a. Nowy tcstjiuaent z ;?iopkic;?o (socy- 

niauski, ('zo(.'howicza). IJaków, Rodocki. 
Blancus Ciuilolmus. llyacinthus 8ivc dc beat. 

llyacintlio Polono. Paris, Morelli. 

— Toż Iloinao, Domin. Basa. 

Bractwo Św. Anny w Krakowie. Krak., 
Lazar. 

Calepinus Ambr. Dictionar. 10 linpuarum. 
Dictionibus nunc primo ot polonicao, Ilun- 
garicae adjectye suiit. b. w. m. (15t)(J. 1598). 

Carmina honori Mar. Codici Polon. Basilea. 
Chroń i ca oder Handbiichlein. Gedani, 

Rhodius. 
Chrzjistowski An. Bellura jcsuiticum sive 

205 contradic. Basil., "yaldkirch. 

— Obrona szaf. wlecz, pausk. Wilno, Mar- 
kowicz. 

— Praxłs de caeremoiiiis. Basil., Yaldkirch. 

— Duo libelli de opificio missae. Basileae 
ded. Nic. Narus8evicio. 

Chytraeus N. Itinerum dcliciae. Herbom, 

(1599). 
Clementis VIII. Relatio de Henrico et Si- 

g^smuudo Poloniae. 
Confcssia augustiańska 1538 p. E. Gliczue- 

ra. Królew., Osterberf^er. obacz Gliczncr. 
Cureus J. Riitcln H. Miiller L. Peccustein L. 

Jezt erst gedruckt Rerum silesiacarum chro- 

nica, darin Besclireibung Polon, Lietl. Lit- 

thaucn, Eisleben, Grosse. (1591?) 
Czechowicz M. Plastr na wyd. N. Test. 

Wujka. Raków, Siebcneych. 

— Testament nowy (przekład), ob. Biblia. 

Dabrovius J. et Praetoriua. In dłscess. 

Ven. Lcszczyiiski. Hoidclb. 
D a V i d. Psałterz tł. X. Wujka. Krak., Piotrków. 
Dąbrowski X. Sz. Wiersze rymowne o 

prześciu Tat. do Węgier. Krak. 
Debołecki Audizćj. Otucha na pogany ob. 

Otucha. 
Dębowski A. Sąd o zbroję Achillowe (0- 

widyusza) dedyk. Olbrycht. Łaskiemu. I^ak., 

Wierzbięta b. w. r. 
Donatus. Grammatica, edd. Joan. Ursinus. 

Zamość, Leski. 

E logia iu exequiis Alb. Radziwiłł. Wilno, 
a. J. 

Epithalamia in nuptias Georg. Chodkie- 
wicz ot Sopli. Radziwiliae. edit. Seb. Ma- 
kowski. Yilnao, Acad. 

Erzchlung etlicher Sachen so sich bei der 
KrOnuug Sigismundi, Konigs. in Schweden 
yerlaufen. Prag. Eucholcius .lacob. Oratio in oxoqniis Ad. 

Kownacki, dod. Lud. Weichor Yalentino 

Kownacki. Wilno, S. J. 
Fal co Mich. Sontontia dc salufiłora ascon- 

siono .fosu Chris, ad Georg. Amandura. 

Toriui, Cotenius. 
Fidlorus Fel. Gratul. Sigis. IIL 
Friedensyertrag Sigis. UL. mit C. v. 

Schwod. 1). dr. 
Frisius (^.asp. Orationos dc scholis ob. Ora- 

tiones. 
(rhisi ("ybo In. Vita di S. Giacinto. Vero- 

na, Discepolo. 
Glicznor E. Konfossya wiary Augustyańsk. 

Gdańsk. Rliodo. obacz Coiifossia. 
G o 1 i n i u 8 B. Academica. Crac. ob. Palinodia. 
Górnicki L. Ortografia, ob. Januizowski. 
Gorzowski Nic. Gamolia in Stan. Goliński 

et Cath. Gorzowska. Frankofurti. 
Granada L. ŹCwierciadło czlow. chrz<*śó. tł. 

St. Warszewicki wyd. Sz. Wysocki, Wilno. 

(1577. 158.5. 1.598). 
Grutyuski Jod. Scopus philosoph. Patarii. 

H e n n i n g. Liefflaend. Churl. Chronik 1554 — 

1590. Leipzig, b. d. 
Hilchon Daw. Oratio de magistratus in edu- 

candis libcris oflicio. Riga. 

— Acadomiae Zainoscianae intiraatio. Rigae, 
Mollinu3. 

Jan son i us D. M. Mercurius gallobelgicus 
(in Polonia). Colon. 

Januszowski. Nowy karakter polski i Or- 
tografia polska Jana Kochanowskiego i Łu- 
kasza Górnickiego, dedyk. Iliao. Młodziejows. 
i Mik. Korycińskionm. Krak., Łazarz. 

Jasmaiiicki. Thoses physicae de gener. et 
intcritu. llcidelbcig, Smesmann. 

In primo Adami Sendivoi adventu, a Soc. 
J. Posn., Yolrab. (ob. r. 1593. Rogaski.) 

Isioria Mik. (Marcin Łaszcz, czy Mikołaj 
Łaski?). Judicium o kouterfecie Jezuitów, 
z Ecpiesa łacińskiego. Wilno, Laucicius. 

Jurgiewicz An. Belliim ąuinti Evang. 
Viln. Chris. Yolbram. 

Kalkstein Jan. Postilla. Zbiór kazań z ró- 
żnych autorów. Toruń (?), Kotenius. 

Kmita J. Ach. Trymachia J. Szcmeta. Crac., 
Lazjir. obacz Tlircni. 

Kniga iże wo swiatych. ob. Basilius. 

Kochanowski Jan. Ortografia polska ob. 
Januszowski. 

Latoś J. Prognosticon de regnorum muta- 
tionibus. Crac, 

Lescinius Yenccs. Disputatio de yirtutibus 
ex Aristotolis ethicorum libris. Argentor., 
A. Bertram. 

— Epithal. ad Sendivogium comitem ab Ostro- 
róg. Argortor., Bortrani. 

— 1 łieses dc dolinitione et diyisionc philos. 
Argentor., Bortramus. 

Licinius Jan. Disp. Nowogród, cum M. 

Smiglecio. 
Lirycyusz Ilipol. Wzory cnót albo żywot 

ś. Franciszka, dedyk. Mik. Radziwiłłowi. 

Krak., b. dr. 1594 St Loechius And. Epital. in nuptias Joannis 
Dangielovicz (Daniłowicz). Crac, Sieben. 

— Distichon Nob. Frid. Łukomski et Bar- 
barae Wężyk. Crac, Laz. 

— Trophaeum pacis in reditum Sigis. III. 
Crac, Lazar. 

Lu bo mli u 8 Severłnus Cracov. De vita S. 
Hyacinthi ob. Severinus. 

Łaszcz Mar. Okulary na z wierć, nabożeń- 
stwa. Wilno, Wolbromczyk. obacz Issiora. 
Tumowski. 

Montalicino Aug. Summario delia vita di 
S. Giacintho. Roma, b. d. Luigi Zannetti. 

— Sumraarium vitae S. Hiacinthi. Bergomi. 
Mylius Arnold. Principum et Regum P. 

imagines Colon., Kempensis (dwa przebicia). 

Naborowski Dan. De yenenis theoremata 
ded. Naruszewiciis. Basil., Gemuscius. 

NalduB. De laudibus Augustae bibliothecae. 
Toruni. 

Niemojewski Jan. Contra excerptum ex 
disput. F. Socini de Servatore J. Christo. 
Raków, Sternacki. 

Nic roni Jul. S. J. Orat. in laudem s. Hya- 
cinthi. Romae, Zanetti. 

Ogródeczek rajski (Arndta?) (z figurami). 

Kraków. 
O rat i o germanica Eąuitis adv. Jesuitas. Bez 

m. dr. 
Orationes in argentinensi Academia. (Audr. 

Lipski. Nic. Latalski. Fel. Zgłobicki. Joan. 

Chlebowicz. Christ. Drohojowski. Abr. Sba- 

ski. Yencesl. de Leszno et Gołuchów. Raph. 

Leszczyński. Seb. Broniewski. Joan. Wil- 

kowski). Argentinae. 

— in gymn. thorunensi (et orationes G. Fri- 
sii M. Nizolii). B. w. m. (1596). 

Orzechowski St. Turcicae duae, edd. S. 

Niegoszewski, Rom., haer. Lilioti. 
Ostrowski Stan. Refutatio exam. Fausti 

Socini. Posn., Volrab. 
Otucha ua pogany potentatom chrzęść., przez 

J. S. (liwski??). Krak., b. dr. 

P a 1 i n o d i a sive Revocatio Academ. Crac, 

Lazar. Ob. Goliński. 
Paprocki. Napomenuti proti pohanum. Lito- 

myśl, b. d. 
Partheniae Sodalit. in Acad. viln. in exeq. 

Laz. Czamobylski. Vilno, S. J. 
Peregrinus Laelius. Oratio ad Ciem. YUI. 

cum Stanisl. Miński obedientiam praestaret. 

Romae, Liliotti. 
Philaletes E. P. (Pielgrzymowski Eliasz?) 

Dyalog szlachcica litewskiego z księdzem 

moskiewskim, dedyk. J. Hlebowiczowi. Wil- 
no, Markowicz. 
Pinelli Luc Med. praec. mysi. Vitae Domini. 

Crac, Sieben. 
Pliscius Andr. Senno synodicus. Posn., 

Volrab. 
Poklatecki St. Snów dobrych obrona. 

Krak., Siebeneych. 
Posseyinus A. Capita cmibus Graeci a lati- 

nis disseneerunt. Posn., Wolrab. 
Postilla, obacz: Ralkstein. Powodowski H. Werytikacya dysp. wtóri^j 
Szmigelskićj przeciw wydaniu Różnoboża- 
nów. (Ob. r. 1590 Osterod). Pozn., b. dr. 

Praetorius, ob. Dabrovius. 

Prakoviu8. Artes et imposturae novo-evan- 
gel. Posn., Volrab. 

Rakwic J. Elegia in exequiis anniversariis 
Alb. Radziwiłł. Vllno, S. J. 

— Ode dicolos distrophos. 

Reguła i żywot braci św. Franciszka. Krak., 

Łazarz. 
Rej Mik. Postilla polska. Wilno, Karcan. 
Rescius Stan. Epistolarum liber 1. Neapoli, 

Salvianus. 

— Piarum medit. Progimnasmat. Neap., Sal- 
vianus. 

Rozmyślania męki P. Jezusa. Krak., Łaz. 
RudingerM. Lusus anagram, in honor. Daw. 

Hilchenii. Francoforti. 
Rwaczowsky. Neue tiirkische Chronik. 
Rychlicki A. Divus Paulus et Judas Iscar. 

Yirceb., Aąuens. 
Sarnicki. Statuta i metrica. Krak., Łaz. 
Schober M. Paralipomena. Thorunii. 
Seraphicae in D. Francisci vitam, dedic. 

Georgio Mniszech. Crac. 
Severiuus Lubomlius. De vita et mirac 

D. Hiacinthi. Romae, Gabian. 
Skarb duszny, chrzęść, ćwicz. Krak., Piotrk. 
Śmiglecki M. Opisanie disputaciej nowo- 

grodzkićj. Wilno, Zajączkowski. 
S o c i n u s Faustus. De J. Christi Servat.. 

Raków, Rodecius. 

— Ref. libelli, quem Jac. Yujecus etc. B. m. dr. 
Sokołowski. Józef sprawiedliwy, tł. J. Bogu- 
sławski (1596). 

Statuta dioeces. pro dioec. Yarmien., ed. 

Treter Th. 
Stella Jul. Caes. Carmen in s. Hyacinth. 
. Romae, Gabiano. 
Świniarski Ad. Teoria Calendar. Wirce- 

burg, Fleischmann. 
Symbolatria: catholicum, calvinianum, luthe- 

ranum. Yilnae. 
Synodus dioec. Leopol. Crac, Petric. 
S z e m e t Jan. Trimachia. Krak., b. w. dr. Ob. 

Kmita J. A. 
Tarnowski Jan. De bello cum Turcis. 

Wirzburg, Fleischm. 
Terentius. Wyjątki przekładu Waleni z 

Kent. Kraków. 
Testament nowy (ks. J. Wujka). Krak., 

Piotrk. 

— Toż. Poznań. 

— nowy z greckiego. Ob. Biblia. 
Theopil Szym., ob. Tumowski. 

Threni in obitu Laz. Philonis Kmitae. Wil- 
no, S. J. 

Trophaeum pacis in reditum Sigismundi in. 
Ob. Loechius. 

Tumowski Teof. Sz. Zwierciadło nab. chrze- 
ściańsk. w Polsce od przystania Polski na 
wiarę. Wilno, Markowicz. 

— Obrona consens. sendomirskiego. 
Twardowski J. Esamen fidei Sectariorura. 

WUno, S. J. 

1? w 1594. — 1595. Tworzydło Mar. f Łaszcz). Okulary na zwier- 
ciadło naboź. cnrześć. w Polsce. Wilno, 
Wolbramezyk (1597). 

— Wieczerza evangielicka w obronie szaf. 
weczeray Ministrów wypisana i Odpowiedź 
na contradictie Chrząstowskicgo. Wilno, 
Łęczycki. 

Tyzenhauz G. Livoniae provin. ruinae. 
Riffa. 

Volkmar N. Dictionariuni quadrilingaic lat., 
gerra., graec, pol.. Gedani. 

— Compendium linguae polonicae. Gedani. 

— Colloąuia puerilia lat. genu. Joach. Came- 
rarii et J. L. Vivi8, adjecta interprot. polo- 
nica. Dantisci, Rhodus. 

Warecki Malch. Bractwo Imienia bożego 
w Wilnie postanów. Wilno, Wolbramezyk. 

Warszewicki. Ad Sigism. III. R.Pol, ora- 
tio. Stokholm. 

— Paneg. Stokholm. 

Wasilia Wielihaho knig 4. Ob. Basilius. 
WereszczyuskiJ. Publika. Krak., A. Piotr- 
kowczyk. 

— Pobudka na Jego Ces. Miłość Ces. cłirzcść. 
Króla pol. etc. Krak., Piotrk. 

W i 1 k o w 8 k i Kasper. Desiderosus (z łiiszp.). 

Krak., A. Piotrk. 
Wirgiliusz. Eneida, tł. Kochanowsluego. 

Krak., Łaz. 
Witosławski Mich. Lutnia na wesele J. 

Chodkiewicza. Wilno, S. J. 
W uJ e k , obacz : Testament. 
Wy dzyerzew sky Luc. Polon. De anima. 

Zajączkowski W. Opisanie dysputy nowo- 
grodzkiej. Wilno. 

Zamojski J. De trans. Tartar. per Poccutiam. 
Epistoła ad C. Cynthium. Crac, Laz. (1596). 

Z b y t u i e w i c z Adam. Hasło albo Chorągiew 
I ducho^ma chrzęść. Krak., J. Siebeneych. 

Zwierciadło cs^łow., pb. C^ranada. 

Abrahamowicz Jan. Zdanie o I^upczy z.boża. 

Angelus, ob. Engel. 

Anzelm J. Chorografia. Wilno, Karcan. Ob. 

Rymsza. 
Apokrisis (Broński, Smotrycki). B- w. m. 
Arnoldus An. Oratio contra Jeąuit. missa 

ad pop. yilnensem. Lugduni, Elzevir. (1594). 
Artomiusz Krzesichlel) Piotr. Sermon, to 

jest Kazanie. Toruń, And. Cotenius. 
Bello (de) sociali turcico. Per orationes: J. 

Kostltz. Benkendorf, Reusner. Crac, Laz. 
Benkendorf Jan. De bello soc. turcico ad 

Sig. m. Gedani. 
Beschreibung Gcschichten. Cołln. 
Bielawski Tomasz. Myśliwiec. Krak. 
Bielski M. Seym niewieści p. J. B. wyd. 

Krak., Sieben. 
Boter Jan. Relazioni uniyers. (Opis morza, 

dedyk. St. Kostce). Yenezia. 
Broniowski. Tartariac descriptio. Colon., 

Mył. 
B r u 8 8 i u 8. De bello adv. Turcas . CraCj Ł az- Buloris Levin. ConsiliumSigismundoIII. Cra- 
coYJae in comitiis recons e-\hibitum. Roeto- 

C a 1 a g i u 8 A. Synonyma ktina, ac asser. phca- 

ees polonicae (dedic. Tomicki). Yratisl., Bau- 

mann. 
Chajjm Ifl. B. (po hebrajsku). Krakau. 
C h a r V i n i u s. De ^rammaticis. 
Chryzostom, knyha otca naszego Chr. 

Ostróg, X. 08trog. 
Cicero. O starości, th Budny, l^ilno, Kłr- 

can (1593). 
Coletus. Betbiichl. w. d. Turken. Gedani. 
Constit. terrarum Prussiae. 
Dauksza Mik. Katechismus arba mg^łąs. 

Wilno. 

— Trampas budas. Wilno. 
Dąbrowski X. Sz. Żałosne opisanie wie- 
ków ostat. Krak., Kobyliński. 

Dąbrowski Georg. Funebris łaudatio in exe- 

quiis Joh. Barscii. Vilnae, Soc. J. 
Dełiberacya o społku y związku Kor. pols. 

z P. chrzęść, (z Hoz. i Kromera). Bez pa. 

(Dwa odbicia) (1590). 
Dilbaum Sam. Quadri partita historia anno 

1484. Historien in llungem, Turggen, Polłn., 

Augspurg. 
Długosz. Historia von dem heil. Stanislao 

durch B. Laułjicłi. Gnitz, Widmanstett. 
Dysydent odpowiada na Pismo: Rozmowa 

o Confoederaciey. Ob. Podpora. 
Dzierżanowski And. Maues Jazłoweciani, 

ded. Hicron. Jiizłowiecki. Crac, Siebeney. 

— Genethliacon Poloniae principie. Crac, Laz. 
Elijah misrachi. Crac. 

Engel Krz. Enchiridion de sensu rclig. Rus- 
siae. Gedani. 

E V a n h e 1 i e tolkowoje. Wilno, Mamouicz. 

F o r r o i. Generoso Domino Ńicolao Zokoli,* 
legato ad Sigism. Crac 

Franci Jacob. Der Historien Lietiliaber. Eela- 
tio quin(|ueiinalis 1590 — 5 in Toutscłiland, 
Polen, Wallaohey, Moldau, Podolia. Frank- 
furt am M., P. Brachfeld. 

Gesuałdus Phil. 04'ficiura ąuindecem gra- 
duum a Mart. Szyscovio introductum. 

Grabowski Piotr. Zdanie syna koronnego 
o piąciu rzeczach. B. m. 

— O Annatach. 

— Pospolite tuszenie. B. w. m. 
Grodziecki X. A. Ilist. kanon, św, Jacka. 

Krak., Kobyliński. 
II a p p Casp. Disput. theol. dę grątią ,^v. 

Diłing., Mayer. 
llennenbergerKasp. Dor Strome und Fliisee 

Nj^icn in d. preuss. Mąppen. .Conigeberg, 

Osterberger. 
Henning SaJ. Septei;iti;ionaliache Historien. 

Ambergae. 
Hermann Dan. Grątiąnnn ącljio ą^ Pęuip. 

Rigao. 
Hilchen D- Nomina regia inter Uttej*. ^isi- 

tata. Crac, Scłiarff. 
Hilcbos deos. Crac. 

Ilon ter J. Rudiui. coąmogr. Praga, Schum. 
Uungaria, ob. ^ąpira^uS' 1596. ^ Jan Złotousty. Kniha iże svo Swiatych. 

Ostróg. 
Januszewski Jan. Poselstwo, ob. Naprali. 
JdT^io Paril. Tiircki&che Krif^sordmin^. Ttem 

Erniahnnng- Bart. Georgiowncz. Frankftirt. 
Jewanhelyie, ob. Evanhelio. 
Józef. Historya Józefa syna Goryono^e^ó 

o wojnie żydowskićj. (Kozakówicz). WHno, 

Rarcań. 
Junga. Synopsis no vi Evang. Posn., Volrab. 
J'«fgiewicż. Belluin quinti Evang. Col., 

Faikenberg. 
Jnrowinsr A. Pogrzeb Mik. Paca. Krak., 

b. d. 
Kiernowski. EpitKalaińiinnf ńa wefi^le Piotra 

Rrbszyńskiego i Anny Sokoliński^j. Wilno, 

b, dr.' 
R 1 o n o W' i c z S. Flis. (Kraków) Stet-nacki 

(i 1598?). 
Kmita Achać. Spitanomegaranonfaehia. Krak., 

Szarff. 
Ko n Sty tu cye sejmu 159.5. Kral?., Łaz. (Dwa 

odbicia). 
K o s t i t z Joannes. De bello soc. Tui*c. CraC, 

Ldzar. 
Kozakówicz, obacz: Józef. 
Krakowczj^k Bernał. Jndicium na r. 1596. 

Ładzi liski Józef, ob. Rymsza. 
Latoś. Przestroga znacznego na świecie odmie- 
nienia, a to z znaków nieba. Krak., Sieben. 
Laudatio funebris JoaYi. Barscii. Yilno, S. J. 

(i 1596?). 
Lew Cortr. Eigentl. Bericht, waś in Franki*., 

Polćn, Tiircken zugetragen. Cólln. 
Li psi u 8 J. Politika pańskie, tł. Szczerbicfz. 

Krak., Łaz. 
Lipski And. De rebus gesfis" Sig. III. Rornae, 

ZaYiett. 
L i s c o V i t i u s Vinc.. Grac. Theses phys.. 

Argent., Bertr. 
L o e c h i u s. Epithalamium in nuptias Christ. 

Przyjemski. Grac, Sieben. 

Międzyboż And. Tren do Zofii Radziwił- 

lown^j. Wilrfo, JeziKiCl. 
Mołytwy powszodnyje. Wilno. 
Mora Dom. Praef mil. Poloc. Sitne Turcis 

bellum infer; Viln., S. J. 
Moskorzewaki Hier. Oratio contiti. ćalu- 

m*1anim depulsionem. 
Mii 11 er Laur. SeptentriónaKsche flistOri^n. 

Anffberg, Forster; 
MyiiUs: Beant\vortiiri^ <Ter IŚst. Sendfsi^hilft 

des Mylius auf die Ev. in Poleri. Wilde. 

— Christliche Sendbriefe an d. Eyabg. in LieflF- 
latid' etc. 

N a p r a g i Dymitr Nikol. Zakolius ef ' Mich. 
. Kelomessius. Posi^lstwo weg^crsk. posłów; 
prkeł. J. JanuśzoWski. Krak., Łaz; 

— Ilungariae periclitantis legatorum afl Sig. 
ITI; oiratio (hung. leg.). Grac, Lafe. 

— Toż. Dantisci, Rhodius; 

— Toż. Norimberg, LoCher. 
Nauntelius Rem. Rationale Jesuit. Ged., 

Gerard. 
Nowiny z Krakowa (?) a z Tokaye co se gii na dile mezi lidem krśst walecznym 
a fnrky tokolo 1505 r. 7,bołilo. Praga, Waldy. 
Obrona brestskago niskago soboru. (ObaiJŻ: 
1^97). 

— przeciw Processowi Confedetacyey. B. ^. 
m. i r. (około 1595). 

Oratio contr. Jesuit. ex Hasenmiilleri Historia. 

— qua continetur calumniatorum depulsio. 
Orationes X habitae in gymnaśio thoru- 

niensi 1594. Thorunii (1,594). 
Ostrogski Xże. Ob^^ieszczenije o preby- 

wanii. Ostróg. 
Paprocki. Gwałt na pogany. B. m. dr. 

— Toż, po czesku. B. m. d^-. 

— Próba cnót dobrych. Krak., Steraacki (i b. 
w. r.). 

Parę n tal i a in obitum Geore. Ghodkiewicz, 

edd. Lucas Krasnódomski. Wilno, S. J. 
Pavłovski X. S. Ad Sigism. ITT. oratio 

a. 1.593. Grac, Łaz. (Dwa odbicia). 
Per egryjiacy a opisania Ziemi św. 
P h i 1 e t a e r u s. Jaslis 8ive de morte N. Jaslo- 

vicii. (In: Dzierżanowski. Manes). 
PI iści lis Bazyli. Encomium Rigae. Lipsiae. 
Podpora Konfederacyey przeciw wierszom 

w Rozmowie ziemianina. B. m. dr. 
Poklatecki Stan. Pogrom czarnoksięstwa 

i alchem. fałsz. Krak., Sieben. 
Ponętowski Jan, obacz: Deliberacya. 
Posseyinus A. Moscovia et alia opera. In 

offic. Birkmannicji. 

— Toż. Coloniae, b. w. dr. 
Powodowski H. Propozycya z wyr. Pis. św. 

zebrana. Krak., Sieben. 
PribcAM) Vinc. Della origine degli Slavi. 

Yenezia, Aldus. 
Pi^oc^s Cónfederaćyey. Obacz: Skarga. 
Protisewicz Jan. Pat-animphus na wes. 

Skumina. Wilno, Karcan. 
Przeżegnanie odnowione króla nawar- 

skipgo. (Ob. Glemens Vin. r. 1.596). 
Psalm irića. Wilno: 
Radwan J. Epithalamium in nuptias Dóro- 

hostajski. S. 1. 
Relaciou del Sig. Batori. Sevilla. 
Respons na książki Kalwin, przeciw 

Pozn., Yolrab. 
R i V i u s Jan. Oratio de Joann. Zaraojsćii 

Aciademia. Riga, Mollinu^. 
Rogalius Tomas. Progu, na sześć lat. Krak., 

Kobył. 
Rozmo\i^a ziemianina z księdzem o konfe- 

d'cracyi. Ob. Podpora. 
Rozprawa przygody st'ate^ żołbierza. Bez 

w. m. 

— Toż. Kr^kót^, b. dr. 

Rożni atowski. Fu^iebtis oratio et thren. 
J. Barszcz. Wilno. (Porównaj rok 1590 
Dąbrowski). 

Różnica sekty luterowśj. B. dr. 

R u d i n g e r M. Lusiiś anagraniim. iii hbn. 
D. Hilchenii Reg. Maj. secr. Frankf 

Ru doi phi IL oratónim ad Sigism. III. ora- 
tio. Grac, Laz. 

Rymsza A. Ghbro^i-afia albo Topografia 
Zienłi ś#. Wilno. obr. 100 1595. - 1596. Schimoon falkut. Crac 
S eh ob Pr Huldrich. Do causis aiSBensionum 
ad Proc. Ropni pol. Toniń. 

— Paraonesis ad Ronatiim. Thnm (czy l.^Ofi?). 
Schonons A.. Natalia Yladis. filii Sigism. 

TTT. Crac, Laz.* 

— Nikospaean (de Stan. Sokołowski). Crac, 
Lazar. 

— Tres fiinebros in ob. S. Sokołowski. Crac, 
Laz. (Ob. r. 1.59.3). 

Scnltetus T. ITlysses, ded. Ven. Leszczyń- 
ski. Arprontorati, Bertram. 

Scverinu8 Lubomlins. O żywocie ś. Jacinkta, 
tł. A. Grodziccki. Krak.. Kobyliński. 

Skarg: a Piotr. Kaz. na Niedziele i Święta. 
Krak., Piotrk. 

— Proces Confodoracyoy dissidentr^w. B. w. m. 
Ś m i g: 1 e c k i M. O bóstwie przedwiecznym. 

Wilno, Soc. Jes. 

— O jednf^j widomej głowie kościoła. Wilno, 
S. j. 

Socinus Fanstus. Dispntatio inter Er. Jołian- 
nis. R.ików. 

— De .T. Christi inv. disput., typ. Rodecki. 

— De J. Christo Servatore. Basil. (1.594). 

— Defonsio dispntationis. B. dr. 

— Do imijsroniti filii Doi oxistentia. B. m. dr. 
Strasz Jan, ob. Tarnowski .Tan. 
Summa Jubil. Ciem. VIII. Crac, Laz. 
Symbolatria: catholioum, calviniannm, luthe- 

ranum. Vilnao, 1595. 
Szczerbie z Paweł. Politika pańskie, ob. 

Lipsius. 
Tarnowski J.. De bello cum juratissimis 

christianae fidei hostibus disput. sapient. 

Wiirzburg, Fleischm. 
^ U n i a albo Wykład przedniejszych artyku- 
łów ku zjednoczeniu Greków z Kościołem. 

Wilno, Mamonicz. 
Urzędowa (Z) Marcin. Herbarz polski, praez 

Firlowicza. Krak., Laz. 
W a r 8 z e w i c k i Krz.. Turcicae 14. Crac, 

Lazar. 

— De consiliariis et consiliarii off. Crac 

— Panog\Ticus Sigism. III. (na iirodz. Wł.ad. 
TV). Crac, Laz. (1.590). 

Woreszczyński J. Sposób osady nowego 
Kijowa. Krak., Piotrk. 

Wokabnlarz pol. i niem. sontencyj. Królew., 
Ostorb. 

Zbylitowski A. Na krzciny Władysł. kró- 
lewiczowi. Krak., .T.akób Sicbeneichor. 

Zebrowski Stef. Kąkol, który rozsiewa St. 
Zyzania w Cerkwiach ruskich w Wilnie. 
Wilno, b. dr. 

Zygmunt III. Uniwersał poborowy na sej- 
mie 1595. Krak., b. dr. 

1596. 

Absurda ob. Śmiglecki. 

Acta ot conclus. synodi gener. thoninen. 

Sprawy i uchwały Synodu tor. 1595. Tho- 

niń, Ćotenius. 
Agenda p. Powodovium. Crac, Laz. 
Agricola J. Bechai de ratione vitae. Lublini. Albertus z Wojny. Krak., Łaz. 

A m m u d e golah." Cracov. 

A zbuka. Wilno, typ. bratska. 

Ba oh i a ben Ascher. (Wykłady abeoadłowo 

po hobrajs.y Lublin. 
Bernat ob. Krakowa (Z). 
Białozor O. Epicedium na pogrzeb Doro- 

hostaJ8ki<''j. Wilno. 
B i r k o w 8 k i. Lachrymae in fiinere Annae 

Jag. Crac. Lazar. 
Borkowski Nic Disp. eth. de fortitud. 

Argontorati, Bertram. 
Borkowski Petrus. De beatudine. Argen- 

torati. 

— De temperantia. Argent. 

B r a h o Erie. Mandata Seren. Sigism. Suec. 

et Pol. Rog. 
Brant J. S. J. Kazanie przy pogrzebie Jerz. 

Chodkiewicza. Wilno, Gołda. 
Brus siu 8. Ad principes de bello adver. Tnr- 

cas. Crac, Laz. (1.595). 

— Toż. Gorlicii. 

Burnomissa Jerzy. O dobywaniu Agiy, list. 

B. m. dr. 
Bzowski. Trilogium b. Virg. p. sing. fest. 

Venet., Zaltorius. 
C ani sin s P. Capita doctrinae christianae- 

Posnaniao. 
Carolus Princeps. Responsum ad Dzyaliń- 

ski. Stockholmiac. 
Chronik v. Gedalja Ibu Jachja (po hebraj- 

sku). Krakau. 
Chroń i ca CSybenburgische). (Eeschreibnng 

Moldau, Walachei, Podolien]. Nlimberg, 

Heussler. 
Chytraeus D. Memor. event. a. 1595 et 

epist. ad Sig. HT. 
Ciranus Mathias. Assertiones de eiist. Dei. 

Posn. 

Ciem en 8 V1JI. Papież. Przeźeg. odnowione 

króla nawars. B. w. m. 
element. De negotio moldavico epistolae. 

Rostochii. 
Conclusiones salutarea in Clarom. p. P. 

00. S. P. Crac, Sieben. 
Consensus. Toruń, b. d. 
Credonzschroiben u. Instniction wegen 

des Herm Sigismundi und St.nndo Kftnigr. 

Polen, und Apologia des Siiderkr»pingi8chen 

Abscheidts. Stockhohn, Guttewitz. 
Cyryl św. Kazanie o Antychr. p. Ostrogsk. 

Cp. Stef. Zyzaniego). Wilno, b. d. (i Ostróg?) 

[Tekst poi. i białoniski]. 
Czasownik. Wilno. 
Czerski Mat. In ob. Nic. Pac Suec. Brest. 

Vilnae. 

Dominaeus Peregrin. ob. Peregrinus. 
Deliberacya o spółku korony polskiśj 

(i 1595). 
Drosser M. Sachs. Chroń, der itzige Handel 

mit Ung., Polon, Liffl. Wittemb. 
Dubraviu8 Janus. De piscinis, cum Aucta- 

rio Joach. Camerarii; dedic. Yences. Mon- 

kowski et Ant, Fuggero, Norimb., Paul Eaof- 

mann. 1596. 101 Działyńskł St.. Oratio nomine Senatus 
habita. Stockholm. 

Epitalamia nuptiarum Slmonis Bohemi cum 
Agn. Riill. Thoruni, Cołcnius. 

Eventu8 mem, anni 1595 ad Sig. III. B. m. 

Exorbitancye i naprawa koła posels. Ob, 
Karnkowski. 

Franci Jac. Relatio historica. Beschreibung 
aller bo in Poln, Behem, Moldaii, Podolia, 
zugetragen, 1795 bis Martius 1569, i Con- 
tiniiat. bis 1597. 

Gemma Kom. Wyobrażenie trojga dzieci 
(po r. 1596). Porównaj r. 1578. 

Glicner Er. Consensus sandomiriensis. Tho- 
run., A. Cotenius. (1586. 1592). 

Gors ci us F., ob. Lancicius Joann. 

Go sławski Ad. De veritate. Argent, Bertr. 

Gospodarstwo ol). Wicrzbięta. 

GozdiusDan. Disput. etłiica. Argent.. Mart. 

Grabowski. Polska niźna albo Osada pol- 
ska. B. w. ra. i dr. 

Gramatika słowenskaja. Obacz: Zyzani. 

Grochowski St. Żal pogrzebny Anny kró- 
lowej. 

Handlungen (Ungerische, Bohem., Pollni- 
sche). Niimberg, Heusler. (Briefc: Zamoj- 
ski, Sigismund, Bathory). 

Hasler. Paradoxus annorum. Vilnae, Sulzer. 

Herman Dam. De monstroso partu. Rigae, 

A. Mollinus. 

Hilchen Daw. Oratio ad Senat, rigensem. 

Rigae, Mollinus. 
Historia confoeder. ob. Pol. 
Hulsius Leo. Chronologia, in qua provinciae 

sequente pagina nominatae breviter descri- 

buntur (Austria, Bessarabia, Bomia, .... Podo 

lia, .... pars Russiae, .... Tartariae ....) Norim- 

bergae, 1596. 
Hyllensbergh Th. Thesium centuriae ad 

Joan. Tarło et Raf. Leszczyński. Argent., 

Bertram. ' 

Jaabel. Disp. de simplicii natura Dei. Lublini. 
.Tanuszowski Jan. Praeparationes ad bene 

commun. Crac, Laz. 
Jessod Haamunach. Lublini. 

— Or. Hahaum. Lublini. 

Instruetio exigendi thclonei novi finitimi. 

Crac, Laz. (1524. 1598). 
Karnkowski. Exorbitancye i napr. koła. 

B. m. dr. (Dwa przebicia). 

— Kazanie o dwojakim kościele. Krak., Łaz. 

Konstyt. 1596. Krak., Łazarz. , 

Kosmdpolski. Absurda ob. Śmiglecki M. 

Kraiński Krz. Katech. kość. apost. Krak. 

Krakowa (Z) Bernat. Obwieszczenie przy- 
padków złączenia dwu planet, dod. Stan. 
Kuczkowskiemu. Kruk., Kobyliński. 

— Rozsądek astrologów o komecie, ded. Leon. 
Sapieźe. B. m. i dr. 

Kurzenieccy Mar. i Jerzy. Żałoba na pogrze- 
bie Stef. Bielawskiego, dedyk. Prokopowi 
Bielawskiemu. Wilno, h. dr. 

Latoś Jan. Kometa r. 1596. Krak., Kobylin. 

— Strażnik opowiada przypadki rozmaite, złą- 
czenie Saturna i Marsa; ded. Mich. Zebrzy- 
dowskiemu, Krak., Kobylin. Lancicius Joan. Generoso Feliciano Jaro-. 

ski arunculo suo, Foelix Górski poemation 

J. Lancicii in landem dedicat. Crac. 
Leszczyński Rafał. Disp. eth. de beatu- 

dine. Argent., Bortramus. 
Lilia P. Actio IH. pro domo ad Praelatos 

et Canon. Eccles. Posnan. Posn., haer. Joan- 

nis Wolrab. 
Lipsius Justus. Epistoła qua Brentio reje- 

ctam a se doctrinam perscribit, edd. Niego- 

szcwski. Crac, Laz. 
Loechius A. Saeerdotium J. Sadecio. Crac, 

Lazar. 
Lubieniecki And. Odpow. na artykuły, 

które rozsiewa Johannes Petricius z Chom- 

ranic B. m. i dr. 
Malaspina German. Oratio o lidze, tł, Janu- 

szowski. Krak., Łaz. 

— Oratio dc foedere. Crac, Laz, 

— Toź. Romae. 

— Orazione al Re di Polonia nella regal, eon- 
gregatione. Yerona, Vergagno. 

Mandata Sigismundi Suec. et Pol. reg. ad 

Carohnn Suec prineip. 
M a n d i n a Benedictus. De foedere c Turcas. 

Nissao. 

— Toż. Crac, Lazar. 

— Toż. Coloniae, Hoberg. 

— Toż. Pragao, apud Venc. Marinum a Gemzie. 

— Oratio ad regem Senatumąue Polon. Dilin- 
gae, Mayer. 

Margarit. Ostróg. 

Mirowski Andr. Theoria ventorum. Wirz- 
bnrg, Fleischmann. 

— Theses de donat. inter vivos. Wirzburg, 
Fleischm. 

— Theses de justitia. Hcrbipoli, Fleischm. 
Molitwy powszednenije. Wilno. 
Mylius Jerzy. Przestroga albo Napomnienie 

listowne do ewangiel. aby dziatek do Jezu- 
itów nie posyłać. B. m. i r. 

— Sendbriefe an die Christen in Liffl., Polen, 
Preuss. Ihena, Riehtzenhan. 

Nauka ku czytaniu pisma słowieńs. Wilno, 
w druk. bratskićj. Obacz: Zyzani. 

Niegoszewski St. Epistoła c Fr. Brentium. 
Crac. 

Nowiny z Krakowa, Tokaye. Praga. 

Obrona Konfederacyey i Processu (przeciw 
P. Skardze). B. m. dr. 

Offtcia ob. Sokołowski. 

Pancratius Joan. Ode Andr. Moremburgo 
et Joanni R()tgero, ut feliciter in Poloniam 
comniigrent. Regiomonti, Osterberger. 

— Schodiasma Th. Roti. Dantisci, Rhodus. 
Paprocki. Pamatka Ccchum pobitym. Praga, 

Schimian. 

P e g a s Meletus. Ortodoxo.s christianos, dialog. 
Vilnae. 

Pcregrin Damian. Liga z Zawadą koła posel- 
skiego (ded. L. Sapieże). 

Plewy Stefanka Zyzaniey heretyka z cer- 
kMie ruskićj wyklętego. Wilno. 

Pociej Hipacy. Synopsis. Wilno. 

Pol Klemens. Historia confoeder. polonicae, 
Debrecini, 102 1596. - 1597. Pn89evinii8 A. Relazioni o siano C. di 

MoscoYia. Mantna. 
Praeparafioncs derotae oh. .Tanuszowski. 
Proces na konfodpracyę ob. Skarga. 
Przosfrnpa oh. Myh*np. 
Przo^pfrnanle na krrtl. Fr. króla nawar. 

oh. Olom. ^^II. 
Psałomnioa. "Wilno, drukar. hracka. 
Psałti r. Wilno. 
P s 7, p n i o a Jak. Plpwy Stefanka Zyzaniey 

hereh'ka. Oh. Plewy. 
R a e t e 1 H. Warhaftiohe Risłoricn. Oftrlitz 

a.591). 
Fautten.'łtranoh Wino. Warhafftiohe Newe 

Zeittnnjr aup Wildaw der Ranptstadf in Lit- 

tawen, einea Biirg^ers Pohn. Prepden, Bergen. 
Reszka. De athei.^mis et phalarismis evan. 

Neap., Caelin. 
Reusnerns M. Orationnm volnniina TV. CT. T. 

r. 1.59.'>). Lipsiae. 
Romanns Adrian. Ventornni nsiis, ded. N. 

Coryeinio. Wirceh., Fleiseliman. 
Pralinnns Aeeriol. (Sarmata"). Ad Tsid. Sani- 

hlasiuin fonsonłinnm. Pcnisii, P. Orlaudo. 
Sehalacheles hakkahatah. Cracoviae. 
Srheffel Ahr. Eraek Braha (hehr.V Krak., 

Izaak Prustitz. 
S e h V Ul a n Arha. Lnhlini. 
Scripta duo de causi.a et remediia diss. in 

rei. Chr. ad Proceres Reg-. Polon. R. m. dr. 
Seprcins Alb. De horis Canon, libell. Crao., 

b. dr. 
S i g i s m n n d n 8 oh. Mandata . 
Skarga Piotr. Synod brzeski (1.')97). 

— Proces na konfoderatia z poprawą. B. w. m. 
Służka Alexandor. Enicediuni na pogrzebie 
, Mich. Paca. Wilno, b. dr. 

Smiglecki M. Absurda Synodu toruńskiego. 
B. ni. dr. 

— O lichwie i Wyderkach. Krak., Lazar. 

— O lichwie i trzech przedniejszyeh kontrak- 
tach. Wilno. S. .T. 

— Zachariae Proph. pro J. Chr. div. testirn. 
Wilno, S. .1. 1 

Sniotrycki M. Treiion, to jest Kapłan wosto- 

cznoi cerkwi. 
Sokołowski. Officia propria patr. Poloniae. 

Crac., Laz. (l.'')99). 

— Sprawiedliwy Józef, przez ks. Bogusław- 
skiego przełożony (1.594). 

Spółce (O) panów przeciw Turkowi. B. m. 

Sturcius. De neprotio moldavico. Rostochii. 

Synod ł>rzeski ob. Skargra. 

Th ren i in obitum nobilis adol. Nic. Szyma- 
nowski; ded. a Stan. Tłowski Mathiae Kło- 
dziński. Wilno, Christ. Patro in off. S. J. 

Vi c tor i a (Newe syłłcnbiirfrische'). Zn Ende 
die polnischen und tartarischen Handlungen. 
Niimherg. Heussler. 

Vokabular mancher Sentenzen (polnisch 
und deutsch). Thorn (1580). 

Volan A. De vita beata dialogus. Wilno. 

Volkmar. Diction. trilingue tripart. Gdańsk, 
Rhode. 

Votum szlachcica polskiego Ojczyznę miłu- 
jącego. Krak., b. dr. Warszewicki Krz. De legatione. 

(Wierzhięta M.). Cospodarstwo dla mło- 
dych i nowotnych erospodarzy. B. m. dr. 
(1598) ; (tenże druk i ozdoby, co w Paproc- 
kiepro : Próba cnót. Nauka fil.). 

Wujek. Postilla catholicka mniejsza, edyc. 
4ta. Krak., A. Piotrk. (1579. 1580. 1582. 
l.')90V 

— Postilla katol. (wiek.V Krak., Piotrk. (i 1567. 
1.582. l.'>84). 

— Pieśni nabożne. 

Wyobrażenie prawdziwe dzieci oh. Gemma. 

Zachariae prophetae pro Christi div. testim. 

ob. Smigrlecki. 
Zamojski J. De transitu Tartarorum. Lip- 

siae (1.594). 
Zeitung zwo (Newe), wic zu Kttnigabere: 

der hr»8e Geist hinweggefiihrt. Danzig, .Jakoh 

Rhode. 
Zeittunge (Warhafftige), was zwischen Sie- 

benbiirgern und Gross.-Cantzler in Polen 

zugetragren hat. Hamburg. 
Zyzani (Tust.anowski) Laurenty. Azbuka sło- 

wensk.nja. Wilno, BractM'o klaszt. 

— Gramatyka slowenskaja. Wilno, bez dr. 
(Mamon icz). 

— Obacz: Cyryl św. 

1597i 

Abraham tilius Kattani. Praecepta in mcmte 
Sinai, tran.slata por Phil. Ferd. Polonum. 
Cantabrig, 1.597, 4. 

Acta Synodi Vratislayiae. Niss.ae, Reinheckel. 

Alb. Ikkarim. Lublini. 

Alphes Sepher Rabb. Crac. 

Alyares. Instit. Grammat. Poznań (1.592). 

ArtomiuB P. Krzesichleb. Nomenclator rerum, 
linguis lat. germ. polon. explic. Thorunii. 

Bauhinus Cas. De corporis huni. partibu.s, 

(dedic. S. Ostroróg). Basileae (1.588). 
Benedykt św. Regnła ob. Klonowicz. 
Bernat z Krakowa. Kalendarz na r. 1.598. 

— Przestrog-a i dekret atrologski na r. 1.598. 
Kraków, Kobyliński. 

— Calend.ariom ^s ez montani. Nagry ."^zombat. 
Bielski J. Kronika polska. Kraków. Sie- 

beney. 
Bochnensis Andr. Belhira ob. T.uhelczyk. 
Borkowski P.. Disp. ethica de actionum 

princ. Argentorati. 
(Broński) Krzysztof Pliilalet. Apocrisis ob. 

Smotrzycki. 
Burnonłisa Jerzy. O dobywaniu Agru. Bez 

w. m. 
Bushereins A. Drogi trzy, tł. N. Namysło- 

yius. Wilno, Karcan. 

CalagiusAn. Synonyma. Vrati8l.. Baumann. 

Ceriola Fuhiusz. Rada pańska, tł. Jak. Gór- 
skiego. Krak.. Łazarz. 

Chwaliboski. Odpis na rycerstwo jezuickie. 
Poznań. 

Ciem en 8 VTII. Papa. Ad Polon, et Suec. 
regem Sigism. ITT. duae epistolae, duae Tar- 
tarorum Chami. 1597. 103 Czahrowski A. Threny i rzeczy rozmaite. 

Poznań, Volrab. 
Czaplic Marc. Theses. Norimb., Kaufmann. 
E k t h e s i 8 , albo Korotkoje sobranie spraw 

na synodi beresteńskom. B. m. dr. (Obacz: 

Skarga). 

— abo Krótkie zebranie spraw na synodie 
w Brześciu litews. Kraków, b. dr. 

Epithalamium in nupt. J. Gostomski. Crac. 
Filalet. Apokrisis ob. Broński. 
Gliczner Er. Chr. regum Pol. Thoruń, Cote- 
nius. 

— Kronika polska. 

Goraj s ki Ad. Epis. in causa mutand. relig. 
(około 1597). 

Górski X. Rada pańska ob. Ceriola. 

Gorzewski. Gamelia Stanislao Goliński. 

Gosławski. Castus Joseph ob. Szymonowicz. 

Grochowski Stan. Bellum theologicum ob. 
Lubelczyk. 

Grodzicki Stan. Ewanielik. B. w. r. (1597?). 

Grutinius. Melanchol. descriptio, ded. Nic. 
Christ. Radziwiłł et Fab. Birkowski. Car- 
men. Crac, Petric. 

Her burt. Statuta. Samoscii, Lenscius. 

Hilchen Daw. ob. Orationes. 

— Livouiae Supplic. in comitiis. Crac, Laz. 

— Toż. Rigae. 

H i 8 1 o r y a bardzo pocieszna. O zburzeniu 

miasta trojańskiego. Krak., Wierzb. 
Hurwitz Abr. (jb. Segenspriiche. Krakau 

(hebraj.). 
I g n a t i o n, Epistolai, per Fab. Birkowski. 

Zamość, Lenscius. 
Inpromotionem Joh. Math. Ostróg. Stetini. 
Instructio perbrevis super ritibus Graec. 

Romae, Capi. 
Jungę A. Synopsis evang. Posn. (1595). 
KarnkowskiS. Messyasz albo Kaz. o upadku 

rodzaju ludzk., dedyk. Zygm. III. Pozn., 

b. dl-. 
Kathay Franc de Lugas. Elogia versu et 

prosa in laudem Sigis. Bathorii. Olomucii. 

— Synchanna in vellus aureum Sigis. Bathori. 
Klonowicz. Pożar, upom. do gaszenia. Bez 

m. dr. 

— Reguła Św. Benedykta, dedyk. Józ. Were- 
szczyńskiemu. Krak., Piotrk. 

Koryciński A. Embl. VU. artes lib. decl. 
Ołom., Handel. 

Kronn-Wegweis. Riga, Nai-va, Wilna. Colln. 

Krzesichleb ob. Artomius. 

Latoś J. Zaćm. słonecznego na r. 1598 opi- 
sanie. 

— Przestroga. Bez w. m. i r. (Kraków). 
Lilia P. Or. ad Sig. HI. in reditu ex Suec. 

Posn., Volrab. 
L i V o n i a e supplicantis ad Reg. et Ordin. 

oratio. Ob. Hilchen. 
Lubelczyk. Bellum theol. adv. Turcas. 

Crac, Laz. (1545). 
Lubomlius Roxolanus Cracoviensis Seve- 

rinus. Theatr. concionat. Venet., Minima. 
Łaszcz Mar. Okulary, ^ed. 2ga. Krak., Łaz. 
Aladaleński Nicol. Oratio in nuptias Nic. 

Naru88ovicii et Cath. Radziviliae. Yilnae. Meditatio Psalmi 67 ad Card. Radziv.. 

Crac, Laz. 
M ł o d e c k i St. Odpusty nadane od Syxtusa V. 

B. m. i r. Kraków (na końcu r. 1598). 
Montanua Fr. Apologia pro S. J. Crac, 

Lazar. 
Morochowski. Obrona brestejs. rus. sobora. 

Wilno (1595). 
Musonius J. Prognosticon solis et lunae 

eclip. Krak., Kobylin. 
M y 1 i u 8 G. Sendbr. an Christ, in Liffl., Polen. 

Leipzig. (? Porówn. r.' 1596). 
Myrecius A. Euterpe siye Nuptiae Janus. 

Ostróg. Crac, Sieb. 
Namysłowski Licyniusz. Paraenesis do min. 

Ewangiel. Nowogródek. 
Nazwiska z Obj. św. Jana Ctirystusowi, 

zborom, naucz, służące. B. dr. 
Odpusty ob. Młodecki. 
01iva pacifica missa d. A. Gorajski. B. m. dr. 
01ivarius Razzalii. Rei. de canon. s. Jacinti. 

Roma, b. dr. 
Orationes tres (Nic. Eckii, Hilchen, Rivii). 

Rigae, Molinus. 
Ostrowski Jan. Epithal. Janussii Ostróg. 

et Cath. Lubomirska. Crac, Sieben. 
Paprocki. Nowa ki-atochwile. Dii I: Praga, 

Auna Szumanowa (1598. 1600). H: u D. 

Sedlaczańsk. HI: u Dziedz. Szumana. 
Passensis Jode. Comp. Thalmudis. Crac. 
Paterik. Ostróg. 
Paxillus Adam. O Lizydzie, komedya. Krak., 

Kobyliński. 
Philopatrłs ad Senatum et pop. lituanum. 

Miłośnik ojczyzny do Senatu i Rzpltój litews. 

(Autor Wojnowski J. czy Pielgrzymowski 

EL. Porównaj Wojnowski i Orzechowski 

r. 1588). Wilno, b. dr. 
Piskorzewski M. In m. Anuae Jag. funebr. 

laud. Crac, Laz. 
Pius V. lustitutio Christiana. Zamość, Łęski. 
PI autu 8 Potrójny, tł. Piotra Cieklińskiego. 

Zamość, Łęski. 
Pancratius Balt. Apophoreta Elis. Botger. 

Toruni, Cotenius. 
Powodowski H. Breyis instructio. Posn., 

Wolrab. (1577. 1586). 
Precationes aliąuot selectae. Crac, Petric. 
Protesowicz ( Protasowicz ) Jan Benedy- 

ktowicz. Jałmużnik ex operę Julii Fulci. 

Wilno, b. dr. 

— Konterfet człowieka starego, tudzież o sta- 
rości. B. m. dr. 

— Epicedium na śmierć Maruszy Wojnianki. 
Wilno, Karcan. 

Przestrogai obrona do objrwatelów korony, 

B. m. dr. 
Reguła O. Benedykta. Ob. Klonowicz. 
Reusner Jer. Ermanungen. Frankfurt (i 1698) 

(1547). 
Ri che o me Lud. Ob. Montanus. 
Sam bor ia Camillus. Assertiones ex morali 

et specul. theol., ded. Vlad. Bekesio. Crac, 

Petric. 
Severinus Frater Polonus. Theatrum sen 

Officina concionatorum. Yenet. 104 1597. — 1598. Severinu8 obacz: LubomliuB. 

Sisłowski Stan. Wanchocensis. De suffra- 

giis, quit)U8 spiritus deftiiiotonuu jiivantiir. 

Et Ćaruii-ii Ad. Wolski. Wircebiirjc, Fh-iscłi- 

maun. 
Skarga. Kazania na Niedziele. Krak.,- Piotrk. 

(i 1695). 

— Odpowiedź na książki o Synodzie brzeskim 
imieniem ludu starożytnej religii greckiej. 

— Synod brzeski y jego obrona. Krak., Andrz. 
Piotrk. 

Śmiglecki Mar. Absurda (obacz r. 159G. 

Synod). 
Smotrycki M. i Broński Krz. Filalet. Apo- 

krizis, abo Odpowied na kniszki o soboru 

brestins. (Przyp. J. Zamojskiemu). B. w. 

m. i r. 

— Apokrizis abo Odp. na xiążki o synodzie 
brzeskim. 

Solikowski Hier. Meditatio seu Explicatio 

psalmi LXVII. Crac, Szarff. 
Soszyński. Theses de lue pestifera. Basil., 

Waldk. 

— Oratio de natura aąuar. Basil., Waldk. 
Synod U8 dioec. plocensis, praesid. Al. Bara- 
nowski yed. 11.). Crac, And. Petric. 

Synod brzeski pod Mich. Rachozą (p. Śmi- 
gleckiego). Wilno (ł). 

— Toż. lvrakó\v. Porównaj Skarga. 
Szymonowicz Szym. Castus Jos., tł. Stan. 

(Josławski. Crac, Laz. 
T a ra n i c i u 8 And. Traktat albo Rozprawa 

ki-ótka na czas pamiątki Narodzenia J. Chr. 

Toruń, Cotcnius. 
T e c n o Joann. Beantwortunge des offeuen 

Sendbriełes (rr. Mylius (g. die Jesuiten). 

Bruuntrut., Schmitt. 

— Toż. Wilde (Wilno). 
Tirna J. Minhagim. Crac 

Tworzydło Mar. (Łaszcz). Okulary na zwier- 
ciadło nab. chrzęść, w Polsce. Krak., Łaz. 
(1594). 

Wacziawowicz J. Asscrtiones phil. de 
meteoris. Crac, Petric. 

— Pyroteoria (et elegia Erasmi Sixti). Crac, 
Piotrk. 

Warichius W. Katechizm wendyjski. Budy- 

azyn. 
Warszewicki. De consiliłuiis et consiliarli 

officio. Witteub. 

— Toż. Rostok, Reusner. 

— De concilio. De legatis. Accod. Hip. de 
Collibus. Cousilii^rius. (Hą końcu rok 1598). 
liostock. 

Wereszczyuski J. Votum ze strony podn. 
wojny. Woreszczyn. (1592. 1594). 

Woj no w 8 ki Jer.. Pliil(>i)atris ftd Sonat, 
lithuauum. Obacz Philopatris. , 

Wuchalius Jan Leopolita. Źywot Panny 
Mariey z łacińsk. przełożony, ded. Jadwi- 
dze Muiszkowcy. Kruk., Siebeu. 

Wujek J. Żywot J. Chrystusa. Krak., Sie- 
beneycher. 

Zafemba Joannes de Bnin Can. Strig. Ora- 
tio paneg. in august, consecrationem 111. et 
Ktiv. D. Juaunis Kutaasi. Olomutii, Zb^litowski And. Droga do Szwecyey. 
Krak., Siebeu. 

— Zwot szlachcica we wsi. Krak., h. dr. 
Żarnowca (Z) Grzegorz. Upomn. proste 

i krótkie. 

— Postilla albo Wykłady. Krak., Wierzbieta. 
^ (1580. 158l>). 

Zebrowski Szcz. Recepta na plastr Cze- 
chowicza. Krak., Laz. (1594). 

Zórawiński M. Praktyka prosta, pospol. 
człowiekowi bardzo potrzebna. Krak., St. 
Schartf. 

159H. 

A m p 1 i u 8 Joannes. Pauegyricua ad Jacobum 
Ostroróg. Lugduni. 

Autirchesis (przeciw Apokrisis). (Arka- 
diusz P.). 

Anzelm X. ob. Rymsza (Chorografia). 

Apokrisis (Smotrycki, Broński). Wilno. 
(1595. 1597). 

Artomiusz (Krzesichleb). Kancyouał. 
Toruń, Koteuius. 

Ansa Ćaroli Suderm. Priucipis adv. Sigis. 
III., edd. Sturtzius. Dantisci, Rhode. 

Barouius Caesar. llistor. relatio de Ruthe- 
noruni origine et couyersioue. Colon., Stein. 

— Vita b. Esaiae Bouerii. Roma. (? Porównaj 
1600). 

Bart Zach. De epidemia sive febri pestileu- 

tiali, ded. Adamo Seudivoio. Posu., Volrab. 
Bartłomiej o w icz Prokop. Cenzura o nomi- 

Uiicyi bisk. wileńskiego. Wilno. 
Basil i us Magnus. De moribus orat., edid. 

S. lloviu8. Franki'., Bassaos. 
Beckmau. Carmen de obitu Aunac Austr. 
B o t e r o J. Relazioni (dedic. Stan. Kostka 

Stomai). Brescia. 
B r u 8 s i u s. De Tartiiris diariuni. Frankf., 

Wechel. 
Bzovins Abr. Conciones IV. Venetii8. 

— De jurę status 8ive divino. Colon. 

— Sertum gloriae 8. Hiacinti. Venet., Zalte- 
ciu8. 

— Thesaurus laudum s. Deiparae 40 concio- 
nes. Venet., Soc Minima. 

Calepinus. Dictionarium 11 linguarum. Basi- 

leae, Honricpetrus. 
Capi tulą pokoju Henr. III. i Filip. II., 

tłóm. z w'łos. Jiin Bapt. Ceki podżupek. 

Krak., Łazarz. 
Carolides. Ad M. Scndivogium. B. w. m. 
Ca to. Distieha. Katonowo wiersze, p. Klono- 

wicza. Kraków (1570). 
Cieglerus (ieorg. Do incertitudine r. hum. 

Rigae, Mollinus. 
C i o p łi a n i Hercules. Scholla in Ovldium, 

ded. Paulo Uchański leg. Rom. Venetii8. 
Clypeus spirit., ed. 4t;i. Crac, Siełjen. Ob. 

Warszewicki lirz. 
Constit. in gen. Capitulis Ord. Canon. Custo- 

dum B. Sepul. Hier., eddid. And. Batorj'. 

Brunsb., Schóntels. 
Constytucie S.. Wal. Kor. War, Kralcj 

Łazarz. 1508. m Copey eines Schreib. des H. St. von Zam- 
ków und J. Zamojski an Herzog. Carl. 

Czasosłow. Ostróg. 

Dawid. Psałterz, tłórn. X. Rybińskiego Mac. 
B. d. 

— Tehillim. Kraków. 

E p i c 6 d i a in obitiim Andreae Opaliński. 

Posn., Yolrab. 
Evaugeliae et epistolae eccl. cath. Crac, 

Siebeneycb. 
Fabricius Tiiu. Elegia in natalem Christi. 

Ecgiomonti. 
Foedis jugalibiis L. Piotrowski cum Magd. 

Marcinowska (Unogler, Molier, Cimmennan, 

Czapliński). Yilnae. 
Fred z -Ford rag eracUan Sigismundus od 

Herr Carl. Stockbolm. 
Fridewalt J. Epithal. J. Trzciński. Crac, 

Petric. 
Frieden8vertrag zwischen Sigismunden 

der Schweden und Carln der Reiche Schwe- 

den. Stockholm, Andr. Guttervitz. i 

Geppelius Mar. Hymeneus Georgii Weder 

et JSophiae Graevii. Dantisci, Rhodus. 
GlicznerFr. Apellacya konfed. warsz. Kró- 

lew., Osterb. 
Górecki L. Historia de bello hungar. wala- 

chico. 
Górnicki h. Raczył. Krak., Łaz. 
Górski Sz. Chwała św. i błog. Polaków. 

Kraków. 
Granada L. Zwierciadło czł. chrzęść., tłóm. 

S. Warszewicki. Krak., Piotrk. (1577. 1585. 

15'Jł). 
Grochowski S. August Jagiełło. 

— Skarga snu nocnego. Warszawa. 

— Hymny kościelne. Krak., Sieben. (15I>0). 

— Rytmy o zacności M. P. Krak., Sieben. 
Grutinius And. Medicus dogmaticus, dedic. 

Leoui Sapicłuie. Et Carmeu Eras. Syxti. 

Crac, Piotrków. 
Heliodor. Aethiop. Hist. interpr. St. War- 
szewicki. Heidelberg (1556). 
Henning Sal. Tabułae geneal. famil. sar- 

matic. Bohemiae, Poloniae. 
Holzschuhcr Balt. Ode ad Job. D. Soli- 

kowski. Riga. 
Homer. Ob. Wolthazy. 
Honiger N. Hofhaltung d. tiirkischen Kay- 

sers. Georgewitz Barts. Tiirck. Tyrenney. 

Basel, Henric Petrus. 
H u r w i t z Abr. Comm. v. Jak. Hlescas (hebr.). 

Krakau. 
Institutiones litcratae. Thorunii. (1586. 

1587). 
Janidłoviu8 Jak. Bodzantincnsis. Disputa- 

tio (ded. Georg. Radziwiłł). Romae, Bern. 

Basa. 
Johannes Wohlgemut von Heilsberg (Ludo- 

vicus de Prussia). Trilogium animae. Norim- 

bergae. 
J u n i u 8 M. Orationes ex historicis. Partes 

HI. (Orat. Ad. Lasco, M. Cromer, J. D. 

Solikowski, Er. Ciołek, Chris. Warszewicki, 

St. Karnkowski). Argentorati. Kaczorowski. Histor. epitome passionis 

Alberti. 
Karnkowski Stan. Instrukcya na sejmiki 

elelvcyej deputackićj. B. ra dr. 
Katechizm polski ż litews., nakład Mclch. 

Pietkiewicza. Wilno, Wierzejski S. 

— 01). Sudrowiusz. 

Klcmfeldius Nic. Patliologia. Lugd., Plant. 
KI on o wic z. Flis. Krak., Stern. (1595). 
Kmita J. A. Zwierciadło rzeczp. polskićj 

na początku r. 1598. 
K nyży ca (listy Malecyusza patrj^ar. alex.). 

Ostróg. 
Kochanowski Jan. Krak., Łaz. 
Konstitucye (od 1550 — 1598). Krak., Łaz. 
K o r y c i ń s k i Krz. In felicem redit. Radziw. 

Crac, ?.,az. 
K r a i ń s k i K. Katechizm ap. z pieśń. Krak., 

b. dr. 
Krzycki Jan (Krzuski). Yindiciae ob. Vin- 

diciae. 
La ter na M. Harfa duchowna. Lwów. 

— Toż. Kraków, Piotrk. 

Latoś. Przestroga rozmaitj^ch przypad. na 
r. 1599. Kraków. Obacz: Żebrowski. 

— Nowa poprawa Kalendarza. 
Legationes Alexandr. et Ruthcn. ad Cłem. 

Vm. Ingolstadt. 
L e g e s et statuta congreg. beatae Yirginis. 

Crac, Petric. 
Licynius J. Catalysis albo Zkaza. 
Lilia P. Oratio ad J. Tarnowski ep. posn. 

Posn., Yolrab. 
Lubomirski Nicol.. Hymenacus Janus. 

Ostróg, et Cath. Lubomirska. Crac, Laz. 

— Technopaegion sacropoeticum. Crac, b. d. 

Łaski J. Purgatiou d. i. eiu Yeiaiitwortung. 

Heidelberg. 
Łaszowski Jan. Pieśń żywota pobożn. Krak. 

Ma la chwie j o wicz Wasyl. Obacz: Żar- 
nowca (z) G. 

Manutins Aid. Elegantiae. Wilno, S. J. 

Martinus. Prima par. decl. graecae ling. 
Dantisci. 

Mislanius J. Societas s. 

Mojecki X. Przecławs. 
cieństwa. Krak., Sieben. 

Mordechaj gadol. Crac. 

Morgenstern.^ Tractatus de ecclesia. Franc. 

Musar Seter hamusar. Crac. 

Niegoszewski St. Epithal. Januss. Ostróg. 

et Cath. Lubomirs. Crac, Laz. 
Niger Dan. CracoYiensis. Catcgoria antę 

disputationem de S. Euch. Sacramento. Roma, 

Zanctt. 
N i z o 1 i u s Mac. Oratio de vita, Schoberi. 

Thorunii. 
Olewiński Gabr. Bellum mysticum obacz: 

Yidayicnsis. 
Opys o raziiosty wostocznoj ccrkwy. Ostróg. 
O 8 1 e r o d Chr. Disput. wider Georg. Tradeln . 

Raków, Rodecki. 

— Compendium doctrinae christianae. Hol- 
landia. 

— Anuotata in aliqHOt locos. 

Xi Annae. Zamości. 
Żydo\\-8kie okru- 106 1698. Ostrowski Jan. Epithalaniion iii nuptiaa 
Sbig. Lanckorouski et Cath. Kumorowska. 
Crac. 
— De bcllo dialvsis aiirca. Crac, Piotrk. 
Ostrogski K. Otpia na list Ipatia (Pocieja). 

Ostróg'. 
Odpusty nadane od SjTCtnsa V. Kraków, 

Łazarz. 
Panegyricon Adami Gorajski de Goraj. 

Crac, b. dr. 
Panegyricns ad Joan. Ostroróg. Lugdun. 
Paradóxa dircrsis locis edit;i, dedic Nicol. 

Zebrzydowski. Crac, Laz. 
Paprocki B. Nowa kratochwilc. Dii II. Praga, 

Scdloanski (1.597). 
Paprocki. Diadocbos. Praga. 
Pod kanie Jonasa z Gregor. Klechą i roz- 
mowa trznadla z nietrzepielcm o ożenieniu. 
Krak., Łazarz. 
P o 1 i b i n 8 z i Liwiusz. Dwa bunty żołnierskie 

szkaradne, b. w. m. 
Polus Kłem. Ad Paulura apost. dc foro com- 

pet., dcd. Chris. Kadziw. Wilno, Sulcer. 
Powodowski H. Rythmy ob. Rythmy. 
Praetorius Martinus Syidnicensis. Poema- 

tum 1. V. Argcnt., KuflFer. 
P r i n 8 c de la villee dc Bodę en Hongrie. 
Le malheur. succcs dc Roi dc Polongne en 
Suede. Paris, Denys Duval. 
P r i V i c k i Georg. Epithalamiuin in celeb. 
nuptias gen. Zbignci Lanckoroński de Brze- 
zie et Cathar. Komorowska. Celebratiis Cra- 
coviae. 
Przestroga do Evangclik('»w, aby Nowo- 
krzczcńcowic na wiarę namawiać się nie 
dali. Wilno, b. dr. 
P s a 1 1 i r. Ostróg. • 

Q uad ran t i nus. Palinodiac Colon. (1571). 
Radziwiłł Bisk. krak. Agenda. 
Rap li ae I dc Leśno. Quaestiones politicae 
(dedic Nicol. Firlej). Argentorati, Ant. Ber- 
tram. 
R a s c h i u s Yalcnt. Inst. dialcct. liliri V. 

Regiom., Osterberger. 
ResciusStan. Epistoł, pars posterior. Neap., 

Carlinus. 
Reinelius Joan. Leich Predigt bey Besing- 
knuss Anna Konigin in Polen. Griitz, Wild- 
manstiitter. 
Retkiewicz M. Polski z litewskim kate- 
chizm. Wilno, Wierzejski. 
R e u s s n e r. Epistoł. Turcicaruni Lił»ri V. 
Frankf, Collitius. Lib. VI — XVI (1599 — 
_16(X)). 
Riccius J. Elegia. Regiomonti. 
Rot ta nu()va che ha dato ii Re di Polonia 

al principe dć Tartjiri. Firenze. 
Rozmowa Gregoryasa z Bartosem (około 

1598). 
Rym sza And. Chorografia i opisanie ziemi 

Św. (1595). 
Rythmy o Pannie Marycy, tł. Powodowski. 

Krak., Sieben. 
Sbornik. Ostróg. 

Siculus Math. Asscrt. metheorol. ad Andr. 
Bathoreum epis. Yarmieu. Brunsb., Sonfele. Sierakowski. Conclusiones. Crac. 
Skarga Piotr. Bractwo miłosierdzia. Kraków. 

— Żywoty Świętych. Krak., Piotrk. (1579. 
1585. 1592). 

Skora wiec Woic. Fausta gratul. Ilier. 
Chodkiewicz. Wilno, S. J. 

— Winszowanie Karołowój Chodkiew. Zofii 
z Mielca syna Hioron. Wilno, b. d. 

Słuckins Guił. Sacrorum gcntium descri- 

ptio. Tiguri. 
Sokołowski St. Opera omnia. Crac, Laz. 

— In evang. Matthaci notae. Crac, Laz. 
Sokół i liski Drucki. Conclusiones juridicae 

Romae, Mutius. 
S t u r t z i u s ob. Ansa. 
Sudrowiusz St. Nauka i utwierdzenie etc. 

Wilno, Karcan (i 1580). 

— Katechizm ałtio zebr. wiary krześciańs. 
Wilno, nakład J. Abrahamowicza, Karcan 
(16(10). 

Suslyga Laur. Reverendiss. in Christo Franc. 
Łącki gratul. Crac, Laz. 

— Tcchnicometria Domino Albino Clotnaeo. 
Crac, Alb. Koliyliński. 

Szyszkowski Martin. De obitu ser. Annae. 
Crac, Laz. 

Testament nowy, p. Czechowicza. Raków, 

Rodecki. 
Thescs 20 de Trinitate etc. propositae. Raco- 

viae (1568). 
Transactio inter Sigism. Poloniae reg. et 

Carolum principoni. Stockholmiae, Ant. Gut- 

terwitz. 
Typotius Jacob. Threnus Polon, (na zgon 

Anny). Halae, Greł)er. 
Tyrigctes Janus. Tcchnojtacgnion sacro 

poct. yenerab. Corp. Chr. tcsto consecr.. 

Crac, Laz. 

V i d a V i e n s i s Gabr. (Olewiński). Bellum 

mysticnwi sapientiac hujus saeculi c. div. 

sapientia. Posn., Vołrab. 
Yindiciae, quibus Guiłh. Phiłaletae ad Mini- 

stromacłiiam Rescii resp. yindicatur. Bez 

m. dr. 
Volan A. Panegyricus Nic. Christ. Radiwillo. 

Wilno, Sułzer. 

Warszowic ki Krz.. In mortem Phil. II. 
orat. Crac, Andr. Petric. (Lazar). 

— Paradoxa. Crac, Lazar. (1579 i 1588). 

— Clypeus splritualis edidit Crac, Sieben- 

eycher. (Czteiy wydania). 

— Dc optimo statu iiłtcrtatis. Crac, Laz. 

— In mortem Hcg. Annae. Crac, Laz. 

— De ambitionis vitio. Crac. (1588). Obacz: 
Granada. 

Wielopolski Ałex. Epicedium na pogrz. 
Zofii Gostoms. B. m. dr. 

— Theosyiielitus s. consil. Deorum de Georg. 
Radziwiłł. Crac, Sieben. 

Wierzbięta. Gosjjo-Jarstwo (? 1.596). 

Wolt liazy. Hi])othczi8 iłłiadi ksiąg Home- 
rowych, ded. Hier. Jazłowieckiemu. Lwów, 
Bernath. 

Z a i d I i c z i u s Daniel Cracoyiens. Polonus. 
Hercyjiia idyllia virtuti et eruditione, Coq- 1598. - 1599. 
rado Erphordiensi Tnringo dcdicata. Olo- 

muncii, naer. Milchtaleri. 
Zamojski Th.. Inclyto filio J. Zamoyski 

academia crac. ąuadrimo puello mncmosy- 

non. B. w. m. i r. 
Zbiór delu-etów tryh. lubelskiego przeciw 

Żydom. 
Z o D e 1 1 i u 8 Chr. Differentiae juris civ. et 

8axon. Lipsiae. 
Zwierciadło Rzpl. polskii^j. B. m. dr. 
Żarnowski Orz.eg-orz. Clypóus a tarcz ducho- 
wna z słów Ap. Pawła. Wilno, druk Was. 

Malachwiejowicza; w druk. M. Pułkiewicza. 

— Apokatastasis. B. m. dr. (Wilno). 
Żebrowski Szcz. Próba minucyj Latosowych. 

Krak., Łaz. 

— Probacya próby na minucye Latoś. Krak., 
Łazarz. 

Antonin X. Sprawa dobra o zakonnój pro- 
wincyi Jacka św. Lwów, Bernath. 

A r t o m i u s Piotr. Kazjinio na Synodzie w 
Toruniu ISO.*) mianc. Ob. Kazania. 

Auleum nuptiale acad. samoscicnsis. 

Basilicns nob. Polon. Thcsos do beatitudinc 
ex V lib. Aristot. ethic. Basil., Waldk. 

Bernat z Krakowa. (Kalendarz). Wrocław. 

Bertelli P. Theatrum urbinum, dedic. Hłcr. 
a Rozrażew. Yenctiis. 

B i a ł u s k i Jan. Łupieże martwe skryptu M. 
Graciana. Wilno, Łęczycki. 

Biblia przekładu Wujka. Krak., Łazarz. 

Broński Krz.. Opisanie postupków sob. 
florentskoho. Ostróg. 

Budny B. Krótkich a węzłowatych powieści, 
które po grecku zową Xpophthegmata, księ- 
gi lin. Wilno, Karcan. 

Bzovius. Rosarium seu cxerc. pieta tis. Posn. 

Caterla Paul. Chorus nuptiarum Cjr. Mol- 

leri et V '" - - - 

berger. 

Chytraeus. Chronicon Saxoniaę. Lipsk. 
— Variorum in Europa itin. deliciae in , 

Anglia, Polonia. Ed. II, apud ('hr. Corvinum. 
Codurus Flani. In funcre Ser. Annae. Bez 

w. m. 
Curicken J. In sollennit. Aug. Leichtfuss 

et El. Stroband. Thornn., Cotcnius. 
Czach rowski. Rzeczy w Wegrzecli 1588 

— 1.59G. Lwów, Bernat. (1597)." 
Czahrowski Ad. Threny. Poznań, Wolrab 

(1.599). 

Dambkowski Greg. Lacr. in mortem St. 
Radziw. Crac, Petric. 

Dauksza. Postilla katol. po żmudzku. Wil- 
no, S. J. 

D i 8 c u r s und Verlauf der jetzigen scliwe- 
dischen Sache, was sich vom 1591 zugo- 
tragen. Stockholm, Jurerwitz. 

Domaniewski St. Luct. in ob. Stan. Radziw. 
Crac, Petric. 

D o D 8 a G.. De itinere constantinopolitano 
(epiat. polon.). Lugd., Batav. leri et Annae Caterlac Regiomonti, (i. Oster- Cyi Epitalamia in festum Nic. Mochinger et 
Elis. Kriger. Thorunii, Cotenius. 

Fabrus Ulr. Descriptio Indiae. B. w. m. 

Frencelius Sal. Livonia S. R. A. et Ordin. 
Polon, prccatur. Ki^a, Mollin. 

Gemma Joan. B. Sigism. III. med. Do rat. 
curandi bulioiiis. Dant. Rhode. 

(Gerlich) Gracyan Marcin. Protestacya prze- 
ciw, disput. Śmigleckiego. Wilno, b. r. 

Grochowski St. Hymny i Cantica. Krak., 
Sieb. (1598). 

— Pogrzebowe plankty Anny królew. B. d. 

— Św. Cecylia panna. B. d. (1605?) , 

— Trenopis na Anny arcyks. z Austryej król. 
pols. pogrzeb. B. d. 

— Wielkiemu Monar. Sygm. III. Kolenda. B. d. 

— Włoskie miasta. Kraków. 
Grothusen Otto Livonu8. Fabuła de diis 

legentibus. (Dedic. Levino a Bulow Reg. 

polon. Consil.). Rostochii, Mylander. 
Hagenoviu8 Szymon obacz : Mislancius 

(Mysława). 
Herlicius. Erklarung Sonnenfiinstern. Alt- 

Stettin, Rheten. 
Hercnnius ph. Enarratio in Mctaph. Zamość? 
H i 1 c h e n Daw. Trostbrief an den G. Farens- 

bach. Riga. 

— Epistoła consolatoria ad Georg. Farensbach. 
Riga. 

— Epistoła gratulatoria ad L. Sapieha. Riga. 
Hosius. Orationes IV. Crac, Petric. 

II u 1 1 e r Elias. Novum testamentum syrice, 

ebraice, graece, latine, germ., bohem., polon. 

etc Norirat)erga (folio i w 4ce). 
J a n i c i u s z. Rozpr. o zwierzchn. biskupa 

rzj'mskiogo. 
Jungę Adr.. Rozwiąż. 52 ąuestyi. Krak., 

Piotrk. (i 1593). 

— Odi)ow. na książkę jedn. Kalwinisty. Kra- 
ków. (1593). 

J u n i u s Melchior. Orationum ex historicis 

veter. quam recentior. in cloqu. studios. 

gratiam partis I. (Mowy: Marc. Kromera, 

Krzyszt. Warszcwickiego, Er. Ciołka, Stan. 

Karnkowskiego). Argentinae, Zetzner. 
Jurgiewicz A. Quinti Evangelii professo- 

res. Nullus et Ncmo. Wilno, Lancicius. 
J u s teirestre nobilitatis Prussiae. (Ułctż. Mik. 

Niewieściński). Toruń, Cotenius. 
Kalwin Jan. O zwierzchn. świeckiój, według 

Pisma Św. opis. B. w. m. (Toruń). 
Karliński St. Spraw i postępków opis. 

Obacz: Łaski Stan. 
Kazania synodowe na gen.. evang. synod 

w ToruniU; wyd. Turnowski. Toruń, Nering. 
(Kaz. Grz. z Żarnowca, P. Artomiusza, And. 

Chrząstowskiego). 
KnoffJerzy. Beschrcib. des Krieges wider 

Danzig. Ob. Schiitz (Histor. rerum prussic). 

Eisleben. 
K o n s t y t u c y e 1599. Krak., Szarif. 
Kraiński K. Porządek naboż. kość powszech. 

Toruń, b. dr. 
Kreusa L. (Odpis Brońskiemu o sob. flor.). 
Latoś. Kalendarz na r, 1599. Krak., Koby- 
liński. 108 1599. Lanbanus Mol. Prof. w Gdańsku. Oratio 

de stiiltitia. Li^pi. 
L i c i n i u a J. Ń.. Katnlisis. Skaza tarczcy 

Grzp^. z Żarnowca. Nakład Hrchora Wilanta. 

B. r. 
L i I) s i u s Justus. O stałości, Ksiąg dwoje. 

Wilno. 

— V(»n der BcBtaendigk. Danzij,', Rhnde. 
Loechiuf!. Epital. in nnpt. Leonis Sapielia 

et Elis.ib. Eadziwill. Yiiiiae. Sultzor. 
Lubomirski Mik. Sertnm aoadomicuin. B. ni. 
Lurła ^almnon. Comm. d. Jizch. aiis Dfircii 

(hebraj.). Krakau. 

— Kcsponsen dosselben (po hobr.). Kraków. 
Łaski Stan. Spraw i postępków rycer. opis. 

Lwów, Mac. Bernat. Ob. Karliński. 
Maebiawol. Disput^itionuni libri 111. dcd. 

Joann. 0.-*mulski(). Ursollis. 
Madzinius S. In obitum Rajih. Riissinovii 

elofria. Toruń. 
Martinus. Notac in officia Ciceronis. Oedani. 
Mikołaje w s k i Dan. Dispiitacya wileńska 

M. Smi^cleckief^o z Mikołajewskim. Toruń, 

Cotenius. 

— Cenzura dysputacyi wileńskic^j, podana przez 
Wilno. 

M i n a d o u fi Tom.. De morbo cirrcliorum. 

ratavii. 
Mislanius Joan. (Mysław). Societ. s. Annae. 

Przekłiwl z Szym. IIagenoviusa. Zamość., 

Akad. 
Naboroviu8 Dan. De veneuis. Basil., Gemu- 

saeus. 
N e u g c b a u e r Salom. Orat. de palaestrae 

litcrariae dignitate. Crac. 
Ni ego szewski St. Laternac polonicae sive 

LaełirĄmae in morteni Mart. Laternac, dedic. 

Andr. Bobola. Crac, Laz. 
Niger D. Oratio ad Sig. III. Romae, Mutius. 

— De laudibus s. Joann. Bapt., ded. Andr. 
Tenczyński. Romae, Mutius. 

Ocłirona powietrza morowego. Krak., Piotrk. 
And. 

Opisanie Zwierzchności świeckiej ob. Kal- 
win J. 

— spraw i postępków rye. Lw('»w, Bernat. 
Oł). Łaski St. * 

Ostrogski Kleryk ob. Broński. 
Otwinowski Er.. Przypowicśei J. Cliryst. 

B. m. dr. (Raków?). 
Paprocki. Ogród królewsky. Praga, Sedl- 

czansky. 
Pass i o Domini J. Cliristi (z nutami). Crac, 

Lazar. 
Plemieński Fab. In obitum Raph. Russi. 

novii. 
Przywitanie Pana Jezusa. Brunsberga, J. 

Bircłuis. 
Psalterium secundum ritum officii romani, 

jussu Cardin. Radivili editum. Crac, Andr. 

Petriooviu8. 
Psałtir. Ostróg. 
Ro tt (Ml do rf llrzyszt. Epit. St. Ylodek et 

IIcdv. Oleśnicka. Lwów, Bernat. 
R y1) i ń 8 k i Jan. Wiosna anno 1599^ dedic. 

Jan. Dąbrowskiemu. B. m. dr. Sap i echa Jan. EpithaL na wesele L. Sapie- 

chy. Wilno, Karcan. 
Schoenens Andr. Ad Francis. Deitricbstein 

gratul. Romae, Mutiue. (IGOO). 
Scliultes Jar. Quae8tio an rex fidem hae- 

ret. ser\'are teneatur. B. ra. dr. 
S eh ii t ze. Hist. rerum prussicarum. Eislcben. 

Danzig, Hornigk. 
Si k orsk i J(»h. Chr. Kazimierski Episc. kijov. 

gratul. Crac. 
Śmiglecki Mar. Disputacya wileńska. Krak., 

Łazarz. 

— Toź. Wilno. 

Societas s. Annae. Obacz: MielaniuB Jan. 

Hagenow. 
Solikowski J. D. Ad Liyones patema et 

amica peraenesis. Riga. 

— Toż. Samosci. 

— Prussia regi optimo. Edid. Herman. Dan. 
Riga. (1.56fi). 

Sokołowski Stan. Officia propria Polon. 

Crac, Lazar. 
Sprawa dobra o zakonni^j prowinc. Lwów, 

Bernat. 
S t a t o r i u s. De dco mediatore. Pińczów, 

Lancicius. 
Stefan o wski. Termin ob. Żagiel. 
Syrus Publius Mimus. Selectae sententiae, 

p. Er. Sixtum. Crac, Petric 
S z y m o n o w i c z Szym. Ad Nic. Firleium Pal. 

Crac, Samosci. 

— Ahcum nuptialc in n. P. Firlej et Hed. 
Nodicae. B. m. dr. 

Szyszko wski Mart. De obitu Annae Reg. 
Eiiistola. Crac, Laz. (? Porów. 1.598). 

— In funere Ser. Annae. Crac, Laz. (Dwa 
odbicia). 

Tum o wski Th. ob. Kazania. 

W a i s s e 1 i u s Mat. Chronica alter preuss., 

lii'fl;iiidischer und curliind. Hist. KónigBb., 

Osterberger. 
Warsze wieki Kr. De cognitione sui ipsius 

libri III. Crac, Sieben. (?) (IGOO). 

— De morte et immortalitate animae (tudzież 
łącznie z De cognitione) (1(!(I0). 

— Oraoya o śmierci Anny Rakuszanki. Krak., 
Kobyliński. 

— Turcicac tres. Praga, Dan. a. Yelislao. 

W ą p i e r s k i Seb. 0<lprawa r< »zprawy nie- 
prawdziwi j p. Macieja Janicyusza. Krak., 
Sieben. 

Wielopolski Al<'x. Theosyncletus de G. 
Radirilo. Crac, SoliarfT. 

Wier szyc ki x\dam. Wieniec parnaski na 
wesele Al. P.sajeckiego i Anny Komorow- 
8ki('j. Wilno, Ivarcan. 

W i 1 k o w s k i Kasp. Desiderosus. Crac, A. 
l^iotrkor. (1588). 

Wiszni e wski Tobiasz. Prawd)', cłirześć. 

Wołłowiec Paw. X. Disput. Śmigleckiego 
X. Marc z Min. evang. w Wilnie 2 Junii 
1590. Ded. Mik. Radziwiłłowi. Wilno, b. dr. 
(Dwa j)rzebicia). 

Wozrazenija na Apokrizis i otpis. Ostróg. 

W u j e k J. Psałterz z trybami i dopiskami (?). 
Krak., b. dr. 1599. — Bez wyrażenia roku i nie wykiyte. lOd — Postilla catholicka taj est iżffiildimas Ewan- 
geliu. Wilno, S. J. Ob. Dauksza. 

Wysocki X. Szym. Fórtka niebieska. Krak., 
A. Piotrk. (1588). 

Z b y 1 i t o w 8 k i A. Historya sw, Genowefy. 
Krak. 

Żagiel Marcin. Termin na protcstacyą. jedne- 
go evang. ministr. Wilno, S. J. 

Żarnowca (Z) (Koszarski) Grzeg. Kazanie 
ob. Kazania. 

Bez w\ rażeń in roku i nie wykryte. 

Abschrift dor Bekannłnis des Glaubens. 

(Konigsberg, Danbmann). 
Abschrift des Colm. Rechts. Krak., Vietor. 
Aesticampianus. Com. in gramm. Ca- 

pellae et Donati. 

— Modus epistoł. Crac. 

— „ „ ^ Crac, Haller. 

A gr i cola R. Illrae Bonae Paraceleusis ad 
R. Ep. Ploc. Lazar? 

— InterpretationessomniorumDanielis. (Crac ?) 

Agrippa Henr. Cornel. Contra pestcm an- 
tidota. Crac. Ungler. 

Akta zboru krześciańskiego. Brześć, Mur- 
meliusz. 

Albortiis Magnus. Philos. i.sagoge. Crac, 
Hier. Soharff. 

— De duabus sapientiis. 

A 1 b e r t u s Princeps. Brandeb. Reccssus. Koe- 

nigsperg, Daulini. 
A 1 g o r i t b ni u 8 novu8. (Crac, Vict. '?). 
Algorisnius novus. Crac, Haller. 
Allelnya (M. Reya). 
Amask i Baz. Interrog. et responsiones. Vilu., 

Radzi w. (ob. r. 1583). 
Ambrosius Marc. Arma Regni Poloniae. 

8. 1. et a. 
Andrysiewicz lekarz za Zygm. Augusta. 

O leczeniu i zachowaniu zdrowia. 
A n d z i ej o w i o z. De f( tedcrc Dci cum ho- 
milie. 
Aniinadvers. in M. Cromeri dialogos: De 

falsa Lutheranorum religione. 
A n t i d o t u m do evangelik()w. 
Apostrophe ad serenin. Poloniae candi- 
datos. b. w. m. i r. (1573?). 
Appendix albo zawiesz. wyzn.ania. 
Ar bor Conaanguineitatis. Crac, Ungler. 
Arcybiskupciw (Od— y biskupów kor. pol. 

odpowiedź Sarnickicniu, Sylwiuszowi i Trze- 

cieskiemu (15G7?). 
Aristoteles. De physicłs libri octo. Crac. 

— Oeconoraicorum. 

— Quaestion. in libr. analit. Crac, Haller. 

— TextHs elenchorura ob. Stratander. Crac. 
Arma Regni Polon, (za Zygm. August), ob. 

Ambrosius. 

A r t o m i u 8 z. Kazanie pogrzebowe Jana z O 
stroroga. 

Artykuły sejmu w Przeszborku jak węgier- 
skiej ziemi ostatek ginie. 

— zgody Evang. z schyzm. Arundinensis Jan. De euchari. sacram. 

contra haereses. (ob. r. 1554). 
Assertiones de Eucharistia Sacr. 

— pro babtismo infantium contra catabapti- 
smum in Polonia exortum. 

— Toż, bez osobnego tytułu, b- w. m. druku 
i druk. 

Baliński. De pracstantia mcdicinae. b. w. 
m. i r. 

Baptista X. Poetae clarissi. contra poetas 
impudice loquen. carmen. Crac, Ungler. 
(ob. r. 1517). 

Bariensis Jac Epistoła de Sigis. H. con- 
tra Yalachos expeditione. (ob. r. 1539—43). 

— ob. Ode. 

Barki aj u s. Wizerunek albo opis animuszów. 
Bartholan Stan. Sig. HI. insignis ex Car. 

yictoria. 
Basiłius Magnus. De legendis łibris cum 

commen. Job. Hon. Łubicensis. b. m. 
Berard Bonioannes Epis. Ad Palat. Yilnens. 

de doctrina. Camerini, Ant. Giyiosus. 
Bernard z Krakowa. O ełekcyach po zej- 
ściu Zygmunta Ang. 
Bernard z Lntiliiin. Żywot Ezopa Fryga 

b. w. m. i r. (1.522?). 
Bcroaldus P. Be terrc motu. Paris. 
(Berze vi tzius\ Carmen dialogicura a ge- 

ner. adolescentibus Joannę et Christ, fratr. 

Berzevitzii8 , Polonis bonarum artium in 

acad. Moguntina studiosis. 
B e s c h r e i b u n g der Kronung zu Połen so 

21 Febr. zu Cracaw. (ob. r. 1574). 
B i a ł o b r z e s k i Mar. O mszy św. (nie znane). 

— O tureckiej sekcie i jej progresach. 

— Tobiasz wierszem (nie znane porównaj 
1545). 

— Job wierszem (nie znane). 

— (Tobiae et Jobi drammata sacra). 

— Katechizm. 

Bielski J. Satyra in Dantiscanum. b. w. m. 

(porównaj 1577, 1578). 
BI and rata. Zgodne w piśmie S. sposoby 

mów o Jezusie tł. Grz. Pauli. 
Bobola Jan. Ad. Or.-it. Andr. Volaiii iń A. 

S. J. responsio. 

— Oratio c Yolanum (Rościszewski S. J.). 
Boethius. De hel)domadibus. Crac, Haller. 

(przed 1.50G). 

— De cons. philosophiae ad Jar. de Bru- 
dzewo. 

Bonillus Carol. Libellus de construc Paris. 
B o n a V c n t u r a. Breviloquium. Crac, Ungler. 
Botter J. In Henr. Valesium. Crac, Sieb. 
Breviar. occles. Venet., Lichtenst. 
Br o no vi us M. Ad S. Ćanicovium epistoła. 
Broscius. Programma in Ciceronem. 

— Lectori Salut.; 

— In Cosmogr. epigram. 

B r u d z e w s k i A Ib. Introductorium astrono- 
niorum Cracoviensium. 

— Tabellae pro supputatione motuun^ cor- 
porum coelestium. 

Brunus. Ad Senat, et Ord. Poł. oratio, 
Budny Sz. Defensio probationis. 

— Krótkich powieści ks, IV. (ob. r. 1599), no Bez wyrażeniu rokn i nie w)'kryte. Bndowitz Yenz. Historia a Polnniae R. in 
Mo90()via pestornm. b. w. m. 

— Hi8ton'a rzeczy przez polskiego króla 
w Polszczę zdziałanych (Tekst łaciński 
wyszedł r. 1581). 

Ca e sar. Di.ilcctica. Crac, Rłiodccius. 
CajetatMis. Crac, Un^rlor. 
Cal li ma eh. Carmen saphic. od. Lihaniis. 
Crao., Flallcr. 

— Carmen in vitani Stanislai episc. Crac., 
Haller. 

Caraerarius Pabeperfj. Hist. narr. de fra- 

trum ecel. in Bohem, et Poloni.i. Heidelb. 

(czy po 1600?). 
Ca n dian u s P. W. In inf^ressu Steph. Ba- 

thor. b. w. m. i dr. 
Carmen Macaronicum. Vilnae. (ob. 1600). 
Carmina in hon. S. S-hulphii et A. Caesa- 

ris. Thoninii, Ferbor. • 
Caroli Roman. Rep:, oratio. (prawdopod. 

CracoY. Vietor około ló26) 
Ca to Major. Crac, TTalior. 
Ce II sura livonica cur Liv. Carolnm Sud. 

relin. debent. 
Cervu3, Tuch. .1. Epithonn^ pontif. ac cacs. 

Jnris. 
Chaletzki Nic. Allegoriae. Yilnae, Mamo- 

niez. b. w. r. 
Chlebicius Minister protes. Victoria vcri- 

tatis. Heidolbcrgae (przed r. 1590). 

— Liber de eocna. 

— Assertiones de controYcrsia sacraę syna- 
xi8. (przed r. 1590). 

Chris te qui lux es. Crac, Laz. 
Chrysostom. Orationes. Mogun., Bechem. 
Chrząstowski. Obrona dn^^znego zbawienia. 
Chytraens Nathan. Monumenta yariorum 

regionum (Polon.). Brak. ty(. 
Cicero. Epistolarum libri XVI. cum prae- 

fatione Chr. Hegendorpbini et Stawiski. 

— Paradoxa. Cnie, Haller, (około 1500). 

— Somnium Sci]»ionis. Crac, Ilallor. 

— Pro Q. Ligario. Crac, Scharff. 

— Partiti<inos orat. Crac, Ungl. 

Collatio Nestorii cum Stancaro. 
Commisionis (de) gcdanensis negotio (p. 

G. Schiitz?). b. w. m. 
Compntus Sumar. ex var. compntibus. 
Constit. IJYoniae. 
C o r (1 e r i u 8. Collocj. scholastica. Racov., Ster- 

nacki. 
Corvinus. Latinuni ydioma. Moguntiae. 
Crac o via (de) Matli. De arte moriendi? 

(1490?) 
Cxomer Mart. Anotable exemple ot God'8 

Yengeance uppou a murdcring King. Tru- 

eby translatcd according to tłie Latinc. 

London, John Daye. (O królu Popie u). 

obacz Kromer. 
Crotus Joannes. Ad apologiam responsio. 
Crosnensis. Paneg. ad divum Stanislaum. 

Crac, Ungler. 
Cura equorum. Crac, Ungler. 
Czechowicz, De paedooapt. errorum ori- 

gine. Czekanorins Sylv. De corr. moribns pon- 

tif. et evang. (po 1559). 
Dama dla uciechy młodzieńcom i pannom. 
Datitiscus. De iiiteritu ciy. Ged;in. 
Dathus Aug. Carmen de offieiis Cancellar. 

Crac, Hcliez. 

— Praecepta elegantiorum. S. 1. (Crac, Hoch- 
feder). 

Dawid Psalm I (Laz.) XIV (Łaz) XXXVI. 
(.T. Lubdfzvk). LVIII. (Ungler) 

— Ps,!lm LXXIX. (J. Lubelczyk) LXXXV 

(Rp.i). 

— CXII (Rej) CXIII. (M. Rey. (Kraków. Mat., 
Siebeneycher.) 

„ „ CXXVn. B. W. Krak., Łazarz. 
„ „ CXXIX Krak., Łazarz. 

— Psałterz J. Kochanowskiego. Krak., Łaz. 

— Mikołaja Reya z Naglowicz psałterz Da- 
wydow nowo pszełoźony y z modlythwami 
tegoż wydany, f?) 

Dębowski And. Atalanta. Krak., Wicrzbięta. 
— ' Sad o zbroje Achillowe. Krak., Wierzt). 

— Tysbe z Pyfamusem. 

Declaratia nowego prawa Confoederatiey. 
Dictionari u m trium linguanim. Crac, 

Vietor. 
Di ci u s Nicol. Conclusiones. 
Disciplina sive institutio puerorum. Crac, 

Vietor. 
Donatus. Compcnd. gramraaticcs. Crac, 

Vietor. 
Dowody które chrzest zł»ijają. 
Drosch' Wolfgang. Elegiae. "Crac, Vietor. 

(między 1534 a 1.538 r.). 
Dyakon Gregorz. Dekalog wietszy. 
Eckius V!il. In land. dris Aug. Moravi. Crac, 

Ungl. et Lem. (1512). 

— Ilymnus exhortat. ad Cracoviam ob. 
Sigis I. 

— Carm. de coede Moscovior. ad Sigm. 

— Ad Joan. Benedictura (^anon. Crac epist. 
(dwie edyc). 

Edictum rcgium de supi)licationibus. Crac, 

L'El('cfi(»n dc due d'Anjou en Koi de Po- 

loignc Lyon, lUiisist Rigaud. 
Eobanus. Val('tiulinis con.servandae orrftio- 

nes. b. w. m. (Crac). 
I<^pfstola de Miseria curatoruni son jjlcba- 

noruin. Cr.ic, Ungler. 
Epistolae dnac, a)tcra Lippomani. Reglom., 

Daubm;ni. 
Epistolae septcm canonicae. Crac, Haller. 

(okob) 1516). 
Epithonia coiicl. P. Lombarli. 
E ras mus Rothcrod. De libero arbitrio. 1». 

w. m. (('rac, Viet.V). 
Esticamiiianus. ob. Aesticampianus. 
Ewangelie i epistoły na świąt. dni. 
Exhortatio ad veram sapientiani. Crac, 

Ungler. 
Expo8itio canonis missae (Crac, Haller). 
E z o p. ^'rzypowieści. 
Faber Ad. Cannen de Jucuudiss. fcstivita(e. 

Crac. 
Fantini. Introd. in terminorum cogn. Crac, 

Uugl. (1527?). Bez Wyrażenia roku i nie wykryte. 111 — Formalitates secundum viam scoti. ded. 
Joann. Lasco Archiep. Crac, Ungl. 

Farnovius Sr. Libri contra pacificationora 
Lucliiviensein, Stan. Szafrancio inscripti. 
(1579?). 

Faunteus A. De principatii Petri. 

— Dc inyocatione sanctorum. 

F e 1 8 1 i n de. Opuscuium musice mensuralis. 

(1519?). 
F erb er Maur. M.ind. pastor, c. Lutheri scct. 
Ferrari u 8 .J. Bap. Orationcs Viln. S. J. 
Fcrrerius Zach. Vlta b. Casirairl. 

— Oratio ad Sigisni. I. 

Ferro P. Oiono.scopia lUriui Card. Bathor. 
Fidler. De rebus gostis regis Sigis. III. 
F 1 i n 8 s p e c h i u 8. t)zicu sądny i koniec świa- 
tli. Królew., Daubni. 

Fon 8 vitae. Crac, Ungler. 

Formulare recept, in fratern. S. Benedicti. 
b. w. m. 

Forro P. Ojonoskopia And. Bathorei. b. m. 

Franconius M. In hymeneos Sev. Boneri 
et Hedvigis carmen eleg. b. w. ra. 

Ge nt i lis Conf. de Trinitate. 

Georgiewicz. Wieszczba obrzezańców. b. 
w. m. 

Gilowski. Postylla krześciańska (obacz Żar- 
nowca (z) Grzeg. I.08O. 1573). 

— Wykład katecliizimi (i w r. 1579). 

— Traktat o wierze. 

Glaber. Rządzenie przeciw luor. powietrzu. 
Gliczner Chroń. Christi. 

— Apellacya która się popiera. 

Glareanus. De VI. Aritnieticae. Spec. Crac, 

Szarflf. 
Gloger Jan (z Głogowy). RecoU. Chiro- 

niautiae. 

Godzinki P. Maryey. ob. Grochowsski ? 
G o I i ni u 8. Palinodia rev. Acad. 
G o r i t i u 8 Simon. Ad Pctr. de Posnania ele- 
gia. Crac, Scharflf. 

— Elegiae duae in laudem heroum Camene- 
ciorum et in laudem Christ. Głova. 

— Mecoenates. b. m. dr. i r. 

Gorscius J. De Mercurio Trismegisto. 
Gospodarstwo dla młodych i nowotnych 

gospodarzów, teraz zuowu poprawione i 

rozszerzone, b. w. m. i r. (Wierzbięta). 
G ret ser Jak. Instit. linguae grace' lib. 3. 

Viłnae, Karcan. 
Grochowski Stan. Wiersz do Kzpospol. 

Pols. na przyjazd króla. 

— Bogu tablica na powrót Stan. Cihow- 
skiego (Cikowskiego) posła z Angliej. 

— Godziny N. Panny Mariey. Krak., And. 
Piotrkowczyk. 

Grodzicki. Ewangielik. Wilno, S. J. 

G r o i c k i Bartł. Pieśni duchowne, ob. r. 1559. 

— Prawa między gosp. a komom. 
Grotowski J. Sokrates abo o szlachectwie 

rozmowa, do Marcina Białobrzeskiego bi- 
skupa. Gruenpeck J. Prognostłcum doctoris ab a. 

32 usąue ad a. 40 imperatoris Caroli V. 

plerasąue futuras historias contineus. Pol- 

toviae apud Sandeciura. 
Grusz czy ńk i, J. Nabożna dcwocya. 
Grzegorz z Żarnowca. Apokat.istasis. b. 

w. m. (1598). 
Gundelius Fil. De Christ. D. passione. 

Crac, Yietor. 
Gutkowski Franc. Religionis Armenicae 

in Polonia origo et progressus. 
Haller J. (?) Exercitio in pliysicam. Crac, 

Haller. 
Ilarleracus Thcodoricus. Crac, Yietor. 
Hegendorfinus. Oratio de artibus jui-is- 

cons. necessar. 

— ad Barthol. Stawiski, b. w. m, 

H e i m f ii h r u n g in Polen frewlein Anna Erz- 

herz. Caroli. b. ra. 
Henrichmann. Gramm. polonica (Crac. 

przed r. 1532). 
Henricus Gallo-Polonus. b. w. m. i r. 
Herbest B. Computus. Acces. Dialogus. 

— Summa doctrinae de periodis. 
Herberstein Sig. Moseoviter Historien, Ba- 

sel, Brillinger. (obacz 1589.) 
Herenius. Enaratio per Sim. Simonid. 
Herman Dan. Joanni Samoscio trophaeum. 

Crac, Wierzbięta. 

— De Liyonic statu. 

H i 1 c h e n Daw. Underthen. Werbung wegen 

Liefflaudt. 
Hippocrates. De urinarum significatioue. 
H i s t o r y a o Poncyauie. 
Historya o szpetnej wdowie. 
His tory a umęczenia Pana J. Chrystusa. 

Krak. (lub Ungler ob. r. 1515. 1521). 
Historya o ks. Salorskiej Gryzelli b. dr. 

— o obrazie w Częstochowie (Zwier. A : 
Pograbiusa.) 

Ho eh And. Colloąuium Yeneris cum Cupi- 
dine. in mipt. D. Bulneri cum Elis. Schu- 
mann. Gedani, Rhodus. 

Homulus. Comoedia. Crac, Ungler. (Obacz 
Diesthemius 15 iO). 

Honterus. De grammatica. Adjec expos. 
polonica. 

Hosius St. Kelchbiichlin. Dilingue. 

Hubicki S. A. Żydowskie okrucieńs. nad 
Sakram. 

Hypcraspistes adv. praestigiatorem (de 
raptu yirginisj (1577). 

Jacschoyius Joann. Gratulatio Thomao 
Siemszycki. Crac, Sicben. Jacob. 

Jani ci us M. Rozprawa o zwierzch. Papież. 

— Tristium liber 1. (Crac, Ungl.?). 

— Yitae regum Pol. eleg. 
Januszowski Joannes. De jejuniis atque 

cibis yetitis. Laz. 

Ja rosła wiek i M. Elegia pestif. lutheranao 
sectae, dedic. Andr. Czarukowski epis. Posn. 
Crac, Yietor. 

Illcinus P. Juriscons. Satyra ad S. Macie- 
jów. Crac, yid. Ungler. 

— Idyllium in 1. S. Maciejów. (1547—1550?). 

— Pracf. in laudem Re^ie Pol. et Sam. Maciej, 112 Boz wjTaienin roku i nie wykryte. — Paracnoticon ad hacretlcos. 

In tr o tłuc tor i urn oleiueiitale in decliuat. 
graccas (Libana J.) Crac, ScharfT. (1528?). 

J a o o b u 8 (le Clusa (Carthusicnsi.s, Jiintcrl)uck, 
von Gruitr.itle, dc Paradiso, Polonus). Tra- 
ctatus do animabus exuti8 a oorporibus 
(Ulm, Hohenwaufi: antę a. 1500). Norim- 
bergae Stiichs) (Esslingac Fyner). 

— Sernu>ne.s doininieale.s. (anto 1500). 

— SernuMies. (Argeutor. Ilusner). (Spirac, 
Drach.). 

— Quodlibotuin. (Ealingae, Fryncr). 

— Dc Ycritate. (Bjisileac, liichci). 

— Dc artc curandi vitia. (Lipsiac, Ilcrbipo- 
lensis) (Lijjsiae, Tlianner). 

— Dc arte bene morieudi. Lijjtzk. 

— De mechilinia. 

— Dc contractlbus cum pacto ad vitam. (Co- 
lon., Therliocrn). 

Joann es de Saerobnsto. Algorismus. b. w. 
m. (Crac., llochfeder) 

— Algorithunis. b. w. m. (Crac., Hochfeder). 
Joann 8 Erasuius. Antithesis doctr. Chriati 

Racov., Rodocki. 

Joann es Glogoviensis. Tractatua in judic. 
astrorum. 

Joannes de Lancut. Algorithmus. 

Judicium de dogmatc c. ad. Trinit. Crac, 
Wierzb. 

Jungius Adrian. Spougia Stan. Itcacii pro 
Societatc. 

Junterbuck Jacob. Sermonea notabilca de 
sanctis. Altort. 

Jurgiewicz. Qnod cvangeliati falsc de har- 
monia gloriantur. 

— Re3pou.sio ad fam. A. Yolani libellum. 
Kalkowski Jan. Chironiantia albo prakty- 
kowanie z rjik. (może z XVII w.). 

Kaliiicki Triumplius Christl. 
Karnkowski St. Fama posthuma S. Aug. 

— Ad Henr. Yalesium paneg. 

— Oratio in Córa. Var.sav. 1570. b. m. dr. 

K a r n k o w 8 k i 8. Powinności bractwa Boże- 
go Ciała w Uniejowie. 

Katalog królów i ks. pol. albo ordunk. 

Katechizm Rzymski za rozk. Karnkow- 
skiego. Krak., Scliarff. 

Każdy przedaje. (8at}Ta przeciw Orzechow- 
bkiemu). b. m. dr. 

Kiecka (z) Marcin. Proca na ministry. 

Klian Jan. Fraszki nowe sowizdrzałowe. b. dr. 

Klonowi cz 8cb. Pamiętnik królów i ksią- 
żąt, b. dr. 

— Yictoria dcomra (obacz r. IGOO). 

— Worek Jndaszów b. w. ra. dr. u Scb. Ster- 
nackiego. 

Kmita Aćhacy. Poczet królów rzymskich. 

b. r. ra. 
Knobelsdorf. Ferd. I. cpiccdium. 

— De bcllo turcico elogiacura. 

— Ecclesia cath. atł'licta. 

— Ad Tidem. Giaium Lutetiae deser. Paris, 
Wechel. 

Kochanowski Jan. Zgoda (dwa przebicia 
Kraków, Łazarz, Wierzbicta?). — Carmen macaronicum. b. m. (ob. r. 1600). 

— Piośu o potopie, (dwa odbicia) 

— Szachy. Kraków, Wierzbiota (przed r-1567). 

— Sat3'r albo dziki mąż. (przed r. 1572). 

— Fenomena (Aratusa). 

— Zuzanna, b. dr. ra. (,Krak., Wierzb.), (dwa 
przebicia). 

— Threny i opitaphium Hannie. 
Kołakowski. Wieża Dawidowa, b. dr. m. 
Koło ptactwa niebieskiego, b. m. dr. 
Kowaceiocius V. Oratio. a. 1587. b. w. m. 

(oł). r. 1587). 
Krakowczyk Bernat. O elekcyi po śmierci 
Zyg. Aug. (przed r. 1596). 

— Oclekcyi po śmierci Batorego, (przed r. 
1596). 

— O złączeniu gcimych planetów (przed r. 
1596). * 

— O cworgolicznym słońcu (przed r. 1596). 
Krasiński J. Comm. belli livou. 
Krasiński Stjin. Compendiuui dyaryusza. 

— De controversiis. 

Kromer. Deliberatio Lucretiac Romanae. 

— O wierze i nauce luterskićj. Krak., Łaz. 

— Cathechesis. Crac, Scharflf. 

— De tumultu Gedanensi lib. I. 

Kryski Fel. Philipolitcs tj. miłośnik ojczy- 
zny. Krak., Wierzb, (ob. r. 1588). 
Krzycki. Dialogus de Asiana Diaeta. 
Krzyżanowski 11. Kazania, b. m. dr. 
Kucliier .)ac. Epital. in nupt. S. Micani et 

Ann. Wilczyńska. 
K u c z b o r s k i. Kazania. 
Lactus Ponii)onius De Rom. magistrat! lius, 

sac. et legib. Crac, Haller. 
Lament clih)i)ski na paiiy (Badura) (1588). 
Lament Hrołiora Uscika 1580 osądzonego. 

b. m. dr. 
Lang hau s. Postilhi dla dziatek. Królewiec. 

(czy z XVly). 
Langu 8. Handcoasyllabon inDroscium. b. ni.d. 
Lau/linus. Epistolarum libellus. Brixae, de 

Misintis. 
Lanterna Marciu. Xięga modlitw. 
Lebelski Ign. Descriptio ludorum in Con- 

stantinop. 
Lec tura super titulo de regulis juris libro 

VI. Crac, Ungi. 
Legatio sacr. caes. Majest. cathol. Yarsa- 

viae. Crac, Scharft". (dwa odbicia). 
Lekarstwo duchowne przeciw morowemu 

powietrzu. 
Lekarstwo końskie doskonale doświadczone. 
Leon X. Bulla contra erroros M. Lntheri. 
Li ban i us. Epistolae p. Soniraerstoid. (149..?). 
Li ban u 8 Georg. Epistoła ad aniicuni. 

— Do accontuura ratione. (ded Petro Gamrato 
opi8co])o (około r. 1539.) 

Libr i tres de commiss. godan. negotio. 
Libro en que estjin bullas. Alcala de He- 

naros, Lanzalao polono (około r. 15(X)) 
Licinius Joan. NamysłoY. Ad fratres mini- 

stros pro ineunda conc parawiesis b. m. dr. 

— Objectiones contra Georgii Zamovicii Cly- 
peum. ' feez wyrażenia roku i nie wykryte. IIŚ Łippus Aur. Passia. Poznań., Petrua. 
Livonia hoc est responsura Regni Polon. 

ad Car. Suderm. liter. Yilnae. (1600?). 
Loch er. Judicium Paridis. S. 1. (circa a. 1522). 
Loecher J. Threnodia in laudem Hedvigis 

ex Polon, stirpe. 
Loechius Eudoxia (anagrararaata). b. ra. dr. 

— Elogiuin. 

Lubelczyk Jak. Psalm 36. Krak., Łaz. 

— Psalm 79. Krak., Łaz. 

— Dobrotliwość pańska. Krak. Mat. Siebe- 
neycher. 

— Pieśń nowa ki'ześciańska , Krak. Siebe- 
neycher. 

— Pieśń o zmartwychwstaniu Pańsk. (Krak., 
Siebeneycher). 

— Druga pieśń o zmartwychwstaniu Pańsk. 

— Examen Spirituum. obacz Mateusz z Koś- 
ciana (1542). 

Lublina (z) Samuel. Comp. Yincen. Ferrar. 
Lucianus. ob. Vegius. 
Lukrecya rzymska, (ob. r. 1600). 
Luter M. Mały oateehismus. b. w. m. 
Lutnia na wesele Zygmunta III. 
Lutomirska G. Sciagraphia articulorum 

fundameutalium. 
Łaski Jan. Oratio ad P. Leonem X. 

— Confessio de nostra c. Jl. comm. b. m. dr. 

— De opresso Dei verbo. 

— Tractatus de ecclesiae Sacramentis. 

— Emdemi superin. Scripta omuia. 
Łęczycki Nic. Opusculum spirituale. 
Łowicz St. De arte compouendi epist. 
Mac er. De herbarum virtutibus. b. w. m. 

(1587?). 
Machiavelli. De republica, ded. J. Osmol- 
ski. (1591, 1599). Monpelgarti per J. Toil- 
leitum. 

Maciejowski S. Senno in fun. Sigism. I. 
Maliński Kasper. Panegyris. ad Zamoscium. 
Małecki J. (Meletius). Litania polska dla 

kościołów pol. X. Pruskiego. 
Mantuani B. Carmen contra poetas impu- 

pudice loąuentes. Crac, Ungler. 
M-apheus Cels. Modus confitendi. 

— ob. Vegiu8. 

Marancya. Komedia mięsopustna. 
Marsilius. De conseąuentiis. Crac, Ungl. 
et Lern. (porówn. Gyelczeph 1507). 

— Textu3 dialecticae de suppositionibus. 
Crac, Ungl. (1507). 

Marsze wski. In obitum Joannis regis Hun- 

gariae. Crac, Yietor. 
Martinus Polonus. Chronicon, Colon. Agrip. 

Margarita, Basileae, Kessler. 
Masloyius Polonus. Scholia in Demetrii 

librum. 
Matatias. Com. in tract. thalmud. Lublin. 
Matthaeus de Cracovia. (Polonus, Nayman.). 

— Speculum artis bene moriendi. S. 1. (antę 
1500). 

— Tractatus de arte bene moriendi. S. 1. (antę 
1500). 

— Tractatus raoionis et conacientlae. (antę 
1500). — Dyalogus Inter racionem et conscientiam. 
(antę 1500). 

— Utrum expediat (deceat) sacerdotes mis- 
sas continuaro. (antę 1500). 

— Ars moriendi cum iconibus. 

— Ars moriendi ex yariis sententiis. 
Medytacye. Krak., Ungler. 
Melanchton. Grammatica p. Leon. Coxum. 

(Crac, Viet.?). 

Meletius P. Alex. Dyalog o prawosławnej 

wiri. Ostróg. 
Methodiusz S. Proroctwo ob. Stawicki M. 
Methodus Confessionis. Crac, Ungler. 
MiechoY Mat. Regimen contra sevam pe- 

stem. Crac, Haller. 
Młędzybosius (Rościszewski). Disput. de 

Ecclesia contra Faust. Socinum. 

— Ad Thom. Zamojski oratio. 
Mis sale Cracoviense. 

Modlitwa, gdy dzyatki spać idą. Krak., 
Łazarz. 

— ludu pospolitego na pany krześcłańskie. 
Krak., Łaz. 

— paiiska, z ryc. M. T. 

Modlitwy kursowe. 

M o d r e V i u s. Orichovius. Pińczów, Łęczycki. 

— Oratio de legatis. 

Monetarius. Epitome utriusąue. musie de- 
dic. Thurzoni. Crac?, Ungler. 

Mosellanus P. Paedologia. Crac, Scharff. 

Murzynowski Stan. Nowy Testament, (prze- 
kład). 

Mycielski Piotr. Przestroga tj. pokazanie 
upadków naszych ziem. 

Mymerus. In magistri Ephorini discessum 
ad S. Bonerum. 

Myśliwstwo ptaszę. 

Namysłovius. Ad fratres. Min. evang. pro 
iucunda conc paraenesis. 

Napominania X. b. Krak., wiersz prze- 
ciw Zebrzydowskiemu. Pińczów., D. Łę- 
czycki. 

Narzekanie królowey na nieszczecy e po[śmier- 
ci. Kraków, Łazarz, (po r. 1551). 

Narzekanie z wyznaniem wiary. 

Nauka ku ustrzeżeniu od zarazy pow. 

Nazwiska z objawienia Jana Św. 

Nidecki A. Grat. Or. III. de Mosc. 

Nie moje wski X. Art. przeciw Jezuitom. 

Niger Dan. Oratio in fiinere Geor. Radziw. 
Cardin. (1600). 

Niger Fr. Modus cpistolandi. 

Obrona postylle ewangelickiój. (Grzegorza 
z Żarnowca? obacz r. 1591). 

— Obrona przeciw Processowi confederacyej. 
b. dr. 

Ochinus B. De purgatorio dialogus. Tiguri, 
Gessner. 

— O zwierzchn. Papieskiej przełożył Paweł 
Lizmanin. 

Ode ad Ferd. Bariensem physic. b. dr. 
Officium S. Yladimiri (z Drzew.) Zamość. 

Łęski. 
Okulary na wzrok słaby, (przeciw" heret). 

b. dr. 

16 114 Bez wyrażenia roku i nie wykryte. Oleski Jan. Seym panieński albo rozmowa 
o biesiadach. 

Oli wińsk i Ign. Pieśni duchowne. Kraków, 
(u Wietora czy Łazarza?). 

Opacki Mik. (ieniitus Coluuihae. K(»mae. 

Opisanie nauki krzcść. i antykryst. b. dr. 

Opisanie wyobrażenia Kni.-izia Moskiew- 
skiego z pofipisem A. T. P. b. dr. 

O rat i u domica tj. Modlitwa pausk. Wy- 
znanie wiary krześciańskioj (z nufcinii). 

— 111. Principum Electonnn in comit. pro 
eligend. Regę. (Crac, Laz. 157.3?;. 

— ad Sen.ituni Rcgni Pol. (obacz r. 1072). 

— qua continetur breyis caluni. repulsio etc. 
(czy przed 1600?). 

— de Śancto Stanishio Martyre. Crac, Casp. 
Hochfeder. 

— in funus Stopliani. 

Oricboviu8. Fricius s. de Maj. Scdis Apo- 
stoł, b. dr. 

— Disaert. de disputatione periodica. 

— Conclusiones pro sal. patriac. b. dr. 

— List do Mikof. Radziwiłła z łać. przeł. 
Osterod Kr. Dysputacya zboru śmigielsk. 

z H. Powodowskim (159S?). 
Ostroróg J. Disputationes II. jurid. Argen., 

Bertramus. 
Otwinowski Erazm. O głowach i monarch. 

Kościoła rzym. (?). 

— O bohaterach chrześciańskich. (wierszem 
polskim). 

— Dysputacye z Jezuitami (?). 

— Dysputa piekarza z malarzem. 

— Wszystkie niewiasty 8t;ir. i now. Testa- 
mentu cnotl. i bezbożne wierszem opisane. 

Owidiusz p. Kurzelowczyka. Krak., Wierz- 
bięta. 

— Sąd o zbroje Achilowę. tł. Dembowski A. 
Krak., WierzBięta, 

Pacificationis scripta. 

Pacta subjectionis Sigis. Aug. et Ord. Livon. 

Paludanus Steph. Stimis. Epigrammata de 

sanctis. dedyk. Joann. Mstoyio. 
Pamiątka cnotami obdarz. Janowi Bapt. 

Urabi na Tenczynie. 
Paprocki B. Facecye polskie żartów, a 

trefiie. Krak. (?). 

— O początku Słowaków. 

— Przypadki ludzkie z herbami. 

— Koło rycerskie nowo wj'dane. 

— Nauka (ilozofów obierania żony. (dwa od- 
bicia) (159UV 1G13. 1619). 

— O nawróceniu S. Maryi Magdaleny. 

— Dziesięcioro przykazania mężowo. derlyk. 
Andrzejowi Taranowskiemu. Krak., Wierzb. 
(1575. 1587). 

— Próba cnót dobrych. (1595). 

— Tryumf planet (Stan. Batorcnui) (1582). 
Paracelsus Ph. Archidoxe. Crac., Wierzb. 

(1569). 
Pardoffsky Franc. Car. Dial<»gus niusicus. 
Parmę no. De glor. triumpho ad Obertinum. 

(1530?). 
Parvulu3 philos. moralis. 
Pary ul u 8 tractatus logicae. Passia albo kazanie o męce pańs. (^Lippu- 
sa?). Krak., ScharfF. ' ,i. 

Pauli G. Wykład miejsc Pisma St. i Now. 
Testam. 

— Turri.s Babel. lVankfurt. 

— Okazanie AntykrysJa. (tł. ^eryeta). 

— Wykład na I. Cap. Jana Św. 

— Do Antichristi essentia. 

— Contr.i hos (pii propugn. 

— Judicium de invocando. 

— Tract. de regno Chr. 

— Zg(jdnc sposoby mów o Jezusie. 

— Rozdział star. Testjimentu. 

— Kn')tkie dowody, które krzest zbijają. 
^ O prawdz. .śmierci J. Chrys. 

— Revelat. Nieswiezenses. (po polsku?). 
Peregrinus Lignicensie. Ord. jjraedic. (prov. 

polon.). Serraones de tempore et de San- 
ctis (circa 14.. tA'p. Royserianis). i 

— Toż. (Ulmac Joh. Zainer) (Aug. Yindel. 
Giinth. Zainer). (antę a. lóÓOj. 

Perottus Nic. De compon. epistolls. Crac., 

Scharft'. 
Petrus Ilispanus. Exercic. logie, per Gło- 

gov. Lipsiae, imp. Haller. 
Ph ii al et Krz. (Smotrj-cki). Apokrisis na 

książki o sjti. brzeskim, b. m. dr. (1597). 
Phi i al ot Oxon. Amica ad Resci Ministro- 

machiam responsio. b. dr. 
Pieśń. Już poczniem tedy. 

— Chwalcie Pana. 

— O przyjściu pańskiem. 

— O marnościach świata. 

— Nowa, która zamyka módl. ku P. Bogu 
Krak. 

— O Bożcni umęczenyu b. nab. Krak., Ła-. 
zarza. (i 1558.)' 

— O łotrowskim stanie mnichów. 

— O narodzenyu jiańskirm. Łaz. 

— O potopie (Kochanowskiego). Krak., Scharflf. 

— Augu.styna i Ambroż. biskujjów. 

— Oś. Krzysztołorzc (około 155...). 

— O wyjazdzie Warszaw. 

— O zmartwychwstaniu P. Krak., Laz. 

— O przeciwnościach żywota. Krak., Wietor. 

— Przy pogrzebie czlow. krześć. Krak., Laz. 

— O przikazaniu bożym. Krak; Mat. Siebe- 
neycher. 

— Na śmierć Łaskiego. 

— Nabożna z pisma Sw. Krak. Mat. Sieben. 

— Trzecia o przyściu Pańskiem (porów r. 
1558). 

— O posiedzeniu ziemie węgierskiej. Krak. 
Siebeneycher. 

— O zmartwychwstaniu Pańs. i Psalm CXX11I 
Krak. Sieben. 

— Augustyna i Ambrożego biskupów. 

— Czasu moru. 

— Nowa kt(ira w sobie zamika modlitwę. 
Krak. Sieben. (inna edycya u Łazarza). 

— Z winszowaniem królewnie Annie, wespół 
i kr(')l()wi Stefanowi I. Pieśń nowa z win- 
szow.-uńem król. Stefanowi I i królewnie 
Annie z dziękowaniem Panu Bogu. 

Pieśni nowe*o królu Stefanie i Annie, 
Pieśni postne. Bez wyrażenia roku i nie wykryte. 116 Pilzna (de) Martin. Discursus et cxam. spi- 
ritmim. 

— De corona militis. 

Piosnka nabożna (A. Trzycieskie^o). 

— na dzień Narodzenia Pańs. Kr;ik., Łaz. 

— barzo piękna o narodzeniu G. S. (chepsius?) 
Krak, Siebeneycher. 

Piotr ko wita Marek. Przeciw morów, po- 
wietrzu, b. dr. (ob. r. 1579). 

Piskorzewski Mat. (List do P. Kostki 
kanon. Warmińs.). 

— Oeconomicornni libelhis. 

Piso Jac. Epistoła ad J. Coritinm de con- 
flictu Polonoruui et Lithuanornm cum Mo- 
scoritis (1514). 

Plemię ński Fab. In piam mortcm Grcg. 
Xni carmen. Romae. (1585?). 

— Vox leehiea (in J. Zamojski), b. m. dr. 
Plinius. Liber illustrium yirorum. b. m. d. 

Crac, Haller. 
P 1 u t a r c h u s. De liberi.s educand. Crac, Haller. 
P o b o r ))()f;fl('iwny. 
P o d o b i e ń s t w (» żywota ozłow. krześć. ( N' . 

Rpy) (z nutami). Krak., L.-iz. 
Pompon ius Letus. De rom. majiistratibus. 

Crac., Haller. 

Polaka upomnienie. 

Po 1 i dam u s. Oratio de rege ad Hi^. 

Polonus M:irt. Marj2;arita decreti mm ta- 

bula martiniana. b. m. dr. 
Poloni confession propter Parochos (przed 

r. 1578). 
Polubi ński A. Ad victoriam Steph. Regi 

obl.łtio. 
Porembski Jan. Scena Vitae D. Mathiae. 
Porphyrius. Quaestioncs in praedicabilia. 
Posnanitanus Val. Dc sacramcntis. 
Po8sevinus. Interrog. et responsiones. Vil- 

nae, Radziw. 
Powieść o załoź. klasztoru na Łysej Górze 

b. m. dr. Ungl. i Mar. Scharff. (1510). 
Powodowski H. De Sacrara. Euełiaristiae. 

Posn. 

— De sancto Casiniiro. 

— Doctrina circa .-igonizantes. 

— Odpow. na list, ktfiry p. t. Matki Kożej 
napisał Hcliemot kanclerz Lucy|)era. 

— Recejjta duszna przeciw powietrzu moro- 
wemu. Pozn., Wolrab. 

— Żywot świątobl. Tinu. Zieleńskiego. b. dr. 
Pozdrowienie członków I*. Jezusowych. 

Krak., Ungler. (1531? 1533?). 

Prawowiarski Gab. Wyprawa za odpra- 
wę Włjpierskiego. b. m. dr. 

Prawdzie z Jasnej Góry. Konterfet Jezui- 
tów mnicluiw (tłum. z dodat. dzieła Alb. 
Calisii. Equitis Poloni in Jesuitas oratio (?) ). 

Praźmowski A. Katech. beidelbergski. 

Prilusius Jessovius Jacobus Polonus. Mar- 
tinus Lutherus ad faciend. concordiam hor- 
tatur. 

Pr i vii. et decreta civit. Leopol. 

Proboszczowie z. Ephemeris cum electio- 
nibns. Crac, Vietor. 

Proees konfederacji 1595. b, m, dr. Prośba o Ducha św. i Psalm 46. Krak., Łaz. 
Pro880vianu8 Simon Ad P. Tomicium de 
reditu ejus. elegia. 

— Ode dicolos de annunciatione , concep. et 
nativitate J. Chr. Carmen ad J. L. Decium. 
(1535?). 

P r u d e n t i u s. Cathemerinon ed. Rud. Agri- 

cola. Crac, Vietor. 
Prussmann Kr. Historya bardzo cudna. 

(i r. 1551). 
Przechacki. Okazanie że P. Chr. w jednćj 

personie Bóg i człow. 
Przestrach na złe sprawy ludzk. żywota. 

Krak., Łaz. 
Przestroga z pokazaniem pożytków wzię- 
cia pana z pośrodka siebie, b. m. dr. 
Przestroga tj. pokazanie upadków naszych 

ziem z obierania pana z pośrodka sieoie, 

(1573). 
P r z e w o d o w s k i Hier. z Brzan. Judasz z po- 
tomstwem swoj(''m albo kronika ministrów 

hcretyc. i List Orzechowskiego do Stan. 

Stadnickiego. 
P r z yk a z anie boże o thymi błogosławieiistwy. 

Krak. Mat. Siebeneycher. 
P r z y w i 1 ej a c h (o) od Najj, królów polskich, 

kt»'>re S. Unię zalecają. 
Pudłowski Mel. Oratio pro repub. et reli- 

gione, ded. Nicol. Wolski a. 1562. Carmina 

Laur. Goślicki. 
Pussmann ob. Prussmann (1551). 
Q u e r e 1 a orth. cccles. contra haeresim. (Ciem. 

Janicki?). 
Qnaeri monia calamitosi Duc. Lithuaniae 

ad Sigis. Augustum. 
Quaestioncs in libros posterior. analet. 

et topie. Aristotelis (Mich. Parisiensis? J. 

de Stobnica?). Crac, Haller, (i 1505). 
Rabę .lustus S. J. Kazania 2 tomy. Kraków. 

— Przekład pism. św. na polskie. 

Rada niektórych bisk. dana w Bononiej Pa- 
włowi IV. Krak., Wierzbięta. 

Ranizowski Stan. Katolik przeciw evange- 
likowi Stan. Grodzickiego. 

Ratiboriensi s Val. Praktyka duchowna. 

Ratioues septuaginta ob quas Regem Po- 
loniae non adversari decet. 

Rawy (z) Stan. Przepow. z skutków zaćm. 
słoneczn. Łowicz, Murmel. 

Recepta na to abyśmy się w ziemi ojcz, 
osiedzieli. (ob. r. 1597). 

Reguła S. Benedykta, b. dr. (ob. r. 1597). 

— Reservatio a peste. Crac, Unglcr. 
R ej. Psalm Dawidów 85. Krak , Łaz. 

— Psalm 103. Krak., Łaz. (dwie edyc). 

— Christe qui lux es. 

— Przyczyna gniewu pańskiego. Krak. Sieben. 

— Psalm Dawidów 113 in exercitu. Krak., 
Łazarz. 

— Psalm Dawidów 75 Inclina domine. Krak., 
Łazarz. 

— Księgi o potopie, b. dr. 

— Pieśń o bóstwie Syna Bożego. 

— Zatargnienic fortuny z cnotą. 

— Spectrum albo nowy czyściec. 

— Podobieństwo żywota chrzęść. Krak., Łaz. 116 Bez wyraźeuiu ruku i nie wykryte. — Katechizm. 

— Narzekanie na nierząd Polski. 

— Alleluja. Krak., Łaz, 

— De niMitralibus. 

— Ueynał switlia. na ranne powstjinie, Krak., 
Łazarz. 

— Ewangelie i epistoły w 8ce. 
Respons duchów, na rncye eąuest. ord. 

Zy^ini. III. b. dr. 

— na dit<ours przeciw konfederacyi. b. dr. 

— na respons anonima przeciw duchów. 

— na upoinin. Evang. o zburzenia zboru 
ewang. 

Respons io ad virulentos artic. 8ive erro- 
res XVI contra fratres Bohemos. b. dr. 

— fratrum Unitar. a Volano. b. dr. 

— ad Paliioologum. 
Responnum Pbilaleto. 

Reszka St. Paraen. ad equites pol. b. ra. dr. 

— RozmoAva o śmierci człowieka z duchem 
z lać. i)rzeh M. A. S. 

— Spongia. 

Rouschins J. Tabula de inventionibu8. 

Crac, Scharff. 
R h e g i u .s Urban. Lekarstwo duszne ku śmierci. 

b. Ul. dr. 
Risinius Petr. Cachinii Sycophantias resp. 
Roguliusz Tom. Prognosticim (Tia (i lat.) 
lloselli Piotr. Quaest. in libros analit. Ari- 

stot. Crac, Haller, (dwa wydania.) 
Rorate polskie. 

Roterodaraus Er. Anatomia M. Lutra. b. 

dr. (po 1579). 
Royzius. Ad Nic. Radiv. epithal. Krak., 

Scharff. 

— Carmen tumult, in astrologum. b. m. i dr. 

— Ad S. Maciejowski de S. Stanisiao carmen, 
(dwie edyc). / 

Rozmowa pańska z stworzeniem swoim. 

Rozmowa Polaka z Litwinem przeciw Orze- 
chowskiemu. (1.%'j— () ?) 

Rozmyślanie o Bożym umęczeniu. Krak., 
FI(tr. Ungler. 

Różnica sekty luterowćj. Krak., Laz. 

Rozsądek o zborze ber. w Pozu. Pozn., 
Wolral». 

Rosprz.-i Petr. Acad. Crac. Origo, gratiae 
niagnali.i divae Claronn)ntanae (dedic. ad 
Critiuni u. l.VJ-łV). 

Ry b i ń s k i Jan. Ku czci Jana Sapiehy. (IGOi)). 

Sabinus Georg. Ad St;in. łlosium. 

— Pnemata. Crac, b. dr. 

— Addita et nucti. 

Sacranus. Errores atrociss. Ruthenorum. 
(15<:kj?). 

— Modus epistolandi. 

Sacrobusto Joann. Introd. in tractat Spere. 

— Algoritłmius. Crac, Hall. Ungler. 
Sallustius. De conjur. Catil. et bellum 

Juirurthinum. Crac, 
Sambori tan us. Elegiac duae. Una de Mo- 

scorura strage. Altera de Petri Barzaei be- 
.neficentia. 
Sanutus Alex. De orig animantium, pec- 

c^iti, moitis et poenitentiae. Crac, Wierzb. — De victoHa ex Turcis. Crac, Siebeneycher. 
S a r n i c k i St. Oratio pro legę elect. ad 

Steph. Bath. Crac, Wierzb. 

— Triumphus moscoriticns Stephani Begis, 
caimine hemiro. 

Schober Udalric Triumphus Sigism. IIL 

scriptus. 
Scholarius Gennad. (Po8sevinu8 A.) Inter- 

rog. et respons. de prooessione Spir, Sancti. 

Vilnae, Radziwiłł, n.583). 
S cli o mann J. Contra vulg. doctrinara. 
S eh one u 8 And. Oratio in ob. Zamoscii. 

— In ingress. B. Maciejowski, P. Tylicii. 

— Paneg. Carolo Austriae. 

— Paneg. ad T. Dittrichstain Crac, Petric. 
(por<'»wnąj r. 1.Ó.59.) 

Sc no ten i u 8. Vita honesta 8ive yirtntis. O 
cnocie albo żywocie. (1.54.3). 

Schrenkius (Schenkius) Jacob. letula nup- 
tialis (na ślub Zamojs. z Batorrtwnę). 

Schroeterus. Elegiarum lib. unus. Crac, 
Laz. (dwa (idbicia tytułu). 

Szczawiński S. Jezu. Zusanna z ksi^g Da- 
niela wierszem polskim, (może raczej Ko- 
chanowski lub Kl(tnowicz). 

Seklucyan Jan. W^yznanie wiary chrześ<?. 
Kr(ilew. (1.540?). 

— Rozprawa krótka o niektórych ceremo- 
niach a ustawach kościelnych, (wierszem). 
Królewiec. 

— Kancyonały z melodyami i nutami. (Do- 
tąd nieznany. Może to W^alentego z Brzo- 
zowa z r. lo.')4). 

— Wiatik to jest kazania we dni SS. Pań- 
skich. 

Semuscovius Jo. In leg. pol. ad Pium 

V. Carmen. Bonon. 
Seneca. Epistolae ad Lucillium. Crac, Flor. 

Ungl. 

— ad P.aulum. Crac, Lem. 

— Fonnniae honestae vitae juxta Er. Rote- 
rod. Acces. Rythmi germanica ac polonica 
linguis editi per M (ymerum) F. b. w. m. 

S e n e r Paweł. Nowiny o znakach niebieskich 

^ (ir)64, 1.570). b. dr. 

Sentcntia cujusdam dc elect. Reg. Pol. 

Sententiae et loci insigniores ex ant. po- 
etis pro ('(»11. l'(»sn. S. J. 

Sep te Ul canon. epistole. »»b. Epistohie. 

Servet. Okazanie Antychrysta, tł. G. Pauli 

Setnik rymów duchownych. (Ston. Grochow- 
ski), b. ni. <lr. (lóiMtj. 

Severianus Cleni. Orat. ad Pol. et Lit. 
Senat b. dr. 

Severinu3 Dominik. Genealogia Christi, 
aenea tabula dejjicta. 

— Tabula summae S. Thomae. 

— '{'iirris Babel seu haeresiarcharum omnłum 
cathalogus. 

— Libcllus contra Roxolano8. 

S e V e r i n u 8 Luboml. Carmen heroic. super 

stcmma Jos. Wronii (1570). 
Skarga Diskura na konfed. warsz. b. m. dr. 
Socinus. Obrona sentencyei tł. Stoiński. 
Sowizdrzał (nowy) albo Nowyzrzał. 
Sposoby zgodne i jednę rzecz znamionujące. Bez wyrażenia roku i nie wj'kr)'te. 117 Stapulensis. Introd. in libr. de anima 

Arist. (i r. 1510). 
Statorius Joan. Gymnasii Pińczów, instit. 

b. m. dr. 

— Odpowiedź na księgi ks. Mar. Śmigle- 
ckiego. 

Statuta prov. prov. Gnesn., Posn., Vra- 
tislay. CracoYiens. edita (dwie edycye) (oko- 
ło r. 1491). 

— Tenżo tytuł tylko w tytule edida. {ogz. 
na pergam. około 1491). 

Statuta prov. toti prov. Gnesn. valentia. b. 

m. dr. (cztery odbicia). 
Statuta Yilnensis dioecesis. b. m. dr. 
Stawicki Mich. Proroctwo Metodiusza. 

Krak., Scharff. 
Stepłianus Rex. Decas epistolarum. Lipsiae. 
Stobnicensis Joan. Gen. doctrina de mo- 

dis significandi gramaticalibus. 

— Introductio in Ptolom. cosraogr. 

— Legenda sanctissimae niatronae Annae. 
Grac, Scharff. (ob. r. 1512). 

— Utrum in abstractis sit aliqua predicatio 
vera. (Crac, Haller około 1515). 

Stoiński, Paraeneais albo upominanie (oko- 
ło IGOO). 

Stratander Sleynensis. TextU8 elench. Ari- 
stotelis. Crac. (1521). 

Strada Fam. Urbano Pontifici Max. dum. 
Romae coli. S. J. inyiseret. Vilnae, S. J. 

Sturmius. Adv. synodi trident. (accedit 
epistoła ad Nic. Radziwiłł), 

Sturtzius K. Oratio de principe Sigis. 
Augus. 

Stryjkowski. Na herb XX. Sluckich. 

— Ńa herb Pogonią. 

— Rotundi yersiculi. 

— Drzewo królewskie (gencal. plakat). 
Suchtenius C. Carm. de coede. Moscov. 

S z a f a r n i a obroków duchownych. (Paw. Szy m- 

plicyana) (2ga ed. 1602 r.). 
Szafran i ec Jeron. Lament o śmierci syna. 

Krak. Siebeneycher. 
Szymanowski. Pięćlistnik (wiersz). 
Szymonowicz Szymon Aelinopaean. Za- 
mość, Leski. 
Tarcza (fucho wna. Krak. Ungl. 
Thesaurus orationum, meditat. ex variis 

auth. coli. Wilno, N. Chr. Radź. 
Theses theolocicae tj. conclave synodalne 

zboru wileńskiego. Poznań?, Wolrab? 
Thomas. De ente et essentia. (Crac, Hoch- 

feder). 
Tractatus praecl. et insignis, modus le- 

gendi abbrev. Crac, Ungl. 
Trzecieski A. Pyeśń nowa o krewkości 

^v•yelkyey każdego człow. Krak., Łaz. 

— Modlitwa gdy dziatki idą spać. Krak., 
Łazarz. 

— Poswarek wina z wodą. 

— Powssednya spowyedż. Krak. Łaz. 

— Przejście Pokucia od Tatarów. 

— Sylyanim liber IIL ad S. Bathor. Crac, 
Wierzb, n — Nabożna piosnka modli, człow. chi-ześć. 

— De Lippomani ingressu et progr. in Po- 
lonia. 

— Pieśń o krewkości. Kraków, Siebeneycher 
(inna niż u Łazarza.) 

— Pieśń przy pogrzebie człowieka krześciań- 
skicgo. Krak. Siebeneych. 

— Pieśń o żywocie krześciańskićna. Krak. 
Siebeneycher. 

— Lac spirituale. Regiom. Daubmann. 
Turrecremata Joannes. Psalt. Cracis. 

(1475). 
Urbach Joan. Processus judiciarius. Crac, 

Ungler. 
Ur sinus Joan. Modus epistolandi. Crac, 

Hochfeder. 

— „ „ „ Crac, b. dr. 

— Aristoteles Topicorum. (Zamość?). 

U sin gen Barth. Regulae congruitatis. Crąc, 
Ungler. 

— Sermo de matrimonio sacerdotum. 

U stawy prawa polskiego p. J. P. (1.565. 1569), 

Yadianus J. Salis fodin. Bochensis narratio. 

Yapolinus. Libellus de S. Ench. adv. 
hacrct? 

Vega. Disp. teolog, de distribut. Euch. Vilnae. 

Vegius. Philaletes (ex Luciano). Crac, Un- 
gler. 

Yergerius PP. Catalogus haereticorum (De- 
dj'^k. Ostrorogowi). 

— Pro alendis et educandis Chr. pueris. Lac 
spirituale z wierszami Trzecieskicgo , de- 
dyk. Mik. Radziw. Królew., Daubm. 

V i g i 1 a n t i u s Samboritanus. Theoresis secun- 
da. b. w. m. i r. (porównaj rok 1569), 

Yitellins Er. Ad Alexandrum VI Pontifi- 
cum Max, in prestita obedientia. Oratio. 

Vratislavia (de) Michael. Epit. figurarum 
in lib. physic Crac, Haller, (ob. r. 1518). 

— Prosarum dilucidatio. Crac. Ungl. (ob, r. 
1530). 

— Epith. conclus. theologiae. Crac, Haller. 
Wars ze wiek i K. Ad Henr. Valesium ora- 
tio. Crac, Sieben. 

— Oratio in obitum Steph. L 

— Ad Maximil . Archid. Vislunii Orat. Praga. 

— Ad Maxim in Mogillauo monasterio. Praga. 

— Ad Caes. Rudolphum oratio. Praga. 

— Ad Caes. yictoriae nomine oratio. Praga. 

— Ad Sigism. IIL panegyr. in partu filiae. 
Stockholm. 

Wartensius Henr. Disp. de foedere Dei c 
homine. 

Wapovius. Fragmentum de Sigism. I. re- 
bus gest. (ob. r. 1589). 

Wenceslaus Cracov. Introduct. Astrologiae. 

Wendlcrus J. Chr. Dissertatio contra St. 
Rescium, Baronium etc. Lutheranos neąue 
supprimere neque corrumpere scriptores. 

Wicclius G. Postilla. Ungler. (?) 

Wieża Dawidowa na turecką wojnę. 

Więcki Jak. S. J. O ś. Sakramencie prze- 
ciwko Kalwinistom. 

Wildenbergius. Phil. in III partes digest. 
et descrip. dedic Tidem. Gisoni. Lugdun., 
Barbien (1571). 118 Bez wjTRŻcnia roku i nic wykryte. Wilkowiecki Mik. Hist. o zmartwychws. 
pańskit^m. 

Wiśniewski Wal. Pieśń radosn.i P. Boga 
riiwalącii przez panów. Zygra. III. i prze- 
mowa i]() kr. Anny. 

Wolan A. Oratio ad Sonatum R. Polon 

— Obrona prawdziwej obecności ciała i krwi 
Pana naszego na wieczerzy. 

Wosiński Bruno. Sielanki. 
W r ó b e 1. Kazania. Poznań. 
Wujek Jak. Godzinki o Najś. Pannie. 
Wypisanie o papieżu nowoobranym Piu- 
sie. Krak., Wierzb. 

Wyobrażenie dzieci (1596 V) 
Wyznanie wiary braci czeskich. 
Zamoj ski J. Fplfaphium pro CKecpnis Steph. 
I. Leopoli habitis. 

— Opus legum et insfit. Acad. Patav. ? (po- 
równaj 1564). 

— Ad civ«s Polonos de Acad. Zamoscensi 
prophasis. 

Z a n c h i u s Basilius. Epistoła, ad Petrum Bem- 
bum libri II et Scver. Oreandri ad Dom. Paulum do Wola designatum cpiscopam 

posn. Crac. Vietor. 
Zawadzki Jerzy. Pieśni nabożne ( ? za Zvgm, 

III). 
Z a w a d z k i Stanislaus. Exaraen de Astrologia. 
Zawicki Jan. Charites słowieńskie, dedyk. 

J. Zamojskiemu. (16<XJ). 
Zb<\r wileński stopnic doskonałości luter- 

skit\j. b. m. dr. 
Z b y 1 i t o w 8 k i Andr. Acteon b. m. dr. (1588). 
Zebridovius A. Oratio pro sua et colleg. 

religione ac. jurisdicMone, edd. And. Patrl- 
^ tius. (1557 V). 
Zimnosa respons Latosowi na jego dlsknr- 

sy 7. strony kalendarza, b. dr. (czy z XVI 

wieku ?). 
Zuzcmhorti. Wykład mszy. 
Zwierciadło Soc. J. 

Żarno w ski Grzegorz. Apokatastasis tj. na- 
prawa artykułu naprzedniejszego o dosyć 

uczyiiioniu. b. m. dr. 
— Obrona postylle ewangelickiej na apol. 
^ jezuicką, b. m. dr. (1591). 
/ywot Św. Anny. (około 1532). 1491. _ 1521. 119 DODATEK. 1491. 

Gui Petrus. Metaphisica. Hispali, Stanis. Polo- 
nus. 

1493. 

FI a vi u s Jos. La guerra judaica (Prologo 

al Isabella). Sevilla, Ungut e Lanzalao. 
Martinus Polonus. Margarita. Hyspali, M. 

Ungut et Stan. Polonus. 
Florę to de Sant Francisco. Scvilla, M. Ungut 

e Lancalao Polono. 
El cspejo de la cruz. Scvilla, M. Ungut 

e Lancalao Polono. 
Ly ra Nic. Tahula super biblior. operę. Hyspali, 

M. Ungut et Ladislaus Polonus. 

1493. 

Caulhiaco Guido. El invontario de la medi- 
cina. Scvilla, M. Ungut e Lancalao Polono. 

1494. 

Floretus virtutum. Hispali, M. Ungut et 

Stan. Polon. 
Manuale hispalense. Hispali, M. Ungut et 

Stan. Pol. 

1495. 

Gordon i o Ber. Siete libros de Lilio de medi- 
cina. Sevilla, M. Ungut e Stan. Polono. 

Leyes de las rentas. Sevilla, M. Ungut e Stan. 
Polono. 1496. 

Bocacio Juan. Las ciento novelas. Sevilla, 

Ungut e Stanislao Pol. 
Curtio Rufo Quin. Histor. de Alex. Magno. 

Sevilla, Ungut e Lancalao Polono. 

1492. 

Gui Hermo de Paris. Postilla cvangeliorum, 
Hispali, Ungut et Ladisl. Pol. 

1499. 

Błony Nicol. Tractatus de sacramentis. Pam- 
pilone, Arnaldus Guiller de Brocario. 

1300. 

Gui Petrus. Metaphysica. Hispali. Opera et 
diligentia Stanislai Poloni. 

15U2. 

Ambr osi o Fr. Vita Christi Cartuxano. Alcala 
de Henares, Stanislao de Polonia. 

1510. 

Plove (Błonie) Nicol. Tractatus sacerdotalis 
de sacramentis. Lugrunii, Arnaldus Guil. de 
Brocario. 

1.531. 

S i g i s m u n d u s L Convocatio ad Conventum 
Piiotrkovie. WIEK XVII •f»->=Ss=>-«4*" leoo. 123 1600. 

A c t u 8 in schola Mariana habitus. Dantisci. 
Arkadyusz (Hip. Pociej?). Antinhisis albo 

Apologla przeciw K. Phllaletowi Smotryc- 

kleum. Wilno, Łęczycki. 
Artomiusz Piotr. Thanatomachia. Bój z 

śmierclę. Toruń, Cotenius. Ob. Panaetius. 
Auctores rerum moscovitlcarum : (Herbest. 

Guagn. Math. a Miech. Heidensteln). Francof. 
Baron iu 8. Relationes duarum legationum. 

Colon., N. Stein. 
Bazylik C. O zacności herbu Warnia, a o 

dzielności ludzi panów Gnoińskich. Krak. 
B r a 8 c h i u 8 Prof. Ac. Rostok. Ad Sam. 

Łaski legatum Sig. III. ad D. et N. Regem. 

Rostock, Myliander. 
Bur 8 Bi u 8 Ciem. Musarum gratulatio. Danti- 
sci, Rhodus. 
B z o V i u s. De jurę status s. d. jurę divino 

et naturali eccles. lib. et pot. Coloniae. 

— Różaniec Panny Maryey. Krak., Kobylińs. 
Carmen macaron. de elig. vitae gen. (Jana 

Kochanowskiego ?). .Crac. 

Ciekliński Piotr. Św. Wojciecha apostoła 
Bogarodzica y hpony. Zamość, Łęski. 

Clenardus. Instit. in graec. ling.* Wilno, 
Karcan. 

Cmi ta Joann. Achacy. Simbolae. Sim. Kem- 
pinue. 

C o 1 1 o Frań. Pace colla Turo. e Polonia. 
Padova. 

Dąbrowski Maciej. Recepta na Thanato- 
machia. 

De bolec ki Woj. Ad B. Maciejovium gra- 
nul. Crac, Lazar. 

Dębcv/ski And. ob. Owidyusz. 

Decretum regium inter Dav. Hilchen. Yilnae. 

Dobrocieski. Or. in adv. Bem. Maciejo- 
vii. Crac, Petric 

DubrawiuszJ. O rvbnikach i rybach. Krak., 
Siekiełowicz. (1547). 

Dziękowanie ob. Skarga. 

E m p o r y n. Excepcya przeciw. Glicznerowi 
ErasmUsowi. Pozn., Wolrab. 

Ewangelie naprestolnoje. Wilno, Mamonicz. 

Exorbitancye, które się działy przez osobę 
kanclers. J. Zamojskiego (około 1600). 

Forma obacz: Sudroviu8. 

Gospodarstwo jezdz., myśliwcze, strzelcze. 

Gratulatio Bend. Woyna Ep. Viln., S. J. 

Gregoryanki. B. m. 

Grochowski St. Ścieżka pobożn. chrzęść 
Krak., Siebeneych. (Dwie edycye). 

— Szczodry dzień J. K. M. Ed. 2. (1599). 
Grocki Jan. Pochw. Akad. krakows. 

Hap Casp. Responsio Math. Dressero de R. 

Bellarmino et Po8sevino. Posn. 
Hermann Dan. Ad illust. Joh, de Zamoście. 

Biga, Mollinus. 

— De lana et laccrta. Rigae. 
Horatius ob. Treter. 
Januszowski Jan. Statuta prawa i konstyt. 

lirak., Łaz. 
Joanniceus. De peste disput. Crac, Petric. Jodco Lithuanus. Carmen polsko latinum 

cechu pijackiego. Krak. 
Jurgiewicz. Oratio de vita et mor. Geor. 

Radziv. Romae. 

Kalnicki. Triumphus Christi. 
Katechizm ob. Sudrovius. 
Klonowie z. Worek Judaszów. Krak. 

— Yictoria deorum. Raków, Stemacki. (1587 ?) 
Kmita ob. Cmita. 

Kochanowski Jan. Krak., Łazarz. 
Korycin ski Andrz. In obitum Ser. Annae. 

Crac, Lazar. 
Krakowczyk B. Przestroga z zaćmienia. 

Krak., Kobył. 
Kresychleb Piotr. Thanatomachia. Ob. Arto- 

mius. Panaetius. 
Krzistanowicz Stan. Disp. canon. de spon- 

salibus. Wircburg, Fleischmann. 

— Disp. de usuris. Wircb., Fleischm. 
Kułecki B, Gratulatio ad Chr. Olendski. 

Regiom., Osterberg. 

Laelius Lucius (Jul. Recalchi). De sarma- 

tica lue. Ferrara. 
Lapis angularis s. Casimiro. Viln., S. J. 
Latoś J. Prognostik r. 1600. 
Libelłus ad Sen. primarios R. Pol. de etatu 

templ. prut. Hagae. 
L i p s i u s z Justus. O stałości księgi dwie. 

Wilno, Karcan. 
Lukrecya J. D. S. Obacz: Solikowski J. 

Miło pol ski Jan. Yerificacia art. na rokosz 
podanych. B. w. m. 

Minadous J. T. De nova afFectione, quam 
plicam et sarmaticae Goździec dis. Patavii, 
Bolzel. 

Mirowski (Mirovius) And. Monom. J. Chri- 
sti cum Diabolo. Crac, b. dr._ 

— Poema sacrum de J. Christi sacrificio. 
Crac, b. r. 

— In natalitia Jesu Chr. carmina. Crac. 
Moskorzewski Jur. Okazanie, iż ludzie 

w Król. pols. Krak. 
Mylius Jan. Duae orationes. Dantisci, Jac 

Rhodus. 
Mylius Mart. Nomencl. rerum schol. Gorlic 

Dantisci, J. Rhodus. 
Myreccus. Samuel pacificus. Crac, Petric. 
Niewierski Stan. Postilla. (Augsb.) (1600?). 
Niger Dan. In fun. Georg. Radivill. Ven., 

Angler. 
Odpowiedź katolicka na pyt. heret. Pozn., 

Wolrab. 
Okazanie iż Ewang. ob. Stoiński. 
Okuń. Chwały Zygmunta Aug. nowo prze- 

dnikow. Kraków. 
Orationes duae habitae in gymn. elbin- 

gensi. Dant., Rhode. 
Osterod Christ, et Voidovius Andr. Apolo- 

gia ad decret. ordin. Bellgii. 

— Apologia ofte Yerantwordinghe. Rakaw. 
Owidyusz. Tysbes z Piramusem, tł. Dębow- 

ski A. Krak., Wierzbięta. 
Panaetius Bart. Recepta na Tanatomachic 
albo pilule dla X. P. Artomiusza. Pozn.* 
Wolrab. Ot). Kresychleb. 124 1600. Paprocki B. Nowa krotocliwilo. Dii I. r. 1507. 
Dii II. i Ul. 1 ')'.»«. lV:i.<i::i, Sunian. (159W). 

— KsatVt etc. Traga, tlzicilz. J. Szamana (1000 
—1601). 

Pc ca lid OB (Pękalski) Siin. Dc bello OBtro- 
{jiano ad Piantcos ciiui Nizoviis. Ciac, Petric. 
Andr. 

Pękalski Seymon. De bello ob. Peoalidcs. 
Petricius Jan. Krótka przestroga do braci 

zlioru cwang. przeciw, nłcwstyd. aryaiisk. 

B. Ul. dr. 
Petkowski Gas. Święty a pow. Sobór we 

ł-^lorencyi. Tl. Kraków. 
P 1 e m i c ń 8 k i Fabian. In obitiim Ru8sinovii. 

B. Ul. dr. 
Pociej U. ob. Arkadyusz. 

— O i)rzywilejacli nadanych Unii. B. in. i r. 
Podkański Krz. De vanitate mundi. 

P o s t Ii u Ul u 8 And. Septeni niorboniin, ad 
Saniiatas dialogus (de Sarni, lue?) Witeb. 

— Dc saiTuatica lue. Yicentiae. 
Proces na konfedcrac)'ą ob. Skarga P. 
Pr()clinicki J. Andr. Polon. brevis notitia. 

Rouiae, Faccio. 
P r z y w i 1 e j c koronne. Kraków, Łazarz. 
Psalfir i nowyj zawiet. "Wilno. 
Pudłowski Moich. Dydo do Eneasza. Krak., 

Wierzb. ? 
Pccalchius Liicius Laclius. Dc sarmatica 

lue. Ferrarae. 

Rey Mik. Postilla lietuwiszka tiitay es izgul- 

diiioas cwangeliu. Wilno. 
R i a 1 1 u 8 Ant. Encoui. pocticum Maciejowski. 

Bononia, Renatius. 
Rogeriusz Ludw. Apologeticus pro Card. 

Bellai-niin. eon. Dresscr. Posn. Ob. "Harp. 
Rybiński J. Witanie do Andrz. Krotoskiego 

wojcw. inowroclaws. Toruń. 

— Witanie J. Sapiechy. Toruń Kotenius, 
b. w. r. 

R y t g i e r Kasp. Wizerunek inynic cudzoz. 
Kralc, Łaz. 

Saxonia Hercules. De plica polon. Patav., 
Pasąuatus. 

Schoncus A, Panegyricus ad Fr. Dittrich- 

, stain. Crac, Petricovius (1599). 

S c i e s z k a pobożii. ob. G rochowski. 

Sistinus .Mat. Luctus in obitum Hier. Roz- 
rażow. Romae. 

Skarga P. Dziękowanie na zwyc. maltań- 
skie. B. m. dr. 

— Kazania o 7 Sakram. Krak., A. Piotrk. 

— Kazania sejmowe. Krak., b. dr. 

— Pobudki do modlitfty. Krak. 

— Proces na konlederacyą. Kraków. (1.596). 
Skidziński P.. In adv. Bern. Maciejów. 
, Crac, Siebcn. 

Smiglecki M. Proca na niinistry. (1600?). 

— Rozsądek katolicki nfiOO). 

— O jedn(\j widomej głowie kościoła. Wilno, 
o. J. 

Solikowski J. D. Ad Lirones. Samosci, 
Acad. 

— Lukrecya rzymska i chrześciańska. B. w. m. 

— Do obywateli inflants. Lwów. Sowiński. Qaacstioncs cthicac. Argcnt. 
Stephanow.ski. Odpór ob. Żagiel. 
S t o i ń 8 k i P. Paraenesis albo Upominanie. 
(1600?). 

— Okazanie, iż ludzie ewanielikami zwani 
powinni do Ar)'an(')w przyłączyć się. (Autor 
według W. Maciejowsk. Faustyn" Socyn). 
Rak(')w, b. dr. 

Sturcias Christ. Oratio de vitae decore, in 
qua Sig. Ul. prudcn. coramend. Rostochii. 

— Oratio in obitum Daw. Chytraei. Rostochii. 
S u d r o V i u 8 z St. Forma albo Porządek spra- 

wow. świętości. Wilno. 

— Objaś. Módl. pana. (bez daty). 

— Katecłiizm. Wilno, Markowicz. (1598). 
Svenkfeldiu8 Jean Polonois. Sommairc 

discours de 1' abjuration. A 1' archev. de 

Gnesne. Lyon, Bon. Nugo. 
Symbol a imuiacul. Yirginem declarantia. 
Syrius Pul)lius Mimus. Sclec. sententiae. 

Crac, 1). dr. 
Szymonowicz Szym. Philenon Arae ad 

Adainum Hier. Sieniaviuni. Samosci. 

— Philaenare ad Ad. H. Sieniaviuui. Zamość 
(odm. edycya od Philenon Arae). 

Treter. In Quinti II. Fłacci p. indcx, ded. 

St. Ilosio. Francof., Ycchelii hacred. (1579). 
T u m o w s k i J. Centuriae carminum. Yratisl., 

b. dr. 

Warszewicki Krz. De cognitione sui, libri 
III. Crac, Siebcn. (1599). 

— Orania, quae extant opera, 1. YIIl. Crac, 
Sieben. 

— Oratio ad Guil. Y. Bavar. ducem. Aug., 
Yiudcl. 

— De fact. Christi pro Chr. fidc, jest wraz 
z De cognitione. ^ 

Wąsowaki. Uwagi rolnicze. 

Wizerunek i szacunek mynic ob. Rytgicr. 

Wojciech św. ob. Ciekliński. 

Wolan A. Orat. ad illustres Radivillo8 et 

Chotkiewic Yil., Sal. Sultzer. 
Wysocki Szymon. Monstraucya złota (około 

1600). 

Zaidlicz Dan. Cracoyicnsis. Ilercynla idył- 
lia. Conr. Rischio. 

Z a m oj 8 k i Jan. Litterac, quibu8 Scnatum 
regentem hortatur. S. 1. et a. 

Zbylitowski A. Wieśniak albo Gospodar- 
stwo. Krak., b. dr. 

Zbylitowski Piotr. Przygana strojom bia- 
łogł. B. dr. 

— Rozmowa szlachcica z cudzoz. Krak., b. dr. 
Zieliński Jan. Centuni excursu8 polit. mora- 

les, ded. Joan. Zamojski. 

Żagiel ks. Marc Censura disput. wileń., poda- 
n('j pr. Daniela Mikołajew. Wilno, b. dr. 

— Odpór przedniejszyra powieściam Ewangel. 
o Sakr. Ciała i Krwi. Wilno, b. dr. 

— Tenuin na protcstacya. Wilno (?) (obacz 
^ 1599). 

Żarnowca (Z) Grzegorz. Apomaxls albo 
Zniesyeuie nicsłusznćj skazy J. Licyniusza. 
B. m. dr.. 

Żywoty Św. znakomitszych. B. dr. 1601. 125 IGOl. 

Androciiis F. X. Scieszka chrześcijanina. 

Kruków, Siebenciclier 
Arystotelesa Ekonomika. Łazarz. 
A r t o mi u s z P. Diacta duszna potraw. Toruń, 

— Kazanie o weselu w Kanie Gallil. (Toruń.) 

— obacz Kancyonal. 

Bartolan H. Sigismundi III. victoria. Cracov, 
Petricovius. 

(Brunsberg. Col. S. J.) Propemptica N. Ra- 
dziwiłł. Brunsbcrg. Schonfels. 

Buc i o T. Oratio in annirersario. Cracoviac, 
Kenipinius. 

Burzyński Yinculum gentil. Mielecki. Olo- 
munci, Handel. 

B z o w i u 8 A. Flores aurei ex paradiso. Vene- 
tiis, Soc. Minima. 

Cal li mach u s Ph. Historia Casimiri Regis. 
Frankf. 

— Libellum de his contra Turcos. Frankf. 

C c r a s i n u s Epos trinodis Herbesti. Leopoli. 

— , De Passione domini (Lwów) 

Chłapowski St. Epithalamium. Krak., Ła- 
zarz. 

Chodowski F. Pieśń: Tobie Panie grzech 
mój. 

Chrościejowski J. De morbis puerorum 
obacz Mercurialis. 

Czasosłowiec. Wilno, Mamonicz. 

Czechowicz M. I. Poemata varia. Leopol, 
Pegowski. 

Constitutiones Synodi diocesianae. Cra- 
cov. Lazar. 

Dresner T. Processus judiciarius Reg. Pol. 
Zamość, Len^cius. 

Duncius M. X. Gratulatio P. Tylicky. Bruns- 
berg, Schonfels. 

Dziekczyński J. Oratio ad Goślicki. 
Poznań. Gedel. * 

Dziennik modlitwy, psalmy etc. Krak,, 
Piotrk. 

Epigram mata in laudem virorum. Cracov. 
Kempinius. 

Foxius I. Oratio in laudem G. Radzi viii. 
Cracoviae, Petricovius. 

— Oracia na rocznicy J. Radziwiła. Krak, 
Sybeueycher. 

Fulvius A. Scieszka pobożnego chrześcija- 
nina. Krak., Sibeneycher. 

Gospodarstwo duchowne. (Bobola J. Skar- 
ga P.) Krak., Łazarz. 

Grądzki H. Ode panegyrica (na Herbestów.) 
Lwów. 

Gratiae Deo actae ab ecclesia. ob. Skarga. 
Grochowski Stanisław. Opus antiąuum. 
CracoY, Sibeneycher. 

— Ścieżka pobożnego Chrześcijanina, obacz 
Androcy. 

— Tractatua directorii Ilorar, Can. Crac, 
Sybencychor. 

Ileliodori Aetiopicae Ilistoriae libri decem. 
p, s. Warszewicki Ursellis, Sutcr, (Ilerbcst J.) ob. Poemata. 

Herman D. Mcditatio militis christiani, Ri- gae. Rigae, Mo- — Livoniae afflictae supplicatio, 
linus. 

H 11 eh en D. Prosfonesis ad nobiles Liyoniae, 

Jaskier Promptuarium juris. Samosci. 

Joann icius Gab. Kalendarium ad a MDCI 
Crac.^ PetricoY. 

Joviu3 J. Rozmowa J, Częstochowczyka. 
Krak., Kempini. 

Kancyonał tj. pieśni chrześcijańskie. To- 
ruń. 

Karuk o ws ki St. Processus supplicat. pro 
bel. Liv. CracoY. Petricov. 

Kiszka L. Vita Hipp, Pociej. 

Kmita J, A, Proces sprawy Bocheńskiej. 

Constitucye sejTnu walnego koronnego. 
Krak., Łazarz, 

Kr esy eh eb Ar. P. Diaeta duszna. Toruń. 

— Kazanie o weselu w Kanie. Toruń. 
Krzysztanowicz. Disput de testamentis. 

Wirceburgi, G. Fleiscjimann, 

Lavacrum animae seu exercitatorium Cra- 
coY. Sibeneycher. 

Li von i ca, hoc est responsum. Wilno, Sal. 
Sulzer bez ^vyr. r. 

— Toż. b. m. 

Maciejowski B. Epistoła pastoralis. Crac. 

— Gratulatio in fel. ingressum. Crac, Kem- 
pinius. 

M§drowicz Stan, Carmen nuptiale. J. Her- 

burt, 
Mercurialis H. De morbis puerorum. Ve- 

netiis, Junta. 

— De Ycnenis et morbis. Yenetiis, Junta. 

(M ul tan u s Michael) Gratiae Deo actae ab 
ecclesia pro victoria. 

Muscenius J. Epigrammata in laudem vi- 
rorum. Crac, Kempin. 

(NoYicampianus P.) ob. Szarfenberger. 
Lwów. 

Nowowiejski Łuk. Arthiereuthica. (w tem 
są wiersze jego) Brunsberg, Schonfels. 

Oktoich. Lwów, Bratska. 

Orbini M, II regno delii Slavi. Pesaro. 

Otfinowski Jarosz. Powodzenie niebespiecz, 
woyska. Krak., Łazarz. (1600—1.) 

Paprocki B, Ecclesia to gest Cyrkew. Pra- 
ga, Szuman. 

— Pust telesny potrebny. Praga, Suman. 

— Ksaft jenż był od starce. Praga, Suman. 

— Staw Manzelsky. Praga, Szuman. 

— Trinastce tabuli weku lidskeho. 
Paradoxa quae etiam prodierunt. ded. N. 

Zebrzydowski. Romae, 

Pascha M. Widerlegung der Widerhaufer. 

Pecalides S. Epithalamium innuptias Her- 
bort. Leopoli. 

Pecarowicyusz Stan, Wizerunek czło- 
wieka w bogomyślny żywot, Kraków, Ko- 
byliński. 

Pociey Hip. Odpowiedź l'ocieya patryarsze 
Alexandr. 126 1601. - 1602. Pocmata varia in fiincro Ilcrbcsti. Lcopnl. 
Polonus An. Descriptio tcrrae sancta In- 

gohtmlt. 
Po n tan 118 Dialogi 20 ex Progymnasmatum. 

Nissa Si^^frid. 

Processua judiciarius Rcgni Poloniac. Za- 
mość. 

— aupplieationum. Crac, Pełncovii. 
Promp tuaiiuiu jiiris pruviucialis sa.\onici. 

Zamosoi. 

Radziwiłł M. Krz. Propeuiptica dies: 
limnsberp:, Sclioiifols. 

— Peregrinatio Ilierosoliraitana (dwa odbi- 
cia) Brunsbcrg, Scluiiifcls. 

Rcgius J. Commcntarius ac disputat. lib. 5. 
JMiilbus. 

— Dissensionum thcologicarura liber. Frankf. 
Spiera, 

ScheligiuB Alb. De yenenis et morbis. 

obacz Merciirialis. 
Schoncus A. Fidiis comcs ad J. Tcuczyn. 

Crac, PotricoY. 
Sechinius J. Thalaraus nuptiaiis. Crac. 
Siestrzeńcewicz Grz. Laudatio Radivilii. 

Lubcza, J. Kmita. 
Simpliciusz P. X. Mancllc duchowne. 

Crac, Syl)cneycher. 
Skarga P. X. Gospodarstwo duchowne. 

Krak., Łazarz. 

— Gratiae Deo actae. 

— Modlitwy z litiiniami. Krak., Łazarz 

— Napomnionie. 

— Żywoty Świętych. Krak., Piotrk. 
Smotrycki M' Istoria o Florentskom Syno- 

die. Oatrog. 
Sokołowi cz T. X. Pieśń (w kancyonale 

Artomiusza.) 
Speculum 8axonum obacz Jaskier. 
Stefanowski 11. Odpór powieściom ewa- 

nielickim. (pseudon. Żagiel) Wilno, S. J. 
Sturtzius Krz. Oratio in obitum D. Chy- 

traei. Kostochii. 
Symbola tria Catholicum Calv. Luth. Vilnae. 
Szarffenberger Mar. Na pogrzeb P. Novi- 

campiaua, Lwów. 
Szarzy li 8 ki M. (Sęp.) Rytmy albo wiersze. 

Tr a etat u 8 directorii Horarum Canonioarum. 

Crać., Sybencycher. 
(Tylicki P. X.) In primo: adventu, Bruns- 

berg, Schonfeła. 

Wacławów icz M. Gratulatio virtuti. Crac, 
Petrio. 

Yarseyicius Chr. Deambitionis yitio.Romae. 

— Dialogus de originc. li(nuae, Zanctti. 

— Paradoxa. Romae. 

— Reges, sancti, beilatores. Romae, Com. Ap. 
Widawski P. Wężyk. Aquila Aąuilonis. 
Volanu8 A. et Knogler K. Nuptiae Radiyi- 

liae. Wilno. 
W o ł o d k o w i c z M. Annotacyic N. Tcstji- 
mcntu. Wilno, Karcan. 

Zby,litow8ki P. Patricius. Krak. 
Zenoviciu8. N. Thesea i)oliticae. Baaileae, 
Schreiber. 1G02. 

Adami M. Encomium genealogicum. Iloidol- 

berg. 
A d a ni i u s T. Mowa pogrz. J. Brandeburg. 

Ilelnistadt 

Algorithra to jest nauka liczby obacz Des- 

seranus. 
Andreas C. Synon}TDa latina. Yratisiayiae. 
Arcudiua P. Beasarionis Card. opus de pro- 

cess. Crac, Łazarz. 
Arystoteles. Ockonomika albo nauka gosp. 

Krak. 
Aucups C. Tr. In honorem Ul. A. Bobolae. 

Crac, Łazarz. 
Baron i us M. Iconea sanctorum Poloniae. 

Romae. 

Bernat z krak. Kalendarz na r. p. 1602 — 

Krak(')W, Kempinius. 
Beschreibung d. Sachen. v. Herzog Carl. 
B e s 8 a r i o n arcyb. De processione spir. 

sancti. Cracov. Lazar. 

Birkowski S. Dionysii Ilalicamassei de 

colloc yerb. Zamość, Lenscius. 
Borkowski W, Cannen Yladislao principi. 

Moguntiae. 
B r u n u 3 V. Brevis tractatus de sacramento. 

Brunsbg. Schonf. 

B r z c z w i c k i L. Synonima latina. Cracoviae. 
B u i w i d o w i c z M. Anagrummata na wesele 
Lubomirs. Krak. 

— Camoeny weselne. ( Wessclinownej.) Krak . 

— Encomiaaticon muaarum. Cracov. 

Burski S. Juris proyincialia libr! 3 Zamość 

obacz Jaskier. 
B z o V i u s A. De temporali ccclesiae. Coloniae. 

Calagius A. Sjiioniraa latina. Yratialay. 

Bauman. ^ 
C e u s u r a Liyonica. Vilnac, Sulzer. 
Chłapowski II. Corona palladis. Cracov. 
Ciekliński P. Simonidac Uercules Prodi- 

ceus. 
Cikowski St. W sprawach celnych cz. II. 

Krak,, Łazarz. 
Clobucius J. Elogium ob. Kłobucki. 
Lc Clor Stef. Ilistoiro de S. Iliaeinthe. Arras. 
Coler Chr. De C. J. Caesaris magnitudine. 

Crac, Scharfenbg. 
Cramer Dan. Von der Ilauptfragc : An here- 

retico. Leipzig. 
Czasosłow. Ostróg. Kon-st;inty Ostrogkł. 

Daniccki J. llymenacus Wgo Oleśnickiego 

i Luboniiiskićj. Kraków. 
Dasius A. Epithalauiiura nuptiis. M. Sadlo- 

vii. Thorun. 

Descriptio gcrmanica rerum inter R. Po- 
lon, et Suce. Yarsayia. 

D c s s e r a n u 3 A. Algorithra to jest nauka 
liczby, Wilno. 

Dionysius llalik.-irn. ob. Birkowski. 

Drcsner T. Similium Juris poloniae. Pari- 
siis, Morelli. 1602. 127 Dubraviu8 Joan. Historia Bohemica. Hano- 

viae, Marnins et Anberi hcredes. 
F o xi u 3 J. Oratio in rectorem Dobrocieski. 

CracoY, Siebeneycher. 
Form ul ae processus judiciarii. (prawdop. T. 

Dresnera) Zamość, Leiiscius. 
Gamerafelder Seb. Ein nev Rechenbiich- 

lein. Danzig, Erben. 
Gemma J. B. De vera ratioue curandi. Ve- 

netiis, Alberti. 
Grochowski M. Theses philosophicae. 

Yiennae, Kolby. 
Grodzicki St. Ewanielik albo rozmowy. 

Krak., Piotrków. 
Gwagn,in. Kronyka Mozkewska. Praha. 

Hubicki S. Żydowskie okrucieństwo 

(trzy odbicia) Krak. SzariFbrg. 
Iłżecki. Carmen in laudcm M. Szyszkowski. 

Grac. 
Januszewski J. Wywód y obmowa. Krak. 
Jaskier Speculum Saxonum. Zamość. 
Jur gie wici u 8 A. Quinti evangelii Profcsso- 

res. Monasterii, Rossfeld. 

— Pate ewangeliura wywolawaci. b. w. m. 
Juris municipalis magdeburgensis. Zamość. 
J u r i 8 proYincialis (Speculum saxonum) obacz 

Jaskier. 
Karnkowski St. Eucharistia abo o sacram. 
Krak., Piotrkowczyk. 

— Synodi Gnesneusis ordinationes. Cracov. 
PetricoY. 

Keckermann B. Meditatio physica. Heidel- 
bergae. 

— Systema theologiae. Hanoviae, Antonius. 
Kłobuczko J. Elogium funebre V. Vidavii. 

Grac. 

K 1 o n o w i c z Seb. Honos paternus Solikowski. 
Cracovr Siebeneycher. 

Kmita J. A. Proces sprawy Bocheńskićj. 

Łnogler K. Epicedion na śmierć Abramo- 
wicza. Wilno. 

Konstytucye. Statuta S. D. Sigismundi I. 
Zamość, Lenscius. 

— Statuta i przy^vileje Krak. 
Kownacki J. Assertiones theologicae. Cra- 

cov. Petricoviu8. 
Kownacki Wal. Rycerstwo chrześcijańskie. 
Kraiński K. Forma odprawiania nabożeństwa, 
fcrowicius M. Apologia d. iat Yerantwor- 

tung. Wilna, Markowicz. 

Lanczkorońsky Hom. Cato. Declamatio 

demonstratiya in laud. Catonis. Lutetiae. 

Jacguin. 
Laubamus Melch. prof. w Gdańsku. Oratio 

in Joann. Frid. Lignitii. 
Laurus Jak. Notice sur les plans des sieges. 

Romae (et 1603) 
Leutschommuta Cyr. Apologia. (in Li- 

thauen). 
L i p 8 i u 3 J. Epistolae ad J. Com. in Tenczyn. 

Grac, Petricovius. 
T— Ad A. Schoneum epistoła. Grac, Liizar. 
Lipski A. Practicarum obscryatiomim. Ri- 

gae, Molinus. Li von i ca, hoc est responsum Rcgni Pol. 
(dwa odbicia) Grac. 

Maciejowski B. Garmen in laudem Szysz- 
kowski. Grac. 

Minister dclirans seu colloąuium. Poznai^, 
Yolrab. 

Modlitwy. Wilno, Mamonicz. 

Moschus polski z greckiego tł. Sz. Zimo- 
wicz. Krak., J^azarz. 

Moskorzowski H. Odpowiedź na ecript 
(J. Petrycego) Raków. 

Mundus Imperionim. Ursel. 

Nicolai L. De reformatione Relig. Ghristia- 
nac. Crac, Lob. 

(Oleśnicki M.) Hymeneus. Krak. 

O p a t o V i u 8 Ad. Multiscius Ulisses Schoneug. 
Grac, Sibeneycher. 

Ordinationes synowi archidioecesis Gnes- 
neusis. Grac, Petric. 

Ortelius A. L'Epitome du theatre de Tuni- 
vers. Antverp. 

Paprocki Bart. Diadocbos id est successio. 
Praha, Szuman. 

— Obora aneb zahrada w ktere rozliczne 
stworzeni Praga Szuman. 

— Panna. 

— O stawu Pańskim. 

— O stawu Rytirskem. . 

— O Zaczątku erbu Lwa. 

"Pascha M. Dissertatio de nowo calendario. 

Pernisten. Relatione tesoro politico. Yicenza. 

Porządek nabożeństwa kościoła powsze- 
chnego. 

Po tylicki Al. Orationes animae poenitentis. 
Crac. 
i Powodowski H. Christologia. (pars L) 
Grac, PetricoY. 

Radyminensis H. Fasciculus litaniarum. 

Regi u 3 J. Oratio de comparatione schola- 
rum. Toruń. 

Rochmanius Ad. X. Assertiones ex theo- 
logia. Vilnae, Karcan. 

Rogerius L. X. Defensio pro libris. Poz- 
nań, Wolrab. 

— Minister delirans. Poznań, Wolrab. 
Rosentreter M. Kazanie pogrzebowe. 
Schoneus A. Justi Lipsi viri epistolae. Crac, 

PetricoY. 

— Lipsii epistoła erudita. Crac, Lazar. 

— Que8tio de Angelis. Crac, PetricoY, 
ScYerin F. Histoire de la vie de S. Hia- 

cinthe. Arras. 
Siebeneycher J. Modus accedendi Euclia- 

ristiae. CracoY. 
Sigismundi Statuta. Zamość Lenscius. 
Simplician Paw. X. Szafarnia obroków. 
Skarga P. X. Von der Hauptft-age. Leipz. 

Berwaldi. 

— Kazania na niedziele. Krak. Piotrk. 

— Wsiadane na 'wojnę. Krak. Piotrk. 
Skoniecki N. Laetus concentus Apollinis. 

Crac, Siebeneycher, 
Sokołowski H. De consecratione cpiscopi. 

Romae, Montii. 
SolikoYius Jan D. Prussia Sigismundo 

Augusto. CraC; Siebeneycher, 128 1602. — 1603. SolikowBki Woj. Prussia ob. Solikowski. 
Jan Crac. 

— Christianorum fastorum disticha. Crac. Sic- 
bencyclier. 

Speciilum Saxomun. obacz Sczerbicz. 
Sposób luówieuia Psałterzyka. Warszawa, 

Kobylin. 
Stanislaus Kadymiiionais. Fasciculum lita- 

niartmi. Crac, Kobylin. 
Sta tu ta Ser. D. Sigisinundi I. Samoscii. 

Ob. Sigisuiundus. 
S t r n t h Jo.s. Ars sphygmica seu doctrina. 

Basiloae, Koenig. 
Synodu 8 Dioces. guesncnsis. Crac. 

— Episcopatus yilnensis. Vilnae, S. J. 
Szczerbie P. Spccubnn Saxonum. Zamość. 
Szcgcdyn Stef. Spoeulnm romanor. Ponti- 

licum (158G). 
Szymonowicz Sz. Ilerculcs Prodiceus. 

— 0<lariuu Liber. Zamość. 

TaurcUus Nic. Emblemata physico-ethica, 

Norimber. 
Tłlcsius N. Tabula genealogica Kurzbachi- 

orum. Yratisl. 

Uniwersał poborowy na Sejmie. Krak., 

Łazarz. 
Wacławowicz J. Oct. Assertiones juris 

pontificii. Parisiis, Bret. 
Varscvicius Chr. Vitac paralellae. Crac., 

Siebeneychcr. 

W e d z i c k i S. Disputatio dc sponsalibus. 

Wirccburgi, Fleischman. 
Wessclin Fr. Camoeny wcsehic. (Ob. Bui- 

widowicz). 
Wilgocki St. Threny na pogrzebie Jezusa. 

Lwów. 
Wysocki Alb. Dcfcnsio pro libris Bellar- 

mini. Poznań, Wolrab. 

Zamojski J. Absagbrieff. Crac. 

— Epistoła ad Carol. Sudcrmann. ducem. 

— Litcrao ad Carol. IX. (Dwa odbicia). Liinig. 

— Litterae rcsponsoriae. Liinig. 

Z a p o 1 s k i B. J. Admiranda philosophia. Wir- 
ccburgi, Brumcr. 

Zawadzki Th. Formuła processus judiciarii. 
Zamość. 

Zeitung v. d. ZustJinde in Liefflaud. 

1003. 

Agenda caoremonialia. 

Arcudius. P. Joannia Beccii Inscriptiones. 

Ob. Bcccius. 
Ba ronina C. Roczne dzieje kościelne. Kra- 
ków, Piotrkowczyk. 
Bartacius. Jesuiterspiegcl. Brunsberg, Scłión- 

fels.  
Beccius J. Inscriptiones in Sententias. Cra- 

cov., Lazar. 
Bernat z Krakowa. Kalendarz na rok 1G03. 

Kraków, Kobyliński. 
Borkowski Waw. Hierosolymitanische Reise. 

Obacz : Radziwiłł. 
Bruno Chr. Widerlcgung der unehristliclicn 

V erantwortuug. Yiliiac, Reinhardt. Budny B. Obacz: Cicero. O przyjaźni. 
Buthnorus J. Theses de metcoris. Thorunii, 
Cotcnius. 

Cali i ma eh Płi. Espericntis ad Inuoc. VnL 

Oratio. Islcbii. 
Cassius Jan obacz: Półgeskowic. 
Catalogus (jiiorundam e S. Jeau ab 1549. 

Crac, L(tb. 
Cezary Fr. Przewodnik albo Kościołów opia. 

Kraków, Siebeneyclicr. 
(Cliodkicwiczowna Zof.). Hymeneusz na 

wesele. Wilno. 
Cicero M. T. Księgi o przyjaźni. Wilno, 

Karcan. 
C 1 o 1) u c i u 8 J. Magno Leroi J. de Zamościo. 

Crac, PetricoY. 
Cnoglor J. Theses Catholicae. Yiłnae, S. J. 
C o 1 1 o Fr. (Da). Trattamcnto di pace. Padova. 
Contrafactur (Wahrhaf.) einea Knal)en. 
Czapliński Sam. Positiones metapliysieae. 

Lugduni, Patius. 

Dictionarium trium linguarum. Toruń, Kote- 

nius. 
Dorohostajski K. Hippika to jeat o koniach. 

Krak., Piotrkowczyk. 

Engelke F. Nova singularia. 

— Wałirhałft. wol niemała erhorte Zeitung. 
I^onigsbcrg. 

Epigram mata reverend. Bas. Golinio. Cra- 
cov., Lazar. 

Fabrycy J. (Schmid). Kurtzer Bericht v. d. 
Lehre. Hanau. 

Fałibogowski Krz. Fr. Discurs marnotraw- 
stwa. Kraków. 

Feierdi M. Dialogua de ruina. Cracoviae, 
Lazari. 

Fiedorowicz P. Obrona św. Synodu florenc- 
kiego. Wilno. 

Frankowie S. Querełła orthodoxa. 

Freitagius A. Theaes dc meteoria. Obacz: 
Butnerua. 

Gardliński J. Largum reaper. Hen. Firlej. 
CracoY. 

Go liński B. Epigrammata. Cracor., Laaari. 

Graaser Jakób. Propcmpticon. Basileae, Joan. 
Schróter. 

Grochowski St. August wzbudzony. Krak., 
Sybeneychcr. 

GrodzickilL X. O straszliwym Sądzie. Krak., 
Piotrkowcz. 

— Toż. Wilno. 

Grotkowski Jan. Disputatio de tutelia. Haił- 

dełbergae, Voegel. 
Gruitroid J. Rozmowa człowieka grzeaznego. 

Krak., K^obyliński. 
n i 1 c h e u Daw. Nuptiis J. Potocki gratulatur. 

Zamość. 

— Ode nuptialis P. Wołowicz. Samoacii. 
Ilymenaeua na weaeło Chodkiewiczowntj. 

Wilno. 
Index librorum prohibitorum. Cracov., Petri- 

covius. 
Januszowski J. Compcndium Jubilei. Crac, 

Lazar^ 

— Jubilacunj magnum. Crac. 1603. 129 — Jubileusz wielki Ciem. VIII. Krak., Sie- 
beneycher. 

— Praeparationes ad celebrandam Missam. 

Jurgiewicius A. Quinti evangelii profes- 
sores. Monasterii, Lambert Rachfeld. 

— Der reformirten weit bekandter Niemandt. 
Mayntz. Ob. Stamphius. 

Kamieniecki P. Strena natalitia. Cracoviae, 

Petricovii. 
Kancyonał abo Pieśni duchowne. 
KarabatA. Eloglum St. Niemojowski. Crab. 
Karnkowski St. Katechizm rzymski. Kalisz, 

Wolrab. 
Katechizm rzymski, t. j. Nauka chrześcij. 

ob. Klimkowski. 
Kimbara Jan. Wiersz płaczliwy na pogrz. 

Lackiey. Wilno, Karcan. 
Kłobucki J. Magno Heroi J. de Zamoście. 

CracoY., Petricovii. 
K 1 o n o w i c z Seb. Fab. Worek Judaszów. 

Krak., Sternacki. 
K n o g 1 e r Kw. Praefatio in disputationem. 

Vilnae, Acad. 

— Theses Catholicae. Vilnae, S. J. 
Konstitucije, statuta i przywileje. Krak., 

Szarfenberg. 
Koronka błogosł. Panny Mariey. Krak. , 
Piotrk. 

— Toż. Krak., Łazarz. 

— Toż (inne wyd.). Tamże. 
Kozakiewicz Jan. Manes Danieliani. 

— Orzech włoski. Wilno. 

Kraiński K. X. Katechizm z naukami (zara- 
zem Kancyonał). Krak., Sternacki. 

Laterua M. X. Harfa duchowna. Krak., 

Piotrk. 
Lato (Miłościwe) jakie było w Rzymie. Krak., 

Piotrk. 
Laurencyusz Dr. Wiadomość o Mazowszu. 
Lichański H. Dedykacya Worka Judasz. 

obacz Klonowicz. 
LoaechiusA. Jovis arbitrium 8ive Jus. Lon- 

dini, Knight. 

Marąuardus J. De jurę mercatorum. Lubeck. 
Mierzewski A. Strena 111. A. Opoleusk. 

Crac. 
Miłodrocki H. Oratio opposita cuidam Wit- 

tembergensi. Poznań, Wolrab. 
Mini T. Vita de Santi Beuedetto e Giovauni. 

Firenze. 
Ministromachia do Panów Pikardystów. 
Mościcki M. Elementa ad sanctas Confes- 

siones. (Dwa odbicia). Crac, Petricov. 
Myszkowski. Ordynacya. 
Niemandt (Reformirter). Obacz : Jurgiewicz. 

Stamphius. 
Nucerinus Seb. Oratio in coeptioue lectio- 

num. Crac, Petricov. 
Obseryąnda circa Caeremonias Missae. Crac. , 

Lazar. 
O kto i eh osmiogłasnik tworenija. Dcrman. 
Opatoviu8 A. Triumphus liyonicus. Crao. 

— Urania sacra sive laurea. Crac, Lazar. 

O ran u 8 J. (et Ribadeneira). Princeps adver- 
Bus N. Machiayellum. Moguntiae. Półgeskowicz W. Pakost — Jana Cassiusa 

Eremity Ks. 12. Krak., Piotrk. 
Palczowski P. Status Yenetorum. Cracov., 

Lazar. 
Pascha M. Aliąuot scripta ad theologos. 
(Pociej A. Hip. ?) Rozmowa Brzescianina. 

Wilno. 
Poseł na siem (tak) krakowski r. 1603. (Podp. 

Witowski). 
Poselstwo od Św. Patronów Kor. polskiśj. 

Krak., Łazarz. 
PowodowskiH. Agenda seu Ritus. Cracov. 
Przewodnik abo Kościołów opisanie obacz 

Cezary Fr. 

Rad z ki M. M. Kalendarz. 

Radziwiłł Nicol. Jiingstes Hierosolymit. 
Rcyse. Maynz, Lippeu. 

Ribadeneira P. Princeps christianus. Ant- 
vcrp., Troąuesinus. 

Russowski G. Obrona Św. Synodu florenc- 
kiego. Wilno. 

Schoneus A. Fax nuptialis (Tenczyński). 

Crac, Lazar. 
Schottenius H. Vita honesta 8ive virtutis. 

Crac, Sternacki. 
S i e b e n e y c h e r J. Przewodnik abo Opisanie. 

Obacz Cezary Fr. 
Sigismuudus I. ob. Statuta. 
Si sinus M. Adjunctum testamenti Solikow- 

ski. Crac, Siebeuey. 
Skarga Piotr. Roczne dzieje kościelne (Baro- 

niusza). Krak., Piotrk. 

— Żywoty Świętych. Krak. 
Skrobiszewski J. Ad J. Zamoscium gra- 

tulatio. Crac, Lazar. 

— Trium. clariss. B. Golinii. Crac, Lazar. 
Sobór obacz Russowski. 
Socinus F. Catecheseos raeovianae refor- 

mationis. 
Sokol J. Momus facetus. Crac. 
Sokołowski H. Officia Patronorum. Crac, 

Lazar. 

— Toż. Yenetiis, Junta. 
SolikowskiJ. Dym. Adjunctum testamenti. 

Obacz Sisinus M. 
S o 1 i k o w s k i J. Teod. 

Calissiis, Wolrab. 
Stamphius Johan. Refprmirter Niemandt. 

Mayntz. 
Statuta Ser.^D. Sigismundi I. Zamość. 
Syciński. Zwierciadło nabożeństwa obacz 

Turnowski. 

Święcicki Grzeg. Die 4. Martii in festo 

S. Casimiri. Romae. 
Szczerbie P.. Promptuarium Statutorum. 

Crac. 

TheophilS. Zwierciadło nabożeństwa obacz 
Turnowski. 

Tołetus Fr. X. Introductio in dialecticam, / 
Calissii, Yolrab. 

Tomasz a Kempis. O naśladowaniu Chry- 
stusa. Kraków. 

Torres J. O rozszerzaniu Wiary chrześcijan. 
Krak., Piotrków. 

Turnowski Sz. T. Zwierciadło nabożeństwa. 

17 Series legationum. !^ ir,03. - IGOI Tyszkiewicz Jan Skiuniii. Commoiitimm. 

Bni.\olIa. 
Tyszkiewicz Theodor. De jnre persona- 

rurn. BruKoIla. 
Uniwersał poborowy na sejmie krak. Krak., 

Łazarz. 

— Toż (inne wyd.), b. ni. 

V a d o V i u 8 M. Qnaestio de incarnationc. 

Crac, .Slcbeneyclior. 
Warszowic ki (Jhr. Caesaniui Ke^^nin gon. 

Crac, .Siebencychcr. 

— Ad Ser. Jacobum Anf^Iiae Rolfem. Crac, 
Siebonoychcr. 

Wędzicki S. Ilymonacus ua wesele X. Wiśnio- 
wiiH-kiof^o. (Po polsku i po łacinie). 

Welśiiiowski A. Epifli;iI;uniuMł E. Gorczy- 
ska. Krak., Sii^limoycher. 

Widawski P. \V('żyk. Lekarstwo na uzdro- 
wionie Rz('c/.])osp. Krak., Kupisz. 

— Exorliit.incye. Krak., Łazarz. 
Witowski Stan. ob. l'oseł. 

W oy sławsk i St. ob. Poseł na sejm. 
Zaleski K. Wiersze ua pogrzebie Wilczka J. 

Wilno. 
Żebrowski Szcz. Zwierciadło roczne. Krak., 

Łazarz. 
(Zygmunt III.). Princeps cłiristianus. Mogun- 

tiac. 

KWM. 

Abarnel Isaak. Compendium in capita patrum 
(łicbrej.). Lublini. 

Angelis (De) Quaestio. Cracoviac. 

Apoingia florontijskaho sobora. Wilno. 

Artonnu.s P. (Krcsycłileb). O Sądzie pań- 
skim. Toruń. 

— Kazanie o zjawieniu króla. Toruń. 
Asraation in lionorem XIII. Juvenum. Obacz 

Piastczyń.ski. 
Baranowski W. X. Synodus dioc plocen- 

sis. Cracov., A. Petricovius. 
Baronius M. Iconcs Sauctoruni Toloniac. 

Cracov. 
Basiliua M. ob. Liturgia. 
Bernat z Krakowa. Kalendarz na rok l(i04. 

Kraków, Kobylin. 
Bidziuski K. Lacliryraac in lun. Sniadccki. 
Bielawski M. Kalendarz na r. JTOł. Krak., 

Siebeneycher. 
Birkowski S. Obacz: Dionysius Ilaiicarn. 

De colloc 
Biskupski P. Carmen Hioronimo Bużcński. 

Gorlicii, Rhamlia. 
B o d z c (■ k i W. Epithalamion g. d. Rostow- 

ski. Zamość, Lcnscius. 
Boi er Laur. Pompa casimiriana. Yilnac. 
Bonagarsus D. De vera nobilit^lfl^ Toruń. 
Bonaventura. Stimulus divini anioris. (Jra- 

coviae, Petricov. 
Bractwo żołnierskie św. Michała Archanioła. 

Krak. 
Buchanan oli. Jurkowski. 
Bnrsius A. Dialectica Ciceronis ob. Cicero. 
Callimachus :'h. Ad I'ontif. VU\. orntio. 
Carmen polsko-lntinum. Zainoeć. Casolius J. Ad nobjloni HIlohcnium. Ilelmae- 
stad. 

S. Casimiri Theatrum. Ob. Bojer. Grochow- 
ski. Knogler. Święcicki. 

C a s s i a n J. O żywocie y ćwiczeniach. Krak., 
Piotrkowcz. 

(Cha vi os A.). Ingenuo adolescenti amico. 
Cracov. 

Cicero. Dialectica. Zamość, Lenscius. 

(Mele latosie ob. Rościszcwski. 

C' i k o w s k i St. W sprawach celnych odpis. 
Kraków, Łazarz. 

Clot»uciu8 J. Illmo B. Maciejowski. Cracov. 

C nogi er Quir. ob. Knogler. 

Corona beatno Yirginis Mariae. Cracov., Petri- 
covius. 

Cracovicnsia juv. Lacrymae in funere. 
CracoY. 

Con .sti tu t i on os dlooceKanae. Zamość. 

Dawid. l'8almy. Obacz: Ryliiński. 

Dissertazione nelle eleziouc d. Re di Pol. 
Mil:ino. 

Dionisius Ilaiicarn. De coUocatione ver- 
borum. Zamość, Lenscius. 

Duns S. Compendium motaphysicae. Crac. 

Dziesięcinach (Oj z Pisma św. (Dwa odbi- 
cia). Krak., Łazarz. 

Eichovius Ć. Doliciarum Germaniae. Urselis. 

E p i p li a n e s S. Oratio in sepulturam. Zamość, 
Lenscius. 

Fabrycy P. X. Kazanie ob. Pinelli. 

(Falk o w i c o w u i e Annie). Nagrobna pamiątka. 
Ob. Grochowski. 

Fati J. O umartwieniu passyi. Kraków. 

— O umartw, niojtorządnych skłonności. Krak., 
Piotrkowczyk. 

F i r 1 ej Jan. Onitio de studio historico. Oei- 
(U-roerg. 

— Yaledictio ad Ileidelborgam. Basilea, Conr. 
Waldricliius. 

Fox .1. Oratio ad ill. Maciejowski. Craeoviae. 
Frusius X. J. De morte M. Lutheri. Cra- 

coviao, Pctricovii. 
Grctserus Jac. Institutionum linguae grecae. 

Yilnae, Karcan. 
Grochowski Stan. Encomia divi Stanislai. 

Cr.tcoY., Lazar. 

— Nagrobna i)3miątka Falkiowiczownćj. 

— Thoatrinn s. < asiiniri. Vilnac, S. J. 

— Stanisł.iwa św. żj-\vot. Krak., Lazar. 
Grzybowski Tiicof. I)i.sj)ntatio de syllo- 

gismo. Ingol.stad, Eder. 
Gurski J. X. Kazanie na dzień Trójcy Św. 

Knik. 
II cii peron El. Kitsur Abarl)anel (hebrej.). 

Lublin. 
Hilchen D. Carmen in obitum Solikowski. 

— Clypeu.'* innocentiae. Zamość. 

— Ep:iinos poiupae in niipt. Sigis. III. Zamość, 
Lenscius. 

— Ode .'ul Nicol. .ib Ostroróg. Samosci. 
Huber J. Bem.-inglung d. Bibel. Brunshg., 

Schiinfols. 

— Augonscheinlicher Reweis der Bibel. Bruns- 
berg. 

— Dcuionstratio defectue biblionim. Brunsbg. 1604. 131 IffnatiusLoyola. Excrcitia spiiitnalij). Calissii. 
I n d e X librorum prohibitonim. (Tiv,y odbicia). 
Zamość, Lcnsciiis. 

— Auctonnn ot libronnn prohibitornm. Zamość. 
Janidloyius J. Processus jiilic iarius. Crac, 

Lazarus. 
Januszowski .). Nauka umierania clirzc- 

ścijańskiogo. Krak., Łazarz. 
Jarnutowski K. Judiciiun de coena Domini. 

Yilnae, S. J. 
Jovius J. In nnptias J. B. Ceki oratio. Crac, 

Skalski. 
Joseph. Schaare Orah. Portae liicis. (Hobr.) 

Crac. 
Juan de FVrsia. Rohuionos. Yalladolid. 
Jurkowski J. Hymeneusz J. B. Cekieffo. 

Krak. 

— Muzy na wesele A. Morskiego. Krak. 

— Pieśni Muz sarmackich. Krak. 

— Tragedya o polskim Scilurusie (Buchanana). 
Warsz., Sz;uf(Miborifer. 

Kamienieczki P. Tli. B. Maciejowski gra- 

tulatio. Olomuiitii, Ilandelius. 
K nogi er Kw. Symbolum luthcranuni. Yilnae. 

— Symbola tria': Catholicum, calv., lutlier. 
Yilnae, S. J. 

— Theatriim sancti Casiuiiri. Yilnae, S. J. 
Obacz Święcicki. 

Kochanowski J. Fragnionta albo l'isuia. 

Krak., Skalski. 
-- Fraszki. Krak., Łazarz. 

— Toż. Krak., Skalski. 

— Fenomena. Krak. 

KołackiAd. Gramma Aiidr. Petricovii. Cra- 
coviae. 

— Sertum Apollinis. 

Kołacki Albert. Summarium antiquitatum 

Carmelitarum. Bruusbergae. 
Ko ryci liski M. Tlireny ha pogrzeb Barb. 

KoryciiiskićJ. Kraków, ł^azarz. 
Krajowski J. ('hinicru albo Ilistorya. Poznań, 

Wolrab. 
Kra i IKS ki K. X. Katechizm z iiaukanii. 
Kraykowski J. X. Epos, carm. henucum 

de s. Casimiro. Yilnae. 
Kresychleb 1'. A. X. ob. Artómius. 
Krowicki.M. Aj)oiogia więfsza t. j. Obrona. 

Wilno, Niniński. 
iCrzepicki J. et P. (iratnlatio B. Macii^jow 

ski. Ingolstad, Edcrius. 
Lapis angularis B. Casimiro. Yilnae, S. J. 
Laubanns M. Oiatio in Geor. Thilo. Lignitii. 
Legę 8 et statuta Congregationum B. Yirgi- 

nis. Calissii. 
Leo po li ta J. In nuptias J. Ceki oratio. 

CracoY., Skalski. 
Liturgia s. Basilii Magni. Augustae. 
Loaechius A. Yladishuiae Querela. Toruń, 

Cotenius. 
Lorencowicz J. Na fest JM. J. Cekiego. 

Krak. 
Mardochai E. Sepher Lewiisch. Poznań. 
Maria ob. Corona. 
Messenius J. Cracovia triumphans. Krak., 

Kempin. 

— Studium yirtutis Tylicki. Krak., Kempińs. Mnisze eh Mikoł. Oratio pronnucl.ata in Navar- 
rae gymnasio. Parisiis. 

Molier Cyr. Epicedion in mortem C. Radzi- 
wiłł. Yilnae, J. Karcan. 

N i c o 1 a u s L. Confessio Christiana de via 
Domini. Crac, Lazar. 

Norvegius L. M. Confessio Christiana. Crac, 
Lazrr. 

Oborski K. 111. B. Maciejowski. Crac. 

O fi i c i a propria Patronorum Reg. Pol. Ant- 
werp. 

Oktoich. Dcrmań, Damian. 

O pa to vi u 8 A. Ad 111. J. Zamoyski. Crac, 
Skalski 

Osterodt Chr. Unierrichtung v. d. Haupt- 
pnncten. Raków, Steruacki. 

Ostrów ski Jak. Dyalog albo Rozmowa kato- 
lika. Krak., Kempinius. 

Półgęskowicz W. X. O żywocie obacz 
Cassian. 

— O umartwieniu obacz Fati. 
Palezowski P. Status Yenetorum. Cracov., 

Lazar. 
P e n t k o w 8 k i J'. De jurę et justitia . Ingol- 

stadt. 
Piaseczyń ski Aleks. Asmation. Crac, Sie- 

beneycher. 
Pinelli Ł. X. O najświet. Sakramencie. Krak., 

Piotrk. 
(Pologne). Sweriges Rijkes Standers Bes- 

lut. Stocicholm. 
PossevinusA. Apparatus ad philosophiam. 

Yenetiis. 

— Cultura ingcniorum. Yenetiis. 

— Di pi'1 qninto governo. Yenetia. 

— 11 solda to christiano. Yenetia, Imberti. 
Powodowski Hier. Parssccunda, Gęsta Chri- 

sti. Crac, Skalski. 

— Liturgia albo Opisanie Mszy. Krak., Łazarz. 

— Speculum Clericorum. Cracov., Skalski. 
Rad er Math. Syntagma de statu morientium. 

Augsburg, Mang. 

— ■'/iridarium Sanetorum. Augustae, Yindel. 
(Radziwiłł Mik. Krz.j. Panegyrica Illns. 

Dom. post initum Palatinatum. Yilnae, Th. 

Lewicki. 
R i b a d e n e i I- a P. X . Princeps christianus. 

Moguntiac, Batgenius. 
Rości szew ski W. X. Latosie ciele albo 

Dialog. 
Roysius P. Eiiconiia in D. Stanislaum. Crac 
Rozmyślania na LO. tajemnic b. P.Maryi. 

Knk. 

— „ męki nicwinnćj Pana. Kraków, Sicben- 
eycłi(.'r. 

Rudzki P. Gratulatio ill. Tarnowski. Calis- 
sii, Schonfels. 

Ruffin W. X. Ilistorya o drzewie Krzyża 
Św. Krak., Sybeneycher. 

Rybiński M.. Psalmy Dawidowe. Krak., 
Sternacki. 

Rysiński Sal. Rerum ab C. Radivilio epi- 
tome. "Wilno. 

Sadorski St. (Oratio in episc. Sfm. Rudnicki). 

Sapieha Jan. Epithalamium p. R. Wolłowicz. 
Krak, 182 1604. - 1605. SchoTiftcns A. Panogyricns ad B. Macie- 
jowski. Crac, Lazar. 

S eh ni 7, (Solcius) G. Nadgrrobelt dla S. Fenic- 
kiogo. Z;mi(łśó. 

SootuB ,1. Compendiiim motaphysioao. ('racov. 

Sendziwoj M. Do lapido ijliilo.snphorum. 

— Novum lumoii cłnmicuin. Prajrao. 

— Toż. Frankf., Bitśchiiis. 

S i 8 i n u 8 M. Veru8 M. Lutheri trinmphus. 

Crac, PetricoY. 
Skarf!:a P. X. Messyasz nowych Arryanów. 

Crac. 

— Zawstyd/onie Arian('>w. Krak., Piotrk. 

— Żywoty Świętych. Krak. 
Scrobi8soviii8 J. Paliegyricus ad J. Tar- 

novinm. Crac, Lazar. 
Płnżoltnik. Stratyń, Tcod. Juriewicz Bałahan. 

Śmiglecki M. X. O lichwie i wyderkach. 
Krak., Kcmpiiis. 

— Toż. Krak., Piotrkowcz. 

Sobótko w icz A. Hynienaeus nnptiis J. B. 

Ceki. Crac. 
Sokołowski St. Oflficia Patronornm Rog. 

Pol. Aiitvorp. 
S o 1 i k o w s k i J. D. Veru8 Lutheri trinmphus. 

Obacz: Sisinus M. 
Ś r z o d z i ń s k i J. Iruagines ob. Sz\Tiionnwicz. 
(Stefan Batory). II soldato christiano Batori. 

Yonezia, Tmberti. 01». Possowin. 
Stephanides M. X. Mowa na Synodzie chehn. 

Ob. Constitut. Synodi. 
Sturcins Az. Oratio de nobilitate. Crac. 
S we r i ges Rijkes Stiinders. Stokholm. 
Święcicki G. X. Theatrum s. Casimiri. Vil- 

nae, S. J. 
Szczerbie P. Proiuptuarium statutonim. 

Brunsberg, Schćinfols. 
Szimkiewicz M. Triumphalia scu enarratio. 

Brunsberg, Schonfels. 
Szymon o wicz Sz. Encomia divi Stanislai. 

Crac, Skalski. 

— Tmagines diaetne Zani08cianae. Zamość}, 
Lenscins. 

— S. Epiplianii epis. oratio. Zamość, Len- 
scius. 

(Tarnowski Jan). In primo Eccles. gnesuen. 

adventu. Calissii, S. J. 
Theophil S. Zwierciadło obacz Tnrnowski- 
Treter T. Vitae Episcoponun ijosnanicnsium. 

Brunsberg, Sch<intVls. 
Tarnowski Sz. T. Zwierciadło nabożeństwa. 

Upita, Harbowycz. 

Yaczlawowicz J. Oct. Quae8tio de inve- 

stitura. Crac, Petricov. 
Vadovins M. Quae8tio de Christi merito. 

Crac, Siebeneycher. 
V a 1 e r i u 8 Com. Ultrąjectius. Grammaticarnm 

1. IIIL Cracoviae, Sternacki. 
Var8cvicin8 Chr. Caesarum et Regum vitae. 

Frankf., Stein. 

— De legationibus. Lichae, Vazeliu8. 

W-oJna B. Lapis angtilaris. Yilnae, S. J. 
Woitowius L. X. Sumaryusz darów bożych. 

Poznań, Wolrab. 
Yolan A. Oratio 8ive Consilium. Eisleben. Wolff A. SpectatissimiB Yiris Casimirien. 

Crac. 
Zawieszko Gabryel Leopolita X. Polska 

postylla kazań. 
Zebranie o dziesięcinach. Krak., Łazarz. 
Zymicyusz A. Ilistorya o Św. Stanisławie. 

Krak., Kobyliński. 

IfiOS. 

Abirerumbcus P. S. Epithalamiura in nup- 

tiis Arnoldi. Yilnae, Karcan. 
Amoris symbola. Graecii, Styriae. 
Aquaviva Claud. Epistoła ad Patres 8. J. 

Yilnae. 
Aąnila Regni Poloniae. Crac. 
A r c u d i u 8. Rzecz o pochodź. Ducha św, 

Obacz Bessarion. 
Argentus J. Defensio S. J. adverBU8 M. 

Turoscąjnm. Crac, Cezar. 
Aristoteles. Polityki Ksiąg ośmioro. Krak., 

Kempińs. 
Astraea apud Jovem 8uppłcx. Crac, Lazar. 

BaroniuB M. Undecim effigiee S. S. Polo- 
nom m. 

— Iconcs et mirarula. Coloniae, P. 0verradiu8. 
Bartholinus Stan. Sigismundi ITI. victoria. 

— In obitnm J. Zamoscii lacrymae. Zamość. 
Becan 0. M. Ein Gesprach von d. Rełigion. 

Wilda, Nigelius. 
Berkowski J. Objaśnienie liturgiey. Obacz 

Pawłowicz. 
Bernat z Krak. Dekret abo Wyrok. Kraków. 
Bessarion Kard. Rzecz o pochodź. Ducha 

Św. Krak.. Łazarz. Ob. Arcndius. 
Bielowski M. Rozsądek y przestroga. 
Birkowski F. X. Kazanie na pogrzeb J. 

Zamoys. Krak. 
Biskupski P. Caput Isaiae 53. Frankf, 

Hartman. 

— Disjiutationum ethicarnm 12. Frankf., Yol- 
tsius. 

— Euphema in obitum Kosmiński. Frankf 

— Oratinncula de bcc. nupt. Sig. III. Frankf. 

— Toż de Christi D. Exce88U. Frankf, Hartm. 

— Toż de laude scriptorum. Frankf, Hartm. 
Bogusz J. L. B. Euchai Koinogodes. Ueidelb., 

Lancelloti. 
Bojer Wawrz. Carolomacłiia to jest Bitwa. 
Bonarscius Cl. (Scribunius). Amphiteatrum 

honoris. Palaeopoli. 
Brunsberskii' Coli. S. J. In primo felicis- 

simo adventii. Obacz: Rudnicki. 
CalepinusA. Dictionarium undecim lingua- 

nim. Basil. 
Camorarius J. Historicji narratio. 
Cara pian u 8 E. In causa fidei rationes. Crac, 

P('tricov. 

— Yita et epistolae. Crac, Petricov. 
Catechesis religionis christianae. Yilnae. 
Catechismi seu doctrinae modus. Cracov. 
C a u 1 e r Simon. Rhetoricorum lY. Parisiis, 

Langlois. 
Ccrąuer Lud. Nowiny pewne z now. świata 
Japonu. Kraków, Lob, 1605. 183 Chalecki Chr. Compendium rhetoricorum. 

Ob. Cauler Sim. 
(Chodkiewicz Carolus). NunciuB auspiciis 

Sigism. ni. Cracoviae, Szarffenberg. 
(Chodkiewicz). Nowiny o porażce. Krak.. 

Szarfenberger. 
Cicero M. T. Epistolarura ad familiares 1. II. 

Dant., Guilmontanus. 
C o 1 e t u 8 M. Probation v. Bewuss-Schrifft. 

KOnigsb. 
Constitutiones synodales. 
Cos ter F. De qiiatuor noyissimis. Cracov., 

Kempińe. 
Cyryus Th. Zgoda tułająca się. Krak., Wierz- 

bieta. 
Dambrowski M. Quae8tio juridica de aqni- 

sit. Cracov., Petricorius. 
DamhuderJ. Obrona sierot y wdów p. Gro- 

ickiego. Krak., Piotrkowczyk. 
Daniecki J. Panny z Helikonu. Krak. 
Daniłowicz. Epithalamion innuptias. Cracov. 

Siebeneycher. 
Dangoviu8 P. Ex YIII lib. Aristotelis. Crac, 

Petricorins. 
Dawid J. Pięćdziesiąt punktów rozmyślania. 

Krak., Lob.' 
Dawid. Psahny. Obacz: Rybiń8i<i. 
Deckerius J. Yerificatió seu Theoremata. 

Graecii, Widiuanstadius. 

— Oratio in sponsalibus Sigis. III. Cracov., 
Petricoyii. 

Defe lisio Societatis Jesu. 
Dem e triu 9 J. (Bas.). Relatione delia segnahita 
conąuista. Yenezia, B;irezzi. 

— Wypsani historycke a prawdziwe. Praha, 
Kargezius. 

Economion breve. Cracov., Skalski. 
Epigrammata in laudem VII virorum. Crao. 
Epistoła de obitu Zamoscii. Helmaestadti, 

Lucius. 
Epithalainium in nuptiis J. Daniłowicz. 

Cracoviae, Siebenejcher. 
Evangelia und Epistoła. Danzig, Wilmoth. 
Ex amen kazania X. Rościszewskiego. 
Fabrycy J. Breyis relatio de relig. relbr- 

matorum. Hanuower. 
Fiedorowicz P. Obrona Sobora florenty- 

skaho. Wiłno. 
Gierykowski T. Nauka o ułomkach. Warsz. 
Gilowski P. K. Odprawa przeciwko potwa- 

rzom. Zeymy. 

— Wykład Katechizmu. Zeymy, Markowicz. 
G ł u c n o w s k i J. X. Ikones książąt y królów. 

Ob. Janicki. 
G o 1 n i e w s k i Chr. Pieśń nowa Calliopy. 

Wilno. 
Grochowski St. Św. Cecylia Rzymianka. 

Krak., Kempini. 

— Żałosna Kamoena na powódź. Krak., Kem- 
pini. 

— Łzy smutne na J. Zamojskiego. Bez wyr. 
m. druku. 

— Toż. Kraków, Piotrkowczyk. 

— Toż. Kraków, Szymon Kempiński. 
Grodzicki H. X. Quadripartitae conciones. 

CracoY., Petricovius. Groicki B. Obrona sierot obacz Damhuder. 

Hering J. S. Alt-Stettinsche Geschichten. 
Hilchen Daw. Gegenwehr d. Unschuld J. 
Godemanus. Kraków. 

— Fłonori herois Zamoscii. Helmaestadt, Acad. 

— Luctus in obitum J. Zamojski, Zamość, 
Lenscius. 

— Votum Tiuptiale J. Danielowicz. 

— Toż S. Żółkiewski. Zamość. 

H o d a s z i Lukdcs. Halotti beszćd. Bathori. 

Idzi Bł. Rota extracta. Venezia, Bcntoni. 

Ob. Vaticinia. 
Imię sławy pełne zawołane. Lublin. 
Janicki KI. Icones książąt. Krak., Łazarz. 

— Vitae regum Polonorum.' Krak. 
Januszowski J. Dogmata de Sacramentis. 

Crac, Łazarz. 

— Icones książąt i królów obacz Janicki. 

J o a c h i m u s Fredericus. Responsum S.Rom. 

Imper. 
Johannicius G. Panegyrici nuptiałes Sig. 

Augusti. Crac, Siebeneycher. 
Jurkowski J. Hymeneusz Dymitra Iwauo- 

wicza. Krak., Kobyliński. 

— Lutnia na wesele Zygmunta III. Krak. 

Kaszy c J. Assertiones ex jurę. Moguntiae, 
Albini. 

Katechiamus (Der kleine). Rakaw, Ster- 
nacki. 

Katechizm zboru obacz Moskorzowski. 

Katechismas aba pamokimas. Wilno, S. J. 

KeckermannB. Gymnasium logicum. Hano- 
viae, Antonins. 

Kiecki M. Obrona przeciwko morów, powie- 
trzu. Poznań. 

Kmita J. A. Proces sprawy bocheńskićj. 

— OfScialis simbola officialium Żuppe Bochnen. 
Crac, Kempinius. 

Kraiński K. X. Dziennik to jest Modlitwy. 

Wilno, Łaszczów. 
Kriiger Piotr. Theoremata de cometis. Dan- 

tisci. 

Lipski A. De rebus gestis Sigismundi III. 

Romae, Zanneti. 
Lipski J. Epistolarum selectarum cent V. 

Antwerpia. 
Lodereckierus P. Dictionarium. Praga, 

Ottmar. 
Loechius A. Astraea apud Jovem Sig. III. 

Crac, Lazari. 

— Decas anagramatuum. Crac, Szeliga. 

— Epithalainium I in nuptias. Crac. 

— Epithalamium II. Crac 

— Numen innocuo amicum. Crac. 

— Patientiae t}Tocinium. Crac, Lazar. 

Marcin X. Obrona przeciwko morowemu 

powietrzu. Obacz Kiecka (Z) M. 
Męczyński F. Corona palladis virtute. Crac 

M e 1 e c y u s z. Patr. List do Ig. Pocieja. Obacz : 

Smotrycki. 
Moskorzowski H. Katechizm Zboru tych 

ludzi. Raków. 
Myszkowski S. Oratio in sponsalibus Sigis. 

III. Crac, PetricoY. m IdOO. kajmanowi oz J. Quiicstio de natura matę- 

rlae. Crac, L.-izar. 
Nowacki St. Epi^rammata in laudom Sekini. 

Krak. 
Nowiny z Inflant o porażce K. SiuiLiiuań. 

Kn.k., Rzarftiiberff. 
Nunc i li - ;iuppicii8 Sigismundi III. Crac, Szarf- 

fenbp:. 

Objaśnienie alho Wykład liturgii. Wilno. 
Oderborn Paweł. Ein Gcspriich von der Reli- 

gion. Wilno. 
01evnicius Al. Carmen lu{fuł>re And. Śnia- 

dccki. Crac. 
(•rzecłiowski Stan. Panegirici nuptiales Sig. 

Aug. Crao., Siebenoycłier. 

Palczowski. Status Tenetornir. Cracovine, 
Łazarz. 

— Erliiutt Tung und Abfertignng. Konigsberg. 
Patrociniuni pupillcłrnni oder Ordunng. 
Pauli J. Or.itio in Clyinnnsio. Gednni. 
Pawłowicz J. Berkowski. Objaśnienie litur- 
gii. Wilno. 

P e k e n 8 1 e i n W. Rerum silefliacanun expo- 

sitio. IJpsiae. 
Pentkow.ski ,1. T!ie.<<cs juridicao de u-suris. 

Ingol.stadt, Angerman. 
Piasecciu.'^ F. An doctrina »it mysterinm. 
Plinius Raz. Yictoria, quaiu obtiimit Sig. III. 

Rigae. 
Pociej Hip. Po.sel&two do Papieża Sixta IV. 

Wilno, Mamonicz. 
(Polak). Uprzeymc Polaka do oby wat. napo- 
minanie. 
Poselstwo do Papieża olciez Pociej. 
Possel J. Tbeorcuia do fabricae liumanae. 

Bononiae. 
Posserinus A. X. Apparatus ad philoao- 

phiam. Venetii.<ł. 

— Bibliotłieca selecta. (^oloniae. 
Potamander .).. Oratio in A. Opaliński. 

Rouiae, Zanetti. 
Powodowski H. X. Agenda seu Ritiis. Crac, 

Lazar. 
ProcesH des ganzen llandela zw. Schweden. 
Próclinicki. Forni.iiif.ites jiixta docliinani. 

NeajMtl. 
Prodroniu.-* T. Zgoda tułająca się obacz 

(■yryns. 
Przeworski K. Yita b. Michaelis. Crac., 

Kempiiiius. 

(iuad ran tin "1 s F. Spcciilimi pietatis. Hiuns- 
berg, Scłicintels. 

Re sp on sum S. R. M. Joachimi Friderici. 
Var8av. 

(Rudnicki Szyui.). In primo in episcopatum 
advcntu. Bruńsberg, Scbonfels. 

RusowRki Cel. Obrona .św. Synodu florenc- 
kiego. Ob. Fiedorowicz P. 

Rybiński M.X. Psalmy Dawidowe. Raków, 
Sternacki. 

— Toż. (idańsk, Huncfeld. 
Kzetoński Er. Sława losu szczęśliwego. 

Wilno. 
Schmied .1. A. Der kleine Katechismus. 
Raków, Sternacki. Schneebcrger A. Catalogus medicamen- 
torum. Tiguri. 

— Toż. Frankf., Radaens. 

Scboneus A Epigrammata in laudem viro- 

rum. Crac. 
Sententia Ordinum Rcgni Sveciae. Stock- 

holm. Gutter. 
( S i g i 8 m u n d u s III.\ Aquila Regni Poloniae. 

Crac. 

— Precedenza sopra Priiiciyii. Giaetz. 

— Zeitung von der Sclilaclit. Augsburg. 
(S ix tu 8 IV.). Poselstwo obacz Pociej. 
Skarga P. X. Pokłtm Panu Bogu.* Krak., 

Piotrk. • 

— Toż. Wilno. 

— Żywoty Swietjch. Krak<)W. 

Skrobi szewski J. Piis manibus .1. Zamo- 
scio. Crac, Siel)cneycher. 

— Qua(stio ex statutó. Crac, Siebeneych. 
Śląski Sz. Pamiątka albo Colurany Chod- 
kiewiczowi. Wilno. 

S ni a 1 (• y u s z Wal. Der kleine Katechismus. 
Raków, Sternacki. 

— Honiiliae decom. 

Smith F. Voyage and eiitertainemeiit. London. 

Smoliński*.!. Gratulatio virtuti J. P.unico- 
vio. Ciac, Petricov. 

Siuotrycki Melecyubz X. List do bihk. Ig. 
Pocieja. Dermań, Damian. 

S o b o c k i Stef. Stephanomata in honorem 
P. Gracki. Yilnae, Acad. 

Soł tan J. Oitis poselstwa ob. Pociej II. 

Starczewski K. Carmen nuptiale Sig. III. 
Crac, Szeliga. 

Stargard u 8 F. Speculum piefafi.s. Bruńs- 
berg, Sclir>iitels. 

Stroband II. Kiuzer Aur-zug der Ordnung. 
Toruń, Kotenius. 

— Patrociniuni pupilloruui. nioin, ( utenius. 
Strumieński W. W sprawie .-rypania stn- 

wów. Krak., Lazaiz. 
Strzeskowski M. Quinquc jtraedieabilia. 

Olomuncii, Handel. 
Siisliga Wawrzyn, labula chrunographica. 

(■'raecii. 

— Amf-ris .sMiiboia. (!:aeeii, Widmannntadt. 

— Panegyrica oratio ad M. .\rcliiiiiie. Au.-tiiae. 
Crac, l^'tricov. 

— Yerificatio obacz Decker J. 
Szafraniec SL Li.-i di» II. Ta.szyekit'ł:o. 
Szal aj.sk i M. Okulary wt('»re. 
Szydłowski .T. Lugubris laudalio J. ZauiO- 

scii. ('ra<"., Petric. 
Szyszkowski M. X.. Catechismi modus. 
Crac. 

— Comj)en(lium doetrinae. ('rac. 
Talmud babylonicum. Krak. 
Tertullianus Sp. FI. De praescriptionibus. 

Crac, l^!tricovius. 
Testament (Nowy) ob. Wujek .1. 
Theodor C. Zgoda tułająca się. i\.rak., Wierz- 

liięta. Ob. Cyryus. 
Trzciana J.'Vita M. Gedroyć. Crac, Kem- 

pinius. 
Turnowaki J. Hymnów 30, tlóm. z uiem. 

Gdańsk. 1605. — 1606. 135 TypotinsJ. Relatio hLstorica de R. Sueciae. 
Frankf. 

Vadianu3 J. De salisfoilinis Bochnensibus. 
Crac, Kcuipinius. 

Wargocki A. Apologia przeciwko Lutera- 
nom. Krak., Siebeneycher. 

— Przestroga na chytrość. Krak. 
Vinccntius Lirincns. Adversus prophau. 

haereseoii libellus. Crac., Petricov. 
Witkowski Ii. Zgoda tułająca się. Obacz: 

("yryus. Tlioodor. 
Vocabularium sopteui lingnarum. Pragae, 

Ottinar. 
Yolkuiarus N. Dictiouarium trium lingila- 

nim. Dantisci, Rliodius. 
W u j e k J. Postillii katliolicka. Krak., Piotrk. 

— Nowy testament. I^rak., Piotrków. 
Zabczyc J. Lutnia Ojczyzny polskiej. Krak. 

— .Mars moskiewski krwawy. 

— Poseł moskiewsld. Krak., Szarfenberg. 

— Rozrząd domu Anny Kotkowskiej. Krak. 
l'oró\vnaj r. 1606. 

(Zamoyslii). Epicedium lionoris łierois. Ilelm- 

Btadii. 
(Zamoyski J.). In obitum Zamość, 

Acad. 
Zambouus A. Publicum doctoratus. Padova. 
Zbylitowski P. Schadzka ziemiausica. lvrak. 
(Zygmunt 111.). De rebus gestis ob. Lipski A. 

— Lutnia na wesele ob. Jurkowski. 

Androcy. Nauka jako stan wdowy. Kalisz, 

(Jedeliusz. 
Rac/ais ki Scw. Ochrona koronna. Kraków. 
Balaban Gedeon. Ewangelijc nczitelnoje. 

Kryłoś. 
B a r e z z o - B a r e z z i. 1 listorische Beschreibung. 

Miinchen. 

— Toż. Prag. 

— Toż. Gratz. 

— Avisi et lettere. Ycnctia. 

— Relatione delia conąuista. Yenctia. 

— Toż. Firenze. 

— Rebicion de la conąuista. Yalladolid. 

— Historica narratio. Graecii. 
Baronlus Al. Vita b. Esaiae. Cracoviac, B. 

Skalski 
Hartolan Stanisław. Sigismundi IIL Pol. et 

Suec. Regis. 
BeckensteniusL. Rerum silcsiacaruni cxpos. 

Leipzig, Berwaldus. 
P>ellarrain R. V. X. Conipendium doctrinae 

ehristianae. Kraków, Petricov. 
Benedykta św. reguła. Ivraków, Siebenci- 

chcro\\'jv wdowa. 
B e s c li r y V i n g h e ( Warachtige) van de wun- 

derbare geschiedenissen. 
Bidziiiski K. Tren na śm. J. Zamoyskiego. 

Kraków, Siebeneych. 
Bielawski M. Kalendarz na r. 1606. Krak., 

Siebeneycher. 
Błażowski M. O Aeneaszu ob. Wirgiliusz. 
B o j e r L. Carolomachia qua victor. Sigis. 111. 

narrfttur. Yiliiae. Bozantinus. Processus juris. Cracoviac. 
Bractwo Chordy ob. Lirycyusz. 
Budny B. ob. Cicero. 
Bursius A'. Oratio funebris in Joan. Zamoj- 

scium. Zamość, Lenscius. 
Bzovius Abr. Propago divi Hyacinthi. Vene- 

tiis, Soc. Minima. 

— Różaniec Panny Maryey. Kraków, Kobylin. 

— Tliaumaturgns polonus sive De vita. Yenet., 
Societ. Minima. 

— Tutelaris Silesiae. CracQviae, Petricov. 
Catalogus ąuorundam e S. Jesu.' Cracoviae, 

Lob. 
Chalecki K. Ad ill. P. Wiesiołowsky. Paris. 

— Panegyricus Joannis Zamojski. Paris. 
Chlebowski Waw. Wolność prawdziwa Król. 

pol. Krak. (Porów. r. 1611). 
Chodkiewicz Ch. De beato Stanislao Kostka. 
Crac, B. Skalski. 

— O bł. Stanisł. z Kostkowa. Krak., Skalski. 

— Błogosławiony Stanisław Kostka. Krak., 
Skalski. 

Chulewicz Filon. Laudatio b. A. Gonzagae. 

Cracoviae, Petricoviu8. 
Chytraeus N. Yariorum itinerum deliciac. 
Cicero M. T. Księgi o przyjaźni. Wilno, 

Kiircan. 

— Księgi o starości, tłóm. Budny. Wilno, 
Karcan. 

(Clemens XIII.). Compendium Doctr. Christ. 

Crac. 
Consilium de rccuperanda pace. (Po polsku?) 
Co ster F. II. Betrachtungen von den Din- 

gcn. Krak., Lob. 

— O czterech końcach żywota. (Dwa odbicia). 
Krak., Piotrkowcz. 

C i- i c i u 8 And. Religionis et reipublicae quae- 

rimonia. Poznań. 
Czerny J. M. Encomium Ser. Vład. Sigism. 

III. CracoY., Siebeneycher. 

Dąbrowski M. Effigies domus Zebrzydo- 

vianae. 
Dauiecki J. Przyjaciel szczery. 

— Zabawy. Toruń. 

Dawid. Psałterz. (Tł. Kochanows.). Krak., 
Łazarz. (Dwa odbicia). 

D e 1 i b e r a t i o de reformatione. Cracov., Lob. 

(Demetrius). Legendę de la vie et de la 
mort. Amsterd., C. Nicolas. 

Dialog o wierie wostocznoj (1606?) 

Ditmarus. Historia martisburgica, Ćhronica. 
Leipzig. 

Dobrowidzki O. Szlachcic staroż. polski. 

Dubingowicz Stan. O wolności Rzeczy- 
pospolitej ob. Wolan. 

Economia 8ive Laudationes. Calissii, Gedel. 

Elegia de causis mortis. 

E n c o m i a beati Stanislai Costka. ('alissii, 
Gedel. 

Ewangelie nczitielnoje. Kriłos (pod Hali- 
czem). 

Eysymont J. Karolomachia. (Ob. Bojer). 
Wilno, Akad. 

Fayus Ant. De vita et obita Th. Bezae, 

Genevae, Chovet. m 1606. Firley And. De bello et belli duce. Basi- 

leae, Waldkirch. 
Fulviu8 A. obacz Androcy. 

Gembicki W. Reguła obacz Benedykt. 

Gostoinski A. Gospodarstwo. Krak., Syben- 
eycher. 

Grochowski Stan. Krakowska Polaków bie- 
siada. 

— Kolęda, nowe lato. Kraków. 

— Pieśń na fest ucieszny. Krak., Szeliga. 
Grodicki Stan. Conciones. Coloniae, Crith. 

— Toż. Wilno. 

— Conciones ąuadripartitae. Crac., Lob. 

— Ob. Ranizowski. 

Heliodor. Aetbiopicae Historiac. Wilno. 
H e n n i 11 g S. Septenirioualische Histonen. 

Lipsiae. 
Hilchen D. Epicedion memoriae Schenking. 

Zamość, Lenscius. 

— Oratio anticarolina. 

Huber J. Apologia und Yertheidigung. Bruns- 

berg, Hierat. 
Hulewicz. Laudatio b. Alojsii Gonsagae. 

CracoY., PetricoY. 

JanidłowskiJ. Processus judiciarius. Crac, 
Lazar. 

Jastrzębski Fel. Na potomne czasy modli- 
twy. Rraków, Szeliga. 

Jezuici ob. Catalogus ąuoaindam e S. J. 
Crac, Lob. 

Joannicy Gabr. Kalendarz na r. 1606. Wilno, 
Karcan. 

Jurkowski J. Lech wzbudzony y lament 
jego. Krak. 

Justinus. Historya czterech monarchij, przez 
Wargockiego. Krak. (Porówn. r. 1607). 

Carolo Sudernianniae duci, strena. 
Kaszyc J. Assertiones ex jurę de emptione. 

Moguntiae. 
KeckermannB. Disputationcs philosophicae. 

Hanoviae. 

— Praecognitorum tractatus III. Hanoviae, 
Antonius. 

— Systema logicae Hanoviae. • 

— Systema politicae. Hanoviae. 
Keppler J. De Jesu Christi consłder. Lau- 

rentii Suslyga. Pragae, Paul Sussius. 
Kirchengesiinge. 
Krzycki And. Keligionis Quaerimonia. Ob. 

Critius. 
Krzistanowic St. Polonia seu Descriptio. 

Moguntiae, J. Albini. 
Laubanus M. Strenarum apophoreta. Dan- 

tisci. 
Lech wzbudzony ob. Jurkowski. 
Legendę (La) de la vie dc Dcinetrius. Amster- 
dam. 
Lemk Jerzy. Kalendarz na r. 1G07. Krak., 

Woje Kobyliński. ' 

Lerice Ambr. Eine schóno Forma Buchhal- 

tens. Danzig. 
L e s 8 i u s Leon. Narada, którtj wiary trzymać 

się. Kraków. Burk. Knikowski i Łazarz. 
Lyricyusz H. X. Bractwo Chordy. Poznań, 

Wolrab. Loaechius Ambr. Cracovia gestiens Sigis- 
mundo III. Crac, Lazar. 

— Decas anagramatuum. Crac, Skalski. 

— EIngium 8. Heroinae Mariao. Crac, Szeliga. 

— Epithalamiiim in nuptias J. Tencin. Crac. 

— Epithalamium T. Dolabellae. Crac. 

— Muza gór wielickich. Krak. 

— Ser. Archid. Maximiliano. Crac, Szeliga. 

L u b o m 1 i u B Severinus. Monotessaron evan- 
gelicura. Craooy., Lazar. 

— Thauniaturgus polonus. Yenetiis. 

Małachowski Stan. In obitu Parentis. 
Manutius P. Epistolarum iibri XII. Coloniae. 
Mercurius saimaticus seu Kolatio. Moguntiae. 
Mnisze eh Mikołaj. Oratio an Poloni bello 

perseąuantur Carolinis. Parisiis. 
Mniszech Zygmunt. Oratio ad Yladislaum 

R. P. Parisiis. 

— Oratio ad Sigismundum HI. foedus cum 
Turoa. Parisiis. 

M o 1 i t w o 8 1 o w. Ostróg. 
Molier Alb. Kalendarz. Wilno, J. Karcan. 
Morsztyn Ilier. Światowa roskosz. Krak. 
Mościsk (Z) Mikołaj. Institutionura logica- 

rum 1. 7. Crac, Petricov. 
Moskorzowski Elier. Zawstydzenie księdza 

Skargi. Raków. 

— Zniesienie zawstydzenia pierwszego. Raków. 
Miilłer L. Polnische Liłfl. Historien. Leipzig. 
Murinius M. Kronika abo Opisanie ziemie. 

Krak., Kempinius. 
My n singer J. Książka osobliwa modlitw. 

Gdańsk, Balcer. 
My sław O. X. Bractwo Św. Anny. Poznań. 

N a d a 8 i J. Annus coelestis Jesu. Toruń, 

Laurer. 
Narratio (Historica) de mirabili via. Obacz 

Barezzo. 
Niedrwiel. Poselstwo z dzikich pól. 

Paliurus P. Biblia święta. Gdańsk. 
Paprocki Bart. O posledn. wecerzi Pane 
(czy 1600?) 

— Rozmlauwani aneb badani. Brno, Ąlbr. 
Foruian. 

Pieśni na fest ucieszny ob. Grochowski St. 

Pinelli L. X. (Fabrycyusz P.). Nabożne roz- 
myślanie. Krak., Piotrków. 

Plata Jer. Dobra duchowne. Kalisz, Gede- 
liusz. 

Podolski Sz. Theil eines Ilimmolsgloben. 

Poema de acerbissimo Christi cruciatu (ob. 
Mirowski). Cracoviae. 

Poselstwo z dzikich pól ob. Niedrwiel. 

Po8sevłnu8 A. X. Apparatus sacer distin- 
ctus. Yenetiis. 

Powodowski Hier. Christologia. Tertiae ulti- 
mae Partis Sec. 1. Cracov., Kempiński. 

Prawdzie N. Poselstwo ob. Niedrwiel. 

P r a w d z i c k i Efr. Zwierciadło rządu czy nie- 
rządu. 

Preussen. Gesinde- und Klcider-Ordnung. 
Konigsberg. 

Promptuarium Concionat. Crac, Sybeo- 
eycher. 

Pytania niektóre od prawowiernych, 1606. - 1607. 137 Ramusio Gier. Balt. Secondo Vol. del navi- 
gationi. Yenczia. 

Ranizowski Stan. Katholik przeciwko Ewan- 
gelikowi, St. Grodzickiego. 

Rcformatione (De) religiouis christianae. 
CracoY., Lob. 

Reguła Św. Oyca Beuedicta ob. Benedykt. 

Rej. Wizerunek. Wilno. 

— Zwierciadło albo Kształt. Wilno. 
Rogoziński J. Epikidion in J. Zamoscium. 

(Dwa odbicia). Crac, Sicbencycher. 
Rosentreter Mac. Compendiura t. j. Ogar- 

nienie nauki. ICrólewiee, Neycken. 
(Rudnicki Simon X.). Stemma 111. Patria, 

consecratum Brunsbergae. 
8 a c c u 8 Mikoł. Magn. Dni Georg. Schenking 

defuncti lacryniae. Toruń, Cotenius. 
Satyr (Dwie) wesołych. (Wilno). 
Sawicki K. Krótki zbiór nauki. Wilno. 
Scłion G. Carmen uuptiale M. Laskowaki. 

Crac. 
Schulz (Solcius) G. Epłthalamium in nupt. 

Krzywoszycki. Zamość. 
Schwartzin. Teutsche Gedichte v. Sybilla. 

Dantisci. 
Sędzi woj M.. Novum lumen cliymicum. 

^rankf., l-'althenius. 
Scverinus obacz Lubomlius. 
Skarga P. X. Na artykuł o Jezuitach odpo- 
wiedź. Krak., Lob. 

— Toż. Krak., Piotrk. 

— Toż. Wilno. 

— Modlitwy z litaniami. Krak., Piotrk. 

— O czterech końcach żpvota. Krak. 

— Obacz Smalcius. 
Skrobiszewski Jak. Quaestio ad C. ex 

literis de dolo. Crac, Siebeneycher. 

Śląski Szym. Satyr wesoły H. Chodkiewi- 
czowi. Wilno. 

Smalcyusz V. Nowy testament. Raków, Ster- 
nacki. 

— Zawstydzenie X. Skargi. Raków. 
Smoliński J. Diagraphi victoria a J. C 
, Chodkiewicz. Crac.> Petricov. 

Śniade cki Jan. Promptuarium Concionat. 
Crac, vidua Siebeneycher. 

Solikowski Jan Dym. Adjunctum tcstajnen- 
tum cum paraphrasi Mat. Sicinii. ODacz: 
Krzysztanowicz. 

Stanislaus K. ob. Encomia s. Laudationes. 

Stephanides Mci. X. Kazanie prry obcho- 
dzie pamięci J.Zamoyskiego. Zamość, Alcad. 

Suski P. £)e libertatibus gentis polonae. 

Suslyga Andrzej Waw. J. Kepleri de stella. 
Pragae, Sessius. 

Szczerbie P.. Promptuarium statutorum. 
Brunsberg. 

S z V m o n o w i c z Sz. Trophaeum St. Żółkiew- 
ski. Zamość, Łęski. 

Szyszkowski M'. X. Compendium doctriuae. 
Crac, PetricoY. 

Testament (Nowy), to jest Wszystkie Pisma. 
Raków, Sternacići. 

— Pana Jezusa. Gdańsk. 

Tobolski A. Phrases ab Manutio. Gedani. Thomas k Kerapis. De imjtatione Christi. 
Crac, Lob. 

Trądkoviu8 G. Xenion 111. Tli. Zamoyski. 

Traktat o zwiastowaniu n. Maryi Panny. 
Krak., Szarffenberg. 

Traktaty o Różańcu świętym. Krak., Koby- 
liński. 

Trebnik. Ostróg. 

— Stratyń, Ferd. Juriewicz Bałaban. 

T urno weki Jan X. Na pogrzebie Anuy Kro- 

toskićj. Gdańsk. 
Typotius J. Rełatio de Rcgno Svcciae. 
Uniwersał poborowy na Sejmie kor. 
Urban i des Cl. Oratio de laudibus Joannit 

Bapt. Crac, Saeliga. 

— Pauegyricus devotiss. sodalitatis. Crac. 

V a u n o z z i B. di Pistoja. Lettere raisccllanee. 
Yenetia, Ciotti. 

Wars ze wieki Krz. Cacearum et Regum 

vitae. Frankf., Richter. 
Weller Mik. Elegia de causis morborum. 

V e r a n z i o F. Dell' origine degli Slovini. 
O Sarmati in Dalmazia. Ded. al Christ. War- 
szewicki. Roma. 

Wielunia (Z) Gabryel. Thremis in obitum 

Barb. Karśnicka. Calissii, Gedelius. 
W i 1 g o c k i IL Epithalamion in nupt. Daniło- 

ricii. Zamość, Leuscius. 
Wirgiliusz. O Aeneaszu trojańskim Ks. 

XIII. Krak. 
W o 1 a n A.. O wolności Reeczypospolitój. 

Wilno, Karcan. 
Welko wieki H. Eucomium Palladia. Cracov., 

Petricoyius. 
WolodkowicB Chr. Żywot Św. Kazimierza. 

Wilno. 
Votum szlachcica polskiego. (Trzy odbicia). 
Wyprawa żydowska. Krak. 
Wysocki Sz. X. Kształt pobożności. Kalisz, 

Gedeliusz. 

— Nauka ob. Androcy. 

Z{),bczyc J. Rozrząd domu A. Kotkowekićj. 
Krak. (Ob. rok 1606). 

— Poseł moskiewski. Krak., 6Barffcnl)g. 

— Mars moskiewski. 

— Żegnanie oyczyzny. 

Zamojski J. Ob. Krzysztanowicz. Polonia. 
(Testamentum) : Rogoziński J. (Ejńkidion). 

Zapartowicz P. Żałoba na zejście Zamoy- 
skiego. Krak., Szeliga. 

Zawisza Chr. Carolomachia ob. Bojer Laur. 

Zeitung (Newe) aus Mo8c«w. 

— Warhafftigc Newe. 

1607. 

Abdruck. Wahrhaftiger der Missiren Carol 
IX. Stockholm. 

Aldus M. Purae et elcgantes phrases. Dan- 
tisci, Quilemotham. 

Argeńtus J. Actio pro rcstituenda. S. J. 

Baranowski Woj. Ccmatitutiones Syuodi 
yiadislaylcnsis. Crac. , A. Petrikov. 

Baronius C. lioc7.iie dzieje kościelne. Kia- 
ków, A. Piotrkowicr. 

1« 138 1607. Barszcz Fr. Thesaurus spiritualis rerum S. 

J. Craoovia, Lob. 
Bartach Fryd. Catalogus quor. e. S. J. Cra- 

cov. , Lob. 

— Documcnta varia spirit. IV p. 

— AdvciitU3 iu Evan{celi:i. Cracov., Lob. 

— Tracfcitio Concionmn controv. Cracov., Lob. 

— ThcSHurus precum exercit. Cracov. , Lobii. 
Bazyli Car. ob. Nalewajko D. 

Be hm Jo. Theologicum thema. Lipsiae, Laut- 

zenberger. 
Bernard z Krak. Judicium albo zdanie. 

Krakt'»w. 
Birkoviu8 S. Caraffa in Reg. Neapolitano 

cadem storamatc. Nea])ol. 
B ł a ż c w 8 k i Marc. Tłumacz rokoszowy po- 
wiatu ruskiego. Kraków, Kempinius. 
Bractwo Compassionis. Krak., Łazarz. 
Brandolini M. F. Institutio coiifessariorum. 

Crac(iviae. 
Bri Iliad 68 Urban. Ad ill. princ. Pet. Tili- 

ciura. CracoY. 
Bzowski A. Propago D. Iliacinthi. Wenccya. 
(Cal en der). Gcschichtskalender. Leipzig. 
(Carolus LX). Abdruck wahrhaftiger der 

Missiren. Stockholm. 
Cenzor obyczajów nicktcMycb. Kraków, Łaz. 
Cerasinus J. Chr. Enchiridion alicjuot lo- 

conmi. Crac. , Lobii. 
Ceryns I. Tucholiensis Farrago juris ciyilis. 

Zamość, Acad. 
Chorągiew Wandalinowa ob. Jurkowski. 
Cl obuci us J. Ad ill. P. Tylicki. Cracov., 

Kempini. 
C o n 8 i 1 i u m dc recupcranda pace. 

— Toż inna edycya. Upsala, Olaus Nielsenius. 

— datum amico de recui)cranda ))ace. 
Constitutiones Synodi Dioc. Vladi8lavicn- 

sis. CracoY. , PetricoY. 

Copye van tijdiagen uyt Thorne vande Croon 
Polen. OraYcnhaghe. 

Cristanoric ob. Krzysztanowicz. 

Cruger P. Tetragonismus circuli. Lipsiae, 
LautzenWerger. 

Cunradus K. Psalmodiac Dayidicae. Olmae. 

CureusJ. Rerum sileaicarum chronica. Leip- 
zig, Gross. 

Damian X. Lekarstwo na ospały i umysł 
(po białorus.). Ostróg. 

— Testament byzancki Bazylego (po biało- 
rus.). Ostróg. 

Daniec ki J. Żałosne narzekanie korony. 
Kraków. 

Dawid król. Psiiłtcrz. (J. Kocłianowski). Ki-a- 
ków, Łazarz. 

Deki a racy a ob. Tulibowski. 

Do b r o w i c c k i M. X. Informacyja o artyku- 
łach. Krakciw, Piotrkowczyk. 

Dresscr M. Ej)istola ad Zamojski T. Lipsiae, 
Lautzcnbcrger. 

Drysoyius S. Sertum ex lactis Horibus. 
Cracoy. 

Dyskurs na konfederac)'ą (dwa odbicia). 
Krak«)W. 

Elhał' L Sigismundi III problemata. Gedani. 

Erazm IJotorod. De ratione stndii ac legendi. Farrago actionum ob. Cer\'U8. 

F o r n a r i u 8 M. Institutio confessariorum. Cra- 
coy. , Lob. 

Franciscus Xav. Flores Indici. Brunsberg, 
S. J. 

Gargas Chr. Que8tio do co quod intcresL 

Cracoyiae, Skalski. 
G o 1 i n i u s Bar. Aciwlemica qua Szyszkowski. 

Crac, Andref>vien. 
GoHcius A. Tc Deum laudamus. Neapol, 

Yitel. 
Go sławsk i A. Refiititio eonim quae Ke- 

kerraann. Riicov. , Sternaoius. 
Grady B. X. Palma jianieńska. Kalisz, Ge- 

deliusz. 
Grochowski Stan. Hymnów przekładania. 

Krak. 

— Hol ubek albo dzichi rycerskie. Krak., Lob. 

— Pieśń dwu doktorów. Ambr. i Augustyna, 
Krak., Kemi)iniu8. 

— Pieśń o Św. Stiinisławie. Krak., Skalski. 

— Ilierozolimska processya. Krak. , Łazarz. 

— Rytmy łacińskie dziwne. Krak. , Skalski. 

— Miechowski smigost. Krak., Kenipinius. 

— Wiersze i insze pisma. Krak., Kempinius. 

— Żywot Św. Stinisława. Krak., Mik. I.ob. 
Grodzicki Stan. Concio de probandis sj)!- 

ritibus. Cracoy., Lob. 
— - Quadruplices Conciones. Cracoy., Lob. 
Her burt Sz. J. Consilium de pace. 
II i Ich en Daw. Generoso A. KrzyAvczycki. 

Zamość. 

Ignatius Loyola. Directorium exercitiorum 

spiritualium. Crac. , Lob. 
Incendium Lublini et Varsayiae exortum. 
Janitius G. Neogamicum P. Opaliński. Po- 

snan. , Soc. Jes. 
Januszowski. Cenzor obyczajów niektó- 

r)'ch. Krak. 
1 8 8 e r 1 e Mojż. Szulchan Aruch (hebraj.). Krak., 

Prostitz. 
Jurkowski J. Chorągiew Wandalinowa. 

Krak. 
Justynusa historyka Ksiąg XXXXIIII. Krak., 

Kempinius. 
Keckermannus B. Contemplatio ex phy- 

sica. Hanoyiae, Antonius. 

— Praccognita philosophioa. Hanoyiae. 

— Systema disciplinae politicae. Hanoyiae, 
Antonius. 

— Systema logicac. Lugdimi, Candidns. 

— Systema SS. Theologiae. Hanoyiae, An- 
tonius. 

Kiecka (z) Marcin. Proce na ministry. Krak., 
Stemacki. 

Konstitucie seymu walnego koron. Krak., 
Piotrkowczyk. 

Korona Polska prożby czyni. Krak. 

Krajewski Jan. Naenia na zgodę. Krak. 

Krasicki G. Ode tricolor tetrastrophos. Crac. 

K r z y s t a n o w i c St. Examen catholicum edi- 
cti anglioani. Parisiis, Stuby. 

Ł a d o w s k i W. Epithalaraium na wesele Opa- 
lińskiego. Toruń. 

Lekarstwo ob. Damian. 1607. 139 Lifftel Scl). Gody moskiewskie na Moskwi 

spisjine. Krak. Kempini. 
Lii)8ki A. Przemowa do stjinów koronnych. 

Warsz. 

— Ob. Stcphanides (Opuscuhi). 
Loaechius A. Decas anagrammatnm. Crac. 

— Kalendae januariac s. votum Sig. HI. Crac. 
Łazarz. 

— Musae extorrcs. Sigismundo III. Crac, 
Lazar. 

— Speculum sen prototypus. Crac. 
Lubomirski N. Tarentalia ob. Niewiarowski. 

— Petro Tylicki gratulatur. Crac, Lob. 
Łubom li u 8 Sev. Monotessaron evangelicum. 

Crac, Skalski. 
Maciejowski B. Epistoła pastorali i. 

— Gratulationes B. Macie jovio. Calisii, Gedcl. 
Manutius P. Purae et elegantes frascs. Dan- 

tisci, Vidua Groistemothani. 

Marciu X. Proca ob. Kiecka Marciu. 

Mat li i as alias Szołtys. Przestroga. 

Międzybosz A. ob. Ro.ściszewski Woje. 

Miernikowicz J. Ad 111. P. Tilicium. Gra- 
co v., PetricoY. 

Mikołajewski D. Na pogrzebie A. Lesz- 
czyuskicgo. Baranów. 

M i 8 s a e i)ropriao patron, accommodatae. Cra- 
cov., PetricoY. \ 

Miss al 6 Cracoviense; Crac, Petricov. 

M lodzie ń c o m i wdowom przestroga. W Bo- 
dzencinie. 

Mosko r ze wski H. Zniesienie zawstydze- 
nia. Kaków. 

M ii 1 1 e r L. et Beccenstein. Beschreibung des 
Landes .... Polen. Lipsk. 

Nalewaj ko Dan, Testament Wasylego Cara. 
Ostróg. Porównaj Damian. 

Narzokanie (żałosne) korony polskiej. 
Kraków. 

Niewiarowski Al. Parentalia N. Lubomir- 
ski. Crac, Szeliga. 

Oelhaf Joach. A. Problema de dcntibus. 
Gedani. 

— De foetu. Gedani. 

O pa to vi u 8. Ad illustr. P. Tylicki. Crac, 
Szeliga. 

O z i m i ń s k i B. Lament na pogrzebie Dębiń- 
skiego. Kruk., Skalski. 

Paprocki B. łlozmlauwanje kolhttora. Brno. 

Peccarovius Stjvn. Konterfekt wolności. 
Krak. 

Pieniążek Krzysztof. Hippika albo spos(>b. 

Pieśń o komecie nowa. 

Pinell Ł. O doskonałości zakonncy. Krak., 
Lob. 

Poemat a de nativitate Christi. Crac 

Pontanus J. Wirydarz albo kwiatki. Krak., 
Lob. 

Po tka u sk i Chr. X. Wizerunek prawa ziem- 
skiego. Krak., Lob. 

Rady miński Stan. Fasciculus Litjiniarum. 
Crac, Kobyliński, 

Radziwiłł Mik. Percgrynacya albo piel- 
grzymowanie. Krak., Kempini. 

Rclatia o skrytych sztukach Jezuickich. 
Toruń. Loipzig. 
Crac, Syben- Rcrum silesicarum chronica 
Rosarium sive Psalterium. 

eycher. 
Rościsz e wski W. X. Ad brevem demon- 

strationem Andrcae Międzybosz responsio. 

Crac. 
R o u 8 s e t. The reporte of a bloudic massacre. 

London , Val. Sims. 
R u b r i c e 1 1 a ąuotidiana dioces. cracoviensis. 
Rybiński Jan. Ku czci JW. Lwowi Sapieże, 

Wilno, Jak. Markowicz. 

Schelicha Jan. Qnaestio juridica de assa- 
sinio sive homicidio. Cracov. 

S eh o la Salernitana seu aphorismologia. Po- 
znań, Wolrab. 

Schoneus A. Gratulatio ad ill, P. Tylicki. 
Chłc, Łazarz. 

Seym piekielny. 

Skarga P. X. Discurs na konfederacyą, wy- 
dał Jan Sztayn. Kraków. 

— Roczne dzieje ob. Baronius. 

— Próba zakonu S. J. Krak., Piotrk. 

Skrobisz ewski J. Petro Tilicio episcopo. 

Romae, Facinus. 
SI as ki Sz. Na szlub Korsaka. Wilno, Karcan. 
Słupski W. Summariusz prawdy katolickiey. 

Krak., Skalski. 
Służebnik. Wilno, Mamonicz. 
Smal ci u 3 Wal. Krótki wykład ewangelicy. 

Raków. 

— Rozbieranie słów Jezusa. Raków, 
Smiglecki M, X. O lichwie i wy derkach. 

Krak., Piotrk. 
Solikowski J. D. Fastorum christianorum 

disticha. Crac. 
Speculum (Magnum) exemplorum. 
Sposób ob. Suski J. 
Subrziczki J. Schelius. Sacratissimis pri- 

mitiis Georg Cerasini. Crac, Kobyliński. 
Suscius Fr. H. Philadelphia sive erectio. 

Crac, PetricoY. 
Suski J. Sposób podający drogę do korre- 

ktury prawa. Krak. 
Synod klechów podgórskich. 
Synodus Dioeccs Luceoriensis. Zamość, 

Lenscius. 
Szczygielski St. Consilium de pace re- 

cuperanda. 
S z y s z k o w s k i M. X, Bractwo compassionis 

(dwa odbicia). Krak., Łazarz. 

— Synodus Luceor. ob. Synodus. 

Thesaurus precum et variarum instructio- 
num. CracoY. 

— spiritualis rerum ac documentorum. Cracov. 
Tidicaeus Frań. De theriaca et ejus utili- 

tate, Thoriiń, Cotenius. 
Trythemiusz J. (Mesochenius P. A.). 

O Chwale. 
Tucholczyk J. Farrago ob. Cervus 
T u 1 i b o w s k i A Dcklaracya z konfederacyey 

praw koronnych. Krak()w. 

— Przedmowa do Stan<»w koron. , 

Tum o wski Jan. Homilia sacra. Baranoviae. 
Turrekremata Jan. Wykhid reguły S. Be- 
nedykta. Krak., Piotrk. 140 lfi07. — IfiOS. Turski F. B. Tlieorciiiatii thcoloKici. Crac, 

\'i'iy[(t>\. 
\V:ir^'iioki A. X. ob. Jiisfyuus. 

— Uiul/.iwiłł (rciTffryiiiicya). 

W i er zbił; ta V. Uratio dc stałii Kcgui Po- 
lon. Witcb. 

V o k a b u 1 a r z rozmaitych gcntcncyi. Gdańak, 
Khodns. 

Vorstiii8 C. l\'8H:ua doens anti IMstoriana. 
llauowiae, GuHohn. 

Wrcsiianus B. (iratulatio llaniinn ad P. 
Tylicki. Crac, Kciiipiiii. 

Wysocki Sz. O doskonałości zakonncy. 

— Palma panieńska. Kalisz, Ocdel. 
Zarnowccius Orzcfj. De satisfactione Chri- 

8ti. Dant. 
Zolaiiski P. Warcbafftigcr Bcricht. 
Z jr o d a y żałosna przestroga. 

160H. 

Amolri Franc. Delicianim spiritualinm libel- 

liis, sive de aninia dialogus. Cracov. , Lob. 
A n d r o c y Fulvius. Scieszka poboż. Chrześci- 
janina. ICrak., Lob. 
Autigrafc albo odpowiedź na script. Wilno. 
Arcangeli. Ad Polonos persuasio. Crac. 
Aristoteles ol). Knvius. 
A vi la. Excytarz dnszny albo przestrogi. 

Krakrtw, S. J. 
B a c z a 1 8 k i Sew. Przestrach śmiertelny. Kra- 

Iv(')w, M. Lob. 
Baronius M. Iconcs et Miraciila. Cracov. 
Bernat z Krakowa. Liicubratio astrologica. 

Krak(')w. 
Bel lar min. Snmmaryusz nauki chrześciań- 

skiej vryd. M. Tyszko wski. Kraków. 
Bcrnardinus Bidgost. Assertiones theolo- 

gic<ae. Cracov., Lob. "^ 

B i d z i ń s k i Krzy. Syneharma uczonemu Woje. 

Cervinowi (w Diadema Palladis). Kralc., 

Kempinius. 
Bielowski M. Quaestio ad c. ult. de Tran- 

sactiouibus. Crac, Sibeneycher. 
Błażewski M. Setnik przypowieści. Krak., 

Lob. 
Brylliades Urb. Diadema Palladis. Krak., 

Kempini. ol). Bidziiiski. 
Brzeziński Mikoł. I'ocmatia quac virtiite 

proclamarontur. Cracov., Szeliga. 
Bzowski R. A. Sanctorum festiritatis. Co- 

loniae. 

— Tutclaris Silesiae scu dc Vita C. Odrovą- 
sii. Cracoviae, i\'tricov. 

Cezar G. J. O woynie francuzkiej. Krak., 
Syl)eneicher. 

Cafissianum Colleg. 111. Alberto Baranow- 
ski. Calisłi, Gedelius. 

C a t e c b e s i 8 ecclesiarum regui Pol. Racoviae. 

Catechismus (der Gemcinc). Kackan. 

Chlebowski W. Trąba pobudki. Kraków, 

Clichtovaeu8 J. D.' De vita et moribus. 
Crac, Lob. 

Constitutiones Synodi dioeccsanae. Crac, 
Cezary. 

— cracoYiensis dioccBis. Cracov., Petncovius. Cyryl lus B. P. Catcchoscs eł (|iiiii(iiu' my- 
htagogicae j). Joau Grodeeiuui Lut. I*an8, 
Morelli. 

Czasttsłów. Lwów, tj^ł. liratska. 

Daiiiecki J. Radosna korona. Krak<'tw. 

— ob. Lucianus (Tymon). 

Dawid Jan. IMećdziesiąt punktów rozmyśla- 
nia męki. Kralv«')W, M. Lob. 

— Obacz Rybiński. 
Demetrius. Obacz Grevcnbruch. 
Ekscytarz duszny albo przestrogi. Kraków. 
Epigram mata in honorem adolescentium. 

CracoY., Petricoviu8. 

— in laudem moribus et erudit. insignium. 
Cracoviae, Petricovius. 

— in laudem XV Virorum. Ob. Schoneus. 

— in laudes 9 adolescentium. Ob. Rubinkow- 
ski. Cracoyiae. 

Fabrycius P. X. Obacz Tomasz a Kempis. 

Fellgiebel L. et Cimmennann Th. Epitha- 
lamia in Joan. Polanovium et A. Starzicka. 
Typ. Joan. Potocki per L. Małachiewicz. 

Francisciadcs J. P. In exequii8 Macie- 
jowski. Cracoy. 

(Franciszek Św.). Wzory cnót albo żywot. 
Krak. 

Frederus G. Diodori Clichtovaei de vita 
sacerdotum. Cracov., Lob. 

Go sławski A. Odpowiedź na obronę. Ra- 
ków, Stemacki. 

Goth L. Neomysticon d. N. Starczewski. Ro- 
mae, Zanetus. 

Gratulatio na szczęśliwy przyjazd Wo- 
jew. Krak. 

Grevcnbruch G. Tragoedia Mo8COvitica de 
Vita Demetrii. Coloniae, Agrip. 

Grochowski Stan. X. August Jagiełło wzbu- 
dzony. Krak. 

— Cień królewiców J. Kazimierza. Krak. 

— Ćwiczenia ob. Pontan. 

— Hymny kościelne. Krak. 

— Kalliopea słowicńska Zyg. III. Krak. 

— Kolęda nowe lato. Krak., Lob. 

— Gorzkie łzy i żale Mik. Dobrocieskiego. 
Krak., Skalski. 

— Pamiątka Samuela Głowy (przed r. 1608?), 

— Pieśni kościelne na kształt psalmów. 

— Pięćdziesiąt punktów ob. Dawid Jan. 

— nierozolim'ska processya. Kraków, Lob. 

— Scieszka pobożnego Chrześcijanina obacz 
Androcy. 

— Sposób krótki rozmyślania. Krak., Lob. Threny na żałosne zeszcie. Krak., Lob. Krak., Lob. ipc 
^hr 

— Wiersze i inne pisma. 

— Toż inne wydanie. 

— Wirjdarz ob. Pontnn. 

— NielJieskie na ziemi zabawy. Krak., Lob. 

— Zal ]iogrzebowy Annie Arcyksiężnie. 
Gródecki J. Catecheses illuminatorum, Pa- risiis, Morelli. Gurski I. Wyjawienie niewstydu Arianów. 
Krak., Ijob. 

— Zawstydzenie nowych arianów. Krak., Lob. 

— Ob. Skarga (Zawstydzenie). 1608. 141 Harmonia wieiy (pols., lit., rus.)- Wilno. 

Hondemiusz 1. Kzcwnosłodki głos łabę- 
dzia. Krak. 

Hcrbort Szcz. Jan. Pnnkta podane od Je- 
gom. P. Herberta. Krak. 

Her r mann. Redc am Namenstag Sam. 
Schlichtcn. Lissa. 

Hilchen Daw. Jambiciira Dnnarmnndense. 

— Rhodomanologia I. Zaniościi. Zamość, 
Lenscius. 

Hilcłien F. H:ilcyonia Poloniae. Zamość, 
Lenscius. 

Ja c ob u 8. Hodoeporicon Ruthcnicnm. 

Jan id łowi u 8. Disputatio. Roma, Bem. Basa. 

Jastrzębski M. Czasu wojny piosnki na- 
bożne.' Kraków. 

Inventores rerum ob. Protasowicz J. 

Joanni Gabr. Kalendarz. Krak., Szeliga. 

J u r g i e w i c z A. Bericht von der Uneinigkeit. 
Monasterii. 

Juventu8 111. et Rev. Andrae Opaliński. 
Calissii, Gedelius. 

Keckermann B. Disputationes practicae. 
Hanoviae. 

— Praecognitorum philosophicor. 1. II. Hano- 
viae, Antonius. 

— Systema Rhetoricae. Hanoviae, Antonius. 
Kleparski J. Ad A. Pruchnicki gratulatio. 

Zamość, Lenscius. 
Kmita A. Tłireny bardao smutne na śmierć 
Mińskiej. CraeoY. 

— Treny b. smutne na śmierć Zbaraskiego. 
Krak. 

Kochanowski J. Fragmenta albo pisma. 
Krak., Łazarz. 

— Fraszki. Krak., Łazarz. 

K o f f 3 k i Winc Tract. de Materia. Francfurt. 
K o p y s t y ń 8 k i M. Antigrafe albo odpowiedź. 

Wilno. 
Krajewski Jan. Wizerunek cnót. Krak. 

— Obrona rzeczypospolitej. Krak., Andr. 
Piotrkowczyk. 

— Zgoda y pokoy. Krak. 

K r a i ń s k 1 K. X. Postylla kościoła powszech- 
nego. Łaszczów. 

Krasno domski L. Disputatio de amore di- 
vino Augustae Bock. 

Łaski Jan. Kurze Bedencken ob den Chri- 
sten. Neustadt an der Hurdt. 

— Consideratio an interesse liceat? Neustadt. 
Lechowicz (Loechius). Musa ob. Loaechius. 
Lemke J. O Rzeczypospolitey, jey kształ- 

ciech. Lublin? 
Len ci ci u 8 I. B. Obseryationes politicae. 

Argentinae. 
Lipsiusz J. Politica pańskie p. P. Szczer- 

bicza. Krak., Piotrk. 
Lyricius Hip. X. Wzory cnót abo Żywot 

Św. Franciszka Braci mniejszych. Kraków, 

Piotrków. 
Loaechius A. Animus Constantiae S. R. 

Pol. Crac. 

— Classes IV Auagrammatum. Crac., Skalski. 

— Eudoxia R. J. Cnisinii. Crac, Skalski. 

— Musa gór Wielickich. Krak. 

— Musae extorres. — Ul. D. J. A. ProschoYscio. Crac, Lob. 

— Obacz Lechowicz. 

Lucyan. Tymon przekł. J. Danieckiego. 

Krak., Lob. 
Machiarelli N. Disputationum lib. III. 

Frankf., Zetzner. 
Marcinkowski J. Bóg pomoź. i Na wesele 

Mik. Zienowicza. 
Messcnius J. Genealogia Sigismundi IH. 

Dantisci, Guillemus. 
Miaskowski K. M. Łódź Opaleńska oda. 

Kalisz, Gedeliusz. 
Michałowicz Stan. Laureae Philosophicae. 

CracoY. , Sibeneycher. 
Miechoviensis J. Super litanias B. Mariae 

Virg. Parisiis. 
Misio vius. Disputatio de Logica. Dantisci. 
Morney F. du Plessis. Jasne pokazanie że 

Papież p. A. Wolana. Wilno. 
Moskorzewski H. Catechesis. Racoviae. 
Nauka o siedmi tajnach cerkownyeh. Wilno. 
Nowiny z Moskwy posłane IM. Woj. Sedom. 

Krak. 
Nuceryn Seb. Żywot Sw. Teressy. Krak., 

Sibeneycher. 
OdroYonsius Ces. obacz Bzowski A. 
Odszczepieństwo (Swiente) Ewanielików. 

Wilno. 
Opacki Chr. D. Henrico Firlej. Crac, Pe- 

tricoY. 
(Opaliński A.). Gratulationes juYentutis. 

Calisii, Gedelius. 
OpatoYius A. LacrjTnae in funere Dobro- 

cieski. Crac 
Ostroróg Jan. O psiech gończych. Kraków, 

Piotrkowczyk. 
Ostrowski J. X. Obrona kazania X. Skargi. 

Krak., Lob. 
Pac z Teof. Panegyricus Ser. Princ Vladi- 

slao. Crac, Szeliga. 
Paprocki B. Catalogus albo opisanie Arcyb. 

Gniezn, (około 1608). 
Paszkowski Mar. Posiłek Bellony Sawo- 

mackiey. Krak. 

— Ukraina od tatar utrapiona. Krak., Lob 

— Wykład Bogiń słowieńskich. Wilno. 
Pawłowski ]3ern. De propositionibus mc- 

dalibus. CracoY. 
Pęgowski Piotr. Straszliwe widzenie gdy 

szedł spać. 
Pieniążek Krz. Ethica albo zwierciadło 

żywota. 
Pies li. Królewiec 
Pisecius T. An doctrina trinitatis sit my- 

sterium. 
Pociey Hip. Harmonia abo konkordancia. 

Wilno. 
PolanoYius Jan. Epithalamia ob. Fellgiebel. 
Polidorus Virgil. InYentores rerum albo 

opisanie co kto wjTialazł, przez Protasowi- 

cza. Wilno, Karcan. 
Po n tan Jakob. Codzienne ćwiczenia duszne. 

Krak. 

— Wirydarz albo kwiatki rymów o Jezusie. 
Kraków. 

PosseYinus A. Apparatus sacer. Coloniae. u? 1608. — 1609. P<łt kański Clir. Poprawa praw i sposób. 

Krak., Lob. 
Prot aso wicz Jan ob, Polidorus. 
Psałtir. Lwów, typ. Ilratska. 
Ray (Nowy) duszy rozmyślanie. Krak., Lob. 
Kelatio do stiidiis jesiiitiiruin. 
lvib:i(li'n oi ra P. X. Illnstrinni scriptoruin 

S. J. Catal Antwcj-p. , Moretus. 
K o z 111 y 8 1 a n i e o dobrodzioystwach Boskich. 

Krak. 
Kub i Ilkowski J. Epigrainmata in laudes 

iiobil. Crac. 
RuYins A. X. Coinmcntariorum Aristoteiis. 

Crac, PetriccY. 
R V b i 11 8 k i M. X. Psalmy Dawidowe. Gdańsk, 

Ilum-feld. 
Rylski J. Dc jurę niajostatioo. Heidelberg. 
Sc hel i cli a Jan. Auspicati^siuio ingressui J. 

Christophoii Proskau. Cmc. , ridua Sibc- 

neycher. 

— Quaestio juridica de assasinio (dwie roz- 
prawy). Crac, Lob. 

— Piis nianibus Joann. Sitsch. Crac, Petric. 
Schonaeus And. Epij^rainmata in landem 

XV viroruin. Crac, Aiidr. Petric. 
Sedziw(»j M. Dialogiis Mercurii et naturae. 

l\irisiis, Ruelle. 
Siemiński J. O Bóstwie Chrystusa obacz 

Smalcius. 

— Tractaet van Auctoriteyt. Raków. 
Simplician P. X. O dobrey śmierci. Krak., 

Szeliga. 
Skarga P. X. Kazania. Krak., Pioirk. 

— Wtóre zawstydzenie ArjaiKiw. Krak., 
Piotrk. 

— Zawstydzenie nowych Aryanów. Krak., 
Lob. 

— Żołnierskie nabożeństwo. Krak. 
Sklerkowski Marc. Trinkt alle daraus das 

ist kurtzer Bericht. Wild, Nigallius. 
Smalcius Val. O Bóstwie p. Jezusa. Ra- 
ków, Stemacki. 

— Catechismus der Genieine. Rack:m. 

— De diyinitate Christi. Raków. 
Sobotkowicz And. Aquila aiiuilonis deplo- 

randam reipubl. Polon, conditionem. Krak., 

Kobylin. 
Sposób krótki rozmyślania M<!ki. Krak., Lob. 
Starczewski W. Yotum M. Pstrokoński. 

Crac 
Summaryiisz nauki 'ob. Bellannin. 
Świątkowicz P. Vita beati Joannis Cantii 

(dwa wydania). Oac, Skalski. 
Szydłowski Jan Aureli. Pancgyricus ad- 

ventui Sigis. Myscovii. Roinae, Zanetta. 
Szymonowicz Sz. Odae II. Ilanau. 
(Szyszko wski Marc). Applausus ill. iu 

Coli. S. J. Brunsberg, Schonfels. 

— ob. Bellannin. 

Talmud babiloński (hcbrej.). Krak., Arono- 

wicz. 
Tomasz a Kcmpis. O naśladowaniu Chry- 

stu.ia. Krak., Piutrkowczyk. 
Trąba 1'obudki ziemie Perskiej przeciw Ma- 

chometanom. Krak., Lob 
Treny bardzo smutne ob. Kmita. Tylicki P. Constitutiones Diocesanae. Crac, 

Petric. 
Upomnienie korony Polskiey do Synów. 

Wadowski M. QuaC8tio de voluntatc. Crac, 
Siebeneycher. 

Waleiitinides J. Epigrammatii ob. Opa- 
tovius. 

Wargocki A. O woynie francuzkiej ob. Ce- 
zar Jul. 

Warszftwicki Krzyś. Speculum analogiae. 
Frankfurt. 

Wieluń Gabryel. LachrjTnac pieridum in 
Sam. Wężyk Widawski. Kalisz, Gcdelius. 

Władysławiusz A. Pieśni nowe. Knik. 

— Rada żydowska. 

Wojna główna między kotem a myszami. 
Volanus A. Caecitas et poena. Yilnae. 

— De jirincipe. Dantisci, Rhodus. 
Wolfowicz A. Judicium astrologicum. 

W r e 3 n a ii u s B. Lacrymae acidemicae. Crac, 

Siebeneycher. 
Wysocki Sz. X. E.xcyturz duszny. Krak., Lob. 

— Nowy ray dii-zy. Krak., Lob. 
Zabczyc J. Na jiożar Dubiecka. Krak. 
(Zaleski Jac). In strenui domini immatnrum 

obitum oratio. Vilnae, S. J. 
Zamoyski Jan. De Senatu Romano. Argen- 

torati , Zctzner. 
Z a m o j s k i e g o J. Króciuchna pamiątka. Krak. 
(Z e b r"z y d o w 8 k i). Obacz Gratulatio. 
Zygmunt III. Uniwer!^ał 9 czerwca. 
Zygrowski J. Epithalamiura in J. Polanovii. 

Paniowce, Małachowicz. 

— Goniec Catholika reformowanego. Paniow- 
ce, Małachowicz. 

A i d i u 8 Jęd. Epithalamiuin iiMptiis And. Da- 

sio. Gedani. 
Arithmetica practica in usum Schol. S. J. 

Crac, Lob. 
A r t o m i u s P. ( Krzesichleb). Circinus yeritatis. 
Artykuły wojenne Hetmańskie. Lwów. 

— Toż inne wyd. b. w. m. 

(Bance r Gust.). Seiitencc et condamnation 

de. Stockholm. 
Baron i us Cez. Annales ecclesiastici t. I, H, 

HI, IV, V, VI, Vn. Coloniae, Agrip. 

— tom VIII. MoguTitiae, B. Lipij. 

— Viti Barnabac Andreae. Cracoy., Skalski. 

— Vita beati Stanislai. Cracoy., B. Skalski. 
Bartoszewski W. Rozmowa albo lament. 

Wilno, J. Karcaii. 
B a r t s c łi. Thesauriis jirecum. Crac, Nicol. Lob. 
Benesius J. Boter. Relatij powszechnych 

5 części. Krak., Lob. 
Bilonnis Bartholomaeus. Libellus metricus. 

Elbing. 
Bonawentura S. Pochodnia Duchowna. 

Krak., Lob. 
Borkowski 01. List czartowski. 
Brzeski Stanishiw. Carmen breye de regi- 

bus. (.'racoyia. 

— Theopoemiomcntum. Crac. 1609. 143 Calagiiia A. Natalea illusir. vironiiu. Frankf., 
Hartman. 

Carolus IX. Placcaet. 

Catalogiis diicum et Reg. Polonorum. Crac, 
Sybeneicher. ob. Zawacki. 

Catechesis ecclesiaruni Reg. Pol. Racoviae. 

Ceparin V. X. Żywot Bł. Aloyzego Gon- 
zagi. Krak., Lob. 

Chlebowski W. Historya narodu ccss. Tu- 
reckich. Krak., Kobyliński. 

Chocimowski J. J. Discurs krótki o do- 
nacyey. Paniowco, Małachowicz. 

Cicero. Elcmentji seu loci. Zamość, Lenscius. 

Cielecki J. ob. Frontin. 

Clichtovaeus J. D. De vita et moribus 
sacordotum (dwie odmienne karty tytułowe). 
Krak., Lob. 

(Clobucius Joan.). ob. Poemata. 

Concilium proyinciale reg. Polouiae. Cra- 
cov., Petricovii. 

Consilium de recuperanda pace. 

Copecius M. X. Droga krótka do pokaza- 
nia błędów. Krak., Siebeneycher. 

Cyrillus S. Catecheses per Joann. Grode- 
ciura. Pariaiis, Morelli. 

Czasosłów. Lwów, typ. Bratska. 

Daniecki J. Thalassio P. M. Korycińskiemu. 
Krak., Siebeneycher. 

Dasius And. Naeniae ncc non threnodiac 
in obitum B. Keckermanni. 

— Obacz Aidius. 

Dawid król. Psałterz (ob. Jan Kochanowski). 

Krak., Łazarz. 
Debowski A. Ssjd o zbroję Achillesową. 

Wierzbięta. 
Deliberatio (gravis et maximi momenti). 
Dorotheae Beatae Vita. Cracov., Skalski. 
Douza Jan. Poemata selecta (ded. Thom. 

Zamojski). Lugduni, Basson. 
Exempla authentica literarum. Stockholm. 
Exneru8 Balt. Hirschberg. Poematia (ded. 

Nic. Komorowski). Olsnae, Bossemesscrianio. 
Florencya ob. Sobór. 
Fortelach (O) wojennych. Poznań. 
Francus J. Relationis historicae continuatio. 

Francf., Latonius. 
Fredro L M. Gratulatło S. Sieciński. Cracoy., 

Skalski. 
Frontiu J. Księgi czworo (tł. Cielecki). 

Poznań. 
Gericius Fr. Trostbiichlein. Lcipzjg. 
Gilowski P. X. Rozprawa o sposobie od- 
kupienia. Paniowce, Małachowicz. 
Grochowski Stan. Miechowski smigost. 

Krak., Szeliga. 

— Wiersze i inne pisma. Krak., Szeliga. 
Grodzicki Stan. Ccncio de passione Do- 
mini. CracoY., Lob. 

— Conciones (jnadripartitae. Ingolstadt, An- 
germarius. 

Herbu rt L Chronica siye capita historiae. 

Dantisci, Andrcae. 
Herlicius D. De iride lunari discursus. 

Wilno. 
Hilchen D. Paraenetica consolatio DonhofT. 

Zamość. — Vita illustr. Georg Farensbach. Zamość, 
Lenscius. 

Horatius Flac. w trudach, ob. Petrycy. 
Hub er J. X. Von der heiligen Bibel Dispu- 
tritionen. Brunsberg. 

— De ecclesia. Brunsberg. 

— V. d. Hans Gottes. Brunsberg, Schonfels. 

— Von der Kirche. Brunsberg, Schonfels. 
Jastrzębski M. Na Jubileusz modlitwy. 

Krak., Lob. 
Joannicy Gabryel. Kalendarz na r. IGOJ. 

Krak., Szeliga. 
Kakasch Stefan. Iter persicum. Beyneben 

Sachen in Polen. Altenburg, llenning. 
Kapuan li. X. Żywot dziewice Stej Katha- 

rzyny. Krak., Lob. 
Keckermannus B. Apparatus sive idea. 

Hanoviae, Antonius. 

— Systema metaphysicae. Hanoviae. 
Kmita Jan Ach. Foenix (Poemu). Crącoy., 

Kobyliński. 
Konstytucye Seymu wal. kor. Kraków, 
Piotrk. 

— Toż. Wilno, Mamonicz. 

Kraiński K. X. Katechizm z naukami. Krak., 
Sternacki. 

Krzysztanowicz. Polska ob. Sąuernoyius. 

L. J. X. Wzywanie ob. Lesiowski. 

L e s i o w s k i J. Wzywanie do pokuty. Krak., 
Lob. 

Libellus- de sanctis angelis. Nesvisii, Ma- 
kowski. 

Lindenbcrg L. Scriptores rer. germanica- 
rum. Frankf. 

List czartowski do superintendentów ob. 
Borkowski. 

Loaechius A. Classes quirique Anagrara- 
matismorum. Crac, Szeliga. 

— Encomia nominis R. Sherlaeii. Crac, Szeliga. 

— Salyus periclitatae concordiae partus (de 
Zebrzydoyio). 

Lutra i Zwingla. Missio ob. Paulinus. 
Maciejowski B. Concilium proyinciale. 

Cracoy., Petricoy. 
Malatesta A. Tractatus de modo eąuos 

frenandi. Dant., Rhodus. 
(Mary a). Koronki trzy N. P. M. -Krak. 
Mart i al i 8 M. Val. Epigrammata selecta. El- 

bing, Wcndelinus. 
Michalo Lithuan. De moribus Tartarorum. 

Dantisci. 
Mierzewski A- In ingressum Baranowski 

Archiep. Crac, Petrifeoy. 
Mikołajewski D. X. Syncrisis abo znie- 
sienie przeciw W. Słupskiemu. Gdańsk, 

Hiinefeld. 

— Manes Faraoni (V Eyangelii Hypcraspistae). 
Berensburgi. 

Mirecki FI. Jonathas zmartwychwstał. Krak., 

Siebeneycher. 
Moskorzowski H. Catechesis ecclesiaruni. 

Racoyiae. 
Naruszewicz Al. Oratio de munitionibus. 

Marpurg. 
Niszczycki K. Prawo bartne. 
Nowiny z Moskwy to jest jako król Polski, 144. 1609. Okuń Chr. Chwały Zyginuntu Augusta. Krak., 

Plotrk. 
Olewiński G. Duelluni mysticum. Cracov., 

Petricov. 
Ostrowski Jan. Jezusa żywot na świecie. 

Krak., Skalski. 

Palczowski P. Rada aby zawojować Mo- 
skwę (br. tyt.). Krak. 

— Kofcnda moskiewska. Krak., Szarffenberg. 

— Wyprawa wojenna kr(')la JM. Wilno. 
Paprocki B. Stauibuch Slezsky. Brno, Al- 
brecht. 

Paszkowski M. Kolenda czyli powinszo- 
wanie. Krak. 

— Kolenda nowe lato (do Ciepielowskiego). 
Krak., Lob. 

— Minerwa z ligi chrześcijauskiey. Krak. 

— Poean albo wiersz raddsny. Krak. 
Paulinus J. Missio abo posłanie Lutra. 

Krak., Lob. 
Petkowski G. Święty sobór we Floreucyi. 

Krak., Lob. 
Petrycy J. Zwierciadło jedności Boga. Krak. 
Petrycy Seb. Iloratius Fiaccus w trudach 

więzienia moskiewskiego. Krak., Skalski. 
Pienia na Jubileusz. Krak., Lob. 
Pieśń o tyraństwie Szuyskiego uczyniona. 

Gdańsk. 
Po e ni a ta varia in funere Clobucii. Crac., Lob. 
Po stękał 8 ki M. X. Pochodnia duchowna 

abo pobudka. Krak., Lob. 
Protcstation (kurtzc nothwendige) wider 

Schrift. Liibeck, Witte. 
Przewodowski And. Odpis Ad. Gosław- 

skiemu ministr. obrońcy. Krak., Lob. 

Radecki M. Collorpiia sen exercitationis. 
Raciąż M. Elogiuni J. Ciepielowski. Crac, 
Rad go 8 ki J. B. Quaestio de commodato. 

Crac. 
R a d y m i n e n 8 i s Stan. Fasciculus lit;iniarum. 

Crac, Kobyliński. 
Radziwiłł M. ICs. De sanctis Angelis li- 

bellus. Nieśwież, Makowski. 

— Reissbuch in das Ilcil. Land. Frankf. 

R a y ni u n d K. Żywot Katharzyny Seneńskiey . 
Krak., Lob. 

Regulski J. Żale nagrobne A. Stadnickie- 
go. Krak. 

Relacia y Uważenie postępków około Cer- 
kwi (około 1(309). 

Ribadeneira P. X. Żywot Bł. Ig. Loioli. 
Iv rak.. Lob. 

Rochowicz St. Kąpiel duszna. Wilno, J. 
Karcan. 

Rożniatowski Abr. Lament nad grobem 
Ben. Anserina. Krak., I^obyliński. 

Rupnowski Marcin. Theorcmatii de eublimi 
coeli civitate. Cracov. 

Sacchinus Fr. X. Vita St. Kostkae. Ingol- 
stadt. 

Schreckius V. Periculorum evangelicoruiu 
libellus. Elbing, Bodekhauni. 

Sczcehowicz A. M. Jezusa y Boga mor- 
dowanie. Krak., Siebeueychcr. 

Shcriacns R. Encomia ob. Loaecliiu8. Sienicki Mikoł. Politia Spartana. Dantisci, 

Hiinefeld. 
(S i g i 8 m u 11 d u 8 III). Gratulationes a juven- 

tiitc. Yilnae. 

— Ilistoire de la destitution. Stockh. 
Skarga P. X. Areojjagus t. j. wykład. Krak., 

Piotrk.  ' 

— Kazania na niedziele. Krak., Piotrk. 

— Kazania o 7 sakramentach. Krak., Piotrk. 

— Wzywanie do pokuty. Krak., Lob. 

S k r o b i s z o w 8 k i J. Disputatio de praescrip- 

tionibus. Crac. 
Skytte J. Oratio ausfiihrliche. Stockholm. 
S ni a 1 c i u 8 Wal. Catechesis vulgo Racoriensis. 

— Praelectiones theologicae. (?) ob. Socyn. 
Racoriae. 

S m i gl e c k i M. Nodus gordius. Crac, Petricov, 

Smoliński J. Autitlieses natalitiae. Crac., 
Petricov. 

Sobór świoty a powszechny we Florenciey. 
Krak., Lo"b. 

Socinns F. Praelectiones theologicae. Ra- 
ków, Sternacki. 

— ob. Smalcius Wal. 

S o r n a t o w i o z M. Laurea phil. virtute. Crac, 
Skalski. 

Sposób (Jedyny) przywrócenia Polsce po- 
koju, wypędzić jezuitów. 

S q u e r n o V i u 8 Krzyszt. Polska abo opisanie 
stinów. Krak. 

Strojnowski Stan. Opisanie porządku sta- 
wowego. Krak., Skalski. 

S w e r i g e 8. Rijkea Stiinders Sentens 19 Febr. 
Stockholm. 

Szczerbie Paw. Proniptuarium statutorum. 

Szczygielski Stan. Consilium de pace. 

Szujski ob. Pieśń. 

Szymon z Lipnicy X. Wizerunek doskona- 
łości. ICrak., Cezary. 

Szyszkowski M. X. Pro religionis S. J. 
Cracov. 

Talmud hierosolymitanum (hebr.), Cracov., 
Aron. 

Technopaegnion Epithalamicum Jac Ros- 
tworowski. Poznań, Wolrał). 

Tcctander Jerzy. Iter persicum ob. Kakasch. 

Tomasi Giorgio. La Battorea in dne libri. 
Conegliano, Claser. 

Treter T. Sanct. corporis Christi historia. 
Poznań. 

Triod cwietnaja. Wilno, Lew Maraonicz. 

— postnaja. Wilno, (około IGOO). 

T r 1 8 n e r M. Leichenpredigt auf P. Artomium. 

Tliorn. 
Tyszkiewicz J. Responsio N. Ziemecki. 

Crac, Petricov. 

Uberus J. Von der heiligen Bibcl. Bruns- 
berg, Schfłnfcls. 

— Von dem Hans (iottes. Brunsberg, Schfinfels. 
U 1) i s z e w s k i M. Żywot lił. Świetosława. Krak. 
U ni i e .s z o w s k i J. Eudiiuonia Ólbr. Łaskiego. 

Krak. 
U n i w e r 8 a ł poborowy na sejm warsz. 
V a d o V i u 8 M. C. Poemata varia. Crac, Lob. 
Walery Maxyin. O dzigach. Krak., Kempiui. 1609. — 1610. m Witkowski Stan, Złota wolność koronna. 
Krak., Kempini. 

— Sen duchowny. 

Vives J. L. Colloąuia. Crac, Siebeneycher. 
Wizerunek doskonałości apostolskicy. 
Władysławiusz A. Rym weselny Kaspr. 

Jaginuskiemu. Krak. 
Woyna P. Wiersz z powinszowaniem Wła- 

dj'sł. król. 
Wolan A. Caecitas et poena. Hanoviae, An- 

tonius. 
Wyprawa wojenna do Moskwy. Wilno, 

Karcan. 
Wysocki Szym. Żpvot Bł. Aloyzego Gon- 

zagi. Krak., Lob. 

— Żywot S. Katarzyny. Krak., Lob. 

— Żj^wot S. Ignacego Lojoli (dwa odbicia). 
Krak., Lob. 

Wzywanie do pokuty ob. Lesiowski. 

(Zamojski J.). Stemma Samosciorum. Za- 
mość, Acad. 

Zawacki T. Catalogus ducum Polonorum. 
Crac, Siebeneycher. 

Zebrzydowski M. Witanie Obywatelów. 
Krak. 

Zygmunt ob. Okuń. 

Zygroviusz J. Epichirima albo dowód po- 
słania na urz^d. Paniowce, Małachowicz. 

— Theses et Antitheses. Paniowce. 

— Tobias sive doctrinae oeconomicae (po pols.). 

1G10. 

Aenetius T. Oratio de s. Scriptura. Thom. 
Andre a 8 a Jesu X. Krótkie opisanie cnót 

Alexego. Krak., Piotrk. 
Arias Franc. Trzy tractati duchowne, p. W. 

Mesocheniusa. Poznań, Wolnab. 
Baccelini M. Aforismi Politici e Militari. 

Paris, J. r Haise. 
Baron M. Icones et Miracula. Cracoviae, J. 

Skalski. 

— Vita beati Esaiae Poloni. Crac., B. Skalski. 

— Vita quinq. fratrum Polonorum. Crac., B. 
Skalski. 

Bar soi U8 Fr. Concionum controvers. tracta- 
tio. Coloniae, Boetzer. 

— Brevi8 responsio. Coloniae Agr., Boetzer. 

— Thesaurus precum exercit. Cracov., Lob. 
Bazanowicz J. Eelacya nalezienia św. Syx- 

tusa. 
Bellarminus. Apologia: Triplici modo. Vil- 

nae, J. Karcan. 
Beza T. Tractatio de polygamia. Genewa, 

Vignon. 

— Tractatio de repudiłs. Genewa, Vignon. 
Biblia (hebrayska zwykł. Rascłii). Kraków. 
Biskupski J. Rachunek summaryusza prawdy. 

Łaszczów. 

Bohdanowicz Dym. Epicedion albo Żało- 
sny Rzym. Wilno. 

B o j e r Waw. Carolomachia t. j. Bitwa, Wilno, 
Akad. 

Bractwo żołnierskie św, Michała, 

BreidenbachB. Peregry nacya arabska. Krak. 
Kempini. BrosciusJ. Geodosia distantiarum. Cracov. , 
PetricoY. 

— O pomiarach bez narzędzi. 
Bydgoszczy (Z) M. X. Bractwo żołnierskie 

i Książka do nabożeństwa. Krak., Piotr 

Piotrkowczyk. 
Catonowe wiersze parzyste. Krak., Lob. 
Chłapowski N. Gratulatio virtuti Wolski, 

Crac, Lob. 
Cicero M. T. Fragmenta ab A. Patricio. 

Hanov., Wechelianus. 

— Orationes pro legę Manilia. Crac, Lob. 

— Orationes quinque. Thorunii. 
Consilium de recuperanda pace Regni Poło- 
ninę. Upsalae. Ob. Ziemecki Mik. 

Daniec ki J. Elegie na śmierć Joach. Lubo- 
mirskiego. Krak., Siebeneycher. 

— Historya albo Przykłady miłości. Krak., 
dziedzice Jak. Siebeneychera. 

Dasius And. Epithalamium nuptiis P. Koepe. 

— Epithal. nuptiis Johann Bodecker. 

D a \v i d król. Psałterz, tłóm. J. Kochanowslu. 
Kraków. • 

— Toż, inne wydanie. Krak., Piotrkowczyk. 
Deliberatio gravis et maximi momenti. 

D u d z i c z A. Monita politica. Offenbach, 

— Orationis in Concil. Trident. Offenbach, 
Nebenii. 

Dudziński ob. Poselstwo. 
Duracz H. X. Felicis ingressus Sieciński, 
Crac, Kempini. 

— Historya o obrazie P. Maryi. Krak., Kemp. 

— Pobudka do bractwa. Krak., Kemp. 

E q u i t i s lituani de bello łivonico. Vilnae, 

Karcan. 
E X e g e s i 8 historica, quam graves causas 

Sigismundum III. (p. Messenii Im, ?) Stock- 

holm, Gutervicius. 
Ejsymont J. Threnodia ałbo Pienia. 
Fabricius L. Partitiones codicis Hebraei. 

Wittemberg, Germanu. 
Franciszek ob. Półgęskowic. 
Francken Chr. Physiognomia jesuitica. Lug- 

duni. 
Fredro J. M, Gratulatio F, Mijakowski. Cra- 

coviae. 
Gallu cci Gius. Vita di Jacopo Raggazoni. 

Yenezia. 
Grabowski B. Plankt żałosnego syna. Zamość 

Lenscius. 
Grimza D. Epicoedium in Funus Padusew- 

ski. CracoY., Kempini. 
Grochowski Stan. Św. Maryi Magdaleny 

obacz Ostrowski J. 

— Toruńskie nocy. Krak., Skalski. 

— Duchowna pociecha pannom. 

— Rzym nowy szczęśliwszy, Krak. 

— Starego Rzjtuu różnica. Krak., Skalski. 
Grodzicki Stan. X. Quadripartitae concio- 

nes, T. II. et IV. Ingolstadt, Angor. 
Heberer, Aegyptica seryitus. Heidelberg, 

Vogel, 
Heidenstein B. Seb. Cancellarius sive De 

dignitate. Brunsberg, Schonfels. 
H e n n i g Chr. Theses ex philosophia. Calissii, 

Gedel. 

19 146 1610. Hippolytufl J. Honori eruditae jurentutis. 
CracoY., Skalski. 

Jędrzey a Jesu. Krótkio opisanie obacz 
Andreas. 

Joann icius Gab. Quaestio medica. Crac, 
Petricoy. 

Judycki B. Ceremonie y porządek w koro- 
nowaniu. Wilno. 

Jurków iecki W. Magnifico D. J. Wielo- 
polski carmen. 

Kakasch v. Zalonkemeny Steph. Iter per- 
sioum. 

Keckermann B. SjMiopsis disciplinae. Ilano- 
viae, Antonius. 

K I e c k a (Z) Marcin. Zwierciadło saskie. Poznań, 
Wolrab. 

Kmita J. Achacy. Penelopa. Krak. 

— Salicernium na pogrz. Czernego. Krak. 

— Talmud abo Wiara żydowska. Krak. 
Kolenda Nowe lato, Szczodry dzień na rok 

1611. Krak. 
Kozubski Abo. Ecclesiasticorum benefic. 

consideratio. Crac. 
Krajewski J. Pożar wileński. Wilno. 
Kruger P. Yertlieidig. seines Kalenders. 
Łabęcki Stan. Xenium clarissimis yiris. 
Łęczicius P. X. Kroniki obacz Marek. 
Lichauski J. Applausus virtuti. Cracov., 

Szarfenb. 
Lubieniecki Stan. Pieśni duchowne ob. 

Pieśni. 
(Lubomirski Joach.). Panegyricus fuaebris 

super: Crac. 
Lubomirski Mik. Łzy powinne na pogrze- 
bie Joach. Łubom. Krak., Piotrków. 
Lucyana. Historye abo Przykłady. Krak., 

Sybencycher. 
Makowiecki A. Gratulatio F. Mijakowski. 

Crac. 
Marcin z Bydgoszczy. Bractwo św. Michała 

ob. Bydgoszczy. 
Marcin z Kiecka obacz Klocka. 
Marek z Ulisbony X. Kronika trzech Zako- 
nów. Krak., Piotrk. 
Messenius J.. Detectio fraudis jesuiticae. 

Holm. 
Metrica (Perigra) seu Circinus yeritatis. 

Toruń. 
Michael s. obacz Officium. 
Michałowicz Stan. Xenium Appollinis et 

Musarum. Krak., Skalski. 
Morescius M. Inauguratio doctoralis. Crac, 

Lob. 
Mosciccnsis Nic. Elementa ad s. Confes- 

siones. Coloniae Agrip. 
Moskorzewski Al.. Zniesienie wtórego 

zawstydzenia. Raków. 
Nayman Chr. De plica. Crac, Petricov. 
No eh i u 8. Theoremata ex universa philoso- 

phia. Brunsberg. 
Odpusty nadane od Oyca św. Pawła V. 

Krak., Al. Lob. 
Officium pro confraternitate militari. Crac, 

PetricoY. 
(Ogiński Dymitr). Epicedoiou albo Rym 

V zeszciu. Wilno, Karcan. Ortholog Teof. Trenou abo Lament. Wilno, 
obacz: Smotrycki. 

Ostrowski J. Św. Mariiey Magd. nawróce- 
nie, wyd. Stan. Grochowski. Krak., Skalski. 

P ó ł g ę 8 k o w i c z W. X. O. Franciszka 3 tra- 
ctati*. Poznań, Wolrab. 

Palczowski P. Poselstwo do P. Hetmana 
od Cara. 

Panegyricus funcbris super J. Lubomirski. 
CracoY. 

Pegasius B. Thcscs concordiac liberi arbi- 
tri. Poznań, Wolrab. 

— Tractatus de trinitato. Romae. 
Peregryuacya arabska albo do grobu Chr. 

ob. Brcidenbach. 
P i c c a r t i M. Fr. Oratio de of ficio boni prin- 

cipis. Altorf, Agricola. 
Piekoszowczyk J. Sława Anny świctój. 

Krak., Lob. 
Pieśni nabożne. (Wyd. Wal. Szmale, SŁ 

Lubieniecki i Przypkowski). Raków. 
Pisecius T. Responsioad lOrationes. Raków, 

Stcrnacki. 
Pociecha (Duchowna) ob. Grochowski. 
Poselstwo, obacz Palczowski. 
PossevinA. X. Cultura ingeniorum. Coloniae. 
Powodowski H. Cliistologia. Partis tcrtiae 

Sectio altera. Cracoviae, Lob. 
Rabb J. Antidiatribe abo Odprawa Gońca. 

Krak., Lob. 
Rej Marcin. Oratio de Magistratu. Altorph. 

Conrad Agricola. 
Romer A. ob. Cicero (Orationes). 
R o s e n t r o t e r M. Odp rawa na rozprawę. Krak., 

Lob. 

— Rozprawa a oxaiiien. Krak., Lob. 
Rożniatowski Abr. Pamiątka otiary Jezusa. 

l^Lrak., Piotrk. 
Rozsądek, w którym dowieść usiłują. 
Rubricella dioeccsis cracoviensis. 
Sodziwój M. Dialogus Mercurii alchymistae. 

Paris. 
Scntcntiae antiquorum patruum in libro 

polonico. Dantisci, Hiinefeld. 
Siestrzeńcewicz P. Laudatio And. Yolani. 

Yilnae. 
Simplicyan Paw. X. Szafarnia obroków 

duchownych. Krak., Piotrk? 
Skarga P. X. Kazania na Niedziele. Krak. 

— Kazania przygodne. Krak., Piotrk. 

— Na threny y lament Ortologa. Krak., Piotrk. 

— Przestroga do Rusi przeciw Filaletowi. 
Krak. 

— Wzywanie do pokuty. Krak., Piotrk. 

— Żywoty Świętych. Krak., Piotrk. 
Skrobiszewski J. Sygharmony ad Gabr. 

Joannicium. Krak., And. Piotr. 
S ł a w i e ń s k i Stan. Charysteron L. Gembicki. 

Poznań, Wolrab. 
Słupski W. X. Odprawa na rosprawe. Krak., 

Lob. 
S m a 1 c i u 8 Val. Pieśni nabożne i Psalmy 

Dawida. Raków. 
Smotrzycki Meł. Trinon t. j. Płacz cerkwi. 

Wilno. 

— Trenou t. j. Lament cerkwie. Wilno, 1610. - 1611. 147 Socinus Faus. De etatu primi hominis. Rakrtw, 

— Liber de officio hominis, Irenopoli, Ada- 
mides. 

Spangenberg E. Lamentatio Biiper eccle- 

siae. Racor. 
Spanocchi H. Diecorso sopra 1' elettione. 

Frankf, Honorio. 
Sposób mówienia Psałterzyka. Kraków. 
Sue ci a. Exegesi8 historica. Stokholra. 
Suski J. X. Kazania przygodne. 

— "Korrektura prawa y processu. Krak., Piotrk. 
Świdnicki. Compendiosum panegyricon Vir- 

ginis. Zamość, Lenscius. 
Świętkowic Paw. Królów i Cesarzów turec- 
kich dzieła (Waw. Chlebowskiego i Stryj- 
kowskiego). Krak. 

— Encomium radosnego narodzenia J. Chry- 
stusa. Kraków, wdowa Jak. Siebeneyehera. 

Szczerbicz P. Jus municipale. Poznań, 
Wolrab. 

— Speculura Saxonura. Poznań, Wolrab. 
(Szymon % Lipnicy X.). Żywot b. Ojca: 

Krak. 
Szymonowie z Szym. Manes Barbarae de 
Tarnów, ed. Solski. Zamość, Acad. 

— Do Wacł. Zamoyskiego w Putatyńcach. 
Thesaurus precum ac variorum instructio- 

num. CracoY. 
Trąd ko vi u s G.. Xenion magnificis Dnis 

J.'etM. Brzeziński, Cracov., Joannes Szarf- 

fenberg. 
Tri nos, Wilno, 
Tyszkiewicz J, Rcsponsio N, Ziemecki, 

Grac, PetricoY. 
Ubiszewski M. Tristia na śmierć Oraczow- 
. skiego. Krak., Skalski. 
Ul i sb on a obacz Marek. 
UrsinuB J. De ossibus humanis. Zamość, 

Lenscius. 
Wangen Pet. Physiognomonia jesuitica. Lng- 

duni. 
Wargocki A. X. obacz Peregrynacya. 

— O RzjTnie pogańskim. Krak., Scharffenbg. 

— Żywot Św. Katarzyny. Krak., Kempinius. 
Wojna Piotr ob. Wołłowicz Eust. 
Wólko wieki H. Oratio de vitae eligendo 

statu. Crac, S. Kempinius. 

— Praemium filoponias nobilibus viris. Grac, 
Sim. Kemp. 

(Wołłowicz Eus.). Auspicatissimi Epiecopi 

entronismus. Vilnae, S. J, 
Wołodkiewicz Ch, Historia decennalis belli, 

Vilnae, 

— Woyny w Inflanciech. Vilnae. 
Woniejski M. M, Panegyricus funebris J, 

Lubomirski. Crac. 
Vorstiu8 G. Tractatus theologicus. (Dwa 

odbicia). Hemforti, Caesar. 
Zawacki J. T. Prophonema. Grac, Schar- 

fenberg. 
Zawacki Stan. Quaestio de febribus. Grac, 

Siebeneych, 
Zborze (0) heretyckim w Poznaniu, Ziemecki Mik, Responsio ad famosum libel- 

lum, CracoY, 
Zwrócenie Matyasza z Podola, 

1611. 

Accusationnm Suecicarum eąultis Poloni 

refutatio. Cracov., Petricov. 
Adrastea sarmatos obumbrans seu pros- 

phonemata. Wirceburgi. 
Aidius Jęd. Disputatio de magnanimitate et 

modestia.' Gedani. 
Albutius P. Ad societatis Jesu socios epi- 
stoła edita a Philalete. 
Allocutiones ad Gregorium Janussium et 

Christ. Radivilos. Vilnae, Pet. Blas. Kmita. 
Androcy Ful. X. Rozmyślanie o męce P. 

Jezusa. Krak., SzariTenberg. 
Ar i as F. Traktat abo nauka o różanym 

wianku N. P. M., p. Sz. Wysockiego. Krak., 

Szarffenberg. 

— Zdroy wody ^wey abo ćwiczenie, p. Sam. 
Wysockiego. Krak., Szarflfenberg. 

Assertiones ex universa philosophia. Za- 
mość. 
Auliński A. Fascicnlus Palladis. Cracov., 

Bertutowicz. 
Auratus P. Vita viae ad coelum. Coloniae, 

Knisbius. 
Baliński Jac. Epithalamion F. Czerma. 

Thorn. 
Baranowski W. Goncilium provinciale. Cra- 

cov., A. Petincovius. 
Baroffius C. Oratio in triumph. Sigismundi 

m. Yilnae, P. Blastus, 
Bartoszewski W, Pienia wesołe. Wilno, 
Belleto L M. Yisitationes apostolicae, Vil- 

nae, Karcan. 

— Synodus Yendensis. Vilnae, Karcan. 
Bencyusz F. X. Wiersze cudowne Indyj- 
skie. Krak., Skalski. 

Bernard. Prognosticon na lat 10. Krak, 
Beriiardinus B. De officio curati. Poznań. 
Bernard i nu 8 Samboriensis. Assertiones ex 

uniyersa philosophia. Zamoscii. 
BildrinkiewiczH. Emblemata virtutum Cas. 
Biskupski P. ob. Wierzbięta. 
Błażowski M. O sprawach' ob. Kromer. 
B o ras tu s G. L. Panegyricus Sigism. III. 

Yilnae, Blastus. 
Borkowski 01. X. Minister wytkniony. Krak., 

Kempin. 
Br o 8 ci u s J. Problema geometricum. Crac, 

PetricoY. 
B r u n c o Y i u 8 P. De fontibus patriae potestatis. 
BzoYius A. Conciones octo. Yenetiis, Soc 

minima. 

— Sacrum pancarpium (dwa odbicia). Vene- 
tiis, Soc. minima. 

Chlebowski W. Wolność złota kor. pol- 
skiej. Krak. 

— Tryumf radosny obywatelów, Krak, 

— Zwycieztwo Najj. Zygmunta III, Krak, 
Cicero M. .T. Ńarrationes, sententiae. Za- 
mość, Lenscius. 

— Trium de officiis libror. Thorunii, A. Ferber. 148 1611. Cichocki K. X. Anatomia ob. Sawicki Kasp. 
Cleischy Adam. Yita di S. Stanislao di 

CracoviJi. Roma, Epridius Spada. 
CluYorius Filip. De tribus Rheni alreis. 

Lngduiii. 
Coletus Mich. Warunn^ an alle Ewangeli- 

8che zu Danzig. Rostock. 
Concilium prov. Rcgni Poloniae. Cracov., 

PetricoY. 
Congratnlatio ad eereniss. Sigism. Ul. 

Romae, Żanet. 
Coiistitutiones sjmodales dioec. Yars. 

Warsz. 
C rei) 8 A. Praxi8 rhetorica. Dantisci, Rhodns. 
Czartoryski J. Mors martia Vlad. Weihcri. 

Brunsberg, Schonfels. 
Dambrowski S. X. Lekarstwo duszne. 

Gdaiisk , Hiinefeld. 
D a n i o c k i .1. Kwiaty uszczknione. Krak., Lob. 
Dawid J. Piędziesiąt punktów rozmyślania. 

Krak., Skalski. 
Drogi odkupienia naszego. Krak. 

E logia ob. Ostrorrtg. 
Ewangelie ob. Wujek. 

(Falecki Krz.). Lacrymae ob. Zapalski. 
Franek on Chr. Paraloipomena. Lugduni. 

Gertruda S. Modlenie się za mięsojjustniki. 
^rak., Piotrk. 

Grabowski Wacł. O żydach w koronie. 

Grochowski Stan. Hymny kościelne z bre- 
wiarza. Krak. 

— flimny o męce Pańskiej. Krak., Skalski. 

— Toż. Krak., Kempiiiius. 

— Kolęda nowe lato. Krak., Skalski. 

— Pociecha ducho^sTia pannom. Krak. 

— Piędziesiąt punktów ob. Dawid .1. 

— Cudowne wiersze. Krak., Skalski. 

— Niebieskie na ziemi zabawy. Krak., Skalski. 
Grodioius Stan. X. Quadripartitae concio- 

nes. T. V. Ingolstadt, Anger. 
Gwagnin A. Kronika Sarmacyi europejs. 

Krak., Lob. 
llistorya o żywocie Alexandra Wgo. Krak., 

Siebencycher. 
Hofman 8 ki M. Poraszka cudowna woyska. 

Poznań, Wolrab. 
H u b c r Jan X. De libero arbitrio. Brunsbcrg, 

Schonfels. 

— De judice controversiarum. Brunsberg. 

— Vora Richter in Rcligionstreitigkeiten. 
Brunsberg, Schonfels. 

Hymny ob. Grochowski. 

C an t i on a 1 pieśni ducho^Tiych. Toruń, Ferber. 

Kantelowski L Hymen na ślub J. Wizen- 

berga. Krak., Siebencycher. 
Keckermann B. Brevis commentatio. Ha- 

noviae, Antonius. 

— Politica specialis gemina. Hanoviae, An- 
tonius. 

— Systema astronomiae. Hanoyiae, Antonius. 

— Systema geographicum. Hanoviae, Anton. 

— Systema s. theologiae. Coloniae. 
Kłosiński M. Panegyris M. Dzialyński. 

Cracoviae, Petricovii. 
Kniga uowoho zawieta. Jewie, Kochanowski Jan. Poezye. Krak., Piotrk. 
Kochanowski Mik. Rotuły. Krak., Piotrk. 
Kochanowski Stan. Słuszny pŁicz. cieszy 

Mik. Lubomirski. Krak., Skalski. 
Kochański Aug. O wzgardzie świata. Krak. 
Koludski Piotr. Wiersze na przyjazd J. 

Radziwiłła. Toruń, Ferber. 
Konstytucye Sejmu walnego koronnego 

(dwa odbicia). Krak., Piotrk. 
Korona niebieska. Krak., Piotrk. 
Krajewski Jan. Tryumf Poznański. Poznań, 

Wolrab. 

— Szturm Smoleńska. 

K r a i ń s k i K. X. Kazania niedzielne. Łaszczów, 

— Postylla kościoła powszechnego. ?>.a8zczów. 
Królik F. N. Assertiones theologicae. Cra- 

cov.. Skalski. 
Kromer M. O sprawach, dziejach polskich. 

Krak., Lob. 
Lachrymae in funere A. Falęcki. 
Lancicius N. X. Opuscula spiritualia. Antony. 
Lat orna M. X. Harfa duchown.i. Krak., 

Piotrk. 
Łęski M. ob. Piechovicis (Narrationes). 
Lfpnicy (z) (S.) Żywot Bh O. Szymona z Li- 
pnice. Krak., Kobyliński. 
Lyricius H. X. Bractwo chordy. Krak., 

Siebencycher. 
L o a e c h i u 8 An. Na zwrócenie sie Zygm. IlL 

Wilno. 
Lubieński Stan. Oratio salutatoria Sigis. 

Hf. capto Smolenscio. Varsav. 
L u d k o w i c z P. Jeromonach. Wykład wiary. 
Maciejowski B. Conciliura provinciale. 

Crac, PctricoY. 
(Mary a). Koronka N. P. Maryey. Krak., 

Sybeneycher. 
Miczyński Seb. Nadgrobki dla Wojew. 

Mińskiego. Wilno. 

— Oratio in ftinere Pacz. Vilnae, Karcan. 
Mierowski Alb. ob. Adrastea. 
Misaac propriae patronorum. Antverp. 
Mittendorf Fil. De Pamaviae obsidione. 

Rigae. 
(Molendzie S.). In nuptias. Cracov. , Baa. 

Skalski. 
Montelupi Val. Gratulationes Sigism. HI 

(dwa odbicia). Poznań, Wolrab. 
Ncugcbaucr Sal. Historiae rerum poloni- 

car. T. V. Frankf., Wechel. 
Nisz czy cki Chr. X. Actiones academicae 

duae. Macerata. 

— Juris Conclusio. Macerata. 

Okulary na wzrok słaby. 

Orzechowski St. Annales Poloniae. Do- 
bromil, Szeliga. 

Ostroróg J. Elogia vironim illustriura. Po- 
snaniae, Wolrab. 

0vidiu8 N.aso. Tristium lib. V. Cracov., 
Kobyliński. 

O z i mi ń 8 k i B. Szturm pocieszny Smoleński. 
Wilno, K.arcan. 

Pamiątka dróg odkupienia. Krak. Lob. 

Paprocki B. Rozmowa podawce z Pleba- 
nem. Poznań, 1611. m Pascha M. Oratio fimebris in honorem Crisp. 

Kerstenstenii. Konig^sber^. 
Paszkowski M. Kronika Sarmacyi ob. 

Gwagnin. 
PeernieFr. Ś. Karola Bor. żywota opisanie. 

Krak., Pioti-k. 
Pepłowski K. Politica o wolności Polski. 

Poznań, Wolrab. 
Piechowi oz Sz. Narrationes, sententiao ex 

Cicerone. Zamość, Acad. 
Piór o wic J. Żale pogrzebowe Czamkow- 

skiej. Wolrab. 
P 1 o c 1 u 8. Quae8tio de vera beatitudine. Cra- 

cov. , PetiicoY. 
Pociecha. Consolatio spiritnalis. 

— duchowna ob. Grochowski St. 
Po8sevinu8 A. X. Commentarii delia Mos- 

covia. Mantua. 

Posseyinus Jan. Chr. De officio curati ad 
praxim. Poznań, Wolrab. 

Postekalski M. X. Drogi odkupienia na- 
szego. Krak., Lob. 

— Viariim rederaptionis remenioratio. Grac, 
PetricoY. 

Postępek ob. Swoszewski. 
Praeyorscensis Woynar Mart. Carmen ob. 

Woynar. 
P r o d r o m u 8 Sigismundi III. Calisii, Gedelius. 
P r z e w o d o w s k i H. Judasz z potomstwem. 

Krak., Skalski. 
Psa! tir. Jewic, Wil. bracfrn'0 Ś. Ducha. 

Quid Regni Poloniae et M. D. Lit. homines. 
Racoviae. 

Radawski Alb. Yictoria de Moscho Sigis. 

Ul. Crac, Joan. Szarifenberg. 
Radziwiłł Mik. Krz. Peregrinacia albo piel- 
grzymowanie. Krak., Kempinius. 
Radziwiłłowie ob. AHocutiones. 
Ramirus Al. Ad Ser. Sigismundum III. Ro- 

mae, Zanettus. 
Relazione breve e vera deli Aeąuisto. 

Roma. 
Relationes drey merckliche. Angspurg, 

Dobertzhoffer. 
Rościsz ewski W. X. Minister wytkniony. 

Krak., Kempinius. 
Rosentieter M. Wyprawa na odprawę. 

Królewiec. 
Rozdrażewski K. Rozmowy podawcze. 
Ruf fin W. X. Historya o drzewie Krzyża 

Św. Krak., Siebcneychor. 

Sacchinus Fr. X. Vita B. Stan. Kostkae. 

Ingolstadt, Sartorius. 
Sawicki G. Anatomia consilii de pace je- 

suitis pulsis. Grac, Petricov. 

— Dialogus cursoris et nautae. 

— Dialog albo rozmowa flisa z Cursorem. 
Krak., And. Piotrk. 

SchenkingO. X. Synodus dioecesiana Ven- 
densis. Vilnae, Karcan. 

— Yisitationis constitutiones. Vilnae, Karcan. 

SchoesserC. T. Sirenum Aglaope Salomoni 

Leupero. Vilnae, Blastus. 
Sędzi woj M. De lapide philosophorum tra- 

etatus. Frankf. Seghet Thom. Britani Idyllia duo. Cracov., 
Petricov. 

Simonetti Fr. In triumpho Sigism. HI ora- 
tio. Vilnae. 

Simplicyan Paweł. Perła to jest żywot 
chrzesciański. Krak., dziedz. Jak. Sieben- 
eycher. 

Skarga P. X. Kazanie na Moskiewskie zwy- 
cięztwo. Krak., Piotrk. 

— Wzywanie do wiary. Wilno, Karcan. 

Sklerkowski M. Kurtzer Bericht. Ingol- 
stadt, Angermayr. 

Skrobkowicz L. Żywot Bł. Symona. Krak., ' 
Kobyliński. 

Skultetus A. Kirchen Postille. Lipsk, 

Sleszkowski Seb. Vaticinia ex natura et 

moribus. Crac, Kempin. 
Słupski W. Crisis to jest rozsadek. Krak., 

Lob. 
Smalcius W. Kurtze Auslegung. Raków. 
Śmieszko w icz W. Honori XVII Juvenum. 

Crac, Skalski. 

Smiglecius M. X. Refutatio Epichrematis. 
Coloniae. 

— Vana sine yiribus ira. Coloniae, Boetzer. 

Smoleński szturm ob. Ozimiński. 

Socinus Faust. Assertiones theologicae de 
trino et uno Deo. Racov., Stemacki. 

— Justificationis nostrae synopsis. Gerapoli. 

— De loco Pauli apostoli. Racov., Stemacki. 

— Misccllanea. Racov. 

— Liber de officio hominis. Racov. 

— Quod homines evangelici. Racov. 

— De sacrae scripturae auctoritate. Racov. 

— Toż. Steinforth. 

— Tractatus de Deo Christo (dwa odbicia). 
Racov. 

— Tractatus de ecclesia. Racov. , Stemacki. 

— Tractatus de justificatione. Racov., Seb. 
Stemacki. 

Staruigel Zach. Piis manibus Ad. Falęcki. 

Grac, And. Petricov. 
Stephanides (Stefanowski) A. Academica. 

Grac, PetricoY. 

— Libellus ad Regera. Crac, Petricov. 

Stella D. X. O wzgardzie świata. Poznań, 

Wolrab. 
Swoszowski J. Procesus juris. 

— Postępek prawny skrócony (dwa odbicia). 
Warszawa. 

Synod ministrów heretyckich. 

Synodus Diocesana ob. Schenking. 

S z e m b e k Fr. X. Dialog abo rozmowa. Krak., 

Piotrk. 
S z w i e j k o w s k i Jan. Historia pewna jak pu- 

hacz ob. Zygrowiusz (Papepompe). 
Szymon z Lipnicy ob. Lipnica. 

Tornaris. Poema de Christi morte. Crac, 

Kobyliński. 
Traktat Rycerstwu koronnemu. Toruń. 

— Przestroga przez szlachcica Róża ob. Uwa- 
żanie. 

Tractatus de ecclesia ob. Socyn F. 150 1611. - 1612. Trądkowius G. Gratulatio Ch. Sapalio. 

Crac, Lob. 
Tryumph Niez^Tciężoncm-* Zvpm. ITT. Krak. 
Trż rańflki. Mors martia M. ^Had. Yocibcri. 

Bnmnbcrg. 
Uberns J. Do libero arbitr'o (dwa odbicia). 

Brunsliorp, SchOnfels. 

— lTidex controyorsianim. R-finsber":. 

U n i w o r P a } poborowy na st 'm kor. (dwa od- 
bicia). Krak.. Piotrk". 

Urban i des Cl. Scrtuni Marł) nnm. CrMC. T.ob. 

Uwaźpnie (Na) i przesti^^c szl. Róży. 
(Toniń). 

— ob. Traktat. 

Wierzbięta P. Biskupski. Oratio coram 

Paulo V." Romae. 
Wisemberg Mik. De vitae humanae mise- 

ria. Norica, Wageman. 
Witkowski Stan. Wanda na zwrócenie sie 

król. Krak. 

— Sapho sławieńska. Krak. 
Władysław IV. Pocieszny szturm ob. Ozi- 

mińsKi. 
Woynar M. Praeyoraccnsis. Carmen nupti.ile. 

J. Kilarovicio. Crac, Joann. Szarff. 
Wokabnlarz sentencyi. Toniń, Ferber. 
Yorstins Conr. Apologetica esejresis. Lng- 

duni, Patius. 

— Christiana responsio ad articulo.<?. Lugduni, 
Basson. 

— De causis haetenus ab evangelici8 deserti. 
Steinfurti, Caesar. 

W u j e k J. X. Ewangelie y Epistoły. Krak()w. 
Wysocki Szym. X. Nowiny abo dzieje, 
jirak., Szarffenbcrg. 

— Rozmyślanie o mecc Pana Jezusa. Krak., 
Szarff. 

— Traktat abo nauka. Krak., SzarflF. 

— Zdroy wody żj^wey. Krak., Szarflf. 
Zapal s ki M. Lacrymae in funere A. Falęcki. 

CracoY. 
Zawacki T. Manndnctorinm ad jus civile. 
CracoY. 

— Memoriale processus. Cracov., Lob. 

— Porządek i rozrodzenie Xiążąt. Crac, Lob. 

— Speculum senatonnn. Crac., Lob. 
Zieleński Mik. Partitura pro organo totius 

annis. Venetii.<ł, J. Vincentius. 
(Zygmunt III). Drey nierkliche ob. Rela- 
tiones. 

— Ad Sereniss. Rcgem ob. Raniirus. 

— Prodromus Sereniss. de capta arce Smo- 
lenscensi. Calissii, Gedel. 

— Salutatio ob. Łubieński. 

— Tryumph monarsze. Krak. 
Zygrowiusz J. X. Papopompe. Paniowce, 

Małachowiusz. 
Żywot duchowny. Cz. I i II. Krak., Sie- 

beneycher. 
Żywot Ś. Karola Boromeusza. Krak., Piotrk. 

1 01 3. 

Aidius J. Disputatio othica. Gedani. 

— Disputatio logica. Gedani. Andrzojowicz Walerjan Lithuanidcs. Ogród 

różany. 
A n t i — Socinns ; hoc est conftitatio errornm. 

Frankf., Biermann. 
Aqnaviva KI. X. Opisanie męczeństwa 

ChrzcHcian. Krak., Lob. 

Baranowski Stan. Szuflada. Woje. Zygm. 
Brzezińskiemu. Krak. 

Baranowski Woje Synodes Dioec. Gnes- 
nensis (i Summarjusz). Crac, A. Petricov, 

Raroffius Cezar. Oratio in triump. Sigism, 

III. Milano. 
Bartoszewski W. Monodya oj-czyzny And. 

Wojtkowskiego. Wilno, Jan Karcan. 
Bart soli Fr. Thesaurus precura ac exercitA- 

tionum. Cracov. 

— Toż. Moguntiae. 

B a z a n o w i c z J. Relacia nalezienia Sgo Syx- 

tu.sa. Krak. 
Birkowski F. X. Kazanie na pogrzebie P. 

Skargi. 

— Toż, nieco rozszerzone. Krak.. Piotrk. 

B o n a w e n t u r a Św. Sześć skrzydeł seraficz- 

nych. Lnborz, P. Blastus. 
Botcreus Rodol. Lutetia in eiusdem ad Pau- 

lum V. Lutetiao Rollinus Thiery. 
li rości u s J. Modica illustrata. ł'arif«iip. 
Bruncovius P. Theses de donationibus. 
Buczkowski M. Chr. Aplausus acromaticus 

Szyszkowski. Crac., Lazar. 
BzoviusAbr. Concionum dominicaliura. Co- 

lonia, Boetzer. 

— Flores aurei ex paradiso. Colonia, Boetzer. 

— Florida Mariana. Yenetiis, Soc Minima. 
Canon triangulorura 8ive tabulae. Dantisci, 

Hiinefeld. 
(Casimiri Princ Pol.). Lac Marianum. 

Antverp. 
Casus reservati alł)o Sumar>'U8Z. Krak., 

Piotrk. 
Catechesis minor. Racoviae. 
Catcchisnius der Gemeine. Rackau. 
Cerazyn X. J. Przyczyn kilkadziesiąt. Krak., 

K^obyliński. 
Chassau R. Johu A. Coraentarii (hebr.). 

Lublin. 
C h 1 e b o w 8 k i W. Królów i cess. dzieła. Krak. 
Cicero Aratus restitutus a J. Cocłianovio. 

Crac. , PetricoY. 

— Orationum pars prima ded. Stan. StJirze- 
chovio. Antvorp., Yerdusen. 

Constitutioncs Synodi diocesanae. Crac, 
PetricoY. 

— diocesanae Cracorienses (z Synodu 1612). 

— Synodales dioc. Yarmiensis. Brunsberg, 
Scminłels. 

Corpus et syntagma confessionum fidei in 
diver8. regnis. Aureliac, Chouot. 

Criiger P. Synopsis trigonometriae. Dan- 
tisci, Hiinefeld. 

Czaradzki G. In nuptiis Komorowski. Crac, 
Lob. 

— Processus judiciarii pragmat. Crac , ^ Iiob. 
Czasosłów. Ostróg, Janusz Ostrogski. 

— Toż. Jewie. 1612. 161 Dawid król. Psałterz (tł. Kochanowski). Krak., 

Piotrk. 
Dioptra. Jewie. 
Gostiuski Andr. Novi honoris gratulatio 

Joann. Roskowski. Poznań, Wolrab. 
G r i m z a Daw. Applausus virtutum yiris XXI 

a And. Schoneo. Cracov., S. Kempinius. 
— Epieedium in exequia8 J. Branicki. Cracov. 
Grom i ck i A. Xcnlum Seb. Nucerino obla- 

tuin. CracoY., Skalski. 
Grzegoszkowicz P. Wizerunek iitrapio- 

nej rzeczy pospolitej. Dobromil. 
Guevara A. Horologiuni Principuni. Petric. 
Homeri (In) IV libros priores Iliadis prae- 

lectiones. Gedani. 
Index deliciarum Germaniae (appendix). Co- 

loniae. 
Jura luunicipalia terrarum Prussiae. Toruń, 

Ferbcr. 
K a c k i W. Nauka kolo pasiek. Zamość, Łęski. 
Kadłubek W. Historia Polonica. Dobromil, 

Szeliga. 
Karski Paw. Series episcoporum Ploccnsium. 
(Kazimierz Ś.). Lac Mariauum seu hymnus. 

Antverp. 
Keckermanus B. Systema physicura. Ha- 

noviae, Antonius. 

— Systema Rhetoricae. Hanoviae, Antonius. 
Kochanowski Jan. Elegiarum lib. III. Cra- 

cov., PetricoY. 

— Ad Steph. Bathoreum. Cracov. , Petricov. 

— Fragmentii albo pisma. Krak., Piotrk. 

— Fraszki. Krak., Piotrk. 

— Lyricorum libellus. Grac, PctricoY. 
Kołakowski Stan. Zegar Achasow. Krak. 
Kolęd z ki Flor. Dulia to iest nauka o czci. 

Poznań. 
Konstytucye sejmu wol. Warsz Krak., 

Piotrk. 
Koronka błogosł. Panny Mariey (dwa od- 
bicia). Krak., Piotrk. 
Łaski Jan. Catechismc c'est a dire instruction. 
Laterna M. Harfa duchowna. Krak., Piotrk. 
Lauro Giac. Antiąuae urbis splendor. Romae. 
Lemka Jerzy. Kalendarz na rok 1613. Krak., 

And. Piotrk. 
Lyricyusz H. X. Bractwo Chordy abo paska 

Ś. Franciszka. Krak., Sybeneycher. 
L»echiu8 A. Schediasmata in Nic. Pac. Vil- 

nae, Blastus. 
Miaskowski Kasp. Herkules słowieński. 

Dobromil. 

— Pielgrzym wielkanocny abo rozmowa. Krak. 
ob. Wośnicki. 

— Zbiór rythmów. Krak., Skalski. 

M i ł o p o 1 s k i J. Obrona panien Ś. Agnieszki. 
Krak. 

Missa sacratissimi rosarii B. V. Mariac pri- 
yilegiata. Yenetiis. 

Mon i ta ob. Zaborowski. 

Morawski W. X. Opisanie żywota Bh Ła- 
dysława. Krak., Lob. 

Morochowski Helias. Parcgoria albo utu- 
lenie lamentu Teof. Ortologa. Wilno, Leon 
Mamonicz. — Zawstydzenie mniemanej cerkwie na d.;ieło 
Melec. Smotryckiego. Wilno. 

Musonius J. Posługa M. z Ostrorogu. 
My sław J. X. Bractwo S. Anny. Krak., 

Piotrk. 
Nagórski Alb. Upominek nabożny. Lublin. 
N i co 1 ans Th. Deicnsio anonymi. Racov. 
Odpusty i łaski od Pawła V. Krak., Lob. 
Officium (Diurnuni) Patronorum Poloniae. 

Yeuetiis, Pinelli. 
Ogród różany ob. Andrzejowie. 
Ominą illustriuni yirorum. ^acoviae. 
Opisanie męczeństwa chrześcijan japoń- 
skich. Krak.,' Lob. 
Oratio de laudibus D. Bernardi. Cracov., 

Andreow. 
Orzechowski Stan. Wizerunek utrapionej 

Rzpltej. Dobromil. 
O sto rod t Chr. Unterrichtung und Haupt- 

punkten. Raków, Sternacki. 
Palatius B. Hoitius. Postanowienie zak. 

Karmelitanek. Pozuaii, Wolrab. 
Paregoria ob. Morochowski El. 
Paszkowski Mar. Dialog abo rozmowa. 

Krak., Sybeneycher. 

— Dzieje tureckie. Krak. 

— Ilistorye świąt chwalebnych. Krak. 
Pauli Georg, (juod uniens ecclesiae Rabbi 

velit. esse salutare. Basileae, Genath. 

— Disputatio solenna de sacerdotio. Basileae. 
PisŁorius S. Sacrorura epigramatum octer- 

nio. Racoviae. 
Piotr owicki J. Quaestio de optima forma 

Reipublicae. 
Planctus musarum in obitu St. Curelovien- 

sis ob. Wresnanus. 
P o 8 n a n i e n s i s P. Commentaria in lib. Scoti 

J. Moguntiae. 
Proczinski Al. Epithalamiura J. Radejew- 

ski. Poznań, Wolrab. 
(P r u 8 s y). Jura municipalia terrarum Prussiae. 

Toruń. 
Rochowicz Stan. X. Sześć skrzydeł ob. 

Bonawentura. 
Rossignoliusz Ul. X. O ćwiczeniu w do- 
skonałości. Poznań, Wolrab. 
Różaniec Najśw. imienia P. Jezusowego. 

Krak., Siebeneycher. 
Rozmyślania męki Pana Jezusa. Krak., 

Siebeneycher. 
Rożniatowski Abr. Pobudka wojny mos- 
kiewskiej. Krak., Piotrk. 
R o ż n o w i c z M. Dziewosłąb M. Kaweckiemu. 
Rozsadekw którym dowieść usiłują (około 

1612). 
Rudnicki Adam. Tren żałobny. 
Rudnicki Sz. Constitutiones synodales. 

Brunsberg, Schonfels. 
Rybkowicius J. Jesu Christo Epinikion. 

Crac, Lob. 
Sacchini Fr. Vita del b. Stan. Kostka. Roma, 

Zanetti. 
Sagittarius Th. Orationes duae. Et G. Mylii 

Evangel. in Lyfland. Jenae. 
Samuel. Aureus tractatus ad Isa^c. Calissii, 

Gedellius. 16^ 1612. - 1612. ityr na twarz Rzeczypospolitej^, 
iheburgensis J. L. Prodigiuiu Epi Sa 

Scheburgensis J. L. l'ro(ligiuiu Episco- 

patus, ded. S. Rudnicki. Bninsi)g, SchOnfels, 
Schulz (Solcins) G. Naenia in mortcm J. 

CurzeloYiensis. Crac, Petricov. 
Sędzi woj M. Dialogus Mercurii et naturac. 

Coloniae. 
Sejmie (Po) Nowiniarz rozmawia (około 1612). 
Skarga P. X. Mcssyasz nowych Aryanów. 

Krak., Piotrk. 
-;- Żywotj' Świętych. Krak., Piotrk. 
Śleszkowski* Hcb. Oratio i)aneg. 111. Janu- 

sio in Ostróg. Cracoy., Kempin. 

— Yaticinia ex natura. Crac, Lob. 
Smalciusz Wal. Catechismus der gemeine. 

Rackau. 

— Dcfensio AnonjTni. Racoviae. 
Śmiglecki M. X. Nova monstra. Nissae, 

Scharfenbg. 

— Vana sine viribu8 ira. 

S o c i n u 8 Faus. Explicatio VU cap. ad Roma- 
nos. Racov. 

— Dc loco Pauli Apostoli. Racov, Sternacki. 
Solikowski Jan D. Wizerunek utrapion('j 

Rzpltej. Dobromił. Obacz Grzegorzkowie. 
Starzechowski. obacz Cicero. 
Suski J. Deklaratia statutów koronnych. 

Krak., Piotrk. 
Synodus Dioeces. gnesnensis. Crac., Petricov. 
Szymonowicz Sz. Thomae Zamoscio Ode, 

edid. P. Cieklinius. Zamość, Łęski. 

Traktat dc offensiyo bello ob. Zadora. 
Treter Th. Symbolica vitae Christi. Bruns- 

berg, Schonfels. 
Turnowski J. X. Pogrzebne słowa H. Hubera. 

Toruń, Ferber. 
Tylicki P. X. Constitutiones Synodi. Crac, 

Petricoy. Ob. Synodus. 

Ursyn J. Ad Joannom Zamoyski. Zamość, 
Acad. 

Wacheniusz Piotr. Wierne okazanie, który 

Zakon od Boga. Łaszczów (?) 
WargockiA. O krzyżu i ukrzyżowanym. 

Zamość, Acad. 
W ej er X. Strena nuptlalis M. Stobaeo. Dan- 

tisci. 
Widawski Piotr Wężyk. Acta publica albo 

Tractat powinności chrzęść. Calissii, Gedcl. 
Wielogórski Woje. Kleynot pocieszny 

Koronie polski<y. 
Wilczek D. Xenium majorum Ant. Francko- 

wicio. Crac. 
Woynar M. Epithalaniium J. Famrey et L. 

Sienińska. Crac, Kol)yliń. 
YolckmarN. Compendium lingnac polonicae. 

Dant., Rhodus. 
W o n i ej 8 k i Mat. Quae8tio de calore innato, 

Crac. 
Wośnicki Jan Domicyan. Pielgrzym wiel- 

konocny (Miaskowskiego). Kraków. 
Wresnanus Bartł. Planctus Musamm in Stan. 

Jacobeii. Crac. 

Zaborowski H. X. Monita privata S, Jesu. 

Notobirgae. 
Zadora. De ofiTeusiyo bello. (Zamoyski J.). Ad J. Zamojski Archiepisc. 

Zamość, Ac;td. 
Żarski Paul. Series episcoporura. Płocen. 

epigram. 
Zawacki Tcod. Processus judiciarius. Crac. 
Z er cało mirozritelnoe. Jewie. 

101. t. 

Albertinus A. Desa teutschen Lusthauses. 

(Basilides. Bathori. Denictrius). Miinchen. 
A 1 b e r t u s z woyny, nowo wydrukowany. 

Krak., Syboneicher. 
Allenstein. I.,achryniac manibus J. W. Sant- 

h()i)f. Poznań, Wolrai). 
Al warcz J. O żywocie zakonnym. Kraków, 

N. Lob. 
Antologion. Jewie. 
A r i a s z F. X. O naśladowaniu Paniey naszey. 

Krak., Lob. 
Barański M. Oratio funebris Seba. Lubomir- 
ski. Krak., Keinpini. 
Baron i us C. Annales ecclesiasticae, t: IX, 

X, Xl, XII; cont. A. Bzoviu3, dedic. Sigism. 

Reg. Pol. 
Bartoszewski W. Parthenometica, pienia 

o najśw. Pannie. Wilno. 
Bazanowicz J. Tryumph abo Opisanie pro- 

cessyi. Kraków. 
Bekań iM. PriYilegia Calvinistamra. Brunsbg, 

Schoufeld. . 
Ben es i u sz J. Boter. Reiatii powszechnych 

5 Części. Kraków, Lob. 
Birkowski Fab. X. Josue za kolędę dany. 

Krak., Piotrk. 

— Kazanie na pogrz. Skargi. Krak., Piotrk. 

— 8yn korony abo Kazanie. Krak., Piotrk. 
Biskupski P. Conflictus, in quo fons erro- 

ruui. Yenetiis, Polum. 

— Votum ua sejmiku. 

Błonie Nic. (de). Sermones supra Evang. 

Domin. Colonia, Crithius. 
Borawski J. X. Słup solny t. j. Kazanie. 

(Wilno). 
Boter J. B. obacz Benesius. ' 
BrosciuszJ. Albertus z wojny ob. Albertus. 
Bruncovius Piotr. Disputatio de furto. (Dan- 

tisci V) 
Bzowski A. Conciouum Dominical. Coloniae. 

— Conciones ąuadragesimales. Colon., Boetzer. 

— Florida Mariana. Colon., Boetzer. 

— Sacrum pancarpium. Colon. 
Camerarius J. Colloąuia puerilia. Dantisci, 

Rhodus. 
CapellaA. Ogródek duchowny. Krak., Lob. 
Ciosek Stan. Epicedion in funus Lubomirski. 

CracoY. 
Constitutiones Synodorum dioec. vilnen- 

sis. Vilnae, Karcan. 
Czaradzki Gregorius. Naenia ad funus Seb. 

Lubomirski. Cracov. 

— Processus judiciarius. Cracov., Kobyliński. 

— Rithmy o porodzeniu N. P. Maryi. Poznań, 
Wolrab. 

DresnerT, Institutionum Juris 1. IV. Zamość, 
Acad. 1613. 153 Dudith A. Epistolae duae de baptismi uago- 

tio. Racoviae, Sternacii. 
Duret C. Thiesor de 1' histoire des langues 

(lith. russ.). Cologne. 
Ex amen obacz Graver Alb. 
Fabrycy J. Refutation der Probationsschrift. 

Oppenheim. 
Fale oki Krzyś. Epicedium in funus Tęczyń- 

ski. Cracov., l^ob. 
Fricdeborn. Historische Beschreibung Stet- 

tin. Stcttin. 
Gottscbius M. Epistoła ad Joannem Crel- 

liuui. 
GoshiYius A. Refutatio eorum qiiae Keckcr- 

mann. Racov., Sternacki. 
Grana ta Ludwik. O dwunastu przywilejach, 

tł. S. Wysocki. Krak., Mik. Lob. 
Gravcr Alb. Exauien sophisticationum, qui- 

bus Photiniaui oppuguant. Jenae, Heuric. 

Rancbmal. 
G r a V i n i Adryan. Harmonia żałobna Jana 

Haraburdy. Wilno, Józ. Karcan. 
Hanusck. Joainii Sechinio. Krak., Skalski. 
Hevelius ab lienneufeld M. Breslographia. 

Frankf., Bringer. 

— Silesiographia. Frankf., Bringer. 
lierburtJ. Artes dobromilienses. Dobromłli, 

Szeliga. 

— Statuta Regni Poloniae. Dantisci, Wesberg. 

— Toż. YarsoY., Hebanowski. 
Hunniusz Aegid. O rzymskim kościele, tł. 

Piotr Behem. Toruń, Ferber. 
JagodyuskiS. Syzygia Ch. (Jhalecki. Vilaae. 
(Jansson W.). M. Duc Lithuaniae descriptio. 

Amstelod, Jansson. 
Januszowski Jan X. Wzór Rzeczypospo- 

lit^y rząduł^j. Krak., Lob. 
Jas ci u 8 Ambr. Disputatio de tcstamentis, 

ded. M. Maniecki. Herbipoli, Scłiedindlauf. 
J u stu 8 judex. 
(Kai w ary a). Siedm Koronek błog. Panny. 

Krak., Kempini. 
Keckermann B. Praecoguitorum łogicor. 

tractat HL Hanoviae, Antonius. 

— Systema ethicae. Hanoyiae, Antonius. 

— Systema systematum. Hanoviae, Antonius. 
Keynensis P. Wizerunek żywota zakonnego. 

Krak., Kempini. 

Kiełczewski Gab. X. Zwierciadło zakonne. 
Kalisz, Gedelius. 

Kolczyuski Sebasf Upominki na wesele 
Jana Alf. Lackiego. Wilno. 

Konstytucye Sejmu wal. koron. (Dwa odbi- 
cia). Krak., Piotrk. 

Kraj ew8 ki Jan. Ucisk korony i wtargnieme 
do Podola. 

Lisiecki A. Łódka Kościoła św. Krak., 
Kempini. 

— Sucratissiraarum reliquiarum descriptio. Grac. 
Lob. 

— Encomium 111. G. Czartoryski. Crac. Skalski. 
Loeaechowicz A. Nagrobek y tliren (Chod- 
kiewicza). Wilno. 

— Witanie Jan. Radziwiłła. 
(Lubomirski Seb.). Oratio funebris super: 

Crac, Kempiuius. Ludwik z Granaty ob. Granata. 
Macinowic J. Grób sławę, przyozdobiony. 

Hal. Szemetowój. 
Mad rowie z St. Poean Musarum, Th. Zamoj- 
ski. Zamość, Lenscius. 
M aj k o w 8 k i Stan. Arma sapientiae, Georg. 

ab Ostróg. Ingolstad, Angerman. 
Malski J. Epos uiagn. Stanislao Korytko. 

Crac, Kempini. 
Melchiorowie Al. Oratio panegyrica duci 

in Ostróg. Crac, Kempini. 
Miaskowski K. Herkules Słowieński. Dobro- 

mil. 
Missa sancti Caroli Cardinalis. Venetiis. 
Modrzewski A. F. Providentia Dei. Basi- 

leae. 
Moskorzowski H. Refutatio Appendicis 

M. Smiglecii. Raków, Sternacki. 
(Moskwa). Passya żołnierzów obacz Passya. 
Mucha rski P. Epithalamium 111. Lubomir- 
ski. CracoY., PetricoY. 
Neomarius J. Yindicatio incarnationis Filii 

Dei, contra F. Socinum. Jenae. 
Neugebauer Salom. Moscovia hoc est de 

origine. Gedani, Hiinefeld. 
N i c o 1 a u 8 Polon. Sermones super evangelia. 

Coloniae, Crith. 
Oelhaf Joach. De part. abdomine. Gedani. 
Orationes gratulatoriae in electione. Hano- 

viae. 
Ostorod Chr. De novo errore. Jenae. 
Paprocki Bart. Historia boliemica. Praga. 

— Nauka y przestroga. Krak., Kempiń. 
Passia żołnierzów oboyga narodów w stolicy 

moskiewskiej. 
Paszkowski M. Wizerunek wiecziiój sławy 

Sauromatów. Krak., dziedzice Jak. Sieben- 

eycher. 
Pauli A. Disputatio de motu, Gedani. 

— Disputatio de natura. Gedani. 

— Disputatio de Coelo. Gedani. 

P a z J. X. O żywocie zakonnym ob. Alwarez. 

Pepłowski K. Politica o wolności Polski. 

Petrycy Seb. Instructia abo Nauka. Krak., 
Lob. 

Piasecki P. Praxis episcopalis. Venetiis, 
Soc Minima. 

Piotrowski Wesp. Pociecha na żal serde- 
czny, A. Lubomirski (5j. Krak., Lob. 

— Żale pogrzebowe JW. Lubomirskiego. Krak. 
Lob. 

Plutarch. Thezeus y Numa, przez J. Janu- 

szowskiego Krak., Lob. 
Podorecki. Conclusiones ex proemio Ari- 

stotelis. Zamość, Acad. 
Polanus? a Palansdorf Disputatio de Bap- 

tismo. RacoY. 
Postekalski M. Siedm Koronek błog. Panny. 

(Krak.). 
Praeparationea devotae ad celebrandum, 

Brunsberg. Schónfels. 
Praeclaides Jos. Vindiciae in academicos. 

CracoY. 
Pudłowski Fr. V. Theses ad mentem J. 

Scotl. Vilnae, Karcan. 
Kadziwiłł Janusz. Kede etc. 

20 \U I6i;j. Ifil4. — Toż, po polsku. 

— Toż, po łacinie. 

(Kadziwiłł Jerzy). Honor fnneris Tllustr. : 

Lubeka, lilastus. 
Rauiułt Al. Kolenda alio Lekarstwo. 
Kogalieius Zaoli. Mneniosynon euconiiaati- 

con. Crac., Kenipini. 
Rozmowa Konfederata z X. Plebanem. 

— panów C. y Z. C'onfederat(')w o Spowiedzi. 

— podi-<'»żna picl^'zynia z Turek. 
Rupniewski M. Theoreuiata do intellcctu. 

Dobromil. 
Scherellc II. Trinauteum constantinum. Vil- 

nae, Karcan. 
Sędzi woj M. Triiin.«( ehymieus. Strasburg'. 

— De lapide [jliilosupli. Ar^^eiitorati. 

S k o w r O t k a. Xenium Janusio in Ostróg. 

Crac., Lob. 
Smalcyusz Wal. Breyis explicatio Evan- 

geiii. 

— Kehitatio disputationis Greveri. Racov. 

— Refutatio tliesinni Scłin])j)eri. AUorh. 

— Resjionsio ad librum Smiglecii. Kakow, 
Sternacki. 

Śmieszkowie z W. Ode ad ill. N. Pacium. 

Patavii, Martinianus. 
Śmiglccki M. X. O lichwie i o wyderkacli. 

Krak., Piotrk. 

— Logica sclcctis disput. Ingolstadt, Edni- 
anus. 

— Nodus gordius. Ingolstadt, Augennarius. 

— Przestrogi do sumienia. 

— Yerbum caro factuin. ('rac, Petricov. 
Socinus F. Dc baptismo aquae. Kacov., Ster- 
nacki. 

— Harmonia praecipuorum Calvinianorum. 
Jenae. 

Sokoli) w. s ki Jan. KoMtemi)lati:ie allio Roz- 
myślania tajemnic. Krak., Woje. Kobyliński. 

Sokołowski St;m. Officia propria patrono- 
rum. Yenetiis, Junta. 

Specu lum veri Monachi. Brunsberg, Seh(Vn- 
fels. 

Sporecius Bou. Theorcraata theologica. L'rae. 
Kobyliński. 

Sposób mówienia Psałterzyka. Krak., Koby- 
liński. 

— życia panien do Zakonu się mających ob. 
Kiclczewski Gabr. 

Stadnicki M. Dyaryusz legacyi od Cara 
(około 1613). 

5J taniała w ski Jan. Wi>jna moskiewska. 

Świflnicki Jakob. Oratulatio 111. Joan. Andr. 
PWichnicki. (Leopoli?) 

Syreniusz 1). X. Zielnik. Krak., Skalski. 

Simonides Szym. Elegia I. Zamość, Lenseius. 

Taczalski II. Syntagma processus judiciarii. 
CracoY. 

Tarltiwski Woje. X. In felicem adveiitum 
Fauli Wołuski. Crac., Petric. 

Te en o w J. X. Yisitatio liyoniearum ecclc- 
siarum. 

Tryumph abo Oj)l8anie proccssyi. Krak. Lob. 

Tur-nowski J. X. Mowa nu pogrzebie Fabi- 
ana Terki. 

Tj'aiecki J. X. Dowód zgody ewaugelickióy. Uchwała Sejmu wąl. koronnego 24 Grnd. 

Krak., Piotrk. 
UgoniuB P. Oratio ad Paulum V. nomine 

Sigism. III. Hom;ie, Zanetti. , 
Uniwersał jjoborowy na Sejmie 24 Grud,, 

(Dwa odbicia). Krak., Piotrk. 
Wild en J Neue Rei.sebesciireibung, wie 

'l'iircken dureh Polen kommen. Niimberg. 
Witkowski II. Przestroga koronna terażn. 

czasom. Krak., Andr. Piotrk. 
Wizerunek żywota ob. Kt-ynensis. 
(Wojna Abr.). Synibola adgratidatoria Rev. 

Dom.: Yilnae, Karean. 
Wojna B. Constitutiones Synodonim dloec. 

yilnen. Yiliiae, Jos. Karcan. 
Yolkelius. Nodi G(»rdii dissolutio. Raeov, 

Sternacki. 
Yolckmar N. Dietionariiim 4 lingnanim. 

(Jeilani, Hliodus. 
Wonieyski 1\I. De venae .'sectione. Grac. 
Yorstius C. Paraeiiesis ad Doct. Sibrundum 

Lubbertnm. Gordae, G. Tournaeus. 
Wresnanus Bart. Carmen in nuptias Stan. 

Lubomirski. Crac., Bas. Skalski. 
Wresnanus Paul. Poema lugubre Seb. Lubo- 
mirski. Crac, haer. Jac Siebeneyeher. 
Wszołkowski Mat.. Epos gratulatoriura 

Ilier. Alami. Crac , Kempini. 
Wyprawa plebańska. Krak., Sielicneycher. 
Wysocki Sz. Ogródek duchowny ob. Capella. 

— O żywocie zakonnym ol). Alwarez. 

Zawacki T. Porządek y rozrodzenie Ksią- 
żąt i Królów polsk. Krak., dziedz. J. Sie- 
beneyeher. 

— Speculum Senatorum et Oflficiai. Reg. Pol. 
Crac, Lob. 

Zawisza Jakób. Wskr('K;enie prawnego pro- 
cessu koronnego. 

I(il4. 

Abraham Ben Dawid. Kurlazu hab (po 

helłr.). Hanower. 
A c t a, et Deereta comissionum S. B. M. Crac, 

PetricoY. 

— ob. Herburt J. (Statuta). 

Al ber tu 8 z woyny teraz nowo wydruków. 

ob. Hrosciusi 
Argentus J. X. Septem e.tcelleVitiae modus. 

Yilnae, Karean. 
Balsa m o n Ig. De perfectione religiosa. 

Brunsberg, Scluinfels. 
Bartoszewski W. Emblema cnót panów 

Kiszk('tw. Wilno, Jan Karcan. 

— I'ubudka na obch. Ciała Bożego. (Wilno). 
(Ba rzy iiiowai. KNiczna pamiątka wznowio- 
na. Kraków, Andr. Piotrkowicz. 

Bell Ul J. Trcuhertzigc Warnung vor Zwinglian 

Sec te. Krtnigsberg. 
Be mb u 8 M. X. Kazanie na pogrz. Kiszczyny. 

Wilno. ^ *' 

Biskujiski J. De justificatione hominis. 

Franenuerac. 
Błonie Nicolaus ob. Nicolaus. 
Borkowski 01. X. Urevis de ccclesia tract*- 

tus. Crac, Lob. 1614. 155 Borkowski Al. Trftcfatns (\h oex>\mm. Ra- 
ków, Sternacianns. 

Brereton H. Newes of iniseries of Rnshia, 
Sigism. of Polanrl. London, John Buclie. 

Broscins Joannos. Ode ad III. Rev. D. Ni- 
colaiim Paciuni. r.itavii. 

— Wyprawa plebańska na woynę. 
Buczkowski M. Uroczysta processya kwiet. 

niedzieli. B. m , Woje. Kobyliński. 
Budny B. Kn'itkie}i ]K)wieści apophtegmata. 

Lnheza, Blastus Kmita. 
Bz ovins A. Jlonilo ffcmmenm. Yenetiis, 

Bartolom. 

— Sponfjia abstersori;i. Lipsk, Cober. 
Cezary Fr. Pielgrzym włoski. Krak., Sie- 

beneyeher sr. 
Chlebowski Waw. Korony drogie i wieńce 
wiarj'. Krak., Lob. 

— Smntne treny na zeszcie An. Gohicbow- 
skiej. Krak., Jan Szarfteiiberg. 

— Wizprunok wiecznej sławy Sauromatów. 
Krak., Lob. 

Ciooroniana ob. Cziozerman. 
Conimentarius in ejjistolam Joan. Apost. 

RacoY., 8t(Mn.ifkius. 
Constitutiones synod.Mles ccci. Culmensis. 
Curtins QnintnR Rufiis. O dziejach Alek.s.tn- 

dra Wgo. Krak., Genn.niski. 
Czaradzki G. Troccss sadowy. Poznań, 

Wolmb. 
C z i c z e r m a n Piof r. Ciceroniana problemata. 

Toruń. 
Dawid król. Psalmy (tł. Rysiński). Lnbcz. 

— Psałterz (tł. Kochanowski). Krak., Piotrk. 
Demitrowicz P. Oratio do S. Theologia. 

Altorphi. 
Długosz. Tlistoria Polonica. Dnbroniil, Szeliga. 
Donnerus .Tan. Jesuita resolutus c. Mar. 

Smiglccium. Jena, Weidner. 
D z i a ł y ń s k i S. W. Recess Kommissyi. Krak. 
Dziennik t. j. krótki spos(')b. Sinck 
Erziihlung (TTistorische) v. d. .lungefrow 

Kloster. Ingolstadt, Vither. 
Fidler F. Dc rebus gestis sub Sigisniundo. 

Krak. 
FrantziusW. Rcfut:itio thesium. Racoviae. 
Gołubski Jan. Rc|ilik,'i, ob. S.iwicki. 
Grac ki A. Kazanie na pogrzcdiic Mass.-dskie- 

go. Wilno, Karcan. 

— K.azanie na pogrzebie (!hodkiewicza. Wil- 
no, Mamonicz. 

— Kazanie powtórzone na pogrz. Chodkie- 
wicza. Wilno, Karran. 

Gramniaticarum principia instit. Cracov., 

Univers. 
Gra ser Konr. Ciceroniana prołłlemata phi- 

lo8r)pliica. Thoruń. Por(hvn.i.j Cziczernian. 
Grocholski Wal. Conteraplatio altitudinis 

D. Thomae. Lublini, aertes S. Htanislai. 
G ro d i c i u s St. Quadrii)artitae concionea t. V. 

Ingolstadt, Angormanus. 
Hap K. O zborze heretyckim w Poznaniu. 

Poznań. 
Herm a n D. Poemata academica 

Mollinus. 

— Spongia ob. Bzoviu8. Rigae , Jagę lii 11 8 Jak. Honoris novi gratnlationes 
Joan. Kucborski. Toruń. 

Jagody ński S. St. Nymflce (na wesele) 
Chaleckiego. Wilno, Karcan. 

Jan Złotousty. O swiaszczestwie i Sobór, 
w Wilnie bywszyi. Lwów. 

Joan n e s a .hm M. Liber de bono usu curia. 
Cracovi;ie, Petricovius. 

Karcan .L Powszechna władza śmierci. Wil- 
no , ICarcan. 

Keckerniann B. Opernm omniuralib. I et 
IL Genevae, Aubertus. 

ICijan J. Fraszki nowo sowizdrzałowe. l^rak. 

Kolenda Enoch. Enthronismum Józ. Ruc- 
kicmu. Wilno. 

Krain 8 ki K. X. Katechizm z naukami. Ra- 
ków, Sternacki. 

— Porządek nabożeństwa. 

Laurus Jakob. Roma vetus et nova, ded. 

Sigism. in. Romae. 
Lawski Aug. Pociecha duchowna z ś'nierci 

Barb. Kiszczyny. Krak., Lob. 
Leo Joan. Index rerum in Constit. Synoda- 

les Varnu"ens. Brunsberg, Schćinfels. 
Lipc z y ński Aug. >'^ynopsis assertionuiu 

Thcoiogicarum. Zamość, Acad. 
Litterae (Annuae) Soc. Jcsu a. 1.582—1614. 
Lutlier Miirt. Enchiridion. Królewiec. 
Makowski Thom. Tabiila geographica Li- 

thuaniac. 
M i c z y ń s k i Seb. Sborovi.amnema encomia- 

sticon Mart. Sborovii. Crac. , haered Jac. 

Siebeneyclier. 
Missae propriae patronorura aecomodatae. 

Antwerp., Moreti. 
Mittendorf Fil. Gratulatio ad Car. Chod- 
kiewicz. Rigae. 
Młody ński Steph. Infuła geranonia Stan. 

Kiszka. Yilnae, Karcan. 

— Monodia .-id exequias A. Wołowicz. 
Moczydłowski. Przypowieści. Krak., dziedz. 

Sznrflcnberg. 
Mo i ński N. Institutionum łogicaruni 1. 7. 

Coloniae , Crithius. 
Moscornvins H. ob. Socinus. 
Mucharski ł'. Tolossio gencr. sp«)n8is J. 

Cinicrmaiio et Dor. Zawadzka. Crac, haer. 

J. Siebeneycher. 
Naymanowicz J. Quaestio dc venditione. 

Crac, Petricoy. 
Neugebauer H. Novus hymeneus J, Glo 

nowie. Yratisl., Lob. 
N e m e s i s kraju północnego. Zamość. 
Newes of Rusina ob. Brereton. 
Nicolai des Th. Tractatns de eccłesia. Ra- 

cov., Sternacki. 
Nicolaus Polonus. Sermones de sanctorum 

festis. Coloniae, Crithius. 
Notae in libcllum ob. Reuchlin. 
Nowiny z Poznania o zburzeniu żbórów. 

Toruń. 

— z Torunia o zabronieniu nabożeństwa ob. 
Sawicki. 

O c 1 h o f Joach. De hepete. Gedani. 
Ofłicium abo godzinki o Anycle stróżu, 
Krak., Piotrk. 156 1614. Ossoliński Georjr- Monarchia 8ive de statu 

reipub. Lovanii, Flaviu8. 
Ofwinowski W. Georprioornm kf>. IV. 

Pamiątka roczna i wieczna Doroty Barzy- 

ncj. Krak., Pioti-k. 
ratrocinium yoritatis litcrarura torunen- 

sinni (eon. A. Rościazewski). 
Pauli A. Pisputatio do oalore. Oodani. 

— Disputatio de natura. Oodani. 
Piekarski A. X. Kazanie na pogrz. Radzi- 

wiHdwnoj. Wilno, Mainonicz. 
Pieśni y tańce zabawom g^woli. 
Pinelli L. Monstrancya nowa. Krak., Lob. 
Plocius M. Quac8tio' de peccato originali. 

CracoY., PetricoY. 
Pociecha duchownych X. A. Radziwiłownie. 

Krak., Lob. 
Polański J. Wódka abo Gorzałka. 
Privilegia der Academien zu KOnigsberg'. 

Konigsborg', Schmiet. 

Radawiecki A. X. Prawy szlachcic w Ka- 
zaniu. Krak.. Piotrk. 
Rad er M. Opuscula sacra, łlonachii, Bergienni. 

— Yiridnrium sanctonnn. Monachii. 
Radziwiłł Chr. Nicol. Jerosolymitana pere- 

grinatio per Th. Treter. Antwerp. , Moreti. 
R e fu t a t i o thesium ob. Suialcitis. 
R fiat i 011 von ewigen Juden. (Danzig). 
Renchlinius Andr. Ad Is. Casaubonnium 

Parenesis. Racoviao. 

— Notae iii liłielluin M. Smiglecii. Racoviae, 
Steniacki. 

Rościszewski W. X. Rrevis de ecciesia 
tractatus. Grac, Lob. 

— Ad Senatnm oratio. 

Rysiński Piotr. Monumenta posita (in Ra- 

divillos). Lubcza, P. Blastus. 
Rysiński Sal. Rerum ab C. Radivilio ge- 

stnruin. Lubcza, Blastus. 
S aj) i eh a Lew. Statut ob. Statut. 
Sawicki K. Nowiuy z Torunia. 

— Rejilika na Nowiny z Poznania. Krak., Jan. 
Sc ha u 111 M. Tragoedia Demetrio-Moscovitica. 

Rostock. 
S c h e m a parentaliuni H. C. Chotkiewicz. Vil- 

nae, Karcan. 
Scliutz — Redę der Wahrheit so in derer 

vnii Thoin Zu.-^aminenkiinfte ob. Tyszkiewicz. 
Sędzi woj M. Dialogiis Mercurii. Parisiis et 

Coloniae. Berger. 
S e i (1 o 1 Jan. Solemiiia hymenaea Maur. Rallae. 

lliiiiofeld. 
S e p t o m excellentiae B. Yirginis modus. 

Yilnae. 
Sigismundus (Frater). Tabula Monasterio- 

riuii Cistors. Poznań, Wolrab. 
Słupski A. Epikrotus Clir. Trzcieński. Cra- 

cov., Lob. 
Smalcius Val. Ad Isaacum Casaubonum. 

Racov. 

— Discursus de causa. Racov., Stemacki. 

— -Notae in libellum Smiglecii. Racov., Ster- 
nacki. 

— Refutatio libelli M. Smiglecii. Racov,, 
Stemacki, — Refiitatio thesium Frantzii (dwa odbicia). 
Raków. 

— Refiitatio thesium Schoppori J. Racov. 

— Responsio ad scriptum Rarenspergii. Ra- 
cov., Stemacki. 

— Tractatus de ecciesia. Racov., Stemacki. 
Sm i gięciu 8 M. Refutatio vanae dissolutio- 

nia Crac, Petricoy. ob. Donnerus, Reuchlin. 
S o c i n u 8 F. Commcntarius in epistolam Jo- 
hannis. Racov. 

— Explicationo8 et paraphrases cum praef. 
H. Moskorzewski. Kak('>w. 

Sornatowicz M. H. Epithalamium A. Tc- 

goborskiemu. Krak. 
Sowizralius J. Peregrinacya dzi.adowska. 

— ob. Kijan. 

Staro wolski Szym. Elogia militarium vi- 
rorum. Crac. 

Statut Litewski. Wilno, Mamonłcz. 

S u r f) w 8 k i W. Ochotna myśl Szemiota. Wil- 
no, Karcan. 

Suslyga A. W. De vero anno. Frankfurt, 
Bringer. 

Szymonów i cz Szym. In nnptias S. Birkow- 
ski. Zamoś('', Leski. 

— Pentesilea. Zamość, Chr. Wolbromensis. 

— Sielanki. Zamość, Łęski. 

— Stanislaus C^aesus. Crac. 

Th om. Zweierley neue Zeitung. ob. Tysz- 
kiewicz. 

— ob. Schutz Redę. 

Totzniann Mich. Solenni nuptiarum festiyi- 

tati ri. Schwarzwald. Dantisci, 
Treter Th. ob. Radziwiłł. 
Trybunał. Obywatelom W. X. L. Wilno, 

Manionicz. 
Trzciński Krz. Bractwo Ś. Urszuli. Krak., 

Kempini. 
Turnowski .T. Kazanie przy ost. posłudze 

Eski. Toruń. 

— Krześciańskie constitucie. Toruń. 
Tyniecki J. Concordia lutheranorura. 
Tyszkiewicz J. Nowiny z I*oznania Toruń. 

— Nowiny z Torunia. 

— Zweyerley Newe Zeitung. 

Uchwała dworska na Tatiiiy. 

Wargo ck i A. X. O dziejach Alex. Wgo 
(ob. Kurcyusz Kw.). 

— O krzyżu y ukrzyżowanym. Zamość, Acad. 
Vaticiiiia c.\ natura. Crac. ob. Sleszkowski 

r. 1012. 

Vetter Conr. X. Von zwey KUistern zu 
Riga. Ingolstadt. 

(Wiol o górski W.). Błogosławieństwo po- 
tomstwu. Krak., Siebcneycher. 

Wierzbowi lis Stan. Charisterion in adyen- 
tuni Franc. Diotalleyii. Crac, Lob. 

Wilczek D. I\anegyricus ad Prochnicki. 
Crac, Lob. 

Wirgiliusz P. Georgicorum albo Ziemiań- 
stwa tł. Otwinowski, ks. 4. 

(W i z o n b e r g e r Mik.). Epithalamium na we- 
sele. Krak. 

Wódka ob. Polański. 

Yolkelius J, Refutatio ob, Smiglecki. 1614. - 1615. 157 Wresnanus B, In natalem diein J. Tarnow- 
ski. Crac, Siebeneyoher. 

Ząbkowic St. Młot na czarownice. Krak., 
Kempinin.<». 

Zaborowski H. X. Monita privata S. J. 
CracoY. 

Zawadzki Th. Compendium to jest zebra- 
nie. Kr;ik., Kempinius. 

— Manndnotorinm ad jus civilc. Crac, Sie- 
bonoyohor. 

— Memoriale processus judiciarii. Crac, 8ie- 
beneychor. 

Zebrzydowski J. Błogosławieństwo po- 
tomstwu ob. WieiogArski. 

Zedzianowski A. Epicedron in exequias 
Math. Maciejowski. Crac. 

Z e i t u n g (Zweyerley Newe) ob. Thorn. Tysz- 
kiewicz. 

1615. 

Acta audientiae ob. Amatus. 

Adam Jacob. Examen nnd Probe auf Micba- 

elis Warming. l^ostock, Fuchs. 
A gr i cola .Tan. Dispntatio de plica polonica 

(Decad. IV dispnt.). Basileae 
A 1 b i ni o n t a n u s .Szyni X. Żywot obacz 

Pruszcz H. 
Amatus Scipio. Acta audientiae a Papa Paulo 

V. CracoY. 
Argentii Joan. X. Ad Sigismundum III, 

de Statu Soc Jesu. Crac, Petricov. 
Artomedos M. S. Saramlnng von 22. Lei- 

chenpredigt. Dantzig. 
Bartoszewski W. Dowf')d processiej. 

— Threnodiae na zejśice E. Weselewny. Wil- 
no. Karcan. 

Be mb u 8 M. X. Monita salutaria. 

— Pax non pax. 

Bi ał ozór I. K. Honor acaderaicus in exeq. 
Gabr. Woyna. Vilnae, Karcan. 

— Justorum theatruni. Ben. Woyna. Vilnae, 
Karcan. 

Bielicki I. Fausta gratulatio Potulicki. Po- 
znań, Wolral>. 

Biesiekierski J. X. Kościół nowotny. Po- 
znań, Wolrab. 

Biskupski Jan. Rosaritnn siv(> poema. Ca- 
lis., Ali). Gedelius. 

Broniszewski .Józef. Auspicatissimo conj. 
de Leszczyny Crac, Lob. 

B rości us J. Ejiistolac ad naturam. Crac 

— Kalendarz na rok K315. Krak., Piotrk. 
Buczk'owski Jan. Hymenaeus in connul). 

Andr. Boguski et A. Sienieńska. Crac , Lob. 

Bu czkoyius Mat. Syncharnia in intromis- 
sioiie Ali). Kozubski. Crac, Lob. 

B u gen h Mg I. Historia o zburzeniu Jeruza- 
lem. Królewiec Fabricius. 

B z o V i u s Abr. Concionum Doniinicalium. Co- 
loniae. 

— Conciones quadragesiraales. Colon., Boetzer. 

— Sanctorium festiritatis, t. IV. Colon. 

— Concionum sacrarum, t. IV. Colon., 
Boetzer. 

— Monile Gemmeum. Colon.; Boetzer, — Thesaurus laudum. Colon., Boetzer, 
Calumnias (Ad) cuiusdam patroc. thoru- 

nensium responsio. Cracoviae. 

Caulonius Valent. Soreniss. Sigism. HI 
ora.tio. Cracov., Lob. 

Cen sura albo rozsądku na Confessią (prze- 
ciw F. Socinowi). Oszmiana, u C. M. Mar- 
szałka W. X. Lit. 

Chabielski M. Pobudka n.arodom Chrześci- 
jańskim i Sposób rządu koronn. 

Charisterion ob felicem exoptatum, Leo- 
pol, Wolbromensis. 

Chlewski A. Questia abo pytanie, Poznań, 
Wolrab. 

Chi sto (De) Liber. Cracoviae. 

Cichocki G. Alloąuiorum Osiecensium 1. V. 
CracoY. 

— Anatomia edicti de stabilienda pace, Crac, 
Criiger P. Dispntatio de motu magnetis, 

— Disputatio de systemate coeli. 
Czekanowski S. De corniptis moribus. 

(Aug. Rom.). 
D a m b k o w s k i G. Epigranimata. Vilnae, S. J. 
Daneczki St. Insignia virtutis p. Mathia ab 

Austria S. R. I. Marchione, 
Deklaracya nowego prawa konfederacyi. 

Krak. 
Disputatione (De) lublinensi. 
Długosz J. Historia Polonica sumpt. Her- 

burti. Dobromil, Szeliga. 
Dmosieki Stan. Suprema cura Nicolao Na- 
ruszewicz. Vihiae, Karcan. 
D i o n y s i u s Stalicarnas. De cołlocatione ver- 

borum graece et lat. per Sim. Bircovium. 

HanoAnae, Schott. 
Diskurs na konfederacyą, Krak. (ob. P. 

Skarga). 
Faber J. Disceptalio de descensu Christi. 

Stettini, Kelner. 
Fabry cy J. Refutation der Probation— SchriflFt 

n. Oppenheim. 
Gabriel X. Justus judex ex idea Jesu Chri- 
sti. Leopoli. 
German Marc. Wieliczka. Felicissimi Vladi- 

slai IV ausp. Salinarum fodinae. Sculps. 

Hondius. 
Gesvaldus F. X. Disciplina conventualium. 

CracoY. , Lob. 
G i 1 d e n s i s Jac Carmen in nuptiis Stan, Ko- • 

rytko et El. Dzieduszycka. Leopoli, Mji- 

łachowicz. 
G o ł u b s k i J. Tryplika na duplikę. Cracov. 
Grącki A. Kazanie na pogrzebie Woyny. 

Wilno, Mamonicz. 
Grasser J. J. ob. Micbalo Lithuanus. 
GrawerusA. Refutatio disputationis (dwa 

odbicia). Racoviae, Sternacii. 
G r e t s c r I. X. Institut. linguae grecae 1. 1 — 

II. Coloniae. 
Gronowski J. X. Żywot błogosł. Mich. Ge- 

droica. Krak., Kempini. 
Groscesius J. De morbis puerorum tracta- 

tus. Venetii8, Junta. 
G r z y b o w s k i J. De Lublinensi disputatione. 
Gnevara A. Horologium principum. CracoY., 

Knikius, 158 1610. HannRBOwlo P. Epacnotipon in laudem 

XXIV \nronim deo. Ani. Schones rect. .Tac. 

.Tani(ll(>vii. Crnc, Sioltoneyohor. 
H H i s c h i n s Z. Xenioii (Muii-tacomn adpositis 

Joli. Nieiiiioiou-.'<ky. Danti.^^ci, Hiincfcld. 
Hcrbnrt de Ful. .1. Chronicon sen deserip- 

tio. BiŁsiloae. Kfinipr. ob. DłiijroHz. 
n i 8 1 o r y !i bardzo i)ickn;i o R;iriiHb;i8/ii. Kr.ik. 

Jannszowski .1. X. Nauka umierania ohrze!ioi- 

jaiiskioiro. Krak. 
Jerycho nowe o dowo(Jzie mcseyaazowym 

ob. Kmita. 
Introduofio ad lectionem ob. Keckcnnann. 

K o o k e r m a nn B. Introductio ad lect. Cice- 
ronis. Hanoyiae. 

— Seientiae mctaphysioae systenia. Ilanoyiae, 
Antoniiis. 

Ki ok i W. Djalog o obronie Ukrainy. Do- 

broniil. 
Kijan J. Fraszki nowo sownzdizałowo. Krak. 
Kmita J. A. Jerycho nowe. 

— V(łt)nn do M. Oiedroycia. Krak., Kemi>ini. 
Komorowie A. Panepiris Const. D. Ostro- 

»iae. ('racoY. 

Komedy a Ryb^łtowska nowa. 

Krajewski J. rhronoh)^i:i woyny moskiew- 
skiej. Krak., Skalski. 

K rai u sk i Krzyszt. Dawid Jezuicki. R. m. i dr. 

Kunicki W. Obraz szlachcica pol.skieg^o. 
Krak., Sieltenoycher. 

Łabęcki Stan. Oratio funebns S. Myszkow- 
ski. CracoY., Lazar. 
Lasicki J. De diis Samoo^itarum. Rasileae. 

— De reliL^ione nrmonoriim. Kasileae. 
Łaszcz M. Obrona prawdj^ listów z Tho- 

runia (po r. Ifil.^). 
Łeopolienais (rab. Justus judex. Jar<)slaviae. 
Łessius Leon X. Qu;io' fidos et religio ca- 

pessenda. Cracov. , Hurch. Cuick. 
Liber de Ohriato vero. OracoY. 
Lipnus Aur. Oratio de passione Domini. X. Coiislitutiones (piatuor. 1 p p u s 
CracoY. 
Ł i r i c i u 8 TT. 
Grac, I.,ob. 

— Di8ci|)lina conveiitunIiiiiii. Cnie., Lob. 
Literae Monitoriales III. Auditoris (-. Ap. 

Crac, T^ob. 

Iiivo Thom. F. Oratio s.'i)»ientem soluin csse 
principem. Cjilissil, fiiubslius. 

Luter. Enchiridion C;i.techisniu.s tl. II. Ma- 
łecki. Knilewiec, J. Fabricius. 

Malapert Kar. X. Yariorum Poemutum fas- 
ciculus. Calissii , Oedelius. 

— Poemata ded. Vlad. Sigisra. TTT fdio. Bru- 
xellae. 

Małecki Tlier. Ustawa albo porządek. Kró- 
lewiec, Fabricius. 

Małecki Jan. P.i.ssia to jest historya. Kró- 
lewiec, Jan Faltricius. 

Mark o w s k i J. Czemberg Chr. Disputatio 
juridioa. Wittemberg. 

M a-r t i a 1 i s Marc. Valer. Epigramraaton 1. 12. 
Crac, Burchard Cuick. 

Mathias ab Au.str. Insignia yirtutis. 8t. Da- 
peczki, Yenc. Udul. Tcubuero, Sim. Triznae, Joan. Wabek, Jac. Peniker, Ocorg. Wid- 

manstad. 
Memoriale processus judiciarii <'lfil5— 9?). 
Michaiło Litliuanus. De uioribus tartarorum, 

edd. Grasser. Basilcae, Waldkirche. 
Mitk(»wHki J. De catarrho. Crac., PetricOY, 
M«»nita salutari.i super Monitii privata ob. 

Zaborowski II. 
Moskorzowski H. Wtóre zawstydzeuie X. 

Skargi. 

Neugebauer Sal. Consiliuni d^* niotibus. 

Crifiswaldi. 
Niebylski Nikod. Pobudka eantiunculae 

Baochicae. Thorn, Ferber. 

("Oborski Thom.\ Breve encomium. Crac., 

Skalski. 
Officia propria patronorura regni Polon. 

ob. Sokołowski. 
Oelliof J(»ach. Sententiae Yulgaris < te. prae- 

side Olhafio. Oedani. 

— De motu cerebrl. Gedani. 

Opolski J. T^a^.nia przykrogorąca. Krak., 

Kempini. 
Oratio de .admirand,o Mysterio. 
Ordinarium proY. pol. frat. S. Frane. ex 

m.-uidato A. B. P. F. Christ. Campo. Crac, 

Lol.. 
(Ossoliński Krz.). Epithal.-imiuui na wesele. 

Krak. > 
(Ostrogski Kons. Xże). Charistyrion oł) fe- 

licem roditum K. Ostrogski. Leopoli, G. 

Wolbraui. 
(Ostróg J.). III. et excoll.: — Epistoła contra 

Monita priY.ata, jussu Aiidr. Próchnicki. 

Leopoli , Małachowicz. 

Paraeus D. Trenicinn sIyc de unit)ue et ay- 

nodo. TTeidelberg. 
Pass i a to jest łiistoria o śmierci Jezusa Kry- 

stusa o]». Małecki. 
Paszkowski M. Dzieje tureckie. Krak., Loł). 

— Historye świąt chwałclmych. Krak 

— Snnitne kamoeny po zejściu .T.-ina Pla»}'. 
Krak., Siebeneycher. 

T^auIusY. Confiniiatio i'eclaratioiium. Crac. 
Lob. 

— Tinlla 9.'iiictis: — in (|ii;i renova(. Crac, I,ob. 

Pax non pax seu rationes a!iquot ob. Beiubus. 

Pax seu Ycra politica. 

Piiz (i\o.) J. X. De Yita relijriose institui -'^d.-i. 

Brunslierg, Scłi(łiitV|s. 
I^etrico Y i lis And. Qnaestio de I'riYilegii8, 

ded. Próchnicki. Crac, And. T'etricov. 
Piasecki 1\ Praxi3 episcopalis. Coł(»niae, 

lioetzer 
Piekarski A. X. Kazanie na pogrzebie L 

T^ewana. Wilno, M;Mnonicz. 
Płacz po Grigoriu Źeliborskorau. T.wów. 
PI atu 8 D. Morze czenvone abo męki. Krak., 

Sybeneycłier. 
Plemię liski Fab. Responsio ad libelłum 

famosum (ob. Tyszkiewicz). Crac, Lob. 
P( ntanus J. Codzienne ćwiczenia duszy. 

Kniłv 
Posna ni en sis P. Sermones dominicales 

pars 1. Moguntiae, Schouyetter. 1615. i5d Praeparationeś devotae ad commiinican- 

dim. Brunsberg, Sehonfels. 
(Próchnieki Andr.). Vota, fausta ominą, 

gr;;lulatione3. Leopoli, Wolbrom. 
Prni. kicli Genealogia ob. Michaiło „De 

moiilms". 
Prnszcz Hiac. ZyAvot Szym. Albimontana. 

(Kraków). 
Psałtir. Lwów, typ. Bracka. 
(Radivilius N. Chr.). Thrcnodiae in ftinere 

N. Chr. Riulivili. Leopoli, S. .1. 
R cap on sio ad calumniMS cuiiisdam ob. Rości- 

szcwski, Szyszkowski. 
R h e ir a d i u s 'P. Panogiricus L. Koliński. Pa- 

tavii, Martinus. 
Richter Gr. Axiomata oeconomioa. 

— Ax.omata politica. 

Roman T. Katalog abo Summariusz źywo- 
t('>w SS. PP. ord. pracmonstraten. z Aub. 
Mirensa ded. D. Kąckiej , D. Stróżewski«j, 
Z. Chomatowskiej, 'A. Wygnauskiej. Krak., 
Kompini. 

Rość i szewski W. Ad calumnias responsio 
(dwa odbicia). Crac. 

Rukiewicz Jan X. Mors Jesu Christi, ded. 
Mel. ITcliaszewicz. Vilnae, Karcan. 

— ob. Ugniiewski S. 

SulinariusW. Ccnsura albo Rozsądku księ- 
gi. Osmiaua. 

Samsouius H. Antijesuita 3ive discussio. 
Gic-^sae. 

S a r a r i n c 1 1 i Ferd. La liberazlone di Ruggic- 
ro, rappres. a Vlad. Sigisniondo. Fireuze 
Piętro Cecconcclii. 

Sawicki K. Allo(iuiorum O.siecensium lib. A''. 
Crac, Skalski. 

— Trynlika na Duplikę (ob. Gołubski .3.). Crac. 
Schulz (Solrius) J. l<:i)ithalaniium Z. Olesz 

nickiego. Krak. 
Seneca L. A. Tragocdiae. Crac, B. Cuick. 
(Sigismundus III). Pakta z Maciejem Ces. 

Rz. ob. Traktat. 
Skarga utrapioncj ojczyzny 
Skarga P. X. Discurs na Confoederaeya. 

Krak. 

— Skarga wzbudzony wzywający. Wilno, S. '. 

— Wzywanie do pokuty. Wilno, S. J. 

— Żywoty Świętych. Krak., Piotrk. 

— ob. Smalciu-j'. 

Sleszkowski Seb. Praxis phlebotomiae. 
Crac, Sybeneycber. 

Sliwski J. X. Chleb duchowny albo Liza- 
nie na anniver.s. Aleks. ks. Ostrogskiego, 
wyd. X. F. Skarszewita. Krak. 

Sm al ci u 8 Val. Examinatio centum errorum. 
Rak<'»w, Sternacki. 

— Honiiliae decem. Racov. 

— RefiUatio disi^utationis Graveri (dwa. od- 
bicia). RacoY., Sternacki. 

— Refutatio th'\sium A. Graveri. 

— Wtóre zawstydztmie X. Skargi. 

' Smiglecki M. X. De baptismo. Crac, Pe- 
tricoy. 

— De erroribus Arianorum. Crac, Petricov. 
I ir- Dp Christo vero. Crac, Petricov, Smotrycki M. X. Institutiouum line:mie 

graecae. Coloniae. 
Sokołowski Stan. Officia patronorum Po- 

loniae. Antverp., Moreti. 
Solcius J. ob. Schulz. 
Sowizrzal Jan (z Kijan?). Praszki nowe 

sowizrzałowe. Krak. 
Spinola L D. Litcrae Mouitoriales 29 Jul. 

Crac, Lob. 

— Toż. ;30 Jul. Crac, Lob. 

— Toż. 18 Jul. Crac, Lob. 
Stanbulewicz M. Goniec P. J. L. Namy- 
słowskiemu, Wilno, Kaican. 

Stankiewicz A. Yirtus cineri superstes. 

Vilnae, Karcau. 
Statorius (Stoiuski J.). Disputatio cum 

Jesuita. 
S t o i n h e 1 m A. Praeparationeś devotae. Bruns- 

berg, Sehonfels. 
Suligostowski N. Certamen Pułtaviae. 

Crac, Cezar. 
Suscius H. Philadeiphia sive erectio. Crac, 

Lob. 
Święcicki Gr. X. Vita S. Casimiri. Yilnae. 
Święcicki W. X. Epibaterica modulatio L. 

Gębicki. Romae, Bartli. Zannetti. 
Szczerbie P. Promptuarium statutorum. 

Brunsberg, Sehonfels. 
Szyszko w ski M. X. Responsio ad eahim- 

nias. Crac. ob. Rościszewski. 
Ta wet ski E. 1. Bruno. Kolendę, nowe lato. 

Wilnu ofiaruje. 
Theodory Stef. Suprema albo ostatnia po- 
sługa Gahr. Woynie. Wilno. 
Tidicaeus Fr. Microcosmus sive descriptio. 

Lipsiae. 
Tolgsdorf E. X. Historia mojiasterii Lnth. 

Ingolstadii. 
(Toruń). Antwort der Riithe aus Poleu. 

— Ad calumnias cuiusdam responsio ob. Tysz- 
kiewicz. 

Traktat zawarty nńedzy Zygm. III a Ma- 
ciejem ces. 

Trap czyń ski J. X. Kazanie na pogrzebie 
Krz. Radziwiłła. Krak., Lob. 

Trzciany (z) Jan X. Żywot M. Gedroycia 
(Gronowski tl.). Krak., Kerapini. 

Tylicki P. Bis. Breve compendium Ołmrski. 
Crac, Skalski. 

Tyniecki J. Respons na 80 przyczyn. 

Tyszkiewicz J. Responsio G. T. ad libel- 
lum Anonymi Toruneusis. Crac, I^ob. 

U b i 8 z e w s k i M . Żywot bł. Swiętosława (ob. 
Trzciana J,.). 

— Katalog Świętych (ob. Trzciana .1. Zycie 
Gedroycia). Krak. 

Ugnie wski Sz. X. Mors Jesu Christi. Vil- 

nae, Karcan. ob. Kukiewicz J. 
U lato wski W. X. Tobiasz z pisma Sgo. 

Krak., Iveinpini. 
U r sinus .1. Concilii Tridentini relatio. Ara- 

bergae, Sehonfels. 
Węgierski T. Disputatio thcologica. Hei- 

delhorg. 
Widziewicz M. X. Kazanie na pogrzebie 

Woyny. Wilno, Mamonicz. 160 1615. — 1616. Yindiciae paciB seu cuntuederatiuuis. 
Witkowski St. Ai)<)plitogin;ita. Krak., Piotrk. 
(Woyna S. C). 111. Dno ŁJonedicto Woynae. 

Yilnae. 
W o k a b II 1 a r z rozmaitych sentencyi. Bresiau, 

Bauiuaii. 
Woniej sk i M. M. Do Pleuritido. Crac, Lol). 
Vota falista ob. Próchiiicki. 
Zabczyc J. Ethyka dworkic. Krak., Sie- 

beneycher. 

— Praktyka dworska. Krak., Lob. 

— Threny żałobne na pogrz. K. Gołucbow- 
skićj. 

Zaborowski J. De niissione sacerdotiiiu. 

— Ad noduin Oordiuni. 

Zaborowski Ilier. X. iMonita privatu Soc. 

Jesu. Norirabergac. 
Zygmunt III ob. Traktat, Sigismundus. 

10 i 0. 

Abrogatio et moderatio ob. Groicki. 
Agenda par\"a in usiim Sacerdotum. 
Alfurkan tatarski ob. Czyżowski. 
A m a t u 8 Scipio. Posłowie japońscy do Pawła 

V. Krak., Cezary. 
Antonina Marek. Priczyny ujechanija jeho 

ze Włoch. Fraiikf. nad Menem. 
Anuszcwić Piotr. Fescenninus. Ovi8 spon- 

sis. Paulo Celari et A. Pii)anovnae. Cracov. 
A-jdalesius S. Próba na obieranie wiary. 

Krak., Cezary. 
Ar gen tu s J. X.. Apologeticus pro S. J. 

Coloniae. 

— Liber de statu S. J. ad Sig. III. 

— Ad Sigis. IFI. de statu ojusdcm Socictatis. 
Ingolstad, Augerm. 

Artykuły prawa magdeburskiego. Krak., 
Jędrzejows. 

Assertiones theologicae publico ccrtaiu. 
propositae. Lublini. 

Bartsch Fr. Thesaurus prcc. esercit. Colo- 
niae, J. Critliius. 

Beer M. H. Puteus aquariuin viventiiim. Cra- 
coviae. 

Bel lar min K. Piętnaście stopni, tłóm. G. 
Sawicki. Kraków, Fr. Cezary. 

— Katechizm, tłóm. Jerzy Majer. Augsburg. 
(Porów. Nauka 1G18). 

B e m b u 8 M. Pacatus impacatus. Cracov., 

PetricoY. 
Benedictio inensae. Thorunii, Ferbcrus. 
Broscius J. De dctectu liinae. 

— Dissertatio V (utrum) rebus publicis. Krak., 
Piotrk. 

— Actus loctor. ecclipsium lunac. 
Brzeżek ol)acz Paxillus. 

Bucz ko vi us M. f^pitlialamium in connub. 
Andr. Drzewiecki et A. Giolmłtowska. Cra- 
cov.. And., Petricovius. 

— Hymenaeus monodicus, A. Drzewiecki. 
Bzovius A. Annalium ecclesiasticorum. Colo- 
niae, Boetzer. 

-^ Historiae ecclesiasticae. Komae, Cam. Ap. 

— Toż U. wyd. Antwerpia, Plant. 

— Roearium. Coloniae, Boetzer. Calupiuus A. Dictiouariuni 11 linguar. Basi- 
leae. 

Cathedra all)0 Kazanie ob. .Tanidłowski. 

Cerasinus J. Chr. Enchiridiou aliq. loco- 
ruin. Crac, Androovien. 

Cer tam en. Ob. Suligostowski. Tarzymięski. 

Chlebowski W. Kiiconiiuin rados. narodź. 
(JlirystusH, ded. .1. Zadzikowi. Krak., dzie- 
dzice .Jak. Sybenejcher. 

— Epithalamium na wesele Stan. Lsichow- 
skiego z Kat. Palezowską. Krak. 

— Krwawa oliara .Jezusa. Krak. (Por. r. 1621). 
C 1 u V c r i u s F. Germania autiqua, 1. III. Lug- 

duni. 
Co m pac ta ta oder Wrbiindtniss. Olssen. 
(C r e u 8 e 1 i u s Seb.j. Gamika nuptiis. Creuselii 

et A. Thilreich. Gedani, Kodus. 
Criiger P. Logistica sexagenaria. Dantisci, 

riiinetcld. 
Crutius G. Monita CaWinistarum. Cracov., 

Cezary. 
Czerny St. In fiinere Petri Tylicki. Cracov., 

Andreovi. 
Czyżewski P. Alfiirkjin tatarski. (Dwa odbi- 
cia). Wilno. 
D a c h n o w 8 k i .Jan K. Epithalamium na wesele, 

St. Rokoszewskiego i Zof. Jastrzębskiej. 

Poznań, Wolrab. 

— Łz^' żałobne na pogrz. Piot. Pogorzelskiego. 
-— Rytmy żałobne na pogrz. Bart. Szczuckiego. 
Dawid król. Psałterz. Krak., Piotrkowcz. 

— Psjilmy ob. Rybiński. 

Dębołęcki A. Benedictio inensae. Thorunii. 
D z i e k c z y ń s k i J.an. I lyinenaeus na wesele 

' J. Błociszewsk. i A. Daleszjniskiej. Poznań, 

Wolrab. 

— Thalaniodia Grilewskiemu. Poznań, Wolrab. 
Enthroiiismus, P^ust-ichii Wołłowicz. Yil- 
nae, S. J. 

Ewangelie uczitielnoje. Jewie, w wileń. 

Brać. Św. Ducha. 
F:ijnarski Ber. Stan. Naenia żałobne na Ant. 

Maftona. Wilno, J. Karcan. 
Fleinining. Libellus .supplex. Ravae. 
Foederuni et pactorum litterae. Oels. 
Godziniirski G. Yisio visionis deilicae sub 

Yal. Grocholski. Zamość, Lenscius. 
Gołubski J. Foremna zgoda ob. Sawicki G. 
Górnicki Łuk. Rozmowa o elekcyi. (Dwa 

odbicia). Krak., Siebeneycher. 

— Discursus Poloni cum Italo ob. Suski. 

— Rozmowa Włocha z Polakiem. 
Gradowski M. X. Rclatia prawdziwa dispu- 

tacyey. Wilno. Karcan. 

Grocholski A. Epaenos na wjazd Opaliń- 
skiego. 

Groicki B. Porządek sądowy spraw miej- 
skich. Krak., Łazarz. 

— Ten postęjiek z i)raw cesar. Krak., Łazarz. 

— Sumniaryusz i)orządku spraw. Krak. Cezary. 

— Tytuły prawa magdeburskiego. Kraków, 
Łazarz. 

— Ustawa płacy u Sądów. Krak. 

— Abrogatio et moderatio sumptuum. Cracov, 
G r o t h FI. De rebus fiecis 8ive regalibus. 

CracoY., Petricoviu8. 1616. 161 Grzegorzkowicz P. Wizerunek utnipionej 

Rzplitty. (Dwa odbicia). Dobromil. 
Hymacncus raonodicus ob. Wresnanus. 
Janidłovius Jakób. Cathedra albo Kazanie 

na niedziele. 
Jankowski J. Skaza klątwy scccmskióy. 

Krak. 
Instrukcye przez stan rycerski Kurlandyi. 

(Mitawa). 
.Toannicki Gab. Plantaruin cracoviensiuni 

intlex. Crac, Petric. 
Jovius Jan. Laciiryniae parentales in furi. 

P. Tylicki. Cracov., Lob. 
Isserlcs Mojż. Schatol u Tschuwot (po hebr.). 

Krak., Meisels. 
Kahl J. Klarę Entdeckuug. Bnmsberg-. 
Katedra abo Kazanie ob. Janidłowski. 
Keckerniann B. Sj^stenia diseiplinae poli- 

ticae. Hanoviae, Antonina. 

— Systema logicae. IIanoviae, Antonius. 
C o n f o e d e r a t i a nowa. 
Constitucie sejmu wal. kor. warsz. (Dwa 

odbicia). Krak., Piotrk. 

— Statuta i przywileje. Krak., Piotrk. 

K r aj e w 8 k i J. Pamiątka towarzystwa czyli 

Epigramata. Krak. 
Lament żałosny napogrz. Kopciówny. Wilno, 

Mamonicz. 
Laterna M. Harfa duchowna. Kraków. 
Lekarstwa domowo na pospolite choroby. 

Lubcz, Kmita. 
Lessius L. Narada, którćy wiary trzymać 

się. Krak., Kuikows. 

— Próba na obieranie wiary. Krak., Cezary. 
Liber de febribus. Cracov., Germaiiski. 
Lipski A. Decas ąuaestionum publicarum. 

Krak., Caezary. 
Luciu s. Pacatns impacatus obacz Bcmbus. 
Maczucki A. O przyjaźniach (około 1611 — 

1616). 
MalapertiusC. Poemata. Antwerp., Plantin. 
MartinusPol. (Strzębski). Chronicon. Colo- 

niae, Greveiibruch. ' 
Messenius Jan. Exegesis historica. Stock- 

holm. 
Miaskowski K. Herkules słowieuski. Dobro- 
mil. 
Mi czyń sk i Seb. Tiliciomnema P. Tilicii. 

Crac, L. Andreov. 
Minor L. Sargophag Janowi Pilczyuskiemu. 

Kraków. 
Mosąuera Giov. X. De adeptione Imperii 

paterni. Geueva, Merchar. 
Niszczyuski z Kadź K. K. Zbiór Rytmów 

rozmaitych. 
N o w e g o - T a r g u (Z). Cathedra albo Kazanie 

ob. Janidłovius. 
Nyklaszewski Krz. Kalendarz na r. 1616. 

Kraków, Szym. Kempini. 
Obrona prawdy listów z m. Thorunia. Krak. 

— rozsądku o nie dopuszczeniu budowania. 
Ociesius Th. Dulcis Concordia St. A. Cor- 

sinus. Crac, Filipowski. 
Oelhof Joach. De usu rcnum. Gedani. 

— De renum officio. Gedani. 

— De usu ventriculorum. Gedani. Ulszanowski A. Kolenda n^we lato, Reg. 

Dzialyuskićj. Poznań. 
Orłowski Śt. Upominki cnót Rojeckiego. 

Wilno, Karcan. 
O r z e c li o w s k i St.. Wizerunek utrapionćj 

Rzpltćj. Dobromil. 
Ostroróg Jan. Epistoła ad Nicoiaum filium. 

Nissac, Aug. Griinde. 
O w c n J. Epigrammąta. Elbingae, Boden- 

liaucn. 

Pacatns. Ob. Bembus M. Ossoliński (Mer- 

curins). 
P;ipeucovius J. Gratulatio M. Szyszkowski. 

Crac, Lazari. 

— Summae observantiae. Crac, Lazar. 
Paszkowski M. Threny żałobne na śm. 

Sapieżyny. Krak., Piotrk. 
Pawłowski Ks. L)isputatio contra Arianos. 

Zamość, Acad. 
Paxłllu8 F. Brzeżek. Monomachia hoc est 

duelUim. Cracov., Lazari. 
Petricovius A. Qnaestio de probationibus. 

Cracov. 
Praktyka albo Senne prawidło. 
Privilegia der Stande Preussen. Bruns., 

Schónf. 

— statuum Duc. Prussiae. Br;uisberg. 
Przed boro wskł J. Defensio Missionis sacer- 

dotum. Cr;ic, Andreov. 

Roter J. Schliissel zur poluischeii Sprache. 

Breslau, Baumaa. 
Rozmowa o pierwszej głowie. (Krak.). 
Rubricella dioecesis Culmensis. 
Rybiński M. Psalmy Dawidowe. Gdańsk, 

lliinefeld. 

— Katechizm albo Naulca. Gdańsk, HUnefeld. 

Sacchinus Fr. X. Vita b. St. Kostka. Lugd., 
H. Caxdon. 

— Toż. Coloniae, Kirschius. 

S a n t h o ff K. X. Łzy smutne na pogrz. Win- 

klerowy. Poznań, Wolrab. 
Sawicki K. Foremna zgoda albo Wrzawa 

przeciw J. Tynieckiemu. (Dwa odbicia). 

Krak., Łazarz. 
Saxillius C. Assertiones ex theologia. Dobro- 
mil. 
SienieńskłJ. Oratio de liberalitate ob. Hali- 

cius. 
Sleszkowski Seb. Opera medica duo. Crac, 

Germański. 
Sliwski. Posłowie japońscy do Pawła V. 

Kralc, Cezary. 
Służebnik. Mohilew. 
Smalcius Val. Examinatio ccntum crrorum, 

— Refutatio duorura Śmiglecii libr. Racov. 
Śmieszkowie Waw. Epithalamium na wes. 

S. Wilczogórs. i Zof. Kazanowskićj. Krak., 
Baz. Skalski. 

— In funcre P. Tylicki, ad Nic. Zebrzj^dow- 
ski. Crac, Andr. Pctricoy. 

— Wiersz na śmierć Z. Turoboyskiey. Krak., 
Skalski. 

S o c i n u s Faust. Concionis Christi explicatio. 
RacoY., Sternacki. 

— Tractatus de justiłicatione. Racov., Sternac. 

21 162 1616. — 1617. Starowolski Sz. Historia Sigismuiidi 1. 
Krak. 

— De rcbiia Sigisniundi I. Cnie., Lazari. 
Stojeńaki J. De Jesu Cliristi (Uviiiitatc. 

Kac()v., Stornacki. 
•Stemnkowski Wł. Lacrjnnac super War- 

szycki. Calissii, Godeł. 
(Stettin). Zeitutif? des AuffnilirH zii Stettin. 
Suligostowski Nic. et Tarzymięski. Certa 

men ł*iil(fiviao cum CraeoYJa. ('rac, Cezary. 
Summarium tragoediac EustacliiuiKie. Vil- 

nae, Acad. 
Suski P. Discursus Poloni cnni Italo. Crac. 

Obaoz Górnicki Ł. 
Syn Oli niinistn't\v haeretickicli. Krak. 
Szeniliek Fr. X. O śmierci P. Tylickiego 

list. Krak., Piotrk. 
Talmud bahylonicum (po hebrejs.). Grac. 
Tarzyniięcki J. Certamen Pnltoviac. Obacz 

Suligo.stowski. 
Trigawt M. X. Nowiny abo Dzieje. Krak., 

Jędrzejowczyk. 
Trybunał. Obywatelom W. X. Litew. 
Tarnowski J. X. Pewna o constituciach 

sprawa. Toruń. 
Tyniecki Jan. Dowód zgody ewangiclickiej. 

(Por. r. 1613). Obacz: Gofubski (Sawicki). 

Obrona rozsądku. 
Tyszkiewicz J. Yindiciae doctrinae S. J. 

Crac, Petric. 
Tytuły prawa ob. Groicki. 
Ustawa placcy ob. Groicki. 
W ą d ł o w 8 k i F. Disputacia nowogrodzka. 

Lubecz. 
Vadovius M. C. Quae8tio dc Hypostasi. 

CracoY., Lob. 
YartaJoan. Lexicon latino-polonicum. Crac, 

haer. J. Siebeneycher. 
Węgierski T. Perikope theologica. Heidel- 
berg. 
W i d z i c w i c z Marc. X. Kazanie na pogrz. 

Gabr. Woyny. Wilno, Mamonicz. 

— Kazanie na pogrzebie M. C. Radziwiłła. 
Wilno, Mamcmicz. 

— Toż. Krak., Cezary. 
Wielogórski Ąlb. Sen (Somnus, dialogus 

animae). 

Wiersz na roźdestwo Cliristowo. Lwów, typ. 
Bratska. 

(Woł łowicz Eu8.). Entlironisraus episcopi 
vilnensis. Vilnae, S. J. 

Wresnanus B. Hjnnenaeus A. Giebułtow- 
ski. Crac. 

— Suspiria in funere P. Tylicki. Crac. 
Wysocki Sz..X. Nowiny ob. Trigawt. 
Zabczyc J. Śmierć krwawa biskupa Tylic- 
kiego. Warsz., Kossowski. 

Zaborowski Jak. Yindicatio dissertationis. 

Zadora M. Traktat, dc offensivo bello. 

Zaliwski Kasp. Lament żałosny na pog. 
A. Kopciowny małż. J. Woyny. Wilno, 
Mamonicz. 

Zarębiusz A. WyAvód o najśw. Sakramen- 
cie. Poznań, Wolral). 

Zawadzki Tłi. Manuductoriuni ad jus civile. 
Crac, Lob. — Memoriale oeeonomiciuu abo pamięć robót" 
Krak., dziedz. J. Siebeneycłier. 

— Procossus judiciarius. Crac, Lob. 

— Speculum Senatorum. Crac, Lob. 
Zygrowiusz J. X. Kazanie na pogrzeb. 

Muiiwida Dorohostajskiego. Lui)cz, Kmita. 

UMl. 

A li leli u u lig (Kurtzei ailer Hes<'liuldiguiigen. 

A b r a iii (» w i c z A. Kkgia funebris Pudłow- 
ski. 'Crac, AndreoY. 

Agendom m (Liber) seu ritnum. Crac. 

Aland J. X. l'amiątka M. Ił. liadzi willowi. 
Wilno, Mamon. 

Apollo Musae grammaticac. Crac, Skalski. 

Applausus ob. Czerwiński. 

Augustyn św. Aur. Ksiąg pięcioro rozmy- 
ślania. Wilno, S. J. 

B ą c z a 1 3 k i Sew. Fortuna albo Szczęście. 
krak('»w. 

Baiani A. Panegyricus memoriae J. Zamo- 
scii. Iłoniac, Zannet. 

Baraiikowicz Stan. Erato Baz. Goliński. 
Kraków, Baz. Skalski. 

B a r o n i u s €. Historiae ecciesiasticae, p. Bzo- 
viuin. Coloniae. 

— Annalium ecclesiae t. XVn, p. Bzorium. 
Coloniae. 

Bartkowski Mat. Applausus in Principem 
VIad. IV. CracoY., Cezary. 

Bellarmin R. X. Ó wiecznem błogosławień- 
stwie. Kraków, Cezar. 

Bembus M. Bcllator christianus. Cracoviae, 
Cezar. 

— Toż. Coloniae, Agrip. 
Bczeugnisse, welcli. Personcn. Braunsberg. 
B i s k u p s k i J. De natura philosoptiiae. Jena, 

Weldncr. 
B 1 o s i u s Mat. Jonas Sarmaticus. Crac, Lazar. 
Bractw^o św. Anny Samotrzecićj. Krak., 

Łazarz. 
Br on i szewski J. Etopoeia Martiniana. Crac, 

Lazar, apud Math. Andreov. 
(Brunsberg). Planctus sepulchr. E. Weyher. 

Brunsbg. 
Brygida Św. Koronka żywota P. Jez. Krak., 

Łazarz. 
Bryllius U. Perifanestatio Tłiom. Zamojski. 

Zamość, Acad. 
Buczkowski Mat. Affectus lugubris in exeq. 

St. Bątkovii. Cracov., Skalski. 

— Aflfećtus lugubris in Ant. Franckowic Cra- 
cov., Lob. 

— Euprothica gratulatio B. Goliuio. Cracov., 
Skalski. 

Budny Szj'mon. Ad Palaeologi librum respon- 

sio. Racoviae, Stermicki. 
Bzoyius A. Annalium ecclesiae. Coloniae. 

— Concionum Dominicalium 1. 1. Colon., BOter. 

— Conciones quadragesimales^ Colon., BOter. 

— Continens Sanctorimn, t. IIL Colon. 

\ — Concionum sacrarum t. lU. Colon., Boctzer. 
1 — Florida mariana. Coloniae, Boetzer. 
' — Historiae ecciesiasticae. Coloniae. Obacz ; 
Baronius.' 1617. 163 Centalius J. Parentalla in obitiim Grzymiił- 

toweki. Posnan., Yolrab. 
Cezary Fr. Żywot św. Franciszki. Krak., 

F. Cezary. 
Chlebowski W.. Wieniec do wiecznego 

Oblub. Krak. 
Cbristocns Tbpophihis ob. Krzystek Bogum. 
(Czartoryski J.). Dispiitatio a Patribus 

Carm. Zamość, Wolbrain. 
Czasoałow. Kijów, Pecz. ławra. 

— Toż. Wilno, Leon Maniouicz. 
Czerwiński Jod.. Applausus in Vladis. 

Sigism. CracoY., Fr. Cezary. 
Częstochowskiego historya obrazu P. M. 

Kraków, Horteryn. 
Cz)'źewski P. Alfurkan tatarski. Wilno, 

Karcan. 
Dąbrowski S. X. Szczęśliwość i błogosła- 
wieństwo. Wilno, Karcan. 
Dembiński Jerem. Pamiątka od gimnaz. 

Pułtuskiego. 
Disputatio a Patrib. de m. Carmelo. Zamość, 

Yolbramensis. 
Di vi SzyszkowsM gratia. Cracov., Petricoviu8. 
Długosz J. Żywot Św. Kunegundy, tlóm. 

Mojccki, wyd. J. Fox. Krak., Cezary. 
Duns J. Pancarpia ex Theologiae etc. Crac, 

Cezary. 
Dyniatyński J. Hymen na wesele Czarto- 

r3'sk. Wilno, Mamonicz. 
Dyszkurso pomnożeniu miast. Krak., Łazarz. 

Epitome comoediae ob. Firley. 

Ewangelie i epistoły. Krak. 

Fabrycy J. Kurtze Erklarung des Gebets. 

Freystadt. 
(Firley Henr.). Epitome Comoediae Henri- 

cianae. (Pultoviae, S. J.). 

— Panegyricon in ingressum H. Firlej. Cra- 
coviae, Petricovii. 

Foxius J. Oratio gratulat. in Szyszkowski. 

Cracoviae. 
F o X J. Witanie J. W. M. Szyszkowskiego. 

Krak. 

— Żywot Św. Kunegundy ob. Długosz. 
Formuła regiminis piltmensis. 
Fornerus And. Apophoretum gratulatorium 

Joan. Scrobero. Ingolstadii, Eder. 

(Franciszka Św.). Żywot Św. Fr. Ilzymianki. 
Kraków, Cezary. 

Funiculus triplex Confratern. s. JYancisci. 
CracoY., Lazar. Ob. Liricius. 

Garliński St. Gratiilatio Mart. Szyszkowski. 

Ge de Hus A. Typographiae calissiensis stu- 
dium. Calissii. 

G e m b i c k i W. Exhortatio ad Yladislaum. 
Var8aviae. 

— Przemowa do Królewicza J. M. Kraków. 
Goliński B. Apollo Musae totaque Gramm. 

Crac, Skalski. 
Grootius Hugo. Defcnsio fidei catholicae 

adv. Socinum. Lugduni, Patius. 
Grudziński J. H. Oratio dc i'L/egrinatione. 

Lugduni, Nic. Yoltzius. 
Grus spiritualis sen Yigilantia. C'r..cov., Cae- 

zary. Ob. Śliwski. Hacki P. X. Controrersien wldcr P. Tossa. 

Olmiitz. 
Hal i ci u s S. 111. M. Szyszkowski gratulatur. 

Cracov., Lazar. 

— Oratio, p. P. Tylicki. Crac, Lazar. 

— Oratio die Caeciliae Yirginis habita. Crac, 
Lazar. 

Herburt J. L. Gcsta Rd. D. Sebast. Nagro- 

dio. Crac, Skalski. 
Ileddingh L. E. Oefening van de praede- 

stination. 
Historya obrazu P. Maryi. Krak., Horteryn. 
Honorius Ph. Thosaurus politicus. Frankf., 

Hofman. 
Horski J. Honorarium novo Palatino Chod- 
kiewicz. Vilnae, S. J. 
Humiecki Jan. Oratio, quod viro nobili in 

luce est vivendum. Loranii. 
Jacobejus W. Kalendarz na r. 1617. Krak., 

Cezary. 
Jagodyński S. S. Nymphica Alex. Chalec- 

kiego. 
Jakie wic C. Theoremata de ente rationłs. 

Poznań, Regulus. 
J a n i d 1 o V i u s J. Apollo Musae schol. Novo- 

dvor. Crac, Skalski. 

— Justa Seb. Nagrodio. Crac, Skalski. 
Jarochowski And. Łzy smutne na śmierć 

Melch. Pudłowskiego. Krak. 
Ind ex librorum prohibitorum. Crac, Petricov. 
Johan nis Sigismundi Abschnitt. in Sachem 

Kónigsberg. 
Keckermann B. Systema totius matematicae. 

Hanov., Antonius. 

— Systema rhetoricae. Hanov. 

— Systema physicae. Hanov. 

Kmita J. A. Apotheosis familiey Szydłow- 
skiego. Krak., Skalski. 

— Monogamia J. M. Stradomskiego. Krak. 
Kochanowski J. Fragmenta albo Pisma. 

Krak., Piotrk. 

— Fraszki. Krak., Piotrk. 

— Jan Kochanowski. Krak., Piotrk. 

— Rotuły (p. Pisma). Krak., Piotrk. 
Kopernik N. Astronomia instaurata. Amste- 

lod. 
Koronka błogosł. P. Mariey. Krak., Łazarz. 
(Kostka St.). Vita ob. Sachini. 
K r a i ń s k i K. X. Dziennik t. j. Modlitwy. 

Wilno (Łaszczów). 

— Postylla. Łaszczów. 

Kr e u s L. (Kreuza — Rzywuski). Obrona 
jedności. (Wilno), Mamonicz. 

Krupka B.. Conclusiones ex philosophia. 
Dobromil, Szeliga. 

Kruszyński J. Kazanie na pogrzeb. Słu- 
peckiego. Zamość. 

K r z y s t e k B. X. (Christecus). Divi tutelares, 
M. Szyszkowski. Crac, Petricov. 

— Liber Carminum. Cracoviae. 
(Ladislaum Sigismundum). Applausus in: 

CracoY., Caesarii. 
Lairnes Serwacy. Na regułę bł. Augustyna 

wykład, wyd. And. Żędzianowski. Krak., 

Cezary. 
Laterna M. Harfa duchowna. Kraków. 164 1617. Ljiudańsk i Woje. X. (Laudaiipyusz). Kaza- 
nie przv pofrrzchio AU'x. Holowczyńskiego. 
Wilni), .Alanioiiicz. 

Lekarstwa (Imnowe dla poratowania zdró- 
łvia. Kralc, Skalski. 

Lirioius If. X. Bractwo cliiordy. Krak., Łazarz. 

— Fmiiculus triplex Confraternitatis. Crac, 
Lazar. ^ 

Loaocliins And. /aloba sowita 01l»r. Rakow- 

skieiro. "Uilno, Manionicz. 
Łoniioński G. Pane^yricus A. Lipski. Crac, 

Lazar. 
L o n i o w s k i K rżysz. X. Żywot sprawy Stan, 

Każniiorczyka. Krak., Łazarz p. Mac. jędrze- 

jowozyk. 
(Mary a). Koronka błogosławionej P. M. Krak., 

.Tędrzojow. 
M a s 1 o w ,•* k i o g o Jan. Alcx. Nadgroda za 

kazanie Nalewaykowskiogo. 
Meloorus S. Illnstrispinu) Princ. S. Rudnicki. 

Brnnshcrg, Schonfels. 
Mcntzcr. (^iitaditcn YfmStreitigkeiten wider 

PoniatoYiuni. A Duclmiki. 
Mławski A. Pancarjiia ex tłieologiae. Crac, 

Cezary. 
Modrzewski A. F. De peccato origin. lih. 

n. ł^asiieae, L. Konig. 
Mojecki P. obaez Długosz. 
Mory.ion M. A. Twelvc years, travel trougłi 

Poland. London. 
Moskor/.owski IT. Odpowiedź na xiążkę 

niir.<>kiego. 

— liefntatid libri dc Baptisnio. Raków. 

M y s t e r i 11 ni (Ycrborgencs) so die Jesuiter 

einen Konig umbringen gcbrauchen. 
Na grodzki J. ob. .TanidłoYius. 
No winy gdańskie albo Ilistcrologia. Krak. 

— o szczęśliwt-m postępowaniu Wład. Króle- 
wicza. 

Obuchowi 118 F. Eis epipepothemenon apo- 
nostes in Thom. Zamojski. Zaraość, "V\'ol- 
bram. 

Orationes yariorum ad Reges et Ordines. 
CracoY. 

Ordinationes et decrcta pro Obscrvantia. 
Crac. 

Panegyricon in ingressuni II. Firley. Crac, 
l*etricov. 

Paszkowski M. Rozmowa Kozaka z Goń- 
cem. Ivrak., Piotrk. 

Pieśni postne starożytne. I^rak., Ilorteryn. 

Pisccius T. Respons na list P. Wacheni- 
iisza. Raków, Sternacki. 

Piane tu 8 ob. "Weicher. 

Polański .Job. Oratio funebris Lud. a Mon- 
tag. Toruń, Aug. I'>rberu8. 

P o s n a n i e n 8 i 8 Petrus. Conciones. Coloniae, 
Schonretter. 

— Sermones dominicales t. II. Coloniae, Schon- 
vetter. 

PowodowskilT. Agenda ecu Ritus. Cracov., 

Lazar. 
Praesepc ob. Rybkowiez. 
Pukalius Pawr X. Rozmyślanie na nieć ran 

Jez. Cbr. Ivrak., Łazarz u Mac Jęurzejow- 

czyka. Radoszycki P. De tutelis S. Siekanowic. 

Zaraość, Wolbram. 
R a d y m i n e n 8 i 8 Stan. Fasciculus Litaniarum. 

CiacoY. 
Radziwiłł Jf. K rżysz. Pcregrynacya do Ziemi 

Św. lvrak., Wosiński. 
Rakowski ob. Loaechius. 

Responsio neeessaria ycra et solida. Oster- 
berg, Fabricius. 

— Toż po niemiecku. 

Respoiisum S. R. Maj. 3 Martii (i po niera.). 

Brun.sberg, Scbiinfels. 
Riccius A. Collectanea decisionum in tribu- 

nalibus Polon. etc. Coloniae, Albert. 

— Toż. Yenetiis, Turrinos. 

— Toż. Geneyae. 

Roszyński St. Questione8 ex physiologia. 

Zamość, Wolbram. 
Różaniec najśw. Imienia Jezusowego. Krak., 

Sybeneielier. 
Rożniatow«ki A. Apollo słowiański. Krak., 

Łazarz. 
Rucki J. Wił. Obrona jedności cerkiewnćy. 

Wilno, Mamonicz. 
Rybkowiez J. A. Illustr. M. Szyszkowski. 

Crac, Andreoy. 

— Praesepe Dei Jes. Chr. nascentis Stereo- 
metria. Crac, Siebeneycher. 

Sabiński G. C. Primitiae ingenii philoso- 
pbici. Zamość, Wolbram. 

Sacchinus Fr. X. Vita b. St. Kostka. Colo- 
niae, Kirschiiis. 

S c h o e n f 1 i s s i u 8 And. Żniewo albo Kazanie 
żniewic. 

Sędzi woj M. De lapide philosophorum. Colo- 
niae. 

Sieniawska Z. ob. Simonides (Szymonowicz). 

S i s i n u s M.. Oratio ad illus. P. Wołucki. 
Crac, PetricoY. 

SixtU8 Erazm. O cieplicach w Szkle. Zamość, 
Akad. 

Skarga P. X. Kazania na niedziele. Krak., 
Piotrk. 

Słeszkowski Seb.. Praxi8 phlebotomiae. 
. Crac. 

Sliwski J. Grus spiritualis. Crac, Cezary. 
Służebnik. Wilno, Mamonicz. 

— Toż. Wilno, druk Bractwa Św. Ducha. 
Smałcius Val. Refutatio J. Yogelii. Rakoy., 
, Sternacki. 

Śmieszkowie Laur. Elegia in funere Seb. 
Siradii. Crac, Mat. Andreoy. 

— Gamelion clariss. Joan. Mitkowski. Crac, 
Andr. PetricoY. 

— Hercules theologicus. Martino C. Vadovio. 
Crac, Kr. Cezary. 

— Mnema facti B. Nowodworski. Crac, Fr. 
Cezary. 

— In funere Stan. Bątkoyii. Crac, Lazar ap. 
Mafh. Andreoy. 

— I'aean illiis. M. Szyszkowski. Crac, Lazar 
apiid M. Andreoy. 

S m i g 1 e c i u s Mart. X. Dc notis Ministrorum. 
Crac, Cezary. 

— Dc ordinatioue sacerdotum. Crac, Cezary 1617. -^ 1618. 166 Socyn F. Ad Jacobi Paleologi librum respon. 

Eacov., Sternacki. 
Sokuł B. X. Bankiet duszny. Łaszczów. 
Sowi z rżał J. Wyprawa Ministrów. 
Sposób mówienia Psałtcrzyka. Krak., Hor- 

tciyn. 
Star o wolski Sz. Adorea HIus. A. Lipski. 

(Dwie cdycyc). Crac, Lazar. 

— Ericharisticon M. Szyszlcowski. Crac, Lazar. 
Szaniawski D. X. Kazanie na pog^rz. Szcz. 

Shipockiefro. (Dwa odbicia). Zamość. 
Szcmbek Fr. O śmierci P. Tylickiego list. 

Krak., Piotrk. 
S z y m o n o w i c z Sz. Elegia na pogrz. Z. Sie- 

niawski^j. Zamość, Akad.; druk Krzyszt. 

Wolbramczyka. 
(Szyszkowski Marc. X.). Illustr gratu- 

latio. Crac, Petricov. 
-- Faustae gratnlationes. Crac, Petricov. 

— Divi tutclares dioccsis. Crac, Petr. 

— Iiidex librorum prohibitorum. Crac, Petric. 

— Litaniae et prcces. Ciac, Petric 
Testament (Nowy) przełożony p. Wnyka. 

Krak., Piotrk. 
Traktat o Zwiastowaniu N. M. P. Krak., 

Szarfenb. 
Tyszka A. Atalanla sarmacka. 
Warunki zatrzymania Rzeczpospolitą. (Dwa 

odbicia). 
Węgierski Tb. Assertiones theologicae. 

Heidelberf?. 
(We eh er Er.). Planctus sepulchralis. Bruns- 

berg, Schónfels. 
Vitellescus Mutius. Epistoła ad Patres 

Societ. J. 
Yitellius Jak. Lacbrymae in funere Greg. 

Brodowski. Crac, Andreov. 

— Plaudens Apollo, Mart. Szyszkowski. Crac, 
Skalski. 

Witoński P. Oratio de laudibus A. Augu- 

stini. Ciac, Skalski. 
(Yladislaus Sig.). Applausus Juvent. Coli. 

Luceoriens. Crac, Cezary. 

— Ob. Wyjazd. 

Yorstius Conr. Amica amplicatio, ad Joh. 

Piscatoris respons. Goudae, Andr. Burier. 
Wresnianus B. Icopoeia nnptialis, N. Stra- 

domski et Cath. Psonka. Crac, Bas. Skalski. 

— Mortis judicium in Alb. Szydłowski. Crac, 
Skalski." 

— Theolesia illus. Janus ab Ostróg. Crac, 
Bas. Skalski. 

Wujek J. X. Ewangelie y epistoły. Krak. 

— Posiilla k;łtliolicka. Krak., Piotrków. 

— Nowy testament. Kr^k. 

Wyjazd z Warszawy Władysława królewi- 
cza. Krak. 
Zabczyc J. Praktyki dworskie. Krak. 

— Płaczliwe noenia na śmierć Krz. Byliny. 

— Traktat nowy o zwiastowaniu N. Panny. 
Krak., Skalski. 

Zamoyski Al. Agama in peregriiiationem, 
Thom. Zamojski. Zamość, Cliris. Wolbram. 

(Zamoj'ski Tom.). Applausus in reditum 

ZamoM', Wolbram. 

Żędzianowski M. A. ob. Lairnes. 1G18. 

Acta capituli provinciae Poloniae. Cracov, 

PetiicoY. 
Ac tum Lublini in judiciis ordin. 
Adatnides S. Excell. D. P. Hercio. Cracov., 

Cezary. 
A 1 w a r o z Jak. O wykorzenieniu złego obacz 

Paz. 
Arystoteles. Ethyki t. j. jako się rządzić, 

Krak. , Jedrzejowicz. 
Asculo Tom. Cianareni. Histoiya o drzewie 

Krzyża, p. G. Godzimierskiego. Kraków, 

Piotrk. 
Assertiones theologicae de Trino et uno 

Deo. Racov., Sternacki. 
A u er n s t i n i Aurel. X. Repfula de comrauni 

vita. Crac, Andreov. ob. Łoniewslvi. 
Balduin Fryd. Wiederlegung des deutsch, 

Ariani Catechismi. Wittenberg. 
Baranowski M. Wiersz na klejnot Gniń- 

skich. 
Bartoszewski Wal. Dowody processyi 

Christ. Słuszce. Wilno. 
Behm J. Vom Exorcismo in Preussen. 
B e 1 1 a r m i n Rob. Nauka chrześcijańska, wyd. 

Georg. Mayr. Auszpurk. 
Bembus M. Bellator Christianus. Cracov., 

Cezary. 

— Epos in nupturientes evangelicos. (Toruń?). 

— Pastor Yigilans. Cracov., Petricov. 

— Toż. Coloniae, Birkman. 

Borastus G. (Trisalonis). Oratio J. Skytte 
cahimniis adv. Sigism. HI discussa. 

Braun ius G. Theatre des prin. villes, t. V 
i VL Cologne. 

Brzeski X. A. Elegie na śmierć Gawroń- 
skiego. Krak., Skalski. 

Buczlcovius M. Illustr. D. Stan. Lubiński 
gratnl. 

— Pane^irikos seu plausus St. Lubiński. Cra- 
cov^.. Bas. Skalski. 

Burcz ak Andr. Laura stagirica Gas. Zaliw- 
ski. Vilnae, Acad. 

Bythner B. Exbortatio ad ecclesias. Frankf. 

(B z o V i u s). Ludovicus IV defensus obacz 
Herwart. 

Carmen luctuosum in mortum Keben. Po- 
znań, Wolrab. 

— fnnebre ob. Margonius. 

C h a 1 c c k i Krz. Allegoriae albo kwiecia. 
Wilno, Mamonicz. 

— Allegoriae 8ive synthomata. Vilnae, Mamon. 
Chlebowski W. Pamiątka zeszcia J. O. 

Xcia Kurlandzk. Krak. 
Cbojeviu8 Fel. Trilogios sive Aurora tri- 

lanceata. Crac, Cezary. 
Chrząstowski A. Rozmowa Szlachcica 

Ewangelika. 
Cianaveni T. de Asculo X. Historia descripta 

compendio, de crucis ligno Lublinum trans- 

lato, iterum edita. Ob. Asculo. 
Cicero. Judicium repetundarum. Toruń. 
C u r t i u s Q. O dziejach Alex. Wgo ksiąg XII. 

Krak., Giermański. 166 1618. Czyżewski P. Alfurkan tatarski. Wilno. 
Dąbrowski Jan. Camoene Borysthcnidcf- 

Bofr. K.-idoszowski. 
— Parontalia Georg. Radoszowski. 
Dutriev F. X. Manuductio ad logicain. Vil- nac. rad. Eu o 8 iii (>vangelico8 oh. Bembus. 
Exemplar Littcraruni Var8aviae. 
Fons Popas! niystioo -nuigions. Julionionti. 
Fonseoa D. Acta oapituli prov. Petriooviae. 
Crac., PetricoY. 

— Ordinationes et decreta. Cracov. 
Fonseca Rodericus. Consultationes de plica. 

Venctiis. 
Francisciades. Pobudka na expeditię wo- 
jenną. Krak., Jędrzejów. 
Franek en Kr.' Dispntatio de adoratione 

Cbristi. Racov., RtornMcii. 
Gabriel X. Jnstus jiidex ob. Leopolita. 
Gdowski S. Qnae8tio de gratiae divinae 

efficatia. Cracov., Andreov. 
Gewold K Defensio Ludorici IV contra A. 

Bzoviuni. Ingolstadt. 
Godzi mierski G. Historya krótko opisana 

ob. Cianaveni de Asculo. 
Gołuchowski A. Praecepta et theoremata. 
Gorczyn Piotr. Łzy świeżo smutne Podola 

ded. Śt. Zielińskiemu. 

— Zelus korony polskiej na obyczaje. (Dwie 
edycye). 

— Poean t. j. wdzięczne pienie Sam. Ko- 
reckiego. 

— Thren abo Lament więźniów tatarskich. 

— Żałosnego a mążnego pożegnania Katarz. 
Koreckiej. Krak., Skalski. 

Oraser C. Judicium repetundarum. Torunii, 
Gerber, ob. Cicero. 

— Compendium logicae. Toruń, Ferber. 
Gravina D. Vox tnrturis sen de S. Bene- 

dicti. Leopoli, Szeliga. 
Gregorius M. Pastor yigilans 8ive ars. 

Crac., Petricor. 
Grek Maks. Słowo na ł^itinow i o Sw. Du- 

chie. Poczajow. 
Gretser J. X. Contra (Zaborowski H.) Mo- 

nita privata. Ingolstadii, Herfroi. 
G r o i c k i B. Artykuły prawa magdeburskiego. 

Krak. , Jędrzejowczyk. 

— Rejestr do porzącfkn artykułów. Krak., 
Jędrzejów. 

Gwalter Jos. Chronicon chronicorum Polo- 

niae. Francofurti. 
Her li ci u 8 D. Prognosticou astrologicum 

anni 1618. Stettin, Rhetus. 
Her wart (Hohenbnrg). Ludovicus quartu8 

defensus c. Bzoviura. Monachii, Henrieus. 
H i n c z a H. Gamelia na wesele Mielźyńskiego. 

Poznań, Wolrab. 

— Lubrański wskrzeszony. Poznań, Wolrab. 
Historia krótko opisana o przenajśw. drze- 
wie ob. Cianaveni de Asculo. 

Jacobejus Lorenz. Kalendarium az Idonek. 

Zarażeń. Prognosticon az Idonek. Cassan, 

Festus Janos. 
Jagodyński. Grosz pod zasłoną skrzydeł 

^dziwiłłów. Krak., Cezary. Jevin C. Fons pegasi magicus. Juliomontl, 

Hondelius. 
Johan ni Sigismundi Befehl. 
Jonston J. Idea unirersae medicinae. Am- 

stelod, F>lzowir. 
Katfcliizm k'woli zapraszającym sie w ra- 

bożeństwo (i Dawid Psalmy)*. Toruń, Aug. 

Ferber. 
Keppler J. Epitome astronomi.ne. Lentiis. 
Ki nowi on. Jewie, typ. wilcńs. brats. Sw. 

Ducha. 
(Kiszka St.). In primo iidrentu gratulatio- 

nes. Yilnao, Acan. 
KonstYtncye Sejmu wal. generał. Warsz. 

Krak.^ Piotik. 
K o n r a d o w i c z Sew. Pamiątka cnót. Lub- 

cza, Blastus. 
Koryciński S. Poema encomiasticum erud. 

vins. Crac, Mat. Andreor. 
Kośna Mik. Lamentu godna śmierć Piotra 

Gołuchowskiogo. Krak. 
Kotowieeki G. Relator epistolaris. Caliseil, 

Gedelius. 
Kozaczek duchowny. 
Larchier Francois. Lee Yoyages d'un hom- 

me de ąu.nl. on Pologne. Lyon , Larchier. 
La SCO Joh. Bedenkon ob einem Christen. 

Neustadt. 
Laterna M. Harfa ducliowna. Krak , Piotrk. 
Leopolita Gabr. X. Historya o Jonaszu. 

Lwów, Szeliga. 

— Justus judex ex Idea Christi. Leopoli. 

— Wąż miedziany albo rozmyślanie. Lwów, 
Szeliga. 

— Zwierciadło pokutujących. Lwów. 
Ligęza N. Schola Jesu Christi. Dąbrowa. 
Litania et proces recitandae per diocesim. 

CracoY., Math. AndreoYien. 
Łoniewski K. Reguła b. Aurelii Augustini. 
Luca A. Epos in nupturientes ob. Bembus. 
Łzy Podola ob. Gorczyn. 
Macudkowicz M. Poemation epithalamicon 

in Sig. Szydłowski et Al. Belinowna. Krak., 

A. Piotrk. 
Maksym Grek. Słowo na Łatinów ob. Grek. 
Margonius Alb. Carmen funebre in Gabr. 

a Tenczin. CracoY., And. PetricoY. 
(Miaskowski And.). Żałosna rozmowa Cal- 

liopy. Poznań. 
(Michał Św.). Officium abo Godzinki. Krak., 

Cezary. 
Modrzewski And. De peccato. Basileac, 

Joh. J. Genath. 
Mon i ta priYata ob. Zahoroski. 
M o 8 k o r z e w 8 k i H. Defensio animadver8. 

Socini. RacoY., Sternacii. 
Nabożeństwo powszechne oMszyśw. Warsz. 

Elert. 
Neugebauor Sal. Historia rerum polonica- 

rum. Hanower, Aubriori. 
Niszczycki K. K. Oratio gratulatoria H. 

Firley. Crac. 
O r d y n a c y a ostrogska. 

— Joannis Ducis in Ostróg Ordinatio. 
Ostroróg J.. Myślistwo z Ogary. Krak., 

Skalski. i 1618. 167 Pakostka Woje. Półgęskowicz. Medycyna 
duchowna dla chorych'. Poznań, Woh-ab. 

— Sprawa o refi)riii. klasztoru chelmiusk.. 
Poznań, Wolrab. 

— O złom ob. Alvarez. 
Palczowski Krzysz. O Kozakach jeśli ich 

znieść, discurs. Krak., Łazarz. 
Panegyris virtuti.s Th. Pirawski. Cracov., 

Cezary. 
Parę n talia ob. Dąbrowski .1. 
Paszkowski M. Dzieje tureckie. Krak., Lob. 

— Historye Świąt chwalebnych. Krak. 

— Podole utrapione z Państwy przyległ. 
P a z (de) J. X. O wykorzenieniu złego, wyd. 

Pakost. Poznań, Wolrab. Ob. Alwarez. 
Petricoviu8 Andr. Quae8tio de bona fide. 

Crac, PetricoY. 
Philippi H. Thesaurus politicus. Frankf., 

Hoffman. 
Pieśń o komecie. 
(Pirawski Th.) ob. Panegyris. 
Pomorski St. Quae8tio de testibus. Crac, 

AndreoY. 
Poste kalskiM. X. Officium albo Godzinki. 

Krak., Cezary. 
Proga A. Ode Stanis. Lubrański. Cracov. 
Quaestio de bona fide ob. Petricovius. 

K ad o szewski B. ob. Dąbrowski. 

Reg i ni en Sanitatis. Crac6v. 

Reguła ob. Augustinus. 

Reguł us Alb. Carmen gratułatorium Gasp. 

Hap. Poznań, Wolrab. 
Rei a tor epistolaris ob. Kotowiecki G. 
Riccius J. A. Collectanea decisionum. Romae, 

Phaenon. 
Rożniatowski Abr. Zwierciadło smutne 

męki Zbawiciela. Krak. 
RuUricella diocesis cracoviensis. 
Rybiński M. X. Psalmy Dawida. Toruń, 

Ferber. 
Rysiuski Sal. Proverbiorum Centuria decem. 

Lubcz, Błastus. 

— Przypowieści polskie. Lubcz, Kmita. 

Sarbiewski M. C. In primo D. Stanislai 
Kostka. Vilnae, S. J. 
i Sędziwoj M. Cosmopołite ounouvełłe lumiere. 
! 'Paris, Chapełet. 
i — Traiti5 du Soulphre. Paris, Pacard. 

Seneka. Z swazoriey filozofa „Pobudka do 

Cnoty". Krak., Cezar. 
Sierakowski St. Conclusiones ex philoso- 

phia. Crac, Petricov. 
Skarga P. X. Bractwo miłosierdzia. Krak., 
Cezary. 

— Kazania na Niedziele i Święta. Krak., 
And. Piotrk. 

— Kazanie o 7 Sakramentach. Krak. 

— Żołnierskie nabożeństwo, to jest Nauki. 
• (Dwa odbicia). Krak., Cezary. 
Skepski P. Carmen in Natali Domini. Poznań, 

T^olrab. 
Skytte (Schroder) Joann. Orationes III ad 
Sigis. III. 

— Oratio ad Britaniae Regem ob. Borastus 
(r. 1620). Sławieński St. Assertioues de jiivi. ;irłi- 

culis. Ingolstad, Eder. 
Śleszkowski Seb. Opeja medica. Cicny., 

Wosiński. 

— Tetras operuui medicorum. Crac, Andreov. 

Śliwski J. X. Kazanie na pogrz. Ad. Kong. 

X. O.strogskiego. Krak., Cezary. 
Słupski Stan. Krotofile, wierszem ('?). 

— Zabawy oracliic gospodarza (wierszem). 
Krak., Jędrzejowcz. 

S in a I c i u s' Val. Christianae religiouis insti- 
tutio. Racov., Sternacki. 

Śmieszkowie Laur. Ode in ftinere M. Pło- 

cii. Crac, Petricov. 
Śmigle clii M. X. Logica, p. II. Ingolstadt. 
Smotrzycki M. X. Gramniatyka słowiańska. 

Jewie. 
S obranie słowies ot bożestwiennaho pisa- 

nija. Ułierce. 
Socho wic Grz. Epithalamium J. Manieckiego 

y Hel. Leśniewskiej. Poznań, Wolrab. 
Sociuus Faust. Auimadversiones in asser- « 

tiones. Raków. 

— Assertioues theologicae. Raków, Sternacki. 

— Breves ąuidam de diversis mijteriis. Rak. 

— De coena Domini tractatus. Rak. 

— Concionis Christi explicatio. Rak. " 

— Defensio animadversionum. Rak. 

— Defensio disputationis suae. Rak. 

— Disputatio de adorationc Christi. Rak. 

— Ad amicos Epistolae. Raków. 

— Explicatio primae partis Johannis. Raków, 
Sternacki. 

— Brevis expłicatio initii. Raków. 

— Christianae religiouis institutio. Racov. , 
Sternacłii. 

— Lectiones sacrae. Racov., Sternacki. 

— Tractatus de diversis materiis. Raków, Ster- 
nacki. 

— Tractatus de Deo Christo. Rak. 
Starowolski Szym. Wielkiego Turka listy. 

Krak., Jędrzejowczyk. 

— Pobudka abo Rada. (Dwie edycye). Krak., 
Jędrz. 

Statorius (Stoiński) J. Rełatio disputatio- 
nis. Racov. 

— De Jesu Chr. divinitate. Racov., Sternac 
Statut a Canonicorum lateranensium. Crac, 

AndreoY. 
Stawrowiecki CyryL Zercało Bohosłowia 

ob. Trankwilion. 
Stojeński J. ob. Statorius. 
Szeliga J. Wąż miedziany. Lwów. 

— Zwierciadło pokutujących. Lwów. 

S z o b e r St. Quaestio de immunitate eccleaiae. 
Crac, Cezaiy. 

Szymonowicz S. Pentesilea. Zamość, Acad. 

Syszkowski M. Ep. (Ad) (Paneg.). Ingol- 
stad. 

Tarłowski Woje. X. Syncharma, Felic Kos. 
Krak., Andrzejowczyk. 

Ta s s o Torąato. Gotfred abo Jeruzalem wyzwo- 
lone, tł. P. Kochanowski. Krak., Cezary. 

Tomasz z Askulo. Historya, krótko opisana, 
Ob. AbcuIo. IRS 1618. — 1619. 'i'oina8zcw8k i M. X. Epithalainiinu H. (ira- 

hiuski. Calis.sii. 
Trankwi 1 ion Kirył. Zercalo liolioslnwia. 

Poc7,ajtnv. 
Trebnik. Wilno, typ. Itiatska. 
(Tr CS tkaj. Vita ValL'iit. Ireatka. 
Trisarolu.s ob. Borastus G. 
Tulowski M. Motcora. Kalisz, (icdcliusz. 
Twardowski K. l.,()(Iż młodzi |)lyii;i(ii. Krak., 

SicbeneycliiT. 
Tyniecki J. t>broiia zgody owanf,n;lickic'y. 
(Tyszkiewicz Teod.). iMommicntimi virtuti 

r.ilat. novogr. Viliiao, Acad. S. .1. 

W a i z c II (' g g V r. As.sertione3 de jurLs articu- 

lis. Ingolstad, Ederiani. 
Wargocki A. X. O Dziojacli AIex. Wgo 

ob. Kurcyusz K. 
Wasseiibeig E. De bello intor Feid. III. 
(Wcihcr Mart.). Mars Martia, (]ui occubuit. 

Brunsbcrg. 

V e rn u 1 a c u s N. Divns Stanislaus cpisc. 
Lovanii. 

Wiedcrlegnng (AiLstuhrliclier) ob. Ba](biiii. 
Wio zeru lik. Kijów, Peczers. Ławra. 
Wilczek 1). Enciiopodosi.s t>igisniuudi III. 

Crac, AndrcoY. 
Yincentius. Gratulatio St. Łubieński. Crac, 

Skalski. 
A' i tell i us .1. Ode encomiastica AIc.\. Piu- 

czovio. Crac, Mat. Andreov. 

Włostowicz Pet. et Cons. Jeriu Frydwal- 
dau. Fous Pegasi, primae laurae candid. 
Juliomonti, Handel. 

V o 1 k e 1 i u s J. Kesponsio ad retutationcm. 
Kacoviac. 

Wołłowicz E. Summarium tragoediae Eusta- 

chianae. Yilnae, S. J. 
Yorstius C. Examen tractatus J. Piscatoris. 

Goudae, Casp. Tournaei. 
Yossius. Responsio ad judicium. Lugduni. 
Wresuauus B. Threnus in funere Stradomski. 

Zaborowski J. X. De lublinensi disputa- 

tione. 
Zahoroski J. X. Mouita privata, S. J. 
Zakrzewski St. Comitia generalia. Crac, 

AndrcoY. 

— Thesaurus regius. Crac, Andr. 

— Rubus ardens. Crac, Andreov. 

Żarnowca (Z) Grzeg. Apokatasesis, hoc est 

defensio articuli. Franckerae. 
Zawacki Th. Speculum Senatorum. Crac, 

Lob. 
Z er cało ob. Trankwilion. 
Z i e ni i f k i A. X. ob. Zyinicyiisz. 
Z wole ńs ki K. Epicroteses bonarum aitium. 

CracoY., l'etricov. 
Zymicyusz N. X. Skarbnica kościoła Jasnej 

Góry. Krak., Cezary. 

Abrogatio ob. Groicki B. 

Acta Capituli provincialis Pol. Crac, Petric. 

— provinciae s. liyacyuthi. Crac, Szeliga. 

— Cougregatiouis Varsaviłte. Crac, Petric. Agneliiis Ijid. Thoatnim mundi. Zamość, 

Acad. 
A lempecli i U8 F. In landem .lo.m. Loopo 

lit.io. 

— X» nioliiui ciyitati Leopol. Ciacov., Skabki. 
A nlol (»h ion. Kijew, Peczers. Ławra. 

H a I d u i n u 8 Frider. Ausfiiłirliche Wicderlc- 
gung Catorliisnii. Wittoniierg, J. .Matli.ieo. 

Barcellin Piotr. Opis.niie l)al.«aniu. Kraków. 

Bartosze wi cz ANalonty (Baltyzer?). O bie- 
siadzie karczeniijrj i skrzypkach. Wilno. 

Be I la mii 11 Rob. Dc ofhcio Priiiripis, ad 
Priiic Yladislaiiin. Antwerjiia, Moref. 

— Toż. Coloniae, Knichiiis. 

— Toż. Coloniae, Gualter. 

— Toż. Roniae, Żanet. 

Ileinbus M. X. Kometa t. j. Pogróżka. Kra- 

k(')w, Piotrkowcz. 
Blosius Mat. Acadeaiica dcifica trias Aria- 

noruni, Martino Szyszkowski. Crac, Mat. 
, AudreoY. 

Bojanowski Stef. De Deo duoe oratio. Jenac. 
Bozantiniis .1. Processus ob. .lanidłowski. 
Brożek (Broscius) Joli. Disputatio de die- 

nun. CraooY. 

— Dissert. de Cometa astrophili. Cracov. , 
l*ctricov. 

— Ilabes loctor ecdipsium lunae. 

— Quostio de dierum iuacqualitatc. Cracov., 
PetricoY. 

Brz(^żok (Paxilliis) X. Wizerunek duch. żołn. 

Krak., Jędrzej. 
Buch le ras J. Tlu^saurus conscribendaruin. 

Crac, Kuick. 
Buczkovius Mat. Andreothesia genethliaca. 

And. Tarło. Crac, Bas. Skalski. 

— Episkoptoiua sol3'iuacum, Bart. Nowodwor- 
ski. Crac, AndreoY. 

— Questio de rerum esistentia. Crac, M. 
AndreoY. 

— Theatrum academicum authorit., M. Szysz- 
kowski. Crac, AndreoY. 

Bursius A. Oratio łuneb. in J. Zamoyski. 
Lcida. 

B z o w s k i A. Pontifex romanus. Coloniae, 
Boetzer. 

(Casimir K. v. Polen). Yergleichung zwi- 
scben Johaun I\on. y. Bóhmen, an. 1335. 

Cerasinus J. K. Enchiridion aliquot loco- 
rura. Crac, AndreoY. 

Chlebowski AYaw. Chronologia, o wywo- 
dzie Ces. tureckich. 

Chmielecius M. Dissertatio de humoribus. 
Basileae. 

(Chodkiewicz). Obsequium ob. Sarbiewski. 

Cbrznstowski A. Obrona dyalogu. 

— Odjiowiedż na rozmowę Szlachcica. Toruń, 
For ber. 

Ciszkiewicz Gasp. Applausus parnassidura, 

priinam in artibus. Crac, M. AndrcoY. 
CluYcrius Ph. Dantiscanus. Italia antiąua. 

Lugduni. 
Columbinus Marian. Thesaurus verbi. Cra- 

cov., Math. AndreoYiensis. 
C o 1 1 o u P. Wnętrzna zabawa dusze. Poznań, 

Wolrab. 1619. 169 O ram er Jau J. Disputationes, Gissae. 
Crosnensifl Apollo. Obseąuium obacz Sar- 

biewski. 
Crtigerus P. Krótka sprawa o komecie. 

Toruń, Ferber. 

— Uranodi-omus couieticus. Dantzig, Hiinefeld. 
Oureua J. New vermehrte Chronica. Jehua. 
(Czar Ilkowski Jan). Stopnie do sławy obacz 

Hincza. 
Czechowicz A. Ozdoba świata. Matka Mes- 

syasza. Kraków. 
Daniłowicz St. Orationes duae. Lovani, 

Masii. 
Dawid król. Psalmy z Hymnami (Rybiń- 
skiego). Gdańsk, Hiinefeld. 
Dębołęcki W. Kazanie o św. Monice. 
Duczy miński B. Exercitium rhetoricum. 

Cracov., Andrzejowcz. 
Dudycz D. Pięć o n. P. Maryi pieśni. Lwów, 

Szeliga. 
Duret Claud. Thresor de 1' histoire, des lan- 

gues lith. livon. russ. raoschov. Yverdon 

(1613 ?) 
Ewangelii ob. Trankwilion. 
F a 1 a r i Jac. Continuatio relationis Das ist 

historische. Heidelb. 
Flores soluti et serti Stanislai Zborowsky. 

Ingolstad, Angermarius. 
Fonseca D. Acta Congregationis in Conv. 

Climuntow. Cracov., Petricov. 
Formuła processus ob. Zawadzki. 
(Fr%ckiewiczowaKryst.) Ostatnia pamiątka 

życia. Wilno. 
Frełtagius A. Epithalamion in Arn. Dilin- 

ger. Toruń, Aug. Ferber. 

— Gratiarum actio ad J. Broscium. Toruń, 
Ferber. 

— Votagamelia Apollinis, Carolo Linde. Toruń, 
Ferber. 

Gajewski K. Rozmowa Ukrainy z żołnie- 
rzem. 

Gawatłi J. Carmen in gratiam Sieniaviorum. 
Jaworów, S. Nicolaus. 

— Tragedya albo Wizerunek śmierci. Jawo- 
rów, Św. Mikoł. 

Gawłowicki B. Statut litewski. 
G d o V i u 8 S. Officiiim de B. V. Maria (około 
1619). 

— Propositiones theologicae. Cracov., Andre- 
ovien. 

6 e m b i c k i J. Hymny starego i nowego 
testam. (Psal. Dawida). Gdańsk. 

— Katectiizm większy i mniejszy. Gdańsk, 
Hiinefeld. 

Genesius (Tragedya), t. j. O św. Genezyu- 

sio męczenn. Poznań, Wolrab^ 
Godziątkowski Hier. Carmen in laudem 

calvorum obacz Hugbald. 
Gołębiowski. Kazanie na pogrzebie Marc. 

Lasockiego. 
Goliński G. Panegyris Clariss. A. Petri- 

covio. CracoY., Andreov. 
GostomskiA. Gospodarstwo. Krak., Syben- 

eyctier. 
Gradzki A. X. Kazanie na pogrz. Cłiodkie- 

wiczowćj. Wilno, S. J. Groicki B. Abrogatio et moderatio abusuum. 
Cracoviae, Andreoy. 

— Enchiridion aliąuod locorum. Cracoviae, 
AndreoY. 

— Porządek Sądów y spraw. Krak., Cezary. 

— Tcu postępek prawny. 

— Ustawa płacey. 

— Tytuły prawa niagdohurs. Krak., Jędrzejów. 

— Summaryusz porządku spraw. Ki-ak. Cezary. 
Halicius S. im. Oratio łiabita 19. Septemb. 
Hel i odoru 8. Aetliiopicon Biblioteka, Sta- 

nislao Warszewicki. Lutetiae, Fcbrifer. 
Hcrlicius D. Prodromus albo Wprzódpisa- 
nie. Toruń, Ferber. 

— Prognosticon astrologicum 1619 r. Stetini, 
Rhetus. 

H i n c z a H. Stopnie do sławy, na śmierć Czarn- 

kowskiego. Poznań, Wolrab. 
Hospinianus R. Historia jesuitica. Tiguri, 

Wolphius. 
Hugliald M. Carmen mirabile in laudem Cal- 

vorum. CracoY., Petricovii. 

Jakobejus W. Kalendarz na r. 1619. Kraków. 
Januszkowie J. M. Quaestiones ex płiysio- 

logia. Zamość, Akad. 
Janidloviu8 B. J. Processus judiciarius. 

Crac, AndreoY. 
Jascius Ambr. X. Rózgi na grzbiet Mik. 

Symacha. Poznań, Wolrab. 

— Zabawa ob. Cotton P. 

Joannes de Nigra. Geneal. Ordinis Canoni- 

corum. CracoY., Andreoy. 
J o V i u 8 J. Quaestio de poenitentia. Crac, 

Andreoy. 
IsserlesMos. Scliulchon Aruk (hebr.). Crac. 
Juyentus memoriae Iłlustr. Dom. Joannis 

Zamoiski. Zamość, Acad. 

Karpowicz Leont. Kazanie na pogrzebie 
Kniazia Wasila Haliczyna. Wilno. 

Katechizm Zboru tych ludzi, (p. G. Pau- 
liego, H. Moskorzewskiego, Statoriusa i Vol- 
kełiusa). Kraków (Raków?) 

— t. j. Summowne Wiary św. zebranie. Gdańsk, 
Hunefeld. 

Kmita J. Ach. Phoenix. Do Jerzego Czer- 
nego z Witowie. Kraków, Woje. Kobyliński. 

Kołakowski Jacek. Carmen gnitulatorium 
Eust. Wołowicz. Crac, Andreoy. 

Konstytucye Sej. wal. kor. warsz. Krak., 
Piotrk. 

Korzeniewski Adr. Panegyricus nuptialis, 
Paul. Woyna et H. Sapieha. Cracoy., Mat. 
Andreoy. 

Krogulecki B. Ulustr. A. Firley de Dąbro- 
wica. Crac. 

Lairnes Sei-w. Zwierciadło duchowne, tl. 

A. Zędzianowski ; ded. Dor. Kąckićj. Krak. 

Caezary. 
La terna M. X. Harfa duchowna. Krak. Piotfk. 
Le opoli ta Gabryel X. Kazania na modlitwg 

pańską. Lwów, Szeliga. 

— Księgi ćwiczenia chrześcijańskiego. Lwów, 
Szeliga. 

— Oratorium Palaczu duchownego. Jaworów 
^Przedmieście), Szeliga. 

22 170 1610. — Przysmaki duchowiK' (lorczyca i Kwas. 
Jaw(n<'»\v (Przodiiiiościo), Szeli;;^!!. 

Lpopolita Ii. M. Qiiat'stio lU" pi»onitcntia. 

('rac()v., AndreoY. 
Loytz (a) Stef. Au^ii»ttiin (tuicn i'x sercn. 

Sif^isni. III. noiiiino. 
LcsniiiH L. Narada, któi^y wiary frzyuiać 

8i('. Krak., Lazar/.. 
Lipski A. I'racticariiiii oliscrYationimi. Crii- 

0(»v., Cat-sary. 
Lub ran 8 ci anilin ('ollc^iiiiii oli. Sanctinucs. 
Lu ko nisk i And. Oltroiia używania Sakra- 

nifiitii. Krak., And. I'ii»trk. 
Luter. Katecliizin. (Jd.nink, Iluiicfcld. 
(Mary a). Koronka V. Marycy. Kiak., Ilor- 

teryii. 
Miezy liski Soli. (Jiiestiones: Altcra ex phy- 

8iolof,'-ia. Crac, Aiidreoy. 
Miernikowicz Al. ran('^''yricus illus. St. 

Lubomirski. Cracoy., Skalski. 

— Tanef^-iryk na wesele Konieepolskiep). Krak. 
Skalski. 

— Quaestio dc concursu causae priniae. Crac. 
M i 1 c j u 8 Alex. Caloiidariuin Az az. Crakai 

akar^eniianak. Keresztonaf. 
Modlitwy nabożne tak pospolite jako pry- 
watne. Gdańsk, Iliinefeld. Ohacz: Dawid 

(Psalmy). 
Mokrsk i J. Arbiter aeciuitatis Leszczyński. 

Crac., Piątkowski. 
Mościcki Mich. Elementa ad sanctas Con- 

feasioiies. Coloniac, Busch. 
Moskorzewa ki II. Katocliizin Zboru ludzi. 

Haków. 
Motiren (Siebenzii,'' orhobliclie). Posen. 
Nayman J. X. Prog^nostyk duchowny. Krak. 

Jędrzejów. 
Neuge bauer Sal. Selectoruui syrabolorum 

centuria. Frankf. 
(Nowodworski H.). Fundacia: TI. Amiesz- 

kowica. Krak., Jędrzejów. Ob. Papencovius. 

Sraieszkowicz. 
Nyklaszewski Krz. Kalendarz na r. 1619. 

Kraków, Sz. Kempini. 
O dpi 8 na dwa pasciuiluse obacz Snoalcyusz 

Wal. 
Oratio habita ex inore in concione acadeinica. 
(Ostrogski J. P.). Pietas in Illus. Dominiim 

Janusiura Ostrogski. Zamość, Sim. Nizolius. 
Papencovius Jak. Encomium excelsi Nowo- 

dwors. animi. Crac, Mat. Andreoy. 
Pasilius X. B. Wizerunek duchownego żoł- 

nierstwa. Krak., Jęilrzejowczyk. 
Petricius J. De poeuis pu-ricidii. 
Piechowicz W. ob. Planctus nnisarura. 
Pieśni duchowne według porządku wyzna- 
nia wiary. Gdańsk, Hiinefeld. 
Pizecki T. Responsio ad 10 rationes. Raco- 

viae. 
Planctus Musaruni in fuuere J. Zamoyski 

ob. Stadnicki St. 
Płaza T. Senno de poenitentia. 
Podorecki J. Nais Dniestrowa na pogrzeb. 

Zainoys. Z.ainość, Akad. 
Pomorski Stan. Quae8tio de libertate matri- 

jnonii. Crac, Andreov. — Quae«tio de transiictione. Crac, Skalski. 
P r o g a A. Qiiacstio de origine forinaruin. 

('rac. Andrt'ov. 
Piik.iliiis P. X. (iiMiealogia sacri Ordinis 

Caiioiiicar. ('rac, Amlreoy. 
Rationes (Septiiaginta grares et ardiiae). 

ob quafl regein Poloni.ne nonadyersari decet. 

Posonii. 
Rcgiilae Soc Jesn. Yilnae. 
Romer K. Oratio fuiiebris in Firlej. (;rac., 

Andre<»v. 
Roszyński St. Ep; .s funebre Juanni Zamoy- 
ski. Zanio.ść, Akail. 
Roy Jac (Jaliis. Sigi.^^iiininlo III. Pjinegyriciis 

et Commentariiis. Yiennae, Carol Rosenhaim. 
Rybiński M.-ic X.. Psdmy Dawidowe, 

z hyinnami. (idańsk, Iliincfeld. 

— Katcciiizm mniejszy i większy. Tamże. 

— Modlitw sto. Tamże. 

Rysiński Sal. PrzjTiowieśi i polskie. Krak. 
S a c c h i n u 8 Franc X.. De ratione libros 

legendi. Calis.^ii, Alb. Gedelius. 
Sanctiones (^t leges Coli. Lubransciani. 

Cracoy., Andreoy. 
Sarbiewski M. Cas. Ob8equinm gratitudi- 

nis Joaii. ('hodkiewicio. Yilnae. Acad. 
S c z e c h o w i c z Ah'X. Mac. (Zczcchowicz). 

Ozdoba świata, matka Messyasza. 
Sierpaki Woj. De poeniteutia. Crac. Skalski. 
S i g i 8 m u n d ill Decret. zwischen Kónigs- 

berg. Warsz. 
S i m o n i u s Szyin. ob. Szymonowicz. 
Siwicki M. X. Kazanie na.pogrz. A. Zawi- 

szanki. Wilno, S. J. 
Skarga P. ,X. Kazania na Niedziele. Krak. 

— Żywoty Świętych. Krak., Piotrk. 
Skęiiski P. Paramytheticon in J. Grzymuł- 

towski. Poznań, Wolrab. 
Skrobko wic Jan Lud. Epithalamium innupt. 

J. Starski et A. Młodecka. Crac , Andreoy. 
f^kytte J. Orationes tres. Stockholm. 
Śleszkowski Seb. Medicorum tetras ope- 

rnm. Crac, Andreoy. 
Ś 1 i w s k i J. Kubek wody (na pogrz. Jak. 

Wierzbickiego. Krak., Jędrzejowcz. 
S m a 1 c y u 8 Wal.. Odpis na dwa paskwi- 

luse przeciw tym, kt('»rych Aryanami zowi§. 

Raków. 

— Odpowiedź na książkę X. Zborowskiego. 
Ob. Wiederlegung. 

Śmieszko wic z Laur. Declamatio, qua sua- 
detur Ferdinandum. Crac, Andreoy. 

— Fundacia B. Nowodworskiego. Krak. Jędrze- 
jowezyk. 

-7- Ode ad Leopolim. 

Smiglocki M. X. O lichwie y o wyderkach. 

Krak., Piotrk. 
Smogolecki M. O exorbitancyach. Kalisz, 

Gedelius. 
Sraotrycki M. Graramatika slawianskaja. 

Jewie, typ. wileńs. Bractw, sw. Ducha. 

— Prawilnoe Syutagin.i. Jewie. 
Socinus F. Breyes (juaes. de diyersis mate- 

riis. Racoy., Sternacki. 

— Fragmcnta duorum scriptorum. Racoyiae, 
Sternac. 1619. - 1620. 171 Socoloviu8 Stan. Pnsthnnius <]o ratione 

stiidii per Jac. Janidłorium, ad N. Wolski. 

Crac, Petricovius. 
Soszyński Joann. Aniplia. P.tl.itinus 8ive 

Oratio do difrnitafe r.il., ad Aisd. de Leszno. 
Stadnicki St;in. Planctus nmsaruni, ad Jerem. 

et Zdzis. Zamoyski. Zamość, Acad. 
Stanisławski Z. Theses philosophicac, ad 

Si^. III. Bononiap, Cacliius. 
Statut W. X. litewskiego. Wilno, Maiiionicz. 
Stawrowiecki C. Ewnnholie oh. Trankwi- 

lion. 
Suleius Joan. Cracoy. Theses medicac de 

arthritide. Patavii, Lud. Pass. 
Szczickoeki St. Wiersz ^.ałolmy na pog^rzeb 

Balt. Napiórkowskiego. Zamość, Akad. 
Szymonowicz Sz. Poematia aurca. Lug- 

duni, Marcs. 
Trapredya Genesius ob. Gcnesius. 
T r a n k w i 1 1 i o u ( yril . Stawrowiecki. Ewan- 
gelie uezitelnoje. Mohylow. 

— Toż. Roehmanow. 

Turnów ski J. X.. Tłómaczenie Psalmów 

ob. Rybiński. 
Twardowski K. Chronoloj^ia Ces. tureckich. 

— Kolęda Nowe lato. Krak., Sybeneycher. 
Ursinus J. Grammaticae metłiodicae 1. IV. 

Zamość, Nizolius. 
Węgierski T. X. Kazanie o pokucie. 
Węgierski W. Wiersz do Andrzeja Węgier- 
skiego. 
Wi czyń ski L. Dominis Acad. crac. Docto- 

ribus gratulatur. Cracov. 
W i e r i e (O) jednoj świat, cerkwie. (Kijew). 
Wierzbicki J. obacz Śliwski J. 
Wieżyński Waw. Poema dc natali Serva- 

toris. 
V i t e 1 1 i u s J. Quae8tio an coelum sit in loco. 

Crac, AndreoY. 
(V 1 a d i 8 1 a u s). De officio ob. Bellarmin. 
Wylamowski Math. Solea veritatis philo- 

sophiae, ded. St. Kiszka. Vilnae, S. J. 
Wyrok z dekretu Zygmunta III. 
Zaborowski J. Ogień z wodą, to jest O Uniej 

traktacik. Toruń, Aug. Ferber. 
(Zamojski J.). Planctus ob. Stadnicki. 

— Monumentura memoriae: Zamość, Acad. 

— Memoria Illustr. J. Z. ob. Juvcntus. Zamość, 
Akad. 

Zawacki T. Memoriale processus judiciarii. 
Crac., haered. Jac. Siebonej^cher. 

— Processus judiciarius Reg. Pol. (i Formuła 
processus). Cracov., haer. Sicbcncych. 

Zawieszko G. ob. Leopolita. 

Z c z e c h o w i c z Al. ob. Sczechowicz. 

Żędzianowski And. M. Kometa. (Dwa odbi- 
cia). Krak., Marcin Horteryn. 

Zrzenczycki Jan. Nowiny z Czech y o przy- 
rodz. ludzi. 

— Nowiny czeskie z Morawy i z Węgier. 

— Wielkie a podziwienia cudo, kto P. Bóg 
na niebie pokazał. 

Zygmunt IIL Panegyricus ob. Roy J. 
Zygrowiusz Jan X. Czyściec chrześci:iński, 

na pogrzeb Kas. Szwykowskier". Lubccz, 

Kmita. — Krzyż chrześeiański, na pogrzeb M. Kawie- 
czyńskiego. Lubecz, Kmita. 

— Śmierć chrześcijańska, Jewłaszewskiego. 
Lubccz, Kmita. 

1030. 

Acta .sueco-poloiiica, seu E-\egesis. Stock- 
holniiae. 

— Synodi Arehidiocesis gncsnensis. (Lovicii). 

Agnostus Franc. Prodronuis Fr. Ii. C, das 

ist ein Yorgeschmack. 
Apostoły i Ewanhelija czrez wsie niedielie. 

Ucherce, typ. jerom. Paweł Domżiw Liut- 

kowifz. 
A r g e n t u 8 J. X. Actio pro restituenda S. J. 

Crac, Caesary. 

— De rebus S. J. iu reg. Poloniae. Crac, 
Caesary. 

Aristoteles. Problemata abo Pytania pol- 
skie (tł. Sakowicz). 

Artomiusz P. Caiitional t. j. Pieśni krze- 
ścijańs. Toruń, Ferber. 

Augustyn Aur. św. Rozmyślanie nabożne. 
(O marności świata. O skrusze). Tł. Piotr 
Tryzna. Krak., And. Piotrków. 

Bałaban Jerzy. Threnodia na śm. Janidłow- 

skiego. CracoY. 
B a 1 d u i n u 8 Fr. Refutatio Catech. Ariani. 

Wittenberg. 
Bar et Jean. Histoire sommaire (Charles Jop- 

pincourt sur Sam. Koiecki). Paris. 
B a r s k y Chr. Oratio in obit. Przyjemski. 

Posnaniae. 
Bartas Sal. Judith. (tłóm. Raf. Leszczyński?) 

Baranów. (Por. r. 1629). Ob. Ostroróg. 
B e h m Job. Politische Riincke, mit welch. 

Calvin. Geist in Preussen umgeg. 
B i n et Stef. Vie de st. Stanislas Kostka , Paris. 
Birkowski F. X. Kazania naNiedz. y Święta. 

(Dwa wydania). Kraltów, Piotrk. 
B o r a s t u s Greg. Calumniae advers. Sigis. 

III., per J. Skytte. Friburg. 
Borowius A. Quae8tio de peccato. Cracov., 

Cezary. 
Bratkowic A. Assertationes theologicae. 

Crac, Cezary. 

— Conclusiones ex doctrina Scoti. Cracov,, 
Andreoy. 

Broscius J. Arithmetica integrorum. Crac, 

Andreoy. 
Bzoviu8 A. Thesaurua lauduni. Coloniae, 

Boetzer. 

Calcndariura proprium festorum. Cracoy. 
Andreoy. 

Casimiri Konig y. Pol. Sclbsteignc Yerzicht 
auf Schlesien a. 1339. 

Cent ino. Stemma polonicum sive Origines 
polonicae. 

Cerasinus S. G. Ad J. Wężyk ingrcssum. 
Leopoli, Szeliga. 

Ceryini M. Vita di s. Casimiro. Sienna. 

Chlebowski W. Historya narodu Ces. turec- 
kich. 

— Krwawy mars nar. otomańskiego. Krak. 173 1620. Ciachowski P. J. Wieczny Kalendarz krwic 
puszczania. 

— De pm^Tona. (Lublin). 

— Nauka o IkMu. 

— Nauka « chorobie Św. Walentego. 

— Nauka o robakach. 
Cirenber^ius .1. Yelificutio philosophica. 

Dantisci, Hiiuefeld. 
Clareta Pctr. Collectio statutorum Canon. 

regular. Cracov. 
Conclusiones ex doctrina. Crac, Andrze- 

jowcz. 
Coneultatio de principatu. Tubinga, Lau- 

sius. 
CrosnerusJ. Quae8tio dejuramento. Crac., 

AndreoY. 

— Quae8tio ex cap. sicut grave. Crac. Andreov. 
Curorius A. Propositioncs ex philoBophia. 

Calissii, Gedelius. 
Czaradzki G. Forridica novella. Poznań, 
Wolrab. 

— Paratilla statuti Herburtani. Poznań, Ros- 
sowski. 

— Process sądowny. Poznań, Kossowski. 

Dachnowski Jan Kar. Thahuuodia oblu- 
bieńcom Abr. Zapolskiemu i A. Zalewskiej. 
Toruń, Ferber. 

Dilger Daniel. Geistlicher Pest-Regiment. 

Dóbr osiecki ]\I. X. Informacyja o artyku- 
łach. Krak., Jędrzejowczyk. 

Dorohostajski K. Hippika t. j. Okoniach. 
Poznań, Kossowski. 

Dresner T. Processus judiciarius. Poznań, 
Kossowski. 

Droczyłowski Eust. (Ostafi). Dextera fidei 
inter J. Rakowski et Cat. T>'szkiewicz. 

— Liliowy wieniec, K. Tyszkiewiczowny i 
Rakowskiego. 

Dyalog mięsopustny. 

Dzwonek serdeczny, to jest Pieśni. 

Eiger Georg. Evangelia toto anno praelegi 

Bolita. Yilna, Soc. J. 
Epicedion in obituni J. Janidlo. Cracoviae, 

Horterinus. 
Erler Mik. Dec. Sandecensis. Judicium cen- 

turiatum. Mussiponti, Car. Mercator. 
Evangelia ob. Eiger. 
F i k a r Swiatohorec. Wertograd duszewnye. 

Wilno, Brać. sw. Ducha. 
Ferchius Math. De apologia, pro Joannę 

Duns, in Abr. Bzovium. Bononiac, Seb. 

Bononius. 
Forridica novella sou Constitutiones obacz 

Czaradzki. 
Gembicki Laur. Syncharma 111. Joan. Gniń- 

ski, in Coli. Lubransciano. 
Godzinki P. MaricJ. Krak., Piotrkov. 
Goniec do Polski od utrapion^j i>odol. ziemi. 
Gosławski A. Disputatio de persona. Raco- 

viae, Stornacii. 
Graser Konr. Theses centum de historica 

differ. resp. Henr. Freder. Dantisc. 
G r a w n y A. Łzy nagrobne Karnkowskiej. 

Poznań, Kossowski. 
Haczel W. Conatus gratiae panegyris Laur. 

Gembicki. Calissii, Gedel. Handzlewicz G. Aesertiones univ, Philo- 

sophiae. Calissii, Gedel. 
Her burt J. Statuta Regni Poloniae. Danti- 

sci, Hunef. 

— Toż. Franckf., Tampach 

Hoe M. Dissertatio anti-Poniatoviana. Lipsiae. 
J a b ł k o w 8 k i P. Żale nagrobne A. Leszniew- 

skiij. Poznań, Rossowski. 
Jagodyński St. Grosz. Krak., Cezary. 
(Janidło J. X.) ob. Epicedion. 

— Lachrymae in funere Janidłovii. Cracov., 
AndreoY. 

— Tbrenodia in funere Janidłovii. Obacz: 
Yitellius Jac. 

Janu9choviu8 B. Quae8tio de eflFectibus. 

Crac, AndreoY. 
Ja SC ho win 9 J. Nobili Th. Siemszycki gra- 

tulatur. Crac, Sybeneicher. 
Innocentius Papa. Breve confirmatorium. 

Romae . 
Instructio ad yisitandas VII ecclesias. Crac, 

Cezary. 
Joppecourt Ch. Histoire des choses de 

JIoldavie ob. Baret. 
J o V i u s J. Quae8tio de merito Christi. Crac, 

Cezary. 
Jus provinciale ducatus Prussiae. Rostochi. 

— Toż po niemiecku. 

Kancyonał, to jest Pieśni. Toruń, Aug. 

Ferber. 
Karpowicz Leont. Wykład molitwy: Otcze 

nasz. Wilno, dr. bratska. 
(Karpowicz). Liament u swieta ubogich. 

(Dwa wydania). Wilno, dr. bratska. 
Karp o vi u 8 Ad. Postylla dziecinna (circa 

1620). 
(Kazimierz Nicol.). Symbolum amoris ado- 

lescenti. Cracov., Mat. Andreov. 
Kłopocki A. Synopis metaphysicae. Zamość, 

Acad. 
Kołudzki Paul. Theses ex unirersa philo- 

sophia. Calissii, Gedelius. 
Konstitucie Sejm. wal. kor. warsz. 1620. 

(Dwa odbicia). Krak., Piotrk. 
Kopistę ński Zach. Palinodia (przeciw Krea- 

zie, po białorusku). (Kijów?) Ob. Nomo- 

kanon. 
Korona Mar. Assertiones dogmaticae. Crac, 

Franc Caes. 
Lachrymae obacz JanidłoYius. 
Ladislai Adam. Legati Caesari in metro- 

p<jlim ingressup. 
Lahodowski A. Panegyricus Sigismundo 

III. Antverp. 
La n siu 8 Tom. Consultatio de principatu inter 

proceres Europae, (pro et cont. Polon.); 

(pro, Mosch — contra Acacus Axeliu8 Goex- 

holm). Ed. I. et U. Tiibingac 
Lipski A. Practicarum obser^ationum. Crac 

Caesary. 
(Li 80 w czy ki). Żywot kozaków. 
Lista żałosnego o Lisowczykach ob. Pieśń- 
Łubieński St. X. Responsio ad 70 rationes, 

de motibus hungaricis et bohemicis. 
Lublina (Z) Sam. In Aristotelis logicam 

ąuaestiones. Colon. 1620. 173 Łukaszewicz T. Syricharma P. Opaliński. 
Poznań, Wolrab. 

— Charitcs ill. J. Gniński. Poznań, Wolrab. 

— Eufrosina Gninsciana. Poznań, Wolrab. 
Ma eh i a vel li N.. Discursus ad historiam, 

ded. Thom. Samoscio. Mnrpurgi, Egeuolpb. 
Malapertius Car. Pueniata, ded. Yladis. 

filio Sigis. III. Coloniae, Guatther. 
Mandatuin nionitorium ad Josuitas. Krak., 

Acad. 
Messenius Joan. EKegesis historica Sigis- 

mundo III. Sztokholm. 
Mlaven A. Assertiones theologicae. Yilnae, 

Karcan. 
Mo 8 eh. Oratio pro Polonia ob. Lansins. 
M o t i V e n 70 wichtige, warumb. d. Maj. in 

Polcn. (Trzy odbicia). Obacz: Rcsponsio. 

Łubieński. 
Mruczyńeki J. Epithalamium Th. a Zamość. 

Zamość, Acad. 
Mylius M. Disputatio rhetorica Keckerman- 

niaui. (Raków?) Sternacki. Obacz Neuge- 

bauer. 
Nabożeństwo (Krótkie) do N. P. Maryi. 

Krak., Jędrzejów. 
NakielskiS. Officia propria festorum. Crac, 

AndreoY. 
Neugebauer Sal. (et Mylius A.). Icones et 

yitae principum Poloniae. Frankf., Hartman 

Poltheny. 
Nomokanon (per Kopisteński). Kijew, Ław-ra 

pieczers. 
Objaśnienie (Krótkie) Pacierza. 
Ochocki G. Epithalamium M. Stadnicky. 

Crac, Wosińskl. 
Oelhof Joach Dc semiuariopestilenti. Gedani. 
Officia ob. Naklelski. 
Opatowius A. Quae8tio de satisfactione. 

Crac, AndreoY. 
Opisanie (Prawdziwe a krótkie) jako Bóg 

zachował. 
Ostroróg Janusz. List do narodu. Zamość, 

Akad. 

— Judith do Katarz. Ostrorogowćj. Baranów, 
And. Piotrkowczyk. Ob. Bartas. 

Paczyński Mac. Juno pronuba, Th. Zamoy- 
ski et Cat. in Ostróg. Zamość, Acad. 

Paszkowski Marc. Bitwy znamienite Pola- 
ków tymi czasy opisane. 

— Bitwy albo Wiersz o walkach Polaków 
tego czasu (i pod Cecora). 

— Posiłek Bellony słowieńskiój na Sejm war- 
szaws. Krak. 

Pędemontan Al. Medyka tajemnice, tłóm. 
Śleszkowski. Krak., Cezary. 

— Toż. Kraków^, Jędrzejów. 

Petreius Pet. deErlcsanda. Ilistorien und 

Bericht von Grosf. Muschkow (und Deme- 

trius). Lipsiae. 
Petricius J. J. Que8tio de Hydrope. Crac, 

Caesarj'. 
Piasecius P. Prasis episcopalis. Coloniae, 

Boetzer. 

— Toż. Yenetiis, Dusinelli. 
Piątkowski Wal. Chrcjnologia o wywodzie 

narodów tureckich. Kraków. Piekarski Ad. X. Kazania przygodne i 
ś'wiąteczne. Krak. 

Pieśń o cnych Lysowczykach kozakach abo 
Pogrom Czechów. Ed. VUI. 

Plebiscit albo Wilkierz m. Wilna. Wilno. 

Pogodziński B. Nowiny z Czech. 

Pogrom Tatarów przez W. St. Żółkiew- 
skiego. 

— Abo porażka Czechów przez Lisowczyki 
ob. Pieśń. 

Pomorski St. Quae8tio de testamentis. Crac. 

Petricov. 
Poniatowski Jul. Dissertatio theologica. 

Hanoviae. 
Porządek modlitwy wnetrznćy. Kraków, 

Piotrk. 
Posseyinus A. Acta in conyentu legato- 

rum. (Ob. Respub. Moscoviae). 

— Respublica Mo8Coviae. Lngduni, Maire. 
Postękalski Mar. X. Viarum redemptionis 

nostrae rememoratio. Crac, Mat. Andreov. 
P o 8 1 i 1 1 a chrześciańska albo Kazania. Toruń. 
Próchnicki A.. Przemowa w Jarosławiu 

przy ślubie (do T. Zr.mojs. i K. Ostrogskiej). 
(P r z y j e m 8 k i A.). Oratio in obitum : Poznań, 

Wolrab. 
Ratyborieniee Wal. X. Praktyka .ducho- 
wna, ded. Kat.Raczyńskićj. Kraków, Śmiesz- 

kowicz. 
Radoszycki Paw. Laurea palestrae phil. 

Jacbbo Skwarski. Zamość, Acad. 
Radży nus B. PoliticaDivina. Poznań, Wolrab. 
Rakowski W.. Pobudka zacnym synom 

Korony. Krak., Cezary. 
Rathmanus H. Tugend-Spiegel. Danzig. 
Rationes ob. Responsio. 
R e 1 a c y a bitwy y zwycięztwa 9 Listop. 1620. 
R e 1 8 k i L.. Suprema memoria sive fama. 

Crac, AndreoY. 
Responsio ad septuaginta Rationes. Obacz : 

Łubieński. Motiven. Rozdraźewski. Trze- 

bicki. 
Riccius Joan. Aloys. Collectanea decisio- 

nuni. Coloniae. 
Richter Mat. Dispntatio processus jndiciarii 

ad Sendivoj. ab Ostroróg. Frankf., Hart- 

mann. 
Rodyszewski Stan. Filotimia Jac Skwarski. 

Zamość, Nizolius. 
Rossowski Jan. Epithalamium na zacnie 

Ul'. W. Friciusa. Poznań. 
R ostko wic z Marc. R. Eucharistion sole- 

mne .Joan. Jordan. Cracov. 
Rozdraźewski Franc Tractatus de con- 

troYersiis, ad 70 objectiones. Randonieii. 
Rysiński Salom. Przypowieści polskie. Krak. 

— Conjecturarum ad L. Aen. Senecae. Norim- 
berga. 

Sacchini Fr. X. Vita del B. Stan. Kostka. 
Roma, Zannetti. 

Sakowicz Kalikst X. Problemata obacz Ary- 
stoteles. 

Samuel de Lublino X. In logicam questio- 
nes. Colon., Crithius. 

Schola 8alernitana seu Aphorismologia. Pozn. 
Wolrab. 174 1620. .- 1621. Scriptum nd Seruitoros Ke^i Polonia.'. 

Sit'mS7.vcki Th. oh. Jasohorins. 

(S i pi 811U1 n d u 8 III). Excf?esi8 historica. .Stock- 

holm. 
Bilski .1. Appliuiftus doininious ad Sieniński. 

Gcdruii. 
Skarb i ni i Pr z. Vianim rodcmptionis romc- 

nioratio. Crac. Oh. Po.sttjkniski M. 
(Skarfra I*. X.V Skarf^ra "wzhiidzany. Krak., 

.Tcdrzojiiw. 
Skorulski And.. Prohlniiat.i ab Aniaside 

Aejrypt. rogp propositn. Vilnae, S. J. 
Rkrytto .Tan. rjdnmniao orafionis malodioao. 
Skwarskł J. X. Synopsis totius nietapliy- 

sicae. Znnio^ó, A<'afl. 
Służebnik. Kijów, Peczers. Ławra. 
Sm al cyn 8z Wal. Nowy Testament. Rakrtw, 

Stcrnaeki. 
Śmieszkowie L. Ode in łuncre J. Janidlo- 

vii. CraooY., Androoy. 
Smotryeki Md. X. Kaz.inije na czostnyi 

pop:roh Leoiitija Karpowicza Episk. Wilno. 
Soołiowie Grżoff. Smutna Kamoona .Jana 

Grilowskiegfo. Poznaii, Kossowski. 
S tacy i (O). Żołnierz z teologiem (około 1G20). 
(Stadnicki M.). Kazanie na pogrz. Mik. 

Stadnickiego. 
Stani.<5ław K:rmelita X. Kazanie na pogrz. 

Ad. Sieniawskiego, wydał Bł. Yogliciusz. 

Zamość. 
Starczewski L. Kazanie na pogrz. Czarn- 

kowskiego. Poznań, Wolrab. 
Starowolski K. Penu historicum. Yenetiis, 

Zenarii. 
Statius Mart. Einfeltitre Prob-Predigt in 

Dantzig. Wittenberg, Richters Erben. 
Statorius J. Disputatio cum Joannę Maria 

Carraelita. 
— Disputatio alia cum eodem. 
Sura mary u sz monety (około 1620). 
Supplication (AllerunterthanigstL) nicdcr- 

osterr. Landstiinde an Kajs. wid. Cossakcn 

nnd Walonen. 
Świezkowicz W. Kalendarz. Krak., Fabro- 

wiez. 
Symholnm ob. Kaźmierz N. 
Sżembek Fr. Przywilej plebański przez 

Józ. Pięknorzeckiego. Krak. 
S ze psi Csiimhor Marton. Europica yarietas 

Lengyel, Mazur, Pni.'!. 
Szpieg polski z Turek (około 1020). 
Szymonowicz Sz- Ode in nuptias T. Za- 

moscio et Cath. Ostróg. Zamość, Nizolius. 
Testament (Nowy) t. j. Pisma. Kakow, 

Sternacki. 
Tłirenodia oh. .lanidło. 
T o k a r z e w sk i (Toc;irevius) J. Joanni A Tar- 
nów Carmen.. 
Trisatorus G. Urb. Calumniac adv. Si- 

gisra. III. Friburg, Brisgo. ob. Skytte. 
Tryzna P. ob. Augusiyn S. 
T r z e h i c k i And. Responsio ad 70 rationes. 

ob. "Łubieński St. 
Vadoviu8 C. Disputatio theologica. Crac, 
AndreoT. War^ocki A. X. O krzyżu y Ukrzyżowa- 
nym i o drzewie krzyża w Lułtlinie. Za- 
mOść, Akadem, druków. Szym. Nieziełkie- 
wicz (Nizolius). 

Węgierski And. Epitlialamia yotiva An- 
drcae Węgierski cum Dor. Orliez. Toruń. 

Węgierski Andreas. Epithal. saoro Nuptia- 
lia in Tliora. Węgierski eum Tcof. Tarnow- 
ska. Tornni, Fris. 

We- i erki T. Knitkie ohj;>śnienie Pacierza. 

Wertograd duszewnyj siriecz sobranie 
molitw. Wilno, Monast." S. Ducha. 

Wiara ^Nowa) Węgierska. Krak. 

Via rum ob. Postękalski,' Skarbimirz. 

W i d zenie straszliwe i dziwne na niebie kul 
spadłych. 

Widerlegung (Ausfuhrliche). Wittemberg, 
Matthaw. 

(Wilno) oh. Plebiscit. 

Vi telli us .Tac. Aeternis m.inibus Jac. Ja- 
nidłoyii ode. Crac, Siheneycher. 

Wodyński M. In. H. Firlej reditnm. Brnns- 
berg. 

Z a k r z e w s k i Stan. .Tost phus patriarcha. Ca- 
li^sii, Gedel. 

— Oratlouum p. I. Calis , Gedel. 

Z a m o y s k i Tom. ob. Mruc/yński, Paczyński, 

M. Szymonowicz. 
Zrzenczycki J. Nowe nowiny z Czech. 

— Straszliwe znaków ^vidzenie (dwi<' edycye). 
(Zygmunt III). Opisanie jako Bóg. Zyg. 

lll zachował 
Zygrowiusz Jan X. /ywot wieczny i 
śmierć Chrystyny Frąckiewicowey Radzi- 
mińskiej. Lubecz, Piotr. Kmita. 

1G2I. 

Achmet sułtan. Letter ag. the King of Po- 

land. Lond. 
Ambr os ki Mac. Ostroróg. Terińo yotorum. 

Bethania (Bytom), ob. Aschenborn. 
Aschenhorn Mich. Monumentrim exequiale. 

Bytom. 
Bańdurkowic M. J. Qnae8tio de actione. 

Crac, F. Cezar. 
Bellarrain R. kard. Dwa traktaty tł. Fa- 

brycy. Krak. 

— N.-uika dohregu mierania. Krakr)W. 

— Wzdychanie gołębice fł. Fabrycy. Krak., 
Piotrk. 

Berghe M. G. Elegia Ylad. princ. Pol. 

B i e d r z y c h o w s k i G. Conclusionert. Cracov., 
Andreoy. 

Birkowski F. X. Podziękowanie Panu Bo- 
gu za uspok. korony. Krak., Piotrk. 

Biskupski L. Endimoaine in Opaliński. Po- 
znań , Ros.sowski. 

Bogarodzica ob. No^vodwors1^i. 

Borayius Joan. Apellilicus ceramubolcus 
8ive Theatrum diabolicum. Da itiscł. 

Buczkowski Mat. Belliger sarmata seu 
poema Gjihr. a Tarnów. Crac , Mat. Andreoy. 

— Poema acrostichon Cosmi de Torrez. 

— Xenium syncharmaticuin Jac. Ostrowski. 
Crac, Andreoy. 1621. 175 Bzowski A. Annaliuin ecclesiasticorum , t. 
XIII, XIV, XV. Coloniae, Boetzcr. 

— Nonienclator sanctorum. Rouiae. 
(!alinulanu8 Chris. Thronos kai elcgos in 

obituua Jac. Bochis. Rigae. 
Capi 8 tran o Joli. Gar Woldenkw iirdige 

Weissagung. 
Cliloltowski Stan. Gratnlatoria Petri Opn- 

lińi^ki. Fosnan., Kossowski. 
Clii e 1)0 w sk i Waw. Krwawa ofiara .Tez. 

Chryst. Krak. 

— Smninc; trony y nagrobki na zfszcie Stan. 
Przyrenibskiego. Krak. v 

— Snintue treny na zeszcic Kat. Dfjbrow- 
skicj. Krak. 

Chmielnicki I. Ł.  Dissertatio dc angina. 

Basileae. 
(Chodkiewicz). Kazauie na pogrz!>bie I. 

K. C'hodkiewicza. 
( ! i b o E. Ustawy prowinoyalskic. 
(.'om pond. doctrinac christiane ot catcclie- 

SC8. Crac. , Petric. ob. Koformationes. 
Constitutioncs gcneralis capitnli. Cracov., 

Andrzejów. 
C ósmi der J. Epopeia miptialis Dębiński. 

Craoov. 
(; zaradź ki G. Pobudka na wojnę turecką. 

Poznań, Rossowski. 
Czartoryski F. Monomachia thoologi. Cra- 

cov., Cezary. 
.Dambrowski P. Ad ill. G. Tarnowski gi-a- 

tnlatio. CracoY. 
Dambrowski Sam. X. Fiinf geistliche Wit- 

twon-Kron. Konigsberg. 

— Kazania abo wykłady. Toiuń. 

— Kazania pogrzebne na śmierć Radziwiłła. 
Królewiec. 

— Postilia chiześcijańska. Toruń, B'erber. 

— Postylla polska. Wilno. 

— Vanitas vanitatura. Konigsberg. 

D a c h n o w 8 k i K. Dialog o narodzeniu Syna 

Bożego. 
Da zza A. X. Żywoty y cuda Joanny Del. 

Croce, tł. W. Morawski. Warszawa. 
Demitrowicz Paw. Mnemosynon in exe- 

ąuiis Joan. Radiviłi. Vilnae. 
Disputatio inter RR. PP. de monte Car- 

melo. ob. Lippa. 
Doskonałości (O) żywota ducłio\sTiego. 

Poznań, Wolrab. 
Dyaryusz expedycyi pko Osmanowi Ces. 
Diie.siętnica zakonna. Krak., Piotrk. 
Diwonbwski J. Niepospolite ruszenie. 

Krak. 
Electoris (De Seren.) Ingressu. Regioraonti. 
Eiger P. Geistliche catholische Gesjinge. 

Brunsberg, Schonfcls. 
Ex a men obrony to jest odpis na skrypt 

Obrona. Wilno, Mamonicz. 
Fabrycius Kowalski Piotr X. Dwa traktaty. 

ob. Bellarmin. 
Fabrowic Seb. Pielgrzym ob. Miaskowski. 
Feder Henr. Dantiscanus. Oratio de Croco- 

dillo exponitur. 
Foltynowicz M. Thren na pogrzeb Dani- 

^owiczowoj. Zamość, Akad, Foxiu8 J. Uratio in synodo diocesjiiis. Cił> 

cov., Petricoyii. 
Freidenrich. Panegyriciis Ser. Miixiiui- 

liiino. Poznań, Rossowski. 
Fryderyka króla Secos żałosny. 

Gabor. Lettre de Betlehem Gabor. Relation 
do ce qui c'c8t passo en Pologno. Anvors. 

Gadobusch .!. Chronicoii dyiiasturum. Dan- 
tisii, Rhotiis. 

— Knconiium Rogiii 1'oloiii.io. Dantisci, Rłie- 
tus. 

— Vcstibnlum Rogni Poloniao. Dantisci, 

RllltUR. 

(idowski Z. Theoroaiata theolog. Cracov. 
Gesinius Andreas. Questio de (.■xi!?tentia 

elemcntornm. Craeov., ►'^iebeneycher. 
Gicrmański Stan. Summaiyusz klejnotów 

abo herbów, ze skryptów S. Jagodyńskie- 

go. Kriików, Sibeneycher. 
Gorscius J. Qnaestii) de crroribus risionis. 

CracoY., Sibeneycher. 
Granimatika albo słożenie pismiena slo- 

wicns. Wilno. 
Gregoro viu8 S. Queatio de natura Coeli. 

Crac, Cezary. 
G r o d z i !'. s k i Mik. Herby królestwa Polskie- 
go. Stommata in R. Poloniae. 

Hal i ci u s S. Qua(stio dc Justificationc. Crac. 

— Thronus Salomonis. Crac, Aiidreov. 
llercius P. Quaostio do objocfo logicae. 

Poznań, Rossowski. 
Hoitius B. F. Conclusiones theologicae. 

Poznań, Rossowski. 
Hutzig E. Libellus de jicste. Gedani. 
Hymenodora houore Joan. St. Sapieha et 

Annae Chodkiewicz. 

Jagodyński Stan. Dworzanki. Kraków, ob. 

Giermański. 
Jan Złotousty. Biesiedy na posłanie S.Pawła. 
Janicki KI. Chronicon. Dantisci, Rhodus. 
Jaruszewicz Mac Gwi-^zda przew'odnik 

królów, ded. S. Jawornickiemu. Krak., An- 

drzejowczyk. 
Jaskrowi c z J. Questio de operatione in- 

tellectus conjuncti. Crac, Sibeneycher. 
Jastrzębski Seb. Pieśni nabożne. Krak. 
I n s t r u'c t i o ad yisitandas VII Ecclesias. 

Crac, Cezary. 
Kłopocki A. Paramymphion Koniecpolski. 

Zamość , Acad. 
Kmita Jan Achacy. Osculum mortis Christ. 

Podłęcki. Crac, Wosiński. 
Knapśki G. Thesjiurus Polono-latino-grae- 

cu:'. Crac, Cezary. 
Kochlewski P. Lachrymae in J. Radiyili 

Lubeka, Kmita. (ob. Szwykowski). 
Kołakowski Jacenty, l^owab woionny na 

Turka z Kromera, ded. Gab. z Tarnowa. 

Krak. 
Konstytucye Scymu waln. Warszawskiego 

(dwie edycye). Krak., Piotrk. 
Korsak J. X. Kazanie na pogrzebie Wol- 
skiego. Wilno, Mamonicz. 
Kowynicki Abgar Piotr. Carmen exorna- 

tivnm Adriano Bratkowicz. Crac, Audreov, 17<; 1691. Kuczkowski Jan. Onirocritic.a Alb. Gie- 
l)ułt«(W.'łki. Orać, Mart. Ilorterius. 

Kurko wicz Seb. Proces Sądu i pogrzebu 
Karabasz Baszy Kraków, *Seb. Fabrowic. 

Lałiodo wsk i AIcx. Dispiitatio dc UTłiyersa 

republica Lovatiii. Ph. Doruiulius. 
Laiidanski Adalb. X. Oratio tertia in Sy- 

noilo Petricny. Crac, AndrcoY. 
Lat er na M. Harfa ducbowna. Krak. 
Legcs et stjitutii coiigregationuni B. Virgi- 

nis. Yibiae, Acad. ^ 

Li]) pa Clir. Dispiitatio inter discalceatoa. 

Crac, Andreoy. 
Lipski A. Synodus dioeces. Luceoriensis. 

Crac, Cezary. 
List do zakonników Ś. Ducha. Wilno. ob. 

Niewinność. 
L o a e c h i u s And. Naeniae a dirersis scriptae. 

Liibecae, P. B. Kmita. 
Lubieński M. Constitutioncs Capit. Mie- 

chov. Crac, AndreoY. 
Łukaszewicz T. Gratulatio A. Opaliński. 

Poznań, Kossowski. 
Łukoraski A. X. Nauka dobrego umiera- 
nia. Krak. 

M aj o r J. Wielkie zwierciadło przykładów. 

Kr.ik., Andrzcjowczyk. 
Makowski Ad.X. Radość święta i wieczna(?). 
Ma ran go ni J. X. Perły pastcrzów dobiych 

przez J. M. Nogawskiego. Krak., Akad. 
Maryi (0) Magdalenie nadobna pieśń. Krak. 
Mattheusz X. Warszayiensis. Kazanie na 

pogrzebie Dobiesława Przeborowskiego. Po- 
znań, Kossowski. 
Mellemannus Georg. Praefixa Musa ad tu- 

mulum Jan. Kadivili. Yilnae. 
M i a s k o w 8 k i K. M. Pielgrzym wielkanocny. 

Krak., Fabrowicz. 
Miroszowski Krzysz. Flores Attici. Krak., 

Hoiterin. 
Missae propriae sanctorum regi Sveciae. 

Cracoy. 
Modus publicandi septem ecclesłas Crac. 

Crac, Cezary. 
Mon tan i G. Elegia de yictoria Yladialai. 
Morawski W. X. ob. Dazza. 
Munus ob. Yladislaus IV. 
Naeniae a diversis scriptae ob. Loaechius. 
Niebylski Nik. Declaratia abo objaśuieułe 

kart kozackich. 

Niewinność na potwarz od Apostołów (o 
Theofanie patryaraze). Wilno, Bract. S. Du- 
cha, ob. List. 

Nowodworski B. Bogarodzica t. j. pienie. 

Obrona Yerificaciey od Obrazy Majestatu. 

Wilno. 
Ochendalius An. Assertiones ex theologia. 

Poznań , Kossowski. 
Officia pro octava conceptionis B. M. Vir- 

ginis. Yilnae. 
Ofiara Jezusa Chrystusa. Krak. 
(Opaliński J.). Ominą (fausta). Calissii, 

"Gedelius. 
Opatoyius A. Quaestio do natura materiae. 

Crac., Sibeneycher. Ossolińsky (ioorg. Onitie van den Heere 
1'alatijn van Tcnczijn. London, Norton. 

— A to we capy of latine onition. I.K)ndon, 
Wił. Lee. 

Ossoliński Mik(»ł. Ode in memoraoile Vi- 
stulac diiuyium. Crac, Andreoy. 

(Ostrowski J. X.). Pamiątka pogrzebowa 
X. .1. Ostrogskiegrt. Krak., Cezary. 

Palacius B. IL X. Conclusiones theologi- 
cae. Poznań, Kossowski. 

Pamiątka woyny tureckiej'. 

Paszkowski M. Chorągiew Sauromacka 
w Wokszech. 

Pawłowski Chr. Disputatio inter Ord. B. 
V. fti. Crac, Andreoy. 

Pieśń (Nadobna) o S. Maryey Magdalenie. 
Krak. 

Pieśni nabożne na święta uroczyste. Krak. 

Pociej Hip. A. Przysięga i konfesya. ob. 
Yerihcatia Smotryckiegó. 

Polański Jan X. Trnna człowiekowi za- 
kouueniu podana, na postrzyż. An. Ciecho- 
lewskiej. l'oznań , J. Kossowski. 

Poniatowski Andr. Decreta elaborata. Ca- 
lissii, Gedelius. 

Po n tan L. X. Kozmyślauia o tajemnicach. 
Jarosław, Szeliga. 

— Zebrania l'ana Jezusowego medytacyj. Ja- 
rosław, Szeliga. 

Pobudka domowa do synów koronnych ku 
wyprawie. Kraków. 

— do żołuierstwa przeciw Turkom i Tatarom 
(czy 1621?) porównaj Solecki. 

Poseł z Moskwy (wiersz). 

— z Wołoch z obozu polskiego. Krak., Cezary. 

Przecławowicz J. M. X. Quae8tio de »n- 

gelis. Crac, Sybeneycher. 
(Przyj emski Stan.). Myrtus nuptialis St. 

Przyjemski et An. Czamkowaka. Poznań, 

Kossowski. 
Psalm i (Septem) poenitentiales. Crac, Wo- 

siński. 
(Kadiyilus Janus). Lacrimantes Musae ob. 

Loaechius , Mellemanus. 
Rayensperg Her. De causa Dei adyersus 

turmam racoyiensem quam ducit V. Smal- 

cius. Brema, Yillerianus. 
Recit de Testat des aff. de Pologne. 
Keformationes generales ad Clerum dioec. 

Crac. et Compendia doctrinae chr. Crac., 

And. Petricoy. 
Rei ko wic Sz. Assertiones ex philoaophia. 

Crac, Petricoy. 
Rekuc Al. Euthymozyne jnventutis Lubran- 

scianae. Poznań, Rossów ski. 
Relation (Kurze) was sich in der Polnis. 

Expedition widei kOn. in Schweden bege- 

ben. Augsburg. 

— Toż, bez w. miejsca. 

Responsum Anonymi ad libellum S. J. 

Crac 
Rogal i cz J. Quao8tio de operationibus ani- 

mae. Crac, Filipow. 
Romanowski R. X. Żal nad żale Teresy 

Z Brzostows. Ogińskiej. Sapra41, Bazylja&ie, 1621. ł7T Rosembarski SL S. Quaesfcio de actione. 

Crac., AndreoY. 
Rozmowy świeże o no\vinach. Krak. 

(Rudnicki Sz. X.). Legion episcopale lilus. 

Principis. Brunsberg, Schontels. 
Rutski Józ. Val. Examin obrony t. j. odpis 

na obronę Verif. Wilno, Mamonicz. 

— Sowita wina t. j. odpis na skrypt Majestat. 
Wilno. 

Rutkowski Placid. Theoremata theologica. 

Crac, AndreoY. 
Rybkowicz I. A. Disputatio theologica de 

oeconomia. Crac, Anareov. 
Se ces żałosny króla Fryderyka. 
Secygniewski Jan. O mennicy (?). 

Sędzi woj (Sendirogius) M. Tripus chymi- 
cus. Strasburg. 

S ki rui s ki R. X. Laurus immortalis I. C. 
Chodkiewicz. 

Skwarski Jak. Panegyricus ad M. Łubień- 
ski. Zamość, Acad. 

Sleszkowski Seb. Odkrycie zdrad złośli- 
wych żydowskich. Brunsberg, SchSnfels. 

Sleszkowski Alb. Ars demotistrationis. 
Zamość, Acad. 

Smieszkowicz W. Ode tricolos tetrastro- 
phos ad And. Lipski. Crac, Petricov. 

— Ode ad Excell. Seb. Petricium. Cracov., 
PetricoY. 

— Panegyricus Ser. Princ. Vladislao. Crac, 
And. PetricoY. 

— Yotum in diem natalem Mart. Szyszkowski. 
SmigleckiM. O lichwie i wyderkach. Krak., 

Piotrk. 
Smotrzycki M. X. Obrona weryfikacji. 
Wilno. 

— Yerificatia niewinności narodu ruskiego. 
Wilno, Brać. Sw. Ducha. ob. Symonowicz. 

Sobieski Jakób. Mowa na pogrzebie St. 

Żółkiewskiego. 
Sochawicz Grz. X. Propositiones theologi- 

cae. Poznań, Rossowski. 
Solecki Maciej. Pobudka abo napomnienie 

wzbudzające żołnierza. Krak., Ant. Wosiński. 

— Copia listu do rycerstwa Lissowskiego. 

Stojecki J. Disputatio inter Discalceatos. 

ob. Disputatio. 
Step han i des M. Epithalamia sacra. Krak., 

Hotrk. 
Sułowski Stan. Melos musarum in VIad. 

Sigism. Crac, Mart, Philippowicz. 

Swieszkowicz Jak. Ode epithalamica And. 

ŚJepowroński et Marg. Franokowicowna. 

CracoY. 
Symonowicz Tjonofej X. Dowody spraw- 

dsania i ł)eBzczelności. Zamość. 

— Próba verificatiey y dowód swawoleństwa. 
Zamość, Nizolius. ob. Smotrycki. 

S y n o d u s archidioces. Gnesnensis. Octob. 
Crac, Petricoy. 

— Dioceeana Luc«oriensi8. Crac, Cezary. 

— Diocesana Praemisliensis. 3 Martii. 

— Diocesana Wladislayienflis 11 Juuii (eub 
Paul. Wołuski). Crao., Petńoor. Szczepanowski J. Processionale respon- 

soria. Crac, Petricov. 
Szemberg T. Relatia o weszściu woyska 

do Wołoch. Poznań, Rossowski. 

— Toż. Ki-ak., Sibeneycher. 

— Toż. Krak., Mac. Jędrzejowczyk. 
Szemeth Stan. Sacra 'Lithothesls, Joan. Car. 

Chodkiewicz. Yilnae, S. J. 
Szwab Fryd. Hier. Trąby żałości po Izab. 

Młodowskiej ded Ott. 'Szenkingowi. 
Szwykowski Stef. In exequiis J. Radziwiłł. 

Lubecz, Kmita. 
Szyszkowski M. X. Instructio ad yisitand. 

Eccles. Crac, Cezary. 

— Modus publicandi. Crac, Cezary. 

— Reformationes generales ob. Reformationes. 
Tarnów G. (a) ob. Buczkowski. 
Testament (Nowy) Pana Jezusa. Krak., 

Piotrkowczyk. 
Twardowski Sam. Legacya t. j. opis po- 
selstwa Krz. na Zbarażu. Kalisz, (?). 
Uniwersał Cessarza Tureckiego. 
Wąglikowski Eberhard. Osterberg (druk 

na Litwie?). 
Warszawiensis M. Kazanie na pogrzebie 

Przeborowskiego. Poznań, Rossowski. . 
Węgierski W. Wiersz na ślub A. Sagana. 
W ery fi kacy a ob. Smotrzycki. 
Wilczewski Al. Floricomus de Helicone 

Stan. Działyński et Mar. Zalenska (po pols. 

i łac). Brunsberg, Schónfels. 
Wina (Sowita) to jest Odpis. ob. Rutski. 
Winter H. Liliger Hymen in nupt. P. Trizna 

cum Sop. Wolowicia. Vilnae. 

— Strena Petro e concetu Nazaraei Petro 
Triznae. Yilnae. 

VitelliU8 J. Paean heu decasyllabus stud. 
juventuti. Crac, Mat. Andreov. 

— Panegyris Vlad. Sigismundo e bello rede- 
unti. Crac, Andreov. 

Witkowski Stan. Targo. Pobudka ludzi 

rycerskich ku czułości Woyny tureckiej. 

Zamość, Akad. 
yiadislai IV. Mnnus basilicum, Caput B. 

Stanislai Kostkae. 
Wołucki P. Synodus Dioc. Vladislav. ob. 

Synodus. 
W o r o c k i J. Relation und Erzehlung. 

Augspurg. 

— Relation was in der Polen. Augspurg. 
Wujek J. Nowy testament ob. Testament. 
Wysocki Szym. Wielkie zwierciadło ob. 

Major. 
Zawisza Krzyszt. Theses physicae. Dilingae, 

U. Rem. 
Zbigniewski Prok. Adyersaria abo ter- 

minata. 
Zdakowski. Calendarium Nagy Szombathan, 

MoUerus Miklos (węgiers.). 
Żfdzianowski A. ' Quaestio de magnete. 

Crac, Cezary. 
(Żółkiewski Stan.). Płacz grobowy na sła- 
wnej pamięci: wydany. 
Z olecki Mac. Copia łietn. ob. Solecki. 
Zygrowiusz J. X. Melius albo kazanie na 

Janusza Radziwiłła. Wilno. 

28 178 1623. 1022. 

Akatcr^aston obacz Kmita. 

A ni 1» r o s i u 8 Math. Ostrorociensis. Psalini XV 

Analysis ex moiler. G. Ycclineri. Bytom, 

(Bt'tli:inia) Dorfer. 
Bagiiaoałtalensis Jac. Cimstitutioncs Ort. 

S. Fianci«ci Cracoyiao, Anflreoyionsis. 

— Exercitia spiritiialia. Cranniao, F. ('acsari. 
Bałahan Jerzy. Joiinni Żółkiewski ;;ratula- 

tio. Cracoyiae, M. Andreoyien. 

Balazy Alb. Narratio epistolica ad Joan. 
Ar^eiituni. Jarosław, Joan. Szeliffa. 

Baniciurt Stania. Processia w niedziele kwie- 
tnia. Poznań. 

Bellarmin Roi). Kazanie Jezusa z krzyża 
tłum. Piotr Fabrycy. Kraków, And. Piotr- 
kowczyk. 

BembuB M. Gloriac S. Ignatii S. J. Craco- 
yiae, Petricoyius. 

Beri eh t (griindl.) ans was Ursachen. der 
tiirk. kaiser Polen eingefallen. 

Beri elit (kurtz u. wahr.) ^vclcher Geatallt 
von Gustayo Adolpłio belagcrt. 

Biblia Sta Wuyka. Kraków. 

Birkowski F. Orationes ecclesiasticae. Crac, 
Burch. Kuick. 

— Pamięć Świętycli wyznawców czyniona 
w Warszawie.* 

Bojanowski J. Naumachia Cłiocimska. Ja- 
rosław, Szeliga. 

Borkowski Mich. Menioriae aeternae J. Ru- 
domina Dusiatski. Vilnae. S. J. 

— Pocieclia w smutku do Apol. Tołoczkow- 
nej Rudominowej. Wilno, Leon Manionicz. 

Borowik Teod. Historia abo powieść o o- 

brazie Maryi ŻyrowickićJ. Wilno. 
Bratkowicz A. Exercitia spiritualia. Crac. 

Cezary. 
Buccius (Bucki) Wilh. X. Institutiones 

esthonicae videl. Catłiechismus. Braunsbg. 
Bzoviu8 A. Romanus Pontifex. Paris. 
Cerkwi (o) greckiej dyskurs. Zamość. 
C li o d k i e w i c z C. ob. Dowgird. 
Clementinua D. Pogrzebowa usługa, Mik. 

Glińskiemu. 
Commissia albo procesa graniczenia między 

wojewodz. Podlaskiem a Brzeskiem. 
C ram er Jan. J. Tłiesea de opinione. Stettini. 
Czaplic M. Podarek na wesele Żabińskiego. 

Poznań, Roaaowski. 
Demitrowicz Paweł. Pamiątka żywota Mieli. 

Cypr. Massalskiego. Wilno'. 
Dialog uiięsopustny. 
Domaniewski Józ. Proverbionim Salomo- 

nis yersio poetica (po pola. i łac). Lubecz, 

Blastus Kmita. 
Doininis (de) Mar. Ant. Swego zwrócenia 

sie z Angliej radę przekłada z rozk. E. 

Wołłowicza. Wilno*, S. J. 
Dowgird Bened. Cupresaolaurus I. Car. 

Chodidewicz. Zamość, Acad. 
El c n cli u 8 pism u3zoz5'pliwych Zakonn. Zgrom. 

Wileńs. przez Zakon, bractwa Cerkw. Ś. 

Ducha. Wilno. Epistolae duae hiatoricae qua Kigenaea ad 
Sigia. III perscribunt £t Clir. Radiyilli. 
Francofurti. 

Er o ber u ng (Von der) Hauptatadt Riga. 
Witteml)erg. 

— Toż. Riga. 

FjXpugnationo (De) ciyitatia Rigenaia. Ri- 
gae, Mollinua. 

Fabryciua P. X. ob. Bellaniiin. 

Fabriciua Wal. Groza X. Kazanie abo ko- 
lenda w kośoicic. Kraków, Cezary. 

Franci azek Maria. Relaeia ob. Maria. 

Gdowski X. Z. Dogmata theologica. (Wilno.) 

Gloria S. Ignatii (autor LanciciuB czy Bem- 
bus?). 

Goldonowski A. X. Krótkie zebranie ży- 
wotów. Jarosław, (Szeliga). 

— Toż. Poznań, Rosaowaki. 

Gol i ńs ki B. X. Dwie fundacye B. Nowo- 
dworskiego. Krak., Piotrk. 

— Wtóra fundacya B. Nowodworskiego. Krak., 
Piotrk. 

Goatkowaki Woje. Sposób jakim góry złote 

w Król. Pols. naprawić, ded. Mik. Daniło- 

wiczowi. 
Goatkowski Mich. Woje. Concluaionea ju- 

ria de justitia. Poznań, J. Roaaowaki. 
Groza W. X. F. Kazanie ob.